Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borang soal selidik

89,058 views

Published on

Borang soal selidik

  1. 1. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS SHAH FAKULTI PERNIAGAAN DAN EKONOMI PROGRAM PENDIDIKAN EKONOMI Borang Soal Selidik Mengenai Tahap Kemahiran ICT Dalam Kalangan Pelajar Semester 5 dan 6 Program Pendidikan Ekonomi.LATAR BELAKANGSoal selidik yang dijalankan oleh pihak kami adalah untuk mendapatkan maklumat mengenaitahap kemahiran ICT dalam kalangan pelajar semester 5 dan 6 program PendidikanEkonomi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Memandangkan pelajar telah pun mengambilsubjek ICT dan telah biasa dengan penggunaan ICT dan ini diharap dapat memberikan maklumatyang tepat mengenai tahap kemahiran pelajar. Maklumat yang diperoleh daripada kajian ini adalah sulit dan hasil kajian ini hanyadigunakan untuk laporan kajian kami sahaja. Diharap kerjasama yang diberikan oleh pihak ANDA dapat membantu kami mendapatkanmaklumat yang tepat mengenai tahap kemahiran ICT ANDA. Terima kasih.
  2. 2. A. MAKLUMAT DEMOGRAFI Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan demografi responden. Arahan : Sila Tandakan (  ) di dalam kotak yang berkenaan 1. Jantina ( ) Lelaki ( ) Perempuan 2. Kelayakan masuk ke Universiti Pendidikan Sultan Idris ( ) STPM ( ) Sijil / Diploma Perguruan ( ) Matrikulasi ( ) Lain-lain (Nyatakan) : ____________ ( ) DiplomaB. PENILAIAN TAHAP LATIHAN PENGGUNAAN ICT RESPONDEN Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap latihan responden terhadap penggunaan ICT. Arahan : Sila Tandakan (  ) di dalam kotak yang berkenaan 1. Adakah anda mempunyai komputer peribadi / komputer riba? ( ) Ya ( ) Tidak 2. Komputer ialah alat yang mudah dikendalikan? ( ) Ya ( ) Tidak 3. Adakah anda mempunyai pendedahan awal berkaitan ICT sebelum masuk ke universiti? ( ) Ya ( ) Tidak
  3. 3. 4. Adakah anda membuat rujukan buku sekiranya menghadapi masalah ICT? ( ) Ya ( ) Tidak5. Adakah anda biasa menggunakan program selain Microsoft Office untuk menyempurnakan tugasan? ( ) Ya ( ) Tidak6. Adakah anda mahir menggunakan Microsoft Powr Point secara interaktif? ( ) Ya ( ) Tidak7. Adakah anda berpengalaman mengendalikan peralatan ICT (Projektor LCD) di dalam bilik kuliah? ( ) Ya ( ) Tidak8. Saya sering membantu kawan / pensyarah lain untuk mengendalikan peralatan ICT. ( ) Ya ( ) Tidak9. Saya boleh menyelenggarakan perkakasan komputer jika terdapat kerosakan yang kecil. ( ) Ya ( ) Tidak10. Jika berlaku masalah terhadap peralatan ICT, adakah anda yakin untuk memperbetulkannya? ( ) Ya ( ) Tidak
  4. 4. C. PENILAIAN TAHAP KEKERAPAN PENGGUNAAN ICT RESPONEN Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap kekerapan responden menggunaan ICT. Arahan : Sila Tandakan ( ) di dalam kotak yang disediakan mengikut tahap kekerapan. Setiap angka mewakili tahap kekerapan; 5 = Sangat Kerap 4 = Kerap 3 = Sederhana 2 = Jarang 1 = Tidak Pernah TAHAP KEKERAPANBIL PERKARA 1 2 3 4 5 1 Saya memperoleh maklumat berkaitan dengan kursus. 2 Saya kerap menggunakan peralatan ICT. 3 Mencari maklumat dalam Internet. 4 Saya kerap membaca dan menghantar E-Mail. 5 Saya menggunakan video conferencing dalam pembelajaran.
  5. 5. 6 Memuat turun fail (Download File).7 Saya pernah membeli-belah secara on-line.8 Mengikuti kursus (menyemak bahan kuliah/kursus on-line).9 Saya berhasrat untuk mempunyai laman web peribadi.10 Perisian computer banyak membantu saya dalam menyediakan tugasan.11 Saya menggunakan grafik atau animasi computer semasa membentang tugasan.12 Saya sentiasa mengintegrasikan pelbagai penggunaan bahan multimedia (video presenter, LCD projector dll).13 Saya menggunakan secara optimum perisian komputer.14 Saya mengamalkan pembelajaran dalam net-working (chat, perbincangan, forum dalam myguru dll). D. PENILAIAN TAHAP KEBERKESANAN SUBJEK ICT YANG DITAWARKAN Bahagian ini untuk menilai subjek ICT yang ditawarkan kepada pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Arahan : Tandakan (  ) di dalam kotak yang berkenaan. 1. Adakah subjek ICT yang ditawarkan dapat membantu anda mendapat kemahiran yang diperlukan? ( ) Ya ( ) Tidak 2. Adakah latihan amali di makmal computer dalam subjek ICT sudah memadai untuk melengkapkan anda terhadap kemahiran ICT? ( ) Ya ( ) Tidak 3. Peralatan/perkakasan yang digunakan dalam bilik kuliah adalah yang terkini dan tidak menimbulkan sebarang masalah?
  6. 6. ( ) Ya ( ) Tidak4. Adakah anda memerlukan latihan tambahan untuk memantapkan lagi kemahiran ICT? ( ) Ya ( ) Tidak5. Program/perisian dalam komputer di UPSI adalah kurang sesuai dengan subjek ekonomi? ( ) Ya ( ) Tidak6. Adakah anda mengaplikasi ilmu ICT dalam pembelajaran? ( ) Ya ( ) Tidak“Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan kaji selidik ini. Salam penghargaan yang tidak terhingga daripada kami. Sekian.”

×