SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Credits to the Writer of this DLL Learning Area: ARALING PANLIPUNAN
Teaching Dates and
Time: MAY 2-5, 2023 (WEEK 1) Quarter: 4TH Quarter
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. LAYUNIN Naipapahayag ang saloobin sa kahalagahan ng pagganap ng sariling tungkulin sa pagsulong ng kamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang nasyon
A. Pamantayang
Pangnilalaman Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa bahaging ginampanan ng kolonyalismong Espanyol at pandaigdigang koteksto ng reporma sa pag-usbong ng kamalayang
pambansa attungo sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang nasyon
B. Pamantayan sa Pagaganap Nakapagpapahayag ng pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga makabayang Pilipino sa gitna ng kolonyalismong Espanyol at sa mahalagang papel na ginagampanan nito sa pag-
usbong ng kamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang nasyon
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
(Isulat ang code ng bawat
kasanayan)
Natatalakay ang mga lokal
na pangyayari tungo sa
pag-usbong ng pakikibaka
ng bayan
•Reporma sa ekonomiya
at pagtatatag ng
monopolyang tabako
AP5PKB-IVa-b-1 /Pahina
54 ng 120
Natatalakay ang mga lokal
na pangyayari tungo sa
pag-usbong ng pakikibaka
ng bayan
• Mga pag-aalsa sa loob
ng estadong kolonyal
AP5PKB-IVa-b-1 / Pahina
54 ng 120
Natatalakay ang mga lokal na pangyayari
tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng
bayan
• Kilusang Agraryo ng 1745
AP5PKB-IVa-b-1 / Pahina 54 ng 120
Natatalakay ang mga lokal na pangyayari tungo
sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan
• Pag-aalsa ng Kapatiran ng San Jose
AP5PKB-IVa-b-1 / Pahina 54 ng 120
II. NILALAMAN Monopolya ng
tabako
Pag-aalsa sa Estadong
Kolonyal
Kilusang Agraryo ng Pilipinas Pag-aalsa ng Kapatiran ng San Jose
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
2.Mga pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
3.Mga pahina sa Teksbuk K to 12 – AP5PKB-IVj-8 K to 12 – AP5PKB-IVj-8 K to 12 – AP5PKB-IVj-8 K to 12 – AP5PKB-IVj-8
4.Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo powerpoint presentation, powerpoint presentation, powerpoint presentation, mapa ng Luzon, powerpoint presentation
manila paper, pentel pen manila paper, pentel pen manila paper, pentel pen
III. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin
Pagkakaroon ng balitaan
na may kaugnayan sa
paksang tatalakayin.
Ipabasa nang malakas ang
tula. Bigyang-konteksto
ito.
Pagkakaroon ng balitaan
na may kaugnayan sa
paksang tatalakayin.
1. Magbalik tanaw sa
nakaraang aralin.
1.Balitaan. Pag-usapan ang napapanahong
balita na may kaugnayan sa paksang
aralin. Halimbawa: Naniniwala ba kayo na
maunlad na ang Pilipinas kung ihahambing
sa nakalipas na mga panahon?
1.Magbalik-tanaw sa nakaraang aralin.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin 1.Tumawag ng mga
boluntir. Gamit ang
kanilang katawan,
ipasulat ang mga letrang
bumubuo sa mga salitang,
gawain at sibika. Ipahula
sa pangkat o klase ang
nabuong salita. Bigyan ng
kredit ang naunang
nakahula
2. Itanong
•Madali bang hulaan ang
mga letra kapag isinusulat
gamit ang katawan?
•Alam ba ninyo ang ibig
sabihin ng salitang nabuo
ninyo?
•Sa palagay ninyo, ano
ang ibig sabihin ng mga
salitang, Monopolya?
3.Isulat sa pisara ang mga
sagot ng mga bata.
4.Iugnay ang mga ito sa
aralin.
Anong katangian ang
inyong nagustuhan?
Tignan ang larawan sa LM,
ph.____. Pag-usapan ito.
2.Ipakita ang mga larawan ng paring
Dominicano, Heswita, at Agustino.
Talakayin at iugnay ito sa aralin.
Pag-aalsa ni Hermano Pule
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
1.Ilahad ang aralin gamit
ang mga susing tanong sa
Alamin Mo, LM, pahina
___
Anu-ano ang mga
kabutihang dulot ng
monopolyo ng tabako?
1.Ilahad ang aralin sa
pamamagitan ng susing
tanong sa Alamin Mo sa
LM p. _____. Tanggapin
lahat ang sagot ng mag-
aaral.
Bakit nag-alsa ang mga
katutubo?
1.Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng
susing tanong sa Alamin Mo sa LM p.
_____. Tanggapin lahat ang sagot ng mag-
aaral.
Ano ang Kilusang Agraryo? Bakit ito
nangyari?
1.Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng susing
tanong sa Alamin Mo sa LM p. _____.
Tanggapin lahat ang sagot ng mag-aaral.
.Ano ang kapatirang ito? Bakit nagsipag-alsa
ang mga kasapi?
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
2.Magdaos ng
brainstorming kaugnay ng
mga tanong. Tanggapin
lahat ang sagot ng mag-
aaral.
.Ipabasa ang Alamin Mo sa
LM, p. ___
.Ipabasa ang Alamin Mo sa LM, p. ___ .Ipabasa ang Alamin Mo sa LM, p. ___
E. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Ipabasa ang Alamin Mo sa
LM, p. ___
Talakayin ang paksa
3.Talakayin ang paksa.
Pag-aalsa sa Estadong
Kolonyal
.Talakayin ang paksa.
Kilusang Agraryo ng Pilipinas
3.Talakayin ang paksa.
Pag-aalsa ng Kapatiran ng San Jose
F. Paglinang sa Kabihasan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Ipagawa ang mga Gawain
A-C.
•Ipasagot ang mga
tanong sa Gawain A.
•Talakayin ang sagot ng
mga bata.
•Ipagawa ang Gawain B,
p. _____. Ipasulat ang
sagot sa notbuk.
•Ipangkat ang klase at
ipagawa ang Gawain C.
4.Ipagawa ang mga
Gawain A-C.
•Ipasagot ang mga tanong
sa Gawain A.
Ipagawa ang mga Gawain A-C.
 Ipagawa ang Gawain A, maaaring
pasagutan ito na pasalita o
ipasulat ito sa notbuk.
4.Ipagawa ang mga Gawain A-C.
• Ipasagot ang mga tanong sa Gawain A.
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
•Ipagawa ang Gawain B, p.
_____. Ipasulat ang sagot
sa notbuk.
•Cooperative Learning
Technique (CLT). Hatiin
ang klase sa limang
pangkat. Ipagawa ang
Gawain C sa LM, ph. _____
at ipaulat ito sa buong
klase
•Ipagawa ang Gawain B. Tignan ang mapa.
Tukuyin ang mga lugar kung saan naganap
ang kilusang agraryo noong 1745.
•Ipagawa ang Gawain C, ph._____.
Talakayin at iwasto ang mga sagot ng bata
•Ipagawa ang Gawain B, p. _____.
•Ipagawa ang Gawain C, p._____. Talakayin at
iwasto ang mga sagot ng bata
H. Paglalahat ng Arallin Bigyang-diin ang mga
kaisipan sa Tandaan Mo
sa LM, p____
• Upang lumaki
ang kita, nagkaroon ng
pagbabago sa ekonomiya
sa panahon ni
Gobernador-Heneral Jose
Basco.
• Ang monopolyo
ng tabako ay naitatag.
Tabako lamang ang
itinatanim sa Hilagang
Luzon.
5.Bigyang-diin ang mga
kaisipan sa Tandaan Mo sa
LM, p_____
Nagsipaglaban sa mga
Espanyol ang mga Pilipino
upang tutulan ang mga
kalupitan at di-
makatarungang
pamamahala. Karamihan
sa mga pag-aalsa ay nabigo
dahil kanya-kanya sila ng
ipinaglalaban. Ilan sa mga
ito ay pinamunuan ni
Lakan Dula, Magat
5.Bigyang-diin ang mga kaisipan sa
Tandaan Mo sa LM, p_____.
Ang pag-aalsang ito ay bunsod ng hindi
makatarungang pang-aagaw at
pangangamkam ng mga pari sa lupa ng
mga katutubo. Libo-libong mga Pilipino
ang humawak ng sandata upang ipakita
ang kanilang pagtutol dito. Nangyari ang
mga ganitong uri ng pag-aalsa sa Silang,
Cavite noong Abril 1745 na mabilis na
kumalat sa mga nayon ng Taguig,
Parañaque, Hagonoy, Bacoor, San Mateo,
at Bulacan.
5.Bigyang-diin ang mga kaisipan sa Tandaan
Mo sa LM, p_____.
Naitatag ang Samahan ng San Jose dahil sa isyu
ng diskriminasyon sa lahi. Ginawa itong kahalili
ng Katolisismo ng mga kasapi. Nag-umpisa ang
pag-aalsa nang sumalakay sa kanila ang mga
Español. Bagama't nagtanggol ang mga
Pilipino, tinalo sila ng mga kalaban
• May takdang
dami ng itatanim at may
takdang presyo rin.
Nahirapan ang mga
Pilipino dahil kinapos sa
pagkain.
Salamat, Bancao, Tamblot,
Silang, Sumuroy, Maniago,
Malong, Dagohoy, Pule at
Tapar.
I. Pagtataya ng Aralin Ipagawa ang Natutuhan
Ko, ph. _______ ng LM.
Iguhit ang masayang
mukha ang bilang kung
ang pahayag ay
nagpapakita ng
kagandahang naidulot na
monopolyo ng tabako,
malungkot na mukha
kung ito
ay nagpapakita ng
kasamaang naidulot nito
sa ating bansa. Gawin ito
sa notbuk.
_____ 1. Marami sa mga
opisyal ng pamahalaan
ang naging
mapagsamantala.
_____ 2. Natutustusan na
ng kinikita sa monopolyo
ng tabako ang
pangangailangan ng
kolonya at hindi na
kailangan pang humingi
ng suporta mula sa
Espanya
_____ 3. Malaking lupain
din ang nalinang upang
gawing taniman ng
tabako.
_____ 4. Naging mapang-
abuso ang ilang mga
opisyal sa tuwing
maghahalungkat ng mga
bahay ng magsasaka na
pinaghihinalaang
nagtatago ng tabako.
_____ 5. Nanguna ang
Ipagawa ang Natutuhan
Ko, ph. _______ ng LM.
Bilugan ang letra ng
tamang sagot.
1. Sino ang namuno
sa pag-aalsa ng mga
Tagalog?
A. Diego Silang
C. Hermano Pule
B. Felipe Catabay
D. Magat Salamat
2. Bakit nag-alsa si
Tamblot? Ano ang
ipinaglaban niya?
A. Nais nilang bumalik sa
pananampalataya sa mga
diyos ng kanilang mga
ninuno.
B. Inalis ni Gobernador
Heneral Guido de
Lavezares ang karapatang
ipinagkaloob ni Legazpi sa
mga katutubo.
C. Ipinadala ng mga
manggagawang taga-
Samar sa Cavite upang
magtrabaho sa gawaan ng
barko.
D. Tinutulan nila ang
sapilitang pagtratrabaho
ng mga Español.
3.Anong pangkat-etniko sa
Luzon ang sumuko sa
pakikipaglaban sa mga
Español?
A. Apayao
Ipasagot ang Natutuhan Ko, ph. _______
Isulat ang Tama kung wasto ang
ipinapahayg ng bwat pangungusap. Kung
mali, iwasto ang mga nakasalungguhit na
salita.
1.Ang mga lupain at kita nito ay
napupunta sa mga relihiyosong pari tulad
ng mga Indiano, Heswita, at Agustino.
2.Tatlong piso ang bayad ng mga biyudo at
biyuda sa lupain.
3.Sa Kabisayaan ang sentro ng kilusang
agraryo.
4.Isa sa mga dahilan ng pag-aalsa ay ang
pandaraya sa mga lupain at hindi
makatarungang paniningil ng buwis sa
kanilang lupain
5.Tinanggalan ng mga nakamulatang
karapatan ang mga katutubo.
Isulat ang mga salitang nawawala sa bawat
pangungusap. Humanap ng kasagutan sa loob
ng kahon.
1.Itinatag ni Pule ang
_____________________, isang samahan na
Pilipino lamang ang pwedeng sumali.
2.Sa tulong ni _____________________,
hiniling ni Pule na kilalanin ng pamahalaan at
ng simbahan ang kanyang samahan.
3.Mula sa punong himpilan ng nito sa
__________________, nagkaroon sila ng
malawak na kapatiran sa iba’t ibang lalawigan.
4.Sinalakayng mga ________________ ang
kapatiran noong Oktubre, 1841.
5.Nahuli si Pule at hinatulang mamatay sa
______________________.
Pilipinas sa pag-aani ng
tabako sa buong silangan.
C.Cebuano
B. Badjao
D. Gaddang
4. Ano ang isa sa
mga dahilan ng pag-aalsa
ng mga katutubo laban sa
mga Español?
A. Pagyakap sa relihiyong
Kristiyanismo.
B. Mabuting pakikitungo
ng mga Español sa mga
katutubo.
C. Pangangamkam ng mga
lupain ng mga pinunong
Español.
D. Paniningil ng tamang
buwis sa mga katutubong
Pilipino.
5.Bakit hindi nagtagumpay
ang mga rebelyon ng mga
Pilipino laban sa mga
Español?
A. Wala silang pinuno.
C. Wala silang pagkakaisa.
B. Wala silang mga armas.
D. Wala silang sapat na
dahilan.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
Takdang Aralin
Ilarawan.
Sino sa mga
Pilipinong nag-alsa laban
sa mga Español ang higit
mong hinangaan? Bakit?
Takdang Aralin.
Sagutin ang katanungan.
IV. Mga Tala
V. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro
at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?

More Related Content

What's hot

FILIPINO-3RD-QUARTER.docx
FILIPINO-3RD-QUARTER.docxFILIPINO-3RD-QUARTER.docx
FILIPINO-3RD-QUARTER.docx
KayeElano
 
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docxIKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx
IreneGabor2
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulit
Paul Barranco
 
Kaganapan at Pokus ng Pandiwa
Kaganapan at Pokus ng PandiwaKaganapan at Pokus ng Pandiwa
Kaganapan at Pokus ng Pandiwa
Mi Shelle
 

What's hot (20)

Video Lesson FILIPINO 7.pptx
 Video Lesson FILIPINO 7.pptx Video Lesson FILIPINO 7.pptx
Video Lesson FILIPINO 7.pptx
 
Grade 6 Araling Panlipunan
Grade 6 Araling PanlipunanGrade 6 Araling Panlipunan
Grade 6 Araling Panlipunan
 
Aralin_3.7.ppt paglisan.pptx
Aralin_3.7.ppt paglisan.pptxAralin_3.7.ppt paglisan.pptx
Aralin_3.7.ppt paglisan.pptx
 
Pangngalan ayon sa gamit
Pangngalan ayon sa gamitPangngalan ayon sa gamit
Pangngalan ayon sa gamit
 
FILIPINO-3RD-QUARTER.docx
FILIPINO-3RD-QUARTER.docxFILIPINO-3RD-QUARTER.docx
FILIPINO-3RD-QUARTER.docx
 
Quarter 4, module 1
Quarter 4, module 1Quarter 4, module 1
Quarter 4, module 1
 
Mga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng PangungusapMga Ayos ng Pangungusap
Mga Ayos ng Pangungusap
 
sawikain
sawikainsawikain
sawikain
 
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docxIKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx
IKAAPAT NA MARKAHAN PAGSUSULIT.docx
 
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8
Detailed Lesson Plan in Filipino Grade 8
 
Filipino and foriegn composer
Filipino and foriegn composerFilipino and foriegn composer
Filipino and foriegn composer
 
K-TO-12 GRADE 9 FILIPINO Ikalawang Markahan
K-TO-12 GRADE 9 FILIPINO Ikalawang Markahan K-TO-12 GRADE 9 FILIPINO Ikalawang Markahan
K-TO-12 GRADE 9 FILIPINO Ikalawang Markahan
 
Ramon Magsaysay
Ramon MagsaysayRamon Magsaysay
Ramon Magsaysay
 
Grade 6 aralin 1
Grade 6  aralin 1Grade 6  aralin 1
Grade 6 aralin 1
 
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VIValues Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VI
 
Ikalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulitIkalawang pagsusulit
Ikalawang pagsusulit
 
Aralin 6 kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman sa pag un...
Aralin 6 kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman sa pag un...Aralin 6 kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman sa pag un...
Aralin 6 kaugnayan ng matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman sa pag un...
 
Kaganapan at Pokus ng Pandiwa
Kaganapan at Pokus ng PandiwaKaganapan at Pokus ng Pandiwa
Kaganapan at Pokus ng Pandiwa
 
Tuwiran at Di Tuwirang Pagpapahayag
Tuwiran at Di Tuwirang PagpapahayagTuwiran at Di Tuwirang Pagpapahayag
Tuwiran at Di Tuwirang Pagpapahayag
 
Real Compania de Filipinas
Real Compania de Filipinas Real Compania de Filipinas
Real Compania de Filipinas
 

Similar to Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx

daily lesson log in araling panlipunan third quarter period
daily lesson log in araling panlipunan third quarter perioddaily lesson log in araling panlipunan third quarter period
daily lesson log in araling panlipunan third quarter period
DianaValiente8
 
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docxQ3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
cherrymaigting
 
Bahaging ginampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng kristaynismo at sa pamam...
Bahaging ginampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng kristaynismo at sa pamam...Bahaging ginampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng kristaynismo at sa pamam...
Bahaging ginampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng kristaynismo at sa pamam...
Ran Apagar
 
classroom observation Araling panlipunan grade 5
classroom observation Araling panlipunan grade 5classroom observation Araling panlipunan grade 5
classroom observation Araling panlipunan grade 5
RachelmRabina
 
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
CamelleMedina2
 
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
ArnelDeQuiros3
 

Similar to Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx (20)

quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docxquarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.pptDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q3_W4.ppt
 
daily lesson log in araling panlipunan third quarter period
daily lesson log in araling panlipunan third quarter perioddaily lesson log in araling panlipunan third quarter period
daily lesson log in araling panlipunan third quarter period
 
DLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docx
DLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docxDLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docx
DLL_ARALING-PANLIPUNAN-5_Q2_W4.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
 
Filipino v 2 nd grading
Filipino v 2 nd gradingFilipino v 2 nd grading
Filipino v 2 nd grading
 
Filipino v 4th grading
Filipino v 4th gradingFilipino v 4th grading
Filipino v 4th grading
 
Ohspm1b q1
Ohspm1b q1Ohspm1b q1
Ohspm1b q1
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q2_W3.docx
 
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docxQ3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
Q3-Week 8- April 3-7, 2023.docx
 
AP 5 WEEK 7.docx
AP 5 WEEK 7.docxAP 5 WEEK 7.docx
AP 5 WEEK 7.docx
 
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdfAP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
AP6-Quarter-1-week-1Module1-1.pdf
 
Bahaging ginampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng kristaynismo at sa pamam...
Bahaging ginampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng kristaynismo at sa pamam...Bahaging ginampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng kristaynismo at sa pamam...
Bahaging ginampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng kristaynismo at sa pamam...
 
classroom observation Araling panlipunan grade 5
classroom observation Araling panlipunan grade 5classroom observation Araling panlipunan grade 5
classroom observation Araling panlipunan grade 5
 
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
 
DLL AP4 Q1 W1.docx
DLL AP4 Q1 W1.docxDLL AP4 Q1 W1.docx
DLL AP4 Q1 W1.docx
 
DLP AP8 Mga Pulo sa Pacific COT-DEMO.docx
DLP AP8  Mga Pulo sa Pacific COT-DEMO.docxDLP AP8  Mga Pulo sa Pacific COT-DEMO.docx
DLP AP8 Mga Pulo sa Pacific COT-DEMO.docx
 
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
 

More from MarilynAlejoValdez (6)

Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
 

Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Credits to the Writer of this DLL Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Teaching Dates and Time: MAY 2-5, 2023 (WEEK 1) Quarter: 4TH Quarter MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN Naipapahayag ang saloobin sa kahalagahan ng pagganap ng sariling tungkulin sa pagsulong ng kamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang nasyon A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa bahaging ginampanan ng kolonyalismong Espanyol at pandaigdigang koteksto ng reporma sa pag-usbong ng kamalayang pambansa attungo sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang nasyon B. Pamantayan sa Pagaganap Nakapagpapahayag ng pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga makabayang Pilipino sa gitna ng kolonyalismong Espanyol at sa mahalagang papel na ginagampanan nito sa pag- usbong ng kamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang nasyon C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) Natatalakay ang mga lokal na pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan •Reporma sa ekonomiya at pagtatatag ng monopolyang tabako AP5PKB-IVa-b-1 /Pahina 54 ng 120 Natatalakay ang mga lokal na pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan • Mga pag-aalsa sa loob ng estadong kolonyal AP5PKB-IVa-b-1 / Pahina 54 ng 120 Natatalakay ang mga lokal na pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan • Kilusang Agraryo ng 1745 AP5PKB-IVa-b-1 / Pahina 54 ng 120 Natatalakay ang mga lokal na pangyayari tungo sa pag-usbong ng pakikibaka ng bayan • Pag-aalsa ng Kapatiran ng San Jose AP5PKB-IVa-b-1 / Pahina 54 ng 120 II. NILALAMAN Monopolya ng tabako Pag-aalsa sa Estadong Kolonyal Kilusang Agraryo ng Pilipinas Pag-aalsa ng Kapatiran ng San Jose KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral 3.Mga pahina sa Teksbuk K to 12 – AP5PKB-IVj-8 K to 12 – AP5PKB-IVj-8 K to 12 – AP5PKB-IVj-8 K to 12 – AP5PKB-IVj-8 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo powerpoint presentation, powerpoint presentation, powerpoint presentation, mapa ng Luzon, powerpoint presentation
  • 2. manila paper, pentel pen manila paper, pentel pen manila paper, pentel pen III. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Pagkakaroon ng balitaan na may kaugnayan sa paksang tatalakayin. Ipabasa nang malakas ang tula. Bigyang-konteksto ito. Pagkakaroon ng balitaan na may kaugnayan sa paksang tatalakayin. 1. Magbalik tanaw sa nakaraang aralin. 1.Balitaan. Pag-usapan ang napapanahong balita na may kaugnayan sa paksang aralin. Halimbawa: Naniniwala ba kayo na maunlad na ang Pilipinas kung ihahambing sa nakalipas na mga panahon? 1.Magbalik-tanaw sa nakaraang aralin. B. Paghahabi sa layunin ng aralin 1.Tumawag ng mga boluntir. Gamit ang kanilang katawan, ipasulat ang mga letrang bumubuo sa mga salitang, gawain at sibika. Ipahula sa pangkat o klase ang nabuong salita. Bigyan ng kredit ang naunang nakahula 2. Itanong •Madali bang hulaan ang mga letra kapag isinusulat gamit ang katawan? •Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng salitang nabuo ninyo? •Sa palagay ninyo, ano ang ibig sabihin ng mga salitang, Monopolya? 3.Isulat sa pisara ang mga sagot ng mga bata. 4.Iugnay ang mga ito sa aralin. Anong katangian ang inyong nagustuhan? Tignan ang larawan sa LM, ph.____. Pag-usapan ito. 2.Ipakita ang mga larawan ng paring Dominicano, Heswita, at Agustino. Talakayin at iugnay ito sa aralin. Pag-aalsa ni Hermano Pule C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin 1.Ilahad ang aralin gamit ang mga susing tanong sa Alamin Mo, LM, pahina ___ Anu-ano ang mga kabutihang dulot ng monopolyo ng tabako? 1.Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng susing tanong sa Alamin Mo sa LM p. _____. Tanggapin lahat ang sagot ng mag- aaral. Bakit nag-alsa ang mga katutubo? 1.Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng susing tanong sa Alamin Mo sa LM p. _____. Tanggapin lahat ang sagot ng mag- aaral. Ano ang Kilusang Agraryo? Bakit ito nangyari? 1.Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng susing tanong sa Alamin Mo sa LM p. _____. Tanggapin lahat ang sagot ng mag-aaral. .Ano ang kapatirang ito? Bakit nagsipag-alsa ang mga kasapi?
  • 3. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 2.Magdaos ng brainstorming kaugnay ng mga tanong. Tanggapin lahat ang sagot ng mag- aaral. .Ipabasa ang Alamin Mo sa LM, p. ___ .Ipabasa ang Alamin Mo sa LM, p. ___ .Ipabasa ang Alamin Mo sa LM, p. ___ E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Ipabasa ang Alamin Mo sa LM, p. ___ Talakayin ang paksa 3.Talakayin ang paksa. Pag-aalsa sa Estadong Kolonyal .Talakayin ang paksa. Kilusang Agraryo ng Pilipinas 3.Talakayin ang paksa. Pag-aalsa ng Kapatiran ng San Jose F. Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) Ipagawa ang mga Gawain A-C. •Ipasagot ang mga tanong sa Gawain A. •Talakayin ang sagot ng mga bata. •Ipagawa ang Gawain B, p. _____. Ipasulat ang sagot sa notbuk. •Ipangkat ang klase at ipagawa ang Gawain C. 4.Ipagawa ang mga Gawain A-C. •Ipasagot ang mga tanong sa Gawain A. Ipagawa ang mga Gawain A-C.  Ipagawa ang Gawain A, maaaring pasagutan ito na pasalita o ipasulat ito sa notbuk. 4.Ipagawa ang mga Gawain A-C. • Ipasagot ang mga tanong sa Gawain A. G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay •Ipagawa ang Gawain B, p. _____. Ipasulat ang sagot sa notbuk. •Cooperative Learning Technique (CLT). Hatiin ang klase sa limang pangkat. Ipagawa ang Gawain C sa LM, ph. _____ at ipaulat ito sa buong klase •Ipagawa ang Gawain B. Tignan ang mapa. Tukuyin ang mga lugar kung saan naganap ang kilusang agraryo noong 1745. •Ipagawa ang Gawain C, ph._____. Talakayin at iwasto ang mga sagot ng bata •Ipagawa ang Gawain B, p. _____. •Ipagawa ang Gawain C, p._____. Talakayin at iwasto ang mga sagot ng bata H. Paglalahat ng Arallin Bigyang-diin ang mga kaisipan sa Tandaan Mo sa LM, p____ • Upang lumaki ang kita, nagkaroon ng pagbabago sa ekonomiya sa panahon ni Gobernador-Heneral Jose Basco. • Ang monopolyo ng tabako ay naitatag. Tabako lamang ang itinatanim sa Hilagang Luzon. 5.Bigyang-diin ang mga kaisipan sa Tandaan Mo sa LM, p_____ Nagsipaglaban sa mga Espanyol ang mga Pilipino upang tutulan ang mga kalupitan at di- makatarungang pamamahala. Karamihan sa mga pag-aalsa ay nabigo dahil kanya-kanya sila ng ipinaglalaban. Ilan sa mga ito ay pinamunuan ni Lakan Dula, Magat 5.Bigyang-diin ang mga kaisipan sa Tandaan Mo sa LM, p_____. Ang pag-aalsang ito ay bunsod ng hindi makatarungang pang-aagaw at pangangamkam ng mga pari sa lupa ng mga katutubo. Libo-libong mga Pilipino ang humawak ng sandata upang ipakita ang kanilang pagtutol dito. Nangyari ang mga ganitong uri ng pag-aalsa sa Silang, Cavite noong Abril 1745 na mabilis na kumalat sa mga nayon ng Taguig, Parañaque, Hagonoy, Bacoor, San Mateo, at Bulacan. 5.Bigyang-diin ang mga kaisipan sa Tandaan Mo sa LM, p_____. Naitatag ang Samahan ng San Jose dahil sa isyu ng diskriminasyon sa lahi. Ginawa itong kahalili ng Katolisismo ng mga kasapi. Nag-umpisa ang pag-aalsa nang sumalakay sa kanila ang mga Español. Bagama't nagtanggol ang mga Pilipino, tinalo sila ng mga kalaban
  • 4. • May takdang dami ng itatanim at may takdang presyo rin. Nahirapan ang mga Pilipino dahil kinapos sa pagkain. Salamat, Bancao, Tamblot, Silang, Sumuroy, Maniago, Malong, Dagohoy, Pule at Tapar. I. Pagtataya ng Aralin Ipagawa ang Natutuhan Ko, ph. _______ ng LM. Iguhit ang masayang mukha ang bilang kung ang pahayag ay nagpapakita ng kagandahang naidulot na monopolyo ng tabako, malungkot na mukha kung ito ay nagpapakita ng kasamaang naidulot nito sa ating bansa. Gawin ito sa notbuk. _____ 1. Marami sa mga opisyal ng pamahalaan ang naging mapagsamantala. _____ 2. Natutustusan na ng kinikita sa monopolyo ng tabako ang pangangailangan ng kolonya at hindi na kailangan pang humingi ng suporta mula sa Espanya _____ 3. Malaking lupain din ang nalinang upang gawing taniman ng tabako. _____ 4. Naging mapang- abuso ang ilang mga opisyal sa tuwing maghahalungkat ng mga bahay ng magsasaka na pinaghihinalaang nagtatago ng tabako. _____ 5. Nanguna ang Ipagawa ang Natutuhan Ko, ph. _______ ng LM. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Sino ang namuno sa pag-aalsa ng mga Tagalog? A. Diego Silang C. Hermano Pule B. Felipe Catabay D. Magat Salamat 2. Bakit nag-alsa si Tamblot? Ano ang ipinaglaban niya? A. Nais nilang bumalik sa pananampalataya sa mga diyos ng kanilang mga ninuno. B. Inalis ni Gobernador Heneral Guido de Lavezares ang karapatang ipinagkaloob ni Legazpi sa mga katutubo. C. Ipinadala ng mga manggagawang taga- Samar sa Cavite upang magtrabaho sa gawaan ng barko. D. Tinutulan nila ang sapilitang pagtratrabaho ng mga Español. 3.Anong pangkat-etniko sa Luzon ang sumuko sa pakikipaglaban sa mga Español? A. Apayao Ipasagot ang Natutuhan Ko, ph. _______ Isulat ang Tama kung wasto ang ipinapahayg ng bwat pangungusap. Kung mali, iwasto ang mga nakasalungguhit na salita. 1.Ang mga lupain at kita nito ay napupunta sa mga relihiyosong pari tulad ng mga Indiano, Heswita, at Agustino. 2.Tatlong piso ang bayad ng mga biyudo at biyuda sa lupain. 3.Sa Kabisayaan ang sentro ng kilusang agraryo. 4.Isa sa mga dahilan ng pag-aalsa ay ang pandaraya sa mga lupain at hindi makatarungang paniningil ng buwis sa kanilang lupain 5.Tinanggalan ng mga nakamulatang karapatan ang mga katutubo. Isulat ang mga salitang nawawala sa bawat pangungusap. Humanap ng kasagutan sa loob ng kahon. 1.Itinatag ni Pule ang _____________________, isang samahan na Pilipino lamang ang pwedeng sumali. 2.Sa tulong ni _____________________, hiniling ni Pule na kilalanin ng pamahalaan at ng simbahan ang kanyang samahan. 3.Mula sa punong himpilan ng nito sa __________________, nagkaroon sila ng malawak na kapatiran sa iba’t ibang lalawigan. 4.Sinalakayng mga ________________ ang kapatiran noong Oktubre, 1841. 5.Nahuli si Pule at hinatulang mamatay sa ______________________.
  • 5. Pilipinas sa pag-aani ng tabako sa buong silangan. C.Cebuano B. Badjao D. Gaddang 4. Ano ang isa sa mga dahilan ng pag-aalsa ng mga katutubo laban sa mga Español? A. Pagyakap sa relihiyong Kristiyanismo. B. Mabuting pakikitungo ng mga Español sa mga katutubo. C. Pangangamkam ng mga lupain ng mga pinunong Español. D. Paniningil ng tamang buwis sa mga katutubong Pilipino. 5.Bakit hindi nagtagumpay ang mga rebelyon ng mga Pilipino laban sa mga Español? A. Wala silang pinuno. C. Wala silang pagkakaisa. B. Wala silang mga armas. D. Wala silang sapat na dahilan. J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Takdang Aralin Ilarawan. Sino sa mga Pilipinong nag-alsa laban sa mga Español ang higit mong hinangaan? Bakit? Takdang Aralin. Sagutin ang katanungan. IV. Mga Tala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
  • 6. pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?