SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: EPP - ICT
Teaching Dates and
Time: MAY 15-19, 2023 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter
Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
naipamamalas ang kaalaman at kasanayan ng ligtas at responsible sa:
1. pamamahagi ng mga dokumento at media file
2. pagsali sa discussion group at chat
B. Pamantayan sa Pagaganap 1. nakapamamahagi ng mga dokumento at media file sa ligtas at responsableng pamamaraan
2. nakasasali sa discussion group at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
(Isulat ang code ng bawat
kasanayan)
nakapamamahagi ng mga dokumento at
media file sa ligtas at responsableng pamamaraan
EPP5IE -0c-7/Page 16 of 41
2.3. naipaliliwanag ang
mga panuntunan sa
pagsali sa discussion
forum at chat
EPP5IE
-0c-8
2.4. nakasasali sa discussion forum at chat sa
ligtas at responsableng pamamaraan
EPP5IE-0c-9
II. NILALAMAN Ligtas at responsableng gamit ng ICT naipamamalas ang kaalaman
at kasanayan ng ligtas at responsible
Mga Panuntunan sa
Pagsali sa Discussion
Forum at Chat
Pagsali sa Discussion forum at chat sa ligtas at responsableng
pamamaraan.
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
K to 12 – EPP5IE-0c-7 K to 12 – EPP5IE-0c-8 K to 12 EPP5IE - Oc 9
2.Mga pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
3.Mga pahina sa Teksbuk
4.Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo cell phone, computer, internet access, LCD projector, manila paper,
Pentel pen
cell phone, computer,
internet access, LCD
projector, manila paper,
Pentel pen
Computer / internet access, manila paper, pintel pen
III. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin
B. Paghahabi sa layunin ng aralin A.PAGGANYAK
1.Ipasagot sa mga mag-aaral ang mga gabay na tanong sa Alamin
Natin s LM p ____.
Panggabay na Tanong:
• Ano ano ang mga nakikitang kagamitan sa bahay, paaralan
at mga lugar- pasyalan na produkto ng makabagong teknolohiya?
• Makatutulong ba ang pagkakaroon ng mga kagamitang
ito? Bakit?
A.PAGGANYAK
1.Ipasagot sa mga mag-
aaral ang mga gabay na
tanong sa Alamin Natin sa
LM p ____.
Panggabay na Tanong:
•Nakapanood nab a kayo
ng isang discussion forum
sa TV?
•Sa pamamagitan ng
internet at facebook,
nakaranas naba kayo na
makipag chat online.
Pagganyak
1. Pagpapakita ng mga website na nagbibigay serbisyo tulad ng
discussion forum at chat.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin
Itala ang mga sagot sa pisara. Tanggapin lahat ang mga sagot ng
bata.
Iugnay ito sa paksang tatalakayin sa LM.
2.Itala ang mga sagot ng
mga mag- aaral sa pisara.
Tanggapin lahat ang mga
sagot ng bata.
3. Iugnay ito sa
paksang tatalakayin sa
LM.
. Pamilyar ba kayo sa mga nasa larawan? 2. Paano ninyo maisasagawa
ng ligtas at responsableng pagsali sa
usapan gamit ang mga website na ito.
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Gawain A. Mag Skit Tayo
1.Bumuo ng apat na pangkat.
Pipili ng lider ang bawat grupo.
2.Ipaliwanag sa mga bata ang
mga pamamaraan sa
pagsasagawa ng Gawain
A sa LM.
3.Bigyan ng sapat na panahon
ang bawat pangkat upang
magawa nila ang skit tungkol sa
mga sumusunod.
Pangkat 1 at 2: Pamahagi ng
mga dokumento at media files
sa ligtas at responsableng
pamamaraan.
Pangkat 3 at 4: Pagsunod sa
Gawain A. Mag Skit Tayo
1.Bumuo ng apat na
pangkat. Pipili ng lider ang
bawat grupo.
2.Ipaliwanag sa mga bata
ang mga pamamaraan sa
pagsasagawa ng Gawain
A sa LM.
(Unang Araw)
Gawain A : Mag Skit Tayo
1. Bumuo ng apat na
pangkat. Pipili ng lider ang bawat
grupo.
2. Ipaliwanag ang
pamamaraan sa pagsasagawa ng
Gawain A sa LM.
3. Bigyan ng sapat na
panahon ang bawat pangkat upang
magawa nila ang skit tungkol sa
sumusunod.
Pangkat 1 at 2: Responsableng
paggamit ng computer laboratory
Pangkat 3 at 4: Responsableng
pagsali sa discussion forum at chat.
4. Ipakikita ng bawat
mga panuntunang dapat
tandaan sa ligtas na
Pamamaran ng pamamahagi
ng dokumento at media files.
4. Ipakikita ng bawat pangkat
ang skit na nabuo.
pangkat ang skit na nabuo.
E. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Gawain B. Mga Gabay sa Ligtas
at Responsableng Pamamahagi
ng Media Files.
1.Mula sa talakayan at sa mga
naunang Gawain, ang mga mga-
aaral ay magtatala ng
mahahalagang paalala para sa
ligtas at responsableng
pamama- raan ng pamamahagi
ng media files gamit ang graphic
organizer sa LM.
2. Bigyan ng sapat na panahon
ang bawat pangkat upang
magawa ang graphic organizer.
3.Isulat sa pisara ang mga sagot
ng mag- aaral. Tanggapin lahat
ng sagot ng mag- aaral.
Gawain C.
Patakarang Gagawin
Natin...Dapat nating Sundin..
1.Ipabasa at ipaliwanag ang mga
alituntunin sa ligtas at
responsableng pama- maraan
ng pamamahagi ng dokumento
at media files. Ito ay dapat
nakasulat
sa visual aids.
2.Pangkatin ang klase sa apat na
grupo.
3.Bigyan ng mga materyales na
gagamitin ang bawat grupo
tulad ng manila paper at pentel
pen.
4.Mula sa nabasang alituntunin,
ang bawat grupo ay gagawa ng
patakaran sa pamamahagi ng
dokumento at media files.
Maaaring 3 hanggang 5 lamang
bawat patakaran.
5.Iuulat ng bawat lider ang
kanilang nabuong patakaran
hanggang sa makapag-
ulat ang lahat ng mag- aaral.
6.Gagawa ng pangkalahatang
patakaran sa pamamahagi ng
mga dokumento at media files
ang klase mula sa ulat ng mga
grupo na papatnubayan ng
guro.
7.Ipasulat ito sa kartolina o
manila paper at lagyan ng mga
disenyo.
3.Bigyan ng sapat na
panahon ang bawat
pangkat upang magawa
nila ang skit tungkol sa
mga sumusunod.
Pangkat 1 at 2: Paggamit
ng ibat- ibang website na
nagpapakita ng discussion
forum at chat
Pangkat 3 at 4:
Patakaran at panuntunan
sa pagsali sa discussion
forum at chat.
Gawain B: Patakarang Gagawin
Natin…… Dapat nating sundin.
1. Ipabasa at ipaliwanag ang
mga Alituntunin sa Ligtas at
responsableng pagsali sa
discussion forum at chat. Ito ay
dapat nakasulat sa visual aids.
2. Pangkatin ang mga bata
sa apat na grupo
3. Bigyan ng mga materyales
na gagamitin ang bawat grupo
tulad ng manila paper, pentel pen.
4. Mula sa nabasang
alituntunin, ang bawat grupo ay
gagawa ng patakaran sa paggamit
ng computer laboratory. Maaaring
3 hanggang 5 lamang bawat
patakaran.
5. Iuulat ng bawat lider ang
kanilang nabuong patakaran sa
paggamit ng computer lab.
6. Ipasulat ito sa manila
paper at lagyan ng mga disenyo
(Ikalawang Araw)
Gawain C : Mga Gabay sa Ligtas at
Responsableng Pagsali sa
discussion
forum at chat.
1. Mula sa talakayan at sa mga
naunang Gawain, ang mga mag-
aaral ay magtatala ng
mahahalagang paalala para sa
ligtas at responsableng pagsali sa
discussion forum at chat gamit ang
graphic organizer sa LM.
2.Bigyan ng sapat na panahon ang
bawat pangkat upang magawa ang
graphic organizer.
3. Isulat sa pisara ang mga
sagot ng mag-aaral.
Tanggapin lahat ang sagot ng mag-
aaral.
F. Paglinang sa Kabihasan
(Tungo sa Formative
Assessment)
. Ipakikita ng bawat
pangkat ang skit na
nabuo.
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Itanong sa mga mag-aaral: Anong wastong pag-uugali ang dapat
isaalang-alang sa pakikipagkomunikasyon gamit ang internet?
Itanong sa mga mag-aaral:
Anong wastong pag-uugali
ang dapat isaalang-alang
sa pakikipagkomunikasyon
gamit ang internet?
H. Paglalahat ng Arallin .PAGLALAHAT
•Ano ang mga dapat mong gawin upang makasunod sa sa mga
pamantayan ng ligtas at resposableng pamamahagi ng mga
dokumento at media files?
•Ibigay ang mga panuntunang dapat sundin sa pamamahagi ng
dokumento at media files?
C.PAGLALAHAT
•Ibigay ang mga
panuntunang dapat
sundin sa pagsali sa isang
discussion forum at chat
gamit ang ibat ibang
website sa computer
I. Pagtataya ng Aralin V.PAGTATAYA:
Pasagutan sa mga mag-aaral ang mga sumusunod:
a.Pasagutan ang Kaya Mo Na Ba sa LM.
V.PAGTATAYA:
Pasagutan sa mga mag-
aaral ang mga
sumusunod:
a. Pasagutan ang Kaya Mo
Na Ba sa LM.
V. Pagtataya
Ipasagot sa mga mag-aaral ang Gawain sa pagtatasa ( Kaya mo na ba?)
sa LM.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN
• Magsaliksik sa aklatan o iba pang pagkukunang
impormasyon tungkol sa pamamahagi ng mga dokumento at media
files.
•Magsanay sa online
discussion forum at chat
gamit ang ibat- ibang
website sa computer.
Pagpapayaman ng Gawain
Magpasaliksik sa aklatan o iba
pang pinagkukunang impormasyon
tungkol sa discussion forum at chat
IV. Mga Tala
V. Pagninilay
A.Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya
A. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
B. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
C. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
D. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
E. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
F. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
G. Anong kagamitang
panturo ang aking
nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko
guro?

More Related Content

Similar to Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx

Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd QuarterAraling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd QuarterHonneylouGocotano1
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDixieRamos2
 
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docxDLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docxmarkanthonylibarnes1
 
COTB 1 Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 5 Q1.pptx
COTB 1 Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 5 Q1.pptxCOTB 1 Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 5 Q1.pptx
COTB 1 Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 5 Q1.pptxJOANOFIANA1
 
Tekstong Prosidyural 2.pptx
Tekstong Prosidyural 2.pptxTekstong Prosidyural 2.pptx
Tekstong Prosidyural 2.pptxAnnePasibe
 
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docxCecile21
 
ICT-IN-EDUCATION.-FIL.109.pptx
ICT-IN-EDUCATION.-FIL.109.pptxICT-IN-EDUCATION.-FIL.109.pptx
ICT-IN-EDUCATION.-FIL.109.pptxJoanLarapan
 
Daily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docx
Daily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docxDaily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docx
Daily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docxGENEVADPAGALLAMMAN
 
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...meljohnolleres
 
Day 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDay 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDixieRamos2
 
ARALIN 2 - Ang Dulot ng Teknolohiya sa mga Kabataang Pilipino.pptx
ARALIN 2 - Ang Dulot ng Teknolohiya sa mga Kabataang Pilipino.pptxARALIN 2 - Ang Dulot ng Teknolohiya sa mga Kabataang Pilipino.pptx
ARALIN 2 - Ang Dulot ng Teknolohiya sa mga Kabataang Pilipino.pptxCARLOSRyanCholo
 
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdfDLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdfZeddyTorres1
 
gamit ng wika sa social media KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURA...
gamit ng wika sa social media KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURA...gamit ng wika sa social media KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURA...
gamit ng wika sa social media KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURA...DesireTSamillano
 
dll sample.docx
dll sample.docxdll sample.docx
dll sample.docxjina42
 
weekly lesson plan
weekly lesson planweekly lesson plan
weekly lesson planMEENAPEREZ1
 

Similar to Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx (20)

Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd QuarterAraling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
 
SHS-DLL-Week-5.docx
SHS-DLL-Week-5.docxSHS-DLL-Week-5.docx
SHS-DLL-Week-5.docx
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docx
 
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docxDLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
 
COTB 1 Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 5 Q1.pptx
COTB 1 Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 5 Q1.pptxCOTB 1 Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 5 Q1.pptx
COTB 1 Edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 5 Q1.pptx
 
Tekstong Prosidyural 2.pptx
Tekstong Prosidyural 2.pptxTekstong Prosidyural 2.pptx
Tekstong Prosidyural 2.pptx
 
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
1 KAHULUGAN KALIKASAN.docx
 
ICT-IN-EDUCATION.-FIL.109.pptx
ICT-IN-EDUCATION.-FIL.109.pptxICT-IN-EDUCATION.-FIL.109.pptx
ICT-IN-EDUCATION.-FIL.109.pptx
 
Daily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docx
Daily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docxDaily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docx
Daily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docx
 
Module 9 session 1
Module 9 session 1Module 9 session 1
Module 9 session 1
 
day 3 ict.pptx
day 3 ict.pptxday 3 ict.pptx
day 3 ict.pptx
 
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...
 
Day 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docxDay 1 week 1.docx
Day 1 week 1.docx
 
ARALIN 2 - Ang Dulot ng Teknolohiya sa mga Kabataang Pilipino.pptx
ARALIN 2 - Ang Dulot ng Teknolohiya sa mga Kabataang Pilipino.pptxARALIN 2 - Ang Dulot ng Teknolohiya sa mga Kabataang Pilipino.pptx
ARALIN 2 - Ang Dulot ng Teknolohiya sa mga Kabataang Pilipino.pptx
 
Dll epp 5 q3_w5
Dll epp 5 q3_w5Dll epp 5 q3_w5
Dll epp 5 q3_w5
 
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdfDLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
DLL_ESP 5_Q1_W1.pdf
 
COT 1_FIL7.docx
COT 1_FIL7.docxCOT 1_FIL7.docx
COT 1_FIL7.docx
 
gamit ng wika sa social media KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURA...
gamit ng wika sa social media KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURA...gamit ng wika sa social media KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURA...
gamit ng wika sa social media KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURA...
 
dll sample.docx
dll sample.docxdll sample.docx
dll sample.docx
 
weekly lesson plan
weekly lesson planweekly lesson plan
weekly lesson plan
 

More from MarilynAlejoValdez

Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 

More from MarilynAlejoValdez (6)

Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
 
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
 

Recently uploaded

AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointYollySamontezaCargad
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxAng sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxEduardoReyBatuigas2
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...Gerlyn Villapando
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxBlessGely
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxSundieGraceBataan
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...VielMarvinPBerbano
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxZERos7
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 

Recently uploaded (20)

AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxAng sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
edukasyon kaugnayan sa pag-aaral, kahalagahan nito at magagawang tulong sa ki...
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 

Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx

  • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: EPP - ICT Teaching Dates and Time: MAY 15-19, 2023 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman naipamamalas ang kaalaman at kasanayan ng ligtas at responsible sa: 1. pamamahagi ng mga dokumento at media file 2. pagsali sa discussion group at chat B. Pamantayan sa Pagaganap 1. nakapamamahagi ng mga dokumento at media file sa ligtas at responsableng pamamaraan 2. nakasasali sa discussion group at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) nakapamamahagi ng mga dokumento at media file sa ligtas at responsableng pamamaraan EPP5IE -0c-7/Page 16 of 41 2.3. naipaliliwanag ang mga panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat EPP5IE -0c-8 2.4. nakasasali sa discussion forum at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan EPP5IE-0c-9 II. NILALAMAN Ligtas at responsableng gamit ng ICT naipamamalas ang kaalaman at kasanayan ng ligtas at responsible Mga Panuntunan sa Pagsali sa Discussion Forum at Chat Pagsali sa Discussion forum at chat sa ligtas at responsableng pamamaraan. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro K to 12 – EPP5IE-0c-7 K to 12 – EPP5IE-0c-8 K to 12 EPP5IE - Oc 9 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral 3.Mga pahina sa Teksbuk 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo cell phone, computer, internet access, LCD projector, manila paper, Pentel pen cell phone, computer, internet access, LCD projector, manila paper, Pentel pen Computer / internet access, manila paper, pintel pen III. PAMAMARAAN
  • 2. A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin B. Paghahabi sa layunin ng aralin A.PAGGANYAK 1.Ipasagot sa mga mag-aaral ang mga gabay na tanong sa Alamin Natin s LM p ____. Panggabay na Tanong: • Ano ano ang mga nakikitang kagamitan sa bahay, paaralan at mga lugar- pasyalan na produkto ng makabagong teknolohiya? • Makatutulong ba ang pagkakaroon ng mga kagamitang ito? Bakit? A.PAGGANYAK 1.Ipasagot sa mga mag- aaral ang mga gabay na tanong sa Alamin Natin sa LM p ____. Panggabay na Tanong: •Nakapanood nab a kayo ng isang discussion forum sa TV? •Sa pamamagitan ng internet at facebook, nakaranas naba kayo na makipag chat online. Pagganyak 1. Pagpapakita ng mga website na nagbibigay serbisyo tulad ng discussion forum at chat. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Itala ang mga sagot sa pisara. Tanggapin lahat ang mga sagot ng bata. Iugnay ito sa paksang tatalakayin sa LM. 2.Itala ang mga sagot ng mga mag- aaral sa pisara. Tanggapin lahat ang mga sagot ng bata. 3. Iugnay ito sa paksang tatalakayin sa LM. . Pamilyar ba kayo sa mga nasa larawan? 2. Paano ninyo maisasagawa ng ligtas at responsableng pagsali sa usapan gamit ang mga website na ito. D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Gawain A. Mag Skit Tayo 1.Bumuo ng apat na pangkat. Pipili ng lider ang bawat grupo. 2.Ipaliwanag sa mga bata ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng Gawain A sa LM. 3.Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang magawa nila ang skit tungkol sa mga sumusunod. Pangkat 1 at 2: Pamahagi ng mga dokumento at media files sa ligtas at responsableng pamamaraan. Pangkat 3 at 4: Pagsunod sa Gawain A. Mag Skit Tayo 1.Bumuo ng apat na pangkat. Pipili ng lider ang bawat grupo. 2.Ipaliwanag sa mga bata ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng Gawain A sa LM. (Unang Araw) Gawain A : Mag Skit Tayo 1. Bumuo ng apat na pangkat. Pipili ng lider ang bawat grupo. 2. Ipaliwanag ang pamamaraan sa pagsasagawa ng Gawain A sa LM. 3. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang magawa nila ang skit tungkol sa sumusunod. Pangkat 1 at 2: Responsableng paggamit ng computer laboratory Pangkat 3 at 4: Responsableng pagsali sa discussion forum at chat. 4. Ipakikita ng bawat
  • 3. mga panuntunang dapat tandaan sa ligtas na Pamamaran ng pamamahagi ng dokumento at media files. 4. Ipakikita ng bawat pangkat ang skit na nabuo. pangkat ang skit na nabuo. E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Gawain B. Mga Gabay sa Ligtas at Responsableng Pamamahagi ng Media Files. 1.Mula sa talakayan at sa mga naunang Gawain, ang mga mga- aaral ay magtatala ng mahahalagang paalala para sa ligtas at responsableng pamama- raan ng pamamahagi ng media files gamit ang graphic organizer sa LM. 2. Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang magawa ang graphic organizer. 3.Isulat sa pisara ang mga sagot ng mag- aaral. Tanggapin lahat ng sagot ng mag- aaral. Gawain C. Patakarang Gagawin Natin...Dapat nating Sundin.. 1.Ipabasa at ipaliwanag ang mga alituntunin sa ligtas at responsableng pama- maraan ng pamamahagi ng dokumento at media files. Ito ay dapat nakasulat sa visual aids. 2.Pangkatin ang klase sa apat na grupo. 3.Bigyan ng mga materyales na gagamitin ang bawat grupo tulad ng manila paper at pentel pen. 4.Mula sa nabasang alituntunin, ang bawat grupo ay gagawa ng patakaran sa pamamahagi ng dokumento at media files. Maaaring 3 hanggang 5 lamang bawat patakaran. 5.Iuulat ng bawat lider ang kanilang nabuong patakaran hanggang sa makapag- ulat ang lahat ng mag- aaral. 6.Gagawa ng pangkalahatang patakaran sa pamamahagi ng mga dokumento at media files ang klase mula sa ulat ng mga grupo na papatnubayan ng guro. 7.Ipasulat ito sa kartolina o manila paper at lagyan ng mga disenyo. 3.Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang magawa nila ang skit tungkol sa mga sumusunod. Pangkat 1 at 2: Paggamit ng ibat- ibang website na nagpapakita ng discussion forum at chat Pangkat 3 at 4: Patakaran at panuntunan sa pagsali sa discussion forum at chat. Gawain B: Patakarang Gagawin Natin…… Dapat nating sundin. 1. Ipabasa at ipaliwanag ang mga Alituntunin sa Ligtas at responsableng pagsali sa discussion forum at chat. Ito ay dapat nakasulat sa visual aids. 2. Pangkatin ang mga bata sa apat na grupo 3. Bigyan ng mga materyales na gagamitin ang bawat grupo tulad ng manila paper, pentel pen. 4. Mula sa nabasang alituntunin, ang bawat grupo ay gagawa ng patakaran sa paggamit ng computer laboratory. Maaaring 3 hanggang 5 lamang bawat patakaran. 5. Iuulat ng bawat lider ang kanilang nabuong patakaran sa paggamit ng computer lab. 6. Ipasulat ito sa manila paper at lagyan ng mga disenyo (Ikalawang Araw) Gawain C : Mga Gabay sa Ligtas at Responsableng Pagsali sa discussion forum at chat. 1. Mula sa talakayan at sa mga naunang Gawain, ang mga mag- aaral ay magtatala ng mahahalagang paalala para sa ligtas at responsableng pagsali sa discussion forum at chat gamit ang graphic organizer sa LM. 2.Bigyan ng sapat na panahon ang bawat pangkat upang magawa ang graphic organizer. 3. Isulat sa pisara ang mga sagot ng mag-aaral. Tanggapin lahat ang sagot ng mag- aaral. F. Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) . Ipakikita ng bawat pangkat ang skit na nabuo.
  • 4. G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Itanong sa mga mag-aaral: Anong wastong pag-uugali ang dapat isaalang-alang sa pakikipagkomunikasyon gamit ang internet? Itanong sa mga mag-aaral: Anong wastong pag-uugali ang dapat isaalang-alang sa pakikipagkomunikasyon gamit ang internet? H. Paglalahat ng Arallin .PAGLALAHAT •Ano ang mga dapat mong gawin upang makasunod sa sa mga pamantayan ng ligtas at resposableng pamamahagi ng mga dokumento at media files? •Ibigay ang mga panuntunang dapat sundin sa pamamahagi ng dokumento at media files? C.PAGLALAHAT •Ibigay ang mga panuntunang dapat sundin sa pagsali sa isang discussion forum at chat gamit ang ibat ibang website sa computer I. Pagtataya ng Aralin V.PAGTATAYA: Pasagutan sa mga mag-aaral ang mga sumusunod: a.Pasagutan ang Kaya Mo Na Ba sa LM. V.PAGTATAYA: Pasagutan sa mga mag- aaral ang mga sumusunod: a. Pasagutan ang Kaya Mo Na Ba sa LM. V. Pagtataya Ipasagot sa mga mag-aaral ang Gawain sa pagtatasa ( Kaya mo na ba?) sa LM. J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation VI. PAGPAPAYAMAN NG GAWAIN • Magsaliksik sa aklatan o iba pang pagkukunang impormasyon tungkol sa pamamahagi ng mga dokumento at media files. •Magsanay sa online discussion forum at chat gamit ang ibat- ibang website sa computer. Pagpapayaman ng Gawain Magpasaliksik sa aklatan o iba pang pinagkukunang impormasyon tungkol sa discussion forum at chat IV. Mga Tala V. Pagninilay A.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya A. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation B. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin C. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation D. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong?
  • 5. E. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? F. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?