SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Grade 1-12
DAILY LESSON LOG
Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/
Antas
Four(4)
Guro CeciliaH.Delovino Araw
Petsa / Oras August 2018 Markahan Second Quarter
Filipino
9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50
IV –St. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan
 Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin
 Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto
 Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan
 Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula
 Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan
B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan
 Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon
 Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon
 Nakasusulat ng talatang pasalaysay
 Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood
 Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang codeng bawat kasanayan.
F4PT-1i-1.5
Nasasagot ang mga tanong mula sa napakinggang kuwento Nagagamit ang mga pamatnubay na salita ng diksiyonaryo
Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang kuwento
II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan
Paksang Aralin: Mahahalagang Detalye ng Kwento
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 103-105
2. Mgapahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
50-56
3. Mgapahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, kwento ng May Lakad kami ni Tatay
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraangaralin
at/o pagsisimulangbagongaralin.
Paghawan ng Balakid
Paghawan ng Balakid
Itanong:
Ano ang naaalala mo kapag naririnig na may lakad?
Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 50
Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang sagot.
B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak
Itanong:
Saan ka huling nakapamasyal?
Sino ang kasama mo?
Ano-ano ang ginawa ninyo?
Hayaang magbahagi ang mga mag-aaral ng kanilang sariling karanasan.
C. Pag-uugnayng mgahalimbawa
sa bagongaralin.
Pangganyak na Tanong
Saana ng lakad ng ama?
D. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #1
Gawin Natin
Ipakita ang pabalat ng aklat.
Pag-usapan ito.
Itanong:
Ano ang pamagat ng kuwento?
Sino ang sumulat nito?
Sino ang tagaguhit?
Buklatin isa-isa ang pahina ng aklat.
Itanong:
Sa mga larawang nakita ninyo, ano ang gusto ninyong malaman sa kuwento?
Itanong:
Ano kaya ang mangyayari sa kuwento?
Isulat ang sagot ng mga mag-aaral sa isang prediction chart.
Basahin nang malakas ang kuwento.
May Lakad Kami ni Tatay
Eugene Y. Evasco
LG and LM
E. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #2
Balikan ang prediction chart na ginawa bago basahin ang kuwento.
Talakayin ang sagot ng mga mag-aaral sa hanay na Hula Ko at sa Tunay na Nangyari.
Balikan at ipabasa nang tahimik ang mga tanong na ginawa ng mga mag-aaral bago mapakinggan ang kuwento.
Itanong:
Nasagot ba ang lahat ng mga ginawa mong tanong?
Tumawag ng ilan upang magbahagi ng kanilang ginawang tanong at ang kanilang nakuhang sagot sa pamamagitan ng pakikinig sa kuwento.
Itanong:
Sino ang mga tauhan sa kuwento?
Ipakilala ang bawat isa.
Bakit espesyal ang araw na iyon para sa kanila?
Ilarawan ang tagpuan ng kuwento.
Ano ang damdaming iyong naramdaman
matapos mapakinggan ang kuwento? Bakit?
Kapani-paniwala ba ang mga tagpo sa maikling kuwento? Patunayan.
Paano nagwakas ang kuwento?
Kung ikaw ang may-akda, paano mo wawakasan ang kuwento?
Ipaliwanag ang dahilan ng pagbibigay ng sariling wakas.
F. PaglinangsaKabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Ibahagi sa kapangkat ang bahaging nagustuhan sa kuwento.
Maghanda ng maikling dula dulaan ng isang pangyayaring naibigan ng lahat sa pangkat.
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang mga pangkat upang ipakita ang kanilang inihanda.
G. Paglalapatngaralinsa pang-
araw-arawnabuhay
Pagsasapuso
Ano ang kahalagahan ng pag – eehersisyo sa ating katawan?
H. Paglalahatngaralin Itanong:
Saan-saan nagpunta ang mag ama?
Gumawa ng mapa upang masagot ang tanong na ito.
I. Pagtataya ng Aralin Ang dula - dulaan ng bawat pangkat ang magsisilbing pagtataya na gagamitan ng rubrics
J. KaragdagangGawainparasa
takdang-aralinatremediation
Iguhit sa bondpaper ang pinakanagustuhang bahagi ng kwentong napakinggan.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilangng mag-aaralnanakakuha
ng 80%sa pagtataya.
B. Bilangng mag-aaralna
nangangailanganngibapang
gawainparasa remediation.
C. Nakatulongbaang remedial?
Bilangng mag-aaralnanakaunawa
sa aralin.
D. Bilangng mgamag-aaral na
magpapatuloysa remediation.
E. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo
nakatulongnglubos?Paanoito
nakatulong?
F. Anong suliraninangaking
naranasannasolusyunansa
tulongng akingpunungguroat
superbisor?
G. Anong kagamitangpanturoang
akingnadibuhonanaiskong
ibahagi samgakapwako guro?
Grade 1-12
DAILY LESSON LOG
Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/
Antas
Four(4)
Guro CeciliaH.Delovino Araw
Petsa / Oras Markahan Second Quarter
Filipino
9:10-10:00 1:00-1:50 2;00-2:50
IV – St.. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan
 Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin
 Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto
 Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan
 Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula
 Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan
B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan
 Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon
 Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon
 Nakasusulat ng talatang pasalaysay
 Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood
 Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang codeng bawat kasanayan.
F4PS-IIa- 12.10
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon
F4PB-IIb-5.2
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa pamamagitan ng pamatnubay na
II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan
Paksang Aralin: Bahagi ng Kwento
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 105-106
2. Mgapahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
50-56
3. Mgapahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart, frayer model tsart
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraangaralin
at/o pagsisimulangbagongaralin.
Pagbabaybay
Pagtuturo ng mga salita
Gamitin ang Frayer Model sa pag-alam kung ano ang iskima ng mga mag-aaral sa mga salitan ipinakilala ng unang araw.
B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak:
Ipakuha sa mga mag-aaral ang ginawa nilang postcard nang nagdaang araw.
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi nito sa klase at maglahad kung bakit nila ito nagustuhan.
C. Pag-uugnayng mgahalimbawa
sa bagongaralin.
Sabihin:
Isaayos ang mga larawang matatangap ayon sa wasto nitong pagkasunod-sunod.
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang ipakita ang natapos na gawain.
D. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #1
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Ipagawa ang mapa na nasa Pagyamanin Natin
Gawin Ninyo A, KM, p. 53.
E. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #2
Sabihin:
Kasama ang inyong pangkat, balikan ang mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamatnubay na tanong na nakasulat
sa bawat tile sa mapa.
F. PaglinangsaKabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang mag-aaral sa bawat pangkat upang magsalaysay
ng mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng mga tanong.
G. Paglalapatngaralinsa pang-
araw-arawnabuhay
Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang iyong sasabihin sa kasama mo kung may nais kang gawin sa iyong nagustuhang lugar?
H. Paglalahatngaralin Itanong:
Paano muling naisasalaysay ang kwentong napakinggan?
Anu – ano ang magagalang na pananalita na ginamit sa kwento?
I. Pagtataya ng Aralin Gawin Mo
Itanong:
Ano kaya ang sasabihin ng mag-aaral sa kaniyang ama kung may nais siyang gawain sa mga lugar na kanilang pinuntahan?
Gawing gabay ang mapa na pinuntahan ng mag-ama.
J. KaragdagangGawainparasa
takdang-aralinatremediation
Iguhit sa isang bondpaper ang isang bahagi ng kwento na nagpapakita ng pagiging magalang.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
H. Bilangng mag-aaralnanakakuha
ng 80%sa pagtataya.
I. Bilangng mag-aaralna
nangangailanganngibapang
gawainparasa remediation.
J. Nakatulongbaang remedial?
Bilangng mag-aaralnanakaunawa
sa aralin.
K. Bilangng mgamag-aaral na
magpapatuloysa remediation.
L. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo
nakatulongnglubos? Paanoito
nakatulong?
M. Anong suliraninangaking
naranasannasolusyunansa
tulongng akingpunungguroat
superbisor?
N. Anong kagamitangpanturoang
akingnadibuhonanaiskong
ibahagi samgakapwako guro?
Grade 1-12
DAILY LESSON LOG
Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/
Antas
Four(4)
Guro CeciliaH.Delovino Araw
Petsa / Oras Markahan Second Quarter
Filipino
9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50
IV – St. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan
 Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin
 Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto
 Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan
 Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula
 Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan
B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan
 Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon
 Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon
 Nakasusulat ng talatang pasalaysay
 Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood
 Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang codeng bawat kasanayan.
F4WG-IIa-c-4
Nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng tao,lugar,bagay, at pangyayari sa sarili at iba pang tao sa pamayanan
II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan
Paksang Aralin: Pang – uri
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 106-107
2. Mgapahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
50-56
3. Mgapahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart ,
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraangaralin
at/o pagsisimulangbagongaralin.
Balikan
Itanong:
Ano ang kwentong ating binasa ng nakaraang araw?
Anu – ano ang magagalang na pananalita na ginamit sa kwento?
Anu – anu – ang lugar na napuntahan ng mag – ama sa kwento?
B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak:
Itanong:
Ano ang isang lugar na nais ninyong mapasyalan?
Bakit mo nais itong mapuntahan?
C. Pag-uugnayng mgahalimbawa
sa bagongaralin.
Isusulat sa unahan ang ilan sa mga pagsasasalarawan ng ibinigay ng mga mag – aaral.
Mula sa mga salitang ginamit na panlarawan ng mga bata ay papasok ang aralin na pang – uri.
Sasagutin ang mga sumusunod:
Ano ang ginawa natin sa mga bawat lugar?
Ano ang tawag sa mga salitang ginamit natin para ilarawan ang lugar?
D. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #1
Gawin Natin
Pangkatin ang klase.
Bigyan ang bawat pangkat ng larawan ng mga lugar na napasyalan ng mag-ama.
Itanong:
Ano-ano ang makikita sa larawan?
Magbigay ng isang salitang maglalarawan sa pangngalang binanggit.
E. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #2
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat
pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot.
Itanong:
Ano-ano ang salitang napakinggan na ginamit
sa paglalarawan?
Ano ang inilarawan nito?
Ano ang tawag natin sa mga salitang ginagamit
sa paglalarawan?
Ano ang nagagawa nito sa isang pangngalan?
F. PaglinangsaKabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Papuntahin ang bawat pangkat sa lugar na ibibigay.
Tukuyin at ilarawan ang mga pangngalan na makikita rito.
Pangkat I – silid-aklatan
Pangkat II – palaruan
Pangkat III – kantina
Pangkat IV – hardin
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang mag-ulat.
G. Paglalapatngaralinsa pang-
araw-arawnabuhay
Pagsasapuso
Sabihin:
Isulat ang pangalan ng iyong kaibigan. Isulat din kung bakit mo siya kaibigan.
H. Paglalahatngaralin Paglalahat
Itanong:
Kailan ginagamit ang pang-uri?
Ipagawa ang Isaisip Mo A, KM p. 55.
I. Pagtataya ng Aralin Sa pamamagitan ng pagguhit, ilarawan ang isang lugar na hindi mo malilimutan.
Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi.
Itanong:
Ano ang mga pang-uri na ginamit mo?
J. KaragdagangGawainparasa
takdang-aralinatremediation
Sumulat ng limang pangungusap na ginagagamitan ng mga pang – uri.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
O. Bilangng mag-aaralnanakakuha
ng 80%sa pagtataya.
P. Bilangng mag-aaralna
nangangailanganngibapang
gawainparasa remediation.
Q. Nakatulongbaang remedial?
Bilangng mag-aaralnanakaunawa
sa aralin.
R. Bilangng mgamag-aaral na
magpapatuloysa remediation.
S. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo
nakatulongnglubos?Paanoito
nakatulong?
T. Anong suliraninangaking
naranasannasolusyunansa
tulongng akingpunungguroat
superbisor?
U. Anong kagamitangpanturoang
akingnadibuhonanaiskong
ibahagi samgakapwako guro?
Grade 1-12
DAILY LESSON LOG
Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/
Antas
Four(4)
Guro CeciliaH.Delovino Araw
Petsa / Oras Markahan Second Quarter
Filipino
9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50
IV – St: Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan
 Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin
 Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto
 Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan
 Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula
 Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan
B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan
 Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon
 Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon
 Nakasusulat ng talatang pasalaysay
 Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood
 Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang codeng bawat kasanayan.
F4PU-IIb-2.3
Nakasusulat ng liham-paanyaya
F4 PU-IIaj-1
Nababaybay nang wasto ang mga salitang hiram
II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan
Paksang Aralin: Liham Paanyaya
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 107-108
2. Mgapahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
50-56
3. Mgapahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart, halimbawa ng liham
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraangaralin
at/o pagsisimulangbagongaralin.
B. Paghahabi salayunin ng aralin Ano-ano ang magandang lugar na maaaring pasyalan sa inyong lugar?
C. Pag-uugnayng mgahalimbawa
sa bagongaralin.
Pagpapakita ng isang halimbawa ng liham paanya – anya.
Pag-basa nito
D. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #1
Itanong:
Sino ang sumulat ng liham paanyaya?
Sino ang sinusulatan?
Saan ito sinulat?kailan ito sinulat?
Anong
Itanong:
Ano-ano ang bahagi ng liham?
Ano-ano ang mababasa sa pamuhatan?
Anong bantas ang ginagamit sa panimula?
Itanong:
Ano ang nilalaman ng liham?
Ano _______ ginamit sa bahagi pangwakas?
E. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #2
Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase.
Pagawin ng isang liham na sagot sa natapos na liham.
F. PaglinangsaKabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot.
G. Paglalapatngaralinsa pang-
araw-arawnabuhay
Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang kahalagahan ng liham?
H. Paglalahatngaralin Itanong:
Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang liham?
I. Pagtataya ng Aralin Gawin Mo
Isulat muli ang liham paanyaya ayon sa tamang pagkakasunod sunod nito.
J. KaragdagangGawainparasa
takdang-aralinatremediation
Sumulat ng isang liham paanyaya
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
V. Bilangng mag-aaralnanakakuha
ng 80%sa pagtataya.
W. Bilangng mag-aaralna
nangangailangan ngibapang
gawainparasa remediation.
X. Nakatulongbaang remedial?
Bilangng mag-aaralnanakaunawa
sa aralin.
Y. Bilangng mgamag-aaral na
magpapatuloysa remediation.
Z. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo
nakatulongnglubos?Paanoito
nakatulong?
AA. Anong suliraninangaking
naranasannasolusyunansa
tulongng akingpunungguroat
superbisor?
BB. Anong kagamitangpanturoang
akingnadibuhonanaiskong
ibahagi samgakapwako guro?
Grade 1-12
DAILY LESSON LOG
Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/
Antas
Four(4)
Guro CeciliaH.Delovino Araw
Petsa / Oras Markahan Second Quarter
Filipino
9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50
IV – St. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan
 Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin
 Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto
 Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan
 Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin
 Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula
 Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan
B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan
 Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon
 Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon
 Nakasusulat ng talatang pasalaysay
 Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood
 Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang codeng bawat kasanayan.
F4PT-1i-1.5
F4PS-IIa- 12.10
F4WG-IIa-c-4
F4PU-IIb-2.3
Nakasusunod sa mga nakasulat na panuto
II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan
Paksang Aralin: Pagsusulit
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 108-109
2. Mgapahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
50-56
3. Mgapahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraangaralin
at/o pagsisimulangbagongaralin.
Ang kwentong binasa natin para sa linggong ito?
Ano ang pang – uri?
B. Paghahabi salayunin ng aralin
C. Pag-uugnayng mga halimbawa
sa bagongaralin.
Paglalahad ng sasagutan
D. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #1
Kung Natutuhan
Gawain A
Pumili ng isang kuwentong napakinggan. Alalahanin ang mga pangyayari nito sa pamamagitan ng pagsasabi ng simula, kasukdulan at katapusan ng kuwento.
Tukuyin rin ang pamagat ng kuwento.
E. Pagtalakayng bagongkonsepto
at paglalahadngbagong
kasanayan #2
Gawain B
Sumulat ng limang pangungusap na
maglalarawan ng mga pangngalan na makikita
sa loob ng silid-aralan.
Salungguhitan ang ginamit na pang – uri.
F. PaglinangsaKabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Ilarawan ang paborito mong bahagi ng inyong tahanan sa pamamagitan ng pagsulat ng limang pangungusap.
G. Paglalapatngaralinsa pang-
araw-arawnabuhay
Pagsasapuso
Itanong:
Ano ang kahalagahan ng pang – uri?
Ano ang kahalagahan ng liham?
H. Paglalahatngaralin Itanong:
Ano ang pang – uri?
Anu – ano ang bahagi ng liham?
I. Pagtataya ng Aralin Pagababahagi ng sagot ng mga mag–aaral.
Pagtatama ng sagot ng mga mag–aaral.
J. KaragdagangGawainparasa
takdang-aralinatremediation
Pagtatapos
Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang gagawing Kalendaryo ng Pagbabasa sa loob ng isang buwan.
Sabihin:
Narito ang isang Kalendaryo ng Pagbabasa na tatagal ng isang buwan.
Bawat araw ay may nakatakda kang gawain.
Isulat ang sagot sa isang malinis na papel.
Pagdating ng katapusan ng buwan, pagsamasamahin ang mga sinagutang papel at ihanda sa pagpapasa.
Pabuksan ang KM p. 92 at ipabasa ito sa mga mag-aaral.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
CC. Bilangng mag-aaralnanakakuha
ng 80%sa pagtataya.
DD. Bilangng mag-aaralna
nangangailanganngibapang
gawainparasa remediation.
EE. Nakatulongbaang remedial?
Bilangng mag-aaralnanakaunawa
sa aralin.
FF. Bilangng mgamag-aaral na
magpapatuloysa remediation.
GG.Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo
nakatulongnglubos?Paanoito
nakatulong?
HH. Anong suliraninangaking
naranasannasolusyunansa
tulongng akingpunungguroat
superbisor?
II. Anong kagamitangpanturoang
akingnadibuhonanaiskong
ibahagi samgakapwako guro?

More Related Content

Similar to Grade 4-1 q2 w1.docx

Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3JelineSalitanBading
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...MaryAnnCator
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxMaria Rodillas
 
Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6John Real
 
2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx
2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx
2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docxwilliamFELISILDA1
 
2.7 maikling kuwento 8.docx
2.7 maikling kuwento 8.docx2.7 maikling kuwento 8.docx
2.7 maikling kuwento 8.docxjoemarnovilla
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docxNathalieLei2
 
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docxMaestraQuenny
 
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docxDLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docxssuser32e545
 
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docxFILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docxermaamor
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptLhysLeey
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).docMatthew Angelo Gamboa
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.docMatthew Angelo Gamboa
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemenDLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemenreyanrivera1
 
PELC 2010 Filipino
PELC 2010 FilipinoPELC 2010 Filipino
PELC 2010 FilipinoGlenn Ocampo
 

Similar to Grade 4-1 q2 w1.docx (20)

Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
Daily Lesson Log Filipino 3 Week8 Grade3
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
 
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docxDLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
DLL_FILIPINO 4_Q2_W6.docx
 
Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6Dll filipino 5 week 6
Dll filipino 5 week 6
 
2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx
2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx
2.7 maikling kuwento.docxFIL8Q2.docx
 
2.7 maikling kuwento 8.docx
2.7 maikling kuwento 8.docx2.7 maikling kuwento 8.docx
2.7 maikling kuwento 8.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
 
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.docDLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
 
Week 2
Week 2Week 2
Week 2
 
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
 
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docxDLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
DLL_FILIPINO 5_Q4_W6.docx
 
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docxFILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docxDLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docx
 
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.pptMga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6 (1).doc
 
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
6 DLL IN FILIPINO 10. Aralin 1.6.doc
 
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemenDLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
DLL_FILIPINO 4_Q2_W5.docxfilipino elemen
 
PELC 2010 Filipino
PELC 2010 FilipinoPELC 2010 Filipino
PELC 2010 Filipino
 

Recently uploaded

Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examJOHNNYGALLA2
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxChristineJaneWaquizM
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...MariaFeIntina
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...renliejanep
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxHelenLanzuelaManalot
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstaddelleOrendain
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxCarljeemilJomuad
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxKlarisReyes1
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................ferdinandsanbuenaven
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 

Recently uploaded (20)

Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
review materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic examreview materials for agriculture periodic exam
review materials for agriculture periodic exam
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
 
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptxbuodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
buodngbawatkabanatangtulafloranteatlaura.pptx
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtstGRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
GRADE5_ESP-Copy.pptx kfdawrdtyrghvhgsrrtst
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptxSi Simoun  ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
Si Simoun ( Kabanata 7 el filibusteresmo).pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 

Grade 4-1 q2 w1.docx

 • 1. Grade 1-12 DAILY LESSON LOG Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/ Antas Four(4) Guro CeciliaH.Delovino Araw Petsa / Oras August 2018 Markahan Second Quarter Filipino 9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50 IV –St. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. F4PT-1i-1.5 Nasasagot ang mga tanong mula sa napakinggang kuwento Nagagamit ang mga pamatnubay na salita ng diksiyonaryo Naiuugnay ang sariling karanasan sa napakinggang kuwento II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan Paksang Aralin: Mahahalagang Detalye ng Kwento KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 103-105 2. Mgapahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 50-56 3. Mgapahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, kwento ng May Lakad kami ni Tatay III. PAMAMARAAN
 • 2. A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimulangbagongaralin. Paghawan ng Balakid Paghawan ng Balakid Itanong: Ano ang naaalala mo kapag naririnig na may lakad? Ipagawa ang Tuklasin Mo A, KM, p. 50 Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang sagot. B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak Itanong: Saan ka huling nakapamasyal? Sino ang kasama mo? Ano-ano ang ginawa ninyo? Hayaang magbahagi ang mga mag-aaral ng kanilang sariling karanasan. C. Pag-uugnayng mgahalimbawa sa bagongaralin. Pangganyak na Tanong Saana ng lakad ng ama? D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #1 Gawin Natin Ipakita ang pabalat ng aklat. Pag-usapan ito. Itanong: Ano ang pamagat ng kuwento? Sino ang sumulat nito? Sino ang tagaguhit? Buklatin isa-isa ang pahina ng aklat. Itanong: Sa mga larawang nakita ninyo, ano ang gusto ninyong malaman sa kuwento? Itanong: Ano kaya ang mangyayari sa kuwento? Isulat ang sagot ng mga mag-aaral sa isang prediction chart. Basahin nang malakas ang kuwento. May Lakad Kami ni Tatay Eugene Y. Evasco LG and LM E. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #2 Balikan ang prediction chart na ginawa bago basahin ang kuwento. Talakayin ang sagot ng mga mag-aaral sa hanay na Hula Ko at sa Tunay na Nangyari. Balikan at ipabasa nang tahimik ang mga tanong na ginawa ng mga mag-aaral bago mapakinggan ang kuwento. Itanong: Nasagot ba ang lahat ng mga ginawa mong tanong?
 • 3. Tumawag ng ilan upang magbahagi ng kanilang ginawang tanong at ang kanilang nakuhang sagot sa pamamagitan ng pakikinig sa kuwento. Itanong: Sino ang mga tauhan sa kuwento? Ipakilala ang bawat isa. Bakit espesyal ang araw na iyon para sa kanila? Ilarawan ang tagpuan ng kuwento. Ano ang damdaming iyong naramdaman matapos mapakinggan ang kuwento? Bakit? Kapani-paniwala ba ang mga tagpo sa maikling kuwento? Patunayan. Paano nagwakas ang kuwento? Kung ikaw ang may-akda, paano mo wawakasan ang kuwento? Ipaliwanag ang dahilan ng pagbibigay ng sariling wakas. F. PaglinangsaKabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Gawin Ninyo Pangkatin ang klase. Ibahagi sa kapangkat ang bahaging nagustuhan sa kuwento. Maghanda ng maikling dula dulaan ng isang pangyayaring naibigan ng lahat sa pangkat. Matapos ang inilaang oras, tawagin ang mga pangkat upang ipakita ang kanilang inihanda. G. Paglalapatngaralinsa pang- araw-arawnabuhay Pagsasapuso Ano ang kahalagahan ng pag – eehersisyo sa ating katawan? H. Paglalahatngaralin Itanong: Saan-saan nagpunta ang mag ama? Gumawa ng mapa upang masagot ang tanong na ito. I. Pagtataya ng Aralin Ang dula - dulaan ng bawat pangkat ang magsisilbing pagtataya na gagamitan ng rubrics J. KaragdagangGawainparasa takdang-aralinatremediation Iguhit sa bondpaper ang pinakanagustuhang bahagi ng kwentong napakinggan. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilangng mag-aaralnanakakuha ng 80%sa pagtataya. B. Bilangng mag-aaralna nangangailanganngibapang gawainparasa remediation. C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawa sa aralin. D. Bilangng mgamag-aaral na magpapatuloysa remediation. E. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo nakatulongnglubos?Paanoito nakatulong?
 • 4. F. Anong suliraninangaking naranasannasolusyunansa tulongng akingpunungguroat superbisor? G. Anong kagamitangpanturoang akingnadibuhonanaiskong ibahagi samgakapwako guro?
 • 5. Grade 1-12 DAILY LESSON LOG Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/ Antas Four(4) Guro CeciliaH.Delovino Araw Petsa / Oras Markahan Second Quarter Filipino 9:10-10:00 1:00-1:50 2;00-2:50 IV – St.. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. F4PS-IIa- 12.10 Nagagamit ang magagalang na pananalita sa iba’t ibang sitwasyon F4PB-IIb-5.2 Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa pamamagitan ng pamatnubay na II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan Paksang Aralin: Bahagi ng Kwento KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 105-106 2. Mgapahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 50-56 3. Mgapahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource
 • 6. B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart, frayer model tsart III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimulangbagongaralin. Pagbabaybay Pagtuturo ng mga salita Gamitin ang Frayer Model sa pag-alam kung ano ang iskima ng mga mag-aaral sa mga salitan ipinakilala ng unang araw. B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak: Ipakuha sa mga mag-aaral ang ginawa nilang postcard nang nagdaang araw. Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi nito sa klase at maglahad kung bakit nila ito nagustuhan. C. Pag-uugnayng mgahalimbawa sa bagongaralin. Sabihin: Isaayos ang mga larawang matatangap ayon sa wasto nitong pagkasunod-sunod. Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang ipakita ang natapos na gawain. D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #1 Gawin Ninyo Pangkatin ang klase. Ipagawa ang mapa na nasa Pagyamanin Natin Gawin Ninyo A, KM, p. 53. E. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #2 Sabihin: Kasama ang inyong pangkat, balikan ang mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamatnubay na tanong na nakasulat sa bawat tile sa mapa. F. PaglinangsaKabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Matapos ang inilaang oras, tumawag ng ilang mag-aaral sa bawat pangkat upang magsalaysay ng mga pangyayari sa kuwento sa tulong ng mga tanong. G. Paglalapatngaralinsa pang- araw-arawnabuhay Pagsasapuso Itanong: Ano ang iyong sasabihin sa kasama mo kung may nais kang gawin sa iyong nagustuhang lugar? H. Paglalahatngaralin Itanong: Paano muling naisasalaysay ang kwentong napakinggan? Anu – ano ang magagalang na pananalita na ginamit sa kwento? I. Pagtataya ng Aralin Gawin Mo Itanong: Ano kaya ang sasabihin ng mag-aaral sa kaniyang ama kung may nais siyang gawain sa mga lugar na kanilang pinuntahan? Gawing gabay ang mapa na pinuntahan ng mag-ama.
 • 7. J. KaragdagangGawainparasa takdang-aralinatremediation Iguhit sa isang bondpaper ang isang bahagi ng kwento na nagpapakita ng pagiging magalang. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY H. Bilangng mag-aaralnanakakuha ng 80%sa pagtataya. I. Bilangng mag-aaralna nangangailanganngibapang gawainparasa remediation. J. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawa sa aralin. K. Bilangng mgamag-aaral na magpapatuloysa remediation. L. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo nakatulongnglubos? Paanoito nakatulong? M. Anong suliraninangaking naranasannasolusyunansa tulongng akingpunungguroat superbisor? N. Anong kagamitangpanturoang akingnadibuhonanaiskong ibahagi samgakapwako guro?
 • 8. Grade 1-12 DAILY LESSON LOG Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/ Antas Four(4) Guro CeciliaH.Delovino Araw Petsa / Oras Markahan Second Quarter Filipino 9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50 IV – St. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. F4WG-IIa-c-4 Nagagamit nang wasto ang pang-uri sa paglalarawan ng tao,lugar,bagay, at pangyayari sa sarili at iba pang tao sa pamayanan II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan Paksang Aralin: Pang – uri KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 106-107 2. Mgapahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 50-56 3. Mgapahina sa Teksbuk
 • 9. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart , III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimulangbagongaralin. Balikan Itanong: Ano ang kwentong ating binasa ng nakaraang araw? Anu – ano ang magagalang na pananalita na ginamit sa kwento? Anu – anu – ang lugar na napuntahan ng mag – ama sa kwento? B. Paghahabi salayunin ng aralin Pagganyak: Itanong: Ano ang isang lugar na nais ninyong mapasyalan? Bakit mo nais itong mapuntahan? C. Pag-uugnayng mgahalimbawa sa bagongaralin. Isusulat sa unahan ang ilan sa mga pagsasasalarawan ng ibinigay ng mga mag – aaral. Mula sa mga salitang ginamit na panlarawan ng mga bata ay papasok ang aralin na pang – uri. Sasagutin ang mga sumusunod: Ano ang ginawa natin sa mga bawat lugar? Ano ang tawag sa mga salitang ginamit natin para ilarawan ang lugar? D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #1 Gawin Natin Pangkatin ang klase. Bigyan ang bawat pangkat ng larawan ng mga lugar na napasyalan ng mag-ama. Itanong: Ano-ano ang makikita sa larawan? Magbigay ng isang salitang maglalarawan sa pangngalang binanggit. E. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #2 Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot. Itanong: Ano-ano ang salitang napakinggan na ginamit sa paglalarawan? Ano ang inilarawan nito? Ano ang tawag natin sa mga salitang ginagamit sa paglalarawan? Ano ang nagagawa nito sa isang pangngalan? F. PaglinangsaKabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Gawin Ninyo Pangkatin ang klase. Papuntahin ang bawat pangkat sa lugar na ibibigay. Tukuyin at ilarawan ang mga pangngalan na makikita rito. Pangkat I – silid-aklatan Pangkat II – palaruan Pangkat III – kantina Pangkat IV – hardin Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang mag-ulat.
 • 10. G. Paglalapatngaralinsa pang- araw-arawnabuhay Pagsasapuso Sabihin: Isulat ang pangalan ng iyong kaibigan. Isulat din kung bakit mo siya kaibigan. H. Paglalahatngaralin Paglalahat Itanong: Kailan ginagamit ang pang-uri? Ipagawa ang Isaisip Mo A, KM p. 55. I. Pagtataya ng Aralin Sa pamamagitan ng pagguhit, ilarawan ang isang lugar na hindi mo malilimutan. Tumawag ng ilang mag-aaral upang magbahagi. Itanong: Ano ang mga pang-uri na ginamit mo? J. KaragdagangGawainparasa takdang-aralinatremediation Sumulat ng limang pangungusap na ginagagamitan ng mga pang – uri. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY O. Bilangng mag-aaralnanakakuha ng 80%sa pagtataya. P. Bilangng mag-aaralna nangangailanganngibapang gawainparasa remediation. Q. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawa sa aralin. R. Bilangng mgamag-aaral na magpapatuloysa remediation. S. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo nakatulongnglubos?Paanoito nakatulong? T. Anong suliraninangaking naranasannasolusyunansa tulongng akingpunungguroat superbisor? U. Anong kagamitangpanturoang akingnadibuhonanaiskong ibahagi samgakapwako guro?
 • 11. Grade 1-12 DAILY LESSON LOG Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/ Antas Four(4) Guro CeciliaH.Delovino Araw Petsa / Oras Markahan Second Quarter Filipino 9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50 IV – St: Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. F4PU-IIb-2.3 Nakasusulat ng liham-paanyaya F4 PU-IIaj-1 Nababaybay nang wasto ang mga salitang hiram II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan Paksang Aralin: Liham Paanyaya KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 107-108 2. Mgapahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 50-56 3. Mgapahina sa Teksbuk
 • 12. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart, halimbawa ng liham III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimulangbagongaralin. B. Paghahabi salayunin ng aralin Ano-ano ang magandang lugar na maaaring pasyalan sa inyong lugar? C. Pag-uugnayng mgahalimbawa sa bagongaralin. Pagpapakita ng isang halimbawa ng liham paanya – anya. Pag-basa nito D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #1 Itanong: Sino ang sumulat ng liham paanyaya? Sino ang sinusulatan? Saan ito sinulat?kailan ito sinulat? Anong Itanong: Ano-ano ang bahagi ng liham? Ano-ano ang mababasa sa pamuhatan? Anong bantas ang ginagamit sa panimula? Itanong: Ano ang nilalaman ng liham? Ano _______ ginamit sa bahagi pangwakas? E. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #2 Gawin Ninyo Pangkatin ang klase. Pagawin ng isang liham na sagot sa natapos na liham. F. PaglinangsaKabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Matapos ang inilaang oras, tawagin ang bawat pangkat upang magbahagi ng kanilang sagot. G. Paglalapatngaralinsa pang- araw-arawnabuhay Pagsasapuso Itanong: Ano ang kahalagahan ng liham? H. Paglalahatngaralin Itanong: Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang liham? I. Pagtataya ng Aralin Gawin Mo Isulat muli ang liham paanyaya ayon sa tamang pagkakasunod sunod nito.
 • 13. J. KaragdagangGawainparasa takdang-aralinatremediation Sumulat ng isang liham paanyaya IV. MGA TALA V. PAGNINILAY V. Bilangng mag-aaralnanakakuha ng 80%sa pagtataya. W. Bilangng mag-aaralna nangangailangan ngibapang gawainparasa remediation. X. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawa sa aralin. Y. Bilangng mgamag-aaral na magpapatuloysa remediation. Z. Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo nakatulongnglubos?Paanoito nakatulong? AA. Anong suliraninangaking naranasannasolusyunansa tulongng akingpunungguroat superbisor? BB. Anong kagamitangpanturoang akingnadibuhonanaiskong ibahagi samgakapwako guro?
 • 14. Grade 1-12 DAILY LESSON LOG Paaralan DONA JUSTA GUIDO MEMORIAL SCHOOL Baitang/ Antas Four(4) Guro CeciliaH.Delovino Araw Petsa / Oras Markahan Second Quarter Filipino 9:10-10:00 1:00-1:50 2:00-2:50 IV – St. Claire IV –St. Magdalene IV – St. Ursula I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag-unawa sa napakinggan  Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin  Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan sa pag-unawa ng iba’t ibang teksto  Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t – ibang teksto at napapalawak ang kaalaman sa talasalitaan  Napauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng iba’t ibang uri ng sulatin  Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring panood ng iba’t ibang uri ng media tulad ng patalastas at maikling pelikula  Naipamamalas ang pagpapahalaga at ksanayan sa paggamit ng wika sa komunikasyon at pagbasa ng iba’t ibang uri ng panitikan B. Pamantayan sa Pagganap  Natatalakay ang paksa o isyung napakinggan  Nakabibigkas ng tula at iba’t ibang pahayag nang may damdamin, wastong tono at intonasyon  Naisasalaysay muli ang nabasang kuwento o teksto nang may tamang pagkakasunod-sunod at nakagagawa ng poster tungkol sa binasang teksto  Nagagamit ang diksiyonaryo at nakagagawa ng balangkas sa pagkalap at pag-unawa ng mga impormasyon  Nakasusulat ng talatang pasalaysay  Nakapagsasalaysay tungkol sa pinanood  Nakasasali sa mga usapan at talakayan, pagkukuwento, pagtula, pagsulat ng sariling tula at kuwento C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang codeng bawat kasanayan. F4PT-1i-1.5 F4PS-IIa- 12.10 F4WG-IIa-c-4 F4PU-IIb-2.3 Nakasusunod sa mga nakasulat na panuto II. NILALAMAN Aralin 6: Lugar sa Paaralan, Halina’t Pasyalan Paksang Aralin: Pagsusulit
 • 15. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mgapahina sa Gabay ng Guro 108-109 2. Mgapahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 50-56 3. Mgapahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Larawan, tsart III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraangaralin at/o pagsisimulangbagongaralin. Ang kwentong binasa natin para sa linggong ito? Ano ang pang – uri? B. Paghahabi salayunin ng aralin C. Pag-uugnayng mga halimbawa sa bagongaralin. Paglalahad ng sasagutan D. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #1 Kung Natutuhan Gawain A Pumili ng isang kuwentong napakinggan. Alalahanin ang mga pangyayari nito sa pamamagitan ng pagsasabi ng simula, kasukdulan at katapusan ng kuwento. Tukuyin rin ang pamagat ng kuwento. E. Pagtalakayng bagongkonsepto at paglalahadngbagong kasanayan #2 Gawain B Sumulat ng limang pangungusap na maglalarawan ng mga pangngalan na makikita sa loob ng silid-aralan. Salungguhitan ang ginamit na pang – uri. F. PaglinangsaKabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Ilarawan ang paborito mong bahagi ng inyong tahanan sa pamamagitan ng pagsulat ng limang pangungusap. G. Paglalapatngaralinsa pang- araw-arawnabuhay Pagsasapuso Itanong: Ano ang kahalagahan ng pang – uri? Ano ang kahalagahan ng liham? H. Paglalahatngaralin Itanong: Ano ang pang – uri? Anu – ano ang bahagi ng liham?
 • 16. I. Pagtataya ng Aralin Pagababahagi ng sagot ng mga mag–aaral. Pagtatama ng sagot ng mga mag–aaral. J. KaragdagangGawainparasa takdang-aralinatremediation Pagtatapos Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang gagawing Kalendaryo ng Pagbabasa sa loob ng isang buwan. Sabihin: Narito ang isang Kalendaryo ng Pagbabasa na tatagal ng isang buwan. Bawat araw ay may nakatakda kang gawain. Isulat ang sagot sa isang malinis na papel. Pagdating ng katapusan ng buwan, pagsamasamahin ang mga sinagutang papel at ihanda sa pagpapasa. Pabuksan ang KM p. 92 at ipabasa ito sa mga mag-aaral. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY CC. Bilangng mag-aaralnanakakuha ng 80%sa pagtataya. DD. Bilangng mag-aaralna nangangailanganngibapang gawainparasa remediation. EE. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawa sa aralin. FF. Bilangng mgamag-aaral na magpapatuloysa remediation. GG.Alin sa mgaistratehiyang pagtuturo nakatulongnglubos?Paanoito nakatulong? HH. Anong suliraninangaking naranasannasolusyunansa tulongng akingpunungguroat superbisor? II. Anong kagamitangpanturoang akingnadibuhonanaiskong ibahagi samgakapwako guro?