Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 10

978 views

Published on

Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille. Numero 10 aiheita: LAURA™ tuoteperhe uusittu, työpaikkailmoittelu Uudellamaalla, Esimies & Henkilöstö 2014 -tapahtuma, valtakunnan kattavin ilmoitusverkko, rekrytointi Kiinassa, rekrytointityökalu, Uranus.fi -mobiilisivusto, Agronomiliitto, videot rekrytoinnin apuna, videohaastattelu,

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 10

  1. 1. Nostetta!Nostetta!onUranusOy:njulkaisuura-jarekrytointipalveluistakiinnostuneille || Nro10 Solo on rekrytoijan paras apu, kun hoidat rekrytointeja pääasi- assa yksin tai tiedossa on yksit- täinen rekrytointi, jonka haluat hoitaa hyvin. Start on nopea ottaa käyttöön minkä tahansa kokoiselle organi- saatiolle ja se kattaa rekrytoinnin perustarpeet monipuolisesti. Pro sopii täysin teidän tarpei- siinne. Lähes rajattomista mah- dollisuuksista räätälöidään asian- tuntijoiden avulla teille parhaiten sopiva järjestelmä. LAURA™ tuoteperhe uusittu LAURA™ -rekrytointijärjestelmän käyttäjiä on jo satakunta. Käyttäjiä on muutaman henkilön rekrytointialan yrityksistä suuriin kaupunkeihin ja sairaanhoitopiireihin. Koska käyttäjäkunta on laaja, käyttäjien tarpeet vaihtelevat. Olemmekin kehittäneet kevään aikana LAURA™:a palvelemaan entistä paremmin eri käyttäjäryhmiä ja viimeisimpien kehitysprosessien tuloksena LAURA™ -rekrytointijärjestelmästä löytyy kolme erilaista perusversiota. Tuotteiden ohella uudistimme myös LAURA™ -rekrytointijärjestelmän kotisivut osoitteessa www.laura.fi. Käy tutustumassa! Olemme kiitollisia kaikesta palautteesta ja kehitysideoista. Työpaikkailmoitusten näkyvyys koheni merkittävästi Uudellamaalla Uranus Oy ja Suomen Lehtiyh- tymä tekivät yhteistyösopimuksen huhtikuussa 2014. Sopimuksen myötäUranustekeeLehtiyhtymän lehtien verkkosivuille ura- ja työ- paikkapalvelun. Lehtiyhtymän leh- dissä julkaistavat työpaikka- ja kou- lutusilmoitukset näkyvät jatkossa siis myös lehtien verkkosivuilla ja niiden luettavuus ja työnhakijata- voitettavuus paranee merkittävästi. Lehtiyhtymän tunnetuimmat lehdet ovat Länsiväylä Espoossa, Helsingin Uutiset,Vantaan Sano- mat, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusi- maa Lohjalla, Uusimaa Porvoossa ja Aamuposti Riihimäellä. Lisäksi Lehtiyhtymän lehtiin kuuluvat mm. Sipoon Sanomat, Nurmijär- ven Sanomat,Hyvinkään Viikko, Mäntsälän Uutiset, Karkkilalai- nen ja Vihdin uutiset. Kaikkien näiden lehtien verkkosivuilla tule- vat näkymään työpaikkailmoituk- set, joissa haetaan uutta henkilöstöä Uudellamaalla toimiviin yrityksiin. Lehtiyhtymän lehtiä varten Ura- nus on tehnyt uuden Uusimaa-pal- velun: uusimaa.uranus.fi Suomen Lehtiyhtymä Oy:n toi- mitusjohtaja Jorma Hämäläinen pitää yhteistyötä merkittävänä: - Vahvan uusmaalaisen lehti- pakettimme myötä Uranuksesta tulee käytännössä koko maan kat- tava työpaikkaportaali, jonka print- tikumppaneina ovat alueidensa lue- tuimmat lehdet. Suomen Lehtiyhtymän lehdet Uudenmaan alueella. Uranus oli mukana Esimies & Henkilöstö 2014 -tapahtumassa 7.–8.5. The Networkin toimitusjohtaja Mike Booker avasi tapahtumassa suomalaisille henkilöstöalan ammattilai- sille kansainvälisen liikkuvuuden trendejä, rekrytoinnin uusia tuulia ja työntekijöiden syitä muuttaa työn perässä Suomeen. The Network on tutkinut satojentuhansien ammat- tilaisten motivaattoreita kansainvälisessä työnhaussa. Mike tarjosi tapahtumassa ainutlaatuisen globaalin nä- kemyksen osaajien tavoittamiseen kattaviin tutkimus- tuloksiin pohjaten. The Network -rekrytointiverkosto tavoittaa kuukausittain 200 miljoonaa eri kävijää 132 maassa. Uranus Oy toimii The Networkin edustajana Suomessa. Sosiaalinen media ja sen innovatiivinen käyttö on kes- keisin väline Ylen rekryviestinnässä. Ylen työntekijöitä kannustetaanmyösosallistumaanrekryviestintäänjasitä kautta työnantajamaineen rakentamiseen. Henkilökoh- taisuus toimii somessa. Ihmiset ovat kiinnostuneempia ihmisistä kuin organisaatioista tai brändeistä. Kukapa ei haluaisi työkavereita, joilla on sama arvomaailma, ja joi- den kanssa mielellään viettää aikaa? Jokainen työntekijä on organisaationsa paras brändilähettiläs. Itsekin verkossa erittäin aktiivinen Ylen HRD-asian- tuntija Sari Veikkolainen kertoi Ylen tavasta käyttää eri somekanavia rekrytoinneissa ja työnantajakuvan raken- tamisessa. Uranus Oy osallistui vuoden tärkeimpään henkilöstötapahtumaan toukokuussa Messukeskuksessa ja toi paikalle kaksi mielenkiintoista puhujaa. Mike Booker, The Network Sari Veikkolainen, Yleisradio The Network on tutkinut työvoiman kansainvälistä liikkuvuutta jo useana vuonna. Parhaillaan Uranus Oy toteuttaa yhdessä The Networkin ja kansainvälisen konsultointiyrityksen The Boston Consulting Groupin kanssa tutkimuksen neljättä aaltoa, jonka tulokset kattavat lähes koko maailman. Uranus jakaa tutkimustulokset ja havaittavat ilmiöt suomalaisille rekrytoijille, jotka etsivät ja pyrkivät paikantamaan uusia osaajia eri puolilta maailmaa. Käynnissä olevan tutkimuksen tulokset julkaistaan syyskuussa 2014.
  2. 2. Nostetta!2 Nro 10 “ Valtakunnan kattavin ilmoitusverkko Oheisesta kartasta näkee, miten Joensuussa ilmestyvän Karjalaisen verkkolehden lukijakunta hajaantuu ympäri Suomen. Karjalaisen verkkosivuilla vierailee viikoittain keskimäärin 80 000 eri kävijää. Yli puolet vierailijoista tulee Pohjois-Karjalasta, mutta myös pääkaupunkiseudulta tulee paljon kävijöitä. Viikosta riippuen pääkaupunkiseudulta tulee 35–45 prosenttia kaikista kävijöistä. Verkkosivustoa käyttää viikoittain myös tuhansia muita suurten kaupunkikeskusten asukkaita. Risto Salminen, Sähköisen liiketoiminnan päällikkö 18.4.2014 Uranus.fi-palvelun kanssa yhteis- työtä tekee 25 eri sanomalehteä: Kahdeksan merkittävää Väli-Suo- messa ilmestyvää maakuntalehteä, kaikki Manner-Suomessa ilmes- tyvät ruotsinkieliset lehdet, mm. HBL ja Vasabladet, ja seitsemän Uudellamaalla ilmestyvää alue- ja kaupunkilehteä sekä maamme kol- manneksi eniten luettu sanomalehti Maaseudun Tulevaisuus. Yhteis- työlehtien verkkosivuilla näkyvät kaikkisekäao.lehdessäettäUranus. fi-palvelussa ilmoitetut työpaikat ja koulutusilmoitukset. Harvoin tulee ajatelleeksi, että sanomalehden verkkolehden ja printtiversion lukijakunta eroaa hy- vinkin vahvasti toisistaan. Sanoma- lehti tai paikallislehti on alueellinen media ja alueellisesti luettu, mutta lehden verkkoversio on maanlaa- juinen, joskus jopa globaalistikin toimiva media. Uranuksen yhteistyölehtien verkkosivujen kävijämäärä kohoaa yli miljoonaan eri kävijään viikoit- tain ja tarjoaa siten valtakunnan yli- voimaisestikattavimmanverkkonä- kyvyyden teidänkin työpaikka- ja koulutusilmoituksille. Karjalainen Joensuussa toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten paikallislehden verkkoversioiden lukijat hajautuvat ympäri Suomen. Samoin hajautuivat myös esimer- kiksi Jyväskylässä ilmestyvän Kes- kisuomalaisen sekä Vaasassa ilmes- tyvien Vasabladetin ja Pohjalaisen lukijakunnat. Paikalliset lukevat lehden aamukahvin kera, maakun- nasta muualle muuttaneet käyvät lukemassa vanhojen kotikontujensa uutiset verkkolehdestä. Ja jos heillä on työpaikan vaihto tai koulut- tautuminen mielessä, pääsevät he helposti lukemaan sekä synnyin- seutunsa että muutakin Suomea koskevat ilmoitukset vanhan tutun median verkkosivuilta. Uranus.fi-palvelussa julkaistavien työpaikka- ja koulutusilmoitusten näkyvyys on laajentunut valtavasti alkuvuoden aikana. Suomen Leh- tiyhtymän ja Uranuksen välisen yhteistyön ansiosta Uranuksessa ilmoitetut työpaikat näkyvät nyky- ään myös kymmenien uusimaalais- ten sanomalehtien sivuilla. Lisäksi yli 300.000 opiskelijaa on voinut maaliskuun puolivälistä alkaen lukea suoraan omien verk- kopalvelujensa kautta Uranus.fi -palveluun ilmoitettuja opiskelijoille kohdistettuja työpaikka- ja koulu- tusilmoituksia. Näkyvyysparannukset ovat merkittäviä ja niitä Uranus tulee rummuttamaan kaikkien aikojen suurimmalla radiomainoskam- panjallaan: Radiokanavilla NRJ ja Nostalgia kuullaan alkukesän, elo-syyskuun vaihteen ja tulevan tammikuun aikana lähes 500 mai- nosspottia, joilla houkutellaan uusia kävijöitä sivuille lukemaan sekä il- moituksia että uranvaihtajille tehty- jä hyötysisältöjämme. Hyödynnä kampanjamme ja lai- ta ilmoituksia palveluumme, niin saatte motivoituneita hakijoita työ- paikkoihinne tai koulutuksiinne. Kävijämäärämme ovat nousseet ennätystasolle ja suosion voidaan olettaa kasvavan! Työpaikka- ja koulutusilmoittaja: Hyödy radiomainos- kampanjastamme! Uranus.fi 75 vuotta! Uranus.fi -sivusto on vanhin yksinomaan ura- ja rekrytointiasioihin keskittynyt kaupallinen sivusto Suomessa. Juhlimmekin pitkäaikaista kokemusta asiakkaidemme kanssa 24.4. ja vietimme sivustomme 75-vuotissynttäreitä. Toni Nieminen (vas.) piti tapahtumassa vakuuttavan puheen asenteesta. Juhla-aamupäivä huipentui taikuri Keke Pulliaisen (oik.) hauskaan esitykseen, josta selvisi myös pitkän ikämme salaisuus. SRP ja Accenture esittelivät mielenkiintoisen tavan parantaa yhteistyöllä työnantajamielikuvaa.
  3. 3. Nostetta!Nro 10 3 Tablettien ja älypuhelinten käyt- tö lisääntyy jatkuvasti nettiselaami- sessa. Uranus.fi -sivuilla kävijöistä jo joka viides käyttäjä selailee sivu- jamme älypuhelimella tai tabletilla. Uusimme mobiilisivumme touko- kuun loppupuolella. Käy testaamassa osoitteessa m.uranus.fi ja anna palautetta uudis- tetusta palvelustamme! Uranus.fi -mobiilisivustouusittu Uranus ja Agronomiliitto ovat sopineetyhteistyöstäjasenseurauk- sena agronomeille eli maatalous-, elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaajille tarkoitetut työpaikkailmoi- tukset näkyvät myös Agronomilii- ton jäsensivuilla. Uuteen palveluun pääset tutustu- maanosoitteessa:agronomi.uranus.fi Tavoita agronomiosaajat entistä paremmin Maassa maan tavalla: Näin hoituvat rekrytoinnit Kiinassa Suomalainen Teppo Helles työskentelee Pekingissä Kiinan johtavassa rekrytointiportaaliyrityksessä, ChinaHR.com:ssa. ChinaHR.com ja Uranus.fi ovat yhteistyökumppaneita kansainvälisen rekrytointiverkosto The Networkin kautta. Tulevissa julkaisuissa Uranus esittelee muidenkin yhteistyökumppaneidensa toimintaa eri puolilla maailmaa. ChinaHR:n asiakaspalveluiden varatoimitusjohtaja Helles tietää millaiset rekrytoitavat toimivat Kiinassa ja mikä paikallisessa rekry- tointimaailmassa on nosteessa. Hän kertoo nyt oleellisimmat asiat, mitä ulkopuolisen on syytä tietää rekry- toidessaan Kiinassa. Kun suomalainen yritys miettii rekrytointien hoitamista Kiinas- sa, mitä kannattaa erityisesti huo- mioida? - Koska Kiina on niin valtava maa, tärkeintä on olla perillä pai- kallisista rekrytointi- ja työllisyys- markkinoista kohdekaupungeissa ja -provinsseissa. On hyvä myös tiedostaa oman firman tai brändin tunnettuus. Työtehtävästä riippu- en on tärkeätä käyttää oikeanlaisia rekrytointikanavia sopivien kandi- daattien löytämiseen: Välillä online- rekrytointi ei ole riittävää, jolloin headhunter-palveluiden ohella vaihtoehdoiksi saattaa sopia myös ChinaHR:n tarjoamat RPO-palve- lut. Parhaiten näistä pääsee selville ottamalla ChinaHR:in yhteyttä Uranuksen kautta. Miten rekrytointi Kiinassa ero- aa suomalaisesta käytännöstä? - Kiinassa online-rekrytoinnin osalta on melko tärkeää tiedostaa, onko parempi hakea kandidaatteja työpaikkailmoitusten vai CV-tieto- kannan avulla. Bannerit ja työpaik- kailmoitukset ovat toimivia vaihto- ehtoja, mikäli rekrytoiva yritys on tunnettu tai tehtävänimike on tar- peeksi korkea. Muissa tapauksissa on järkevää käyttää CV-tietokantaa jalähestyäitsesopiviakandidaatteja. Kiinalaiset ovat melko valmiita ko- keilemaanuusiatuuliatyönsuhteen parin vuoden välein, eivätkä vält- tämättä ole itse aina niin aktiivisia, sillä Kiinassa on hyvin tyypillistä saada puhelinsoittoja rekrytoijilta. Olet ollut nyt Kiinassa seitse- män vuotta, miten rekrytointi ja osaajien löytäminen on Kiinassa muuttunut? - Viimeisten vuosien aikana suurimmat muutokset ovat olleet headhunter- ja RPO-palveluiden voimakas kehitys. Tämän lisäksi kampus-rekrytoinnin osalta työn- antajan brändäämisestä on tullut yhä tärkeämpää. Online-rekry- toinnin suhteen erilaiset sosiaali- ja mobiilimediat ovat vielä melko alkuaskelissa, mutta tekevät koko ajan vahvaa tuloa eri muodoissa ja luultavasti tulevat pelaamaan tärke- ää roolia seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Miten paljon Kiinassa rekrytoi- daan yli maan rajojen? - Kansainvälinen rekrytointi kasvaa eksponentiaalisesti koko ajan. Tällä hetkellä asiakkaidemme pääpaino on haalia takaisin Kiinas- ta lähteneitä kykyjä, eli kiinalaisia henkilöitä, jotka ovat muuttaneet ulkomaille tutkintojen ja työn pe- räänetsiessäänparempaakoulutusta jatyöllisyyttä.Kiinassaonjopaoma termi kuvaamaan näitä henkilöitä: haigui eli merikilpikonna. Kansan- talouden kiihtyneen kehittymisen myötä näille henkilöille tarjolla ole- vien työtehtävien kompensaatiot ovat monessa tapauksessa aivan län- simaisissa tasoissa, etenkin johtoteh- tävissä; valtaosin siis korkeammalla kuin Suomessa yleensä. Mitkä ovat tyypillisiä suden- kuoppia Kiinassa rekrytoivalle ulkomaiselle yritykselle? - Työnantajan on tärkeä tiedos- taa paikallinen työlainsäädäntö ja sen sallimat vaihtoehdot, joissa on myös alueellisia eroja etenkin minimipalkan ja velvollisuuksien suhteen. Tämän takia on tärkeää palkata luotettava taho hoitamaan ja edustamaan henkilöstöasioissa Kiinassa. Työntekijöiden rekry- toinnissa ja sitouttamisessa on hyvä tiedostaa, kenen kanssa kilpailee samoista kyvyistä ja näin ollen ver- taillamarkkinatilannettaniinkilpai- lijoiden kuin työntekijöille tarjotun paketin suhteen. Keitä ChinaHR:n kautta ta- voittaa parhaiten? - ChinaHR:n kautta voi tavoit- taa oikeastaan kenet vain: kaikki on mahdollista kattavien online- ja offline-palveluiden sekä myös 180 kaupungin kattavan rekrytointiver- koston ja 2,500 työntekijän kautta. Autamme päivittäin paikallista asia- kaskuntaamme selviämään kaikista rekrytointiin liittyvistä haasteista. ChinaHR.com perustettiin vuonna 1997 ja se on täten yksi Kiinan ensimmäisistä online- rekrytointipalvelun tarjoajista. Nykyään se kattaa 180 kaupunkia ympäri Kiinan. ChinaHR. com tarjoaa integroituja rekrytointiratkaisuja työnantajalle sisältäen online-rekrytointipalveluita sekä räätälöityjä offline-rekrytointiratkaisuja. ChinaHR.com on kansainvälisen rekrytointiverkosto The Networkin kautta Uranus.fi:n yhteistyökumppani Kiinassa. Uranuksen kautta saa lisätietoa ChinaHR.com:n palveluista. Työpaikkailmoituksen saat hintaan 85€ per kohdealue. Kohdealueet ovat Shanghai, Peking, Guandong, Tianjin, Chengdu, Hefei, Chongqing, Wuhan, Qingdao ja Liaoning. Ota yhteys 09-85667700, niin saadaan ilmoituksenne esille parissa päivässä ja rekrytoinnit käyntiin. Ilmoittelu ChinaHR.com:issa Kokemuksemme mukaan rekrytointijärjestelmiä hankki- essaan työnantajat törmäävät yllättävän usein tilanteesiin, joi- den seurauksena voi olla väärä järjestelmävalinta. Yksi pohdin- to on usein se, että mietitään rekrytointityökalun ostamista ison HR-järjestelmän osana. Täl- laisessa tilanteessa helposti unoh- tuu, että usein vain yksi sadasta hakijasta tulee valituksi ja vain tämän valitun henkilön tietojen tulee siirtyä HR-järjestelmään. HR-järjestelmien myyjät puffaavat rekrymoduulia sillä, miten vaivattomasti tällaiset tie- dot siirtyvät HR-järjestelmään. Kuitenkin 99 hakijaa jää ulos ja se, miten nämä hylätyt koke- vat kielteisen valintatuloksen, ratkaisee hyvin pitkälle, min- kälaiseksi työnantajakuva muo- dostuu ja minkälaisia hakijoita työnantaja saa jatkossa. Puskara- dio on tehokas media, erityisesti tällä some-aikakaudella. Rekry- tointiin käytettävä järjestelmä on hyvä vain, jos se huomioi ja voi tyylikkäästi hoitaa myös hy- lätyt hakijat. Usein myös unohtuu, että rekrytointiosio on vain HR- järjestelmän yksi moduuli ja sen arvo on prosentin tai parin- kolmen prosentin luokkaa koko HR-järjestelmästä. Voitte vain arvailla, miten suurta intohimoa ison HR-järjestelmän toimittaja kokee rekrytointimoduuliin. Käytännössä se laitetaan vain ”päälle” ja kaikki kehittäminen ja räätälöinti jää useimmiten täy- sin olemattomaksi. Rekrytointi muuttuu kuitenkin HR-toimin- noista nopeimmalla vauhdilla ja vain päätoimisesti rekrytointi- järjestelmiä kehittävä yritys py- syy kehityksessä mukana ja voi tuottaa jatkossakin ominaisuuk- sia, joista rekrytointiprosessin läpiviejät hyötyvät. Uranus on tehnyt jo yli 10 vuotta rekrytointijärjestelmiä ja se kuuluu meidän ydinliiketoi- mintaan. Panostamme paljon LAURA™ -järjestelmämme ke- hittämiseen ja räätälöitävyyteen, joten meiltä hankittu järjestelmä tulee toimimaan ja palvelemaan hyvin myös muuttuvissa tarpeis- sa ja tilanteissa jatkossakin. - Hannu Solanne, Uranus Oy:n toimitusjohtaja Mietityttääkö rekrytointityökalun hankinta?
  4. 4. Nostetta!4 Nro 10 Haraldin kesälomamietteitä ja Virkistävää kesää kaikille! Osoitelähteet: Uranus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri Copyright: KFS/distr. Bulls Press Honkalamedia Oy tuottaa työnantajille ja työnhakijoille CV-baari -palvelua. Ideana on, että työnhakija voi yleensä eri- laisten työelämätapahtumien yhteydessä kuvata itsestään lyhy- en esittelyvideon työnantajalle. Recruitby.net puolestaan tuottaa videohaastattelutyökalua, jonka avulla työnantajat voivat kuvata kysymyksiä hakijoille ja hakijat kuvata omat vastauksensa esimer- kiksi kotona. Vaikka videoiden käyttötavat yrityksillä ovatkin hieman erilaiset, yritykset löy- tävät samoja hyötyjä videoiden käytöstä. Nostolava-autoja vuokraava Janneniska Oy järjesti maalis- kuun alussa rekrytointipäivän, jossa työnhakija sai halutessaan kertoa itsestään työnantajalle sa- malla kun haastattelu kuvattiin. Janneniska Oy:n asiakaspalvelu- päällikkö Jan Ström kertoo, että videoidut haastattelut nopeutti- vat ja helpottivat rekrytointipro- sessia, sillä nyt haastatteluja on voinut myöhemmin katsoa koko rekrytointitiimin voimin silloin kun se aikataulullisesti sopii. Kaikkea ei siis haastattelutilan- teesta tarvitse muistaa ja kirjata ylös. Honkalamedian toimitusjohta- ja Mikko Honkala sekä Recruit- by.netin toimitusjohtaja Ari Bei- linson ovat samoilla linjoilla siitä, että yksi videoiden suurimmista ansioista on sen säästämä aika. Vi- deolla hakijasta on myös mahdol- lista selvittää sellaisia asioita, joita paperilta ei kävisi ilmi. ”Esimerkiksi huvipuisto Sär- känniemeen ei palkata työnteki- jöitä, joilla on näkyviä lävistyksiä tai tatuointeja kasvojen alueella. Paperisella hakemuksella tällai- nen seikka ei tule ilmi, toisin kuin videolla.”, Honkala sanoo. ”Vide- olla työnantaja saa hakijasta myös paremman ensivaikutelman, mikä on tietysti tärkeää”. ”Kenenkään ei myöskään tar- vitse miettiä, mitä paperisessa CV:ssä lukeva hyvä kielitaito tar- koittaa”, Beilinson täydentää. Video toimii samoin myös toiseen suuntaan. ”Kun työnan- tajakin esittäytyy videolla, saavat työnhakijat erittäin paljon pa- remman kuvan yrityksestä”, Bei- linson kertoo. Recruitby.netin Beilinson us- koo, että myös asiantuntijarek- rytoinnit voi hoitaa videohaas- tattelun avulla. Myös Janneniska Oy:n rekrytoinnit todistavat, että videohaastattelu sopii työväli- neeksi myös muihin kuin niihin perinteisimpiin asiakaspalvelija- rekrytointeihin. ”Tosin me kyllä ajattelemme, että meillä työskentelevät nosto- lavakuljettajat toimivat ensisijai- sesti asiakaspalvelutehtävissä.”, Ström Janneniska Oy:stä toteaa. Honkala uskoo lujasti videoha- kemusten yleistymiseen. ”Kokonaan video-cv:t eivät kuitenkaan korvaa hakemusta ei- vätkä varsinkaan henkilökohtais- ta kontaktia. Ei kukaan palkkaa ihmistä vain sillä, että näkee tä- män videolla.” Samaa mieltä ovat myös Beilinson ja Ström. Tärkeää on muistaa, että työn- antajan lisäksi videoiden käytöl- lä pyritään helpottamaan myös työnhakijan työtä. ”Itsestään kertominen videolle on mielestäni hakijallekin todella helppo tapa. En oikein ymmärrä, miksei sitä hyödynnetä enem- mänkin.”, Ström toteaa. Videoiden hyödyntäminen on yleistymässä työnhaussa. Tällä hetkellä työnantajan on mahdollista esimerkiksi pyytää työnhakijoilta videoesittelyitä itsestään tai hoitaa alustavat työhaastattelut videon välityksellä. Kolme rekrytoinnin ammattilaista kertoo videoiden hyödyntämisestä rekrytoinneissa. Videot rekrytoinnin apuna LAURA™ -rekrytointi- järjestelmään saatavilla videohaastattelutyökalu Moniosaajaleidi työnhakijana Työnhakulomakkeessa kysy- tään ammattiani. Mietitäänpä asiaa. Olen onnellisesti naimisissa, siis vaimo. Minulla on kolme ihanaa las- ta, siispä olen äiti. Asun talossa, joka tarvitsee monenmoista huolenpitoa, jo- ten olen myös kodinhoitaja. Laitan perheelle ruokaa ja lei- von, olen siis kokki. Ompelen irronneet napit ja teen vaatteita, toisin sanoen olen ompelija. Kun laastaroin naarmuisia pikku polvia tai valvon yön kuumepotilaan vuoteen ääressä, olen sairaanhoitaja. Kun ties monennen kerran näytän viisivuotiaalle, kuinka kengännauhat solmitaan, ja kol- mevuotiaalle, kuinka paita napi- tetaan, olen opettaja. Huolehdin laskujen maksusta ja paperitöistä, siispä olen sih- teeri. Koetan ymmärtää, miksi vau- va itkee yhtenään, pohdin mik- si esikoinen riehuu, huomaan epäilyttävästä hiljaisuudesta, milloin keskimmäinen on pa- hanteossa, ja kaiken tämän takia olen psykologi. Mikä siis on ammattini? Kirjoitan lomakkeeseen: ”ko- tirouva” Lähde: Ajatusten aamiai- nen http://www.positiivarit.fi/ aamiainen/tilaa/ Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointiasioista kiinnostuneille.. Vastaava toimittaja Hannu Solanne. Osoite: Uranus Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki Puh. 09-85667700. Palautteet ja ideat osoitteeseen uranus@uranus.fi Seuraa Uranus Oy:tä somessa: LinkedIn: Uranus Oy | Twitter: @Uranusoy Uranus.fi:ssä ilmoittaminen ja näkyvyys on edullista: - työpaikkailmoitus 480 € (esilläolo maks. 30 vrk) - koulutusilmoitus 90 € (esilläolo maks. 12 kk) - banneri etusivulle 580 €/vko (+ALV 24%) Nostettaurallesi—osaajiatyöpaikoille! LAURA™ -rekrytointijär- jestelmää on kehitetty asiakas- palautteen pohjalta ja järjestel- mään on nyt saatavissa näppärä Recruitby.netin kehittämä vi- deohaastattelutyökalu. Uusi integraatio tarjoaa LAURA™ -asiakkaille mahdollisuuden en- tistäkin tehokkaampaan rekry- tointiin. LAURA™ ja Recruitby.netin työkalu sopivat hyvin yhteen, sillä molempien tarkoitus on auttaa rekrytoijaa hoitamaan työnsä nopeasti, helposti ja te- hokkaasti. ”Tarkoituksena on integroida kaikki kahden järjestelmän väli- set rajapinnat niin, että kaiken tarvittavan tiedon saa parilla klikkauksella. Tässä projektissa etenemme asiakkaiden toiveita kuunnellen”, sanoo LAURA™ -järjestelmää toimittavan Ura- nus Oy:n Software Develop- ment Manager Riku Malkki. Myös rekrytoijien mielestä videohaastattelut helpottavat rekrytointiprosessin läpiviemis- tä. ”Videot kiinnostavat, koska meille tulee joihinkin tehtäviin tosi paljon hakemuksia. Videon avulla olisi helppo tehdä esikar- sintaa ja turhat haastattelut jäi- sivät pois. Meillä on myös toi- mintoja ympäri Suomen sekä ulkomailla, joten videon avulla saadaan yhteys hakijaan maan- tieteellisestä sijainnista huoli- matta”, sanoo Kiilto Family Oy:n HR-koordinaattori Leena Koskimaa. Valion HR-koordinaattorin Tiina Ahosen mielestä video on toisinaan välttämätön. ”Kansainvälisissä yrityksissä, joissa rekrytoija tai hänen esi- miehensä saattaa olla ihan toi- sessa maassa kuin hakijat, video on ihan välttämätön apuväline rekrytoinnissa”, hän sanoi Ta- louselämä-lehden haastattelussa. Myös Fonectalla luotetaan vi- deon voimaan. ”Hyväksi myyjäksi voi tul- la niin monenlaisella taustalla. Videohaastattelulla haluamme varmistaa, ettei yksikään helmi pääse valahtamaan käsistäm- me”, sanoi Fonectan HR-asian- tuntija Tanja Kulmala Talous- elämälle. Mikä on laiskurin lempiluku? - Viistöistä. ”Etevä laiskottelu on yhtä tär- keätä kuin taitava työnteko.” - Matti Kurjensaari

×