Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spirit 3 2016

66 views

Published on

Corporate Spirit Oy:n asiakaslehti

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spirit 3 2016

  1. 1. Näkökulma: MUUTOSKYKYISET YKSILÖT KASVATTAVAT KOKO HENKILÖSTÖN OMISTAUTUNEISUUTTA Corporate Spirit sai uuden toimitusjohtajan Tiina Miettinen, Fingrid Oyj: Huippuasiantuntijuudesta virtaa innostavaan yhteistyöhön CORPORATE SPIRIT OY:N ASIAKASLEHTI NRO 3/2016 SPIRIT
  2. 2. OMISTAUTUNEET IHMISET TEKEVÄT TULOSTA Corporate Spirit täytti juuri 30 vuotta ja sain samalla vastuun yhtiön tulevasta menestyksestä. Innostava tehtävä! Intohimoni on organisaatioiden, ihmisten ja asia- kaskokemuksen kehittäminen. Omistautuneet työntekijät tekevät parempaa tulosta, kehittävät myönteistä ilmapiiriä ja tuottavat erinomaista asiakaskokemusta. Juuri näitä asioita yritykset tällä hetkellä tavoittelevat, niin mekin Corporate Spiritissä! Uudistumalla haluamme olla asiakkaillemme vieläkin parempi kehittämisen kumppani ja spar- raaja. Uskomme ihmisiin, dataan ja tiedolla joh- tamiseen. On tärkeää osata valita tietotulvasta omaa liiketoimintaa hyödyttävä informaatio. Tulos tehdään yhdessä, siksi henkilöstön tuntoi- hin liittyvä tieto on kriittistä. Ilman faktaa pää- töksenteko perustuu mutuun ja johtaa helposti vääriin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin. Me kuuntelemme ja kuulemme henkilöstöä suju- vasti ja osaamme tulkita organisaation tunteita sen kaikilla tasoilla. Tulevaisuudessa tarvitaan henkilöstötutkimuk- sen lisäksi vuosikellossa joustavasti toteutetta- via eri tarpeisiin mukautuvia ”täsmäarviointeja”. Niiden avulla voidaan seurata ja tukea sovittujen kehityshankkeiden etenemistä ja vaikka yksittäis- ten tiimien onnistumisia. Johtamisen arvioinnin merkitys on vahvassa kasvussa ja tutkimusten tuloksia halutaan aidosti hyödyntää kaikilla orga- nisaation tasoilla. Panostamme voimakkaasti palvelukehitykseen ja takaamme asiakkaillemme, että myös palve- lumme mahdollistava teknologia on huippu- luokkaa. Kehityksen myötä tarjoamme uusia ja joustavia ratkaisuja online-mittauksesta laajoihin tutkimuskokonaisuuksiin. Tunnelmallista syksyä! LAURA SANTASALO toimitusjohtaja Fingridin toimintakulttuuria leimaa vastuullisuus, sillä sen teh- tävänä on valvoa Suomen sähköjärjestelmää ja pitää sähkön- kulutus ja -tuotanto tasapainossa. Yhtiön toiminnassa tämä näkyy henkilöstön haluna tehdä asiat hyvin, suunnitellusti ja tehokkaasti. ”Meillä asioita tehdään tuloksellisesti ja aidosti yhdessä. Joh- tamismallimme on osallistava ja korostaa yksilöiden vastuuta omasta työstään. Avoimuus näkyy tavassamme ottaa henki- löstö mukaan toiminnan kehittämiseen jo asioiden valmis- teluvaiheessa”, kertoo Fingrid Oyj:n henkilöstöjohtaja Tiina Miettinen. Voimaa omasta strategiasta Fingridissä huolehditaan, että yhtiön visio on jokaiselle työn- tekijälle kirkas, jotta henkilöstö ymmärtää oman työnsä kautta mitä tavoitellaan ja mitä se yksilöiltä vaatii. Yhtiön strategiasta on johdettu ”minun strategiani”-malli, jossa kulminoituu tapa toimia työyhteisön arjessa. ”Oman strategian toteutumista ohjataan kehityskeskuste- luissa, jotta jokaisen on helpompi ymmärtää miten oma työ linkittyy koko yhtiön strategiaan. Ydinviestimme kuuluu: Valot päällä valtakunnassa! Tämän strategisen tavoitteen onnistu- miseen olemme osittain kytkeneet henkilöstömme bonukset”, Tiina Miettinen muistuttaa. Hyvät yhteistyötaidot korreloivat vahvan omistautunei- suuden kanssa Corporate Spirit toteutti Fingridille keväällä 2016 henkilös- tötutkimuksen ja asiantuntijoiden 270-arvioinnit, joiden tarkoituksena oli tukea monipuolisesti organisaatiota ja asi- antuntijatyötä. Yhtiössä huomattiin arviointien myötä selkeä yhteys henkilöstön erinomaisten yhteistyötaitojen ja korkean omistautuneisuuden välillä. ”Corporate Spiritin lähestymistapa oli meille mieluisa ja koimme henkilöstötutkimuksen ideologian toimivaksi. Henki- löstön kokemus omasta työstä, yksiköstä, esimiestyöstä ja or- ganisaatiosta sopii tapaamme kehittää Fingridiä kokonaisuu- tena. Meille oli käänteen tekevää henkilöstötutkimustulosten vertailu suomalaisiin asiantuntijaorganisaatioihin”, Miettinen huomauttaa. Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomessa. Yhtiö pyrkii vastaamaan työelämän muutoksiin kehittämällä henkilöstönsä yhteistyötaitoja, jotkakorreloivatvahvastiomistautuneisuuden kanssa. HUIPPUASIANTUNTIJUUDE INNOSTAVAAN YHTEISTYÖH
  3. 3. Fingrid Oyj on suomalainen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta kantaverkossa. Yhtiö siirtää sähköä joka hetki tuottajilta jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille. Yhtiö edistää sähköverkkomarkkinoiden toimintaa pitämällä siirtoyhteydet sopivina eri maiden välillä. Fingrid työllistää reilut 300 ammattilaista Suomessa. ”Korrelaatio henkilöstön tyytyväisyyden ja hyvien työyhteisö- taitojen välillä vahvistaa valitsemaamme linjaa. Olemme hyö- dyntäneet tutkimuksia sekä yksilöiden että koko työyhteisön ja yritystason toiminnan kehittämisessä. Yhteistyötaitomit- taukset ja työyhteisön pelisäännöt, joita kutsumme fingri- diläisyyden kriteereiksi, ovat hyvä tapa peilata yksilön omaa suoriutumista”, kertoo Miettinen. Tyytyväisyydestäomistautuneisuuteen Henkilöstötutkimus osoitti, miten tänä päivänä ei enää riitä, että henkilöstö on tyytyväistä. Fingridissä tavoitteena on vahvistaa henkilöstön omistautuneisuutta, jolla on todistetusti vaikutusta menestymiseen ja innostuneisuuden syntymiseen. ”Pidimme Corporate Spiritin tavasta määrittää eri henkilöstöryh- mien omistautuneisuuden taso, jota havainnollisti selkeä indek- siraportti. Huomasimme johtoryhmässä, että tuloksemme olivat yhtiötasoa myöten loistavat. Koimme myös toimivaksi tulosten purkumallin,jossalähdetäänliikkeelleyhtiönvisiostajatavoitteista, mikä on oleellista toimintamme kehittämisessä”, Miettinen kiittää. Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella kehitetään Fingridin arjessa priorisointitaitoja ja oman työkuorman hallintaa, jotka ovat asiantuntijatyössä tärkeitä. Asiantuntijatiimejä tuetaan moni- puolisesti. Mikäli esiintyy kitkaa, on yhtiössä hyödynnetty tiimival- mennusta, jotta asioita voidaan ratkoa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. YksiSuomeninnostavimmistatyöpaikoista Fingridissä iloitaan Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuk- sen saavuttamisesta vuoden 2016 henkilöstötutkimuksen koko- naistulosten ollessa erinomaista AAA-luokkaa. ”Olemme valtavan tyytyväisiä, että meillä ovat perusasiat näin hy- vällä mallilla ja henkilöstön omistautuneisuus korkealla. Pidämme huolta vahvuuksistamme, jotta korkeasti koulutettu henkilöstöm- mevoimuuttuvassamaailmassavastatamarkkinoidenhaasteisiin. Haluamme jatkossakin olla innostuneiden ihmisten työpaikka, jossa työskentelee itseään aktiivisesti kehittäviä asiantuntijoita”, Miettinen hehkuttaa. ESTA VIRTAA HÖN Lue artikkeli kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme
  4. 4. LAURA SANTASALOSTA CORPORATE SPIRITILLE UUSITOIMITUSJOHTAJA Corporate Spiritin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitet- ty KTM Laura Santasalo. Hän on viimeksi toiminut Talent Vectian asiakaskokemus- ja myynti -liiketoiminnan johta- jana sekä johtavana konsulttina. Aiemmin Santasalo on toiminut myös mm. Promenade Research Oy:n toimitus- johtajana. Hän seuraa tehtävässään yrityksen perustajaa Jukka Pohjolaa, joka eläköidyttyään jatkaa Corporate Spiritin hallituksen puheenjohtajana. ”Laura Santasalolla on vankka kokemus liiketoimintajoh- tamisesta toimialallamme. Hän on erinomainen henkilö-, liiketoiminta- ja asiakaskokemuksen johtaja. Santasalon kokemus ja osaaminen vastaavat erittäin hyvin yrityk- semme tarpeita”, sanoo Jukka Pohjola. ”Olen todella innostunut uudesta tehtävästäni. Corporate Spiritissä on mahtava henkilöstö ja sitoutunut johto. Pää- semme yhdessä kasvattamaan yrityksen markkinajohtajuut- ta ja vauhdittamaan kansainvälistä kasvua”, Santasalo kertoo. Jukka Pohjolan kiitos kuluneista vuosista ”Jättäessäni yrityksen päivittäisen johtamisen nuoremmilleni, olen täynnä luottamusta. Uskon, että huippuammattitaitoinen tiimimme voi vain onnistua! Haluan esittää suuret kiitokseni erityisesti upealle henkilös- töllemme, joka on niin monesti tukenut, joustanut ja ylittänyt itsensä. Kiitos kuuluu myös muille sidosryhmillemme. Erityi- sesti haluan kiittää asiakkaitamme, palveluntarjoajiamme ja kullanarvoista asiantuntijahallitustamme. He ovat merkittä- västi vaikuttaneet menestymiseemme. On mukava juhlistaa 30-vuotista taivaltamme positiivisten tulevaisuuden näkymien innoittamana. Lopuksi haluan vielä kiittää minulle kaikkein tärkeintä ihmis- tä. Vaimoni Paula on aina ollut tukenani niilläkin upottavilla suotaipaleilla, joilla pitkospuut ovat jo aikaa sitten loppuneet. Nöyrä ja lämmin kiitos teille kaikille!” Valta vaihtuu Corporate Spiritissä. Hallituksen pu- heenjohtajaksi siirtyvä Jukka Pohjola ojentaa uudelle toimitusjohtajalle Laura Santasalolle yrityksen arvot.
  5. 5. Näin digi-aikakaudella ihmisille syntyy helposti mielikuva da- tan käsittelyn ylivertaisista mahdollisuuksista. Luotettava usei- den aineistojen HR Intelligence -analyysi edellyttää kattavasti samasta aikapisteestä, samalla rakenteella olevaa tutkimusai- neistoa, jota on harvemmin kenenkään käytettävissä. Mitä yhteistä on henkilöstötutkimuksella sekä asiantunti- joiden 270-palautteella? Toteutimme Fingridissä tänä keväänä sekä henkilöstötutki- muksen että 250 asiantuntijalle henkilökohtaisesti kohden- netut 270-asiantuntija-arvioinnit. Tämä mahdollisti meille kahden tutkimuskonseptin tarkastelun rinnakkain samalla organisaatiorakenteella, samasta aikapisteestä, pureutumatta kenenkään henkilökohtaisiin tuloksiin. Useimmissa organisaatioissa toteutetaan tänä päivänä sekä henkilöstötutkimuksia että esimiesten 360- tai asiantun- tijoiden 270-arviointeja, mutta pääsääntöisesti toisistaan poikkeavilla aikatauluilla, eri rakenteilla ja tuottamalla hen- kilökohtaiset palautteet vain valituille kohderyhmille. Datan hajanaisuudesta johtuen mielenkiintoiset yhdistelmäanalyysit jäävät siis usein näennäisjohtopäätösten tasolle. Vastaus on 0,71 Yksinkertaisesti todettuna yhtälö toimii siten, että huippu- yhteistyötaitoisella henkilöstöllä miehitetyn yksikön tulokset ovat huipputasoa myös henkilöstötutkimuksen keskeisillä tunnusluvuilla mitattuna. Toisaalta, jos yksikön henkilöstö saa heikompaa palautetta omissa henkilökohtaisissa yhteis- työkäyttäytymisen arvioinneissaan, jää yksikön henkilöstön kokonaistyytyväisyys myös henkilöstötutkimuksessa muita ryhmiä alhaisemmaksi. Henkilöstötutkimuksissa organisaation kokonaistoimivuutta mittaavan PeoplePower®-indeksin sekä 270-palautteiden kokonaistyytyväisyysarvon välinen korrelaatio on jopa 0,71. Tästä voimme todeta kohtuullisella varmuudella, että henki- löstön yhteistyötaidoilla on todella merkitystä organisaation toimivuuteen sekä henkilöstön omistautuneisuuden syntymi- seen, kehittymiseen ja kasvuun. Tällä perusteella emme voi sysätä kaikkea vastuuta organi- saation toimivuudesta yksin henkilöstölle. Johtaminen ja esimiestyö ovat henkilöstötutkimusten puolella todistetusti voimakkaimmat omistautuneisuuden draiverit. On hienoa todistaa, että voimme itse vaikuttaa omalla hen- kilökohtaisella toiminnallamme työyhteisöömme yllättävän paljon. Vastuu työyhteisön toimivuuden kehittämisestä lanke- aa MINULLE ja meille jokaiselle. Tunteet tarttuvat niin hyvässä kuin pahassa. Kahden tutkimuksen yhdistelmäanalyysista nousee myös esiin, että 270-arvioinnissa uudistumisesta ja muutoksen edistämisestä korkeita palautteita saaneiden henkilöiden yksiköissä omistautuneisuus nousee selkeästi muita yksiköitä korkeammaksi. Innovointi ja kehittäminen innostavat, innos- tus tarttuu, eikä onnistumisia voi enää vältellä. Tartutaan rohkeasti, kokeillaan aktiivisesti ja suhtaudutaan positiivisesti. Innostavin terveisin, Jarmo Ruohonen Kirjoittaja Jarmo Ruohonen on Corporate Spiritin tutkimusjohtaja ja liiketoimintalähtöisen kehittämisen huippuasiantuntija. “VASTUUTYÖYHTEISÖNTOIMIVUUDEN KEHITTÄMISESTÄ LANKEAA MINULLE JA MEILLE JOKAISELLE” MUUTOSKYKYISET YKSILÖT KASVATTAVAT KOKO HENKILÖSTÖN OMISTAUTUNEISUUTTA NÄKÖKULMA
  6. 6. KEHITTÄMISEN HUIPPUASIANTUNTIJA: • HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMISKONSULTOINTI • ESIMIES- JA ASIANTUNTIJATYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN • YKSIKÖIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN • JOHTORYHMÄ- JA HALLITUSTYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN • TYÖNANTAJAMIELIKUVAN RAKENTAMINEN • KONSULTOINTIPALVELUT PÄÄTOIMITTAJA: PIIA AALTO | JAKELU: 4000 WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI ESPOO | TURKU | TUKHOLMA | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN CORPORATESPIRITOYHR INTELLIGENCE TO SUPPORT BUSINESS SUCCESS. JUHLATUNNELMIA CORPORATE SPIRITIN 30-VUOTISJUHLISTA Katsolisääjuhlatunnelmiaverkkosivuiltamme

×