SISTEM TULISAN JAWI

13,887 views

Published on

SISTEM TULISAN JAWI

 1. 1. HURUF-HURUF JAWI Bil Huruf Nama Padanan Bil Huruf Nama Huruf Padanan Jawi Huruf Rumi Jawi Rumi 1 alif a 10 zal z 2 ba b 11 ra r 3 ta t 12 zai z 4 sa s 13 sin s 5 jim j 14 syin sy 6 cha c 15 sod s 7 ha(k) h 16 dhot d 8 kha kh 17 tho t 920-Jul-12 dal d 18 JALALLUDIN IBRAHIM zho z
 2. 2. sambungan…. HURUF-HURUF JAWI Bil Huruf Nama Padanan Bil Huruf Nama Huruf Padanan Jawi Huruf Rumi Jawi Rumi 19 ain a,k 28 mim m 20 ghain gh 29 nun n 21 nga ng 30 wau w 22 fa f 31 va v 23 pa p 32 ha h 24 qaf q 33 lam-alif la 25 kaf k 34 hamzah k,’ 26 ‫ݢ‬ ga g 35 ya i,e,y 27 20-Jul-12 lam l 36 JALALLUDIN IBRAHIM nya ny
 3. 3. Bacaan Huruf JawiHuruf atau tulisan Jawi dibaca dari kanan ke kiri seperti dalamjadual di bawah: ‫ݢ‬ 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 4. 4. PADANAN JATIDaripada 36 huruf Jawi, terdapat 20 huruf yangmempunyai padanan dengan huruf Rumi iaitu padanansatu lawan satu antara huruf Jawi dengan huruf Rumi. n q r b w k s t v g ‫ݢ‬ z j h l f c y m p d 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 5. 5. Huruf-huruf Jawi yang bukan padanan jati denganhuruf Rumi adalah seperti yang berikut: ng t z a la z sy s k,’ a,k s h ny gh d kh20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 6. 6. PADANAN GABUNGAN Padanan gabungan ialah satu huruf Jawi dipadankan dengan dua konsonan gabungan dalam ejaan Rumi. ng ny kh sy gh20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 7. 7. HURUF TAMBAHANBahasa Melayu mempunyai beberapa bunyi yang tidak terdapatdalam bahasa Arab. Oleh itu huruf baharu perlu dicipta dandigunakan untuk menjadi lambang kepada bunyi dalam tulisanRumi, iaitu: Huruf Asal Huruf Baharu Nama Huruf Padanan Rumi ca c nga ng pa p ‫ݢ‬ ga g va v 20-Jul-12 nya JALALLUDIN IBRAHIM ny
 8. 8. HURUF TAMBAHANHuruf ‘ye’ ( )Huruf ‘ye’ ( ) ini dinamakan huruf ‘ya tanpa titik’ atau‘ya leweh’. Huruf ‘ye’ ( ) ini menggunakan rumah huruf‘ya’ ( ) yang sedia ada Cuma huruf ini tidak bertitik.Huruf ini dipadankan dengan huruf ‘e’ di hujungperkataan-perkataan tertentu seperti:nasionalisme Komunismepatriotisme vandalisme 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 9. 9. BENTUK PENULISAN HURUF JAWI MENGIKUT KEDUDUKAN20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 10. 10. Bentuk Penulisan Mengikut Kedudukan-Huruf-huruf Jawi boleh ditulis bersambung antara satu huruf dengan huruf yang lain.-Kedudukan huruf-huruf yang disambung boleh berlaku sama ada di hadapan, di tengah atau belakang.-Bentuk sambungan huruf-huruf dapat dikenali melalui bentuk badan, tiang, kepala, ekor dan titiknya.-Bentuk penulisan huruf Jawi mengikut kedudukan adalah seperti yang berikut: 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 11. 11. 1. Bentuk tunggal: huruf yang tidak bersambung dengan apa-apa huruf, iaitu bentuknya tidak berangkai. 2. Bentuk awal: huruf itu tidak bersambung dengan apa-apa huruf di hadapannya, tetapi berangkai dengan huruf tertentu selepasnya. 3. Bentuk tengah: huruf ditulis bersambung dengan huruf tertentu di hadapan dan di belakang sekali gus. 4. Bentuk akhir: huruf itu tidak bersambung dengan apa-apa huruf di belakangnya, tetapi beangkai dengan huruf tertentu di hadapannya.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 12. 12. Contoh bentuk sambungan huruf Jawi Akhir Awal Tengah20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 13. 13. BENTUK PENULISAN MENGIKUT KEDUDUKANHuruf-huruf Jawi boleh ditulis bersambung antara satu hurufdengan huruf yang lain bergantung pada jenis dan kedudukannyasama ada pada awal kata, di tengah atau pada akhir kata. Contoh Kedudukan Huruf Bentuk Tunggal Akhir Tengah Awal20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 14. 14. Terdapat sebanyak 27 huruf Jawi yang boleh menerima ketiga-tigabentuk sambungan iaitu di awal, tengah dan akhir Contoh Kedudukan Huruf Bentuk Akhir Tengah Awal Tunggal 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 15. 15. Contoh Kedudukan Huruf Bentuk Akhir Tengah Awal Tunggal20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 16. 16. Contoh Kedudukan Huruf Bentuk Akhir Tengah Awal Tunggal ‫ݢ‬ ‫ݢي‬ ‫ݢا‬ ‫ݢ‬20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 17. 17. Contoh Kedudukan Huruf Bentuk Akhir Tengah Awal Tunggal20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 18. 18. SISTEM PENULISAN EJAAN JAWI20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 19. 19. SISTEM PENULISAN EJAAN JAWI36 huruf Jawi boleh digolongkan dalam 3 kelompok iaitu: Kelompok A: Huruf Pemutus Kelompok B : Huruf Perangkai ‫ݢ‬ Kelompok C : Huruf Berumah Hanya terdapat satu sahaja huruf dalam kelompok ini iaitu huruf hamzah ( )
 20. 20. SISTEM PENULISAN EJAAN JAWI Kelompok A: Huruf Pemutus i) Huruf-huruf dalam kelompok A tidak berubah bentuknya dalam sesuatu perkataan kerana tidak dapat dirangkaikan antara satu sama lain. Contoh: ii) Huruf-huruf dalam kelompok A tidak boleh dirangkaikan dengan huruf-huruf dalam Kelompok B dan C yang ada selepasnya, tetapi dapat dirangkaikan dengan mana-mana huruf sebelumnya dalam kelompok B. Contoh:Huruf Ejaan Huruf Ejaan Huruf Ejaan Huruf Ejaan 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 21. 21. Kelompok B : Huruf Perangkai ‫ݢ‬1. Huruf-huruf ini boleh disambung dengan huruf-huruf dalam kelompoknya sama ada sebelum atau selepas. Contoh:2. Huruf-huruf ini boleh bersambung dengan huruf kelompok A selepasnya dan bukan sebelum. Contoh: 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 22. 22. Kelompok C : Huruf Berumah Hanya terdapat satu sahaja huruf dalam kelompok ini iaitu huruf hamzah ( )1. Huruf ini boleh hadir pada awal perkataan (biasanya pada nama khas bukan Melayu) dan ditulis di tengah garisan tanpa ‘rumah’ tetapi didekatkan dengan huruf yang hadir selepasnya. Contoh: Ong Ng 2. Huruf hamzah ( ) yang berada di tengah perkataan ditulis di atas ‘rumah’ yang disediakan sebagai penyambung antara huruf yang ada sebelum dengan yang selepasnya. Contoh: Ch’ng malaikat masalah 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 23. 23. 3. Huruf hamzah ditulis sebagai pemisah antara dua huruf vokal, iaitu ai, au dan ui, di tengah kata yang berpola KVVK. Contoh: paus aib buih aur4. Huruf hamzah ditulis tanpa ‘rumah’ di tengah garisan apabila diapit oleh huruf alif dengan huruf ya (diftong [ai]), huruf alif dengan wau (ditong [au] dan huruf alif-wau dengan huruf ya (diftong [oi]). Contoh: oidium audit aising automatik 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 24. 24. 5. Kata atau istilah serapan daripada bahasa Arab yang mengandungi huruf hamzah ditulis seperti kedudukannya dalam bahasa sumber. wuduk anbia imlak makmum.Huruf hamzah digunakan sebagai pengganti huruf alif yang keduaapabila terdapat urutan bunyi dua vokal [a] atau dengan vokalyang lain di tengah perkataan. Contoh: setiausaha tatausaha iaitu supraorbit karaoke pancaindera 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 25. 25. 7. Huruf hamzah digunakan sebagai pengganti huruf alif awal kata dasar, khususnya kata dasar yang bermula dengan vokal selain [a], apabila menerima awalan serapan.prausul superordinasipascauji trioksidsubeditor ultraungu Pengejaannya adalah seperti yang berikut.pra+usulpasca+ujisub+editor20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 26. 26. 8. Huruf alif kata dasar yang bermula dengan vokal [a] apabila menerima awalan yang tersebut dikekalkan, tidak diganti dengan huruf hamzah.Padanan Rumi Ejaan Jawipraanggap ‫ݢڤ‬praakhirsubasid 20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 27. 27. BENTUK PENULISAN KELOMPOK HURUF JAWI20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 28. 28. Bentuk Penulisan Kelompok Huruf JawiBentuk penulisan huruf-huruf Jawi untuk membina sesuatuperkataan boleh ditulis secara bersambung atau terpisah.Pola perangkaian huruf-huruf Jawi adalah seperti yang berikut: Bentuk Rangkaian Bentuk Penulisan Contoh Perkataan Rangkaian 1-1 rakPerkataan terdiri daripada adudua, tiga, empat, lima hurufdan seterusnya yang durikeseluruhannya huruftunggal. Kesemua hurufdalam kelompok A termasuk dudukdalam rangkaian jenis ini overdraf20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 29. 29. Bentuk Rangkaian Bentuk Penulisan Contoh Perkataan Rangkaian 1-1-2 rumah1. Huruf pertama dan derma kedua ialah huruf tunggal. rotan2. Huruf ketiga ialah huruf yang berangkai dengan huruf keempat.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 30. 30. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 1-1-3 umpan1. Huruf pertama dan artis kedua ialah huruf tunggal. rombak2. Huruf ketiga dan keempat ialah huruf rumit perangkai.3. Huruf terakhir berbentuk huruf perangkai/pemutus20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 31. 31. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 1- dekat1. Huruf pertama ialah emas huruf tunggal. rebah2. Huruf kedua ialah huruf yang berangkai dengan huruf ketiga.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 32. 32. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 1-2-1 denda1. Huruf pertama ialah riuh huruf tunggal.2. Huruf kedua ialah huruf anda yang berangkai dengan huruf ketiga. dian3. Huruf keempat ialah huruf pemutus atau huruf perangkai.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 33. 33. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 1-3 enak1. Huruf pertama ialah huruf tunggal.2. Huruf kedua dan ketiga eja ialah huruf perangkai.3. Huruf keempat boleh isi terdiri daripada huruf perangkai/pemutus20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 34. 34. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 1-3-1 empuk1. Huruf pertama ialah anjung huruf tunggal.2. Huruf kedua dan ketiga ribut ialah huruf perangkai.3. Huruf keempat dan elok kelima boleh terdiri daripada huruf pemutus ekor dan perangkai20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 35. 35. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 1- ambil1. Huruf pertama ialah ejek huruf tunggal.2. Huruf kedua, ketiga dan intan keempat ialah huruf perangkai. inci3. Huruf terakhir ialah huruf perangkai juga.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 36. 36. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 2-1 jus1. Huruf pertama ialah buka huruf perangkai.2. Huruf kedua ialah baja huruf pemutus.3. Huruf terakhir terdiri jua daripada huruf pemutus/perangkai.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 37. 37. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 2-1-1 kuda1. Huruf pertama ialah cari huruf perangkai.2. Huruf kedua dan ketiga sudu ialah huruf pemutus.3. Huruf keempat ialah huruf pemutus /perangkai20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 38. 38. Bentuk Rangkaian Bentuk Penulisan Contoh Perkataan Rangkaian 2-2 bubu1. Huruf pertama kerja dan ketiga ialah huruf perangkai. cuci2. Huruf kedua ialah huruf pemutus. batu3. Huruf terakhir ialah huruf perangkai / pemutus.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 39. 39. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 2-3 lompat1. Huruf pertama, ketiga batik dan keempat ialah huruf perangkai. balik2. Huruf kedua ialah huruf pemutus. cubit3. Huruf terakhir ialah huruf perangkai / pemutus.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 40. 40. Bentuk Rangkaian Bentuk Penulisan Contoh Perkataan Rangkaian 3 telan1. Huruf pertama dan kedua ialah ‫ݢ‬ beg huruf perangkai. keli2. Huruf ketiga ialah huruf perangkai / pemutus.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 41. 41. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 3-1 biru1. Huruf pertama dan kedua hidu ialah huruf perangkai.2. Huruf ketiga ialah huruf tiram pemutus.3. Huruf terakhir ialah huruf hidang pemutus / perangkai.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 42. 42. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 3-2 selamat1. Huruf pertama, kedua hiris dan keempat ialah huruf perangkai. pandir2. Huruf ketiga ialah huruf pemutus. Melayu3. Huruf terakhir ialah huruf pemutus / perangkai.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 43. 43. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 4 mesti1. Huruf pertama, kedua celik dan ketiga ialah huruf perangkai. bangsa2. Huruf terakhir ialah huruf pemutus / perangkai. bisu20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 44. 44. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 4-1 lembut1. Huruf pertama, kedua besok dan ketiga ialah huruf perangkai. kembung2. Huruf keempat ialah huruf pemutus. campur3. Huruf terakhir ialah huruf pemutus / perangkai.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 45. 45. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 5 tembak1. Huruf pertama, kedua, pinjam ketiga dan keempat ialah huruf perangkai. betina2. Huruf terakhir ialah huruf pemutus / perangkai. kancil20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 46. 46. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 6 klinik1. Huruf pertama, kedua, sembelit ketiga, keempat dan kelima ialah huruf tembikar perangkai.2. Huruf terakhir ialah huruf sembilu pemutus / perangkai.20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM
 47. 47. Bentuk Rangkaian Bentuk Contoh Penulisan Perkataan Rangkaian 7 belimbing1. Huruf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ‫ݢي ت ي ڠ‬ tenggiling dan keenam ialah huruf tempeleng perangkai.2. Huruf terakhir ialah huruf ‫ݢل ي نچ ير‬ gelincir pemutus20-Jul-12 JALALLUDIN IBRAHIM

×