SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: FILIPINO
Teaching Dates and
Time: MAY 15-19, 2023 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter
Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
A. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang kakayahan sa
Mapanuring pakikinig at pagunawa
Sa napakinggan
Naipamamalas ang kakayahan at
tatas
sa pagsasalita at pagpapahayag
ng sariling ideya, kaisipan,
karanasan at damdamin
Naisasagawa ang mapanuring
pagbasa
sa iba’t ibang uri ng teksto at
napapalawak ang talasalitaan
Naipamamalas ang iba’t
ibang kasanayan upang
maunawaan ang iba’t
ibang teksto
Napauunlad ang
kasanayan sa
pagsulat ng iba’t
ibang uri ng
sulatin
B. Pamantayan sa
Pagaganap
Nakabubuo ng nakalarawang
balangkas batay sa napakinggan
Nakagagawa ng radio
broadcast/teleradyo, debate at
ng
isang forum
Nakagagawa ng grap o tsart tungkol
sa binasa, nakapagsasagawa ng
isang debate tungkol sa isang isyu o
binasang
paksa
Nagagamit ang silidaklatan
sa pagsasaliksik
Nakasusulat ng talatang
Nangangatwiran tungkol sa
isang
isyu o paksa at makagagawa
ng
portfolio ng mga sulatin
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Isulat ang
code ng bawat
kasanayan)
Naisasakilos ang napakinggang awit
Napapangkat ang mga salitang
magkaka-ugnay
F5PN-IVc-f-5 , F5PT-IVc-j-6/Pahina 76
ng 143
Nagagamit ang iba’ t ibang uri
ng pangungusap sa
pakikipanayam/interview
F5WG-IVc-13.5
Nasasagot ang mga tanong sa
binasang tekstong pang-
impormasyon
F5PB-IVc-d-3.2
Nagagamit nang wasto ang
Dewey Classification System
F5EP-IVc-9.3
Nakasusulat ng iskrip para sa
radio broadcasting at
teleradyo
F5PU-IVci-2.12
A. NILALAMAN Pagsasakilos ang napakinggang awit.
Pagpapangkat ang mga salitang
magkaka-ugnay
Paggamit ang iba’ t ibang uri ng
pangungusap
sapakikipanayam/interview
Pagsasagot ang mga tanong sa
binasang tekstong pang-
impormasyon
Paggamit nang wasto ang Dewey
Classification System
Pagsulat ng iskrip para sa
radio broadcasting at
teleradyo
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay
ng Guro
2.Mga pahina sa
Kagamitang Pang-Mag-
aaral
Punla 5 p127, Landas sa Pagbasa 6 p
9,22
Hiyas sa Wika 5 p 15-20, Hiyas sa
Pagbasa 5 p102-107
Punla 5 p54-56 Pag-unlad sa Wika at Pagbasa 5
p143-144,
Pagdiriwang sa Wikang Filipino
sa Pagbasa 5 p195-198
Hiyas sa Wika 5 p48,200
Bagong Filipino 5 Wika p16-
17
3.Mga pahina sa Teksbuk
4.Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Tsart ng awit
larawan
Metacards
larawan
Metacards
Tsart
Metacards
flashcards
Metacards
Larawan
tsart
B. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa
nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng
bagong aralin
1.Pagsasanay :
Maglalaro tayo kagaya ng sa Family
Frued.Magbigay ng mga trabaho na
gumagamit ng pito?
2.Balik-aral:
Ano ang dapat natin tandaan kapag
nais natin magpahayag tungkol sa
isang nasaksihan ninyong pangyayari?
1..Pagsasanay
Buuin ang mga jumble letters at
sabihin kung anong uri ito.
1.tapanong
2.dampadam
3.saypasalay
4. uptosa
2.Balik-aral
Ibigay ang kaugnay na salita ng
puto? lapis?gulong?
1.Pagsasanay
Unahan sa pagbibigay ng kahulugan
ang mga sumusunod na salita :
bilao ng palay mag-
usyosoginhawa nagtungo
isaing
2.Balik-aral
Anu-anong uri ng pangungusap ang
ginagamit sa pakikipanayam?
1.Pagsasanay
Pagbabaybay
Idikta ng sampung salita
2. Balik-aral
Ano ang ating napag-aralan
kahapon?
1.Pagsasanay
Pagbabaybay
Idikta muli ang sampung salita
2.Balik-aral
Ano ang kahalagahan ng
Dewey System?
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
A.Pagganyak :
Iparinig ang awit ng Smokey
Mountain na Anak ng Pasig
A.Pagganyak
Kung kayo ay papipilin sino ang
gusto ninyo makapanayam?
Bakit?
A.Pagganyak
Tumawag ng walong bata upang
Ipabuo ito : Pagsasagot ang mga
tanong sa binasang tekstong pang-
impormasyon
A.Pagganyak
Tumawag ng labing dalawang
bata bigyan ng titik ang bawat isa
at ipabuo ang Dewey System
Nakapunta nab a kayo sa libaray?
Nakakita nab a kau ng kard
katalog?
Pagganyak
Guessing game ; Sinong news
anchor ito :
Di kita tatantanan?
Magandang gabi bayan?
SOCO?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
Paglalahad :
Pangkatin ang klase sa apat. Habang
pinakikinggan ang awit ng Anak ng
Pasig. Umisip kayo ng galaw o kilos na
nababagay sa lyrics ng awit. Hanapin
ninyo sa lyrics ng awit ang
magkakaugnay na salita o maari din
umisip kayo ng mga salitang kaugnay
ng mga salitang may salunguhit sa
lyrics.
B.Paglalahad
Ipabasa ang panayam sa Ang Hari
ng mga Dyip mula sa Hiyas sa
Pagbasa 5p 102-103.
Paglalahad
Ilahad ang kwento ni Pole at ang
Bigas
Si Pole at ang Bilao ng Bigas
Refer to LM
B.Paglalahad
Isa sa sistema na ginagamit sa
pa-aayos ng mga aklat sa aklatan
ay ang Dewey Decimal System.
Ito ay sinimulan ni Melvin
Dewey,isang Amerikano. Inaayos
ang mga aklat ayon sa paksang
pinangkat sa sampubg kategorya.
00-99 General Works/
Sanggunian
100199Philosophy/Pilosopiya/Sik
olohiya
200-299 Religion/Relihiyon
300-399 Social Studies/Araling
Panlipunan(Pulitika, Batas,
Edukasyon, Pamahalaan,
Kalakalan, Komunikasyon)
400-499 Language/Wika
500-599 Pure Science/ Agham
600-699 Technology/Useful Arts
o Applied Science
700-799 The Arts/ fine Atrs and
Recreation
800-899 Literature/ Panitikan
900-999 Geography, History/
Paglalahad
Magparinig ng isang balita
mula sa radio.
Tingan sa Bagong Filipino 5
Wika p16-17
Heograpiya at Kasaysayan
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan #1
Pagtalakay :
Pag –usapan ang mga kilos na
pwedeng gamitin sa awit. Ano mga
dapat isaalang- alang kapag
naglalapat ng kilos sa awit? Paano
ninyo nasabi na magkaugnay ang mga
salita?
C.Pagtatalakay
Tungkol saan ang binasang
panayam?
Saang larangan napatanyag si G.
Leonardo S. Sarao?
Paano siya nagtagumpay?
Anu-anong uri ng pangungusap
ang maari natin gamitin sa
pakikipanayam?
.Pagtalakay :
Sagutin ang sumusunod na mga
tanong tungkol sa Kwento:
1.Saan naganap ang kwento?Sa
anong yugto ng buhay ni Pole ito
naganap ?
2.Sinu-sino ang iba pang tauhan sa
kwento?Ilarawan ang bawat isa sa
kanila.
3.Ilarawan mo si Pole.
4.Ano ang kusang ginawa ni Pole na
hindi iniutos ng kanyang ina?
5.Ginawa ba niya ang nararapat
gawin? Ano ang naramdaman niya
sa kanyang ginawa?
6.Paano siya naiiba sa kanyang mga
kaibigan?
7.Dapat ba siyang hangaan at
tularan ng kabataang tulad mo?
Bakit?
8.Kailan mo naipakikita ang mga
katangiang tulad ng kay Pole?
C.Pagtatalakay
Ano ang Dewey System ?
Paano ito makatutulong sa mga
mag –aaral?
.Pagtatalakay
Ano ang paksa ng binasang
balita ?
Saan ibinatay ang pamagat?
Saan inilagay ang
pinakamahalagang bahagi ng
balita?
Anu-anong tanong ang
sinasagot nito?
E. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan #2
. Pagpapayamang Gawain:
A.Gawin Ninyo
:Kumuha ng kapareha.Ibigay ang
pagkakaugnay ng bawat pares ng
salita ay magkasingkahulugan o
magkasalungat:
1.Hangal : matalino
6.lihim: sekreto
2.Lumubog:lumutang
7.namangha:nagulat
3.Nagdaralita:naghihirap
8.dahop:sagana
4.Umuusok: umaaso
9.intindihin:unawain
5.Matagal:sandal
10. Nabatid: nalaman
D.Pagpapayamang Gawain
A.Gawin ninyo :
Pangkatin ang klase.Bigyan ang
bawat pangkat ng kopya ng isa pa
ring panayam naman sa
Piyanistang Pilipina. Tingnan sa
Hiyas Pagbasa 5 p 106.Pumili sa
grupo na pwedeng gumanap
bilang Pilipinang piyanista at
isang guro
Pagpapayamang Gawain
A.Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase Ipagawa sa
bawat pangkat ang habi ng tauhan
ni Pole
Pole
Katangian Patunay
D.Pagpapayamang Gawain
A.Gawin Natin
Pangkatin at klase at ipagrupo
ang aklat na mayroon sila kung
saan kabilang na code.
Pagpapayamang Gawain
A.Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.Bigyan
ang bawat pangkat ng pitong
bagay ng walang kaugnayan
sa bawat isa. Ipagamit ang
mga bagay na ito upang
makagawa ng isang bagay na
kapaki-pakinabang. Bigyang
diin ganito rin ang strip sa
radio. Bawat isa sa mga
makikita natin sa istrip ay
tungkuling ginagawa upang
mapaganda ang isang radio
show.
F. Paglinang sa Kabihasan
(Tungo sa Formative
Assessment)
B.Gawin Mo
Kung papipilin ka ng isang awit na
nagsasaad ng damdamin mo para sa
B.Gawin Mo
Kung ikaw ang naatasan na
makimanayam sa hari ng dyip o
B.Gawin mo
Basahin at sagutin ang mga tanong:
May isang batang ang pangalan ay
B.Gawin Mo
Sabihin kung anong code ang
dapat ilagay sa sumusunod na
B.Gawin mo
Ayusin nang sunud-sunod ang
mga pangyayari sa ibaba
ating bansa, anong awit ang pipiliin
mo? Ilista sa hiwalay na papel ang
liriko o ang bahagi ng liriko ng awit na
ito.
sa pilipinang piyanista. Anu-ano
ang gusto mong sabihin at
itanong sa kanila ?
David. Marunong manalangin at
saka umawit. Itong batang si David
ay kumuha ng limang bato upang
gamitin niya sa kanyang paltik laban
kay Goliat na lubhang malaki sa
kanya. HNoong nagkaharap na si
david at Goliat , tinawanan lang niya
ito dahil sa bata pa sya at maliit pa.
Ngunit di natakot si David isang
bato ang nilagay sa kanyang tirador
at pinaikot- ikot. At tumama ito sa
noo si Goliat at natumba at tumama
pa ang ulo nito sa bato.
Sinu-sino ang pangunahing tauhan
sa kwento?
Bakit pinagtatawanan lamang ni
Goliat si Davd?
aklat:
1. Science and Health
2. Hekasi
3. MSEP
4. Hiyas sa Wika
5. Magpalakas at Umunlad
upang makabuo ng isang
magandang balita. Gawin ito
sa sagutang papel.
Liga ng Basketbol
Nagsimula noong Linggo ang
liga ng basketbol sa Palmera,
Phase I,II,III at IV. Sinimulan
ang laro sa ganap na ika-3 ng
hapon. Isang parading
nilahukan ng lahat ng lahat ng
manlalaro ang nagbukas ng
liga. Panauhing pandangal ang
alkalde ng lungsod. Nanalo sa
pagandahan ng uniporme ang
koponang Asit. Masayang-
masaya ang mga nanonood sa
basketbol tuwing Sabado at
Lingngo ng gabi.
G. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na
buhay
. Paglalapat :
Paano mo maipapakita ang
pagmamahal mo sa ating inang
kalikasan ? Isulat ito sa isang talata at
gamitan ng mga salitang magkaka-
ugnay.
.Paglalapat
Mahalaga ba na gumamit ng
magagalang na pananalita kung
ikaw ay makikipanayam sa isang
tao? Dapat mo bang pilitin sila sa
gusto mong maging sagot nila ?
Paglalapat
Minsan nang tanungin ang dating
Pangulong Fidel V. Ramos kung sino
sa mga Pangulo ng Pilipinad ang
hinahangaan niya. Walang atubili
kanyang sinabi na si Dr. Jose P.
Laurel dahil nagging pangulo ito
noong panahon ng Hapon dahil
napakahirap magpasya noon
sapagkat maninimbang sa
Pamahalaang Hapon at kapakanan
ng mga Pilipino. Bakit humanga ang
dating Pangulong Ramos kay Dr.
Jose P. Laurel?
F.Paglalapat
Nagpunta ka sa aklatan para
manghiram ng aklat na gusting –
gusto mo. Nagkataong wala ang
gurong nakatalaga sa aklatan.
Alam mo kung saang cabinet ito
nakalagay at naiinip ka na sa
paghihintay. Ano ang iyong
gagawion ?
c.Paglalapat
Paano mo gagawin ang isang
skrip sa radio na hindi
makkasakit sa damdamin ng
iyong kapwa? Anong mga
pananalita ang dapat mong
gamitin?
H. Paglalahat ng Arallin .Paglalahat :
Ano ang natutunan mo sa aralin ?
Ano ang dapat natin gawin upang
manatiling maayos an gating
kapaligiran?
.Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ano ang gagawin ninyo kung kayo
ay naatasan na makipanayam sa
isang sikat na tao sa ating bansa?
Anu-anong uri ng pangungusap
ang inyong pwedeng gamitin
kung makikipanayam ka?
Paglalahat
Anong aral ang napulot natin sa
kwento ni Pole?
Ano ang natutuhan mo sa aralin?
E.Paglalahat
Ano ang kahalagahan ng code sa
pag-aayos ng silid aklatan?
b.Paglalahat
Anu-ano ang dapat tandaan sa
pagsulat ng skrip para sa radio
o teleradyo?
I. Pagtataya ng Aralin . Pagtataya :
Ibigay ang mga salitang
magkakaugnay at ang paraan ng
Pagtataya
Magtala ng limang pangungusap
na maaring magamit kung
Pagtataya :
Basahin at sagutin ang sumusunod
na tanong :
Pagtataya
A.Sagutin nang wasto.
1. Ikaw ba ay pumupunta
. Pagtataya
Gumawa ng isang skrip sa
radio tungkol sa tamang
pagkakaugnay ng mga ito (gamit,
bahagi,lokasyon o ugnayan sa kulay).
Halimbawa sa bilang 1, ang watawat
at tagdan ang magkaugnay. Ang
paraan ng pagkakaugnay ay lokasyon
dahil ikinakabit ang watawat sa
tagdan nito. Gawin ang bilang 2-10 sa
sagutang papel.
1. watawat,awit,tagdan, bata
(lokasyon)
2.langit, bughaw, burol,lupa
3.dagat,bapor,dyip, bus
4.dingding,palay, bahay,paaralan
5.panghiwa,palakol,kutsilyo,martilyo
6.pala,pako,panghukay, gunting
7.araro,gulong,kariton,puno
8.ibon,pugad,aso,pusa
9.kotse,garahe,kabayo,kambing
10.Pilipinas, Timog-silangan, malayo,
lahi
makikipanayam. Walang panginoon - Deogracias
Rosario
1.Bakit galit si Marcos kay Don
Teong?
2.Sino ang pangunahing tauhan sa
kwento?
3.Ano ang nagging dahilan ng
kamtayan ni Don Teong?
4.Kung ikaw si Marcos gagawin mo
rin ba ang kanyang ginawa? Bakit?
5.Anong aral ang napulot natin sa
kwento?
sa inyong library?Bakit?
2. Ano ang iyong
ipiniprisinta bago manghiram ng
mga aklat?
3. Paano mo hahanapin
ang isang aklat kung pamagat
lamang nito ang alam mo?
4. Sino ang maari mong
pagtanungan tungkol sa aklat na
hinahanap mo?
B.Isulat kung ang sagot ay tama o
mali
1.Mas una ang pangalan ng
awtor kapag hinahanap ang kard
ng paksa
2.Nasasabi ang aklat kung saan at
kalian ito nilimbag
paraan ng paglilinis sa
katawan o kaya tungkol sa
halalan sa inyong lugar.
J. Karagdagang gawain para
sa takdang-aralin at
remediation
V. Takdang Aralin:
Magsaliksik sa iba’t ibang uri ng
pangungusap na maaring gamitin sa
pakikipanayam.
Takdang Aralin :
Kung bibigyan ka ng pagkakataon
na makipanayam sa ating
Pangulo, anu- ano ang nais mong
itanong sa kanya?
Takdang-Aralin
Magsaliksik tungkol sa Dewey
System at alamin kung paano at
saan ito ginagamit.
Takdang-Aralin
Pumunta sa silid-
aklatan. Magtala sa kwaderno ng
mga aklat na maaaring ihanay o
isali sa bawat klasipikasyon ayon
sa Dewey Decimal syatem.
Kopyahin din ang call number ng
kard na makikita sa bahaging
kaliwa nito na nagign gabay mo
sa paghahanap ng aklat.
Takdang-Aralin
Makinig sa radio o telebisyon
ng ulat tungkol sa kalgayan ng
panaho. Isulat ang ulat
tungkol sa kalagayan ng
panahon. Isulat ang ulat sa
iyong notebook at
humandang basahin ito sa
harap ng klase. Sundin ang
mga hakbang :1.Pakinggan
ang balita.
2.Isulat ang pamagat, ang
pangunahing ideya o paksa sa
unang pangungusap.
3.Sunadn ito ng mga
pangungusap na nagsasaad ng
detalye.
4.Iwasto ang isinulat bago
basahin sa klase.
C. Mga Tala
D. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral
na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa
aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan
sa tulong ng aking
punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?

More Related Content

Similar to Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx

DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxJonerDonhito1
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxGENEVADPAGALLAMMAN
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W7.docxDLL_FILIPINO 5_Q3_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W7.docxAaronDeDios2
 
Grade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docxGrade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docxssuserda25b51
 
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023MichaelMacaraeg3
 
Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6John Real
 
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docxDLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docxssuser32e545
 
Daily Lesson Log_FILIPINO 6_Quarter4_W1.docx
Daily Lesson Log_FILIPINO 6_Quarter4_W1.docxDaily Lesson Log_FILIPINO 6_Quarter4_W1.docx
Daily Lesson Log_FILIPINO 6_Quarter4_W1.docxGENEVADPAGALLAMMAN
 
Grade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxssuserda25b51
 
Filipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th gradingFilipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th gradingEDITHA HONRADEZ
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhDLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhRosendaMohana
 
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docxDLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docxrickaldwincristobal1
 
DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024
DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024
DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024MariaAngelineDelosSa1
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2Sally Manlangit
 

Similar to Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx (20)

DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W7.docxDLL_FILIPINO 5_Q3_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W7.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
 
Grade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docxGrade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
 
Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6
 
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docxDLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
 
Daily Lesson Log_FILIPINO 6_Quarter4_W1.docx
Daily Lesson Log_FILIPINO 6_Quarter4_W1.docxDaily Lesson Log_FILIPINO 6_Quarter4_W1.docx
Daily Lesson Log_FILIPINO 6_Quarter4_W1.docx
 
Grade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docxGrade 4-1 q2 w3.docx
Grade 4-1 q2 w3.docx
 
Filipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th gradingFilipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th grading
 
DLL sa KPWK.doc
DLL sa KPWK.docDLL sa KPWK.doc
DLL sa KPWK.doc
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdhDLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
DLL_FILIPINO 5_Q3_W2.docxndhhdhdhdddvdvdvhdh
 
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
 
Filipino 4
Filipino 4Filipino 4
Filipino 4
 
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docxDLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
DLL-FILIPINO 2-Quarter 4-Week 1 - Copy.docx
 
DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024
DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024
DLL FILIPINO WEEK 7 GRADE 5 DLL SY 2023-2024
 
DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2
 

More from MarilynAlejoValdez

Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 

More from MarilynAlejoValdez (6)

Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
 
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
 

Recently uploaded

Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxKathreenIelDeVera
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.JudyAnnRazonCobol
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptxChristineJaneWaquizM
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwentolyzaamper93
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxMohminGumampo
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxVinJims
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanChristineJaneWaquizM
 

Recently uploaded (20)

Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
 
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at KuwentoAng Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
Ang Mayabang na Pagong Grade 4 Pagbasa Talasalitaan at Kuwento
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptxIkalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
Ikalawang Markahan – Modyul 1: FEASIBILITY STUDY .pptx
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
 

Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx

 • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: FILIPINO Teaching Dates and Time: MAY 15-19, 2023 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes A. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kakayahan sa Mapanuring pakikinig at pagunawa Sa napakinggan Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t ibang uri ng teksto at napapalawak ang talasalitaan Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang maunawaan ang iba’t ibang teksto Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin B. Pamantayan sa Pagaganap Nakabubuo ng nakalarawang balangkas batay sa napakinggan Nakagagawa ng radio broadcast/teleradyo, debate at ng isang forum Nakagagawa ng grap o tsart tungkol sa binasa, nakapagsasagawa ng isang debate tungkol sa isang isyu o binasang paksa Nagagamit ang silidaklatan sa pagsasaliksik Nakasusulat ng talatang Nangangatwiran tungkol sa isang isyu o paksa at makagagawa ng portfolio ng mga sulatin C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) Naisasakilos ang napakinggang awit Napapangkat ang mga salitang magkaka-ugnay F5PN-IVc-f-5 , F5PT-IVc-j-6/Pahina 76 ng 143 Nagagamit ang iba’ t ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam/interview F5WG-IVc-13.5 Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang- impormasyon F5PB-IVc-d-3.2 Nagagamit nang wasto ang Dewey Classification System F5EP-IVc-9.3 Nakasusulat ng iskrip para sa radio broadcasting at teleradyo F5PU-IVci-2.12 A. NILALAMAN Pagsasakilos ang napakinggang awit. Pagpapangkat ang mga salitang magkaka-ugnay Paggamit ang iba’ t ibang uri ng pangungusap sapakikipanayam/interview Pagsasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang- impormasyon Paggamit nang wasto ang Dewey Classification System Pagsulat ng iskrip para sa radio broadcasting at teleradyo KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag- aaral Punla 5 p127, Landas sa Pagbasa 6 p 9,22 Hiyas sa Wika 5 p 15-20, Hiyas sa Pagbasa 5 p102-107 Punla 5 p54-56 Pag-unlad sa Wika at Pagbasa 5 p143-144, Pagdiriwang sa Wikang Filipino sa Pagbasa 5 p195-198 Hiyas sa Wika 5 p48,200 Bagong Filipino 5 Wika p16- 17 3.Mga pahina sa Teksbuk 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Tsart ng awit larawan Metacards larawan Metacards Tsart Metacards flashcards Metacards Larawan tsart
 • 2. B. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin 1.Pagsasanay : Maglalaro tayo kagaya ng sa Family Frued.Magbigay ng mga trabaho na gumagamit ng pito? 2.Balik-aral: Ano ang dapat natin tandaan kapag nais natin magpahayag tungkol sa isang nasaksihan ninyong pangyayari? 1..Pagsasanay Buuin ang mga jumble letters at sabihin kung anong uri ito. 1.tapanong 2.dampadam 3.saypasalay 4. uptosa 2.Balik-aral Ibigay ang kaugnay na salita ng puto? lapis?gulong? 1.Pagsasanay Unahan sa pagbibigay ng kahulugan ang mga sumusunod na salita : bilao ng palay mag- usyosoginhawa nagtungo isaing 2.Balik-aral Anu-anong uri ng pangungusap ang ginagamit sa pakikipanayam? 1.Pagsasanay Pagbabaybay Idikta ng sampung salita 2. Balik-aral Ano ang ating napag-aralan kahapon? 1.Pagsasanay Pagbabaybay Idikta muli ang sampung salita 2.Balik-aral Ano ang kahalagahan ng Dewey System? B. Paghahabi sa layunin ng aralin A.Pagganyak : Iparinig ang awit ng Smokey Mountain na Anak ng Pasig A.Pagganyak Kung kayo ay papipilin sino ang gusto ninyo makapanayam? Bakit? A.Pagganyak Tumawag ng walong bata upang Ipabuo ito : Pagsasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang- impormasyon A.Pagganyak Tumawag ng labing dalawang bata bigyan ng titik ang bawat isa at ipabuo ang Dewey System Nakapunta nab a kayo sa libaray? Nakakita nab a kau ng kard katalog? Pagganyak Guessing game ; Sinong news anchor ito : Di kita tatantanan? Magandang gabi bayan? SOCO? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Paglalahad : Pangkatin ang klase sa apat. Habang pinakikinggan ang awit ng Anak ng Pasig. Umisip kayo ng galaw o kilos na nababagay sa lyrics ng awit. Hanapin ninyo sa lyrics ng awit ang magkakaugnay na salita o maari din umisip kayo ng mga salitang kaugnay ng mga salitang may salunguhit sa lyrics. B.Paglalahad Ipabasa ang panayam sa Ang Hari ng mga Dyip mula sa Hiyas sa Pagbasa 5p 102-103. Paglalahad Ilahad ang kwento ni Pole at ang Bigas Si Pole at ang Bilao ng Bigas Refer to LM B.Paglalahad Isa sa sistema na ginagamit sa pa-aayos ng mga aklat sa aklatan ay ang Dewey Decimal System. Ito ay sinimulan ni Melvin Dewey,isang Amerikano. Inaayos ang mga aklat ayon sa paksang pinangkat sa sampubg kategorya. 00-99 General Works/ Sanggunian 100199Philosophy/Pilosopiya/Sik olohiya 200-299 Religion/Relihiyon 300-399 Social Studies/Araling Panlipunan(Pulitika, Batas, Edukasyon, Pamahalaan, Kalakalan, Komunikasyon) 400-499 Language/Wika 500-599 Pure Science/ Agham 600-699 Technology/Useful Arts o Applied Science 700-799 The Arts/ fine Atrs and Recreation 800-899 Literature/ Panitikan 900-999 Geography, History/ Paglalahad Magparinig ng isang balita mula sa radio. Tingan sa Bagong Filipino 5 Wika p16-17
 • 3. Heograpiya at Kasaysayan D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagtalakay : Pag –usapan ang mga kilos na pwedeng gamitin sa awit. Ano mga dapat isaalang- alang kapag naglalapat ng kilos sa awit? Paano ninyo nasabi na magkaugnay ang mga salita? C.Pagtatalakay Tungkol saan ang binasang panayam? Saang larangan napatanyag si G. Leonardo S. Sarao? Paano siya nagtagumpay? Anu-anong uri ng pangungusap ang maari natin gamitin sa pakikipanayam? .Pagtalakay : Sagutin ang sumusunod na mga tanong tungkol sa Kwento: 1.Saan naganap ang kwento?Sa anong yugto ng buhay ni Pole ito naganap ? 2.Sinu-sino ang iba pang tauhan sa kwento?Ilarawan ang bawat isa sa kanila. 3.Ilarawan mo si Pole. 4.Ano ang kusang ginawa ni Pole na hindi iniutos ng kanyang ina? 5.Ginawa ba niya ang nararapat gawin? Ano ang naramdaman niya sa kanyang ginawa? 6.Paano siya naiiba sa kanyang mga kaibigan? 7.Dapat ba siyang hangaan at tularan ng kabataang tulad mo? Bakit? 8.Kailan mo naipakikita ang mga katangiang tulad ng kay Pole? C.Pagtatalakay Ano ang Dewey System ? Paano ito makatutulong sa mga mag –aaral? .Pagtatalakay Ano ang paksa ng binasang balita ? Saan ibinatay ang pamagat? Saan inilagay ang pinakamahalagang bahagi ng balita? Anu-anong tanong ang sinasagot nito? E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 . Pagpapayamang Gawain: A.Gawin Ninyo :Kumuha ng kapareha.Ibigay ang pagkakaugnay ng bawat pares ng salita ay magkasingkahulugan o magkasalungat: 1.Hangal : matalino 6.lihim: sekreto 2.Lumubog:lumutang 7.namangha:nagulat 3.Nagdaralita:naghihirap 8.dahop:sagana 4.Umuusok: umaaso 9.intindihin:unawain 5.Matagal:sandal 10. Nabatid: nalaman D.Pagpapayamang Gawain A.Gawin ninyo : Pangkatin ang klase.Bigyan ang bawat pangkat ng kopya ng isa pa ring panayam naman sa Piyanistang Pilipina. Tingnan sa Hiyas Pagbasa 5 p 106.Pumili sa grupo na pwedeng gumanap bilang Pilipinang piyanista at isang guro Pagpapayamang Gawain A.Gawin Ninyo Pangkatin ang klase Ipagawa sa bawat pangkat ang habi ng tauhan ni Pole Pole Katangian Patunay D.Pagpapayamang Gawain A.Gawin Natin Pangkatin at klase at ipagrupo ang aklat na mayroon sila kung saan kabilang na code. Pagpapayamang Gawain A.Gawin Ninyo Pangkatin ang klase.Bigyan ang bawat pangkat ng pitong bagay ng walang kaugnayan sa bawat isa. Ipagamit ang mga bagay na ito upang makagawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Bigyang diin ganito rin ang strip sa radio. Bawat isa sa mga makikita natin sa istrip ay tungkuling ginagawa upang mapaganda ang isang radio show. F. Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) B.Gawin Mo Kung papipilin ka ng isang awit na nagsasaad ng damdamin mo para sa B.Gawin Mo Kung ikaw ang naatasan na makimanayam sa hari ng dyip o B.Gawin mo Basahin at sagutin ang mga tanong: May isang batang ang pangalan ay B.Gawin Mo Sabihin kung anong code ang dapat ilagay sa sumusunod na B.Gawin mo Ayusin nang sunud-sunod ang mga pangyayari sa ibaba
 • 4. ating bansa, anong awit ang pipiliin mo? Ilista sa hiwalay na papel ang liriko o ang bahagi ng liriko ng awit na ito. sa pilipinang piyanista. Anu-ano ang gusto mong sabihin at itanong sa kanila ? David. Marunong manalangin at saka umawit. Itong batang si David ay kumuha ng limang bato upang gamitin niya sa kanyang paltik laban kay Goliat na lubhang malaki sa kanya. HNoong nagkaharap na si david at Goliat , tinawanan lang niya ito dahil sa bata pa sya at maliit pa. Ngunit di natakot si David isang bato ang nilagay sa kanyang tirador at pinaikot- ikot. At tumama ito sa noo si Goliat at natumba at tumama pa ang ulo nito sa bato. Sinu-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Bakit pinagtatawanan lamang ni Goliat si Davd? aklat: 1. Science and Health 2. Hekasi 3. MSEP 4. Hiyas sa Wika 5. Magpalakas at Umunlad upang makabuo ng isang magandang balita. Gawin ito sa sagutang papel. Liga ng Basketbol Nagsimula noong Linggo ang liga ng basketbol sa Palmera, Phase I,II,III at IV. Sinimulan ang laro sa ganap na ika-3 ng hapon. Isang parading nilahukan ng lahat ng lahat ng manlalaro ang nagbukas ng liga. Panauhing pandangal ang alkalde ng lungsod. Nanalo sa pagandahan ng uniporme ang koponang Asit. Masayang- masaya ang mga nanonood sa basketbol tuwing Sabado at Lingngo ng gabi. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay . Paglalapat : Paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa ating inang kalikasan ? Isulat ito sa isang talata at gamitan ng mga salitang magkaka- ugnay. .Paglalapat Mahalaga ba na gumamit ng magagalang na pananalita kung ikaw ay makikipanayam sa isang tao? Dapat mo bang pilitin sila sa gusto mong maging sagot nila ? Paglalapat Minsan nang tanungin ang dating Pangulong Fidel V. Ramos kung sino sa mga Pangulo ng Pilipinad ang hinahangaan niya. Walang atubili kanyang sinabi na si Dr. Jose P. Laurel dahil nagging pangulo ito noong panahon ng Hapon dahil napakahirap magpasya noon sapagkat maninimbang sa Pamahalaang Hapon at kapakanan ng mga Pilipino. Bakit humanga ang dating Pangulong Ramos kay Dr. Jose P. Laurel? F.Paglalapat Nagpunta ka sa aklatan para manghiram ng aklat na gusting – gusto mo. Nagkataong wala ang gurong nakatalaga sa aklatan. Alam mo kung saang cabinet ito nakalagay at naiinip ka na sa paghihintay. Ano ang iyong gagawion ? c.Paglalapat Paano mo gagawin ang isang skrip sa radio na hindi makkasakit sa damdamin ng iyong kapwa? Anong mga pananalita ang dapat mong gamitin? H. Paglalahat ng Arallin .Paglalahat : Ano ang natutunan mo sa aralin ? Ano ang dapat natin gawin upang manatiling maayos an gating kapaligiran? .Paglalahat Ano ang natutunan mo sa aralin? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ay naatasan na makipanayam sa isang sikat na tao sa ating bansa? Anu-anong uri ng pangungusap ang inyong pwedeng gamitin kung makikipanayam ka? Paglalahat Anong aral ang napulot natin sa kwento ni Pole? Ano ang natutuhan mo sa aralin? E.Paglalahat Ano ang kahalagahan ng code sa pag-aayos ng silid aklatan? b.Paglalahat Anu-ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng skrip para sa radio o teleradyo? I. Pagtataya ng Aralin . Pagtataya : Ibigay ang mga salitang magkakaugnay at ang paraan ng Pagtataya Magtala ng limang pangungusap na maaring magamit kung Pagtataya : Basahin at sagutin ang sumusunod na tanong : Pagtataya A.Sagutin nang wasto. 1. Ikaw ba ay pumupunta . Pagtataya Gumawa ng isang skrip sa radio tungkol sa tamang
 • 5. pagkakaugnay ng mga ito (gamit, bahagi,lokasyon o ugnayan sa kulay). Halimbawa sa bilang 1, ang watawat at tagdan ang magkaugnay. Ang paraan ng pagkakaugnay ay lokasyon dahil ikinakabit ang watawat sa tagdan nito. Gawin ang bilang 2-10 sa sagutang papel. 1. watawat,awit,tagdan, bata (lokasyon) 2.langit, bughaw, burol,lupa 3.dagat,bapor,dyip, bus 4.dingding,palay, bahay,paaralan 5.panghiwa,palakol,kutsilyo,martilyo 6.pala,pako,panghukay, gunting 7.araro,gulong,kariton,puno 8.ibon,pugad,aso,pusa 9.kotse,garahe,kabayo,kambing 10.Pilipinas, Timog-silangan, malayo, lahi makikipanayam. Walang panginoon - Deogracias Rosario 1.Bakit galit si Marcos kay Don Teong? 2.Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? 3.Ano ang nagging dahilan ng kamtayan ni Don Teong? 4.Kung ikaw si Marcos gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? 5.Anong aral ang napulot natin sa kwento? sa inyong library?Bakit? 2. Ano ang iyong ipiniprisinta bago manghiram ng mga aklat? 3. Paano mo hahanapin ang isang aklat kung pamagat lamang nito ang alam mo? 4. Sino ang maari mong pagtanungan tungkol sa aklat na hinahanap mo? B.Isulat kung ang sagot ay tama o mali 1.Mas una ang pangalan ng awtor kapag hinahanap ang kard ng paksa 2.Nasasabi ang aklat kung saan at kalian ito nilimbag paraan ng paglilinis sa katawan o kaya tungkol sa halalan sa inyong lugar. J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation V. Takdang Aralin: Magsaliksik sa iba’t ibang uri ng pangungusap na maaring gamitin sa pakikipanayam. Takdang Aralin : Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makipanayam sa ating Pangulo, anu- ano ang nais mong itanong sa kanya? Takdang-Aralin Magsaliksik tungkol sa Dewey System at alamin kung paano at saan ito ginagamit. Takdang-Aralin Pumunta sa silid- aklatan. Magtala sa kwaderno ng mga aklat na maaaring ihanay o isali sa bawat klasipikasyon ayon sa Dewey Decimal syatem. Kopyahin din ang call number ng kard na makikita sa bahaging kaliwa nito na nagign gabay mo sa paghahanap ng aklat. Takdang-Aralin Makinig sa radio o telebisyon ng ulat tungkol sa kalgayan ng panaho. Isulat ang ulat tungkol sa kalagayan ng panahon. Isulat ang ulat sa iyong notebook at humandang basahin ito sa harap ng klase. Sundin ang mga hakbang :1.Pakinggan ang balita. 2.Isulat ang pamagat, ang pangunahing ideya o paksa sa unang pangungusap. 3.Sunadn ito ng mga pangungusap na nagsasaad ng detalye. 4.Iwasto ang isinulat bago basahin sa klase. C. Mga Tala D. Pagninilay
 • 6. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?