Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 7

650 views

Published on

Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille. Numero 7 on erikoisjulkaisu LAURA™-päivä 2014 -tapahtumaan. Aihena muun muassa: Ajansäästö rekrytoinneissa, sijaishallinta, YT-neuvottelut, kansainvälinen rekrytointi, rekrytointijärjestelmän integraatiot, sosiaalinen media, LinkedIn, oppilaitosten markkinointi.

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 7

  1. 1. Nostetta!UranusOy:nerikoisjulkaisuLAURA™-päivä2014-tapahtumaan || Nro7 SäästäaikaajavaivaaLAURA™- rekrytointijärjestelmän avulla Työskenteletkö kasvavassa yrityksessä? Onko yrityksenne työntekijöiden vaihtuvuus suur- ta? Vai tarvitseeko yrityksesi ken- ties lisätyövoimaa kesäisin? Yllä mainituissa ja mo- nessa muussakin tapauksessa LAURA™-rekrytointijärjestelmä on avuksi. Rekrytointijärjestel- män avulla hoidettu rekrytointi säästää huomattavasti työaikaa verrattuna manuaalisesti hoidet- tuun rekrytointiprosessiin. LAURA™-järjestelmän avulla työpaikkailmoituksen voi luoda ja julkaista useassa eri kanavas- sa alle kymmenessä minuutissa. Satojen hakemusten käsittely ja haastateltavien valitseminen hoi- tuu järjestelmällä helposti kah- dessa työpäivässä, kun taas manu- aalisesti sadan hakemuksen läpi käyminen voisi viedä jo viikon. Rekrytointijärjestelmän avulla myös hakijoille viestiminen hoi- tuu parilla klikkauksella useiden tuntien osoitetietojen kopioimis- rumban ja tekstin miettimisen sijaan. Uranuksen työntekijät ovat useiden vuosien kokemukseen perustuen arvioineet manu- aalisen rekrytoinnin ja rekry- tointijärjestelmän eroja ajan- käytön suhteen. Alla olevasta taulukosta selviää, kuinka merkit- täviin ajansäästöihin LAURA™- rekrytointijärjestelmä pystyy: ”Menisipä kaikki IT-hankkeet tällä tavoin” ”Olen toiminut erilaisissa rekry- tointi- ja HR -järjestelmähankkeissa useaan otteeseen työurani varrella niin rekrytointikonsulttina, HR- rooleissa kuin IT-projektipäällik- kötehtävissä. Uranuksen kanssa LAURA™-järjestelmän myynti-, määrittely-, toteutus- ja käyttöön- ottovaihe sekä käyttö rekrytointi- työkaluna on ollut ikimuistoisen helppoa.TällätavoinkunkaikkiIT- hankkeet menisivät, työelämä olisi huomattavasti helpompaa. Suosit- telen tutustumaan järjestelmään, jos haetaan perusrekrytointityökalua, jonka käyttöliittymä ja toimintalo- giikkaonhelppoomaksua.Järjestel- mä sopii hyvin sekä rekrytointiyri- tyksille että itsenäiselle yritykselle rekrytointityökaluksi. Uranuksella on myös selkeästi valmiudet tehdä asiakaskohtaisia muutoksia järjes- telmään nopealla aikataululla ja hyvällä laadulla. Toimin mielelläni suosittelijana ja lisätietojen antajana järjestelmän osalta – näin toimien minäkin päädyin ottamaan yhteyt- tä Uranukseen.” Jouko Karjalainen, Henkilöstön kehittämis- päällikkö/ HR-yksikkö Anvia Oyj Räätälöitävyys on Glastonin mieleen ”Glastonille tuli 2000-luvun al- kuvuosina suuri määrä avoimia hakemuksia kirjeitse ja sähköpos- tilla. Halusimme ottaa käyttöön kevyen ja helppokäyttöisen järjes- telmän hakemusten vastaanottoon, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen. Myös kohdennettuja rekrytointe- ja oli tuolloin paljon ja LAURA™ vaikutti sopivalta työkalulta rekry- tointiprosessinhoitoon.Uranuksen henkilökunta oli asiantuntevaa ja joustavaa, ja saimme erittäin hyvän koulutuksen käyttöönoton tueksi. Järjestelmä on tosin niin helppo- käyttöinen, että mitään suurempia ponnisteluja ei ole tarvittu. Kun halusimme viedä rekrytoin- tien suunnittelu- ja hyväksyntäpro- sessin LAURA™-järjestelmään, Uranus kartoitti tarpeemme ja muokkasi järjestelmää tarpeidem- me mukaisesti. Myöhemminkin kaikki muutostyöt ja hienosäädöt ovat sujuneet nopeasti ja joustavasti. LAURA™ on selkeä ja helppokäyt- töinen järjestelmä, joka on kevyt ottaa käyttöön. Se näyttää olevan muokattavissa asiakkaan toiveiden mukaisesti monenlaiseen käyttöön. Järjestelmän muokkaaminen on nopeaa ja joustavaa. Myös hinta-laa- tusuhde on kohdallaan. Ihailemme Uranuksen halua ja kykyä reagoida asiakkaan tarpeisiin sekä nopeutta muutosten toteuttamisessa.” Stiina Enqvist, HR Director Glaston Finland Oy REKRYTOINTI Ilmoituksen luonti ja julkaisu Sisäinen tiedonkulku Hakemusten käsittely Viestintä Manuaalinen LAURA™-rekrytointijärjestelmä 4 tuntia 10 minuuttia 5 tuntia 30 minuuttia 30 tuntia 10 tuntia 6 tuntia 10 minuuttia Sijaisten tavoittamien ja si- jaisuuksien täyttö on ollut rek- rytoinnin yksi työläimmistä ja turhauttavimmista työvaiheista. Esimiehillä, vuorovastaavilla, osastonhoitajilla ja muilla rekry- toijilla on ollut sinisiä vihkoja ja soittolistoja, joita läpikäymällä on yritetty tavoittaa puhelimitse pätevä sijainen sairastuneen tai muutoin estyneen henkilön tilal- le. Työntekijöiden tavoittaminen on tuskaista ja usein tavoitetaan ensimmäisenä henkilö, joka jo te- kee samalle työnantajalle tuuraus- keikkaa toisella osastolla! Tänä päivänä asiat ovat toi- sin: Sekä työnantaja että si- jainen käyttävät LAURA™- rekrytointijärjestelmässä olevaa kalenteria, johon työnantaja merkitsee sijaistarpeet (keitä tar- vitaan, milloin tarvitaan, mitkä ovat pätevyysvaatimukset) ja sijainen merkitsee milloin hän on käytettävissä. Tämän jälkeen esimies muotoilee LAURA™- järjestelmän kautta tekstiviestin, joka lähetetään kaikille niille pä- teville ja vapaille sijaisille, jotka ovat merkinneet kalenteriinsa olevansa tarvittavana ajankohtana halukkaita tekemään vuoroja. Kun sijainen saa viestin hän vastaa sovitulla termillä, esim. ok. Ensimmäisenä vastannut saa heti uuden viestin, jossa hänet toivo- tetaan tervetulleeksi työvuoroon. Muut postituslistalla olleet saavat viestin, että tuuraaja on jo löyty- nyt. Sijaistarpeiden hoitoon ei siis tarvita yhtään puhelinsoittoa! Sijaisten haun soittorumba on historiaa! YT-neuvottelut voi hoitaa ai- van uudenlaisellakin tavalla. Eräs asiakkaamme hankki LAURA™- rekrytointijärjestelmän juuri YT- neuvottejulen kynnyksellä. Idea on yksinkertainen: Supistuvan or- ganisaation kaikki paikat laitettiin sisäiseen hakuun ja haku tapahtui järjestelmän avulla. Jokainen täytti CV:n ja haki haluamaansa paikkaa. Pienennetyn organisaation va- kanssit pystyttiin näin täyttämään henkilöiden aidon osaamisen ja motivaation perusteella ja ne, joille ei valinnassa järjestynyt uutta tehtä- vää, jäivät irtisanomisuhan alaisiksi. Työnantaja sai näin myös päivitet- tyä koko henkilöstönsä osaamisen ja se tapahtui hyvin vaivattomasti, kun henkilöt tekivät päivityksen itse. Myöshenkilökuntahyötyy Rekrytointijärjestelmän avulla hoidetun YT-prosessin yhteydessä kukin harjoittelee CV:n täyttämistä sekä kirjaa vahvuuksiaan, koulu- tuksiaan ja työkokemuksiaan. Jos tulee irtisanotuksi, on CV-pohjat luonnosteltu ja valmiina muiden- kin paikkojen hakemista varten. YT-prosessin hoito voi onnistua paljon positiivisemmin, kun ihmi- set kokevat ikävän tilanteen hoidon tasapuolisemmaksi ja perustellum- maksi. Samalla omat uranäkymät hahmottuvat. Yleisellä tasolla on paljon koke- muksia siitä, että kun YT-prosessi pystytään hoitamaan hyvin, yritys palaa kasvu-uralle muita yrityksiä nopeammin ja silloin käynnistyvät taas rekrytoinnit. Rekrytointityö- kalu on jo siinä vaiheessa käytössä ja siitä on saatu paljon käyttökoke- musta. Kysymykseen rekrytointityöka- lun hankinnasta YT-neuvottelujen yhteydessä olemme törmänneet usein. Katso lisää vastauksia kysy- myksiin, jotka askarruttavat rek- rytointijärjestelmän hankinnassa: www.laura.fi/faq Lähes jokapäiväinen uutistilanne: työpaikalla alkavat YT-neuvottelut. Miksi saneeraava yritys kuitenkin hankkii rekrytointijärjestelmän? Eihän rekrytointeja ole tiedossa pitkään aikaan, koska takaisinottovelvoitekin niitä rajoittaa. YT-neuvottelut käynnissä: Miksi hankkia rekrytointijärjestelmä?
  2. 2. Nostetta!2 Nro 7 Mikä on Uranus Oy? Uranus Oy on vuonna 1998 perustettu kokonaan suomalainen ura- ja rekrytointipalveluyritys, jonka päätuotteet ovat Uranus.fi-portaali ja LAURA™- rekrytointijärjestelmä. Molemmat ovat saaneet oikeuden käyttää Avainlippu-tunnusta osoituksena kotimaisuudesta ja suomalaisuuteen liittyvistä hyvistä arvoista. Uranus.fi:ssä julkaistaan vuosittain: • Yli 12 000 työpaikkailmoitusta, joissa on haettavana yli 20 000 työpaikkaa. Ilmoituksia klikataan luettavaksi yli kaksi miljoonaa kertaa. • Noin 5000 koulutusilmoitusta, joita klikataan luettavaksi noin 200 000 kertaa. Vilkkaimpaan aikaan sivustollamme on yhden viikon aikana vieraillut yli 46 000 eri kävijää, jotka tekivät saman viikon aikana yli 230 000 sivulatausta. Uranus.fi:ssä julkaistut työpaikka-, koulutus- ja haetaan yrittäjiä -ilmoitukset näkyvät myös viereiseen karttaan merkittyjen 18 lehden verkkosivuilla. Varsinaisten lehtien levikit kattavat erityisen hyvin niin sanotun Väli-Suomen alueen, sekä maamme ruotsinkieliset alueet. Lehtien verkkosivuilla sen sijaan on yli miljoona viikkokävijää, joista merkittävä osa asuu pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Vuoden 2012 lopusta alkaen ilmoitukset ovat näkyneet myös suositussa mobiilipaikannuspalvelussa, Tässä.fi:ssä (www.tassa.fi). LAURA™ -rekrytointijärjestelmä on ollut jo vuosikausia Suomessa eniten hankittu rekrytointijärjestelmä. Sitä käyttää jo lähes 100 organisaatiota, joiden joukossa on muun muassa 20 kaupunkia ja kuntaa sekä useita suuria sairaanhoitopiirejä ja kuntayhtymiä. Käyttäjistä löytyy myös koko joukko alojensa johtavia toimijoita ja yrityksiä kuten Valio, Alko, Starkki, Lumene, Eläketurvakeskus, RAY Raha- automaattiyhdistys, Fiskars, Iittala, Finlayson, Fonecta, MPS-Yhtiöt, Rovio Entertainment, Linnanmäki, Oras ja Etola. Koulutusalalla LAURA-järjestelmän ovat ottaneet käyttöönsä Tampereen yliopisto, Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut ja Laurea-ammattikorkeakoulu. LAURA™-rekrytointijärjestelmä toimii näppärästi eri kielillä ja suomalaiset yritykset käyttävät sitä rekrytointiensa hoitamiseen muun muassa Kiinassa ja Venäjällä. Uranus Oy työllistää nykyään yli 20 henkilöä. Uranuksen kanssa yhteistyössä toimivat sanomalehdet levikkialueineen kartalla.
  3. 3. Nostetta!Nro 7 3 Uranus Oy ja The Network takaavat onnistuneen rekrytoinnin yli 130 maassa Järjestelmästä on tällä hetkellä saatavillasuomenkielenlisäksikieli- versiot englanti, ruotsi, viro, venäjä ja kiina. Kaikilla kielillä perusjärjes- telmä toimii kuten suomeksikin, mutta joidenkin kielten kohdalla esimerkiksi integraatioiden tuki saattaa olla suppeampi. Englannin- kielinen versio on kuitenkin aivan yhtä kattava kuin suomenkielinen. ”LAURA™-järjestelmänehdoton etu kansainvälisessä rekrytoinnissa on sen helppo muokattavuus. Jos- sakin maissa rekrytointiprosessi on hyvinkin byrokraattinen, toisaalla taas varsin simppeli. LAURA™- järjestelmääkäyttäenmolemmatsu- juvat vaivatta”, sanoo Uranus Oy:n Software Development Manager Riku Malkki. LAURA™-järjestelmän selain- pohjaisuuden ansiosta kansainvä- lisesti toimiva yritys tarvitsee vain yhden rekrytointijärjestelmän, jota voidaan käyttää ympäri maailman. Tapoja on monia. ”Osalla yrityksistä on yhteen maahan keskitetyt HR-palvelut, joista rekrytointi-ilmoituksia voi- daan välittää muihin maihin. Toi- set taas tekevät ilmoitukset maa- kohtaisesti, mutta hyväksyttävät ne tietyssä paikassa. LAURA™- järjestelmässä kaikki rekrytoinnin kanssa työskentelevät voivat viestiä toisilleen prosessien etenemisestä, joten puhelinsoittoja ja sähköposti- listoja ei tarvita”, Malkki jatkaa. Uranuksen LAURA™- asiakkaistamuunmuassaKiiltorek- rytoi kansainvälisesti. He käyttävät LAURA™-järjestelmää Suomen lisäksi Puolassa, Ruotsissa, Baltiassa, Venäjällä ja IVY-alueella. ”LAURAsta on ilman muuta apua myös kansainvälisesti. Täytyy muistaa, että pelkästään yksi rekry- tointi voi poikia yli 100 hakemusta. Tiedämme hyvin mikä tuollaisesta määrästä seuraa työtä. LAURA™- järjestelmän vahvuus on se, että Uranukselta saa tukea nopeasti ti- lanteessa kuin tilanteessa”, kertoo Kiillon HR Manager Antti Uski. Kun yritys päättää hyödyntää LAURA™-järjestelmää myös kan- sainvälisesti, homma hoituu helpos- ti ja nopeasti. ”Kansainvälisen rekrytoin- nin aloittaminen LAURA™- järjestelmällä hoituu Uranuksen puolelta yhtä nopeasti, kuin mikä tahansa muukin päivitys”, Riku Malkki lupaa. LAURA™-rekrytointijärjestelmä on täysin suomalainen tuote, mutta se taipuu helposti myös kansainvälisen rekrytoinnin apuvälineeksi. Jos yritys on laajentamassa toimintaansa Suomen ulkopuolelle, kaipaa ulkomaalaista työvoimaa tai on perustamassa yksikköä vaikka Kiinaan, LAURA™- järjestelmällä rekrytointi sujuu yhtä vaivattomasti, kuin kotimaassakin. Kansainvälinen rekrytointi vaivatta kulttuurieroista huolimatta Uranus Oy on Suomen edustaja maailman johtavassa online-rekrytointiyhteisössä The Recruitment Networkissä. Yhdessä muodostamme voimakkaan liiton kansainvälisten rekrytointitarpeidenne täyttämiseen: Oletko kuullut näistä? LAURA™ -rekrytointijärjestelmä on helposti muokattavissa yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Listasimme tähän suosituimmat lisäominaisuudet: • LinkedIn-intergraatio Hakija voi tuoda työhistoria-, koulutus- ja yhteystiedot hakemuspohjaan suoraan LinkedIn- profiilistaan. • Muokattavat lomakkeet Jokaisesta ilmoituksesta saadaan tehtyä juuri sopivanlainen kyseistä työpaikkaa varten muokattavien lomakkeiden avulla. • Hakijan videoesittely Videoesittelymoduulin avulla rekrytoinnista poistuu kallein ja turhauttavin vaihe, eli turhien haastattelujen pitäminen. • Ilmoitusintegraatiot LAURA™-järjestelmässä luodut ilmoitukset voidaan julkaista suoraan seuraavilla ilmoittelusivustoilla: Uranus.fi, Oikotie, Monster ja Mol. • Koontilistojen jakaminen rekrytoijien kesken Jaettujen koontilistojen avulla useat rekrytoijat voivat samanaikaisesti käsitellä hakemuksia. Käsittely helpottuu huomattavasti ja kaikilla on ajantasainen lista seulotuista hakemuksista. Kysy lisätietoa ominaisuuksista omalta myyjältäsi tai Uranuksen asiakaspalvelusta: 09 8566 7700. • 130+ maata • 50+ markkinoiden johtavaa rekrytointipalveluyritystä • Markkinoiden parhaat rekrytointisivustot • Yli 145 milj. kävijää ja 250 milj. CV:tä globaalisti • Ennennäkemätöntä paikallista ja vakiintunutta bränditunnettuutta • Ainutlaatuista paikallista rekrytointituntemusta asiantuntijoilta, jotka tietävät miten houkutella parhaita aktiivisia ehdokkaita omissa maissaan • Paikallisille markkinoille suunnitellut tuotteet, jotka tarjoavat parhaat tulokset ja rekrytoinnit Uranus Oy tarjoaa siis tehokkaan ja keskitetyn ratkaisun, joka kattaa kaikki globaalit rekrytointitarpeenne. Yhdellä sopimuksella Uranus Oy:n kanssa helpotatte kansainvälistä rekrytointianne ja teette siitä kustannustehokkaampaa. The Networkin toimitusjohtaja Mike Booker tulee Suomeen toukokuussa ja on yksi pääpuhujista Messukeskuksessa pidettävässä Esimies & Henkilöstö 2014 -tapahtumassa. Lue lisää: http://rekrytointi.uranus.fi/ulkomaalaisen-tyontekijan-palkkaaminen/ http://www.the-network.com
  4. 4. Nostetta!4 Nro 7 Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointiasioista kiinnostuneille.. Vastaava toimittaja Hannu Solanne. Osoite: Uranus Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki Puh. 09-85667700. Palautteet ja ideat osoitteeseen uranus@uranus.fi Seuraa Uranus Oy:tä somessa: LinkedIn: Uranus Oy | Twitter: @Uranusoy Uranus.fi:ssä ilmoittaminen ja näkyvyys on edullista: - työpaikkailmoitus 480 € (esilläolo maks. 30 vrk) - koulutusilmoitus 90 € (esilläolo maks. 12 kk) - banneri etusivulle 580 €/vko (+ALV 24%) Nostettaurallesi—osaajiatyöpaikoille! Oppilaitoksen markkinointi ja rekrytoinnit Uranus Oy:n avulla Opetuksen laatu ja oppilaitok- sen imago houkuttelevat opiskeli- joita ja opetuksen laadun varmis- tavat parhaiten pätevät opettajat ja kouluttajat sekä koulutuksen suunnitteluun käytetyt asian- tuntijat. Oppilaitoksen kannat- taakin panostaa parhaiden osaa- jien palkkaamiseen. Uranuksen LAURA™-rekrytointijärjestel- män avulla voi hoitaa sisäiset ja ulkoiset rekrytoinnit sekä sijais- tenhallinnan. LAURA™:n avul- la parannat myös yrityskuvaa ja säästät työaikaa. Muun muassa Laurea-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Tampereen yliopisto käyttävät LAURA™-järjestelmää. Apualanseeraukseen, fuusioihinjakansainvälisty- miseen Monenkaan koulutuksen tarjo- ajan nimi ei tule suurelle yleisöl- le spontaanisti mieleen. Uusien oppilaitosten voi olla vaikeaa ja kallista saada nimeään ihmisten tietoisuuteen ja vakiinnuttaa ase- maansa. Sama pätee fuusioitunei- siin oppilaitoksiin, joiden nimi vaihtuu fuusion yhteydessä. Oppilaitosvoikasvattaatunnet- tuuttaan logobannerinäkymällä ja ilmoittelemalla koulutustarjon- nastaan Uranus.fi:ssä. Kaikkiin ilmoituksiin on mahdollista liit- tää koulutuksen tarjoajan logo ja oppilaitosesittely. Esimerkiksi Stadin ammattiopisto, kolmesta oppilaitoksesta koostettu uusi op- pilaitos, otti heti uudistumisensa jälkeen Uranuksen markkinointi- kanavakseen. Ilmoitukset on mahdollista in- tegroida siirtymään automaatti- sesti Uranus.fi-portaaliin. Muun muassa Amiedu ja Edupoli käyt- tävät tällaista integraatio-ominai- suutta. ”Integrointi on vaivaton tapa. Se säästää aikaa ja resursseja, sillä koulutuksia ei tarvitse manuaa- lisesti syöttää palveluun”, kehuu Edupolin markkinointipäällikkö Tuija Monto. Myös kansainvälistyminen on kasvava suunta koulutusmaail- massa: suomalaiset suuntaavat yhä useammin opiskelemaan ul- komaille, mutta toisaalta myös Suomeen tulee runsaasti opiske- lijoita muualta. Uranuksen eng- lanninkielisillä verkkosivuilla voi tavoittaa suomea taitamattomat osaajat globaalisti. Säännöllinenkouluttautu- minenonmenestymisen elinehto Yksi suurimmista koulutus- kentän muutoksista on se, ettei nykytyöelämässä enää riitä yksi nuoruudessa hankittu tutkinto. Työntekijän täytyy kouluttautua jatkuvasti pysyäkseen mukana oman alansa kehityksessä. Tarvi- taan lisä- ja täydennyskoulutusta. Joissain tapauksissa ratkaisuna saattaa olla täysin uuden ammatin opiskelu. Koulutus ja työelämä linkit- tyvät siis saumattomasti yhteen. Tämä kannattaa huomioida myös koulutuksen markkinoin- nissa. Uranus.fi on Suomen ai- noa merkittävä portaali, jossa on laajasti esillä sekä työ- että koulutuspaikkoja. Tarjonta lisää kysyntää: Mitä useampia koulu- tuksia samasta paikasta löytyy, sitä useampi etsii niitä juuri sieltä. Koulunpenkiltätyöelämään Koulutusten järjestämisessä ja markkinoimisessa on hyvä ottaa huomioon opiskelijoiden sijoittu- minen työelämään. Mitä parem- min opiskelijat saavat alansa töitä, sitä houkuttelevampaa koulutus on. Aalto-yliopiston ura- ja rekry- tointipalvelut käyttää LAURA™- rekrytointijärjestelmää apuna, jotta yliopiston opiskelijat ja työnantajat löytävät toisensa. Jär- jestelmän avulla työnantajat voi- vat julkaista työpaikkailmoituk- sia yliopiston intranetissä. Ura- ja rekrytointipalveluista vastaava henkilö tarkastaa ilmoitukset ja julkaisee niistä sopivat. Opiskeli- jat voivat myös laittaa intranetiin CV:nsä, ja työnantajat voivat käy- dä tarkastelemassa ansioluetteloi- ta pientä maksua vastaan. Jokaisella oppilaitoksel- la on oma tapansa hyödyntää LAURA™-järjestelmää ja muita Uranuksen palveluita. Suurim- man hyödyn järjestelmästä kui- tenkin saa, jos yhdistää kaikki ominaisuudet. Pelkästään Uranus Oy:n palveluita käyttämällä on mahdollista tehdä kaikki rekry- toinnit, hoitaa sijaistenhallinta ja markkinoida koulutuksia vaivat- tomasti. Lue lisää koulutuksen mark- kinoinnista: http://rekrytointi. uranus.fi/aikuiskoulutus/ Oppilaitokset ovat olleet parin viime vuosikymmenen aikana suurten muutosten keskellä. Kilpailu opiskelijoista on koventunut ja kansainvälistynyt, uusia oppilaitoksia on syntynyt ja oppilaitosfuusiot ovat yleistyneet. Miten näihin muutoksiin pitäisi vastata? Harald Hirmuisen uramietteitä Copyright: KFS/distr. Bulls Press Tavoita työnhakijat sosiaalisessa mediassa Työelämään keskittyneessä sosiaalisessa mediassa, LinkedIn:ssä, on tätä nykyä jo yli puoli miljoonaa suomalaista. LinkedIn on lyönyt itsensä läpi sivustona, jonka kauttahaalitaan työelämäverkostoja. Moni LinkedIn-käyttäjä haluaa myös kuuluttaa itseään osaavana, uusista työtarjouksista ja uramahdollisuuksista kiinnostuneena henkilönä. LinkedIn ja muut sosiaaliset me- diat ovat muokanneet työnhakua ja rekrytointikäytäntöjä. LAURA™- rekrytointijärjestelmä pysyy ajan hermolla, sillä vuoden 2013 touko- kuussa järjestelmään lanseerattiin LinkedIn-integraatio. LinkedIn-integraatio helpottaa huomattavasti niitä työnhakijoi- ta, jotka ovat tehneet profiilin LinkedIn:iin. Puolen miljoonan suomalaisen LinkedIn-käyttäjän joukosta voidaan jo sanoa löytyvän suuri määrä työnhakijoita. Integraa- tion avulla työnhakija voi imuroida LinkedIn-profiilinsa työhistoria-, koulutus- ja yhteystiedot hakemus- pohjaan, ja hakemuksen täyttöön menevä aika supistuu merkittävästi. Samalla työnantajasta syntyy mo- dernijatyönhakijaaarvostavakuva. Työnhakijatkiittävät LinkedIn-ominaisuutta Tämän päivän työnhakijat liik- kuvat LinkedIn:n lisäksi paljon muissakin erilaisissa sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi mikroblogipalvelu Twitterissä voi helposti jakaa mielipiteitään aihees- ta kuin aiheesta. Jos työnhakija ei pidä jonkun yrityksen rekrytoin- titavasta, hänen on nykypäivänä äärimmäisen helppoa jakaa huono kokemuksensa. Yrityksen kannal- ta kehnoimmassa tapauksessa tieto lähtee leviämään räjähdysmäisesti, mikä vaikuttaa työnantajakuvaan merkittävästi. Uranuksen LAURA™-asiakkaat eivät tiettävästi ole joutuneet myl- lytykseen toimimattomista rekry- tointitavoista. Sen sijaan positiivista palautetta on sadellut moneltakin suunnalta. Esimerkiksi Yleisradion LinkedIn-ominaisuutta ylistettiin mikroblogipalvelu Twitterissä (kuva).Fiskarstaassaikehujamonel- takin osa-alueelta erään työnhakijan ylläpitämässä blogissa. Kiitosta tuli muun muassa nopeasta reagoimi- sesta, hakemuspohjan selkeydestä ja LinkedIn-ominaisuudesta: ”Tässä vaiheessa nostan hattua Fis- karsille, sillä he ilmoittivat kohteliaas- ti bumerangistani kaikkein lyhyim- mällä aikajänteellä eli seitsemässä päivässä!” Positiivisen palautteen ansaitsee tietenkin myös Fiskarsin HR-tiimi, mutta LAURA™ antaa tehokkaan toimintamahdollisuuden suurille massoille viestimiseen parilla klik- kauksella. ”Fiskarsillepamahtaarekrysivustol- leen hyvät pisteet, sillä muistaakseni heidänalustaansasaivietyäansioluet- telotietojaLinkedIn-profiilinkauttaja varsinmutkattomasti!” Kommentit blogista Työ eLama (tyonhaun.blogspot.fi). Ote Yle_Rekryn Twitter-feedistä.

×