SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: FILIPINO
Teaching Dates and
Time: APRIL 15-19, 2024 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter
Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
A. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang kakayahan sa
Mapanuring pakikinig at pagunawa
Sa napakinggan
Naipamamalas ang kakayahan at
tatas
sa pagsasalita at pagpapahayag
ng sariling ideya, kaisipan,
karanasan at damdamin
Naisasagawa ang mapanuring
pagbasa
sa iba’t ibang uri ng teksto at
napapalawak ang talasalitaan
Naipamamalas ang iba’t
ibang kasanayan upang
maunawaan ang iba’t
ibang teksto
CATCH-UP FRIDAY
B. Pamantayan sa
Pagaganap
Nakabubuo ng nakalarawang
balangkas batay sa napakinggan
Nakagagawa ng radio
broadcast/teleradyo, debate at
ng
isang forum
Nakagagawa ng grap o tsart tungkol
sa binasa, nakapagsasagawa ng
isang debate tungkol sa isang isyu o
binasang
paksa
Nagagamit ang silidaklatan
sa pagsasaliksik
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto (Isulat ang
code ng bawat
kasanayan)
Naisasakilos ang napakinggang awit
Napapangkat ang mga salitang
magkaka-ugnay
F5PN-IVc-f-5 , F5PT-IVc-j-6/Pahina 76
ng 143
Nagagamit ang iba’ t ibang uri
ng pangungusap sa
pakikipanayam/interview
F5WG-IVc-13.5
Nasasagot ang mga tanong sa
binasang tekstong pang-
impormasyon
F5PB-IVc-d-3.2
Nagagamit nang wasto ang
Dewey Classification System
F5EP-IVc-9.3
A. NILALAMAN Pagsasakilos ang napakinggang awit.
Pagpapangkat ang mga salitang
magkaka-ugnay
Paggamit ang iba’ t ibang uri ng
pangungusap
sapakikipanayam/interview
Pagsasagot ang mga tanong sa
binasang tekstong pang-
impormasyon
Paggamit nang wasto ang Dewey
Classification System
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay
ng Guro
2.Mga pahina sa
Kagamitang Pang-Mag-
aaral
Punla 5 p127, Landas sa Pagbasa 6 p
9,22
Hiyas sa Wika 5 p 15-20, Hiyas sa
Pagbasa 5 p102-107
Punla 5 p54-56 Pag-unlad sa Wika at Pagbasa 5
p143-144,
Pagdiriwang sa Wikang Filipino
sa Pagbasa 5 p195-198
3.Mga pahina sa Teksbuk
4.Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Tsart ng awit
larawan
Metacards
larawan
Metacards
Tsart
Metacards
flashcards
Metacards
B. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa
nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng
bagong aralin
1.Pagsasanay :
Maglalaro tayo kagaya ng sa Family
Frued.Magbigay ng mga trabaho na
gumagamit ng pito?
2.Balik-aral:
Ano ang dapat natin tandaan kapag
nais natin magpahayag tungkol sa
isang nasaksihan ninyong pangyayari?
1..Pagsasanay
Buuin ang mga jumble letters at
sabihin kung anong uri ito.
1.tapanong
2.dampadam
3.saypasalay
4. uptosa
2.Balik-aral
Ibigay ang kaugnay na salita ng
puto? lapis?gulong?
1.Pagsasanay
Unahan sa pagbibigay ng kahulugan
ang mga sumusunod na salita :
bilao ng palay mag-
usyosoginhawa nagtungo
isaing
2.Balik-aral
Anu-anong uri ng pangungusap ang
ginagamit sa pakikipanayam?
1.Pagsasanay
Pagbabaybay
Idikta ng sampung salita
2. Balik-aral
Ano ang ating napag-aralan
kahapon?
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
A.Pagganyak :
Iparinig ang awit ng Smokey
Mountain na Anak ng Pasig
A.Pagganyak
Kung kayo ay papipilin sino ang
gusto ninyo makapanayam?
Bakit?
A.Pagganyak
Tumawag ng walong bata upang
Ipabuo ito : Pagsasagot ang mga
tanong sa binasang tekstong pang-
impormasyon
A.Pagganyak
Tumawag ng labing dalawang
bata bigyan ng titik ang bawat isa
at ipabuo ang Dewey System
Nakapunta nab a kayo sa libaray?
Nakakita nab a kau ng kard
katalog?
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
Paglalahad :
Pangkatin ang klase sa apat. Habang
pinakikinggan ang awit ng Anak ng
Pasig. Umisip kayo ng galaw o kilos na
nababagay sa lyrics ng awit. Hanapin
ninyo sa lyrics ng awit ang
magkakaugnay na salita o maari din
umisip kayo ng mga salitang kaugnay
ng mga salitang may salunguhit sa
lyrics.
B.Paglalahad
Ipabasa ang panayam sa Ang Hari
ng mga Dyip mula sa Hiyas sa
Pagbasa 5p 102-103.
Paglalahad
Ilahad ang kwento ni Pole at ang
Bigas
Si Pole at ang Bilao ng Bigas
Refer to LM
B.Paglalahad
Isa sa sistema na ginagamit sa
pa-aayos ng mga aklat sa aklatan
ay ang Dewey Decimal System.
Ito ay sinimulan ni Melvin
Dewey,isang Amerikano. Inaayos
ang mga aklat ayon sa paksang
pinangkat sa sampubg kategorya.
00-99 General Works/
Sanggunian
100199Philosophy/Pilosopiya/Sik
olohiya
200-299 Religion/Relihiyon
300-399 Social Studies/Araling
Panlipunan(Pulitika, Batas,
Edukasyon, Pamahalaan,
Kalakalan, Komunikasyon)
400-499 Language/Wika
500-599 Pure Science/ Agham
600-699 Technology/Useful Arts
o Applied Science
700-799 The Arts/ fine Atrs and
Recreation
800-899 Literature/ Panitikan
900-999 Geography, History/
Heograpiya at Kasaysayan
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan #1
Pagtalakay :
Pag –usapan ang mga kilos na
pwedeng gamitin sa awit. Ano mga
dapat isaalang- alang kapag
naglalapat ng kilos sa awit? Paano
ninyo nasabi na magkaugnay ang mga
salita?
C.Pagtatalakay
Tungkol saan ang binasang
panayam?
Saang larangan napatanyag si G.
Leonardo S. Sarao?
Paano siya nagtagumpay?
Anu-anong uri ng pangungusap
ang maari natin gamitin sa
pakikipanayam?
.Pagtalakay :
Sagutin ang sumusunod na mga
tanong tungkol sa Kwento:
1.Saan naganap ang kwento?Sa
anong yugto ng buhay ni Pole ito
naganap ?
2.Sinu-sino ang iba pang tauhan sa
kwento?Ilarawan ang bawat isa sa
kanila.
3.Ilarawan mo si Pole.
4.Ano ang kusang ginawa ni Pole na
hindi iniutos ng kanyang ina?
5.Ginawa ba niya ang nararapat
gawin? Ano ang naramdaman niya
sa kanyang ginawa?
6.Paano siya naiiba sa kanyang mga
kaibigan?
7.Dapat ba siyang hangaan at
tularan ng kabataang tulad mo?
Bakit?
8.Kailan mo naipakikita ang mga
katangiang tulad ng kay Pole?
C.Pagtatalakay
Ano ang Dewey System ?
Paano ito makatutulong sa mga
mag –aaral?
E. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad
ng bagong kasanayan #2
. Pagpapayamang Gawain:
A.Gawin Ninyo
:Kumuha ng kapareha.Ibigay ang
pagkakaugnay ng bawat pares ng
salita ay magkasingkahulugan o
magkasalungat:
1.Hangal : matalino
6.lihim: sekreto
2.Lumubog:lumutang
7.namangha:nagulat
3.Nagdaralita:naghihirap
8.dahop:sagana
4.Umuusok: umaaso
9.intindihin:unawain
5.Matagal:sandal
10. Nabatid: nalaman
D.Pagpapayamang Gawain
A.Gawin ninyo :
Pangkatin ang klase.Bigyan ang
bawat pangkat ng kopya ng isa pa
ring panayam naman sa
Piyanistang Pilipina. Tingnan sa
Hiyas Pagbasa 5 p 106.Pumili sa
grupo na pwedeng gumanap
bilang Pilipinang piyanista at
isang guro
Pagpapayamang Gawain
A.Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase Ipagawa sa
bawat pangkat ang habi ng tauhan
ni Pole
Pole
Katangian Patunay
D.Pagpapayamang Gawain
A.Gawin Natin
Pangkatin at klase at ipagrupo
ang aklat na mayroon sila kung
saan kabilang na code.
F. Paglinang sa Kabihasan
(Tungo sa Formative
Assessment)
B.Gawin Mo
Kung papipilin ka ng isang awit na
nagsasaad ng damdamin mo para sa
ating bansa, anong awit ang pipiliin
mo? Ilista sa hiwalay na papel ang
liriko o ang bahagi ng liriko ng awit na
B.Gawin Mo
Kung ikaw ang naatasan na
makimanayam sa hari ng dyip o
sa pilipinang piyanista. Anu-ano
ang gusto mong sabihin at
itanong sa kanila ?
B.Gawin mo
Basahin at sagutin ang mga tanong:
May isang batang ang pangalan ay
David. Marunong manalangin at
saka umawit. Itong batang si David
ay kumuha ng limang bato upang
B.Gawin Mo
Sabihin kung anong code ang
dapat ilagay sa sumusunod na
aklat:
1. Science and Health
2. Hekasi
ito. gamitin niya sa kanyang paltik laban
kay Goliat na lubhang malaki sa
kanya. HNoong nagkaharap na si
david at Goliat , tinawanan lang niya
ito dahil sa bata pa sya at maliit pa.
Ngunit di natakot si David isang
bato ang nilagay sa kanyang tirador
at pinaikot- ikot. At tumama ito sa
noo si Goliat at natumba at tumama
pa ang ulo nito sa bato.
Sinu-sino ang pangunahing tauhan
sa kwento?
Bakit pinagtatawanan lamang ni
Goliat si Davd?
3. MSEP
4. Hiyas sa Wika
5. Magpalakas at Umunlad
G. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na
buhay
. Paglalapat :
Paano mo maipapakita ang
pagmamahal mo sa ating inang
kalikasan ? Isulat ito sa isang talata at
gamitan ng mga salitang magkaka-
ugnay.
.Paglalapat
Mahalaga ba na gumamit ng
magagalang na pananalita kung
ikaw ay makikipanayam sa isang
tao? Dapat mo bang pilitin sila sa
gusto mong maging sagot nila ?
Paglalapat
Minsan nang tanungin ang dating
Pangulong Fidel V. Ramos kung sino
sa mga Pangulo ng Pilipinad ang
hinahangaan niya. Walang atubili
kanyang sinabi na si Dr. Jose P.
Laurel dahil nagging pangulo ito
noong panahon ng Hapon dahil
napakahirap magpasya noon
sapagkat maninimbang sa
Pamahalaang Hapon at kapakanan
ng mga Pilipino. Bakit humanga ang
dating Pangulong Ramos kay Dr.
Jose P. Laurel?
F.Paglalapat
Nagpunta ka sa aklatan para
manghiram ng aklat na gusting –
gusto mo. Nagkataong wala ang
gurong nakatalaga sa aklatan.
Alam mo kung saang cabinet ito
nakalagay at naiinip ka na sa
paghihintay. Ano ang iyong
gagawion ?
H. Paglalahat ng Arallin .Paglalahat :
Ano ang natutunan mo sa aralin ?
Ano ang dapat natin gawin upang
manatiling maayos an gating
kapaligiran?
.Paglalahat
Ano ang natutunan mo sa aralin?
Ano ang gagawin ninyo kung kayo
ay naatasan na makipanayam sa
isang sikat na tao sa ating bansa?
Anu-anong uri ng pangungusap
ang inyong pwedeng gamitin
kung makikipanayam ka?
Paglalahat
Anong aral ang napulot natin sa
kwento ni Pole?
Ano ang natutuhan mo sa aralin?
E.Paglalahat
Ano ang kahalagahan ng code sa
pag-aayos ng silid aklatan?
I. Pagtataya ng Aralin . Pagtataya :
Ibigay ang mga salitang
magkakaugnay at ang paraan ng
pagkakaugnay ng mga ito (gamit,
bahagi,lokasyon o ugnayan sa kulay).
Halimbawa sa bilang 1, ang watawat
at tagdan ang magkaugnay. Ang
Pagtataya
Magtala ng limang pangungusap
na maaring magamit kung
makikipanayam.
Pagtataya :
Basahin at sagutin ang sumusunod
na tanong :
Walang panginoon - Deogracias
Rosario
1.Bakit galit si Marcos kay Don
Pagtataya
A.Sagutin nang wasto.
1. Ikaw ba ay pumupunta
sa inyong library?Bakit?
2. Ano ang iyong
ipiniprisinta bago manghiram ng
mga aklat?
paraan ng pagkakaugnay ay lokasyon
dahil ikinakabit ang watawat sa
tagdan nito. Gawin ang bilang 2-10 sa
sagutang papel.
1. watawat,awit,tagdan, bata
(lokasyon)
2.langit, bughaw, burol,lupa
3.dagat,bapor,dyip, bus
4.dingding,palay, bahay,paaralan
5.panghiwa,palakol,kutsilyo,martilyo
6.pala,pako,panghukay, gunting
7.araro,gulong,kariton,puno
8.ibon,pugad,aso,pusa
9.kotse,garahe,kabayo,kambing
10.Pilipinas, Timog-silangan, malayo,
lahi
Teong?
2.Sino ang pangunahing tauhan sa
kwento?
3.Ano ang nagging dahilan ng
kamtayan ni Don Teong?
4.Kung ikaw si Marcos gagawin mo
rin ba ang kanyang ginawa? Bakit?
5.Anong aral ang napulot natin sa
kwento?
3. Paano mo hahanapin
ang isang aklat kung pamagat
lamang nito ang alam mo?
4. Sino ang maari mong
pagtanungan tungkol sa aklat na
hinahanap mo?
B.Isulat kung ang sagot ay tama o
mali
1.Mas una ang pangalan ng
awtor kapag hinahanap ang kard
ng paksa
2.Nasasabi ang aklat kung saan at
kalian ito nilimbag
J. Karagdagang gawain para
sa takdang-aralin at
remediation
V. Takdang Aralin:
Magsaliksik sa iba’t ibang uri ng
pangungusap na maaring gamitin sa
pakikipanayam.
Takdang Aralin :
Kung bibigyan ka ng pagkakataon
na makipanayam sa ating
Pangulo, anu- ano ang nais mong
itanong sa kanya?
Takdang-Aralin
Magsaliksik tungkol sa Dewey
System at alamin kung paano at
saan ito ginagamit.
Takdang-Aralin
Pumunta sa silid-
aklatan. Magtala sa kwaderno ng
mga aklat na maaaring ihanay o
isali sa bawat klasipikasyon ayon
sa Dewey Decimal syatem.
Kopyahin din ang call number ng
kard na makikita sa bahaging
kaliwa nito na nagign gabay mo
sa paghahanap ng aklat.
C. Mga Tala
D. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral
na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mag-
aaral na nakaunawa sa
aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng
lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan
sa tulong ng aking
punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?

More Related Content

What's hot

First Quarter 3rd summative test
First Quarter 3rd summative testFirst Quarter 3rd summative test
First Quarter 3rd summative testSalome Lucas
 
1 mtb tg sb q1 w7
1 mtb tg sb q1 w71 mtb tg sb q1 w7
1 mtb tg sb q1 w7julietx45
 
English gr.1 teacher's guide (q3&q4)inside pp10 12-12
English gr.1 teacher's guide (q3&q4)inside pp10 12-12English gr.1 teacher's guide (q3&q4)inside pp10 12-12
English gr.1 teacher's guide (q3&q4)inside pp10 12-12Wilma Villanueva
 
Narrative report on nutrition month 2016
Narrative report on nutrition month 2016Narrative report on nutrition month 2016
Narrative report on nutrition month 2016Novelyn Dela Peña
 
Program-of-Activities-for-the-Conduct-of-GSP-District-Encampment-2022.docx
Program-of-Activities-for-the-Conduct-of-GSP-District-Encampment-2022.docxProgram-of-Activities-for-the-Conduct-of-GSP-District-Encampment-2022.docx
Program-of-Activities-for-the-Conduct-of-GSP-District-Encampment-2022.docxLeonisaVirreyBraganz
 
Q4_ESP_MOD 1_Nakapagpapakita ng ibat-ibang paraan ngpagpapasalamat sa mga biy...
Q4_ESP_MOD 1_Nakapagpapakita ng ibat-ibang paraan ngpagpapasalamat sa mga biy...Q4_ESP_MOD 1_Nakapagpapakita ng ibat-ibang paraan ngpagpapasalamat sa mga biy...
Q4_ESP_MOD 1_Nakapagpapakita ng ibat-ibang paraan ngpagpapasalamat sa mga biy...Venus Lastra
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)LiGhT ArOhL
 
Graduation Program
Graduation ProgramGraduation Program
Graduation Programlspu
 
Detailed lesson plan in Science III Basic Types of Clouds
Detailed lesson plan in Science III Basic Types of CloudsDetailed lesson plan in Science III Basic Types of Clouds
Detailed lesson plan in Science III Basic Types of CloudsRacina1221
 
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docxESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docxAbebRevilla
 
Summative test in science vi (forms of energy)
Summative test in science vi (forms of energy)Summative test in science vi (forms of energy)
Summative test in science vi (forms of energy)Ronaldo Digma
 
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanagAgham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanagDesiree Mangundayao
 
Lesson plan english 6 -sequencing major ideas
Lesson plan english 6 -sequencing major ideasLesson plan english 6 -sequencing major ideas
Lesson plan english 6 -sequencing major ideasRophelee Saladaga
 

What's hot (20)

lesson plan epp5 cot 2.docx
lesson plan epp5 cot 2.docxlesson plan epp5 cot 2.docx
lesson plan epp5 cot 2.docx
 
First Quarter 3rd summative test
First Quarter 3rd summative testFirst Quarter 3rd summative test
First Quarter 3rd summative test
 
1 mtb tg sb q1 w7
1 mtb tg sb q1 w71 mtb tg sb q1 w7
1 mtb tg sb q1 w7
 
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 ESP SECOND PERIODIC TEST
 
English gr.1 teacher's guide (q3&q4)inside pp10 12-12
English gr.1 teacher's guide (q3&q4)inside pp10 12-12English gr.1 teacher's guide (q3&q4)inside pp10 12-12
English gr.1 teacher's guide (q3&q4)inside pp10 12-12
 
Narrative report on nutrition month 2016
Narrative report on nutrition month 2016Narrative report on nutrition month 2016
Narrative report on nutrition month 2016
 
Program-of-Activities-for-the-Conduct-of-GSP-District-Encampment-2022.docx
Program-of-Activities-for-the-Conduct-of-GSP-District-Encampment-2022.docxProgram-of-Activities-for-the-Conduct-of-GSP-District-Encampment-2022.docx
Program-of-Activities-for-the-Conduct-of-GSP-District-Encampment-2022.docx
 
idlar-riezl MARCH.docx
idlar-riezl MARCH.docxidlar-riezl MARCH.docx
idlar-riezl MARCH.docx
 
Mt lm q 2 tagalog (1)
Mt  lm q 2 tagalog (1)Mt  lm q 2 tagalog (1)
Mt lm q 2 tagalog (1)
 
Q4_ESP_MOD 1_Nakapagpapakita ng ibat-ibang paraan ngpagpapasalamat sa mga biy...
Q4_ESP_MOD 1_Nakapagpapakita ng ibat-ibang paraan ngpagpapasalamat sa mga biy...Q4_ESP_MOD 1_Nakapagpapakita ng ibat-ibang paraan ngpagpapasalamat sa mga biy...
Q4_ESP_MOD 1_Nakapagpapakita ng ibat-ibang paraan ngpagpapasalamat sa mga biy...
 
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
 
Graduation Program
Graduation ProgramGraduation Program
Graduation Program
 
Detailed lesson plan in Science III Basic Types of Clouds
Detailed lesson plan in Science III Basic Types of CloudsDetailed lesson plan in Science III Basic Types of Clouds
Detailed lesson plan in Science III Basic Types of Clouds
 
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docxESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx
ESP 3 Q3 WEEK 5 DAY 4.docx
 
Summative test in science vi (forms of energy)
Summative test in science vi (forms of energy)Summative test in science vi (forms of energy)
Summative test in science vi (forms of energy)
 
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanagAgham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag
Agham 3 yunit iii aralin 6 wastong paraan ng paggamit ng liwanag
 
Lesson plan english 6 -sequencing major ideas
Lesson plan english 6 -sequencing major ideasLesson plan english 6 -sequencing major ideas
Lesson plan english 6 -sequencing major ideas
 
Lesson plan science kinder
Lesson plan science kinderLesson plan science kinder
Lesson plan science kinder
 
English 2 unit 4 tg
English 2 unit 4 tgEnglish 2 unit 4 tg
English 2 unit 4 tg
 
Spg action plan
Spg action planSpg action plan
Spg action plan
 

Similar to Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx

Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docxFILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docxermaamor
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docxNathalieLei2
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxAnabelleDeTorres
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxGENEVADPAGALLAMMAN
 
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docxArnelDeQuiros3
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxAnaCaraCabrerosManal
 
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023MichaelMacaraeg3
 
filipino 5 week 5 day 2.pptx
filipino 5 week 5 day 2.pptxfilipino 5 week 5 day 2.pptx
filipino 5 week 5 day 2.pptxMaeShellahAbuyuan
 
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxJonerDonhito1
 
Grade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docxGrade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docxssuserda25b51
 
Filipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th gradingFilipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th gradingEDITHA HONRADEZ
 
Grade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docxGrade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docxssuserda25b51
 

Similar to Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx (20)

Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docxFILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
FILIPINO 5_Q4_W3 DLL.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W5.docx
 
GRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docxGRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docx
 
DLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docxDLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docx
DLL_FILIPINO 5_Q3_W4.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W8.docx
 
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_CAJKABLAHALBLABFLDANW8.docx
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
DLL_FILIPINO 4_Q3_W8.docx SCHOOL YEAR 2023
 
filipino 5 week 5 day 2.pptx
filipino 5 week 5 day 2.pptxfilipino 5 week 5 day 2.pptx
filipino 5 week 5 day 2.pptx
 
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
 
Grade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docxGrade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docx
 
Filipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th gradingFilipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th grading
 
DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx
 
Filipino 4
Filipino 4Filipino 4
Filipino 4
 
Grade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docxGrade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docx
 

Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx

 • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: FILIPINO Teaching Dates and Time: APRIL 15-19, 2024 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes A. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kakayahan sa Mapanuring pakikinig at pagunawa Sa napakinggan Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba’t ibang uri ng teksto at napapalawak ang talasalitaan Naipamamalas ang iba’t ibang kasanayan upang maunawaan ang iba’t ibang teksto CATCH-UP FRIDAY B. Pamantayan sa Pagaganap Nakabubuo ng nakalarawang balangkas batay sa napakinggan Nakagagawa ng radio broadcast/teleradyo, debate at ng isang forum Nakagagawa ng grap o tsart tungkol sa binasa, nakapagsasagawa ng isang debate tungkol sa isang isyu o binasang paksa Nagagamit ang silidaklatan sa pagsasaliksik C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) Naisasakilos ang napakinggang awit Napapangkat ang mga salitang magkaka-ugnay F5PN-IVc-f-5 , F5PT-IVc-j-6/Pahina 76 ng 143 Nagagamit ang iba’ t ibang uri ng pangungusap sa pakikipanayam/interview F5WG-IVc-13.5 Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang- impormasyon F5PB-IVc-d-3.2 Nagagamit nang wasto ang Dewey Classification System F5EP-IVc-9.3 A. NILALAMAN Pagsasakilos ang napakinggang awit. Pagpapangkat ang mga salitang magkaka-ugnay Paggamit ang iba’ t ibang uri ng pangungusap sapakikipanayam/interview Pagsasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang- impormasyon Paggamit nang wasto ang Dewey Classification System KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag- aaral Punla 5 p127, Landas sa Pagbasa 6 p 9,22 Hiyas sa Wika 5 p 15-20, Hiyas sa Pagbasa 5 p102-107 Punla 5 p54-56 Pag-unlad sa Wika at Pagbasa 5 p143-144, Pagdiriwang sa Wikang Filipino sa Pagbasa 5 p195-198 3.Mga pahina sa Teksbuk 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Tsart ng awit larawan Metacards larawan Metacards Tsart Metacards flashcards Metacards B. PAMAMARAAN
 • 2. A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin 1.Pagsasanay : Maglalaro tayo kagaya ng sa Family Frued.Magbigay ng mga trabaho na gumagamit ng pito? 2.Balik-aral: Ano ang dapat natin tandaan kapag nais natin magpahayag tungkol sa isang nasaksihan ninyong pangyayari? 1..Pagsasanay Buuin ang mga jumble letters at sabihin kung anong uri ito. 1.tapanong 2.dampadam 3.saypasalay 4. uptosa 2.Balik-aral Ibigay ang kaugnay na salita ng puto? lapis?gulong? 1.Pagsasanay Unahan sa pagbibigay ng kahulugan ang mga sumusunod na salita : bilao ng palay mag- usyosoginhawa nagtungo isaing 2.Balik-aral Anu-anong uri ng pangungusap ang ginagamit sa pakikipanayam? 1.Pagsasanay Pagbabaybay Idikta ng sampung salita 2. Balik-aral Ano ang ating napag-aralan kahapon? B. Paghahabi sa layunin ng aralin A.Pagganyak : Iparinig ang awit ng Smokey Mountain na Anak ng Pasig A.Pagganyak Kung kayo ay papipilin sino ang gusto ninyo makapanayam? Bakit? A.Pagganyak Tumawag ng walong bata upang Ipabuo ito : Pagsasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang- impormasyon A.Pagganyak Tumawag ng labing dalawang bata bigyan ng titik ang bawat isa at ipabuo ang Dewey System Nakapunta nab a kayo sa libaray? Nakakita nab a kau ng kard katalog? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Paglalahad : Pangkatin ang klase sa apat. Habang pinakikinggan ang awit ng Anak ng Pasig. Umisip kayo ng galaw o kilos na nababagay sa lyrics ng awit. Hanapin ninyo sa lyrics ng awit ang magkakaugnay na salita o maari din umisip kayo ng mga salitang kaugnay ng mga salitang may salunguhit sa lyrics. B.Paglalahad Ipabasa ang panayam sa Ang Hari ng mga Dyip mula sa Hiyas sa Pagbasa 5p 102-103. Paglalahad Ilahad ang kwento ni Pole at ang Bigas Si Pole at ang Bilao ng Bigas Refer to LM B.Paglalahad Isa sa sistema na ginagamit sa pa-aayos ng mga aklat sa aklatan ay ang Dewey Decimal System. Ito ay sinimulan ni Melvin Dewey,isang Amerikano. Inaayos ang mga aklat ayon sa paksang pinangkat sa sampubg kategorya. 00-99 General Works/ Sanggunian 100199Philosophy/Pilosopiya/Sik olohiya 200-299 Religion/Relihiyon 300-399 Social Studies/Araling Panlipunan(Pulitika, Batas, Edukasyon, Pamahalaan, Kalakalan, Komunikasyon) 400-499 Language/Wika 500-599 Pure Science/ Agham 600-699 Technology/Useful Arts o Applied Science 700-799 The Arts/ fine Atrs and Recreation 800-899 Literature/ Panitikan 900-999 Geography, History/ Heograpiya at Kasaysayan
 • 3. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagtalakay : Pag –usapan ang mga kilos na pwedeng gamitin sa awit. Ano mga dapat isaalang- alang kapag naglalapat ng kilos sa awit? Paano ninyo nasabi na magkaugnay ang mga salita? C.Pagtatalakay Tungkol saan ang binasang panayam? Saang larangan napatanyag si G. Leonardo S. Sarao? Paano siya nagtagumpay? Anu-anong uri ng pangungusap ang maari natin gamitin sa pakikipanayam? .Pagtalakay : Sagutin ang sumusunod na mga tanong tungkol sa Kwento: 1.Saan naganap ang kwento?Sa anong yugto ng buhay ni Pole ito naganap ? 2.Sinu-sino ang iba pang tauhan sa kwento?Ilarawan ang bawat isa sa kanila. 3.Ilarawan mo si Pole. 4.Ano ang kusang ginawa ni Pole na hindi iniutos ng kanyang ina? 5.Ginawa ba niya ang nararapat gawin? Ano ang naramdaman niya sa kanyang ginawa? 6.Paano siya naiiba sa kanyang mga kaibigan? 7.Dapat ba siyang hangaan at tularan ng kabataang tulad mo? Bakit? 8.Kailan mo naipakikita ang mga katangiang tulad ng kay Pole? C.Pagtatalakay Ano ang Dewey System ? Paano ito makatutulong sa mga mag –aaral? E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 . Pagpapayamang Gawain: A.Gawin Ninyo :Kumuha ng kapareha.Ibigay ang pagkakaugnay ng bawat pares ng salita ay magkasingkahulugan o magkasalungat: 1.Hangal : matalino 6.lihim: sekreto 2.Lumubog:lumutang 7.namangha:nagulat 3.Nagdaralita:naghihirap 8.dahop:sagana 4.Umuusok: umaaso 9.intindihin:unawain 5.Matagal:sandal 10. Nabatid: nalaman D.Pagpapayamang Gawain A.Gawin ninyo : Pangkatin ang klase.Bigyan ang bawat pangkat ng kopya ng isa pa ring panayam naman sa Piyanistang Pilipina. Tingnan sa Hiyas Pagbasa 5 p 106.Pumili sa grupo na pwedeng gumanap bilang Pilipinang piyanista at isang guro Pagpapayamang Gawain A.Gawin Ninyo Pangkatin ang klase Ipagawa sa bawat pangkat ang habi ng tauhan ni Pole Pole Katangian Patunay D.Pagpapayamang Gawain A.Gawin Natin Pangkatin at klase at ipagrupo ang aklat na mayroon sila kung saan kabilang na code. F. Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) B.Gawin Mo Kung papipilin ka ng isang awit na nagsasaad ng damdamin mo para sa ating bansa, anong awit ang pipiliin mo? Ilista sa hiwalay na papel ang liriko o ang bahagi ng liriko ng awit na B.Gawin Mo Kung ikaw ang naatasan na makimanayam sa hari ng dyip o sa pilipinang piyanista. Anu-ano ang gusto mong sabihin at itanong sa kanila ? B.Gawin mo Basahin at sagutin ang mga tanong: May isang batang ang pangalan ay David. Marunong manalangin at saka umawit. Itong batang si David ay kumuha ng limang bato upang B.Gawin Mo Sabihin kung anong code ang dapat ilagay sa sumusunod na aklat: 1. Science and Health 2. Hekasi
 • 4. ito. gamitin niya sa kanyang paltik laban kay Goliat na lubhang malaki sa kanya. HNoong nagkaharap na si david at Goliat , tinawanan lang niya ito dahil sa bata pa sya at maliit pa. Ngunit di natakot si David isang bato ang nilagay sa kanyang tirador at pinaikot- ikot. At tumama ito sa noo si Goliat at natumba at tumama pa ang ulo nito sa bato. Sinu-sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Bakit pinagtatawanan lamang ni Goliat si Davd? 3. MSEP 4. Hiyas sa Wika 5. Magpalakas at Umunlad G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay . Paglalapat : Paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa ating inang kalikasan ? Isulat ito sa isang talata at gamitan ng mga salitang magkaka- ugnay. .Paglalapat Mahalaga ba na gumamit ng magagalang na pananalita kung ikaw ay makikipanayam sa isang tao? Dapat mo bang pilitin sila sa gusto mong maging sagot nila ? Paglalapat Minsan nang tanungin ang dating Pangulong Fidel V. Ramos kung sino sa mga Pangulo ng Pilipinad ang hinahangaan niya. Walang atubili kanyang sinabi na si Dr. Jose P. Laurel dahil nagging pangulo ito noong panahon ng Hapon dahil napakahirap magpasya noon sapagkat maninimbang sa Pamahalaang Hapon at kapakanan ng mga Pilipino. Bakit humanga ang dating Pangulong Ramos kay Dr. Jose P. Laurel? F.Paglalapat Nagpunta ka sa aklatan para manghiram ng aklat na gusting – gusto mo. Nagkataong wala ang gurong nakatalaga sa aklatan. Alam mo kung saang cabinet ito nakalagay at naiinip ka na sa paghihintay. Ano ang iyong gagawion ? H. Paglalahat ng Arallin .Paglalahat : Ano ang natutunan mo sa aralin ? Ano ang dapat natin gawin upang manatiling maayos an gating kapaligiran? .Paglalahat Ano ang natutunan mo sa aralin? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ay naatasan na makipanayam sa isang sikat na tao sa ating bansa? Anu-anong uri ng pangungusap ang inyong pwedeng gamitin kung makikipanayam ka? Paglalahat Anong aral ang napulot natin sa kwento ni Pole? Ano ang natutuhan mo sa aralin? E.Paglalahat Ano ang kahalagahan ng code sa pag-aayos ng silid aklatan? I. Pagtataya ng Aralin . Pagtataya : Ibigay ang mga salitang magkakaugnay at ang paraan ng pagkakaugnay ng mga ito (gamit, bahagi,lokasyon o ugnayan sa kulay). Halimbawa sa bilang 1, ang watawat at tagdan ang magkaugnay. Ang Pagtataya Magtala ng limang pangungusap na maaring magamit kung makikipanayam. Pagtataya : Basahin at sagutin ang sumusunod na tanong : Walang panginoon - Deogracias Rosario 1.Bakit galit si Marcos kay Don Pagtataya A.Sagutin nang wasto. 1. Ikaw ba ay pumupunta sa inyong library?Bakit? 2. Ano ang iyong ipiniprisinta bago manghiram ng mga aklat?
 • 5. paraan ng pagkakaugnay ay lokasyon dahil ikinakabit ang watawat sa tagdan nito. Gawin ang bilang 2-10 sa sagutang papel. 1. watawat,awit,tagdan, bata (lokasyon) 2.langit, bughaw, burol,lupa 3.dagat,bapor,dyip, bus 4.dingding,palay, bahay,paaralan 5.panghiwa,palakol,kutsilyo,martilyo 6.pala,pako,panghukay, gunting 7.araro,gulong,kariton,puno 8.ibon,pugad,aso,pusa 9.kotse,garahe,kabayo,kambing 10.Pilipinas, Timog-silangan, malayo, lahi Teong? 2.Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? 3.Ano ang nagging dahilan ng kamtayan ni Don Teong? 4.Kung ikaw si Marcos gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? 5.Anong aral ang napulot natin sa kwento? 3. Paano mo hahanapin ang isang aklat kung pamagat lamang nito ang alam mo? 4. Sino ang maari mong pagtanungan tungkol sa aklat na hinahanap mo? B.Isulat kung ang sagot ay tama o mali 1.Mas una ang pangalan ng awtor kapag hinahanap ang kard ng paksa 2.Nasasabi ang aklat kung saan at kalian ito nilimbag J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation V. Takdang Aralin: Magsaliksik sa iba’t ibang uri ng pangungusap na maaring gamitin sa pakikipanayam. Takdang Aralin : Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makipanayam sa ating Pangulo, anu- ano ang nais mong itanong sa kanya? Takdang-Aralin Magsaliksik tungkol sa Dewey System at alamin kung paano at saan ito ginagamit. Takdang-Aralin Pumunta sa silid- aklatan. Magtala sa kwaderno ng mga aklat na maaaring ihanay o isali sa bawat klasipikasyon ayon sa Dewey Decimal syatem. Kopyahin din ang call number ng kard na makikita sa bahaging kaliwa nito na nagign gabay mo sa paghahanap ng aklat. C. Mga Tala D. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag- aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation
 • 6. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?