Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille || Nro 11 
Miksi valita 
Oikotie ja Monst...
2 Nro 11 
Ainutlaatuinen palvelu: 
Työpaikkailmoituksenne 
tavoittaa kahden miljoonan silmä-parin 
Yksi Suomen pisimpään t...
Nro 11 3 
Tavoita tulevaisuuden parhaat 
osaajat opiskelijapalvelumme kautta! 
Uranus tekee yhteistyötä mer-kittävimpien 
...
4 Nro 11 
Maassa maan tavalla: 
Näin hoituvat rekrytoinnit Baltiassa 
CV Market on Baltian johtava rekrytointiportaaliyrit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 11

1,143 views

Published on

Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille. Numero 11 aiheita: Työfiilis -kuvakilpailu, rekrytointikavavat, Decoding Global Talent, Uranus.fi mobiilisivut, opiskelijoiden etupalvelu Frank, rekrytointiyhteistyö, rekrytointi Baltiassa.

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 11

  1. 1. Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille || Nro 11 Miksi valita Oikotie ja Monster? Miksi siis valita rekrytointika-navaksi Oikotie ja Monster, kun siihen ei ole enää oikeastaan hy-vää syytä. Aika kova väite, vai mi-tä? Miksi näin kuitenkin väitän? Nettirekrytoinnissa on viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut vah-vasti suuntaus, että pitää olla hyvä ura- ja rekrytointisivusto, johon työ-paikkailmoitus laitetaan, sekä tämän lisäksi sivuston ylläpitäjällä paljon osaamista ja taitavaa toimintaa le-vittää ilmoitukset verkossa oikeiden silmäparien luettavaksi. Me täällä Uranuksessa olemme tehneet hartiavoimin työtä, jotta työpaikkailmoituksenne tavoittaa juuri ne osaajat, joita olette haluk-kaita haastattelemaan ja joista halu-atte tehdä lopullisen valinnan. Ta-voittamista varmistetaan parhaiten hyvän kumppaniverkoston avulla, joka tuo työpaikkailmoitukset juuri oikeiden osaajien silmiin. Tänä kesänä olemme onnistuneet saamaan jo ennestäänkin laajaan kumppaniverkostoon koko joukon erinomaisia alan toimijoita: Ilmoi-tuksenne näkyvät ilmoitussisällös-tä riippuen nyt jopa 27 eri yhteis-työlehden verkkosivuilla. Yhdeksän näistä lehdistä on aloittanut yhteis-työn kanssamme menneen kesän ja alkusyksyn aikana. Kaikki yhteistyö-lehdet ovat maakuntiensa tai aluei-densa johtavia julkaisuja. Lokakuusta alkaen olemme käyn-nistäneet yhteistyön myös Skyhood Oy:n kanssa, joka julkaisee Duuni-tori. fi -palvelussaan nyt parhaimmal-la mahdollisella näkyvyydellä Ura-nuksen kautta ilmoitetut työpaikat. Ilmoitukset jaetaan duunitorilaisten toimesta myös tehokkaasti sosiaali-sessa mediassa yli 500 tarkasti seg-mentoidun Facebook-, Twitter- ja Google+ -sivun avulla henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet oman alan-sa tai alueensa uusista työmahdol-lisuuksista, mutta eivät juuri ehdi seuraamaan muuten tarjontaa kuin suoraan heidän sivuilleen tuotuna. Duunitorilaiset ovat tehneet runsaat viisi vuotta työtä ja ovat nousseet some-sektorilla päteväksi rekrytoin-titoimijaksi. Nyt sekä Uranuksen 16 vuoden kokemus että duunitorilaisten ko-kemus on hyödynnettävissä, ja tar-jolla on markkinoiden tehokkain ja modernein kanavayhdistelmä rekry-tointien onnistuneeseen läpivientiin. Tämän lehden keskiaukeamalla on asiasta seikkaperäisesti lisää. Kan-nattaa tutustua ja laittaa ensi vuo-den kanavavalinnat uusiksi, ainakin toinen noista perinteisistä kanavista kannattaisi vaihtaa! Helsingissä 10.10.2014 Hannu Solanne, Uranus Oy:n toimitusjohtaja Kukapa hr-henkilö tai päättäjä ei haluaisi välittää työnhakijoille positiivista kuvaa työpaikastaan? Uranus tarjoaa siihen nyt poik-keuksellisen hauskan keinon, ja samalla voitte voittaa 300 euroa hauskanpitoon! Kaikki kuvat ke-rätään eri kanavista Uranuksen Facebook-sivulle, joka kokoaa yh-teen työnhakijoita ja muita työ-elämästä kiinnostuneita. Uranuksen Paras #työfi ilis 2014 -kuvakilpailussa haetaan vuoden 2014 parasta työilmapiiriä Suo-messa. Kilpailussa työntekijät jul-kaisevat kuvia mahtavasta työ-fi iliksestä sosiaalisessa mediassa hashtagilla #työfi ilis. Kilpailuun osallistuminen pa-rantaa varmasti ryhmähenkeä työ-paikalla, ja voittaja pääsee pitä-mään hauskaa työkavereidensa kanssa. Lisäksi kilpailu on yrityksille Yli 200 000 työnhakijan mielipide selvitetty 189 maassa: Työnhakijat ovat valmiita muuttamaan työn perässä ulkomaille Uranus etsii Suomen parasta työfi ilistä – osallistu kuvakilpailuun! mahdollisuus saada lisää näky-vyyttä, kohottaa imagoa ja paran-taa mainetta työnantajana. Eikä se maksa mitään! Kaikki kilpailuku-vat julkaistaan Uranuksen Face-book- sivulla, joka kokoaa yhteen työnhakijoita ja muita työelämäs-tä kiinnostuneita. T-Median viime vuonna to-teuttaman Luottamus & Maine -tutkimuksen mukaan yrityksen maineella ja työnantajakuvalla on suuri vaikutus mm. yrityksen houkuttelevuuteen työpaikkana. Parhaat osaajat nappaa siis usein yritys, jonka työnantajakuva on kohdallaan. Kilpailuaika on 13.10.2014– 21.11.2014 Kilpailun osallistumisohjeet löytyvät Uranus.fi -sivustolta osoitteesta http://www.uranus. fi /tyonhaku. Boston Consulting Groupin, Th e Networkin ja Uranus Oy:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa työnhakijoista sanoo olevansa valmiita muuttamaan työn perässä ulkomaille. Suomalaiset ovat kiinnostuneimpia muuttamaan työn perässä Ruotsiin, Iso-Britanniaan, Saksaan, Yhdysvaltoihin ja Norjaan. Liikkeenjohdon konsulttiyritys Th e Boston Consulting Groupin, rekrytointeihin erikoistuneen Th e Networkin ja Th e Networkin Suo-men edustajan Uranus Oy:n toteut-tama tutkimus selvitti työntekijöiden valmiutta ja halukkuutta muuttaa työn perässä ulkomaille sekä työn motivaatiotekijöitä. Tutkimukseen vastasi yli 200 000 työnhakijaa 189 maassa. Suomessa kyselyyn vastasi 681 työnhakijaa. Tutkimus on kaik-kien aikojen laajin työnvoiman liik-kuvuutta ja työmieltymyksiä mittaa-va tutkimus. Tutkimukseen vastanneiden mu-kaan tärkeimmät syyt työskennellä ulkomailla ovat omien kokemusten laajentaminen, uusi työkokemus, pa-remmat uramahdollisuudet ja hou-kuttelevammat työtarjoukset. Pa-rempi palkka tulee vasta viidentenä syynä. Tutkimuksessa selvisi myös, että insinöörit ja muissa teknisissä tehtävissä työskentelevät ovat kaik-kein halukkaimpia työskentelemään ulkomailla. Kun suomalaisilta kysyttiin ha-lukkuutta muuttaa työn perässä ulkomaille, suomalaiset nostavat tärkeimmäksi asiaksi kiinnostavat työtehtävät ja työn sisällön. Seuraa-ville sijoille nousevat hyvät suhteet kollegoihin, työn ja vapaa-ajan väli-nen tasapaino sekä esimiestyö. Jos olette kiinnostuneita tutki-muksen tuloksista tarkemmin, ot-takaa yhteys Uranukseen ja edusta-jamme tulee kertomaan juuri teitä kiinnostavista seikoista tutkimuk-sessa. Lisätietoa löydätte rekrytointi. uranus.fi -sivuilta ja koko Deco-ding Global Talent -raportin voi lu-kea globaltalentsurvey.com -sivuilta. Kuvat ovat viime vuoden vastaavasta kilpailusta.
  2. 2. 2 Nro 11 Ainutlaatuinen palvelu: Työpaikkailmoituksenne tavoittaa kahden miljoonan silmä-parin Yksi Suomen pisimpään toimi-neista ura- ja rekrytointisivustois-ta, Uranus.fi, aloitti yhteistyön tänä syksynä Suomen suosituimman so-siaalisen median työnhakupalvelun, Duunitori.fi:n kanssa. Yhteistyöm-me takaa rekrytointi-ilmoituksillen-ne ensiluokkaisen löydettävyyden molemmissa palveluissa, sosiaali-sessa mediassa ja maan parhaimpiin kuuluvissa lehdissä. Parhaimmillaan ilmoituksenne tavoittaa jopa lähes kaksi miljoonaa silmäparia. Tässä ki-teytetysti yhteistyössä tehtävän pal-velun parhaat hyödyt teille! Maankattavasti sekä suomen-, ruotsin että englanninkieliset osaajat Ilmoituksenne näkyvät Uranus. fi ja Duunitori.fi -sivustojen lisäksi viereisessä kartassa olevien 27 yh-teistyölehden verkkosivuilla. Leh-tien sivuilla vierailee viikoittain yli miljoona kävijää joka puolelta Suo-mea. Uranus.fi -sivusto on kattavas-ti kolmikielinen, joten tavoitatte sekä suomen-, ruotsin- että eng-lanninkieliset osaajat. Uranus yl-läpitää myös Suomen suosituinta ruotsinkielistä työnhakusivua, job-ben. fi, jonka kautta ruotsinkielinen ilmoituksenne tavoittaa kielitaitoi-set työnhakijat. Motivoituneet hakijat Sekä Uranus.fi:ssä että Duunitori. fi:ssä on maan kattavimmat työnha-kuoppaat. Oppaat sisältävät jatku-vasti päivittyviä vinkkiartikkeleita sekä -videoita työnhaun ja uran ke-hittämisen tueksi. joukosta juuri oikeat osaajat! Osaajat näkevät ilmoituksenne useassa eri mediassa samanaikaisesti Vinkkien ansiosta molemmilla si-vustoilla liikkuu motivoituneita ja aidosti omasta urastaan kiinnostu-neita kävijöitä. Näiden kävijöiden joukosta löydätte laadukkaita ha-kijoita avoimiin tehtäviinne. Oikean alan ammattilaiset Uranus.fi ja Duunitori.fi tekevät yhteistyötä yhteensä 13 liiton kans-sa. Esimerkiksi tradenomeille suun-nattu työpaikkailmoitus jaetaan Tra-denomiliiton jäsensivuilla, jolloin se saa näkyvyyttä toivotussa kohde-ryhmässä. Uranus tekee vastaavaa yhteistyötä Tradenomiliiton lisäksi Agronomiliitton ja Insinööriliiton kanssa. Duunitori-yhteistyön myötä jäsenille sopivat työpaikkailmoituk-set näkyvät myös seuraavien liittojen jäsensivuilla tai muutoin liittojen jä-senkunnalle: SMJK eli Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, JHL, Puuliitto, Viesti ry, Taloushallinnon ammattilaiset, YKL – Ympäristöalan asiantuntijoiden Keskusliitto, LAL – Luonnontieteilijöiden Akateemi-set, Logistiikan toimihenkilöt, Su- Per – Suomen perushoitajat, Met-sänhoitajaliitto ry ja Kirkon alat ry. Tulevaisuuden parhaat tekijät Uranus.fi tekee yhteistyötä mer-kittävimpien suomalaisten opis- kelijajärjestöjen kanssa ja tuottaa opiskelijoiden etupalvelu Frankil-le ura- ja työpaikkaosiota: Uranus. fi/opiskelija. Jos avoimeen työ-paikkaanne voidaan valita vasta-valmistunut tai opiskelija, näkyy ilmoituksenne opiskelijapalvelus-sa ja tavoittaa parhaimmillaan yli 350.000 tulevaisuuden huippuosaa-jaa kaikilta koulutusasteilta. Sosiaalisen median käyttäjät Duunitori.fi:n kanssa solmitun yhteistyön myötä ilmoituksenne ta-voittavat hakijat myös sosiaalises-sa mediassa. Duunitorin 500 Face-book-, Twitter- ja Google+ -sivua tavoittavat yli 150.000 seuraajaa ja ilmoituksenne kohdistetaan aina so-piville sosiaalisen median sivuille. Sosiaalisessa mediassa kohdennet-tuja työpaikkasivuja seuraavat myös passiiviset työnhakijat, joten saatte näkyvyyttä myös niiden keskuudes-sa, jotka eivät aktiivisesti ehdi etsiä uutta työtä. Työpaikkailmoituksenne on op-timoitu luettaviksi mobiililaitteilla ja ne näkyvät myös yhdessä mark-kinoiden suosituimmassa paikan-nuspalvelussa, Tässä.fi:ssä. Vain Jimmy Carter ja George Bush nuorempi Ulkonaiset asiat vaikuttavat päätöksiimme, vai mitä mieltä olet seuraavasta: Jimmy Carter ja George Bush nuorempi valittiin USA:n presi-denteiksi, vaikka heidän olisi pi-tänyt hävitä vaalit! Tutkimukset osoittavat, että ih-misen pituus vaikuttaa johtopää-töksiin johtamistaidosta. Eli mitä pidempi, sen johtotaitoisempi. USA:n presidentinvaaleissa pre-sidentiksi on aina valittu pitem-pi kandidaatti Jimmy Carteria ja Georg Bush nuorempaa lukuun ottamatta. (Ja muistamme hyvin, että George Bush nuorempi sai vuonna 2000 vaaleissa vähemmän ääniä kuin hänen pitempi kilpa-kumppaninsa). Testaa Uranus.fi:n uusia mobiilisivuja! Suomalaisista on jo 70%:lla äly-puhelin. Vilkaisemme puhelintam-me jopa satoja kertoja päivässä ja monia palveluita käytetään vain mobiililla. Rekrytointimaailma asettaa omanlaisensa haasteet mo-biilikäytölle. Hakuprosessiin sisäl-tyy usein vaiheita, joissa mobiili-laitteella palveluja käyttävä kokee käytön hankalaksi esimerkiksi kir-joittamistarpeiden tai liitetiedos-tojen takia. Uranus.fi -sivustolla noin neljän-nes käynneistä tapahtuu mobiili-laitteilla (älypuhelimet, tabletit). Arkipäivien paristakymmenestä prosentista käyttäjien osuus nou-see tyypillisesti viikonloppuisin yli 30 prosentin. Sivustollamme onkin otettu käyttöön syyskuussa laitetunnistus, jolloin tunnistettu mobiilikäyttäjä ohjataan suoraan mobiilikäyttäjälle räätälöityyn nä-kymään, joka keskittyy vahvasti työpaikka- ja koulutusilmoitusten esilletuontiin ja jakeluun. Saamam-me palaute on ollut erittäin po-sitiivista ja mobiilikäyttäjien tyy-tyväisyyttä mittaavat luvut kuten sivuilla vietetty aika, sivulatauk-set ja paluuprosentit ovat nousseet kymmeniä prosentteja. Testaa sinäkin uranus.fi -sivu-ja tabletillasi tai älypuhelimellasi ja anna palautetta, miten olemme onnistuneet.
  3. 3. Nro 11 3 Tavoita tulevaisuuden parhaat osaajat opiskelijapalvelumme kautta! Uranus tekee yhteistyötä mer-kittävimpien suomalaisten opis-kelijajärjestöjen kanssa ja tuottaa opiskelijoiden etupalvelu Frankille ura- ja työpaikkaosiota. Opiskeli-japalvelussa on työpaikkatarjonnan lisäksi lukuisia vinkkiartikkeleita, jotka auttavat opiskelijoita ja vas-tavalmistuneita työnhaussa ja ura-valinnoissaan. Frankin jäsenenä ovat lähes kaikki Suomen opiskelijat, mikä takaa Ura-nuksen opiskelijapalvelulle katta-van näkyvyyden kohderyhmässään. Frankin yli 350.000 opiskelijajäse-nen joukossa ovat niin lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat kuin AMK-ja yliopisto-opiskelijatkin. Yrityksille Uranus tarjoaa usei-ta näkyvyyspaikkoja opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnatussa urapalvelussaan: 1. Työnantajaesittely Työnantajaesittely on työnanta-jalle hyvä mahdollisuus kertoa yri-tyksen opiskelijoille sopivista työ- Joutsen Media Oy:n Pohjois- Pohjanmaalla ilmestyvät lehdet, Oulu-lehti ja Koillissanomat, ovat tehneet yhteistyösopimuksen Ura-nus Oy:n kanssa. Yhteistyön puit-teissa Oulu-lehdessä ja Koillissa-nomissa julkaistut työpaikka- ja koulutusilmoitukset näkyvät leh-tien omissa verkkopalveluissa sekä myös valtakunnallisessa Uranus.fi -palvelussa. Uranus tekee lehdille räätälöidyt omat urasivut. Joutsen Media Oy:n myyn-ti- ja markkinointijohtaja Petri Heikkinen: ”Uudella palvelul-la pystymme palvelemaan entistä tehokkaammin koulutus- ja rekry-tointipalveluissa. Lehdissämme il-moittavat asiakkaat saavat lehti-il-moituksen mukana myös loistavan mahdollisuuden valtakunnalliseen näkyvyyteen Uranuksen kautta. Oulu-lehdessä ja Koillissanomis-sa uskotaan, että tämä yhteistyö tuottaa lisäarvoa nykyisille ja uu-sille asiakkaille.” Uranus Oy:n toimitusjohta-ja Hannu Solanne lupaa lehtien verkkokävijöille ilmoitusten lisäk- Uranus.fi kävijämäärä kovassa kasvussa Uranus järjestää vuosittain säh-köisen rekrytoinnin LAURA™- päivän, jossa käsitellään LAURA™ -rekrytointijärjestelmää, sen uu-sia ominaisuuksia sekä ajankoh-taisia rekrytoinnin aiheita. Ensi vuonna päivä järjestetään perjan-taina 16. tammikuuta. Lisätietoa tilaisuudesta saatte sähköisesti syksyn aikana, mutta jo nyt kan-nattaa merkata päivä kalenteriin. Oulu-lehti ja Koillissanomat rekrytointiyhteistyöhön Uranus.fi :n kanssa si ensiluokkaista sisältöä: ”Uranus on jo 16 vuoden ajan panostanut vahvasti työnhakijaa palvelevaan sisältöön ja tehnyt sadoittain ar-tikkeleita ja vinkkivideoita, jotka tukevat työnhakijan menestymis-tä uuden työ- tai koulutuspaikan haussa. Oulu-lehden ja Koillissa-nomien urasivuilta löytyy jatkossa myös kattavasti ideoita yrittäjyy-teen sekä piilotyöpaikoista kerto-via uutisia ja hakuohjeita. Nyt tä-mä hyötysisältö saa runsaasti uusia lukijoita ja uskomme että lehtien verkkosivujen kävijät ovat tyyty-väisiä sivujen uuteen urasisältöön. Joutsen Mediasta: Joutsen Me-dia on Pohjois-Pohjanmaan moni-puolisin media-alan konserni. Se on vahva toimija sekä paikallisella että valtakunnan tasolla. Konser-ni julkaisee kaupunkilehti Oulu-lehteä, paikallislehti Koillissano-mia, Iijokiseutua, Rantalakeutta sekä Siikajokilaaksoa sekä yli 40 aikakaus-, ristikko- ja lukemisto-lehteä. Lisäksi se julkaisee sano-malehti Suomenmaata ja kerran kuukaudessa ilmestyvää Keskustan jäsenperhelehteä. mahdollisuuksista. Tarjoamme työnantajaesittelylle vuoden näky-vyyttä. 2. Bannerinäkyvyys Opiskelijapalvelussa on kaksi eri-laista banneripaikkaa, joissa työn-antaja voi ostaa kuukauden näky-vyyden. 3. Työpaikkailmoittelu Jos avoimeen työpaikkaanne voidaan valita vastavalmistunut tai opiskelija, näkyy ilmoituksen-ne opiskelijapalvelussamme, mis-sä se tavoittaa parhaimmillaan yli 350.000 tulevaisuuden huippuosaa-jaa. Palvelussa voi vaivatta ilmoittaa myös työharjoittelupaikoista sekä trainee- ja lopputyömahdollisuuk-sista. 4. Mainostila Frankin jäsenkir-jeessä Kerran kuukaudessa lähetettävää Frankin jäsenkirjettä tilaa yli 80 000 opiskelijaa. Tarjoamme mahdolli-suuden ostaa kirjeen lopussa ole-vaa mainostilaa työnantajan logolle/ bannerille ja esittelytekstille. Jäsen-kirje toimitetaan aina sekä suomen-, ruotsin- että englanninkielisinä ver-sioina. Uranuksen opiskelijapalvelua rek-rytoinneissaan hyödyntänyt myynti-ja markkinointialan yritys Finnacta on ollut tyytyväinen tuloksiin. ”Uranuksen opiskelijapalvelussa ilmoittamalla olemme saaneet yl-lättävän paljon hakemuksia. Työ-paikkoihin on löytynyt aina hyviä tyyppejä”, sanoo Finnactan varatoi-mitusjohtaja Jarno Hartikainen. Hän näkee opiskelijapalvelun suurimpana hyötynä sen, että siel-lä ilmoittamalla yritys saa näkyvyyt-tä tavoittelemansa kohderyhmän keskuudessa: ”Palkkaamme mielellämme opis-kelijoita, minkä vuoksi meidän on järkevää olla esillä opiskelijoiden keskuudessa. Haluamme viestiä, et-tä Finnactassa opiskelijan on helppo työskennellä niin lomakausilla, kuin opiskelujen ohellakin.” Uskon myöskin, että pohjoispohjanmaalaiset työnanta-jat ja oppilaitokset ovat tyytyväisiä, kun koulutusten ja työpaikkojen markkinoinnissa on nyt käytettävissä uusi verkkopalvelu, joka tavoittaa sekä paikallisesti että valta-kunnallisesti hakijoita sekä tuo myös sosiaalisen median kautta ilmoitukset erinomaisesti uuden uran pohtijoiden luettavaksi. Hannu Solanne, Uranus Oy:n toimitusjohtaja Uranus.fi -kävijämäärä kas-voi 39 % elokuussa ja 26 % syyskuussa edellisestä vuodes-ta. Kasvua vauhditti erityisesti Uranuksen valtakunnallinen ra-diomainoskampanja sekä uudet kymmenet tuhannet opiskelijat, jotka aloittivat opintonsa. Opis-kelijat ovat löytäneet tiensä opis-kelijoiden etujärjestö Frankin kautta Uranuksen opiskelijoille suunnattuun ura- ja rekrytointi-palveluun, jota toteutamme yh-teistyössä Frankin kanssa. LAURA™-päivä järjestetään 16.1.2015
  4. 4. 4 Nro 11 Maassa maan tavalla: Näin hoituvat rekrytoinnit Baltiassa CV Market on Baltian johtava rekrytointiportaaliyritys. CV Market ja Uranus.fi ovat yhteistyökumppaneita kansainvälisen rekrytointiverkosto Th e Networkin kautta. Nostetta! julkaisussa Uranus esittelee yhteistyökumppaneidensa toimintaa eri puolilla maailmaa. Nostetta urallesi – osaajia työpaikoille! Usein rekrytoinnin onnistuminen voi osoittautua haasteelliseksi Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointiasioista kiinnostuneille.. Vastaava toimittaja Hannu Solanne. Osoite: Uranus Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki Puh. 09–8566 7700. Palautteet ja ideat osoitteeseen uranus@uranus.fi Seuraa Uranus Oy:tä somessa: LinkedIn: Uranus Oy | Twitter: @Uranusoy Copyright: KFS/distr. Bulls press Uranus.fi :ssä ilmoittaminen ja näkyvyys on edullista: - työpaikkailmoitus 480 € (esilläolo maks. 30 vrk) - koulutusilmoitus 90 € (esilläolo maks. 12 kk) - banneri etusivulle 580 €/vko (+ALV 24%) Osoitelähteet: Uranus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri Loreta Čerakavičiūtė työsken-telee CV Marketissa International Account Managerina. Hän tietää millaiset rekrytointitavat toimivat Baltiassa ja mikä paikallisessa rek-rytointimaailmassa on nosteessa. Čerakavičiūtė kertoo nyt oleelli-simmat asiat, mitä ulkomaalaisen yrityksen on syytä tietää rekrytoides-saan Virossa, Latviassa tai Liettuassa. Kun suomalainen yritys miettii rekrytointien hoitamista Baltian maissa, mitä kannattaa erityisesti huomioida? Tunnetut ulkomaalaiset yritykset, joilla on paikallista toimintaa Bal-tiassa, ovat työnhakijoiden mieles-tä houkuttelevimpien työnantajien joukossa. Tänä vuonna Liettuassa tehdyn tutkimuksen mukaan työn-hakijat arvostavat ulkomaalaisia yri-tyksiä suuresti. Jos suomalainen yritys haluaa rekrytoida baltialaisia ammattilai-sia Suomeen, haasteena voi olla oi-keiden rekrytointikanavien valinta ja tietämättömyys työnhakijoiden taustasta. Yleisesti ottaen virolaiset ovat halukkaita hakeutumaan Suomeen töihin, koska maa on lähellä, kieli on samantyylinen ja Suomessa on mahdollisuus korkeampaan palkka-tasoon sekä kansainväliseen työkoke-mukseen. Monet virolaiset puhuvat tai ainakin ymmärtävät englantia ja osa suomeakin. Myös venäjän kiel-tä opiskellaan paljon. Jos rekrytoiva yritys ei ole tunnettu Virossa, oikei-den osaajien rekrytoiminen voi ol-la haastavaa ilman paikallista apua. Joillakin aloilla hyvistä osaajista on Virossa pulaa ja heistä halutaan pi-tää kiinni. Ulkomaalaisen rekrytoi-van yrityksen on siis panostettava brändäykseen ja tehtävä kilpailuky-kyinen tarjous. Liettualaiset ja latvialaiset työnte-kijät muuttavat työn perässä yleensä Isoon-Britanniaan, Irlantiin, Skan-dinaviaan tai Saksaan. Asiantuntijat ja johtotehtävissä työskentelevät ajat-televat enemmän etenemismahdol-lisuuksia ja heille ei ole niin suurta merkitystä sillä, minne he muutta-vat. Rekrytoivan yrityksen on syytä kertoa kattavasti yrityksestä ja työ-tehtävästä, jotta baltialaiset näkevät vaivaa hakeakseen uutta työtä. Val-taosa Latvian ja Liettuan väestöstä puhuu venäjää ja englantia, mut-ta suomea opetellaan vain harvoin. Suorittavan tason työntekijät eivät välttämättä osaa englantiakaan. Miten rekrytointi Baltiassa ero-aa suomalaisesta käytännöstä? Paikalliset käyttävät alla mainittu-ja rekrytointikeinoja: Johtotason tehtävät: Suorahaku, rekrytointikonsultit ja henkilökoh-taiset kontaktit. Asiantuntijat: Työnhakusivustot, rekrytointikonsultit ja henkilökoh-taiset kontaktit. Alemman tason tehtävät: Työ-paikkailmoitukset verkossa ja lehdis-sä sekä henkilökohtaiset kontaktit. Suosituimpia rekrytoinnin työ-kaluja ovat työpaikkailmoitukset verkossa sekä henkilökohtaisten suhteiden käyttäminen. Yleensä jo normaalin 30 päivän ilmoituksen avulla tavoitetaan oikeat osaajat. Jos oikeaa tyyppiä ei kuitenkaan löydy kolmen kuukauden aikana, kannat-taa pyytää apua henkilöstöalan yri-tyksiltä tai rekrytointikonsulteilta. Sosiaalisen median käyttö rekrytoin-neissa on yleistymässä, mutta laa-jalti sosiaalisen median kanavia ei vielä käytetä. Rekrytointikonsulttien tarjoa-maa apua koko rekrytoinnin läpi-viemiseen hyödynnetään usein, jos haetaan henkilöstöä korkean tason asiantuntija- tai johtotehtäviin. Miten rekrytointi ja osaajien löytäminen Baltian maissa on muuttunut viime vuosien aikana? Kansainvälisen työkokemuksen ansiosta baltialaiset työnhakijat ovat nykyään aiempaa tietoisempia palkkatasosta ja sopivista työoloista. Työnhakijat käyttävät mieluummin enemmän aikaa löytääkseen hyvän, pitkäaikaisen työn kuin hyväksyvät ensimmäisen vastaantulevan tarjo-uksen. Työnhakijoille myös tarjotaan nykypäivänä aiempaa laajempia mo-tivaatiopaketteja. Rekrytoijan näkökulmasta työtar-jouksissa tulisi olla kattavasti tark-kaa informaatiota työstä, sillä pelk-kä suurpiirteinen yleiskuva ei riitä kiinnostuneelle mutta valikoivalle työnhakijajoukolle. Hyvistä hakijois-ta on siis taisteltava aiempaa enem-män ja tässä kannattaa käyttää luo-vuutta. Uudenlaisia tapoja, kuten työpaikkailmoituksen houkuttelevaa ulkoasua ja sisältöä tai vaihtoehtoisia mainostuskanavia kokeillaan erityi-sesti, kun rekrytoidaan väkeä hieman erikoisempiin työtehtäviin. Sosiaali-nen media ja Skype ovat myös vah-vasti tulossa osaksi jatkuvaa yhtey-denpitoa kandidaattien kanssa. Miten paljon Baltiassa rekrytoi-daan yli maan rajojen? CV Marketilla ei ole tiedossa tark-koja määriä siitä, kuinka paljon rek-rytoidaan yli maiden rajojen, mutta tällainen toiminta on tiettävästi li-sääntynyt ja kasvaa yhä. Ulkomaa-laiset yritykset etsivät Baltiasta IT:n, tekniikan ja lääketieteen ammattilai-sia. Suorittavan tason työntekijöitä haetaan rakennustyömaille, tuotan-non tehtäviin ja matkailualalle. Mitkä ovat tyypillisiä suden-kuoppia Baltiassa rekrytoivalle ulkomaiselle yritykselle? Kieli: Vaikka suomi ja viro kuu-luvat samaan kieliryhmään, voi ol-la hankala löytää Virosta sujuvasti suomea puhuvia nuoria. Latviassa ja Liettuassa suomen kieltä ei juuri puhuta, joten työpaikkailmoitukset kannattaa jättää paikallisella kielellä. Palkkataso: Baltiassa keskimääräi-nen palkkataso on matalampi kuin Suomessa, mutta baltialaiset eivät kuitenkaan ole nykypäivänä enää halpatyövoimaa. Ulkomaalaisen yri-tyksen kannattaa konsultoida paikal-lista HR-yritystä ennen rekrytointi-prosessin alkua, jotta palkkatarjous on varmasti kilpailukykyinen. Kattava informaatio: Työnhaki-jat haluavat saada mahdollisimman paljon tietoa rekrytoivasta yrityk-sestä, rekrytointiprosessista, vaati-muksista, vastuualueista ja työtar-jouksesta. Jos tietoa on liian vähän, potentiaaliset kandidaatit saattavat jättää hakematta paikkaa tai sitten työpaikkaan tulee hakemuksia, jot-ka eivät vastaa rekrytoivan yrityksen tarpeisiin. Jousto: Ei kannata pähkäillä lii-an kauan palkkauspäätöstä, jotta ei menetä oikeita osaajia. Lisäksi hy-ville ehdokkaille esitetyssä työtarjo-uksessa kannattaa olla hieman jous-tovaraa esimerkiksi palkan suhteen, sillä moni yritys menettää parhaat osaajat kieltäytymällä keskustelemas-ta palkasta. Keitä CV Marketin kautta ta-voittaa parhaiten? Osaajien tavoittaminen ja rekry-tointi on riippuvaista monesta asi-asta: tarjolla olevien työpaikkojen määrä, työtarjouksen kilpailukyky, yrityksen imago sekä työpaikkail-moituksen houkuttelevuus ja kieli. Verkon työpaikkailmoituksilla on helpointa houkutella osaajia seuraa-vilta aloilta: Myynti, asiakaspalvelu, assistenttitehtävät, kirjanpito, kiin-teistöala, matkailu ja tuotanto. Paikallisilla markkinoilla kuiten-kin suurin kysyntä on ohjelmistoke-hittäjistä, insinööreistä ja logistiik-ka- ammattilaisista. CV Marketissa tarjoamme aina vaihtoehtoisia tapo-ja tavoittaa eri alojen osaajia. Meillä on laaja CV-tietokanta, voimme lä-hettää kohdennettuja sähköposteja työnhakijoille ja tarjoamme myös konsultointiapua oikeiden osaajien löytämiseen. CV Market on johtava rekrytointi-sivusto Baltian maissa. Se tarjoaa kat-tavasti erilaisia ratkaisua rekrytointien hoitoon yksinkertaisesta työpaikkail-moituksesta koko joukkoon erilaisia konsultointipalveluita. CV Marketilla on poikkeuksellisen kattava CV-tieto-kanta Baltian osaajista. CV Market on kansainvälisen rekrytointiverkosto e Networkin kautta Uranus. :n yhteistyökumppani Baltian maissa. Uranuksen kautta saa lisätietoa CV Marketin palveluista. Mutta ei enää! Koska nyt sähköisen rekrytoinnin ja sosiaalisen median ammattilaiset ovat aloittaneet yhteistyön. Lue lisää keskiaukeamalta.

×