SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: MAPEH
Teaching Dates and
Time: MAY 15-19, 2023 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
I. OBJECTIVES
A. Content Standards recognizes the musical symbols and
demonstrates
understanding of concepts
pertaining to speed in music
The learner…
demonstrates understanding of colors, shapes, space, repetition, and
balance through sculpture and 3-dimensional craft.
The learner…
demonstrates understanding of
basic first aid principles and
procedures for common injuries
The learner . . .
demonstrates
understanding of
participation and
assessment of physical
activity and physical
fitness
B. Performance Standards Applies appropriately, various tempo
to vocal and instrumental
performances
The learner…
demonstrates fundamental construction skills in making a 3-
dimensional craft that expresses balance, artistic design, and repeated
variation
of decorations and colors
1. papier-mâché jars with patterns
2. paper beads
constructs 3-D craft using primary and secondary colors, geometric
shapes, space, and repetition of colors to show balance of the
structure and shape
The learner…
practices appropriate first aid
principles and procedures for
common injuries
The learner . . .
participates and assesses
performance in physical
activities.
assesses physical fitness
C. Learning
Competencies/Objectiv
es
Write the LC code for
each
identifies the various tempo used in
a song heard
Natutukoy angiba’t-ibang tempong
ginamit sa awiting napakinggan
MU5TP-IVc-1
identifies the various tempo
used in a song heard
Natutukoy angiba’t-ibang
tempong ginamit sa awiting
napakinggan
MU5TP-IVc-1
explores possibilities on the use of
created 3-D crafts.
A5EL-IVc
explains the nature and
objectives of first aid
H5IS-IVa-34
Nalilinang ang kaalaman at
kasanayan sa reaction time.
2. Nabibigyang-halaga ang mga
kahalagahan ng kasanayan na
maging alisto at may sapat na
kakayahan sa reaction time.
II. CONTENT : Iba’t-ibang tempong ginamit sa
awiting
ANG PAG-AWIT SA TEMPONG
LARGO, PRESTO, ALLEGRO,
MODERATO, ANDANTE, VIVACE,
RITARDANDO AT ACCELERANDO
Elemento ng Sining: Kulay, Hugis
at Espasyo
Pinagmulan at Layunin ng mga
Pangunang Lunas
Paglinang ng Reaction Time
III. LEARNING
RESOURCES
A. References
1. Teacher’s Guide
pages
2.Learner’s Material
pages
3.Textbook pages : Umawit at Gumuhit 5 pp. 73-76;
Umawit at Gumuhit 6 pp. 60-63;
MU5TP-IVc-1
4.Additional Materials
from Learning
Resource (LR) portal
B. Other Learning
Resources
: CD player / Kasangkapan: larawan at totoong
mga bagay tulad ng taka
Mga larawan, tsart, meta cards CD player, cds, dalawang pirasong
patpat o dalawang piraso ng bao
(ikalawa pwedeng gamitin upang
magbigay
ng tunog sa mga bata upang
masundan ang kumpas kung
walang CD player.)
IV. PROCEDURES
A. Reviewing
previous lesson or
presenting the
new lesson
1.Pagsasanay
a.Rhythmic Pattern(Stick Notation)
5.Balik-Aral
Awitin ng may wastong daynamiks
ang awiting “Ako ay Pilipino
Pagpaparinig ng awitin Kalesa
https://www.youtube.com/watc
h?v=Anqa7al-a6s
.1.Balik-aral
Anu- ano ang mga likhang sining na
ating napag-aralan na?
Paano natin mabubuo ang mga
likhang sining na ito? Anu-ano ang
mga pamamaraan na dapat nating
sundin para makabuo ng mobile,
paper mache at paper beads?
Ano ano ang layunin ng
pangunahing lunas?
Balik-aral tungkol sa
paglinang ng balance
B. Establishing a purpose
for the lesson
1.Pagganyak
Ipakita ang larawan ng
kalesa.Ilarawan ang sasakyang ito sa
pamamagitan ng takbo nito.
Pagganyak
Ipakita ang mga larawan ng mga
bagay na mula likhang sining na
mobile, paper mache at paper
beads.
Paano natin mapakikinabangan at
mapagkikitaan ang mga likhang
sining na mobile , paper mache at
paper beads?
Ano anong bagay ang mga nasa
larawan?
Ano ang tawag natin sa mga ito?
Saan natin ginagamit ang first aid
kit?
Ipakita sa mga mag-aaral ang
larawan at tanungin sila kung
naranasan na ba nilang
tumugon sa isang pangyayari
na mabilis nilang naisagawa
ang kanilang reaksyon.
C. Presenting
examples/instances of
the new lesson
2.Paglalahad
Ang ating lunsarang awit ay tungkol
sa awiting “Kalesa”. Pakinggang
mabuti ang awiting “Kalesa”.
Paglalahad
Iba’t ibang tempo
1.Paglalahad
Ang pagkamalikhain ng
mga Pilipino ay masasalamin sa
ibat-ibang gawang sining na likha
na matatagpuan sa ibat-ibang lugar
sa bansa. Halimbawa na lamang sa
bayan ng Paete sa lalawigan ng
Laguna kung saan ang isa sa
pangunanhing hanap-buhay nila ay
ang paggawa ng paper mache o
taka.Marami sa mga Paetenos ay
umunlad dahil sa pagtataka at
marami din ang nakapagtaguyod ng
pamilya dahil sa hanap-buhay na
ito.
Ang mga kasanayan at
kaalaman sa paggawa ng mga
likhang sining tulad ng mobile,
paper mache at paper beads at ang
pagiging mapamaraan sa paglikha
ng mga obra na maaring
mapakinabangan natin bilang
palamuti sa katawan at kapaligiran
at mas lalo na kung
mapagkakakitaan sa pamamagitan
ng pagbenta ditto ay lubos na
makakatulong sa atin at sa ating
pamilya.
Pangkatang gawain. Bumuo ng
apat na pangkat at alamin ang
mga paunang lunas sa mga
sumusunod na sitwasyon.
D. Discussing new
concepts and practicing
new skills #1
3.Pagtalakay
Anong uri ng transportasyon ang
kalesa?(Ang kalesa ay isang
sasakyang panlupa).
Sa anong uri ng pamayanan makikita
ang kalesa? (Kadalasang nakikita ang
mga kalesa sa pamayanang rural.)
Ano ang mabuting naidudulot sa
kapaligiran ang paggamit ng kalesa?
(Ito ay nakatutulong sa pag-iwas ng
polusyon sa hangin.)
Kung kayo ay mabibigyan ng
pagkakataong makagamit pa ng
kalesa, nanaisin ba ninyo? Bakit?
(Iba’t –iba ang magiging sagot ng
mga mag-aaral).
Paano ninyo maipakikita ang
pagpapahalaga sa kapaligiran?
(Maipakikita ang pagpapahalaga sa
kapaligiran ssa pamamagitan ng
pagggamit ng mga bagay na hindi
nakasisira ng kalikasan.)
Sa awiting “Kalesa”, ano ang inyong
napansin sa tempo nito? (Mayroong
iba’t-ibang tempo sa awitin. May
bahagi ng awiti nang katamtaman,
mabilis, papabilis, mabagal at
papabagal).
Aling bahagi ng awitin ang may
mabagal na tempo? (sa unahan at sa
gitna bahagi ng awitin) May mabilis
na tempo? (sagit na at hulihang
bahagi ng awitin).
Ang tempong largo ay mabagal
na matatag samantalang ang
presto ay mabilis na
nagmamadali. Ang allegro ay
mabilis habang ang moderato ay
may katamtamang bilis. Ang
andante ay mabagal at ang
vivace ay mas mabilis sa allegro
samantalang ang ritardando ay
papabagal at ang accelerando ay
papabilis
2.Gawaing Pansining
Suriin ang mga ibat-ibang bagay na
maaaring magamit at
mapagkakitaan mula sa likhang 3
dimensional craft.
( Sumangguni sa LM Aralin 3)
1. Ano anong sitwasyon ang
inyong nakita?
2. Anong dapat isaalang alang ng
first aider bago magbigay ng
pangunang lunas?
3. Paano kaya sila tinulungan ng
mga taong nakakita sa kanila?
4. Kung sakalit walang mga taong
tumulong sa kanila, ano kaya ang
posibleng mangyari?
Pagpapaliwanag tungkol sa
reaction time.
E. Discussing new
concepts and practicing
new skills #2
Pakinggang mabuti ang awiting
“Pandangguhan”.
Tukuyin ang tempo ng mga bahaging
awiting “Pandangguhan”.Awitin ng
wasto ng may tamang tempo.
3.Pagpapalalim ng Pag-unawa
Paano natin mas
mapapakinabangan ang mga
nagawang likhang sining tulad ng
mobile, paper mache at paper
Mga Pangunahing kasanayan sa
Pagbibigay ng Pangunahing
Tulong-Panlunas
beads?
Anu-ano ang mga bagay na maaari
nating paggamitan ng mga likhang
sining na mobile, paper mache at
paper beads?
F. Developing mastery
(Leads to Formative
Assessment 3)
Paglalapat
Ipatugtog ang mga sumusunod na
awitin at ipatukoy ang tempo ng
awiting napakinggan.
“Rikiting-kiting” C , so
4. “Rock-a-Bye Baby” F, la
“Dandansoy” C, mi
5. “Daniw” C, so
“Pandangguhan” F, fa
Pangkatang Gawain:
Pumili ng 5 makabagong awitin
at alamin ang tempo nito.
Awitin ito at itanghal sa klase.
Panuto: Lagyan ng masayang
mukha kung ito ay
nagpapakita ng tamang dapat
gawin sa pagbibigay ng
paunang lunas at malungkot na
mukha kung hindi.
1.
2
3.
G. Finding practical
applications of
concepts and skills in
daily living
6.Repleksiyon
Ano ang inyong naramdaman
habang nakikinig kayo sa mga awitin
na may iba’t-ibang tempo?
Alin sa mga gawain ang higit na
nakatulong upang maunawaan
mo ang iba’t-ibang tempo?
2.Repleksiyon
1.Paano mapapahalagahan ang
nagawang likhang sining?
2.Bakit kailangang pagiging
malikhain at maparaan sa
nagawang likhang sining?
3.Paano mapapakinabangan ang
nagawang likhang sining?
Punan ang mga kahon ng
kahalagahan ng pagkakaroon
ng kaalaman sa pagbibigay ng
pangunang lunas.
Kahalagahan ng pagkakaroon ng
kaalaman sa pagbibigay ng
Pangunang Lunas
Paglalapat
Ipapakita ng guro ang tamang
pagsasagawa ng Coin
Catch. Pagkatapos ng
pagsasagawa ng alituntunin
ng Coin Catch
hahatiin ang klase sa apat na
pangkat. Isasagawa nang ilang
ulit ng
bawat pangkat ang Coin Catch
B upang ito ay maisagawa
nang
tama at malinang ang
kasanayan.
H. Making generalizations
and abstractions about
the lesson
4.Paglalahat
Ano-anong mga tempo nakapaloob
sa awiting napakinggan?
(Ang tempo ay hindi magkakatulad.
May mga tempong mabilis, mabagal,
papabilis at papabagal. Ito ay isa sa
mga elemento. Ng musika na
tumutukoy sa bilis o dalang ng daloy
o galaw ng ritmo at melodiyang
isang awit o tugtugin.)
1.Paglalahat
Paano natin mapakikinabangan ang
mga likhang sining na
mobile, paper mache at
paper beads?
Buuin ang talata
Ang mga panuntunan sa
pagbibigay ng pangunang
lunas________________________
________________
____________________________
_________________
. Paglalagom
Sabihin na ang reaction time
ay mahalagang physical
fitness components upang
lubos na makagawa nang
mahusay na gawain
I. Evaluating learning Panuto: Pakinggang mabuti ang mga
sumusunod na awitin.
Alamin ang tempo ng bawat isa.
Isulat sa sagutang
papel.
1. Dandansoy
2. Rikiting-Kiting
3. Bahay Kubo
4. Paruparong Bukid
5. Rock-A-Bye Baby
Tukuyin ang tempo ng awiting
iparirinig ng guro
1. Ili-iliTulogAnay
2. Chua-Ay
3. Paru-parongBukid
4. Leron-LeronSinta
5. Santa Clara
Santa Clara Santa Clara
IV.Pagtataya
Palawakin ang kaalaman sa mga
gamit ng likhang sining sa
pamamagitan ng pagpupuno ng
salita sa tamang kolum.
MOBILE/ PAPER MACHE/ PAPER
BEADS
KWINTAS LARUANG KABAYO
PULSERAS KURTINA
SISIDLANG KAHON REPLICA
NG HAYOP PALAMUTI SA PINTO
NA MAY
DISENYO
Panuto: Basahin ang mga
sumusunod na pangungusap.
Isulat ang tama kung ito ay
nagpapakita ng tamang
panuntunan sa pagbibigay ng
paunang lunas.
___ 1. Kumilos nang mabilis,
wasto, at tiyak. Unahin ang dapat
unahin.
___ 2. Humingi ng tulong sa mga
pagkakataong hindi alam o
hindi tiyak ang gagawing
pangunang lunas.
___ 3. Iwasan ang mga hindi ligtas
na lugar o sitwasyon
___ 4. Tiyaking ligtas ang biktima
at first aider bago gawin ang
pangunang lunas.
___ 5. Huwag mag panic,
manatiling mahinahon para sa
ikabubuti ng pasyente o biktima.
Pagtataya
Ipasagot sa mga bata ang mga
katanungan ukol sa
nararamdaman sa katatapos
na gawaing Coin Catch.
J. Additional activities for
application or
remediation
V.Takdang – Aralin
Makinig ng mga katutubong
awitin.Tukuyin ang tempo ng bawat
awiting napakinggan.
Sumangguni sa LM__________. V.Takdang-aralin
Magsaliksik ng iba pang maaaring
paggamitan ng mga pinag aralang
likhang sining na maaaring
mapagkakitaan.
Gumawa ng dalawang talata na
may apat na pangungusap sa
temang “ Maging Alerto sa Pinsala,
Pangunang Lunas Ihanda”
Takdang-aralin
Ipagawa sa mga mag-aaral
ang personal na kontrata para
sa paglinang ng reaction time.
Ipasa ang kontrata sa susunod
na pagkikita.
V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of learners
who earned 80% in
the evaluation
B. No. of learners who
require additional
activities for
remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial
lessons work? No. of
learners who have
caught up with the
lesson
D. No. of learners who
continue to require
remediation
E. Which of my teaching
strategies worked
well? Why did these
work?
F. What difficulties did I
encounter which my
principal or supervisor
can help me solve?
G. What innovation or
localized materials did I
use/discover which I
wish to share with
other teachers?

More Related Content

Similar to Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx

DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docxRENEGIELOBO
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxdaffodilcedenio1
 
Grade 3 Music LM Tagalog
Grade 3 Music LM TagalogGrade 3 Music LM Tagalog
Grade 3 Music LM TagalogCORAZONCALAKHAN
 
Grade 5 DLP MSEP.docx
Grade 5 DLP MSEP.docxGrade 5 DLP MSEP.docx
Grade 5 DLP MSEP.docxKimmieSoria
 
02mapeh-4TH quarter week 5.docx
02mapeh-4TH quarter week 5.docx02mapeh-4TH quarter week 5.docx
02mapeh-4TH quarter week 5.docxivanabando1
 
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...ErwinPantujan2
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxloveye2
 
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docxComplete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docxMarfeCerezo1
 
AP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdf
AP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdfAP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdf
AP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdfKariue
 
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdfMAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdfNathanielRondina1
 
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdfMAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdfNathanielRondina1
 
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 1.docxTingtingOdlaim
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1_D1 (1)MATH .docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1_D1 (1)MATH .docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1_D1 (1)MATH .docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1_D1 (1)MATH .docxjesrilepuda1
 
MAPEH Grade 3 Q1.pdf
MAPEH Grade 3 Q1.pdfMAPEH Grade 3 Q1.pdf
MAPEH Grade 3 Q1.pdfmariolanuza
 

Similar to Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx (20)

DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q2_W7_D3.docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 1_Q1_W7_D1.docx
 
Music gr.3 tagalog q1
Music gr.3 tagalog  q1Music gr.3 tagalog  q1
Music gr.3 tagalog q1
 
Music3 m2 (1)
Music3 m2 (1)Music3 m2 (1)
Music3 m2 (1)
 
Music3 m2
Music3 m2Music3 m2
Music3 m2
 
Grade 3 Music LM Tagalog
Grade 3 Music LM TagalogGrade 3 Music LM Tagalog
Grade 3 Music LM Tagalog
 
Grade 5 DLP MSEP.docx
Grade 5 DLP MSEP.docxGrade 5 DLP MSEP.docx
Grade 5 DLP MSEP.docx
 
1 music lm u2
1 music lm u21 music lm u2
1 music lm u2
 
02mapeh-4TH quarter week 5.docx
02mapeh-4TH quarter week 5.docx02mapeh-4TH quarter week 5.docx
02mapeh-4TH quarter week 5.docx
 
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
Natutukoy sa pamamagitan ng pakikinig at pagtingin ang introduction at coda n...
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q4_W2_D1.docx
 
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docxComplete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
Complete-DLL-Set-A-March-13-17-2023-Q2-Week-5-Day-1-5-.docx
 
AP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdf
AP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdfAP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdf
AP-8-QUARTER-1-MODULE-3.pdf
 
Musika v 1 st grading
Musika v 1 st gradingMusika v 1 st grading
Musika v 1 st grading
 
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdfMAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
 
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdfMAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
MAPEH-5_Q1-Modyul-1_Aralin-1-4.pdf
 
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 1.docx
 
DLL_MAPEH 4_Q1_W4.docx
DLL_MAPEH 4_Q1_W4.docxDLL_MAPEH 4_Q1_W4.docx
DLL_MAPEH 4_Q1_W4.docx
 
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1_D1 (1)MATH .docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1_D1 (1)MATH .docxDLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1_D1 (1)MATH .docx
DLL_ALL SUBJECTS 2_Q3_W1_D1 (1)MATH .docx
 
MAPEH Grade 3 Q1.pdf
MAPEH Grade 3 Q1.pdfMAPEH Grade 3 Q1.pdf
MAPEH Grade 3 Q1.pdf
 

More from MarilynAlejoValdez

Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxMarilynAlejoValdez
 

More from MarilynAlejoValdez (6)

Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docxGrade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
Grade 5 DLL Araling Panlipunan 5 Q4 Week 1.docx
 
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL English 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL EPP 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q4 Week 3.docx
 
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docxGrade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
Grade 5 DLL SCIENCE 5 Q4 Week 3.docx
 

Recently uploaded

CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...KeanuJulian
 
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptxJoelleG1
 
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxVielMarvinPBerbano
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxJohnMarkAlarconPunta
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxavegailorladan
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxBlessGely
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxjudilynmateo2
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxSundieGraceBataan
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoRheaRoseCapuz
 
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxAng sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxEduardoReyBatuigas2
 

Recently uploaded (20)

CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
 
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
420506006-Mga-Pangulo-Ng-Pilipinas-at-Ang-Kanilang-Mga-Programa-Copy.pptx
 
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
 
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptxPanunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
Panunuring-Pampanitikan Sa Filipino.pptx
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptxAP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
AP Q4 -W3-Day 1-5 1986 EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION.pptx
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
 
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptxworldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
worldwar1 unang digmaang pandaigdig.pptx
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
 
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptxAng sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
Ang sektor ng industriya araling panlipunan 10(1).pptx
 

Grade 5 DLL MAPEH 5 Q4 Week 3.docx

 • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: Credits to the Writer of this File Learning Area: MAPEH Teaching Dates and Time: MAY 15-19, 2023 (WEEK 3) Quarter: 4TH Quarter Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday I. OBJECTIVES A. Content Standards recognizes the musical symbols and demonstrates understanding of concepts pertaining to speed in music The learner… demonstrates understanding of colors, shapes, space, repetition, and balance through sculpture and 3-dimensional craft. The learner… demonstrates understanding of basic first aid principles and procedures for common injuries The learner . . . demonstrates understanding of participation and assessment of physical activity and physical fitness B. Performance Standards Applies appropriately, various tempo to vocal and instrumental performances The learner… demonstrates fundamental construction skills in making a 3- dimensional craft that expresses balance, artistic design, and repeated variation of decorations and colors 1. papier-mâché jars with patterns 2. paper beads constructs 3-D craft using primary and secondary colors, geometric shapes, space, and repetition of colors to show balance of the structure and shape The learner… practices appropriate first aid principles and procedures for common injuries The learner . . . participates and assesses performance in physical activities. assesses physical fitness C. Learning Competencies/Objectiv es Write the LC code for each identifies the various tempo used in a song heard Natutukoy angiba’t-ibang tempong ginamit sa awiting napakinggan MU5TP-IVc-1 identifies the various tempo used in a song heard Natutukoy angiba’t-ibang tempong ginamit sa awiting napakinggan MU5TP-IVc-1 explores possibilities on the use of created 3-D crafts. A5EL-IVc explains the nature and objectives of first aid H5IS-IVa-34 Nalilinang ang kaalaman at kasanayan sa reaction time. 2. Nabibigyang-halaga ang mga kahalagahan ng kasanayan na maging alisto at may sapat na kakayahan sa reaction time. II. CONTENT : Iba’t-ibang tempong ginamit sa awiting ANG PAG-AWIT SA TEMPONG LARGO, PRESTO, ALLEGRO, MODERATO, ANDANTE, VIVACE, RITARDANDO AT ACCELERANDO Elemento ng Sining: Kulay, Hugis at Espasyo Pinagmulan at Layunin ng mga Pangunang Lunas Paglinang ng Reaction Time III. LEARNING RESOURCES A. References
 • 2. 1. Teacher’s Guide pages 2.Learner’s Material pages 3.Textbook pages : Umawit at Gumuhit 5 pp. 73-76; Umawit at Gumuhit 6 pp. 60-63; MU5TP-IVc-1 4.Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resources : CD player / Kasangkapan: larawan at totoong mga bagay tulad ng taka Mga larawan, tsart, meta cards CD player, cds, dalawang pirasong patpat o dalawang piraso ng bao (ikalawa pwedeng gamitin upang magbigay ng tunog sa mga bata upang masundan ang kumpas kung walang CD player.) IV. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson 1.Pagsasanay a.Rhythmic Pattern(Stick Notation) 5.Balik-Aral Awitin ng may wastong daynamiks ang awiting “Ako ay Pilipino Pagpaparinig ng awitin Kalesa https://www.youtube.com/watc h?v=Anqa7al-a6s .1.Balik-aral Anu- ano ang mga likhang sining na ating napag-aralan na? Paano natin mabubuo ang mga likhang sining na ito? Anu-ano ang mga pamamaraan na dapat nating sundin para makabuo ng mobile, paper mache at paper beads? Ano ano ang layunin ng pangunahing lunas? Balik-aral tungkol sa paglinang ng balance B. Establishing a purpose for the lesson 1.Pagganyak Ipakita ang larawan ng kalesa.Ilarawan ang sasakyang ito sa pamamagitan ng takbo nito. Pagganyak Ipakita ang mga larawan ng mga bagay na mula likhang sining na mobile, paper mache at paper beads. Paano natin mapakikinabangan at mapagkikitaan ang mga likhang sining na mobile , paper mache at paper beads? Ano anong bagay ang mga nasa larawan? Ano ang tawag natin sa mga ito? Saan natin ginagamit ang first aid kit? Ipakita sa mga mag-aaral ang larawan at tanungin sila kung naranasan na ba nilang tumugon sa isang pangyayari na mabilis nilang naisagawa ang kanilang reaksyon.
 • 3. C. Presenting examples/instances of the new lesson 2.Paglalahad Ang ating lunsarang awit ay tungkol sa awiting “Kalesa”. Pakinggang mabuti ang awiting “Kalesa”. Paglalahad Iba’t ibang tempo 1.Paglalahad Ang pagkamalikhain ng mga Pilipino ay masasalamin sa ibat-ibang gawang sining na likha na matatagpuan sa ibat-ibang lugar sa bansa. Halimbawa na lamang sa bayan ng Paete sa lalawigan ng Laguna kung saan ang isa sa pangunanhing hanap-buhay nila ay ang paggawa ng paper mache o taka.Marami sa mga Paetenos ay umunlad dahil sa pagtataka at marami din ang nakapagtaguyod ng pamilya dahil sa hanap-buhay na ito. Ang mga kasanayan at kaalaman sa paggawa ng mga likhang sining tulad ng mobile, paper mache at paper beads at ang pagiging mapamaraan sa paglikha ng mga obra na maaring mapakinabangan natin bilang palamuti sa katawan at kapaligiran at mas lalo na kung mapagkakakitaan sa pamamagitan ng pagbenta ditto ay lubos na makakatulong sa atin at sa ating pamilya. Pangkatang gawain. Bumuo ng apat na pangkat at alamin ang mga paunang lunas sa mga sumusunod na sitwasyon.
 • 4. D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 3.Pagtalakay Anong uri ng transportasyon ang kalesa?(Ang kalesa ay isang sasakyang panlupa). Sa anong uri ng pamayanan makikita ang kalesa? (Kadalasang nakikita ang mga kalesa sa pamayanang rural.) Ano ang mabuting naidudulot sa kapaligiran ang paggamit ng kalesa? (Ito ay nakatutulong sa pag-iwas ng polusyon sa hangin.) Kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataong makagamit pa ng kalesa, nanaisin ba ninyo? Bakit? (Iba’t –iba ang magiging sagot ng mga mag-aaral). Paano ninyo maipakikita ang pagpapahalaga sa kapaligiran? (Maipakikita ang pagpapahalaga sa kapaligiran ssa pamamagitan ng pagggamit ng mga bagay na hindi nakasisira ng kalikasan.) Sa awiting “Kalesa”, ano ang inyong napansin sa tempo nito? (Mayroong iba’t-ibang tempo sa awitin. May bahagi ng awiti nang katamtaman, mabilis, papabilis, mabagal at papabagal). Aling bahagi ng awitin ang may mabagal na tempo? (sa unahan at sa gitna bahagi ng awitin) May mabilis na tempo? (sagit na at hulihang bahagi ng awitin). Ang tempong largo ay mabagal na matatag samantalang ang presto ay mabilis na nagmamadali. Ang allegro ay mabilis habang ang moderato ay may katamtamang bilis. Ang andante ay mabagal at ang vivace ay mas mabilis sa allegro samantalang ang ritardando ay papabagal at ang accelerando ay papabilis 2.Gawaing Pansining Suriin ang mga ibat-ibang bagay na maaaring magamit at mapagkakitaan mula sa likhang 3 dimensional craft. ( Sumangguni sa LM Aralin 3) 1. Ano anong sitwasyon ang inyong nakita? 2. Anong dapat isaalang alang ng first aider bago magbigay ng pangunang lunas? 3. Paano kaya sila tinulungan ng mga taong nakakita sa kanila? 4. Kung sakalit walang mga taong tumulong sa kanila, ano kaya ang posibleng mangyari? Pagpapaliwanag tungkol sa reaction time. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Pakinggang mabuti ang awiting “Pandangguhan”. Tukuyin ang tempo ng mga bahaging awiting “Pandangguhan”.Awitin ng wasto ng may tamang tempo. 3.Pagpapalalim ng Pag-unawa Paano natin mas mapapakinabangan ang mga nagawang likhang sining tulad ng mobile, paper mache at paper Mga Pangunahing kasanayan sa Pagbibigay ng Pangunahing Tulong-Panlunas
 • 5. beads? Anu-ano ang mga bagay na maaari nating paggamitan ng mga likhang sining na mobile, paper mache at paper beads? F. Developing mastery (Leads to Formative Assessment 3) Paglalapat Ipatugtog ang mga sumusunod na awitin at ipatukoy ang tempo ng awiting napakinggan. “Rikiting-kiting” C , so 4. “Rock-a-Bye Baby” F, la “Dandansoy” C, mi 5. “Daniw” C, so “Pandangguhan” F, fa Pangkatang Gawain: Pumili ng 5 makabagong awitin at alamin ang tempo nito. Awitin ito at itanghal sa klase. Panuto: Lagyan ng masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng tamang dapat gawin sa pagbibigay ng paunang lunas at malungkot na mukha kung hindi. 1. 2 3. G. Finding practical applications of concepts and skills in daily living 6.Repleksiyon Ano ang inyong naramdaman habang nakikinig kayo sa mga awitin na may iba’t-ibang tempo? Alin sa mga gawain ang higit na nakatulong upang maunawaan mo ang iba’t-ibang tempo? 2.Repleksiyon 1.Paano mapapahalagahan ang nagawang likhang sining? 2.Bakit kailangang pagiging malikhain at maparaan sa nagawang likhang sining? 3.Paano mapapakinabangan ang nagawang likhang sining? Punan ang mga kahon ng kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa pagbibigay ng pangunang lunas. Kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa pagbibigay ng Pangunang Lunas Paglalapat Ipapakita ng guro ang tamang pagsasagawa ng Coin Catch. Pagkatapos ng pagsasagawa ng alituntunin ng Coin Catch hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Isasagawa nang ilang ulit ng bawat pangkat ang Coin Catch B upang ito ay maisagawa nang tama at malinang ang kasanayan.
 • 6. H. Making generalizations and abstractions about the lesson 4.Paglalahat Ano-anong mga tempo nakapaloob sa awiting napakinggan? (Ang tempo ay hindi magkakatulad. May mga tempong mabilis, mabagal, papabilis at papabagal. Ito ay isa sa mga elemento. Ng musika na tumutukoy sa bilis o dalang ng daloy o galaw ng ritmo at melodiyang isang awit o tugtugin.) 1.Paglalahat Paano natin mapakikinabangan ang mga likhang sining na mobile, paper mache at paper beads? Buuin ang talata Ang mga panuntunan sa pagbibigay ng pangunang lunas________________________ ________________ ____________________________ _________________ . Paglalagom Sabihin na ang reaction time ay mahalagang physical fitness components upang lubos na makagawa nang mahusay na gawain I. Evaluating learning Panuto: Pakinggang mabuti ang mga sumusunod na awitin. Alamin ang tempo ng bawat isa. Isulat sa sagutang papel. 1. Dandansoy 2. Rikiting-Kiting 3. Bahay Kubo 4. Paruparong Bukid 5. Rock-A-Bye Baby Tukuyin ang tempo ng awiting iparirinig ng guro 1. Ili-iliTulogAnay 2. Chua-Ay 3. Paru-parongBukid 4. Leron-LeronSinta 5. Santa Clara Santa Clara Santa Clara IV.Pagtataya Palawakin ang kaalaman sa mga gamit ng likhang sining sa pamamagitan ng pagpupuno ng salita sa tamang kolum. MOBILE/ PAPER MACHE/ PAPER BEADS KWINTAS LARUANG KABAYO PULSERAS KURTINA SISIDLANG KAHON REPLICA NG HAYOP PALAMUTI SA PINTO NA MAY DISENYO Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng tamang panuntunan sa pagbibigay ng paunang lunas. ___ 1. Kumilos nang mabilis, wasto, at tiyak. Unahin ang dapat unahin. ___ 2. Humingi ng tulong sa mga pagkakataong hindi alam o hindi tiyak ang gagawing pangunang lunas. ___ 3. Iwasan ang mga hindi ligtas na lugar o sitwasyon ___ 4. Tiyaking ligtas ang biktima at first aider bago gawin ang pangunang lunas. ___ 5. Huwag mag panic, manatiling mahinahon para sa ikabubuti ng pasyente o biktima. Pagtataya Ipasagot sa mga bata ang mga katanungan ukol sa nararamdaman sa katatapos na gawaing Coin Catch. J. Additional activities for application or remediation V.Takdang – Aralin Makinig ng mga katutubong awitin.Tukuyin ang tempo ng bawat awiting napakinggan. Sumangguni sa LM__________. V.Takdang-aralin Magsaliksik ng iba pang maaaring paggamitan ng mga pinag aralang likhang sining na maaaring mapagkakitaan. Gumawa ng dalawang talata na may apat na pangungusap sa temang “ Maging Alerto sa Pinsala, Pangunang Lunas Ihanda” Takdang-aralin Ipagawa sa mga mag-aaral ang personal na kontrata para sa paglinang ng reaction time. Ipasa ang kontrata sa susunod na pagkikita. V. REMARKS VI. REFLECTION A. No. of learners
 • 7. who earned 80% in the evaluation B. No. of learners who require additional activities for remediation who scored below 80% C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers?