SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Näkökulma:
MUUTOSKYKYISET
YKSILÖT KASVATTAVAT
KOKO HENKILÖSTÖN
OMISTAUTUNEISUUTTA
Corporate Spirit
sai uuden
toimitusjohtajan
Tiina Miettinen,
Fingrid Oyj:
Huippuasiantuntijuudesta
virtaa innostavaan
yhteistyöhön
CORPORATE SPIRIT OY:N ASIAKASLEHTI NRO 3/2016
SPIRIT
OMISTAUTUNEET IHMISET
TEKEVÄT TULOSTA
Corporate Spirit täytti juuri 30 vuotta ja sain
samalla vastuun yhtiön tulevasta menestyksestä.
Innostava tehtävä!
Intohimoni on organisaatioiden, ihmisten ja asia-
kaskokemuksen kehittäminen. Omistautuneet
työntekijät tekevät parempaa tulosta, kehittävät
myönteistä ilmapiiriä ja tuottavat erinomaista
asiakaskokemusta. Juuri näitä asioita yritykset
tällä hetkellä tavoittelevat, niin mekin Corporate
Spiritissä!
Uudistumalla haluamme olla asiakkaillemme
vieläkin parempi kehittämisen kumppani ja spar-
raaja. Uskomme ihmisiin, dataan ja tiedolla joh-
tamiseen. On tärkeää osata valita tietotulvasta
omaa liiketoimintaa hyödyttävä informaatio.
Tulos tehdään yhdessä, siksi henkilöstön tuntoi-
hin liittyvä tieto on kriittistä. Ilman faktaa pää-
töksenteko perustuu mutuun ja johtaa helposti
vääriin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin. Me
kuuntelemme ja kuulemme henkilöstöä suju-
vasti ja osaamme tulkita organisaation tunteita
sen kaikilla tasoilla.
Tulevaisuudessa tarvitaan henkilöstötutkimuk-
sen lisäksi vuosikellossa joustavasti toteutetta-
via eri tarpeisiin mukautuvia ”täsmäarviointeja”.
Niiden avulla voidaan seurata ja tukea sovittujen
kehityshankkeiden etenemistä ja vaikka yksittäis-
ten tiimien onnistumisia. Johtamisen arvioinnin
merkitys on vahvassa kasvussa ja tutkimusten
tuloksia halutaan aidosti hyödyntää kaikilla orga-
nisaation tasoilla.
Panostamme voimakkaasti palvelukehitykseen
ja takaamme asiakkaillemme, että myös palve-
lumme mahdollistava teknologia on huippu-
luokkaa. Kehityksen myötä tarjoamme uusia ja
joustavia ratkaisuja online-mittauksesta laajoihin
tutkimuskokonaisuuksiin.
Tunnelmallista
syksyä!
LAURA SANTASALO
toimitusjohtaja
Fingridin toimintakulttuuria leimaa vastuullisuus, sillä sen teh-
tävänä on valvoa Suomen sähköjärjestelmää ja pitää sähkön-
kulutus ja -tuotanto tasapainossa. Yhtiön toiminnassa tämä
näkyy henkilöstön haluna tehdä asiat hyvin, suunnitellusti ja
tehokkaasti.
”Meillä asioita tehdään tuloksellisesti ja aidosti yhdessä. Joh-
tamismallimme on osallistava ja korostaa yksilöiden vastuuta
omasta työstään. Avoimuus näkyy tavassamme ottaa henki-
löstö mukaan toiminnan kehittämiseen jo asioiden valmis-
teluvaiheessa”, kertoo Fingrid Oyj:n henkilöstöjohtaja Tiina
Miettinen.
Voimaa omasta strategiasta
Fingridissä huolehditaan, että yhtiön visio on jokaiselle työn-
tekijälle kirkas, jotta henkilöstö ymmärtää oman työnsä kautta
mitä tavoitellaan ja mitä se yksilöiltä vaatii. Yhtiön strategiasta
on johdettu ”minun strategiani”-malli, jossa kulminoituu tapa
toimia työyhteisön arjessa.
”Oman strategian toteutumista ohjataan kehityskeskuste-
luissa, jotta jokaisen on helpompi ymmärtää miten oma työ
linkittyy koko yhtiön strategiaan. Ydinviestimme kuuluu: Valot
päällä valtakunnassa! Tämän strategisen tavoitteen onnistu-
miseen olemme osittain kytkeneet henkilöstömme bonukset”,
Tiina Miettinen muistuttaa.
Hyvät yhteistyötaidot korreloivat vahvan omistautunei-
suuden kanssa
Corporate Spirit toteutti Fingridille keväällä 2016 henkilös-
tötutkimuksen ja asiantuntijoiden 270-arvioinnit, joiden
tarkoituksena oli tukea monipuolisesti organisaatiota ja asi-
antuntijatyötä. Yhtiössä huomattiin arviointien myötä selkeä
yhteys henkilöstön erinomaisten yhteistyötaitojen ja korkean
omistautuneisuuden välillä.
”Corporate Spiritin lähestymistapa oli meille mieluisa ja
koimme henkilöstötutkimuksen ideologian toimivaksi. Henki-
löstön kokemus omasta työstä, yksiköstä, esimiestyöstä ja or-
ganisaatiosta sopii tapaamme kehittää Fingridiä kokonaisuu-
tena. Meille oli käänteen tekevää henkilöstötutkimustulosten
vertailu suomalaisiin asiantuntijaorganisaatioihin”, Miettinen
huomauttaa.
Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö,
joka vastaa sähkön siirrosta Suomessa. Yhtiö
pyrkii vastaamaan työelämän muutoksiin
kehittämällä henkilöstönsä yhteistyötaitoja,
jotkakorreloivatvahvastiomistautuneisuuden
kanssa.
HUIPPUASIANTUNTIJUUDE
INNOSTAVAAN YHTEISTYÖH
Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta
kantaverkossa. Yhtiö siirtää sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko- ja
teollisuusyrityksille. Yhtiö edistää sähköverkkomarkkinoiden toimintaa
pitämällä siirtoyhteydet sopivina eri maiden välillä. Fingrid työllistää reilut
300 ammattilaista Suomessa.
”Korrelaatio henkilöstön tyytyväisyyden ja hyvien työyhteisö-
taitojen välillä vahvistaa valitsemaamme linjaa. Olemme hyö-
dyntäneet tutkimuksia sekä yksilöiden että koko työyhteisön
ja yritystason toiminnan kehittämisessä. Yhteistyötaitomit-
taukset ja työyhteisön pelisäännöt, joita kutsumme fingri-
diläisyyden kriteereiksi, ovat hyvä tapa peilata yksilön omaa
suoriutumista”, kertoo Miettinen.
Tyytyväisyydestäomistautuneisuuteen
Henkilöstötutkimus osoitti, miten tänä päivänä ei enää riitä, että
henkilöstö on tyytyväistä. Fingridissä tavoitteena on vahvistaa
henkilöstön omistautuneisuutta, jolla on todistetusti vaikutusta
menestymiseen ja innostuneisuuden syntymiseen.
”Pidimme Corporate Spiritin tavasta määrittää eri henkilöstöryh-
mien omistautuneisuuden taso, jota havainnollisti selkeä indek-
siraportti. Huomasimme johtoryhmässä, että tuloksemme olivat
yhtiötasoa myöten loistavat. Koimme myös toimivaksi tulosten
purkumallin,jossalähdetäänliikkeelleyhtiönvisiostajatavoitteista,
mikä on oleellista toimintamme kehittämisessä”, Miettinen kiittää.
Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella kehitetään Fingridin
arjessa priorisointitaitoja ja oman työkuorman hallintaa, jotka
ovat asiantuntijatyössä tärkeitä. Asiantuntijatiimejä tuetaan moni-
puolisesti. Mikäli esiintyy kitkaa, on yhtiössä hyödynnetty tiimival-
mennusta, jotta asioita voidaan ratkoa ulkopuolisen asiantuntijan
kanssa.
YksiSuomeninnostavimmistatyöpaikoista
Fingridissä iloitaan Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuk-
sen saavuttamisesta vuoden 2016 henkilöstötutkimuksen koko-
naistulosten ollessa erinomaista AAA-luokkaa.
”Olemme valtavan tyytyväisiä, että meillä ovat perusasiat näin hy-
vällä mallilla ja henkilöstön omistautuneisuus korkealla. Pidämme
huolta vahvuuksistamme, jotta korkeasti koulutettu henkilöstöm-
mevoimuuttuvassamaailmassavastatamarkkinoidenhaasteisiin.
Haluamme jatkossakin olla innostuneiden ihmisten työpaikka,
jossa työskentelee itseään aktiivisesti kehittäviä asiantuntijoita”,
Miettinen hehkuttaa.
ESTA VIRTAA
HÖN
Lue artikkeli kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme
LAURA SANTASALOSTA CORPORATE SPIRITILLE
UUSITOIMITUSJOHTAJA
Corporate Spiritin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitet-
ty KTM Laura Santasalo. Hän on viimeksi toiminut Talent
Vectian asiakaskokemus- ja myynti -liiketoiminnan johta-
jana sekä johtavana konsulttina. Aiemmin Santasalo on
toiminut myös mm. Promenade Research Oy:n toimitus-
johtajana.
Hän seuraa tehtävässään yrityksen perustajaa Jukka
Pohjolaa, joka eläköidyttyään jatkaa Corporate Spiritin
hallituksen puheenjohtajana.
”Laura Santasalolla on vankka kokemus liiketoimintajoh-
tamisesta toimialallamme. Hän on erinomainen henkilö-,
liiketoiminta- ja asiakaskokemuksen johtaja. Santasalon
kokemus ja osaaminen vastaavat erittäin hyvin yrityk-
semme tarpeita”, sanoo Jukka Pohjola.
”Olen todella innostunut uudesta tehtävästäni. Corporate
Spiritissä on mahtava henkilöstö ja sitoutunut johto. Pää-
semme yhdessä kasvattamaan yrityksen markkinajohtajuut-
ta ja vauhdittamaan kansainvälistä kasvua”, Santasalo kertoo.
Jukka Pohjolan kiitos kuluneista vuosista
”Jättäessäni yrityksen päivittäisen johtamisen nuoremmilleni,
olen täynnä luottamusta. Uskon, että huippuammattitaitoinen
tiimimme voi vain onnistua!
Haluan esittää suuret kiitokseni erityisesti upealle henkilös-
töllemme, joka on niin monesti tukenut, joustanut ja ylittänyt
itsensä. Kiitos kuuluu myös muille sidosryhmillemme. Erityi-
sesti haluan kiittää asiakkaitamme, palveluntarjoajiamme ja
kullanarvoista asiantuntijahallitustamme. He ovat merkittä-
västi vaikuttaneet menestymiseemme. On mukava juhlistaa
30-vuotista taivaltamme positiivisten tulevaisuuden näkymien
innoittamana.
Lopuksi haluan vielä kiittää minulle kaikkein tärkeintä ihmis-
tä. Vaimoni Paula on aina ollut tukenani niilläkin upottavilla
suotaipaleilla, joilla pitkospuut ovat jo aikaa sitten loppuneet.
Nöyrä ja lämmin kiitos teille kaikille!”
Valta vaihtuu Corporate Spiritissä. Hallituksen pu-
heenjohtajaksi siirtyvä Jukka Pohjola ojentaa uudelle
toimitusjohtajalle Laura Santasalolle yrityksen arvot.
Näin digi-aikakaudella ihmisille syntyy helposti mielikuva da-
tan käsittelyn ylivertaisista mahdollisuuksista. Luotettava usei-
den aineistojen HR Intelligence -analyysi edellyttää kattavasti
samasta aikapisteestä, samalla rakenteella olevaa tutkimusai-
neistoa, jota on harvemmin kenenkään käytettävissä.
Mitä yhteistä on henkilöstötutkimuksella sekä asiantunti-
joiden 270-palautteella?
Toteutimme Fingridissä tänä keväänä sekä henkilöstötutki-
muksen että 250 asiantuntijalle henkilökohtaisesti kohden-
netut 270-asiantuntija-arvioinnit. Tämä mahdollisti meille
kahden tutkimuskonseptin tarkastelun rinnakkain samalla
organisaatiorakenteella, samasta aikapisteestä, pureutumatta
kenenkään henkilökohtaisiin tuloksiin.
Useimmissa organisaatioissa toteutetaan tänä päivänä sekä
henkilöstötutkimuksia että esimiesten 360- tai asiantun-
tijoiden 270-arviointeja, mutta pääsääntöisesti toisistaan
poikkeavilla aikatauluilla, eri rakenteilla ja tuottamalla hen-
kilökohtaiset palautteet vain valituille kohderyhmille. Datan
hajanaisuudesta johtuen mielenkiintoiset yhdistelmäanalyysit
jäävät siis usein näennäisjohtopäätösten tasolle.
Vastaus on 0,71
Yksinkertaisesti todettuna yhtälö toimii siten, että huippu-
yhteistyötaitoisella henkilöstöllä miehitetyn yksikön tulokset
ovat huipputasoa myös henkilöstötutkimuksen keskeisillä
tunnusluvuilla mitattuna. Toisaalta, jos yksikön henkilöstö
saa heikompaa palautetta omissa henkilökohtaisissa yhteis-
työkäyttäytymisen arvioinneissaan, jää yksikön henkilöstön
kokonaistyytyväisyys myös henkilöstötutkimuksessa muita
ryhmiä alhaisemmaksi.
Henkilöstötutkimuksissa organisaation kokonaistoimivuutta
mittaavan PeoplePower®-indeksin sekä 270-palautteiden
kokonaistyytyväisyysarvon välinen korrelaatio on jopa 0,71.
Tästä voimme todeta kohtuullisella varmuudella, että henki-
löstön yhteistyötaidoilla on todella merkitystä organisaation
toimivuuteen sekä henkilöstön omistautuneisuuden syntymi-
seen, kehittymiseen ja kasvuun.
Tällä perusteella emme voi sysätä kaikkea vastuuta organi-
saation toimivuudesta yksin henkilöstölle. Johtaminen ja
esimiestyö ovat henkilöstötutkimusten puolella todistetusti
voimakkaimmat omistautuneisuuden draiverit.
On hienoa todistaa, että voimme itse vaikuttaa omalla hen-
kilökohtaisella toiminnallamme työyhteisöömme yllättävän
paljon. Vastuu työyhteisön toimivuuden kehittämisestä lanke-
aa MINULLE ja meille jokaiselle. Tunteet tarttuvat niin hyvässä
kuin pahassa.
Kahden tutkimuksen yhdistelmäanalyysista nousee myös
esiin, että 270-arvioinnissa uudistumisesta ja muutoksen
edistämisestä korkeita palautteita saaneiden henkilöiden
yksiköissä omistautuneisuus nousee selkeästi muita yksiköitä
korkeammaksi. Innovointi ja kehittäminen innostavat, innos-
tus tarttuu, eikä onnistumisia voi enää vältellä.
Tartutaan rohkeasti, kokeillaan aktiivisesti ja suhtaudutaan
positiivisesti.
Innostavin terveisin,
Jarmo Ruohonen
Kirjoittaja Jarmo Ruohonen on
Corporate Spiritin tutkimusjohtaja ja
liiketoimintalähtöisen kehittämisen
huippuasiantuntija.
“VASTUUTYÖYHTEISÖNTOIMIVUUDEN
KEHITTÄMISESTÄ LANKEAA MINULLE JA
MEILLE JOKAISELLE”
MUUTOSKYKYISET YKSILÖT KASVATTAVAT
KOKO HENKILÖSTÖN OMISTAUTUNEISUUTTA
NÄKÖKULMA
KEHITTÄMISEN HUIPPUASIANTUNTIJA:
•	 HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMISKONSULTOINTI
•	 ESIMIES- JA ASIANTUNTIJATYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN
•	 YKSIKÖIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN
•	 JOHTORYHMÄ- JA HALLITUSTYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN
•	 TYÖNANTAJAMIELIKUVAN RAKENTAMINEN
•	 KONSULTOINTIPALVELUT
PÄÄTOIMITTAJA: PIIA AALTO | JAKELU: 4000
WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI
ESPOO | TURKU | TUKHOLMA | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN
CORPORATESPIRITOYHR INTELLIGENCE TO SUPPORT BUSINESS SUCCESS.
JUHLATUNNELMIA CORPORATE SPIRITIN 30-VUOTISJUHLISTA
Katsolisääjuhlatunnelmiaverkkosivuiltamme

More Related Content

What's hot

Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3Vivi Stening
 
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminenBack-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminenCorporate Spirit Ltd
 
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1  (4)Gre@gain presentation 0 1  (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Juha Wiskari
 
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markkuPro-Source Oy
 
Hyvän mielen pelit ry:n yhdistysesittely 6.11.2018
Hyvän mielen pelit ry:n yhdistysesittely 6.11.2018Hyvän mielen pelit ry:n yhdistysesittely 6.11.2018
Hyvän mielen pelit ry:n yhdistysesittely 6.11.2018Tommi Gustafsson
 
Corporate Spirit newsletter_1_2011
Corporate Spirit newsletter_1_2011Corporate Spirit newsletter_1_2011
Corporate Spirit newsletter_1_2011Corporate Spirit Ltd
 
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesitelmä 28.10.2019
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesitelmä 28.10.2019Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesitelmä 28.10.2019
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesitelmä 28.10.2019Tommi Gustafsson
 
Miten digitaalinen johtajuusviestintä tukee strategiaa?
Miten digitaalinen johtajuusviestintä tukee strategiaa?Miten digitaalinen johtajuusviestintä tukee strategiaa?
Miten digitaalinen johtajuusviestintä tukee strategiaa?Jukka Saksi
 
Corporate Spirit newsletter_3_2011
Corporate Spirit newsletter_3_2011Corporate Spirit newsletter_3_2011
Corporate Spirit newsletter_3_2011Corporate Spirit Ltd
 
Corporate image news_letter_3_2011
Corporate image news_letter_3_2011Corporate image news_letter_3_2011
Corporate image news_letter_3_2011Jarmo Ruohonen
 
Corporate Image News Letter 3/2009
Corporate Image News Letter 3/2009Corporate Image News Letter 3/2009
Corporate Image News Letter 3/2009Jarmo Ruohonen
 
Corporate Image News letter 1/2010
Corporate Image News letter 1/2010Corporate Image News letter 1/2010
Corporate Image News letter 1/2010Jarmo Ruohonen
 
Työkäytäntöjen kehittäminen
Työkäytäntöjen kehittäminenTyökäytäntöjen kehittäminen
Työkäytäntöjen kehittäminenTJS Opintokeskus
 
Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason
Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotasonMääritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason
Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotasonLeijonaksi
 
Erkki J. Anttila Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason www.lei...
Erkki J. Anttila Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason www.lei...Erkki J. Anttila Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason www.lei...
Erkki J. Anttila Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason www.lei...LionSteps Oy
 

What's hot (19)

Spirit 2 2016
Spirit 2 2016Spirit 2 2016
Spirit 2 2016
 
Spirit 4 2017
Spirit 4 2017Spirit 4 2017
Spirit 4 2017
 
Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3Hr Mindset Loppuraportti V3
Hr Mindset Loppuraportti V3
 
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminenBack-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
Back-to-Basics 2013: Jukka Pohjola - Omistautuminen ja sen mahdollistaminen
 
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1  (4)Gre@gain presentation 0 1  (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)
 
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
2015 05-28 voittajatiimin rakentaminen, kaijala markku
 
Hyvän mielen pelit ry:n yhdistysesittely 6.11.2018
Hyvän mielen pelit ry:n yhdistysesittely 6.11.2018Hyvän mielen pelit ry:n yhdistysesittely 6.11.2018
Hyvän mielen pelit ry:n yhdistysesittely 6.11.2018
 
Corporate Spirit newsletter_1_2011
Corporate Spirit newsletter_1_2011Corporate Spirit newsletter_1_2011
Corporate Spirit newsletter_1_2011
 
Spirit 3 2015
Spirit 3 2015Spirit 3 2015
Spirit 3 2015
 
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesitelmä 28.10.2019
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesitelmä 28.10.2019Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesitelmä 28.10.2019
Hyvän mielen pelit ry -yhdistysesitelmä 28.10.2019
 
Miten digitaalinen johtajuusviestintä tukee strategiaa?
Miten digitaalinen johtajuusviestintä tukee strategiaa?Miten digitaalinen johtajuusviestintä tukee strategiaa?
Miten digitaalinen johtajuusviestintä tukee strategiaa?
 
Corporate Spirit newsletter_3_2011
Corporate Spirit newsletter_3_2011Corporate Spirit newsletter_3_2011
Corporate Spirit newsletter_3_2011
 
Corporate image news_letter_3_2011
Corporate image news_letter_3_2011Corporate image news_letter_3_2011
Corporate image news_letter_3_2011
 
Corporate Image News Letter 3/2009
Corporate Image News Letter 3/2009Corporate Image News Letter 3/2009
Corporate Image News Letter 3/2009
 
Corporate Image News letter 1/2010
Corporate Image News letter 1/2010Corporate Image News letter 1/2010
Corporate Image News letter 1/2010
 
Työkäytäntöjen kehittäminen
Työkäytäntöjen kehittäminenTyökäytäntöjen kehittäminen
Työkäytäntöjen kehittäminen
 
Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason
Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotasonMääritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason
Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason
 
Erkki J. Anttila Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason www.lei...
Erkki J. Anttila Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason www.lei...Erkki J. Anttila Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason www.lei...
Erkki J. Anttila Määritämme henkilökunnan strategisen motivaatiotason www.lei...
 
Trainers' House 2014
Trainers' House 2014Trainers' House 2014
Trainers' House 2014
 

Similar to Spirit 3 2016

Corporate Spirit newsletter_2_2011
Corporate Spirit newsletter_2_2011Corporate Spirit newsletter_2_2011
Corporate Spirit newsletter_2_2011Corporate Spirit Ltd
 
Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011Jarmo Ruohonen
 
Corporate Image News Letter 2/2010
Corporate Image News Letter 2/2010Corporate Image News Letter 2/2010
Corporate Image News Letter 2/2010Jarmo Ruohonen
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Oy
 
Ammattilaiset, esite 2016
Ammattilaiset, esite 2016Ammattilaiset, esite 2016
Ammattilaiset, esite 2016Jobberi
 
Ammattilaiset, esite 2016
Ammattilaiset, esite 2016Ammattilaiset, esite 2016
Ammattilaiset, esite 2016Jobberi
 
Corporate Image News Letter 2/2009
Corporate Image News Letter 2/2009Corporate Image News Letter 2/2009
Corporate Image News Letter 2/2009Jarmo Ruohonen
 
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow'sHaluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow'sSusanna Rantanen
 
Tiedon silta 2015 sivuittain
Tiedon silta 2015 sivuittainTiedon silta 2015 sivuittain
Tiedon silta 2015 sivuittainAntti Kylli
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaTHL
 
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen Frankly Partners
 
Heromaker yritysesittely
Heromaker yritysesittelyHeromaker yritysesittely
Heromaker yritysesittelyTommi Talasto
 
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäSusanna Rantanen
 

Similar to Spirit 3 2016 (19)

Spirit 4 2016
Spirit 4 2016Spirit 4 2016
Spirit 4 2016
 
Cinews032010
Cinews032010Cinews032010
Cinews032010
 
Corporate Spirit newsletter_2_2011
Corporate Spirit newsletter_2_2011Corporate Spirit newsletter_2_2011
Corporate Spirit newsletter_2_2011
 
CI corporate spirit 2_2011
CI corporate spirit 2_2011CI corporate spirit 2_2011
CI corporate spirit 2_2011
 
Corporate spirit_2_2011
Corporate spirit_2_2011Corporate spirit_2_2011
Corporate spirit_2_2011
 
Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011Corporate image newsletter_1_2011
Corporate image newsletter_1_2011
 
Corporate Image News Letter 2/2010
Corporate Image News Letter 2/2010Corporate Image News Letter 2/2010
Corporate Image News Letter 2/2010
 
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deploymentCelkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
Celkee Insight Case Sovelto Oy strategy deployment
 
Ammattilaiset, esite 2016
Ammattilaiset, esite 2016Ammattilaiset, esite 2016
Ammattilaiset, esite 2016
 
Ammattilaiset, esite 2016
Ammattilaiset, esite 2016Ammattilaiset, esite 2016
Ammattilaiset, esite 2016
 
Corporate Image News Letter 2/2009
Corporate Image News Letter 2/2009Corporate Image News Letter 2/2009
Corporate Image News Letter 2/2009
 
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow'sHaluttu tyonantaja - The How's and Wow's
Haluttu tyonantaja - The How's and Wow's
 
Tiedon silta 2015 sivuittain
Tiedon silta 2015 sivuittainTiedon silta 2015 sivuittain
Tiedon silta 2015 sivuittain
 
Avaran palvelut
Avaran palvelutAvaran palvelut
Avaran palvelut
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
 
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
Asiakasnäkemyksellinen brändien johtaminen
 
Heromaker yritysesittely
Heromaker yritysesittelyHeromaker yritysesittely
Heromaker yritysesittely
 
Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >
Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >
Eminen missio, arvot ja strateginen kulttuuri - kulttuurideck 2022 >
 
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinäYrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
Yrityskulttuuri ja työhyvinvointi kilpailukyvyn lähteinä
 

More from Corporate Spirit Ltd

Corporate Spirit Newsletter 3/2014
Corporate Spirit Newsletter 3/2014Corporate Spirit Newsletter 3/2014
Corporate Spirit Newsletter 3/2014Corporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit Newsletter 2/2014
Corporate Spirit Newsletter 2/2014Corporate Spirit Newsletter 2/2014
Corporate Spirit Newsletter 2/2014Corporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit Newsletter 1/2014
Corporate Spirit Newsletter 1/2014Corporate Spirit Newsletter 1/2014
Corporate Spirit Newsletter 1/2014Corporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit Newsletter_4_2013
Corporate Spirit Newsletter_4_2013Corporate Spirit Newsletter_4_2013
Corporate Spirit Newsletter_4_2013Corporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit Newsletter 3/2013
Corporate Spirit Newsletter 3/2013Corporate Spirit Newsletter 3/2013
Corporate Spirit Newsletter 3/2013Corporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit Newsletter 2/2013
Corporate Spirit Newsletter 2/2013Corporate Spirit Newsletter 2/2013
Corporate Spirit Newsletter 2/2013Corporate Spirit Ltd
 
Back-to-Basics 2013: Jackie Cuthbert - Maximizing Sanoma's EES
Back-to-Basics 2013: Jackie Cuthbert - Maximizing Sanoma's EESBack-to-Basics 2013: Jackie Cuthbert - Maximizing Sanoma's EES
Back-to-Basics 2013: Jackie Cuthbert - Maximizing Sanoma's EESCorporate Spirit Ltd
 
Back-to-Basics 2013: Richard Plenty - Your best investment: Identifying, deve...
Back-to-Basics 2013: Richard Plenty - Your best investment: Identifying, deve...Back-to-Basics 2013: Richard Plenty - Your best investment: Identifying, deve...
Back-to-Basics 2013: Richard Plenty - Your best investment: Identifying, deve...Corporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit Newsletter 01/2013
Corporate Spirit Newsletter 01/2013Corporate Spirit Newsletter 01/2013
Corporate Spirit Newsletter 01/2013Corporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit Newsletter 1/2013
Corporate Spirit Newsletter 1/2013Corporate Spirit Newsletter 1/2013
Corporate Spirit Newsletter 1/2013Corporate Spirit Ltd
 
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 12.2.13 tutkitusta tiedosta tulosten hyöd...
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 12.2.13 tutkitusta tiedosta tulosten hyöd...Corporate spiritin aamiaistilaisuus 12.2.13 tutkitusta tiedosta tulosten hyöd...
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 12.2.13 tutkitusta tiedosta tulosten hyöd...Corporate Spirit Ltd
 
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 1.11.12 360 power
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 1.11.12 360 powerCorporate spiritin aamiaistilaisuus 1.11.12 360 power
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 1.11.12 360 powerCorporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit Newsletter 2/2012
Corporate Spirit Newsletter 2/2012Corporate Spirit Newsletter 2/2012
Corporate Spirit Newsletter 2/2012Corporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessaCorporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessaCorporate Spirit Ltd
 
Johtamisen kehittäminen yhteisen yrityskulttuurin ja identiteetin rakentamisessa
Johtamisen kehittäminen yhteisen yrityskulttuurin ja identiteetin rakentamisessaJohtamisen kehittäminen yhteisen yrityskulttuurin ja identiteetin rakentamisessa
Johtamisen kehittäminen yhteisen yrityskulttuurin ja identiteetin rakentamisessaCorporate Spirit Ltd
 
Johtamisen laadun mittaaminen omistajan ja hallituksen näkökulmasta julkinen
Johtamisen laadun mittaaminen omistajan ja hallituksen näkökulmasta julkinenJohtamisen laadun mittaaminen omistajan ja hallituksen näkökulmasta julkinen
Johtamisen laadun mittaaminen omistajan ja hallituksen näkökulmasta julkinenCorporate Spirit Ltd
 
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Ltd
 

More from Corporate Spirit Ltd (18)

Spirit 1 2016
Spirit 1 2016Spirit 1 2016
Spirit 1 2016
 
Corporate Spirit Newsletter 3/2014
Corporate Spirit Newsletter 3/2014Corporate Spirit Newsletter 3/2014
Corporate Spirit Newsletter 3/2014
 
Corporate Spirit Newsletter 2/2014
Corporate Spirit Newsletter 2/2014Corporate Spirit Newsletter 2/2014
Corporate Spirit Newsletter 2/2014
 
Corporate Spirit Newsletter 1/2014
Corporate Spirit Newsletter 1/2014Corporate Spirit Newsletter 1/2014
Corporate Spirit Newsletter 1/2014
 
Corporate Spirit Newsletter_4_2013
Corporate Spirit Newsletter_4_2013Corporate Spirit Newsletter_4_2013
Corporate Spirit Newsletter_4_2013
 
Corporate Spirit Newsletter 3/2013
Corporate Spirit Newsletter 3/2013Corporate Spirit Newsletter 3/2013
Corporate Spirit Newsletter 3/2013
 
Corporate Spirit Newsletter 2/2013
Corporate Spirit Newsletter 2/2013Corporate Spirit Newsletter 2/2013
Corporate Spirit Newsletter 2/2013
 
Back-to-Basics 2013: Jackie Cuthbert - Maximizing Sanoma's EES
Back-to-Basics 2013: Jackie Cuthbert - Maximizing Sanoma's EESBack-to-Basics 2013: Jackie Cuthbert - Maximizing Sanoma's EES
Back-to-Basics 2013: Jackie Cuthbert - Maximizing Sanoma's EES
 
Back-to-Basics 2013: Richard Plenty - Your best investment: Identifying, deve...
Back-to-Basics 2013: Richard Plenty - Your best investment: Identifying, deve...Back-to-Basics 2013: Richard Plenty - Your best investment: Identifying, deve...
Back-to-Basics 2013: Richard Plenty - Your best investment: Identifying, deve...
 
Corporate Spirit Newsletter 01/2013
Corporate Spirit Newsletter 01/2013Corporate Spirit Newsletter 01/2013
Corporate Spirit Newsletter 01/2013
 
Corporate Spirit Newsletter 1/2013
Corporate Spirit Newsletter 1/2013Corporate Spirit Newsletter 1/2013
Corporate Spirit Newsletter 1/2013
 
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 12.2.13 tutkitusta tiedosta tulosten hyöd...
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 12.2.13 tutkitusta tiedosta tulosten hyöd...Corporate spiritin aamiaistilaisuus 12.2.13 tutkitusta tiedosta tulosten hyöd...
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 12.2.13 tutkitusta tiedosta tulosten hyöd...
 
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 1.11.12 360 power
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 1.11.12 360 powerCorporate spiritin aamiaistilaisuus 1.11.12 360 power
Corporate spiritin aamiaistilaisuus 1.11.12 360 power
 
Corporate Spirit Newsletter 2/2012
Corporate Spirit Newsletter 2/2012Corporate Spirit Newsletter 2/2012
Corporate Spirit Newsletter 2/2012
 
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessaCorporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
Corporate Spirit: Tarvittava johtajuus nyt ja tulevaisuudessa
 
Johtamisen kehittäminen yhteisen yrityskulttuurin ja identiteetin rakentamisessa
Johtamisen kehittäminen yhteisen yrityskulttuurin ja identiteetin rakentamisessaJohtamisen kehittäminen yhteisen yrityskulttuurin ja identiteetin rakentamisessa
Johtamisen kehittäminen yhteisen yrityskulttuurin ja identiteetin rakentamisessa
 
Johtamisen laadun mittaaminen omistajan ja hallituksen näkökulmasta julkinen
Johtamisen laadun mittaaminen omistajan ja hallituksen näkökulmasta julkinenJohtamisen laadun mittaaminen omistajan ja hallituksen näkökulmasta julkinen
Johtamisen laadun mittaaminen omistajan ja hallituksen näkökulmasta julkinen
 
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
 

Spirit 3 2016

  • 1. Näkökulma: MUUTOSKYKYISET YKSILÖT KASVATTAVAT KOKO HENKILÖSTÖN OMISTAUTUNEISUUTTA Corporate Spirit sai uuden toimitusjohtajan Tiina Miettinen, Fingrid Oyj: Huippuasiantuntijuudesta virtaa innostavaan yhteistyöhön CORPORATE SPIRIT OY:N ASIAKASLEHTI NRO 3/2016 SPIRIT
  • 2. OMISTAUTUNEET IHMISET TEKEVÄT TULOSTA Corporate Spirit täytti juuri 30 vuotta ja sain samalla vastuun yhtiön tulevasta menestyksestä. Innostava tehtävä! Intohimoni on organisaatioiden, ihmisten ja asia- kaskokemuksen kehittäminen. Omistautuneet työntekijät tekevät parempaa tulosta, kehittävät myönteistä ilmapiiriä ja tuottavat erinomaista asiakaskokemusta. Juuri näitä asioita yritykset tällä hetkellä tavoittelevat, niin mekin Corporate Spiritissä! Uudistumalla haluamme olla asiakkaillemme vieläkin parempi kehittämisen kumppani ja spar- raaja. Uskomme ihmisiin, dataan ja tiedolla joh- tamiseen. On tärkeää osata valita tietotulvasta omaa liiketoimintaa hyödyttävä informaatio. Tulos tehdään yhdessä, siksi henkilöstön tuntoi- hin liittyvä tieto on kriittistä. Ilman faktaa pää- töksenteko perustuu mutuun ja johtaa helposti vääriin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin. Me kuuntelemme ja kuulemme henkilöstöä suju- vasti ja osaamme tulkita organisaation tunteita sen kaikilla tasoilla. Tulevaisuudessa tarvitaan henkilöstötutkimuk- sen lisäksi vuosikellossa joustavasti toteutetta- via eri tarpeisiin mukautuvia ”täsmäarviointeja”. Niiden avulla voidaan seurata ja tukea sovittujen kehityshankkeiden etenemistä ja vaikka yksittäis- ten tiimien onnistumisia. Johtamisen arvioinnin merkitys on vahvassa kasvussa ja tutkimusten tuloksia halutaan aidosti hyödyntää kaikilla orga- nisaation tasoilla. Panostamme voimakkaasti palvelukehitykseen ja takaamme asiakkaillemme, että myös palve- lumme mahdollistava teknologia on huippu- luokkaa. Kehityksen myötä tarjoamme uusia ja joustavia ratkaisuja online-mittauksesta laajoihin tutkimuskokonaisuuksiin. Tunnelmallista syksyä! LAURA SANTASALO toimitusjohtaja Fingridin toimintakulttuuria leimaa vastuullisuus, sillä sen teh- tävänä on valvoa Suomen sähköjärjestelmää ja pitää sähkön- kulutus ja -tuotanto tasapainossa. Yhtiön toiminnassa tämä näkyy henkilöstön haluna tehdä asiat hyvin, suunnitellusti ja tehokkaasti. ”Meillä asioita tehdään tuloksellisesti ja aidosti yhdessä. Joh- tamismallimme on osallistava ja korostaa yksilöiden vastuuta omasta työstään. Avoimuus näkyy tavassamme ottaa henki- löstö mukaan toiminnan kehittämiseen jo asioiden valmis- teluvaiheessa”, kertoo Fingrid Oyj:n henkilöstöjohtaja Tiina Miettinen. Voimaa omasta strategiasta Fingridissä huolehditaan, että yhtiön visio on jokaiselle työn- tekijälle kirkas, jotta henkilöstö ymmärtää oman työnsä kautta mitä tavoitellaan ja mitä se yksilöiltä vaatii. Yhtiön strategiasta on johdettu ”minun strategiani”-malli, jossa kulminoituu tapa toimia työyhteisön arjessa. ”Oman strategian toteutumista ohjataan kehityskeskuste- luissa, jotta jokaisen on helpompi ymmärtää miten oma työ linkittyy koko yhtiön strategiaan. Ydinviestimme kuuluu: Valot päällä valtakunnassa! Tämän strategisen tavoitteen onnistu- miseen olemme osittain kytkeneet henkilöstömme bonukset”, Tiina Miettinen muistuttaa. Hyvät yhteistyötaidot korreloivat vahvan omistautunei- suuden kanssa Corporate Spirit toteutti Fingridille keväällä 2016 henkilös- tötutkimuksen ja asiantuntijoiden 270-arvioinnit, joiden tarkoituksena oli tukea monipuolisesti organisaatiota ja asi- antuntijatyötä. Yhtiössä huomattiin arviointien myötä selkeä yhteys henkilöstön erinomaisten yhteistyötaitojen ja korkean omistautuneisuuden välillä. ”Corporate Spiritin lähestymistapa oli meille mieluisa ja koimme henkilöstötutkimuksen ideologian toimivaksi. Henki- löstön kokemus omasta työstä, yksiköstä, esimiestyöstä ja or- ganisaatiosta sopii tapaamme kehittää Fingridiä kokonaisuu- tena. Meille oli käänteen tekevää henkilöstötutkimustulosten vertailu suomalaisiin asiantuntijaorganisaatioihin”, Miettinen huomauttaa. Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomessa. Yhtiö pyrkii vastaamaan työelämän muutoksiin kehittämällä henkilöstönsä yhteistyötaitoja, jotkakorreloivatvahvastiomistautuneisuuden kanssa. HUIPPUASIANTUNTIJUUDE INNOSTAVAAN YHTEISTYÖH
  • 3. Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta kantaverkossa. Yhtiö siirtää sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. Yhtiö edistää sähköverkkomarkkinoiden toimintaa pitämällä siirtoyhteydet sopivina eri maiden välillä. Fingrid työllistää reilut 300 ammattilaista Suomessa. ”Korrelaatio henkilöstön tyytyväisyyden ja hyvien työyhteisö- taitojen välillä vahvistaa valitsemaamme linjaa. Olemme hyö- dyntäneet tutkimuksia sekä yksilöiden että koko työyhteisön ja yritystason toiminnan kehittämisessä. Yhteistyötaitomit- taukset ja työyhteisön pelisäännöt, joita kutsumme fingri- diläisyyden kriteereiksi, ovat hyvä tapa peilata yksilön omaa suoriutumista”, kertoo Miettinen. Tyytyväisyydestäomistautuneisuuteen Henkilöstötutkimus osoitti, miten tänä päivänä ei enää riitä, että henkilöstö on tyytyväistä. Fingridissä tavoitteena on vahvistaa henkilöstön omistautuneisuutta, jolla on todistetusti vaikutusta menestymiseen ja innostuneisuuden syntymiseen. ”Pidimme Corporate Spiritin tavasta määrittää eri henkilöstöryh- mien omistautuneisuuden taso, jota havainnollisti selkeä indek- siraportti. Huomasimme johtoryhmässä, että tuloksemme olivat yhtiötasoa myöten loistavat. Koimme myös toimivaksi tulosten purkumallin,jossalähdetäänliikkeelleyhtiönvisiostajatavoitteista, mikä on oleellista toimintamme kehittämisessä”, Miettinen kiittää. Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella kehitetään Fingridin arjessa priorisointitaitoja ja oman työkuorman hallintaa, jotka ovat asiantuntijatyössä tärkeitä. Asiantuntijatiimejä tuetaan moni- puolisesti. Mikäli esiintyy kitkaa, on yhtiössä hyödynnetty tiimival- mennusta, jotta asioita voidaan ratkoa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. YksiSuomeninnostavimmistatyöpaikoista Fingridissä iloitaan Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuk- sen saavuttamisesta vuoden 2016 henkilöstötutkimuksen koko- naistulosten ollessa erinomaista AAA-luokkaa. ”Olemme valtavan tyytyväisiä, että meillä ovat perusasiat näin hy- vällä mallilla ja henkilöstön omistautuneisuus korkealla. Pidämme huolta vahvuuksistamme, jotta korkeasti koulutettu henkilöstöm- mevoimuuttuvassamaailmassavastatamarkkinoidenhaasteisiin. Haluamme jatkossakin olla innostuneiden ihmisten työpaikka, jossa työskentelee itseään aktiivisesti kehittäviä asiantuntijoita”, Miettinen hehkuttaa. ESTA VIRTAA HÖN Lue artikkeli kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme
  • 4. LAURA SANTASALOSTA CORPORATE SPIRITILLE UUSITOIMITUSJOHTAJA Corporate Spiritin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitet- ty KTM Laura Santasalo. Hän on viimeksi toiminut Talent Vectian asiakaskokemus- ja myynti -liiketoiminnan johta- jana sekä johtavana konsulttina. Aiemmin Santasalo on toiminut myös mm. Promenade Research Oy:n toimitus- johtajana. Hän seuraa tehtävässään yrityksen perustajaa Jukka Pohjolaa, joka eläköidyttyään jatkaa Corporate Spiritin hallituksen puheenjohtajana. ”Laura Santasalolla on vankka kokemus liiketoimintajoh- tamisesta toimialallamme. Hän on erinomainen henkilö-, liiketoiminta- ja asiakaskokemuksen johtaja. Santasalon kokemus ja osaaminen vastaavat erittäin hyvin yrityk- semme tarpeita”, sanoo Jukka Pohjola. ”Olen todella innostunut uudesta tehtävästäni. Corporate Spiritissä on mahtava henkilöstö ja sitoutunut johto. Pää- semme yhdessä kasvattamaan yrityksen markkinajohtajuut- ta ja vauhdittamaan kansainvälistä kasvua”, Santasalo kertoo. Jukka Pohjolan kiitos kuluneista vuosista ”Jättäessäni yrityksen päivittäisen johtamisen nuoremmilleni, olen täynnä luottamusta. Uskon, että huippuammattitaitoinen tiimimme voi vain onnistua! Haluan esittää suuret kiitokseni erityisesti upealle henkilös- töllemme, joka on niin monesti tukenut, joustanut ja ylittänyt itsensä. Kiitos kuuluu myös muille sidosryhmillemme. Erityi- sesti haluan kiittää asiakkaitamme, palveluntarjoajiamme ja kullanarvoista asiantuntijahallitustamme. He ovat merkittä- västi vaikuttaneet menestymiseemme. On mukava juhlistaa 30-vuotista taivaltamme positiivisten tulevaisuuden näkymien innoittamana. Lopuksi haluan vielä kiittää minulle kaikkein tärkeintä ihmis- tä. Vaimoni Paula on aina ollut tukenani niilläkin upottavilla suotaipaleilla, joilla pitkospuut ovat jo aikaa sitten loppuneet. Nöyrä ja lämmin kiitos teille kaikille!” Valta vaihtuu Corporate Spiritissä. Hallituksen pu- heenjohtajaksi siirtyvä Jukka Pohjola ojentaa uudelle toimitusjohtajalle Laura Santasalolle yrityksen arvot.
  • 5. Näin digi-aikakaudella ihmisille syntyy helposti mielikuva da- tan käsittelyn ylivertaisista mahdollisuuksista. Luotettava usei- den aineistojen HR Intelligence -analyysi edellyttää kattavasti samasta aikapisteestä, samalla rakenteella olevaa tutkimusai- neistoa, jota on harvemmin kenenkään käytettävissä. Mitä yhteistä on henkilöstötutkimuksella sekä asiantunti- joiden 270-palautteella? Toteutimme Fingridissä tänä keväänä sekä henkilöstötutki- muksen että 250 asiantuntijalle henkilökohtaisesti kohden- netut 270-asiantuntija-arvioinnit. Tämä mahdollisti meille kahden tutkimuskonseptin tarkastelun rinnakkain samalla organisaatiorakenteella, samasta aikapisteestä, pureutumatta kenenkään henkilökohtaisiin tuloksiin. Useimmissa organisaatioissa toteutetaan tänä päivänä sekä henkilöstötutkimuksia että esimiesten 360- tai asiantun- tijoiden 270-arviointeja, mutta pääsääntöisesti toisistaan poikkeavilla aikatauluilla, eri rakenteilla ja tuottamalla hen- kilökohtaiset palautteet vain valituille kohderyhmille. Datan hajanaisuudesta johtuen mielenkiintoiset yhdistelmäanalyysit jäävät siis usein näennäisjohtopäätösten tasolle. Vastaus on 0,71 Yksinkertaisesti todettuna yhtälö toimii siten, että huippu- yhteistyötaitoisella henkilöstöllä miehitetyn yksikön tulokset ovat huipputasoa myös henkilöstötutkimuksen keskeisillä tunnusluvuilla mitattuna. Toisaalta, jos yksikön henkilöstö saa heikompaa palautetta omissa henkilökohtaisissa yhteis- työkäyttäytymisen arvioinneissaan, jää yksikön henkilöstön kokonaistyytyväisyys myös henkilöstötutkimuksessa muita ryhmiä alhaisemmaksi. Henkilöstötutkimuksissa organisaation kokonaistoimivuutta mittaavan PeoplePower®-indeksin sekä 270-palautteiden kokonaistyytyväisyysarvon välinen korrelaatio on jopa 0,71. Tästä voimme todeta kohtuullisella varmuudella, että henki- löstön yhteistyötaidoilla on todella merkitystä organisaation toimivuuteen sekä henkilöstön omistautuneisuuden syntymi- seen, kehittymiseen ja kasvuun. Tällä perusteella emme voi sysätä kaikkea vastuuta organi- saation toimivuudesta yksin henkilöstölle. Johtaminen ja esimiestyö ovat henkilöstötutkimusten puolella todistetusti voimakkaimmat omistautuneisuuden draiverit. On hienoa todistaa, että voimme itse vaikuttaa omalla hen- kilökohtaisella toiminnallamme työyhteisöömme yllättävän paljon. Vastuu työyhteisön toimivuuden kehittämisestä lanke- aa MINULLE ja meille jokaiselle. Tunteet tarttuvat niin hyvässä kuin pahassa. Kahden tutkimuksen yhdistelmäanalyysista nousee myös esiin, että 270-arvioinnissa uudistumisesta ja muutoksen edistämisestä korkeita palautteita saaneiden henkilöiden yksiköissä omistautuneisuus nousee selkeästi muita yksiköitä korkeammaksi. Innovointi ja kehittäminen innostavat, innos- tus tarttuu, eikä onnistumisia voi enää vältellä. Tartutaan rohkeasti, kokeillaan aktiivisesti ja suhtaudutaan positiivisesti. Innostavin terveisin, Jarmo Ruohonen Kirjoittaja Jarmo Ruohonen on Corporate Spiritin tutkimusjohtaja ja liiketoimintalähtöisen kehittämisen huippuasiantuntija. “VASTUUTYÖYHTEISÖNTOIMIVUUDEN KEHITTÄMISESTÄ LANKEAA MINULLE JA MEILLE JOKAISELLE” MUUTOSKYKYISET YKSILÖT KASVATTAVAT KOKO HENKILÖSTÖN OMISTAUTUNEISUUTTA NÄKÖKULMA
  • 6. KEHITTÄMISEN HUIPPUASIANTUNTIJA: • HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMISKONSULTOINTI • ESIMIES- JA ASIANTUNTIJATYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN • YKSIKÖIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN • JOHTORYHMÄ- JA HALLITUSTYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN • TYÖNANTAJAMIELIKUVAN RAKENTAMINEN • KONSULTOINTIPALVELUT PÄÄTOIMITTAJA: PIIA AALTO | JAKELU: 4000 WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI ESPOO | TURKU | TUKHOLMA | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN CORPORATESPIRITOYHR INTELLIGENCE TO SUPPORT BUSINESS SUCCESS. JUHLATUNNELMIA CORPORATE SPIRITIN 30-VUOTISJUHLISTA Katsolisääjuhlatunnelmiaverkkosivuiltamme