Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borang soal selidik

30,091 views

Published on

Borang soal selidik

  1. 1. HBML 2203 : PEMBESTARIAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BORANG SOAL SELIDIK TINJAUAN KEFAHAMAN MENGENAI KONSEP, KEFAHAMAN, PENGETAHUAN DAN LATAR BELAKANG SEKOLAH BESTARI DI MALAYSIAButiran :Tinjauan ini adalah salah satu pengisian yang akan digunakan untuk panduan dan tugasandalam salah satu subjek OUM ( HBML 2203 Pembestarian dalam Pengajaran danPembelajaran Bahasa Melayu) mengenai Pengetahuan Am terhadap Perlaksanaan SekolahBestari di Malaysia. Ia tidak sekali – kali akan menyentuh aspek perkhidmatan danperjawatan di sekolah.Semua guru akademik biasa (GAB) dikehendaki mengisi borang soal selidik ini. Sila jawabdengan jujur mengikut kefahaman dan pengetahuan anda. NAMA SEKOLAH TINJAUAN : 1. SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LAMAUS, NIAH 2. SEKOLAH KEBANGSAAN RUMAH RANGGONG, NIAHTerdapat 5 aspek pengetahuan dan kefahaman untuk kajian ini. Di antaranya ialah : A. KONSEP SEKOLAH BESTARI B. OBJEKTIF DAN PERANAN SEKOLAH BESTARI C. KAEDAH PENGAJARAN / PEDAGOGI DI SEKOLAH BESTARI D. KEMAHIRAN DI SEKOLAH BESTARI E. HARAPAN UNTUK PELAJAR – PELAJAR SEKOLAH BESTARISila jawab kesemua soalan yang dikemukakan mengikut skala yang dilampirkan pada mukasurat 2.
  2. 2. HBML 2203 : PEMBESTARIAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYUA. BUTIR – BUTIR PERIBADI GURUArahan : Tandakan ( / ) butiran peribadi anda.1. JANTINA LELAKI PEREMPUAN2. KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia ( STPM ) Diploma Ijazah Sarjana Muda Ijazah Kedua ( Master ) Lain - Lain3. GRED JAWATAN DI SEKOLAH Guru Terlatih DG 17 Guru Sandaran Terlatih DB 27 Guru Akademik Biasa DGA 29 Guru Akademik Biasa DGA 32 Guru Akademik Biasa DGA 34 Guru Besar DGA 38 ( Cemerlang ) Guru Sandaran Terlatih DB 41 Guru Akademik Biasa DG 41 Guru Akademik Biasa DG 44 Lain – lain ( Guru Cemerlang, Guru Pakar )4. PENGKHUSUSAN / OPSYEN BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS MP WAJIB LAIN - LAIN5. TUGAS – TUGAS KHAS DI SEKOLAH KETUA PANITIA MATAPELAJARAN GURU MEDIA GURU ICT PEGAWAI ASET ALIH GURU DATA LAIN - LAIN
  3. 3. HBML 2203 : PEMBESTARIAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYUArahan :Tandakan (√) pada soalan tinjauan yang dilakukan secara jujur. Skala penilaian adalah sepertiberikut. SINGKATAN SKALA SKS Sangat Kurang Bersetuju KS Kurang Bersetuju S Setuju AB Amat Bersetuju SB Sangat BersetujuAspek 1 : Konsep Sekolah Bestari SKS KS S AB SBAdakah anda sebagai guru memahami konsepSekolah Bestari?Pernahkan anda selaku guru meneliti konsep SekolahBestari?Adakah anda sebagai guru pernah didedahkandengan konsep Sekolah Bestari semasa latihanperguruan?Pernahkan anda menjalani latihan perguruan danditempatkan di Sekolah Bestari?Aspek 2 : Objektif dan Peranan Sekolah Bestari SKS KS S AB SBAdakah anda selaku guru telah mengetahui objektifpenubuhan Sekolah Bestari di Malaysia?Adakah anda selaku guru mengetahui apakah tujuanSekolah Bestari ini ditubuhkan?Adakah anda sebagai guru telah terdedah semasaprogram kursus sebelum ini untuk memahamikonsep Sekolah Bestari ini?Adakah objektif dan peranan Sekolah Bestari inibersesuaian sekiranya diamalkan di sekolah yanganda berkhidmat sekarang?
  4. 4. HBML 2203 : PEMBESTARIAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYUAspek 3 : Kaedah pengajaran dan pembelajaran / Pedagogi di Sekolah Bestari SKS KS S AB SBPernahkan anda didedahkan dengan kaedahpengajaran dan pembelajaran di Sekolah Bestari?Pada pendapat anda, adakah kaedah pedagogi diSekolah Bestari berbeza dengan di sekolah beraliranbiasa?Adakah anda mengetahui apakah jenis pedagogiyang sering diamalkan di sekolah bestari?Pada pandangan anda, adakah pedagogi di sekolahbestari menggunakan peralatan teknologi maklumatdan komunikasi (TMK) secara menyeluruh?Adakah anda berpendapat bahaawa ibubapa akanterlibat secara langsung dalam pedagogi di SekolahBestari ini?Adakah anda pernah didedahkan dengan carapentaksiran pedagogi di Sekolah Bestari?Aspek 4 : Kemahiran di Sekolah Bestari? SKS KS S AB SBAdakah anda mengenali kemahiran – kemahiranyang diajar di Sekolah Bestari.Adakah anda sebagai guru telah didedahkan untukmengajar kemahiran – kemahiran yang sesuaidiadaptasikan di Sekolah Bestari?Pernahkah anda menghadiri sebarang kursus /seminar / bengkel yang mendedahkan anda dengankemahiran untuk melahirkan pelajar bestari diSekolah Bestari?Adakah kemahiran – kemahiran ini sesuai diamalkandi sekolah – sekolah beraliran biasa?
  5. 5. HBML 2203 : PEMBESTARIAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYUAspek 5 : Harapan untuk pelajar – pelajar Sekolah Bestari SKS KS S AB SBAdakah pelajar – pelajar Sekolah Bestari ini bolehmengintegrasikan pengetahuan mereka kepadanegara?Adakah pelajar sekolah Bestari ini mampu untukmenjadi sandaran dan harapan dalam penciptaaninovasi berasaskan ICT di masa hadapan?Sebagai guru, adakah anda mampu untuk mendidikpelajar – pelajar Sekolah Bestari?Selaku pendidik, mampukah anda memikul cabarandalam penggunaan ICT kepada pelajar – pelajarsekolah bestari?Sanggupkah anda untuk berkhidmat di Sekolah Bestari? YA TIDAK TERIMA KASIH ATAS SOKONGAN DAN KERJASAMA ANDA SALAM MENJULANG SARAWAK

×