Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 4

596 views

Published on

Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille. Nro 4 aiheita: opiskelijarekrytointi, maakuntanäkyvyys, työhaastattelu, työpaikkailmoitusten käännöspalvelu.

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 4

  1. 1. Miten Aalto-yliopiston opiskelijoita voi rekrytoida? Vastaajana Aila Saloranta, Aal- to-yliopiston ura- ja rekrytointi- palveluiden päällikkö. - Helpoin tapa on tarjota työ- ja harjoittelupaikkoja Aalto Ca- reerWebissä. Ilmoittaminen ei maksa mitään ja ilmoituksen nä- kevät vain omat opiskelijamme, joten paikkoihin valikoituu vain oikeanlaisia hakijoita. Käymme läpi ja tarkastamme Ura- ja rek- rytointipalveluissa kaikki meille tulevat ilmoitukset ja julkaisem- me ne, jotka soveltuvat opiskeli- joillemme. Saamme eniten IT- ja kaupallisen alan ilmoituksia. Aal- lossa opiskellaan kuitenkin moni- puolisesti kauppatieteiden lisäksi tekniikan, taiteiden, muotoilun ja suunnittelun erikoisaloja, joten kannustamme tarjoamaan paik- koja laaja-alaisesti. Oivallinen rekrytointitapa on tarjota kesätyötä, harjoittelua tai opinnäytetyöpaikkaa, jolloin opiskelija ja työnantaja voivat tes- tata toisiaan puolin ja toisin. Tek- niikan alan opiskelijoista suuri osa työllistyy diplomityöpaikkaansa. Muotoilun alalla monet saavat harjoittelulleen jatkoa kokopäi- vätyössä tai freelancereina. Koska Aallossa on mahdollisuus opis- kella poikkitieteellisesti, työnan- tajalle mielenkiintoista voisi olla esimerkiksi projektityöryhmän kokoaminen opiskelijoista, jossa on mukana sekä tekniikan, kau- pan että muotoilun opiskelijoita. Aallossa on useampia yliopis- tomme eri tieteenaloja yhdistäviä maisteriohjelmia ja sivuainekoko- naisuuksia. ”Aallossa on nykyisin myös paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, joiden asiantuntijuudesta Suomen talouselämä hyötyisi paljon”, Aila Saloranta muistuttaa. Yhteensä ulkomaalaisia opiskelijoita on tällä hetkellä noin 2900 ja eniten heitä saapuu Kiinasta, Venäjältä, Intiasta, Saksasta ja Espanjasta. Aalto-yliopiston kansainväliset maisteriohjelmat tuovat oman ainutlaatuisen lisänsä rekrytoi- tavien opiskelijoiden joukkoon. Mikäli työnantaja etsii nuoria huippuosaajia, saattaa ratkaisu löytyä juuri näiden kansainvälis- ten maisteriopiskelijoiden parista, joista monet hakevat erityisesti kevätlukukauteen ajoittuvaa dip- lomityö- tai lopputyöpaikkaa. Aalto CareerWebin CV- pankissa yritykset voivat pientä maksua vastaan lisäksi tehdä ha- kuja opiskelijoidemme CV:stä. aalto.fi/careerweb Aalto CareerWeb perustuu Uranuksen LAURA-rekrytointi- järjestelmään. Miten tavoittaa tulevat huippukoulutetut diplomi-insinöörit, ekonomit, arkkitehdit ja muotoilijat? Nostetta!Nostetta!onUranusOy:njulkaisuura-jarekrytointipalveluistakiinnostuneille || Nro4 Aila Saloranta, Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipal- veluiden päällikkö. Aalto-yliopisto syntyi v. 2010 kolmenkorkeakoulun-Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteol- lisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun - yhdistyessä. Opis- kelijoitauudessayliopistossaon20 000 ja henkilöstöä 5 330, joista ul- komaalaisiaon16%.Professoreita Aallossa on 366. Vuonna 2010 käyttöön otetun Tenure Track professorien urajärjestelmän kaut- ta on vuoteen 2012 mennessä saatu päätökseen 95 professorin rekrytointi, joista 30 % on ulko- maalaisia. Kolmen yliopiston yhdistämi- sen tavoitteena on mahdollistaa rajoja ylittävä ja kansainvälisesti korkeatasoinen monitieteinen tutkimus ja opetus, jonka avulla voidaan sekä tukea Suomen me- nestymistä että muuttaa maailmaa myönteiseen suuntaan. Aalto-yliopistostahan niitä löytyy Aalto-yliopistossa järjestetään marraskuussa kahdet suuret messut: TalentIT Dipolissa to 7.11. sekä ARENA-messut kauppatieteiden opiskelijoille Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa ke 13.11. Molempiin ehtii vielä elokuussa ilmoittautua mukaan. aalto.fi/talentit ja biz.aalto.fi/arena Tavoita Aalto-yliopiston opiskelijoita! Haetteko osaajia Väli-Suomes- ta? Uranus.fi-sivuille jätetyt työ- paikkailmoitukset näkyvät peräti 18 eri lehden verkkosivujen kaut- ta. Rekrytointienne huomioarvoa voitte kohottaa mainosbannerilla, joka voi näkyä seuraavien lehtien työpaikkaboxissa: Keskipohjan- maa, Pohjalainen, Ilkka, Keski- suomalainen, Savon Sanomat, Karjalainen, Itä-Savo, Länsi-Savo. Mallin mukaisen bannerin hinta on 160 eur/vko ja banneri viikok- si kaikkiin em. lehtiin irtoaa to- della edullisesti: 990 eur. Molem- mat hinnat ilman arvonlisäveroa. Rekrytoitteko Väli-Suomesta? Tarjolla edullista maakuntanäkyvyyttä! Kuvankaappaus työpaikkaboksista Keskisuomalaisen verkkopalvelussa.
  2. 2. Nostetta!2 Nro 4 Kun kaikki IT –hankkeet menisivät näin, työelämä olisi huomattavasti helpompaa ”Olen toiminut erilaissa rek- rytointi- ja HR -järjestelmähank- keissa useaan otteeseen työurani varrella niin rekrytointikonsult- tina, HR -rooleissa kuin IT -pro- jektipäällikkötehtävissä. Uranuk- sen kanssa Laura- järjestelmän myynti-, määrittely-, toteutus- ja käyttöönottovaihe sekä työvä- lineenä käyttö on ollut ikimuis- toisen helppoa. Tällä tavoin kun kaikki IT –hankkeet menisivät, työelämä olisi huomattavasti helpompaa. Suosittelen tutustu- maan järjestelmään, jos haetaan perusrekrytointityökalua, jonka käyttöliittymä ja toimintalogiik- ka on helppo omaksua. Järjes- telmä sopii selkeästi niin rekry- tointiyrityksille, kuin itsenäiselle yritykselle rekrytointityökaluksi. Uranuksella on myös selkeästi valmiudet tehdä asiakaskohtaisia muutoksia järjestelmään nopeal- la aikataululla ja hyvällä laadulla. Toimin mielelläni suosittelijana ja lisätietojen antajana järjestelmän osalta – näin toimien minäkin Uranukseen päädyin yhteyttä ot- tamaan.” Jouko Karjalainen, Henkilöstön kehittämis- päällikkö/ HR-yksikkö Anvia Oyj ”Glastonille tuli 2000-luvun al- kuvuosina suuri määrä avoimia hakemuksia kirjeitse ja sähköpos- tilla. Halusimme ottaa käyttöön kevyen ja helppokäyttöisen järjes- telmän ko. hakemusten vastaan- ottoon, säilyttämiseen ja hyödyn- tämiseen. Myös kohdennettuja rekrytointeja oli tuolloin paljon ja LAURA vaikutti sopivalta ratkaisulta rekrytointiprosessin työkaluksi. Uranuksen henkilökunta oli asiantuntevaa ja joustavaa, ja saim- me erittäin hyvän koulutuksen käyttöönoton tueksi. Järjestelmä on tosin niin helppokäyttöinen, että mitään suurempia ponniste- luja ei ole tarvittu. Kun halusimme viedä rek- rytointien suunnittelu- ja hy- väksyntäprosessin LAURA:an, Uranus kartoitti tarpeemme ja muokkasi järjestelmää tarpeidem- me mukaisesti. Myöhemminkin kaikki muutostyöt ja hienosäädöt ovat sujuneet nopeasti ja jousta- vasti. Laura on selkeä ja helppokäyt- töinen järjestelmä, joka on kevyt ottaa käyttöön. Se näyttää olevan muokattavissa asiakkaan toivei- den mukaisesti monenlaiseen käyttöön. Järjestelmän muokkaa- minen on nopeaa ja joustavaa ja hinta-laatusuhde on kohdallaan. Ihailemme Uranuksen halua ja kykyä reagoida asiakkaan tarpei- siin ja nopeutta muutosten toteut- tamisessa.” Räätälöitävyys on Glastonin mieleen Stiina Enqvist, HR Director Glaston Finland Oy Qentinel Oy on suomalainen, riippumaton ja alansa johtava jär- jestelmätestaaja. Qentinel testasi muutama vuosi takaperin Ura- nuksen LAURA™ -rekrytointi- järjestelmän toimivuuksia. Yksi testauskohde oli järjestelmän kyky ottaa vastaan kaatumatta CV:eitä yhden vuorokauden ai- kana. Arvaa, minkä määrän CV:eitä järjestelmä otti vastaan ja pystyi käsittelemään niittä ilman erityi- sempiä ongelmia tai hidastuksia: a) 9800 kpl b) 19.600 kpl c) 49.800 kpl d) 77.400 kpl e) 110.000 kpl Oikea vastaus takasivulla. Arvauskisa Angry Birds Rovion Niklas Hed ennustaa, että kymmenen vuoden kuluttua pelibisneksestä leipäänsä ansaitseva suomalaisten joukko on kasvanut nelinkertai- seksi. Kun muiden digitaalisten palvelujen kehittäjät lasketaan mukaan, porukka voi - toivotta- vasti - kasvaa 50 000 ihmiseen. Nokia ei ole koskaan työllis- tänyt niin monta suomalaista. Lainaus kirjasta Taivas + helvetti, s. 18 PS. Rovio muuten rekrytoi Uranuksen LAURA™ -rekry- tointijärjestelmän avulla. Työhönottohaastattelut ovat usein aika lailla samaa kaavaa eteneviä tapaamisia. Joskus rekrytoijan kannattaa mene- tellä toisin, jotta hän saa ihmi- sestä kuvan, miten hän toimii aidoissa ennalta-arvaamatto- missa tilanteissa. Työnhakijan kannalta haas- tatteluun mennessä kannattaa olla varautunut kaikkeen, sillä aina tilanne ei mene niin kuin työnhakija on olettanut. Katso video, niin tiedät mihin kaik- keen sinun kannattaa varau- tua! Uranuksen työnhakuvideot löytyvät Uranus.fi:n "Apua työnhakuun"- osiosta sekä Uranuksen YouTube -kanavalta youtube.com/uranuskanava Uranuksen työnhakuvideot: Yllätyksiä työhönottohaastattelussa Ennuste?
  3. 3. Uranuksen työharjoittelusta videobisnekseen Uranus tarjoaa säännöllisesti vähintään parille nuorelle opintohin liittyvän työharjoittelupaikan. Nuorten Uranus-kokemuksista voit lukea lisää Uranus.fi -sivuilta kohdasta ”Töihin Uranukseen” Julkaisemme tässä nyt Jankka Olinin kokemuksen työharjoittelusta, koska Jankan nykyisen työpaikan ja yrityksen tunteminen voi olla hyödyllistä useimmille HR-ammattilaisille. Nostetta!Nro 4 3 Haetteko osaajia Puolasta? Venäjältä? Kiinasta? Nyt se on entistä vaivatto- mampaa. Uranuksen kautta saatte työpaikkailmoituksen em. ja yli 130 muun maan joh- tavaan verkkorekrytointisivus- toon. Ja nyt palveluumme voi kuulua myös ilmoitustekstin kääntäminen ao. maan kielelle. Käännöspalvelusta veloitetaan vain 90 euroa. Lisätietoja voi kysyä Uranuksesta. Työpaikkailmoitusten globaali käännöspalvelu Luciano Pavarotti, maailmankuulu italialainen tenori kertoo “ Vaikka isäni oli leipuri, hän tutustutti minut jo poikasena laulamisen ihmeisiin. Hän kannusti minua ahkeroimaan ääneni kehittämiseksi. Kannustus johti siihen, että kotikaupungissani Modenassa asuva ammattimainen tenorilaulaja Arrigo Pola otti minut lopulta oppilaakseen. Halusin myös varman ammatin ja päätin mennä myös opettajakorkeakouluun. Sieltä valmistuessani kysyin isältäni: "Ryhtyisinkö opettajaksi vai laulajaksi?" Isäni vastasi: "Luciano, jos yrität istua kahdella tuolilla, putoat niiden väliin. Kun on kysymys elämänurasta, on valittava jompikumpi tuoli." Valitsin yhden tuolin. Valinnan jälkeen minulta meni opiskeluun seitsemän pitkää ja raskasta vuotta, ennen kuin ensimmäisen kerran pääsin esiintymään ammattilaulajana. Toiset seitsemän pitkää vuotta ehti kulua, ennen kuin pääsin esiintymään Metropolitan- oopperaan. Tämän kokemuksen jälkeen olen nyt sitä mieltä, että olipa kyse mistä työstä tahansa - tiilien muuraamisesta tai kirjan kirjoittamisesta, meidän tulee omistautua sille. Kaikki riippuu omistautumisesta. Luciano Pavarottin viralliset kotisivut lucianopavarotti.com Jankka Olin, Anatom dessä ystäväni kanssa ja tänä päivänä olemme yksi alan no- peimmin kasvavista yrityksistä. (www.anatom.fi) Mitä haluaisit sanoa sellaisel- le nuorelle joka miettii hakeako Uranukseen töihin? Uranus oli ainakin minulle juuri se oikea harjoittelupaikka opiskeluaikanani. Uranuksessa pääset tekemään oikeaa työtä hyvässä työympäristössä. Mikäli koet, että et hallitse kaikkia har- joittelupaikan vaatimia asioita, kannattaa silti hakea paikkaa. Uranuksessa saat kyllä avun ja opastuksen työtehtävien hoitoon! Jankan yritys esittelee koti- sivuilla palvelujaan näin: We are a new generation production com- pany behind more than THIRTY MILLION hits on YouTube. Our video agency helps brands to engage, influence and entertain through motion picture and photo- graphy. We offer a full service from plan- ning and producing to publishing and distributing your content to reach desired audiences. We have made success stories to- gether with the leading companies, artists and agencies. Whether it is a TV-commercial, music or corporate video, viral con- tent, commercial photography, or something totally new, give us a call and let’s see what we can do. Milloin olit töissä Uranuk- sessa ja mitä teit? - Suoritin opintoihini liitty- vän työharjoittelun Uranuksessa työskennellen markkinoinnin assistenttina vuonna 2009. Työn- kuvani oli monipuolinen ja se sisälsi mm. erilaisten markki- nointimateriaalien työstämistä, sisällön tuottamista yrityksen www-sivuille, kontaktointia eri yhteistyökumppaneiden ja asiak- kaiden kanssa sekä jonkun verran laskutusta ja juoksevien asioiden hoitamista. Työtehtäväni sisäl- sivät myös aimo annoksen kan- sainvälisyyttä, sillä yhteydenpito maailmanlaajuiseen rekrytoin- tiyritysten yhteisöön, jonka osa- na Uranus toimii, tapahtui osin minun kauttani. - Tärkeintä minulle harjoit- telua suorittaessani oli se, että koin tekeväni oikeaa työtä enkä keksittyjä tehtäviä. Uranuksessa harjoittelijalle annetaan oikea työ ja paljon vastuuta. Koin oman työpanokseni tärkeäksi yrityksen liiketoiminnan kannalta. Miten kuvaisit Uranusta työyhteisönä? - Uranuksessa on todella avoin ja rehellinen työyhteisö. Uudet työntekijät otetaan hyvin vastaan ja heistä ollaan aidosti kiinnos- tuneita myös ihmisinä eikä vain työntekijöinä. Uranus toimii yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhteinen päämäärä. Uranuksessa voit olla oma itsesi. Miten urasi on kehittynyt Uranuksen jälkeen? - Pian harjoitteluni jälkeen ajauduin erilaisten sattumien jäl- keen tekemään musiikkivideoita. Perustin videoalan yrityksen yh- Neljä sääntöä työnteosta Albert Einsteinilta 1. Etsi sekasotkusta perusasiat. 2. Saata ristiriidat sopusointuun. 3. Vaikeuksissa piilee mahdollisuus. 4. Kokemukseni mukaan parasta työtä ei tehdä koskaan onnettomana. PS. Opin jo aikapäiviä sitten, ettei kannata hukata aikaa pyrkimällä saamaan kollegojaan vakuuttuneiksi.
  4. 4. Nostetta!4 Nro 4 Uranuksen yritysideapalsta Maailmalla liikkuessa ja eri medioita seuratessa törmää jatkuvasti hyviin yrittämisen ideoihin. Usein vain käy niin, että ne kiitävät hetken tajunnassa ja sitten unohtuvat. Jos hyvä, toteuttamiskelpoinen idea häipyy muistista, asiantila on harmillinen. Tältä osin netistä löytyy "varamuisti, eräänlainen ideoiden varmuusvarasto", sillä Uranus.fi:n nettiportaaliin on kerätty tiettävästi maailman laajin yritysideapankki, joka on jokaisen vapaasti hyödynnettävissä. Pankissa on esitelty viimeisen 14 vuoden aikana noin 800 muualla maailmassa toteutettua liikeideaa sekä havaintoa ideoista, jotka voisivat Suomessakin synnyttää jatkopohdinnan jälkeen uutta yrittäjyyttä ja tarjota jollekulle uudenlaisen tavan osallistua työelämään. Tässä kaksi ideaa: Harald Hirmuisen uramietteitä Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointiasioista kiinnostuneille.. Vastaava toimittaja Hannu Solanne. Osoite: Uranus Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki Puh. 09-85667700. Palautteet ja ideat osoitteeseen hannu.solanne@uranus.fi tai uranus@uranus.fi Uranus.fi:ssä ilmoittaminen ja näkyvyys on edullista: - työpaikkailmoitus 480 € (esilläolo maks. 30 vrk) - koulutusilmoitus 90 € (esilläolo maks. 12 kk) - banneri etusivulle 580 €/vko (+ALV 24%)Nostettaurallesi—osaajiatyöpaikoille! Osoitelähteet: Uranus Oy:n asiakasrekisteri ja Fonecta Finder Copyright: KFS/distr. Bulls Press YLEn ykköskanava näytti ai- koinaan dokumenttia Berliinin Brandenburgin portin vaiheista. Yhdessä otoksessa esillä oli aivan aidon oloinen keisari Frederik Suuri, joka toimi tämän päivän Berliinissä matkaoppaana: ”Sil- loin minun aikanani tuo portti oli paljon...” Miksipä ei samaa ideaa voi- taisi toteuttaa Suomessakin: Ai- nolassa kävijöitä opastaisi itse Jean Sibelius, Suomenlinnassa Augustin Ehrensvärd, Ilmajo- ella Jaakko Ilkka ja Kokkolassa Anders Chydenius. Nilsiän Tah- kovuorellekin voisi tulla hyvä ja taatusti poikkeva ohjelmanume- ro Paavo Ruotsalaisen muodos- sa. Minna Canth toimisi hyvin Kuopiossa ja uusi Armi Kuusela voisi nostaa jälleen Muhoksen maailmankartalle ja saada hiljai- selle kirkonkylän raitille kiin- nostunutta väkeä kuulemaan oikean Armin tarinaa. Marsalk- ka Mannerheim voisi houku- tella ohikulkijoita Mikkeliin esittelemällä päämajakaupunkia. Kierros huipentuisi luontevasti Hotelli Kalevan lounaspöytään, jossa ateriointi käynnistettäisiin tietysti Marskin ryypyllä. Tällaisen idean käytännön to- teuttamisesta saisivat harrastaja- teatterit mainion lisätulolähteen toiminnalleen ja teatterikouluis- sa opiskelevat hyviä sesonki-/ kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Eikös olisikin komeaa luettavaa CV:ssä: Ensimmäinen työteh- täväni Järvenpään kaupungin palveluksessa oli toimia Jean Si- beliuksena? 20-vuotias amerikkalainen web designer Andrew Fisher ansaitsi peräti 37.375 dollaria (lähes 30.000 euroa) kuukaudes- sa pitämällä mainosta otsassaan. SnoreStop-yhtiö osti epätaval- lisen mainospaikan eBay-net- tihuutokaupassa. SnoreStopin mukaan Andrew on mies, jolla on päätä bisnekselle. Andrew Fisher mainosti ot- sallaan kuorsauksen estävää lää- kettä. Ja tästä jatkoideoimaan: Mil- loinkahan ensimmäinen nainen tai tyttöporukka myy pääosin paljaana kesäisin näkyvän navan- seudun mainostilaksi? Siinähän olisi mukava mainostaa vaikka nikotiinilaastaria: No smoking area starts here! Nico..... Voisi olla hauskoja keskusteluja poikien kanssa biitseillä ja mainostajan sanoma tulisi taatusti huomattua. Lähde: http://www.uranus.fi/ yrittajyys/ideat Marsalkka Mannerheim kaupunkioppaana? Myy otsasi mainostilaksi! Arvauskisan tulos: LAURA™ -rekrytointijärjestelmään syötettiin 110 000 cv:tä ja se kesti sen kaatumatta ja hidastelematta. Testausjakson päätyttyä Qentinel tilasi omia rekrytointejaan varten LAURA™ -rekrytointijärjestelmän. Miten vältät riskin leimautua ylipäteväksi hakijaksi Miten olla tarpeeksi pätevä muttei liian pätevä? Seuraavista keinoista saattaa olla hyötyä: • Jätä palkkatoivomus pois ha- kemuksista ja suorahakukirjeistä. Jättäessäsi palkkatoivomuksen on mahdollista, että sinut hylätään yhdellä silmäyksellä liian kalliina. Kerro sen sijaan (mieluiten puhe- limitse) että haluat keskustella pal- kasta - kuten muistakin toimeen liittyvistä asioista - kasvotusten. • Harkitse, jättäisitkö ansiolu- ettelostasi tittelit pois. Kerro sen sijaan vastuualueesi ja keskeisim- mät saavutuksesi. Jätä lukijalle se mielikuva, että haet tehtävään, joka tarjoaa sinulle nyt seuraavan hyvän haasteen ja jossa sinulla on paljon annettavaa. • Mieti mitä haluat seuraavak- si tehdä ja kartoita perusteellisesti, mitkä työnantajat voisivat tarvita osaamistasi. Toimi tämän jälkeen suoravii- vaisesti: ota kontakteja pelkästään puhelimen avulla ja pyri tapaami- siin (älä siis kysy työpaikkaa tai hae työtä!). Puhelinkeskustelun aikana valitsijalle ei jää riittävästi aikaa hylätä sinua ylipätevänä, ja tavatessanne pääset pitkälle aiem- min hankkimasi kokemuksen ja neuvottelutaidon avulla. • Kartoita myös mahdolli- simman laajasti headhunterit ja suorahakukonsultit ja lähesty heitä. Ota selvää, ketkä ovat eri- koistuneet johdon suorahakui- hin. Headhuntereilla on luulta- vimmin paikkoja, joiden suhteen ylipäteväksi leimautumisen riski on pienin, ja merkittävä osa on sellaisia, jotka eivät koskaan tule julkiseen hakuun. Älä hae tiettyä vain paikkaa, vaan pyri luomaan kontakteja konsulttitoimistoihin - niistä on sinulle hyötyä myö- hemminkin. Tämä ja kymmenia muita vinkkiartikkeleita löydät uranus. fi-sivuilta kohdasta ”Apua työn- hakuun” Aina ei kokemus ole valttia työnhaussa. Joskus pitkään johtotehtävissä toiminut työnhakija menettää mahdollisuutensa työnhaussa, jos ei ole osannut varautua tilanteeseen etukäteen. Tilannetta saattaa vaikeuttaa muun muassa se, että hakija on huomattavasti kokeneempi ja pätevämpi kuin valitsija itse ja hakija koetaan uhkana.

×