Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corporate Spirit newsletter_2_2011

582 views

Published on

Employee engagement,

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Corporate Spirit newsletter_2_2011

  1. 1. CORPORATE SPIRIT TUTKIMUSYHTIÖ CORPORATE IMAGE OY | NEWSLET TER | 2/2011Engagement kansainvälisenyrityksen henkilöstöstrategiassaJohtamiskeskusteluissa yhä useammin nousee esille sana Engagement. Suomenkielistä vakiintunutta ilmaisua ei tälle toistaiseksi ole.Aiheesta puhuttaessa käytetään mm. sanoja virittyneisyys, työn imu ja läsnäolo. Engagement on enemmän kuin vain työssä viihtymis-tä tai sitoutumista samaan työpaikkaan vuosikausiksi. – Engagementia ei saavuteta taikatempuil- TYÖN TARKOITUKSELLISUUS – Uusi sukupolvi edellyttää, että työllä pitääla, vaan se vaatii päivittäistä työtä. Engage- YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ olla jokin suurempi tarkoitus. Työtä tehdäänment syntyy siitä, että työntekijöille luodaan Yksinomaan suorittamista vaativa johtamis- pääsääntöisesti elannon eteen, mutta Enga-mahdollisuus työskennellä itsenäisesti, he tyyli ei synnytä virittyneisyyttä. Johtamisessa gementin lähteenä ovat muut seikat. Työnhallitsevat työnsä ja kokevat sen tarkoituksel- ei enää menesty, jos olettaa ihmisten teke- haasteellisuus, mahdollisuudet itsensä to-liseksi, Konecranes Oyj:n henkilöstöjohtaja vän vain sitä, mitä käsketään. Kun halutaan teuttamiseen ja jatkuvaan kehittymiseen ovatJaana Rinne kiteyttää. työhön imua, on etsittävä lisäksi työn tarkoi- tärkeitä kriteereitä, sanoo Jaana Rinne. ■ tuksellisuutta.Konecranes Oyj on yksi maailman johtavistanostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopal- ”ENGAGEMENTIIN VAIKUTTAVATveluihin erikoistuneista yrityksistä. Johtavaasema on saavutettu laadulla, vahvalla TEKIJÄT VAIHTELEVAT MAITTAIN.ammattitaidolla ja henkilöstön osaamisenkehittämisellä. Yrityksellä on monien vuosien VAIKKA TUNTUISI, ETTÄ ASIATkokemus henkilöstön sitouttamisesta. Se on ON SELVÄSTI KERROTTU,myös aktiivisesti selvittänyt Engagementiinvaikuttavia tekijöitä toimipisteissään eri EI VÄÄRINYMMÄRRYKSILTÄmaissa. VOIDA AINA VÄLTTYÄ.”KOMMUNIKAATIO RATKAISEVASSA – Työntekijöille pitää selkeästi kertoa, mikäASEMASSA on kunkin tehtävän tarkoitus oman työnKulttuurierojen ymmärtäminen on tärkeää kannalta. Keskustelua pitää käydä pääsään-kansainvälisessä yrityksessä. Menestyksen töisesti oman esimiehen kanssa, muttasalaisuus on kiinni siitä, miten yhdistää ihmi- myös muiden tahojen ajatukset ovatset ja prosessit maailmanlaajuisesti. Teknisen suotavia. Tärkeää on kuulla, mihintietämyksen lisäksi on kehitettävä myös suuntaan yritys on menossa ja mitäjohtamis- ja viestintätaitoja. tämä edellyttää työntekijöiltä. Engagementin selvittämiseksi on ”ENGAGEMENT SYNTYY SIITÄ, oleellista kysyä, mistä työssä aidosti välittää, Rinne toteaa. ETTÄ TYÖNTEKIJÖILLE LUODAAN VAATIVA UUSI SUKUPOLVI MAHDOLLISUUS TYÖSKENNELLÄ Erityisesti uusi sukupolvi korostaa ITSENÄISESTI, HE HALLITSEVAT kasvavassa määrin työn tarkoituk- sellisuuden, itsenäisyyden ja TYÖNSÄ JA KOKEVAT yhteisöllisyyden merkitystä. Raha, palkkiot ja turvallisuus SEN TARKOITUKSELLISEKSI.” eivät ole tärkeimmässä – Kansainvälisyytemme tuo omat haas- roolissa.teensa. Engagementiin vaikuttavat tekijätvaihtelevat maittain. Vaikka tuntuisi, ettäasiat on selvästi kerrottu, ei väärinymmär-ryksiltä voida aina välttyä. Kommunikaatio Engagementin selvittämiseksi on oleellista kysyä,on siksi ratkaisevassa asemassa. Rakentavaa mistä työssä aidosti välittää, kertoo Konecranes Oyj:nkeskustelua ei yrityksissä ole koskaan liikaa, henkilöstöjohtaja Jaana Rinne.Rinne kertoo. Teksti ja kuva: Tommi Räsänen
  2. 2. Miksi Engagement? EDITORIALHenkilöstötutkimustenlyhyt historia Moderni Engagement vastaa moniin haastePerinteisissä työtyytyväisyystutkimuksissakäytetty työntekijöiden mieltymyksientarkastelu muuttui enemmän heidän käsi-tystensä analysoinniksi, kun organisaatio-ilmastotutkimuksia alettiin tehdä 1960-lu-vun loppupuolella Litwinin ja Stringerinjulkaistua alaa koskevat tutkimuksensaUSA:ssa. Tätä voidaan ajatella nykyaikais- Organisaatiot kamppailevat tänä päivänä tehostaa toimintaa. Engagement toteu-ten henkilöstötutkimusten alkuna. tuu kun halutaan luoda työpaikka, jossa monenlaisten haasteiden parissa. Kaikille ihmiset voivat kukoistaa ja tehdä parhaansa. Siihen aikaan ajateltiin, että kysymyksilläpitäisi kattaa kaikki työelämän osa-alueet. on kuitenkin selvää, että sitoutunut ja tyy- Totesimme, että Engagement on termi, jokaSuomessakin on suurissa pörssiyrityksissä tyväinen henkilöstö on jokaisen menesty- vastaa juuri tämäntyylisiin haasteisiin. Termintehty vielä 1980-luvulla yli 250 kysymystä vän yrityksen voimavara. Corporate Image merkityksestä kirjoittaa myös arvostettukattavia henkilöstökyselyitä. Myöhemmin yhdysvaltalainen tutkimuslaitos, Conferencekysymysten normaalimäärä vakioitui on 25 toimintavuotensa aikana halunnut Board: “On olemassa selkeää ja todistettuan. 100 kysymykseen, kun henkilöstötutki- panostaa laadukkaaseen toimintaan sekä näyttöä, että korkea Engagement korreloimusmittareiltakin alettiin vaatia tehok- nykyaikaisiin tutkimuskonsepteihin. Tänä voimakkaasti yksilön, ryhmän ja yrityksenkuutta ja mm. päällekkäisten kysymysten vuonna meillä on ilo saada esitellä uuden suorituskykyyn vaikuttamalla henkilöstönpoistamista. pysyvyyteen, liikevaihtoon, tuottavuuteen, Seuraavassa kehitysvaiheessa henki- sukupolven Engagement-painotteinen asiakaspalveluun ja sitoutuneisuuteen.“löstötutkimukset kytkettiin jo yrityksen henkilöstötutkimuskonsepti, joka kantaaarvoihin ja henkilöstöstrategiaan, mistä nimeä PeoplePower®. MIELENKIINTOINEN ENGAGEMENTsaatiin selkeää lisäarvoa johtamisen muille Engagement on haastava ajatuskehikko,osa-alueille. Tasapainotetut mittaristot Saamamme asiakaspalaute on yleensä ollut jonka teorianmuodostus ja tutkimus ovat(BSC) toivat henkilöstötutkimuksiin erilai- sävyltään hyvin myönteistä, mutta yhtenä kansainvälisesti jatkuvasti työn alla. Termillesia mittareita: keskiarvoja ja indeksejä, joita kehittämiskohteena on tuotu esiin halu ei löydy yhtä yleisesti hyväksyttyä määritel-käytetään mm. tuloskorteissa, laatujärjes- nykyaikaistaa henkilötutkimuskonseptiam- mää tai osuvaa suomenkielistä käännöstä.telmissä, bonuspalkkioissa ja henkilöstö- me. Osa tähänastisista tutkimuskonsepteis- Itse ymmärrämme Engagementin kertovantilinpäätöksissä. tamme on kehitetty Corporate Imagen, osa kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu Henkilöstötutkimuksia pidettiin vielä Psyconin toimesta. Puolitoista vuotta sitten organisaatioon ja sen edustamiin arvoihin2000-luvulla monessa yrityksessä pitkälti käynnistimme projektin, jonka tavoitteena sekä kuinka valmis henkilöstö on tarvittaessaHR-väen harjoituksena, joka ei yritysjohtoa oli luoda uusi henkilöstötutkimusmalli, joka tekemään ylimääräisiäkin ponnistuksia orga-juuri hetkauttanut. Pankkikriisin myötä toisaalta yhdistäisi vanhojen konseptien nisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.kiinnostuttiin vahvasti Engagement- hyvät puolet ja toisaalta huomioisi tämänajattelusta, kun korostui tarve kytkeä päivän johtamisajattelun. Voidaksemme ymmärtää Engagementiahenkilöstötutkimus entistä läheisemmin mahdollisimman hyvin käynnistimmeyrityksen tulostekijöihin. Näin yritysjohto- maailman laajimman Engagement-perus-kin kiinnostui asiasta. Vasta viime aikoina on alettu ajatella “ENGAGEMENT KERTOO KUINKA tutkimuksen. Tähän tutkimukseen vastasi lähes 33.000 henkilöä 20 eri maasta, jotkahenkilöstötutkimusta viestinnän ja joh- MYÖNTEISESTI HENKILÖSTÖ edustavat tuhansia eri työnantajaorganisaa-tamisen näkökulmista. Kysytään millaista tioita. Puoli vuotta kestänyt hanke on nytviestiä johto lähettää esimieskunnalle ja SUHTAUTUU ORGANISAATIOON valmistunut ja se antaa meille paljon lisäähenkilöstölle kysymällä mielipiteitä seka- JA SEN EDUSTAMIIN ARVOIHIN ymmärrystä mm. työntekijöiden Engage-laisista asioista tai jättämällä kokonaan ment-draivereista eri maissa sekä yrityksissäkysymättä. SEKÄ KUINKA VALMIS HENKILÖSTÖ että julkishallinnon organisaatioissa. Parhail- Modernissa yrityksessä henkilöstötut- laan teemme aineistosta vielä maakohtaistakimus tehdään vuosittain selkeisiin fokus- ON TARVITTAESSA TEKEMÄÄN rakenneyhtälömallinnusta syy-seuraussuh-alueisiin panostaen. Nykyaikaiseen malliin YLIMÄÄRÄISIÄKIN PONNISTUKSIA teiden ymmärtämiseksi.liittyy olennaisesti myös tutkimustulostentehokas hyödyntäminen ja asioiden kette- ORGANISAATION TAVOITTEIDENrä toimeenpaneminen. SAAVUTTAMISEKSI.” Jukka Pohjola Toimitusjohtaja UUDISTUMINEN AIDOSTA TARPEESTA Corporate Image Oy Uutta tutkimuskonseptia luodessamme halusimme erityisesti pystyä vastaamaan tämän päivän haasteisiin: Miten taata avainhenkilöiden pysyvyys ja hyvä suoritus- kyky tai miten vähentää poissaoloja ja
  3. 3. Miksi Engagement? Eväitä inspiroivaan johtamiseen Teksti: Piia Palomäki/CI t-tutkimus Oy Karl Fazer Ab:n henkilöstön kehittämisjoh- taja Kenneth Söderholm puhui Corporate Imagen kevätseminaarissa inspiroivasta johtamisesta ja henkilöstön sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Hänen mukaansa inspiroiva johtaja katsoo peiliin ja on valmiseisiin haastamaan itsensä avoimesti vastaan- ottamalla ja jakamalla palautetta omasta työstään. Teksti: Jukka Pohjola/CI Organisaatiossa tulee määritellä johtamis- kulttuuri. Millaista on toivottu johtaminen, ei toivottu johtaminen ja erinomainen johtaminen. Söderholm korostaa inspiroivan johtajuuden rakentuvan vahvasti käyttäy- tymisosaamisen tunnistamiseen, jolloin henkilön ammatillisen osaamisen lisäksi hänen muut osaamisalueensa tunnistetaan. Tulevaisuuden haasteena ovat johtajat, jotka nousevat uudesta sukupolvesta. PEOPLEPOWER® RAKENTUU VAHVOJEN – Inspiroiva johtajuus rakentuu ikäpolvien INDEKSIEN VARAAN haaste-erojen ymmärtämiseen. On tärkeää Uusi PeoplePower®-tutkimukseksi nimetty tunnistaa uusi sukupolvi ja ymmärtää mikä tutkimuskonseptimme on nyt valmistunut. heitä työssä motivoi. Jatkossa suosittelemme vanhoille ja uusille asiakkaillemme uutta modernia tutkimus- Söderholm kuvaili inspiroivan johtajuuden Kuva: Oy Karl Fazer Ab konseptia. Se soveltuu kaikentyyppisille elementtejä, jotka ohjaavat organisaatiota organisaatioille, ja tuo lisäarvoa henkilöstön menestymään. Keinoina tähän ovat rohkea kehittämishaasteisiin. päätöksenteko, selkeä tavoiteasetanta, konk- Söderholm kuvailee johtajuuden olevan reettiset visiot, ratkaisukeskeinen viestintä, tietynlaisessa murroksessa. On tärkeää ohjata PeoplePowerissa on 50 kysymystä, joiden tasavertainen ja empaattinen johtaminen, johtajaa erilaisen arvioinnin ja valmennuksen perusteella lasketaan mm. Engagement-, kykyjen tunnistaminen ja kehittäminen, muu- kautta tunnistamaan, määrittelemään ja pro- Johtamis- ja Suorituskyky-indeksit. Tutkimus- tosmyönteisyys, periksiantamattomuuden filoimaan itsensä johtajana. Uudistuminen kysymykset on selkeästi jaoteltu kolmeen kulttuuri ja valmentava johtajuus. tapahtuu oivalluksen kautta! ■ ydinalueeseen, jotka helpottavat tutkimuk- seen vastaamista. Tutkimus jakautuu omaan työhön liittyviin, lähityöyhteisöä luotaaviin ja koko yrityksen toimintaa arvioiviin kysymyk- Employee Engagement puhuttaa maailmalla siin. Kukin kysymys on käännetty 38 kielelle Miten sitouttaa henkilöstöä, taata avain- ja niihin löytyy maakohtaiset benchmark- henkilöiden pysyvyys tai vähentää työs- aineistot 20 maasta globaalienkin organisaa- täpoissaoloja? Employee Engagement on tioiden tarpeiden tyydyttämiseksi. mielenkiintoinen HR ilmiö sekä maailman- laajuinen haaste, johon erityisesti globaalit organisaatiot pyrkivät löytämään määritel- mää ja työkaluja. Emeritusprofessori Christine Uber Grosse maineikkaasta Thunderbird School of Global Managementista on erikoistunut monikult- tuuriseen johtamiseen ja viestintään. Hänen mukaansa globalisaatio, maahanmuutto, monikulttuurisuus ja teknologia ovat muuttaneet sitoutumista ja siihen liittyvää määritelmää. Myös kulttuurit, maat ja yrityk- set muovaavat ajatusmalleja ja vaikuttavat sitoutumistekijöihin. Uudessa tutkimuskonseptissa on myös – Jokainen yksilö määrittelee itse hänel- kiinnitetty aikaisempaa enemmän huo- le merkittävät sitoutumisen tekijät, joita miota tutkimustulosten hyödyntämiseen. muovaavat kulttuureille tunnusomaiset Haluamme tarjota organisaatioille uuden piirteet. Näiden piirteiden tunnistaminen on sukupolven palvelukonseptin, jossa moderni yrityksille tärkeää, sillä aito yksilöstä tai ryh- henkilöstötutkimus yhdistyy saumattomasti mästä välittäminen tehostavat sitoutumista ja ratkaisukeskeisesti tutkimustulosten hyö- ja lisäävät luottamusta työnantajaa kohtaan. dyntämispalveluihin, mm. valmennuksiin ja Välittäminen myös vähentää eriarvoisuutta, workshoppeihin. ■ joka on uhka sitoutuneisuudelle. ■
  4. 4. •••• 1 2 3 4Jatkokertomus vuoden 2011newslettereissä esitteleeCorporate Imagen tulevaisuudentutkimusjärjestelmän kehitystyönetenemistä ja asiakashyötyjä.dCIsion.net-tutkimusjärjestelmän kehitys on edennyt kevään aikanavauhdikkaasti. Järjestelmän kehitystyöhön on alan ammattilaistenlisäksi osallistunut myös laaja joukko ulkopuolisia asiantuntijoita.Sisällönsuunnittelu on hioutunut ja selkeytynyt mm. visuaalisuudenja toiminnallisten ominaisuuksien osalta. Ne mahdollistavat järjes- AJANKOHTAISTAtelmän teknisen määrittämisen ja toteuttamisen. Myös järjestelmän Corporate Image Kesäkuu äkukäyttöliittymän ja käytettävyyden suunnittelu on saatu loppusuoralle. HR & TALENT SUMMIT 2011 -tapahtuma SveitsissäUuden sukupolven tutkimusjärjestelmän käytettävyyttä on testattu 19.–21.6., Fairmont Le Montreux Palace, Montreuxja kehitetty hyödyntämällä mm. osallistuvaa suunnittelua, jossa jouk-ko valittuja yhteistyökumppaneitamme on koottu yhteen edusta- Kansainvälisessä HR & Talent Summitissa keskitytäänmaan järjestelmän käyttäjien näkökulmaa. Suuri kiitos arvokkaasta henkilöstöjohtamisen ja osaamisenkehittämisenjärjestelmän kehitystyöstä kuuluu siis osaksi myös kehityshaluisille teemoihin. Tapahtuman järjestää marcus evans Ltd.asiakkaillemme. ■ Uudista ja Uudistu 2011 -messut 28.–29.9., Finlandia-talo, Helsinki teemana: "Vaihtuva johtajuus". Corporate ImageCORPORATE IMAGE NIMITYKSET osastolla nro 40. molempina päivinä Employee Engagement –tutkimuksista kertovat tietoiskut klo 13.00. Maria Vuorisalo (restonomi AMK) on nimitetty projektisihteeriksi Turun toimistoon. Hänen tehtäviinsä kuuluu avustavat tutkimustehtävät, jotka liittyvät tutkimusten tekniseen valmiste- luun, tiedonkeruuseen ja aineiston käsittelyyn. Corporate Image toivottaa kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille oikein hyvää kesää! Corporate Imagen väki lomailee heinäkuun ja palaa töihin jälleen elokuun 1. päivä.CORPORATE SPIRITTUTKIMUSYHTIÖ CORPORATE IMAGE OY | NEWSLETTER | 1/2011 Päätoimittaja: Jukka Pohjola | Toimitussihteeri: Piia Palomäki | Taitto: Lahtinen Mantere Saatchi & Saatchi | Paino: TEMA-TEAM 11116-11 | Painosmäärä 4 500 Tutkimusyhtiö Corporate Image Oy, Valkjärventie 7 B, 02130 Espoo, ☎ 09 452 0730 • Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku, ☎ 02 274 3100 Corporate Image Ab Sverige, Andra Hötorgshuset, Sveavägen 13, 14 tr, 111 57 Stockholm, ☎ +46 8 402 24 41 Corporate Image Ltd. Great Britain, 20 Broadwick Street, Soho, W1F 8HT, London, ☎ +44 870 366 93 35 HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET | 360° ARVIOINNIT JA PALAUTTEET | SISÄISEN YHTEISTYÖN TUTKIMUKSET JOHTAMISARVIOINNIT | RATKAISUT TUTKIMUSTEN RAPORTOINTIIN JA HYÖDYNTÄMISEEN www.corporateimage.fi

×