Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SPIRIT asiakaslehti 3 2017

42 views

Published on

Käsittelemme lehdessä organisaatioiden toiminnan tuloksellisuuteen liittyviä asioita kertomalla mm. henkilöstö- ja johtamistutkimusten ja niihin liittyvän konsultoinnin uusista tuulista. Kerromme myös yrityksemme ja yhteistyökumppaneidemme kehittymisestä ja yhteistyömme mukanaan tuomasta lisäarvosta.
Otavamedia: Menestys tehdään yhdessä
Näkökulma: Yhteistyössä on voimaa!
Yksiköiden välistä yhteistyötä tehostamalla parannetaan kilpailukykyä!
Tekoäly tukee kehittämistä teknologian huipulla

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SPIRIT asiakaslehti 3 2017

  1. 1. Näkökulma: Yhteistyössä on voimaa! Timo Kopra ja Anne Mantila Otavamedia: Menestys tehdään yhdessä CORPORATE SPIRITIN ASIAKASLEHTI 3/2017 ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS SPIRIT ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS Yksiköiden välistä yhteistyötä tehostamalla PARANNETAAN KILPAILUKYKYÄ
  2. 2. LAURA SANTASALO Spirit Designer, CEO PÄÄTOIMITTAJA: SUSANNA ITÄHAARLA| JAKELU: 4000 | WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI ESPOO | TURKU | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN tuntijoiden työtä helpottaa, kun järjestelmämme tekoäly hoitaa aikaa vievän pohjatyön laskentoineen ja auttaa diagnoosissa – siitähän meidänkin työssämme organisaatioiden ja ihmisten kehittäjinä on kysymys. Löydösten jälkeen suunnit- telemme ja toteutamme yhdessä asiakkaiden kanssakehittymisenpolkujatutkimuksesta nousseiden faktojen perusteella. Inspiroivaa ja älykästä syksyä! Uuden työn käsite tuo ihmisille mieleen monenlaisia mielleyh- tymiä – tyypillisimpiä ovat riippumattomuus ajasta ja paikasta, työn ja vapaa-ajan limittyminen sekä lisääntyvä teknologian hyödyntäminen. Kun aikaisemmin puhuttiin digitalisaatiosta, puhutaan nyt robotiikasta ja tekoälystä. Uusi työ ja digitalisaatio näkyvät ihmisten arjessa eri tavoin, mutta varmaa on, että kaikki mikä voi muuttua digiksi, tekee sen. Työntekijöille jää palkinnoksi älykkäämpää tekemistä sekä osaamis- ja vaatimustason jatku- vaa kasvua. Uuden työn murroksessa omistautuneisuuden mer- kitys korostuu entisestään – työnantajakuvan, työmotivaation ja johtamiskulttuurin pitää olla kunnossa. Teknologia ei korvaa ihmistä kokonaan, ja aito menestys kulmi- noituukin ihmisen ja teknologian yhdistämiseen. Esimerkiksi lää- kärit pystyvät tekemään tarkempia ja nopeampia diagnooseja, kun tekoäly analysoi aiemmin tehdyt diagnoosit ja asiakkaiden oireet. Säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa. Kaikki osapuolet hyötyvät. Tekoäly on meille Corporate Spiritissä innostava osa kehittymistä ja arkea. Meistä tuli teknologia- ja digitalo vuonna 2002, jolloin tutkimusjärjestelmämme Cixtranet® ensimmäisen kerran lansee- rattiin. Järjestelmää ovat sittemmin käyttäneet sadat tuhannet ihmiset. Tekoäly astui vahvasti mukaan kehitykseemme tämän vuosikymmenen alussa, ja nyt olemme siirtymässä kokonaan uudelle tasolle. Uusi, tekoälyä monella tavalla hyödyntävä jär- jestelmämme on älykäs, joustava ja intuitiivinen, ja se yhdistää organisaation kaikki tutkimukset ja arvioinnit yhteen paikkaan. Järjestelmä jäsentelee tutkimusten tuloksia, jatkojalostaa tietoa, sekä mahdollistaa monipuoliset analyysit – myös ristiin muiden tutkimusten kanssa. Vaikka teknologia on tärkeä osa ydinosaamistamme, syvälliset analyysit tutkimuksista, sparraukset ja kehittämissuunnitelmat tekevät aina oikeat ihmiset, huippuasiantuntijamme. Työssä tar- vitaan älykkyyttä, liiketoimintaosaamista ja joustavuutta. Asian- TEKOÄLY TUKEE KEHITTÄMISTÄ TEKNOLOGIAN HUIPULLA PÄÄKIRJOITUS ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS Corporate Spirit on organisaatioiden, johtamisen ja liiketoimintalähtöisen kehittämisen kumppani. Tuemme asiakkaitamme nykytilan selvittämisessä ja autamme rakentamaan kestäviä menestystarinoita – ihmisten kanssa. Erityisosaamistamme ovat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt henkilöstötutkimukset, esimies- ja asiantuntija -arvioinnit sekä niiden hyödyntäminen. Olemme mukana rakentamassa Suomen innostavimpia työpaikkoja. SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT 2018
  3. 3. Organisaation sisäisen yhteistyön huono laatu, vähäisyys tai sen puute heikentävät organisaation kykyä hyödyntää täyttä potentiaaliaan. Pahimmillaan tilanne voi johtaa yksiköiden keskinäiseen epäterveeseen kilpailuun ja osaoptimointiin. Asi- akkaiden tarpeisiin vastaaminen ja kilpailijoiden voittaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistä asiakkaan ongelman ratkaisuun. Tässä onnistuminen edellyttää siilojen poistamista yksiköiden välisestä yhteistyöstä. Mikäli sisäinen yhteistyö toimii optimaalisesti, hyötyvät eri yksiköiden saumattomasta yhteistyöstä asiakkaat, omistajat ja henkilöstö. Hyödyntämätöntä potentiaalia – miten siihen päästään käsiksi? Menestyvän organisaation lähtökohtana on saumaton yhteis- työ eri yksiköiden välillä. Nykyinen sisäisen yhteistyön tila on tärkeää selvittää, jotta tiedetään miten yhteistyön edellytyksiä voidaan kehittää. Kartoittaminen on hyödyllistä aloittaa stra- tegisesti tärkeistä yhteistyöpisteistä. Yksiköiden välisen yhteistyön arviointi on oiva tapa organi- saation nykytilan kartoittamiseen, jossa valitut yksiköt saavat ja antavat palautetta toinen toisilleen. Kohdennetun palaut- teen avulla saadaan tietoa, mitkä asiat edistävät optimaalista yhdessä toimimista ja mitkä ovat yhteistyön esteitä, mitä yhteistyön mahdollisuuksia ei ole huomattu tai edes haluttu hyödyntää. Yhteinen tahtotila määrittää tekemisen tavoitteen Konkreettisen ja kohdennetun nykytila-analyysin jälkeen on hyvät edellytykset luoda kahden tai useamman yksikön väli- nen yhteinen visio.Tällöin sovitaan yhteistoiminnan tavoitetila – millaiseksi haluamme tulla ja mitä saavuttaa yhdessä tulevai- suudessa? Usein onkin varsin haastavaa löytää hyvä resepti houkuttele- van vision rakentamiseen, sillä visio täytyy ymmärtää oman roolin kautta. Lisäksi on tärkeää konkretisoida asiakashyöty. Tällöin voidaan rakentaa innostava, kiinnostava ja saavutetta- vissa oleva visio. Keinot vision saavuttamiseen Tiedämme nyt mihin meidän pitää yhdessä päästä ja missä olemme tällä hetkellä. Visiota tukevien keinojen valitseminen ja suunnitelma niiden toteuttamiseksi on tehtävä seuraavaksi. Kirkas kuva nykyisen yhteistyön vahvuuksista ja haasteista luo erinomaisen pohjan suunnittelulle. Kehittämiseen tulee panostaa ja sitä tulee johtaa, jotta sovitut asiat edistyvät ja vie- vät toimintaa määrätietoisesti yhteistä visiota kohti. Tutkitun tiedon avulla keinot yhteisen vision saavuttamiseksi on konk- retisoitu yhteiseksi kehittämissuunnitelmaksi. NÄKÖKULMA YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA! Kirjoittaja Päivi Kari on Corporate Spiritin liiketoimintalähtöisen kehittämisen huippuasiantuntija. Halu kehittää yhdesssä Vahvan, yhtenäisen ja arjessa vaikuttavan yrityskulttuurin tun- nistaa siitä, että arvot eivät ole vain sanahelinää. Tavoitteeksi tulee asettaa aito ”yhdessä tekeminen”, joka ohjaa johdon, esimiesten ja työntekijöiden valintoja jokapäiväisessä työssä. Sisäisesti tehokas ja tuottava organisaatio syntyy autta- malla toista Kehittämisprosessin päätteeksi on hyvä kiinnittää huomiota yksiköissä tapahtuvaan palkitsemiseen. Tavoitteisiin perustu- va palkitseminen tulee muuttaa vastaamaan ja tukemaan uut- ta yhdessä tekemisen kulttuuria.Yhden tai useamman yksikön yhteisestä visiosta tulee nyt johtaa yhteinen mitattava tavoite ja perustaa palkitseminen yhteistavoitteen toteutumiseen. Tämä uudistustyö ei voi alkaa muualta kuin johtoryhmästä. On hyvä pohtia kuinka monen yrityksen johtamisjärjestelmäs- sä voi edistää oman vastuualueen tavoitteiden toteutumista sillä, että auttaa naapuriyksikköä saavuttamaan omat tavoit- teensa? Tämän tapaiseen ajatteluun pohjautuva tavoite- ja palkitsemisjärjestelmä varmistaisi, että johtoryhmäläiset ovat yhdessä esimiestensä kanssa innostuneita ja motivoituneita edistämään strategisesti tärkeiden yksiköiden välisten yhteis- ten visioiden toteutumista. Tällöin siilojen väliseinät madaltu- vat päivä päivältä ja lopulta poistuvat. Syksyisin yhteistyöterveisin, Päivi Kari
  4. 4. Otavamedia on osa Otava-konsernia. Yritys on media-alan asiantuntijaorganisaatio, jossa 450 työntekijällä on vahvan ammatti-identiteetin lisäksi selkeää näkemyksellisyyttä toi- mialasta ja sen tulevaisuudesta. Tämä luo omat haasteensa henkilöstön johtamiseen ja yhdessä tekemiseen. Yritys koos- tuu seitsemästä eri liiketoimintayksiköstä, joita edustavat eri lehtiperheet. Jokainen liiketoimintayksikkö luo yritykseen oman toimintakulttuurinsa, jolla varmistetaan yhteinen me- nestyminen voimakkaasti muuttuvalla media-alla. ”Vahvistaaksemme menestystekijöitämme olemme muo- kanneet organisaatiorakennettamme selkeämmäksi mm. purkamalla turhia siiloja. Matalampi organisaatiomme tukee sisäisesti parhaiden käytäntöjen jakamista ja selkeää johtamis- ta. Tavoitteemme on olla enemmän yhdessä ja saada jokainen ymmärtämään oma roolinsa Otavamedian menestymisen varmistamisessa. Ydinviestissämme, Otavamedia - yhdessä enemmän, kulminoituu toimintamme ydin. Kukaan ei onnistu yksin vaan menestyminen saavutetaan yhteistyöllä”, kertoo Otavamedian toimitusjohtaja Timo Kopra. Monipuolinen työkulttuuri vaatii johtamiselta erilaisia lähestymistapoja Otavamedian työkulttuurin rikkaus on erilaisuus eri lehtiper- heissä. Yrityksessä koetaan tärkeäksi tukea erilaisia kulttuurei- ta ja antaa niiden syntyä luonnostaan. Erilaisuutta ymmärre- tään, sillä eri liiketoimintayksiköt toimivat osittain erilaisessa toimintaympäristössä ja kilpailuasemassa. Kaikissa yksiköissä panostetaan kohderyhmien kohtaamiseen ja ainutlaatuisen asiakaskokemuksen tuottamiseen. ”Otava-konsernin arvoja ovat vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys. Ne muokkaavat meitä ja näkyvät vahvasti arjessam- me. Seitsemän erilaista liiketoimintayksikköä eri lehtiperhei- den muodossa luo erilaisia työkulttuureja yhtiömme sisälle. Haluamme tukea ja ymmärtää erilaisia liiketoimintoja, jolloin tarvitaan erilaisia lähestymistapoja. Sama malli ei välttämättä sovi jokaiseen tilanteeseen. Haasteinamme ovat mm. suuret erot työtyytyväisyydessä eri yksiköissämme, muuttuva työ sekä strategian selkeä viestiminen”, kertoo henkilöstö- ja ta- loushallintojohtaja Anne Mantila. MENESTYS TEHDÄÄN YHDESSÄ Otavamedia on yli 90 toimintavuotensa aikana kasvanut Suomen johtavaksi aika- kaus- ja asiakaslehtien kustannus- ja julkai- sutoimijaksi. Yhtiö panostaa voimakkaasti liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä henki- löstönsä kanssa. Johtamisen ja henkilöstöko- kemuksen kehittäminen ovat avainasemassa kun halutaan varmistaa ihmisten mukaan saaminen toimialan eläessä yhtä historiansa suurimmista murroksista. Tukemalla onnistumisia vahvistetaan yhdessä tekemistä Mediatoimialan murros on niin suuri, että Otavamediassa on haluttu konkretisoida asioita aiempaa enemmän. Henkilöstön kanssa seurataan tarkasti erilaisia tunnuslukuja ja tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstön palkitseminen on tasapuolista ja liiketoiminnalliset tavoitteet pyritään pitämään selkeinä. Työn merkityksellisyys ja onnistumisessa tukeminen ovat tulevaisuuden rakennuspalikoita kun halutaan vahvistaa esi- miestyötä ja luoda parempaa henkilöstökokemusta. Erilaiset mittaukset ja arvioinnit ovat tärkeitä nykytilan selvittämiseksi, jotta kehittämiselle löydetään oikea suunta. ”Haasteet toimiallamme ovat aiheuttaneet tuskaa. Johdon tehtävä on maalata strategisesti selkeitä tavoitteita, joita jokainen voi ymmärtää. Ei ole yhtä polkua uudistua. Hyödyn- nämme mm. vuosittaista henkilöstötutkimusta ja esimiesten 360-arviointeja oikean suunnan löytämiseen ja toimintamme tehostamiseen. Meillä asioista viestiminen on tärkeää, mikä on yksi haasteistamme henkilöstötutkimuksenkin tulosten mukaan”, Kopra tiivistää. ”Työn merkityksellisyys, muutosvalmius ja onnistumisia tu- keva esimiestyö ovat meillä vahvasti fokuksessa. Pyrimme kirkastamaan työn merkityksellisyyden jokaisen työntekijän kannalta. Lisäksi esimiesten kannustava ja valmentava tuki voimakkaasti muuttuvassa työssämme on erityisen tärkeää. Näihin asioihin olemme löytäneet tukea Corporate Spiritin henkilöstötutkimuksen ja johtamisen kehittämisen avulla. Monipuolinen, erilaisten tutkimusten tiedon yhdistäminen helpottaa henkilöstön johtamista”, Anne Mantila jatkaa. Hyvä johtaminen lähtee työn ja henkilöstön arvostami- sesta Otavamediassa esimiestyötä tuetaan erilaisilla yhteisillä foo- rumeilla sekä liiketoimintakohtaisilla tukitoimilla. Yrityksessä panostetaan esimiesten henkilökohtaiseen valmentamiseen. Tulevaisuuden Otavamediaa rakennetaan voimakkaan uudis- tumisen ja itsensä johtaminen avulla. Henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja haluaa olla tiivis osa työyhteisöä. ”Arvot, avoimuus, rehellisyys ja tasapuolisuus ovat parasta johtajuutta. Meillä vastuun kantaminen omasta työstä on kaiken toiminnan keskiössä. Corporate Spiritin tuella olem- me päässeet kiinni johtamisen kehittämisen kulmakiviin ja saaneet näkökulmia henkilöstökokemuksen kehittämiseen. Olemme toteuttaneet kohdennettuja 360-esimiesarviointeja ja sparranneet esimiehiä haastavissa yksiköissä, sillä esimiehet ja työnjohto tarvitsevat tukea. On tärkeä viesti johdolta, että esimiesten kehittymistä seurataan ja toimintatapoja kehite- tään”, Mantila toteaa. Edelläkävijyys syntyy rohkeudesta kokeilla uutta Mediatoimialan muutoksen vuoksi pitää tuleviin haasteisiin pystyä vastaamaan riittävällä ennakoinnilla. Johtamisen kehit- ASIAKASCASE
  5. 5. tämisessä ja organisaation toimivuudessa on Otavamediassa panostettu työn sujuvuuden parantaminen ja tavoitteiden selkiyttämiseen. Lisäksi on yhteisesti sovittu palautteensaan- nin merkityksestä oman työn ja koko työyhteisön kehittämi- sen kannalta. ”Toimintakulttuurimme rakentuu aiempaa vahvemmin rohke- uden ja kokeilemisen varaan. Kannustamme henkilöstöämme kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja. Meillä saa epä- onnistua. Olennaista on oppia ja uskaltaa lopettaa ajoissa, kun huomataan, että jokin ei toimi. Se on aitoa edelläkävijyyttä. Digitalisoitumisen vuoksi myös työn rytmi muuttuu. Toimi- alallamme vaaditaan päivittäistä näkymistä ja sisältöjen tuot- tamista verkossa. Tämä muuttaa työkulttuuria ja luo erilaista syklisyyttä”, Kopra tiivistää. Otavamedia Oy on osa Otava-konsernia. Otavamedian toimialana on aikakaus- ja asiakaslehtien kustannus- ja julkaisutoiminta sekä kirjakerhotoiminta. Otavamedia on kaikilla näillä toimialoilla suurin Suomessa. Yhtiön pitkä kokemus ja uudistumis- halu takaavat sen asiakkaille kiinnostavan, uudistuvan ja monipuolisen yhdistel- män kohtaamisia aikakauslehdissä, verkossa ja tapahtumissa. Yhtiö työllistää 450 työntekijää Suomessa. Toimitusjohtaja Timo Kopra ja henkilöstö- ja taloushallin- tojohtaja Anne Mantila ovat tyytyväisiä Otavamedian hen- kilöstöön, sillä Otavamedia on yhdessä enemmän. Lue artikkeli kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme
  6. 6. UUDET PUITTEET, UUTTA SPIRITIÄ! Corporate Spirit on organisaation tehok- kuuden ja sisäisen yhteistyön rakentami- sen luotettu kumppani sekä liiketoiminta- lähtöisenkehittämisenhuippuasiantuntija. Tarjoamme työyhteisöllesi mahdollisuuden menestyä entistä paremmin kehittämällä yksiköiden välistä yhteistyötä. Kokemuk- semme mukaan asiakkaan odotuksiin vas- taaminen ja niiden ylittäminen edellyttää saumatonta yhteistyötä organisaation sisäisissä suhteissa. YKSIKÖIDEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ TEHOSTAMALLA PARANNETAAN KILPAILUKYKYÄ Tarjoamme yksiköiden välisen yhteistyön tutkimuksen tilaajalle kehittämisworkshopin (3 h) puoleen hintaan tai henkilökohtaisen sparrauskeskustelun (2 h) kaupan päälle 21.8.-31.12.2017 aikana tilattuihin uusiin tutkimuksiin. Tutkimuksen tiedonkeruu tulee toteuttaa 31.3.2018 mennessä. Olemme kehittäneet INTERNALEXCELLENCE® -organisaati- on sisäisen yhteistyön kehittämisen työkalun, jonka avul- la voidaan kustannustehokkaasti parantaa organisaation kilpailukykyä. Sisäisen yhteistyön tutkimuksen tulosten avulla saadaan näkyväksi sekä esimerkillisesti toimivat yh- teistyösuhteet että organisaation kokonaisetua heikentävä puutteellinen yhteistyö. Tutkimus ja sen tulosten hyödyn- tämisprosessi nivoutuvat tehokkaaksi kokonaisuudeksi Yk- siköiden välisen yhteistyön kehittämisohjelmalla. KAMPANJA Espoon toimistomme on muuttanut uusiin, upeisiin toimitiloihin Espoon Spektri Busi- ness Parkin Trio-taloon. Vietimme elo- kuussa Spiritien yhteistä unelmointipäivää tupareiden merkeissä sekä Huippu-seikkai- lupuistossa itseämme haastaen! Uusi toimistomme löytyy osoitteesta: Corporate Spirit Oy Spektri Business Park, Trio, 4.krs Metsänneidonkuja 8 02130 ESPOO Tervetuloa käymään! OTA YHTEYTTÄ, NIIN KERROMME LISÄÄ! Päivi Kari Business Development Sales Director p. 040 064 0005 paivi.kari@corporatespirit.fi Ulla Nikula Head of Sales Business Development p. 040 538 3538 ulla.nikula@corporatespirit.fi

×