SlideShare a Scribd company logo

DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx

Free

DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx

1 of 8
Download to read offline
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: LUMBO INTEGRATED SCHOOL Grade Level: V
Teacher: Wenefrida T. Amplayo Learning Area: FILIPINO
Teaching Dates and
Time: October 3-7,2023 (WEEK 7) Quarter: 1ST QUARTER
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I.LAYUNIN
A.Pamantayang Pangnilalaman Pakikinig Wikang Binibigkas/ pagpapaunlad
ng talasalitaan
Gramatika Estratehiya sa pag-aaral Pagsulat
B.Pamantayan sa Pagganap
C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto A. Nasasagot ang mga tanong sa
binasang anekdota F5PB-Id-3.4
B. Nagagamit nang wasto ang mga
pangngalan at panghalip sa
pagtalakay tungkol sa sarili,sa mga
tao, hayop,lugar,bagay at
pangyayari sa paligid F5WG-Ia-e-2
A. Nagagamit ang iba’t ibang uri
ng panghalip sa usapan at
pagsasabi tungkol sa sariling
karanasan F5WG-If-j-3
B. Nagagamit ang magagalang na
pananalita sa pagsasabi ng
hinaing o reklamo F5PS-Ig-12.18
A. Nakapagbibigay ng angkop na
pamagat sa isang talata F5PB-lg-8
B. Naipapakita ang pagtanggap sa
mga ideya ng nabasang akda/
teksto
F4PL-0a-j-6
Nabibigyang- kahulugan ang
mapa ng pamayanan F5EP-If-
g-2
Nailalarawan ang tagpuan
at tauhan ng napanood na
pelikula F5PD-I-g-11
II.NILALAMAN
III.KAGAMITANG PANTURO
A.Sanggunian
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro CG p.66 CG p.66 CG p.66 CG p. 66 CG p. 66
2.Mga pahina sa kagamitang pang-
mag-aaral
3.Mga pahina sa teksbuk
4.Karagdagang kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B.Iba pang kagamitang panturo DLP,tsart DLP,tsart,metacards DLP, tsart, metacards DLP, tsart, metacards DLP,tsart
IV.PROCEDURES
A.Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Paghahawan ng Balakid
Basahin ang mga pangungusap.
Piliin at salungguhitan ang
kasingkahulugan ng mga salitang
italisado batay sa pagkakagamit
nito sa pangungusap.
Ano-ano ang mga halimbawa ng
panghalip?
Paghahawan ng Balakid
Piliin sa loob ng pangungusap ang
kahulugan ng mga salitang may
salungguhit. Isulat sa patlang ang
tamang sagot.
Pagbalik-aralan ang
pagbibigay ng pamagat
Ano ang alamat? Ano-anong
mga alamat ang alam
ninyo?
B.Paghahabi sa layunin ng aralin May nakakatawa ka bang
karanasan? Ikuwento ito sa klase.
Ipakita ang larawan ng isang
department store.
1. Ano-ano ang ginagawa ng mga
tao rito?
2. Ano ang nararamdaman mo
kapag ikaw ay narito?
Pagdadala sa mga bata sa Gulayan
sa Paaralan.
Pagmasdan ang mga pananim.
Ilarawan ang mga pananim.
Ano-ano ang mga ginagawa upang
mapanatiling magaganda at
malulusog ang ating mga pananim?
Ipakita ang larawan Pagpapakita ng larawan ng
kasoy. Anong prutas ito?
Nakakain
na ba kayo nito? Alam ba
ninyo ang alamat ng prutas
na ito?
C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong ralin
Ang kuwentong babasahin natin
ngayon ay may pamagat na
Napakabata Ko Pa Para...
Ano ang tinatawag na makabagong
abono sa lupa?
Ano-ano ang mga pananda na
makikita ninyo sa isang
pamayanan?
Bakit nasa labas ang buto
ng kasoy?
D.Pagtalakay ng bagong konspto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
Basahin ang anekdota ng isang
batang katulad mo.
Basahin ang usapan sa isang
department store.
Nais na mamili ng damit ni Irish
kaya pumunta siya sa SM
department
store
1. Ano ang ISKUTIBU?
2. Ano-anong elemento na
kailangan ng lupa ang taglay
nito?
3. Paano ang paggawa nito?
4. Gaano kahalaga ang pagkakaroon
ng ganitong
imbensyon?
5. Tinatanggap nyo ba ang payo ng
sumulat na huwag itapon
ang mga tira-tirang bagay sa
kusina? Bakit?
Sabay-sabay na basahin ang
isang tula
Panonood ng maikling
pelikula, “Ang Alamat ng
Kasoy”
E. Pagtalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong kasanayan
#2
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang salitang idinugtong sa
pamagat ng ating kuwento?
2. Paano ninyo ilalarawan ang
binasa nating kuwento?
Ano ang tawag natin sa
pagsasalaysay tungkol sa buhay ng
isang tao?
3. Bakit napalundag si Lucy sa
kanyang higaan nang umagang
iyon? Ganito rin ba ang iyong
magiging reaksyon sa gayong
kalagayan? Bakit?
4. Ano-ano ang iba’t ibang bagay
na pumasok sa isipan ni
Lucy?
5. Anong pag-uugali ni Lucy ang
nangibabaw sa kabuuan ng
kuwento. Pangatwiranan ang
inyong sagot.
1. Saan nagpunta si Irish?
2. Ano-ano ang kanyang pinamili?
3. Nagustuhan ba niya ang lahat
ng damit na ipinakita ng
saleslady?
4. Paano niya sinabi sa saleslady
ang kanyang hinaing?
Talakayin
1. Ano-ano ang mga panghalip na
nabasa sa usapan?
(Isusulat ng guro ang mga sagot
ng bata)
2. Ano-ano sa mga panghalip na
ito ang nagpapakita ng
pagmamay-ari?
3. Ano ang tawag sa panghalip na
nagpapahayag ng pagmamay-ari?
4. Kailan ginagamit ang panghalip
na paari?
Basahin ang talata na hinango sa
binasang teksto.
a. Bigyang pansin ang anyo ng
talata sa itaas.
b. Saang bahagi ng talata maaring
matagpuan ang
pamagat?
c. Bakit ito ang naging pamagat ng
talata?
d. Ano-ano ang mga katangian na
dapat isaalang-alang
sa pagbibigay ng pamagat?
1. Ano-anong mga pananda
ang nabanggit sa tula?
2. Saang direksyon
matatagpuan ang simbahan
ng kanilang pamayanan? ang
ospital? munisipyo?
3. Paano ang mga ito
makakatulong sa isang tao na
babagong
nakakapunta sa isang lugar?
1. Sino-sino ang mga tauhan
sa pelikula?
2. Ano-ano ang mga
nagustuhan ninyo sa
napanood na
pelikula?
3. Bakit mo ito naibigan?
4. Dapat ba ninyong tularan
ang kasoy sa kanyang
ipinakitang
ugali? Bakit?
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club
Member - visit
depedclub.com for more
6. Ano-ano ang mga pangngalan
na nabasa ninyo sa anekdota?
7. Ano-ano ang mga panghalip na
nabasa ninyo?
F.Paglinang na Kabihasaan Sabihin kung tama ang
pagkakagamit ng panghalip. Kung
mali,
talakayin kung bakit ito naging
mali.
1. Dito sa tuktok ng bundok ay
may malapad na bato.
2. Iyang suot mong hikaw ay bagay
na bagay sa iyo.
3. Nagwagi sila bilang Bayaning
Pilipinong Guro.
4. Kami ang pagkaing
nagpapalusog.
5. Silang mga aklat ay naiwan sa
ilalim ng upuan
1. Saan nagpunta si Irish?
2. Ano-ano ang kanyang pinamili?
3. Nagustuhan ba niya ang lahat
ng damit na ipinakita ng
saleslady?
4. Paano niya sinabi sa saleslady
ang kanyang hinaing?
Talakayin
1. Ano-ano ang mga panghalip na
nabasa sa usapan?
(Isusulat ng guro ang mga sagot
ng bata)
2. Ano-ano sa mga panghalip na
ito ang nagpapakita ng
pagmamay-ari?
3. Ano ang tawag sa panghalip na
nagpapahayag ng pagmamay-ari?
4. Kailan ginagamit ang panghalip
na paari?
D. Gawin Ninyo
Pangkatin ang klase. Hayaang
pumunta sa nakatakda nilang
lugar
sa paggawa. Ipaulat sa bawat
pangkat ang resulta ng kanilang
ginawa matapos ang inilaang
oras.
Pangkat I- Sumulat ng isang
maikling tula gamit ang
magagalang na salita na
ginagamit kung may hinaing o
reklamo.
Pangkat II- Lumikha ng isang
maikling dula-dulaan na
nagpapakita paggamit ng
magagalang na pananalita sa
pagsasabi ng reklamo o hinaing.
Pangkat III- Gamitin sa
pangungusap ang mga
Pangkatin ang klase. Ipagawa ang
sumusunod sa bawat
pangkat. Iulat sa klase ang ginawa
matapos ang itinakdang oras ng
guro
Pangkatin ang klase. Ipagawa
sa bawat grupo ang nakasulat
sa
metacard.
Pangkat I- Iguhit ang mapa ng
pamayanan ng nabasang tula.
Pangkat II- Magsadula ng
isang pangyayari kung saan
may dumating na tao sa
inyong lugar. Ikaw ang
napagtanungan ng lugar na
kanyang pupuntahan.
Pangkat III- Iguhit ang daan at
mga pananda na makikita
mula sa inyong tahanan
patungong paaralan para
makagawa ng mapa.
Ilarawan ang tauhan at
tagpuan sa pelikula sa
pamamagitan ng
pagsusulat sa mga arrow ng
kanilang katangian
sumusunod na
panghalip paari.
1.akin
2. natin
3.kanila
4.namin
5.amin
Pangkat IV- Isulat ang talata sa
papel at punan ang bawat
patlang ng angkop na panghalip
na paari.
G.Paglalapat ng aralin sa pangaraw-
araw na buhay
Anong pag-uugali ang dapat
mangibabaw sa isang batang
katulad mo? Bakit?
Gamitin ang panghalip na paari sa
pangungusap.Isulat ang
tamang panghalip sa patlang.
1. Ang _________paaralan ay
malinis.
2. Ang __________aking kapatid
ay matalino at mabait.
3. Ang kotseng ito ay_________.
4. Ang _______iyong aklat ay
hihiramin ni Mira.
5. Ang _______bahay ay
napakalinis
Ibigay ang angkop na pamagat ng
talata
Iguhit ang inyong tahanan at
ang mga panandang katabi
nito.
H.Paglalahat ng aralin Kailan masasabing ang isang akda
ay anekdota?
Paano magagamit nang wasto ang
pangngalan ang panghalip?
1. Ano ang panghalip paari?
Kailan ito ginagamit?
2. Paano mo masasabi ang iyong
hinaing o reklamo?
1. Ano ang pamagat?
2. Ano-ano ang mga dapat isaisip sa
pagbibigay ng pamagat sa
isang talata?
Ano-ano ang mga
pananda sa mapa ng
pamayanan?
Ano ang masasabi ninyo sa
mga tauhan at tagpuan sa
pelikulang napanood?
I.Pagtataya ng aralin Sumulat ng isang maikling
anekdota ng buhay mo gamit ang
pangngalan at panghalip
Salungguhitan ang tamang
panghalip sa loob ng panaklong.
1. Si Marilyn Del Rosario ay
kamag-aaral (akin,ko).
2. Halina kayo at panoorin
(atin,natin) ang palatuntunan sa
paaralan.
3. Iwan na (ninyo,inyo) ang mga
gawain dito.
4. Minamahal (namin,amin) ang
Tatay at Nanay.
5. Bing, paliguan (mo,ninyo)ang
ating aso.
Piliin ang angkop na pamagat para
sa mga talata sa bawat bilang.
Pag-aralan ang mapa sa ibaba.
Pagkatapos, sagutin ang mga
tanong sa ibaba
May mga kaklase kang
maykaya sa buhay. Nakikita
mong may mga gadget sila
na wala ka. Dapat ka bang
mainggit sa
kanila?Bakit?
J.Karagdagang Gawain para sa
takdang aralin at remediation
Bumasa ng isang anekdota ng
isang bayani at isulat ang
mahahalagang impormasyon ng
Tandaan at palaging gamitin ang
magagalang na pananalita kung
may
Sumulat ng isang maikling talata
hinggil sa pinakamasayang araw sa
buhay mo. Lagyan ng angkop na
Iguhit sa isang malinis na
papel ang mapa ng inyong
pamayanan
Manood ng isang pelikula at
ilarawan ang mga tauhan at
tagpuan sa napanood.
buhay nila.
2. Magdala ng mga kagamitan sa
pagguhit para sa susunod na aralin
reklamo o hinaing pamagat
V.MGA TALA
VI.PAGNINILAY
A.Bilang ng mag-aaral na nakauha
ng 80% sa pagtatayao.
___Lesson carried. Move on to the
next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80%
mastery
___Lesson carried. Move on to
the next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80%
mastery
___Lesson carried. Move on to the
next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80%
mastery
___Lesson carried. Move on
to the next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80%
mastery
___Lesson carried. Move on
to the next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got
80% mastery
B.Bilang ng mag-aaralna
nangangailangan ng iba pang
Gawain para sa remediation
___Pupils did not find difficulties
in answering their lesson.
___Pupils found difficulties in
answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the lesson
because of lack of knowledge,
skills and interest about the
lesson.
___Pupils were interested on the
lesson, despite of some difficulties
encountered in answering the
questions asked by the teacher.
___Pupils mastered the lesson
despite of limited resources used
by the teacher.
___Majority of the pupils finished
their work on time.
___Some pupils did not finish their
work on time due to unnecessary
behavior.
___Pupils did not find difficulties
in answering their lesson.
___Pupils found difficulties in
answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the
lesson because of lack of
knowledge, skills and interest
about the lesson.
___Pupils were interested on
the lesson, despite of some
difficulties encountered in
answering the questions asked by
the teacher.
___Pupils mastered the lesson
despite of limited resources used
by the teacher.
___Majority of the pupils finished
their work on time.
___Some pupils did not finish
their work on time due to
unnecessary behavior.
___Pupils did not find difficulties in
answering their lesson.
___Pupils found difficulties in
answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the lesson
because of lack of knowledge,
skills and interest about the lesson.
___Pupils were interested on the
lesson, despite of some difficulties
encountered in answering the
questions asked by the teacher.
___Pupils mastered the lesson
despite of limited resources used
by the teacher.
___Majority of the pupils finished
their work on time.
___Some pupils did not finish their
work on time due to unnecessary
behavior.
___Pupils did not find
difficulties in answering their
lesson.
___Pupils found difficulties in
answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the
lesson because of lack of
knowledge, skills and interest
about the lesson.
___Pupils were interested on
the lesson, despite of some
difficulties encountered in
answering the questions
asked by the teacher.
___Pupils mastered the lesson
despite of limited resources
used by the teacher.
___Majority of the pupils
finished their work on time.
___Some pupils did not finish
their work on time due to
unnecessary behavior.
___Pupils did not find
difficulties in answering
their lesson.
___Pupils found difficulties
in answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the
lesson because of lack of
knowledge, skills and
interest about the lesson.
___Pupils were interested
on the lesson, despite of
some difficulties
encountered in answering
the questions asked by the
teacher.
___Pupils mastered the
lesson despite of limited
resources used by the
teacher.
___Majority of the pupils
finished their work on time.
___Some pupils did not
finish their work on time
due to unnecessary
behavior.
C.Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
___ of Learners who earned 80%
above
___ of Learners who earned 80%
above
___ of Learners who earned 80%
above
___ of Learners who earned
80% above
___ of Learners who earned
80% above
D.Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ of Learners who require
additional activities for
remediation
___ of Learners who require
additional activities for
remediation
___ of Learners who require
additional activities for remediation
___ of Learners who require
additional activities for
remediation
___ of Learners who require
additional activities for
remediation
E.Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?Paano ito nakatulong?
___Yes ___No
____ of Learners who caught up
the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who caught up
the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who caught up the
lesson
___Yes ___No
____ of Learners who caught
up the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who
caught up the lesson
F.Anong sulioranin ang aking
naranasan na solusyunansa tulong
ng aking punungguro at superbisor?
___ of Learners who continue to
require remediation
___ of Learners who continue to
require remediation
___ of Learners who continue to
require remediation
___ of Learners who continue
to require remediation
___ of Learners who
continue to require
remediation
G.Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho nanais kong
ibahagi sa kapwa ko guro?
Strategies used that work well:
 ___Metacognitive Development:
Examples: Self assessments, note
taking and studying techniques,
and vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples: Think-
pair-share, quick-writes, and
anticipatory charts.

 ___Schema-Building: Examples:
Compare and contrast, jigsaw
learning, peer teaching, and
projects.

 ___Contextualization:
 Examples: Demonstrations,
media, manipulatives, repetition,
and local opportunities.

 ___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and games.
 ___Modeling: Examples: Speaking
slowly and clearly, modeling the
language you want students to
use, and providing samples of
student work.
Other Techniques and Strategies
used:
___ Explicit Teaching
___ Group collaboration
___Gamification/Learning throuh
Strategies used that work well:
 ___Metacognitive Development:
Examples: Self assessments, note
taking and studying techniques,
and vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples: Think-
pair-share, quick-writes, and
anticipatory charts.

 ___Schema-Building: Examples:
Compare and contrast, jigsaw
learning, peer teaching, and
projects.

 ___Contextualization:
 Examples: Demonstrations,
media, manipulatives, repetition,
and local opportunities.

 ___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and games.
 ___Modeling: Examples:
Speaking slowly and clearly,
modeling the language you want
students to use, and providing
samples of student work.
Other Techniques and Strategies
used:
___ Explicit Teaching
___ Group collaboration
___Gamification/Learning throuh
Strategies used that work well:
 ___Metacognitive Development:
Examples: Self assessments, note
taking and studying techniques, and
vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples: Think-pair-
share, quick-writes, and
anticipatory charts.

 ___Schema-Building: Examples:
Compare and contrast, jigsaw
learning, peer teaching, and
projects.

 ___Contextualization:
 Examples: Demonstrations, media,
manipulatives, repetition, and local
opportunities.

 ___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and games.
 ___Modeling: Examples: Speaking
slowly and clearly, modeling the
language you want students to use,
and providing samples of student
work.
Other Techniques and Strategies
used:
___ Explicit Teaching
___ Group collaboration
___Gamification/Learning throuh
Strategies used that work
well:
 ___Metacognitive
Development: Examples: Self
assessments, note taking and
studying techniques, and
vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples: Think-
pair-share, quick-writes, and
anticipatory charts.

 ___Schema-Building:
Examples: Compare and
contrast, jigsaw learning, peer
teaching, and projects.

 ___Contextualization:
 Examples: Demonstrations,
media, manipulatives,
repetition, and local
opportunities.

 ___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and games.
 ___Modeling: Examples:
Speaking slowly and clearly,
modeling the language you
want students to use, and
providing samples of student
work.
Other Techniques and
Strategies used that work
well:
 ___Metacognitive
Development: Examples:
Self assessments, note
taking and studying
techniques, and vocabulary
assignments.
 ___Bridging: Examples:
Think-pair-share, quick-
writes, and anticipatory
charts.

 ___Schema-Building:
Examples: Compare and
contrast, jigsaw learning,
peer teaching, and projects.

 ___Contextualization:
 Examples: Demonstrations,
media, manipulatives,
repetition, and local
opportunities.

 ___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and
games.
 ___Modeling: Examples:
Speaking slowly and clearly,
modeling the language you
want students to use, and
providing samples of
Ad

Recommended

Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxGrade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptx
Grade 6 PPT_Filipino_Q3_W4.pptxNursimaMAlam1
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxAnabelleDeTorres
 
DailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docx
DailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docxDailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docx
DailyLessonLog_FILIPINO 3_Quater3_W3.docxGENEVADPAGALLAMMAN
 

More Related Content

Similar to DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx

Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxGENEVADPAGALLAMMAN
 
filipino 5 week 5 day 2.pptx
filipino 5 week 5 day 2.pptxfilipino 5 week 5 day 2.pptx
filipino 5 week 5 day 2.pptxMaeShellahAbuyuan
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxMyleneDiaz5
 
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...tj iglesias
 
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Ezekiel Patacsil
 
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxJonerDonhito1
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxAnaCaraCabrerosManal
 
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docxMELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docxloidagallanera
 
FILIPINO-3_Q1_W7-DLL.docx
FILIPINO-3_Q1_W7-DLL.docxFILIPINO-3_Q1_W7-DLL.docx
FILIPINO-3_Q1_W7-DLL.docxMarifeOllero1
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxreychelgamboa2
 
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docx
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docxDaily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docx
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docxWEVELYNDALMAEN
 
Filipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th gradingFilipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th gradingEDITHA HONRADEZ
 

Similar to DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx (20)

Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
filipino 5 week 5 day 2.pptx
filipino 5 week 5 day 2.pptxfilipino 5 week 5 day 2.pptx
filipino 5 week 5 day 2.pptx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
 
filipino 10.pptx
filipino 10.pptxfilipino 10.pptx
filipino 10.pptx
 
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docxGrade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx
 
Filipino 4
Filipino 4Filipino 4
Filipino 4
 
DLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 5_Q1_W1.docx
 
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
 
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
 
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q1 Week 1.docx
 
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docxMELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
MELC-BASED DLL QUARTER 1 WEEK 5.docx
 
FILIPINO-3_Q1_W7-DLL.docx
FILIPINO-3_Q1_W7-DLL.docxFILIPINO-3_Q1_W7-DLL.docx
FILIPINO-3_Q1_W7-DLL.docx
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
 
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
 
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docx
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docxDaily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docx
Daily Lesson Log in FILIPINO 4_Q2_W7.docx
 
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 6_Q1_W1.docx
 
Filipino 3 tg full
Filipino 3 tg fullFilipino 3 tg full
Filipino 3 tg full
 
Buhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docxBuhay ni RIzal.docx
Buhay ni RIzal.docx
 
Filipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th gradingFilipino iv 1st 4th grading
Filipino iv 1st 4th grading
 

DLL_FILIPINO 5_Q1_W7.docx

 • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: LUMBO INTEGRATED SCHOOL Grade Level: V Teacher: Wenefrida T. Amplayo Learning Area: FILIPINO Teaching Dates and Time: October 3-7,2023 (WEEK 7) Quarter: 1ST QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I.LAYUNIN A.Pamantayang Pangnilalaman Pakikinig Wikang Binibigkas/ pagpapaunlad ng talasalitaan Gramatika Estratehiya sa pag-aaral Pagsulat B.Pamantayan sa Pagganap C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto A. Nasasagot ang mga tanong sa binasang anekdota F5PB-Id-3.4 B. Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan at panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili,sa mga tao, hayop,lugar,bagay at pangyayari sa paligid F5WG-Ia-e-2 A. Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip sa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan F5WG-If-j-3 B. Nagagamit ang magagalang na pananalita sa pagsasabi ng hinaing o reklamo F5PS-Ig-12.18 A. Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa isang talata F5PB-lg-8 B. Naipapakita ang pagtanggap sa mga ideya ng nabasang akda/ teksto F4PL-0a-j-6 Nabibigyang- kahulugan ang mapa ng pamayanan F5EP-If- g-2 Nailalarawan ang tagpuan at tauhan ng napanood na pelikula F5PD-I-g-11 II.NILALAMAN III.KAGAMITANG PANTURO A.Sanggunian 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro CG p.66 CG p.66 CG p.66 CG p. 66 CG p. 66 2.Mga pahina sa kagamitang pang- mag-aaral 3.Mga pahina sa teksbuk 4.Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B.Iba pang kagamitang panturo DLP,tsart DLP,tsart,metacards DLP, tsart, metacards DLP, tsart, metacards DLP,tsart IV.PROCEDURES A.Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Paghahawan ng Balakid Basahin ang mga pangungusap. Piliin at salungguhitan ang kasingkahulugan ng mga salitang italisado batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Ano-ano ang mga halimbawa ng panghalip? Paghahawan ng Balakid Piliin sa loob ng pangungusap ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Pagbalik-aralan ang pagbibigay ng pamagat Ano ang alamat? Ano-anong mga alamat ang alam ninyo? B.Paghahabi sa layunin ng aralin May nakakatawa ka bang karanasan? Ikuwento ito sa klase. Ipakita ang larawan ng isang department store. 1. Ano-ano ang ginagawa ng mga tao rito? 2. Ano ang nararamdaman mo kapag ikaw ay narito? Pagdadala sa mga bata sa Gulayan sa Paaralan. Pagmasdan ang mga pananim. Ilarawan ang mga pananim. Ano-ano ang mga ginagawa upang mapanatiling magaganda at malulusog ang ating mga pananim? Ipakita ang larawan Pagpapakita ng larawan ng kasoy. Anong prutas ito? Nakakain na ba kayo nito? Alam ba ninyo ang alamat ng prutas na ito?
 • 2. C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong ralin Ang kuwentong babasahin natin ngayon ay may pamagat na Napakabata Ko Pa Para... Ano ang tinatawag na makabagong abono sa lupa? Ano-ano ang mga pananda na makikita ninyo sa isang pamayanan? Bakit nasa labas ang buto ng kasoy? D.Pagtalakay ng bagong konspto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Basahin ang anekdota ng isang batang katulad mo. Basahin ang usapan sa isang department store. Nais na mamili ng damit ni Irish kaya pumunta siya sa SM department store 1. Ano ang ISKUTIBU? 2. Ano-anong elemento na kailangan ng lupa ang taglay nito? 3. Paano ang paggawa nito? 4. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng ganitong imbensyon? 5. Tinatanggap nyo ba ang payo ng sumulat na huwag itapon ang mga tira-tirang bagay sa kusina? Bakit? Sabay-sabay na basahin ang isang tula Panonood ng maikling pelikula, “Ang Alamat ng Kasoy” E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Sagutin ang mga tanong: 1. Ano ang salitang idinugtong sa pamagat ng ating kuwento? 2. Paano ninyo ilalarawan ang binasa nating kuwento? Ano ang tawag natin sa pagsasalaysay tungkol sa buhay ng isang tao? 3. Bakit napalundag si Lucy sa kanyang higaan nang umagang iyon? Ganito rin ba ang iyong magiging reaksyon sa gayong kalagayan? Bakit? 4. Ano-ano ang iba’t ibang bagay na pumasok sa isipan ni Lucy? 5. Anong pag-uugali ni Lucy ang nangibabaw sa kabuuan ng kuwento. Pangatwiranan ang inyong sagot. 1. Saan nagpunta si Irish? 2. Ano-ano ang kanyang pinamili? 3. Nagustuhan ba niya ang lahat ng damit na ipinakita ng saleslady? 4. Paano niya sinabi sa saleslady ang kanyang hinaing? Talakayin 1. Ano-ano ang mga panghalip na nabasa sa usapan? (Isusulat ng guro ang mga sagot ng bata) 2. Ano-ano sa mga panghalip na ito ang nagpapakita ng pagmamay-ari? 3. Ano ang tawag sa panghalip na nagpapahayag ng pagmamay-ari? 4. Kailan ginagamit ang panghalip na paari? Basahin ang talata na hinango sa binasang teksto. a. Bigyang pansin ang anyo ng talata sa itaas. b. Saang bahagi ng talata maaring matagpuan ang pamagat? c. Bakit ito ang naging pamagat ng talata? d. Ano-ano ang mga katangian na dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng pamagat? 1. Ano-anong mga pananda ang nabanggit sa tula? 2. Saang direksyon matatagpuan ang simbahan ng kanilang pamayanan? ang ospital? munisipyo? 3. Paano ang mga ito makakatulong sa isang tao na babagong nakakapunta sa isang lugar? 1. Sino-sino ang mga tauhan sa pelikula? 2. Ano-ano ang mga nagustuhan ninyo sa napanood na pelikula? 3. Bakit mo ito naibigan? 4. Dapat ba ninyong tularan ang kasoy sa kanyang ipinakitang ugali? Bakit? Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more
 • 3. 6. Ano-ano ang mga pangngalan na nabasa ninyo sa anekdota? 7. Ano-ano ang mga panghalip na nabasa ninyo? F.Paglinang na Kabihasaan Sabihin kung tama ang pagkakagamit ng panghalip. Kung mali, talakayin kung bakit ito naging mali. 1. Dito sa tuktok ng bundok ay may malapad na bato. 2. Iyang suot mong hikaw ay bagay na bagay sa iyo. 3. Nagwagi sila bilang Bayaning Pilipinong Guro. 4. Kami ang pagkaing nagpapalusog. 5. Silang mga aklat ay naiwan sa ilalim ng upuan 1. Saan nagpunta si Irish? 2. Ano-ano ang kanyang pinamili? 3. Nagustuhan ba niya ang lahat ng damit na ipinakita ng saleslady? 4. Paano niya sinabi sa saleslady ang kanyang hinaing? Talakayin 1. Ano-ano ang mga panghalip na nabasa sa usapan? (Isusulat ng guro ang mga sagot ng bata) 2. Ano-ano sa mga panghalip na ito ang nagpapakita ng pagmamay-ari? 3. Ano ang tawag sa panghalip na nagpapahayag ng pagmamay-ari? 4. Kailan ginagamit ang panghalip na paari? D. Gawin Ninyo Pangkatin ang klase. Hayaang pumunta sa nakatakda nilang lugar sa paggawa. Ipaulat sa bawat pangkat ang resulta ng kanilang ginawa matapos ang inilaang oras. Pangkat I- Sumulat ng isang maikling tula gamit ang magagalang na salita na ginagamit kung may hinaing o reklamo. Pangkat II- Lumikha ng isang maikling dula-dulaan na nagpapakita paggamit ng magagalang na pananalita sa pagsasabi ng reklamo o hinaing. Pangkat III- Gamitin sa pangungusap ang mga Pangkatin ang klase. Ipagawa ang sumusunod sa bawat pangkat. Iulat sa klase ang ginawa matapos ang itinakdang oras ng guro Pangkatin ang klase. Ipagawa sa bawat grupo ang nakasulat sa metacard. Pangkat I- Iguhit ang mapa ng pamayanan ng nabasang tula. Pangkat II- Magsadula ng isang pangyayari kung saan may dumating na tao sa inyong lugar. Ikaw ang napagtanungan ng lugar na kanyang pupuntahan. Pangkat III- Iguhit ang daan at mga pananda na makikita mula sa inyong tahanan patungong paaralan para makagawa ng mapa. Ilarawan ang tauhan at tagpuan sa pelikula sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga arrow ng kanilang katangian
 • 4. sumusunod na panghalip paari. 1.akin 2. natin 3.kanila 4.namin 5.amin Pangkat IV- Isulat ang talata sa papel at punan ang bawat patlang ng angkop na panghalip na paari. G.Paglalapat ng aralin sa pangaraw- araw na buhay Anong pag-uugali ang dapat mangibabaw sa isang batang katulad mo? Bakit? Gamitin ang panghalip na paari sa pangungusap.Isulat ang tamang panghalip sa patlang. 1. Ang _________paaralan ay malinis. 2. Ang __________aking kapatid ay matalino at mabait. 3. Ang kotseng ito ay_________. 4. Ang _______iyong aklat ay hihiramin ni Mira. 5. Ang _______bahay ay napakalinis Ibigay ang angkop na pamagat ng talata Iguhit ang inyong tahanan at ang mga panandang katabi nito. H.Paglalahat ng aralin Kailan masasabing ang isang akda ay anekdota? Paano magagamit nang wasto ang pangngalan ang panghalip? 1. Ano ang panghalip paari? Kailan ito ginagamit? 2. Paano mo masasabi ang iyong hinaing o reklamo? 1. Ano ang pamagat? 2. Ano-ano ang mga dapat isaisip sa pagbibigay ng pamagat sa isang talata? Ano-ano ang mga pananda sa mapa ng pamayanan? Ano ang masasabi ninyo sa mga tauhan at tagpuan sa pelikulang napanood? I.Pagtataya ng aralin Sumulat ng isang maikling anekdota ng buhay mo gamit ang pangngalan at panghalip Salungguhitan ang tamang panghalip sa loob ng panaklong. 1. Si Marilyn Del Rosario ay kamag-aaral (akin,ko). 2. Halina kayo at panoorin (atin,natin) ang palatuntunan sa paaralan. 3. Iwan na (ninyo,inyo) ang mga gawain dito. 4. Minamahal (namin,amin) ang Tatay at Nanay. 5. Bing, paliguan (mo,ninyo)ang ating aso. Piliin ang angkop na pamagat para sa mga talata sa bawat bilang. Pag-aralan ang mapa sa ibaba. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba May mga kaklase kang maykaya sa buhay. Nakikita mong may mga gadget sila na wala ka. Dapat ka bang mainggit sa kanila?Bakit? J.Karagdagang Gawain para sa takdang aralin at remediation Bumasa ng isang anekdota ng isang bayani at isulat ang mahahalagang impormasyon ng Tandaan at palaging gamitin ang magagalang na pananalita kung may Sumulat ng isang maikling talata hinggil sa pinakamasayang araw sa buhay mo. Lagyan ng angkop na Iguhit sa isang malinis na papel ang mapa ng inyong pamayanan Manood ng isang pelikula at ilarawan ang mga tauhan at tagpuan sa napanood.
 • 5. buhay nila. 2. Magdala ng mga kagamitan sa pagguhit para sa susunod na aralin reklamo o hinaing pamagat V.MGA TALA VI.PAGNINILAY A.Bilang ng mag-aaral na nakauha ng 80% sa pagtatayao. ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery B.Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above D.Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation
 • 6. E.Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson F.Anong sulioranin ang aking naranasan na solusyunansa tulong ng aking punungguro at superbisor? ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation G.Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ko guro? Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think-pair- share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think-pair-share, quick- writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of
 • 7. play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works __ Bullying among pupils __ Pupils’ behavior/attitude __ Colorful IMs __ Unavailable Technology Equipment (AVR/LCD) __ Science/ Computer/ Internet Lab __ Additional Clerical works Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations: Planned Innovations:
 • 8. __Contextualized/Localized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Contextualized/Localized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Contextualized/Localized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Contextualized/Localized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition __Contextualized/Localized and Indigenized IM’s __ Localized Videos __ Making big books from views of the locality __ Recycling of plastics to be used as Instructional Materials __ local poetical composition