Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spirit 1 2016

80 views

Published on

Corporate Spirit Oy:n asiakaslehti

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spirit 1 2016

  1. 1. SPIRITCORPORATE SPIRIT OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1/2016 ERIKOISPAINOS: SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT 2016 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA ON SUOMEN INNOSTAVIN TYÖPAIKKA 2016! Timo Kopra, Suomalaisen Kirjakaupan toimitusjohtaja tuulettaa Suomen innos- tavimmat työpaikat -juhlaseminaarissa 2.2.2016 Helsingissä.
  2. 2. 2 KUN INNOSTUU, NIIN ONNISTUU! Suomalainen työelämä tarvitsee lisää positiivisia menestystarinoita, joissa korostuu henkilöstö ja yhdessä tekeminen. Suomen innostavimmat työ- paikat on ainutlaatuinen tunnustus työpaikoille, joissa on omistautunut henkilöstö ja toimintaa kehitetään aidosti yhdessä. Henkilöstön omistautuneisuus on tärkein yksit- täinen selittävä tekijä yrityksen menestymisen varmistamisessa. Omistautunut henkilöstö on tuottavampaa, on vähemmän poissa työpaikalta, on valmis suosittelemaan työnantajaansa muille, lisäksi sille on tunnusomaista halu ylimääräisiinkin ponnistuksiin yrityksen edun sitä vaatiessa. Innostuneisuus on omistautuneisuuden ilmene- mismuoto. Menestyminen toteutetaan yhdessä, siksi innostuminen ja innostaminen ratkaisevat parhaiden ihmisten mukaan saamisessa. Työpai- kasta voi kehittää innostavan kuuntelemalla aktii- visesti henkilöstön näkemyksiä heille tärkeistä asioista ja parannuksia tekemällä osoittaa, että hei- dän mielipiteilleen annetaan iso merkitys. Moderni henkilöstötutkimus pureutuu henkilös- tön innostuneisuuteen ja omistautuneisuuteen. Sen tuloksena luodaan ymmärrystä innostuksen avaintekijöista ja saadaan liiketoiminnan kehittä- mistä tukevia tunnuslukuja. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä! Olennaista on se, miten innostunei- suutta ja omistautuneisuutta rakennetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Tämä on Suomen kilpailukyvyn ja työelämän laa- dun kannalta hyvin merkittävä asia, jonka syvälli- seen ymmärtämiseen kannattaa todella panostaa! Me Corporate Spiritissä olemme ottaneet innostu- neen ja omistautuneen henkilöstön kehittämisen sydämenasiaksemme, koska Suomen innostavim- mat työpaikat luovat ainutlaatuista lisäarvoa koko Suomen talouselämälle. Haluamme nostaa näitä yrityksiä esiin ja tuoda heidän tarinoitaan näkyviksi. Innostavin terveisin JUKKA POHJOLA toimitusjohtaja www.innostavimmat.fi
  3. 3. 3 SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT -JUHLASEMINAARI KORJAAMOLLA Corporate Spiritin toimitusjohtaja Jukka Pohjola avasi ta- pahtuman kertomalla ajatuksista Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen takana. ”Suomen innostavimmat työpaikat on ainutlaatuinen tun- nustus, joka myönnetään työpaikoille, joissa on omistautunut henkilöstö, joka on sitoutunut yrityksen arvoihin sekä valmis ylimääräisiinkin ponnistuksiin organisaatiolle tärkeiden ta- voitteiden saavuttamiseksi. Suomen innostavimmissa työpai- koissa henkilöstö on selvästi muita yrityksiä tyytyväisempää erityisesti siihen, miten organisaatiota johdetaan ja miten hyvä yritys on työnantajana”, kertoi Pohjola. Tunnustus perustuu Corporate Spiritin toteuttamien hen- kilöstötutkimusten kokonaisarvosanaan eli PeoplePower®- indeksiin. Tilaisuudessa palkittiin vuoden 2015 aikana valmis- tuneiden henkilöstötutkimusten joukosta parhaat tulokset saaneet yritykset. Aamupäivän aikana saatiin lisäksi kuulla MTV Oy:n toimitus- johtajanakin toimineen digiasiantuntija Heikki Rotkon sekä Speakersforumin vuoden 2015 parhaaksi puhujaksi palkitun johtamisen sparraaja Helena Åhmanin puheenvuorot. Kor- jaamo tarjosi vanhoine raitiovaunuineen paikalla olijoille jännit- tävät puitteet ajatusten vaihtamiseen ja verkostoitumiseen. Suomen innostavimmat työpaikat –juhlaseminaari keräsi 2. helmikuuta 2016 Helsingin Korjaamolle sata- päisen suomalaisista HR-päättäjistä koostuvan yleisön. Tilaisuudessa kuultiin organisaation ja johtamisen kehittämisen huippuammattilaisten puheenvuoroja, palkittiinCorporateSpiritOy:nhenkilöstötutkimuksessa menestyneitä yrityksiä sekä Kauppalehden valitsema taloudellisesti menestyvä, innostava työpaikka. Suomen innostavimmat työpaikat on tunnustus yrityksille, joissa on korkea henkilöstön omistautuneisuus. Suomen innostavim- missa työpaikoissa on motivoitunut henkilöstö, joka innostuu työstään, on sitoutunut ja tukee yritystä menestymään. Kyseessä on työpaikka, jossa ihmiset voivat ja haluavat tehdä parhaansa.
  4. 4. 4 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA INNOSTAA! Suomalainen Kirjakauppa valittiin Suomen innosta- vimmaksi työpaikaksi lähes 200 suomalaisen orga- nisaation joukosta. Toimitusjohtaja Timo Kopran mukaan Suomalaisen Kirjakaupan saama poikke- uksellisen hyvä henkilöstöpalaute johtuu erityisesti yrityksen arvojen mukaisesta ja oikeudenmukai- sesta toimintakulttuurista, hyvästä työilmapiiristä, henkilöstön aktiivisesta kuuntelemisesta ja pitkälle viedystä avoimuudesta. ”Olen ylpeä siitä, että meillä on oikeudenmukaiseksi koettu kulttuuri ja avoin ilmapiiri. Asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä. Esimiestyö on Suomalaisessa Kirjakaupassa myös hyvällä mallilla. Koulutamme esimiehiä jatkuvasti”, sanoo Kopra. Corporate Spirit on toteuttanut Suomalaisen Kirjakaupan henkilöstötutkimusta jo useiden vuosien ajan. Tutkimuk- sen tulokset ja henkilöstön vastausaktiivisuus ovat nous- seet vuosi vuodelta. Vuoden 2015 tutkimuksessa henkilös- tön vastausprosentti oli erinomainen - 94 prosenttia. Henkilöstötutkimuksen päämittari PeoplePower®-indeksi mittaa organisaation omistautuneisuuden tasoa. Tämä näkyy innostuneisuutena ja on myös erinomaisen suori- tuskyvyn tärkein selittävä tekijä. Suomalainen Kirjakauppa ylsi huomattavasti muita osallistujia parempaan tulokseen PeoplePower®-indeksin tuloksellaan 81,8 pistettä mittarilla 0-100, kun katselmuksessa parhaiten menestyneiden 12 yrityksen keskimääräinen tulos oli 75,6. ”Meillä toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Henkilöstö- tutkimusten perusteella tehdään aina selkeät toiminta- suunnitelmat, joiden edistymistä seurataan.Tämä tehostaa mahdollisuuksia oikeiden toimenpiteiden kohdentami- seen ja niiden vaikutusten tarkasteluun”, Kopra muistuttaa. Suomalaisessa Kirjakaupassa menestys henkilöstötutki- muksessa korreloi asiakastyytyväisyyden lisäksi myös liike- vaihdon ja -voiton kasvun kanssa. Suomalainen Kirjakauppa on vuonna 1912 perustettu erikoiskirjakauppa. Se tarjoaa asiakkailleen elämyksiä, hyötyä ja sisältöä elämän kaikissa vaiheissa ja tilanteissa. Suomalainen Kirjakauppa palvelee kuluttaja- ja yritysasi- akkaita 56 myymälässä 42 paikkakunnalla Rovaniemeltä Helsinkiin sekä verkkokauppa Suomalainen.comissa. Yrityksen arvot ovat vastuullisuus, laatu, rohkeus ja lä- heisyys. Vuodesta 2011 Suomalainen Kirjakauppa on osa Otava-konsernia, joka on suomalainen perheyritys.
  5. 5. 5 ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPASSA PANOSTETAAN PERUSASIOIHIN Palkinnon vastaanottaneen henkilöstöjohtaja Tommi Suvisalmen mukaan organisaatiossa on panostettu erityi- sesti perusasioihin – henkilöstön osaamiseen, laadukkaaseen esimiestyöhön ja työkyvyn ylläpitoon. Tämä näkyy erin- omaisten henkilöstötutkimustulosten lisäksi siinä, että hen- kilökunta huolehtii omasta työympäristöstään kuin omasta yrityksestään. Suvisalmen mukaan omistautuneisuus luo arvostusta omaan ja työkaverin työpanokseen, mikä heijastuu työtyytyväisyy- den kautta asiakastyytyväisyyteen ja tuloksellisuuteen. OSUUSKAUPPA ARINASSA PUHALLETAAN YHTEEN HIILEEN Arinassa kaikki työntekijät otetaan mukaan arvontuotanto- prosessiin, ja kiitos hienosta tuloksesta kuuluukin Karjalaisen mukaan jokaiselle arinalaiselle. Osuustoiminnan tarkoituksena on tuottaa hyötyä omistajil- leen eli Arinan tapauksessa pohjoissuomalaisille kotitalouk- sille. Osuuskaupan arvopohjan ansiosta kaikki työntekijät ha- luavat puhaltaa yhteen hiileen, minkä tuloksena on innostava työilmapiiri. Osuuskauppa Arina on Pohjois-Suomen alueella toimiva S-ryhmän alueosuuskauppa. Yhtiö työllistää noin 2500 henkilöä lähes 165 toimipaikassa, ja sen liikevaihto oli vuonna 2015 noin 704 miljoonaa euroa. Peräti 67 % alueen kotitalouksista omistaa yhtiötä omistaja-asiakkaana. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on yli 77 000 asiakas- omistajan omistama monitoimialainen, maakunnallinen vähittäiskaupan konserni. Eepee työllistää noin 1300 henkilöä 80 toimipaikassaan ja sen myynti vuonna 2015 oli lähes 534 miljoonaa euroa. Suomen innostavimmat työpaikat 2016 –listan kol- mannelle sijalle sijoittui Osuuskauppa Arina, josta palkintoa saapui vastaanottamaan henkilöstö- ja kehi- tysjohtaja Jari Karjalainen. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa palkittiin Suomen innostavimmat työpaikat 2016 –listalla toiseksi menestyneimpänä yrityksenä. Henkilöstöjohtaja Tommi Suvisalmi Henkilöstö- ja kehitysjohtaja Jari Karjalainen
  6. 6. 6 TECHNOPOLIS SAI KAUPPALEHDEN TUNNUSTUSPALKINNON Palkinnon perusteluissa Technopolista pidetään vahvana yh- tiönä omalla alallaan. Viime vuoden syyskuun lopussa yhtiön palveluksessa oli 251 henkilöä. ”Yhtiön liikevaihto on kasvanut tasaisesti jo usean vuoden ajan. Viime vuonna se oli 162 miljoonaa euroa. Liikevaihto on kaksinkertaistunut neljässä vuodessa. Perusliiketoiminnan käyttökate on kasvanut liikevaihdon mukana ja sekin kaksin- kertaistunut neljässä vuodessa”, totesi Kauppalehti Option esimies Jenny Jännäri. Hän arvioi, että pätevä ja motivoitu- nut henkilöstö tukee Technopoliksen menestystä. Silverangin mukaan Technopoliksessa on henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa yhteiset perusarvot. Draivi ja intohi- moinen suhtautuminen palveluun sekä reilu meininki ovat Technopoliksen tärkeimmät arvot. Kun niitä ajetaan päivit- täin samaan suuntaan, syntyy samanlainen tunne kuin jouk- kuepelissä ja urheilussa. ”On hienoa saada ulkopuolisen tahon tunnustus siitä, min- kä olemme jo itse tienneet kauan. Innostava ja positiivinen yrityskulttuuri ei synny ilman määrätietoista työtä. Tuloksia syntyy siitä, että työntekijöillä on mielekkäät tavoitteet ja onnistumisista palkitaan. Työnhakijan ja yrityksen arvojen yhteensopivuus on meillä rekrytointiprosessin keskiössä”, Silverang toteaa. Suomen innostavimmat työpaikat mediayhteistyö- kumppani Kauppalehti palkitsi kiinteistösijoitusyhtiö Technopolis Oyj:n taloudellisesti menestyneenä innostavana työpaikkana. Yhtiön toimitusjohtaja Keith Silverang otti hymyssä suin vastaan Kauppa- lehden erikoispalkinnon. Technopolis Oyj tarjoaa parhaan osoitteen yritysten toi- mintaan ja menestykseen viidessä maassa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita. Technopoliksen ydinarvona on jatku- vasti ylittää asiakkaiden odotukset tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000 työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Kauppalehti on Suomen suurin taloussanomalehti ja päättäjän valinta. Kauppalehti on Suomen innostavim- pien työpaikkojen mediayhteistyökumppani. Se palkit- see vuosittain taloudellisesti menestyvän innostavan työpaikan tunnustuksen saaneiden yritysten joukosta.
  7. 7. 7 JOHTAMINEN KRIITTISENÄ MENESTYSTEKIJÄNÄ DIGITALOUDESSA Digiasiantuntija, mediakonsultti ja MTV Oy:n toimitus- johtajanakin toiminut Heikki Rotko rohkaisi puheen- vuorossaan yritysjohtoa astumaan rohkeasti digitaali- suuden aikakaudelle. Rotkon mukaan liike-elämän huipulla menestyvät yritykset, jotka haluavat olla mukana digitaalisuuden tuomassa muu- toksessa. The Fortune -lehden vuonna 1955 julkaisemasta 500 menestyneen yrityksen listasta vain 8 % on jatkanut toimintaansa tähän päivään – digiajalle. ”Yrityksen elinehtona on tänä päivänä oikean ja realistisen tilannekuvan hahmottaminen omasta liiketoimintaympä- ristöstään. Nettimaailma kehittyy vauhdilla ja verkossa asiat tapahtuvat nopeasti. Menestyjät etsivät jatkuvasti uusia tapoja olla lähempänä asiakkaitaan”, Rotko linjaa. Hänen mielestään liian monet yritykset tyytyvät jäämään muka- vuusalueelleen, eivätkä uskaltaudu uusille digialueille, joissa asiakkaat liikkuvat. Internet ja mobiilimaailma on kiistatta tämän päivän kaup- papaikka. Asiakkaat ovat hintatietoisimpia kuin koskaan aiemmin, sillä Internet on tehnyt tuotteiden ja palveluiden vertailusta läpinäkyvää. Rotko kehottaa yrityksiä panosta- maan entistä voimakkaammin myynnin ja markkinoinnin integraatioon. Monikanavamyynti ja pitkäjänteisyys henki- lökohtaisissa kontakteissa on tärkeää, jotta luodaan perus- taa kestäville asiakassuhteelle. ”Yritysten on luotava olemassaololleen merkitys ja perustel- tava se asiakkailleen. Tänä päivänä ei enää riitä, että kerro- taan mitä meillä tehdään ja kenelle. Yrityksen tulee kuvata asiakaslähtöisesti miksi se on olemassa ja millaista lisäarvoa se pystyy asiakkailleen tuottamaan. Tässä meillä suomalai- silla on vielä kovasti oppimista”, Rotko toteaa. Liiketoiminnan muuttuessa ja digiosaamisen kasvaessa myös toimenkuvat elävät. Johdon tehtävä on onnistua rek- rytoimaan oikeat ihmiset oikeille paikoille. ”Rekrytointitilan- teessa asenne ratkaisee, sillä kaikki maailman osaaminen- kaan ei riitä, jos asenteessa on puutteita. Osaaminen kertyy oikeanlaisen asenteen mukana”, hän korostaa. Rotko kannustaa yritysjohtoa selkeään ja avoimeen joh- tamiskulttuuriin, joka luo läpinäkyvyyttä organisaation toimintaan. Hän korostaa yritysjohdon oman esimerkin merkitystä innostavan ja osallistavan ilmapiirin luomisessa yhdessä henkilöstön kanssa. ”Muutoksessa pärjääminen edellyttää tänä päivänä erityi- sesti rohkeutta. Maailma muuttuu niin nopeasti, että on uskallettava poistua mukavuusalueelta ja mentävä sinne, minne kehitys osoittaa”, Heikki Rotko muistuttaa.
  8. 8. 8 HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMISKONSULTOINTI ESIMIES- JA ASIANTUNTIJATYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN YKSIKÖIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN JOHTORYHMÄ- JA HALLITUSTYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN TYÖNANTAJAMIELIKUVAN RAKENTAMINEN KONSULTOINTIPALVELUT PÄÄTOIMITTAJA: PIIA AALTO | JAKELU: 4000 WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI TURKU | ESPOO | TUKHOLMA | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN TILANNETAJUSTA TUNTEISIIN – MITEN INNOSTUSTA VOI RAKENTAA? Tunnettu johdon sparraaja, työpsykologian tohtori ja Speakersforumin vuoden 2015 puhujaksi valittu Helena Åhman houkutteli puheenvuorossaan kuuli- joita innostumaan. Innostuneisuuden tila rakentuu ihmismielessä. Aivomme ovat rutiineja poimiva koneisto, joka turtuu usein toistuviin asioi- hin. Joskus henkilön voi olla vaikea nähdä tutuissa ja toistu- vissa asioissa niissä olevaa potentiaalia ja uutta innostuksen lähdettä. ”Työyhteisössä olemme tottuneet näkemään toisemme tietyn- laisina yksilöinä. Innostusta voi rakentaa mielen johtamisella, jolloin pyrkii avoimin aistein – kuin uutta tutkiskellen – näke- mään työkavereissaan kaiken sen potentiaalin, jota he kuna- kin uutena päivän voivat tarjota”, Åhman johdattelee. Innostuminen edellyttää sekä hyvää johtamista että kykyä itsensä johtamiseen. Hän rohkaisee jokaista luomaan edelly- tykset innostavuuden läsnäololle omassa elämässä rikkomal- la tuttuja ajattelumalleja, rakentamalla tunteita sekä selkiyt- tämällä tekemistään. ”Kannustan luomaan tilaa ajattelulle, pysähtymään ja johta- maan aivoja määrätietoisesti uudenlaiseen, positiivisempaan ajatteluun. Vanhasta voi luopua ja tilalle rakentaa uutta myönteisempää tulevaisuutta, johon kuuluu innostuneisuus”, Åhman muistuttaa. Innostukselle haasteen aiheuttavat vaikeat tilanteet, jolloin on hyvä pysähtyä muistamaan positiivisuus ja selkeys. Vai- keissa tilanteissa esimerkiksi työelämässä on hyvä pyrkiä ymmärtämään toisen ihmisen motiivi ja luoda ymmärrystä hänen ajatuksilleen – vaikka ne eivät itselle sopisikaan. Esimiehen tehtävä organisaatiossa on auttaa, ja rakentaa työpaikkaa, jossa he ovat olemassa alaisiaan varten, ei toisin päin. Tänä päivänä johdetaan empatian kautta ja rakenne- taan yhdessä innostusta, joka ruokkii menestystä. CORPORATESPIRITOYHR INTELLIGENCE TO SUPPORT BUSINESS SUCCESS.

×