SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Grade 1-12
DAILY LESSON LOG
Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/
Antas
Four(4)
Guro CeciliaH.Delovino Araw Monday
Petsa / Oras August 20, 2018 Markahan Second Quarter
Filipino
9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50
IV – St. Claire IV- St. Magdalene IV – St. Ursula
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan
 Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin
 Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto
 Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan
 Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula
 Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan
B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan
 Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon
 Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon
 Nakasusulat ng talatang pasalaysay
 Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood
 Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang codeng bawat kasanayan.
F4PT-1i-1.5
Nasasagot ang mga tanong mula sa napakinggang kuwento Nagagamit ang mga pamatnubay na salita ng diksiyonaryo Naiuugnay ang sariling karanasan sa
napakinggang kuwento
II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan
Paksang Aralin: Mahahalagang Detalye ng Kwento
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 103-105
2. Mgapahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
50-56
3. Mgapahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, kwento ng May Lakad kami ni Tatay
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraangaralin
at/o pagsisimulangbagongaralin.
Paghawan ng Balakid
Paghawan ng Balakid
Itanong:
Ano ang naaalala mo kapag naririnig na may lakad?
Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 50
Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang sagot.
B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak
Itanong:
Saan ka huling nakapamasyal?
Sino ang kasama mo?
Ano-ano ang ginawa ninyo?
Hayaang magbahagi ang mga mag-aaral ng kanilang sariling karanasan.
C. Pag-uugnayng mgahalimbawa
sa bagongaralin.
Pangganyak na Tanong
Saana ng lakad ng ama?
D. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #1
Gawin Natin
Ipakita ang pabalat ng aklat.
Pag-usapan ito.
Itanong:
Ano ang pamagat ng kuwento?
Sino ang sumulat nito?
Sino ang tagaguhit?
Buklatin isa-isa ang pahina ng aklat.
Itanong:
Sa mga larawang nakita ninyo, ano ang gusto ninyong malaman sa kuwento?
Itanong:
Ano kaya ang mangyayari sa kuwento?
Isulat ang sagot ng mga mag-aaralsa isang prediction chart.
Basahin nang malakas ang kuwento
.
May Lakad Kami ni Tatay
Eugene Y. Evasco
LG and LM
E. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #2
Balikan ang prediction chart na ginawa bago basahin ang kuwento.
Talakayin ang sagot ng mga mag-aaral sa hanay na Hula Ko at sa Tunay na Nangyari.
Balikan at ipabasa nang tahimik ang mga tanong na ginawa ng mga mag-aaral bago mapakinggan ang kuwento.
F. PaglinangsaKabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Ibahagi sa kapangkat ang bahaging nagustuhan sa kuwento.
Maghanda ng maikling dula dulaan ng isang pangyayaring naibigan ng lahat sa pangkat.
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang mga pangkat upang ipakita ang kanilang inihanda.
G. Paglalapatngaralinsa pang-
araw-arawnabuhay
Pagsasapuso
Ano ang kahalagahan ng pag – eehersisyo sa ating katawan?
H. Paglalahatngaralin Itanong:
Saan-saan nagpunta ang mag ama?
Gumawa ng mapa upang masagot ang tanong na ito.
I. Pagtataya ng Aralin Ang dula - dulaan ng bawat pangkat ang magsisilbing pagtataya na gagamitan ng rubrics
J. KaragdagangGawainparasa
takdang-aralinatremediation
Iguhit sa bondpaper ang pinakanagustuhang bahagi ng kwentong napakinggan.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilangng mag-aaralnanakakuha
ng 80%sa pagtataya.
B. Bilangng mag-aaralna
nangangailanganngibapang
gawainparasa remediation.
C. Nakatulongbaang remedial?
Bilangng mag-aaralnanakaunawa
sa aralin.
D. Bilangng mga mag-aaral na
magpapatuloysa remediation.
E. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo
nakatulongnglubos?Paanoito
nakatulong?
F. Anong suliraninangaking
naranasannasolusyunansa
tulongng akingpunungguroat
superbisor?
G. Anong kagamitangpanturoang
akingnadibuhonanaiskong
ibahagi samgakapwako guro?
Grade 1-12
DAILY LESSON LOG
Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/
Antas
Four(4)
Guro CeciliaH.Delovino Araw Wednesday
Petsa / Oras August 22, 2018 Markahan Second Quarter
August21, 2018 HolidayDeathanniversaryof Ninoy
Filipino
9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50
IV – St. Claire IV –St. Magdalene IV –St. Ursula
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan
 Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin
 Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto
 Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan
 Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula
 Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan
B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan
 Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon
 Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon
 Nakasusulat ng talatang pasalaysay
 Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood
 Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang codeng bawat kasanayan.
F4PS-IIa- 12.10
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon
F4PB-IIb-5.2
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa pamamagitan ng pamatnubay na
II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan
Paksang Aralin: Bahagi ng Kwento
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 105-106
2. Mgapahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
50-56
3. Mgapahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart, frayer model tsart
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraangaralin
at/o pagsisimulangbagongaralin.
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Gamitin ang Frayer Model sa pag-alam kung ano ang iskima ng mga mag-aaral sa mga salitan ipinakilala ng unang araw.
B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak:
Ipakuha sa mga mag-aaral ang ginawa nilang postcard nang nagdaang araw.
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi nito sa klase at maglahad kung bakit nila ito nagustuhan.
C. Pag-uugnayng mgahalimbawa
sa bagongaralin.
Sabihin:
Isaayos ang mga larawang matatangap ayon sa wasto nitong pagkasunod-sunod.
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang ipakita ang natapos na gawain.
D. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #1
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Ipagawa ang mapa na nasa Pagyamanin Natin
Gawin Ninyo A, KM, p. 53.
E. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #2
Sabihin:
Kasama ang inyong pangkat, balikan ang mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamatnubay na tanong na nakasulat
sa bawat tile sa mapa.
F. PaglinangsaKabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang mag-aaral sa bawat pangkat upang magsalaysay
ng mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng mga tanong.
G. Paglalapatngaralinsa pang-
araw-arawnabuhay
Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang iyong sasabihin sa kasama mo kung may nais kang gawin sa iyong nagustuhang lugar?
H. Paglalahatngaralin Itanong:
Paano muling naisasalaysay ang kwentong napakinggan?
Anu – ano ang magagalang na pananalita na ginamit sa kwento?
I. Pagtataya ng Aralin Gawin Mo
Itanong:
Ano kaya ang sasabihin ng mag-aaral sa kaniyang ama kung may nais siyang gawain sa mga lugar na kanilang pinuntahan?
Gawing gabay ang mapa na pinuntahan ng mag-ama.
J. KaragdagangGawainparasa
takdang-aralinatremediation
Iguhit sa isang bondpaper ang isang bahagi ng kwento na nagpapakita ng pagiging magalang.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
H. Bilangng mag-aaralnanakakuha
ng 80%sa pagtataya.
I. Bilangng mag-aaralna
nangangailanganngibapang
gawainparasa remediation.
J. Nakatulongbaang remedial?
Bilangng mag-aaralnanakaunawa
sa aralin.
K. Bilangng mgamag-aaral na
magpapatuloysa remediation.
L. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo
nakatulongnglubos?Paanoito
nakatulong?
M. Anong suliraninangaking
naranasannasolusyunansa
tulongng akingpunungguroat
superbisor?
N. Anong kagamitangpanturoang
akingnadibuhonanaiskong
ibahagi samgakapwako guro?
Grade 1-12
DAILY LESSON LOG
Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/
Antas
Four(4)
Guro CeciliaH.Delovino Araw Thursday
Petsa / Oras August 23,2018 Markahan Second Quarter
Filipino
9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:00-2:50
IV – St. Claire IV –StMagdalene. MagdaleneMagdalene IV – St. Ursula
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan
 Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin
 Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto
 Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan
 Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula
 Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan
B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan
 Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon
 Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon
 Nakasusulat ng talatang pasalaysay
 Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood
 Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang codeng bawat kasanayan.
F4PU-IIb-2.3
Nakasusulat ng liham-paanyaya
II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan
Paksang Aralin: Liham Paanyaya
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 107-108
2. Mgapahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
50-56
3. Mgapahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart, halimbawa ng liham
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraangaralin
at/o pagsisimulangbagongaralin.
B. Paghahabi salayunin ng aralin
Ano-ano ang magandang lugar na maaaring pasyalan sa inyong lugar?
C. Pag-uugnayng mgahalimbawa
sa bagongaralin. Pagpapakita ng isang halimbawa ng liham paanya – anya.
Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more
D. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #1
Itanong:
Saan-saan namasyal ang mag-ama?
Kung mag-aanyaya ang mag-aaral na pasyalan ang isa sa mga lugar na napuntahan nila, ano kaya ang kaniyang sasabihin?
Itanong:
Ano-ano ang bahagi ng liham?
Ano ang gagamitin nating pamuhatan?
Saan ito isusulat?
Sino ang ating susulatan?
Paano ito isusulat?
Ano-ano ang ilalagay natin sa katawan ng liham?
Ipabasa ang mga pangungusap na ibinigay.
Iapsagot ang mga ginawang tanong.
E. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #2
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Pagawin ng isang liham na sagot sa natapos na liham.
F. PaglinangsaKabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot.
G. Paglalapatngaralinsa pang-
araw-arawnabuhay
Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang kahalagahan ng liham?
H. Paglalahatngaralin Itanong:
Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang liham?
Ipagawa ang Isaisip Mo B, KM p. 57.
I. Pagtataya ng Aralin Gawin Mo
Sabihin:
Sumulat ng isang liham sa isang kaibigan na nais mong anyayahang mamasyal sa inyong pamayanan. Gumamit ng mga pang-uri sa isusulat na liham.
J. KaragdagangGawainparasa
takdang-aralinatremediation
Sumulat ng isang liham paanyaya
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
O. Bilangng mag-aaralnanakakuha
ng 80%sa pagtataya.
P. Bilangng mag-aaralna
nangangailanganngibapang
gawainparasa remediation.
Q. Nakatulongbaang remedial?
Bilangng mag-aaralnanakaunawa
sa aralin.
R. Bilangng mgamag-aaral na
magpapatuloysa remediation.
S. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo
nakatulongnglubos?Paanoito
nakatulong?
T. Anong suliraninangaking
naranasannasolusyunansa
tulongng akingpunungguroat
superbisor?
U. Anong kagamitangpanturoang
akingnadibuhona naiskong
ibahagi samgakapwako guro?
Grade 1-12
DAILY LESSON LOG
Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/
Antas
Four(4)
Guro CeciliaH.Delovino Araw Friday
Petsa / Oras August 24, 2018 Markahan Second Quarter
Filipino
9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50
IV – St. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan
 Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin
 Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto
 Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan
 Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula
 Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan
B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan
 Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon
 Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon
 Nakasusulat ng talatang pasalaysay
 Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood
 Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang codeng bawat kasanayan.
F4PT-1i-1.5
F4PS-IIa- 12.10
F4WG-IIa-c-4
F4PU-IIb-2.3
Nakasusunod sa mga nakasulat na panuto
II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan
Paksang Aralin: Pagsusulit
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 108-109
2. Mgapahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
50-56
3. Mgapahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraangaralin
at/o pagsisimulangbagongaralin.
Ang kwentong binasa natin para sa linggong ito?
Ano ang pang – uri?
B. Paghahabi salayunin ng aralin
C. Pag-uugnayng mgahalimbawa
sa bagongaralin. Paglalahad ng sasagutan
D. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #1
Kung Natutuhan
Gawain A
Pumili ng isang kuwentong napakinggan. Alalahanin ang mga pangyayari nito sa pamamagitan ng pagsasabi ng simula, kasukdulan at katapusan ng kuwento.
Tukuyin rin ang pamagat ng kuwento.
E. Pagtalakayng bagong konsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #2
Gawain B
Sumulat ng limang pangungusap na
maglalarawan ng mga pangngalan na makikita
sa loob ng silid-aralan.
Salungguhitan ang ginamit na pang – uri.
F. PaglinangsaKabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Ilarawan ang paborito mong bahagi ng inyong tahanan sa pamamagitan ng pagsulat ng limang pangungusap.
G. Paglalapatngaralinsa pang-
araw-arawnabuhay
Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang kahalagahan ng pang – uri?
Ano ang kahalagahan ng liham?
H. Paglalahatngaralin Itanong:
Ano ang pang – uri?
Anu – ano ang bahagi ng liham?
I. Pagtataya ng Aralin Pagababahagi ng sagot ng mga mag–aaral.
Pagtatama ng sagot ng mga mag–aaral.
J. KaragdagangGawainparasa
takdang-aralinatremediation
Pagtatapos
Gumawa ng Kalendaryo ng Pagbabasa sa loob ng isang buwan.
Pabuksan ang LM p. 92 at ipabasa ito sa mga mag-aaral.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
V. Bilangng mag-aaralnanakakuha
ng 80%sa pagtataya.
W. Bilangng mag-aaralna
nangangailanganngibapang
gawainparasa remediation.
X. Nakatulongbaang remedial?
Bilangng mag-aaralnanakaunawa
sa aralin.
Y. Bilangng mgamag-aaral na
magpapatuloysa remediation.
Z. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo
nakatulongnglubos?Paanoito
nakatulong?
AA. Anong suliraninangaking
naranasannasolusyunansa
tulongng akingpunungguroat
superbisor?
BB. Anong kagamitangpanturoang
akingnadibuhonanaiskong
ibahagi samgakapwako guro?

More Related Content

Similar to Grade 4-1 q2 w2.docx

2.7 maikling kuwento 8.docx
2.7 maikling kuwento 8.docx2.7 maikling kuwento 8.docx
2.7 maikling kuwento 8.docxjoemarnovilla
 
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3JelineSalitanBading
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docxBjayCastante
 
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023MichaelMacaraeg3
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).docMatthew Angelo Gamboa
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.docMatthew Angelo Gamboa
 
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docxFILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docxermaamor
 
DLESSOLOG-FILIPINO-GRADE10-Q3-WEEK4.docx
DLESSOLOG-FILIPINO-GRADE10-Q3-WEEK4.docxDLESSOLOG-FILIPINO-GRADE10-Q3-WEEK4.docx
DLESSOLOG-FILIPINO-GRADE10-Q3-WEEK4.docxColleenVender2
 
Daily Lesson Log FILIPINO 6_Qquarter1_W1.
Daily Lesson Log FILIPINO 6_Qquarter1_W1.Daily Lesson Log FILIPINO 6_Qquarter1_W1.
Daily Lesson Log FILIPINO 6_Qquarter1_W1.AllyzaFaeDavid1
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemenDLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemenreyanrivera1
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxAnabelleDeTorres
 
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxEdsonLiganan
 
DLL_FILIPINO 6_Q1_W2.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W2.docxDLL_FILIPINO 6_Q1_W2.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W2.docxMaestraQuenny
 

Similar to Grade 4-1 q2 w2.docx (20)

2.7 maikling kuwento 8.docx
2.7 maikling kuwento 8.docx2.7 maikling kuwento 8.docx
2.7 maikling kuwento 8.docx
 
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.docDLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docxDLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docx
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
 
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docxFILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
 
GRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docxGRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docx
 
DLL 8 jULY 23-25.docx
DLL 8 jULY 23-25.docxDLL 8 jULY 23-25.docx
DLL 8 jULY 23-25.docx
 
DLESSOLOG-FILIPINO-GRADE10-Q3-WEEK4.docx
DLESSOLOG-FILIPINO-GRADE10-Q3-WEEK4.docxDLESSOLOG-FILIPINO-GRADE10-Q3-WEEK4.docx
DLESSOLOG-FILIPINO-GRADE10-Q3-WEEK4.docx
 
DLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docxDLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docx
 
Daily Lesson Log FILIPINO 6_Qquarter1_W1.
Daily Lesson Log FILIPINO 6_Qquarter1_W1.Daily Lesson Log FILIPINO 6_Qquarter1_W1.
Daily Lesson Log FILIPINO 6_Qquarter1_W1.
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemenDLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
 
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
 
DLL_FILIPINO 6_Q1_W2.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W2.docxDLL_FILIPINO 6_Q1_W2.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W2.docx
 
Week 2
Week 2Week 2
Week 2
 

Recently uploaded

Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanMarico4
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...renliejanep
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxMonBalani
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................ferdinandsanbuenaven
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxLeaSumera
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptxESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptxAzirenHernandez
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxdennissombilon1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..AlyszaAbecillaPinion
 
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptG8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptManilynPenaflorida
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 

Recently uploaded (20)

Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
 
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptxPAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
PAGKAMAMAMAYAN ng isan tao sa isang bayanpptx
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptxESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
ESP-ISYUNG-MORAL-TUNGKOL-SA-SEKSWALIDAD.pptx
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
 
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptG8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 

Grade 4-1 q2 w2.docx

 • 1. Grade 1-12 DAILY LESSON LOG Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/ Antas Four(4) Guro CeciliaH.Delovino Araw Monday Petsa / Oras August 20, 2018 Markahan Second Quarter Filipino 9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50 IV – St. Claire IV- St. Magdalene IV – St. Ursula I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. F4PT-1i-1.5 Nasasagot ang mga tanong mula sa napakinggang kuwento Nagagamit ang mga pamatnubay na salita ng diksiyonaryo Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang kuwento II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan Paksang Aralin: Mahahalagang Detalye ng Kwento KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 103-105 2. Mgapahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 50-56 3. Mgapahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource
 • 2. B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, kwento ng May Lakad kami ni Tatay III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimulangbagongaralin. Paghawan ng Balakid Paghawan ng Balakid Itanong: Ano ang naaalala mo kapag naririnig na may lakad? Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 50 Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang sagot. B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak Itanong: Saan ka huling nakapamasyal? Sino ang kasama mo? Ano-ano ang ginawa ninyo? Hayaang magbahagi ang mga mag-aaral ng kanilang sariling karanasan. C. Pag-uugnayng mgahalimbawa sa bagongaralin. Pangganyak na Tanong Saana ng lakad ng ama? D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #1 Gawin Natin Ipakita ang pabalat ng aklat. Pag-usapan ito. Itanong: Ano ang pamagat ng kuwento? Sino ang sumulat nito? Sino ang tagaguhit? Buklatin isa-isa ang pahina ng aklat. Itanong: Sa mga larawang nakita ninyo, ano ang gusto ninyong malaman sa kuwento? Itanong: Ano kaya ang mangyayari sa kuwento? Isulat ang sagot ng mga mag-aaralsa isang prediction chart. Basahin nang malakas ang kuwento . May Lakad Kami ni Tatay Eugene Y. Evasco LG and LM E. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #2 Balikan ang prediction chart na ginawa bago basahin ang kuwento. Talakayin ang sagot ng mga mag-aaral sa hanay na Hula Ko at sa Tunay na Nangyari. Balikan at ipabasa nang tahimik ang mga tanong na ginawa ng mga mag-aaral bago mapakinggan ang kuwento.
 • 3. F. PaglinangsaKabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Gawin Ninyo Pangkatin ang klase. Ibahagi sa kapangkat ang bahaging nagustuhan sa kuwento. Maghanda ng maikling dula dulaan ng isang pangyayaring naibigan ng lahat sa pangkat. Matapos ang inilaang oras, tawagin ang mga pangkat upang ipakita ang kanilang inihanda. G. Paglalapatngaralinsa pang- araw-arawnabuhay Pagsasapuso Ano ang kahalagahan ng pag – eehersisyo sa ating katawan? H. Paglalahatngaralin Itanong: Saan-saan nagpunta ang mag ama? Gumawa ng mapa upang masagot ang tanong na ito. I. Pagtataya ng Aralin Ang dula - dulaan ng bawat pangkat ang magsisilbing pagtataya na gagamitan ng rubrics J. KaragdagangGawainparasa takdang-aralinatremediation Iguhit sa bondpaper ang pinakanagustuhang bahagi ng kwentong napakinggan. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilangng mag-aaralnanakakuha ng 80%sa pagtataya. B. Bilangng mag-aaralna nangangailanganngibapang gawainparasa remediation. C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawa sa aralin. D. Bilangng mga mag-aaral na magpapatuloysa remediation. E. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo nakatulongnglubos?Paanoito nakatulong? F. Anong suliraninangaking naranasannasolusyunansa tulongng akingpunungguroat superbisor? G. Anong kagamitangpanturoang akingnadibuhonanaiskong ibahagi samgakapwako guro?
 • 4. Grade 1-12 DAILY LESSON LOG Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/ Antas Four(4) Guro CeciliaH.Delovino Araw Wednesday Petsa / Oras August 22, 2018 Markahan Second Quarter August21, 2018 HolidayDeathanniversaryof Ninoy Filipino 9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50 IV – St. Claire IV –St. Magdalene IV –St. Ursula I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. F4PS-IIa- 12.10 Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon F4PB-IIb-5.2 Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa pamamagitan ng pamatnubay na II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan Paksang Aralin: Bahagi ng Kwento KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 105-106 2. Mgapahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 50-56
 • 5. 3. Mgapahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart, frayer model tsart III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimulangbagongaralin. Pagbabaybay Pagtuturo ng mga salita Gamitin ang Frayer Model sa pag-alam kung ano ang iskima ng mga mag-aaral sa mga salitan ipinakilala ng unang araw. B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak: Ipakuha sa mga mag-aaral ang ginawa nilang postcard nang nagdaang araw. Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi nito sa klase at maglahad kung bakit nila ito nagustuhan. C. Pag-uugnayng mgahalimbawa sa bagongaralin. Sabihin: Isaayos ang mga larawang matatangap ayon sa wasto nitong pagkasunod-sunod. Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang ipakita ang natapos na gawain. D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #1 Gawin Ninyo Pangkatin ang klase. Ipagawa ang mapa na nasa Pagyamanin Natin Gawin Ninyo A, KM, p. 53. E. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #2 Sabihin: Kasama ang inyong pangkat, balikan ang mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamatnubay na tanong na nakasulat sa bawat tile sa mapa. F. PaglinangsaKabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang mag-aaral sa bawat pangkat upang magsalaysay ng mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng mga tanong. G. Paglalapatngaralinsa pang- araw-arawnabuhay Pagsasapuso Itanong: Ano ang iyong sasabihin sa kasama mo kung may nais kang gawin sa iyong nagustuhang lugar? H. Paglalahatngaralin Itanong: Paano muling naisasalaysay ang kwentong napakinggan? Anu – ano ang magagalang na pananalita na ginamit sa kwento? I. Pagtataya ng Aralin Gawin Mo
 • 6. Itanong: Ano kaya ang sasabihin ng mag-aaral sa kaniyang ama kung may nais siyang gawain sa mga lugar na kanilang pinuntahan? Gawing gabay ang mapa na pinuntahan ng mag-ama. J. KaragdagangGawainparasa takdang-aralinatremediation Iguhit sa isang bondpaper ang isang bahagi ng kwento na nagpapakita ng pagiging magalang. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY H. Bilangng mag-aaralnanakakuha ng 80%sa pagtataya. I. Bilangng mag-aaralna nangangailanganngibapang gawainparasa remediation. J. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawa sa aralin. K. Bilangng mgamag-aaral na magpapatuloysa remediation. L. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo nakatulongnglubos?Paanoito nakatulong? M. Anong suliraninangaking naranasannasolusyunansa tulongng akingpunungguroat superbisor? N. Anong kagamitangpanturoang akingnadibuhonanaiskong ibahagi samgakapwako guro?
 • 7. Grade 1-12 DAILY LESSON LOG Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/ Antas Four(4) Guro CeciliaH.Delovino Araw Thursday Petsa / Oras August 23,2018 Markahan Second Quarter Filipino 9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:00-2:50 IV – St. Claire IV –StMagdalene. MagdaleneMagdalene IV – St. Ursula I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. F4PU-IIb-2.3 Nakasusulat ng liham-paanyaya II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan Paksang Aralin: Liham Paanyaya KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 107-108 2. Mgapahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 50-56 3. Mgapahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource
 • 8. B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart, halimbawa ng liham III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimulangbagongaralin. B. Paghahabi salayunin ng aralin Ano-ano ang magandang lugar na maaaring pasyalan sa inyong lugar? C. Pag-uugnayng mgahalimbawa sa bagongaralin. Pagpapakita ng isang halimbawa ng liham paanya – anya. Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #1 Itanong: Saan-saan namasyal ang mag-ama? Kung mag-aanyaya ang mag-aaral na pasyalan ang isa sa mga lugar na napuntahan nila, ano kaya ang kaniyang sasabihin? Itanong: Ano-ano ang bahagi ng liham? Ano ang gagamitin nating pamuhatan? Saan ito isusulat? Sino ang ating susulatan? Paano ito isusulat? Ano-ano ang ilalagay natin sa katawan ng liham? Ipabasa ang mga pangungusap na ibinigay. Iapsagot ang mga ginawang tanong. E. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #2 Gawin Ninyo Pangkatin ang klase. Pagawin ng isang liham na sagot sa natapos na liham. F. PaglinangsaKabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot. G. Paglalapatngaralinsa pang- araw-arawnabuhay Pagsasapuso Itanong: Ano ang kahalagahan ng liham? H. Paglalahatngaralin Itanong: Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang liham? Ipagawa ang Isaisip Mo B, KM p. 57. I. Pagtataya ng Aralin Gawin Mo Sabihin: Sumulat ng isang liham sa isang kaibigan na nais mong anyayahang mamasyal sa inyong pamayanan. Gumamit ng mga pang-uri sa isusulat na liham. J. KaragdagangGawainparasa takdang-aralinatremediation Sumulat ng isang liham paanyaya
 • 9. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY O. Bilangng mag-aaralnanakakuha ng 80%sa pagtataya. P. Bilangng mag-aaralna nangangailanganngibapang gawainparasa remediation. Q. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawa sa aralin. R. Bilangng mgamag-aaral na magpapatuloysa remediation. S. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo nakatulongnglubos?Paanoito nakatulong? T. Anong suliraninangaking naranasannasolusyunansa tulongng akingpunungguroat superbisor? U. Anong kagamitangpanturoang akingnadibuhona naiskong ibahagi samgakapwako guro?
 • 10. Grade 1-12 DAILY LESSON LOG Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/ Antas Four(4) Guro CeciliaH.Delovino Araw Friday Petsa / Oras August 24, 2018 Markahan Second Quarter Filipino 9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50 IV – St. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. F4PT-1i-1.5 F4PS-IIa- 12.10 F4WG-IIa-c-4 F4PU-IIb-2.3 Nakasusunod sa mga nakasulat na panuto II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan Paksang Aralin: Pagsusulit KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 108-109
 • 11. 2. Mgapahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 50-56 3. Mgapahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimulangbagongaralin. Ang kwentong binasa natin para sa linggong ito? Ano ang pang – uri? B. Paghahabi salayunin ng aralin C. Pag-uugnayng mgahalimbawa sa bagongaralin. Paglalahad ng sasagutan D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #1 Kung Natutuhan Gawain A Pumili ng isang kuwentong napakinggan. Alalahanin ang mga pangyayari nito sa pamamagitan ng pagsasabi ng simula, kasukdulan at katapusan ng kuwento. Tukuyin rin ang pamagat ng kuwento. E. Pagtalakayng bagong konsepto at paglalahadngbagong kasanayan #2 Gawain B Sumulat ng limang pangungusap na maglalarawan ng mga pangngalan na makikita sa loob ng silid-aralan. Salungguhitan ang ginamit na pang – uri. F. PaglinangsaKabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Ilarawan ang paborito mong bahagi ng inyong tahanan sa pamamagitan ng pagsulat ng limang pangungusap. G. Paglalapatngaralinsa pang- araw-arawnabuhay Pagsasapuso Itanong: Ano ang kahalagahan ng pang – uri? Ano ang kahalagahan ng liham? H. Paglalahatngaralin Itanong: Ano ang pang – uri? Anu – ano ang bahagi ng liham? I. Pagtataya ng Aralin Pagababahagi ng sagot ng mga mag–aaral. Pagtatama ng sagot ng mga mag–aaral.
 • 12. J. KaragdagangGawainparasa takdang-aralinatremediation Pagtatapos Gumawa ng Kalendaryo ng Pagbabasa sa loob ng isang buwan. Pabuksan ang LM p. 92 at ipabasa ito sa mga mag-aaral. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY V. Bilangng mag-aaralnanakakuha ng 80%sa pagtataya. W. Bilangng mag-aaralna nangangailanganngibapang gawainparasa remediation. X. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawa sa aralin. Y. Bilangng mgamag-aaral na magpapatuloysa remediation. Z. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo nakatulongnglubos?Paanoito nakatulong? AA. Anong suliraninangaking naranasannasolusyunansa tulongng akingpunungguroat superbisor? BB. Anong kagamitangpanturoang akingnadibuhonanaiskong ibahagi samgakapwako guro?