Fonem suprasegmental slide full

3,248 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Terima kasih atas bahan yang disediakan. Bahan ini berguna untuk tugasan saya.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
164
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fonem suprasegmental slide full

 1. 1. Dikenali juga sebagai suprapenggalan.Ciri atau sifat bunyi yang menindihi ataumenumpangi sesuatu fonem.Ciri suprasegmental hadir bersama-samafonem penggalan dengan caramenumpangi bunyi segmental.Bukannya bunyi segmental atau bunyipenggalan.Terdiri daripada tekanan, kepanjangan,jeda, tona dan intonasi.
 2. 2. ciri lemah atau kerasnya suara penyebutansesuatu suku katatekanan biasanya berlaku pada suku katadalam perkataantekanan ditandakan dengan tanda ( ’)dalam bahasa Melayu, tekanan berlakupada vokal
 3. 3. bunyi vokal dalam bahasa Melayu disebut denganlantang dan boleh dipanjangkandalam bahasa asing (bahasa Inggeris),tekanan boleh membezakan maknaperkataandalam bahasa Melayu, tekanan berlakupada suku kata yang kedua sepertidalam perkataan ki ta, ba pa, sa tu, danseumpamanya
 4. 4. pro’gress bermaksud “memajukan” (kata kerja)„progress bermaksud “kemajuan” (kata nama)‘ export bermaksud “barang yang dieksportkan” (katanama)ex’port bermaksud “melakukan kerja eksport” (katakerja)( „ )- melambangkan tekanansesetengah perkataan dalam bahasa Inggeris bolehmembawa maksud yang berbeza apabila dipakaitekanan pada suku kata yang berbeza
 5. 5. kepanjangan atau disebut panjang pendek bunyimerupakan ciri khusus yang terdapat padaperkataan dalam bahasa tertentu seperti bahasaInggeris atau Arabkepanjangan tidak terdapat dalam bahasaMelayuciri panjang pendek ini ditandakan dengan tandatitik yang dipanggil mora
 6. 6. satu titik . Kepanjangan bunyinya ialahsetengah mora ;dua titik : kepanjangannya ialah satu moraempat titik :: kepanjangannya ialah duamoraContoh perkataansit bermakna “duduk”, si:t bermakna“tempat duduk”ship bermakna “kapal”, shi:p bermakna“kambing biri-biri”
 7. 7. Jeda yang juga disebut sebagai persendian ialah unsurhentian (senyap) dalam sebutan atau ujaran yangberfungsi sebagai tanda memisahkan unsur linguistik,iaitu perkataan, ayat atau rangkai kata.Persendian ini dilambangkan dengan tanda +.Dalam bahasa Inggeris unsur jeda ini bolehmembezakan makna. Contohnya, sebutan I scream,“saya menjerit” dan ice-cream, “aiskrim”.
 8. 8. I scream / ai + skri:m /“saya menjerit”ice cream / ais + kri:m/ “aiskrim”Bunyi sebutannyasama dan sukaruntuk dibezakanmaknanyasekiranya kita tidakmembezakandengan jeda sepertiberikut :
 9. 9.  Manakala dalam bahasa Melayu juga terdapat rangkai katayang boleh mengelirukan makna sekiranya tidak menggunakanjeda. Contohnya sebutan belikantin ( belikan tin) dan belikantin(beli kantin). Untuk membezakan makna sebutan, rangkai kata itu perluditandai dengan tanda jeda seperti berikut :1. belikan + tin “membelikan tin = tin yang dibeli”2. beli + kantin “membeli kantin = kantin yang dibeli” Jeda merupakan unsur pembeza dalam bahasa.Ia jugadigunakan bagi membezakan makna sesuatu ayat.
 10. 10. Tona merupakan naik atau turunnya suaradalam pengucapan perkataanTerdapat dua jenistanda atau lambang yangberbeza digunakan untukmembezakan tinggirendahnya bunyi bagisatu-satu perkataan itu.menggunakan lambangtona mendatar, tonameninggi, tona turun-naikdan tona menurunmenggunakan tandanombor 1 hingga 4 bagimenunjukkan perbezaantona.
 11. 11. Walau bagaimanapun, setengah pengarangmengggunakan tona 4 untuk tona tinggi(sangat keras), 3 untuk tona sederhana tinggi(keras), 2 untuk tona rendah (lemah) dan 1untuk tona sangat rendah (sangat lemah).Tona tinggi (sangat keras)1Tona sederhana tinggi(keras 2Tona rendah (lemah)3Tona sangat rendah (sangatlemah) 4
 12. 12. Turun naik atautinggi rendah nadasuara semasabercakapDikenali sebagailagu bahasaIntonasi dan lagubahasa berbeza-beza apabiladituturkanIntonasi dan lagubahasa terdapatdalam ayat
 13. 13. Intonasi pada ayat-ayat bahasaMelayuAyat penyata Ayat tanyaAyat terbalik atausongsangAyat pasifAyat perintah
 14. 14. Pelajar i tu peng awas2423Frasa subjek pelajar itu ditandai dengan tingkat nada 2-4,manakala frasa predikat pengawas ditandai denagn tingkat2-3.Pemisahan frasa subjek daripada predikat menjadi jelasdisebabkan nada suara turun daripada tingkat 4 padasubjek pelajar itu ke tingkat nada 2, iaitu nada permulaanbagi frasa predikat pengawas.Tingkat nada 3 pada suku kata akhir menandakanselesainya pengucapan frasa predikat pengawas.
 15. 15. Pelajar i tu pengawas?24 34Intonasi ayat tanya dalam bahasa Melayu, biasanya ditandaidengan tingkat nada 2-42-3.Tingkat nada 3 pada suku kata akhir ayat naik semula kenada 4 sebagai tanda selesainya pengucapan ayat.Intonasi ayat tanya seperti contoh di atas digunakan dalambentuk pertanyaan kepada seorang pendengar untukdijawab oleh pendengar berkenaan.
 16. 16. Penga was kah pelajar i tu?2314Ayat tanya dapat juga dibentuk dengan meletakkan partikel-kah pada bahagian predikat ayat.Melalui keadaan ini, oleh sebab predikat yang disertaipartikel-kah dipentingkan, maka predikat dipindahkan kebahagian hadapan ayat menjadi:Pengawaskah pelajar itu?
 17. 17. Per gi!23Dalam ayat perintah, bahagian predikat lebih dipentingkanberbanding bahagian subjek.Sebagai contoh, ayat Pergi! Sebenarnya terbit daripada ayatAwak pergi! Kata ganti nama diri kedua, iaitu awakdigugurkan dan meninggalkan predikat pergi.Frasa predikat pergi dilafazkan dengan tingkat nada 2-3
 18. 18. Per gi lah231Bagi melembutkan perintah dalam ayat perintah di atas,partikel-lah dapat disertakan bagi membentuk ayat.
 19. 19. Ayat bahasa Melayu dalam bentuk susunan biasa ialahSubjek + Predikat.Walau bagaimanapun, dalam percakapan ataupertuturan seharian, kerap berlaku susunan ayat yangberlawanan dengan pola biasa tersebut, iaitu bahagianpredikat ayat mendahului bahagian subjek.Ayat yang mempunyai susunan sedemikian disebut ayatterbalik atau ayat songsang.
 20. 20. SusunanbiasaAyatsongsangAdik saya + pandai Pandai + adik sayaPelajar itu + pengawasPengawas + pelajaritu
 21. 21. SusunanbiasaAyatsongsangAdik sa ya pan dai2423Pan dai adik saya231Pelajar i tu penga was224 3Penga was pelajar itu231
 22. 22.  Selain partikel-kah,-lah juga menandakan bahawa bahagianpredikat diberi penekanan. Oleh sebab kedua-dua partikel ini berfungsi hanya sebagaitanda bahawa bahagian predikat ayat dipentingkan, maka nadauntuk –kah dan –lah menurun kepada tingkat 1, bersama-samakeseluruhan subjek ayat berkenaan yang tidak lagidipentingkan.sbss
 23. 23. Ayat aktifAyat pasifDalam ayat-ayat di atas, bahagian pertama yang mempunyaitingkat nada 2-4 merupakan subjek, manakala bahagiankedua yang mempunyai tingkat nada 2-3 pula merupakanbahagian predikat ayat.
 24. 24. Ayat tanya pasif biasaAyat tanya aktif biasa
 25. 25. Walau bagaimanapun, tingkat nada intonasi berbeza, jika ayat pasif berkenaanmerupakan ayat pasif bagi orang pertama dan kedua.Sebagai contoh:(a)Saya membuka bungkusan itu(b)Saya buka bungkusan ituDalam contoh di atas, ayat (a) merupakan ayat aktif biasa, manakala ayat (b)merupakan ayat pasif songsang. Ayat (b) berasal daripada ayat:(c)Bungkusan itu saya bukaDalam ayat (c) di atas, bahagian predikat ayat ialah saya buka. Predikatsesuatu ayat mempunyai tingkat intonasi 2-3. Oleh itu, intonasi bagi ayat (b)di atas adalah 2-3-1, seperti yang berikut:
 26. 26. Saya bu ka bungkusan itu231BA Sa ya membuka bungkusan i tu3242C bungkusan i tu saya bu ka2432
 27. 27. Perlu diingat bahawa nada turun naiknya suaradisesuaikan dengan unit-unit frasa. Oleh sebabitu, walau bagaimana panjang sekalipun sesuatuayat, nada intonasinya tetap mempunyai polayang sama. Justeru, fungsi intonasi adalahsebagai pemisah frasa-frasa dalam ayat, sepertidalam contoh yang berikut:Para pelajar itu menelaah pelajaran di perpustakaan
 28. 28. Ayat di atas boleh dibahagikankepada tiga frasa intonasiutama, iaitu frasa subjek, frasapredikat dan keterangan.Seperti yang telah dijelaskan,pola intonasi bagi ayat biasaialah 2-4-2-3. Oleh hal yangdemikian, pola intonasi bagiayat di atas, tanpa keteranganadalah seperti berikut:
 29. 29. Pelajar i tu menelaah pelaja ran2423Dalam ayat di atas, frasa diperpustakaan merupakan keterangantambahan dan tidak begitu penting. Olehyang demikian, nada yang diterima ialahnada 1. Maka intonasi bagi keseluruhanayat tersebut ialah 2-4-3-1 sepertiberikut:
 30. 30. Ayat di atas berkemungkinan diucapkan dengannada 2-3 pada bahagian frasa tambahan yangmenjadi keterangan sekiranya frasa tambahan itudipentingkan dan perlu ditegaskan seperti tangberikut:
 31. 31. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahawa untukmewujudkan fonem suprasegmental, elemen-elemenseperti tekanan, kepanjangan, jeda, tona, dan intonasimesti hadir bersama malah elemen inilah yang akanmenyokong dan mengukuhkan fonem suprasegmental.Setiap elemen mempunyai fungsi-fungsi tertentu danakan memberi maksud sesuatu perkataan yangdisebut.

×