SlideShare a Scribd company logo
LİDERLİK ?
Neredeyse liderliği tanımlamaya çalışan kişilerin
sayısı kadar farklı liderlik tanımı bulunmaktadır
Lider – Liderlik
Lider, sözlük anlamı gereği, bir gücü, otoriteyi, emir vermeyi, ödüllendirmeyi,
izleyicilere sahip olmayı gerektirmektedir.
Lider – Liderlik
Lider kelime anlamıyla; yol gösteren, aydınlatan, ileriyi gösteren, öğreten, birlikte
çalıştığı kimselerin istek ve ihtiyaçlarını zamanında sezen yaratıcı kimsedir.
Lider – Liderlik
Lider, üyesi olduğu grubun amaç ve davranışlarının belirlenmesinde ya da
değiştirilmesinde etkili olan kişi olarak da tanımlanabilir
Lider – LiderlikLiderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu
amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin
toplamı (Eren, 2001: 465)

yada belirli şartların oluşmasıyla bireysel veya grup
amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için bir kişinin başka kişilerin faaliyetlerini
etkilemesi veya yönlendirilebilmesi olarak ifade edilebilir (Efil, 1996:5)
LİDERLİK ?Liderin Karakteristiğine ,
Liderin Davranışlarına ,
Çıktılara ve Sonuçlara odaklı
    Liderlik tanımı yapılabilir.
LİDERLİK ?•Liderin sahip olduğu bireysel yetenek ve kişilik özellikleridir.
•Örgütün veya grubun özellikleri ve beklentileridir.
•Liderle izleyiciler arasındaki ilişkinin ortaya çıktığı durumdur.
•Etkileşimde bulunan lider ve takipçilerinin ortak amaçlarıdır.

Liderlik bu dört ana faktörün bir fonksiyonudur
Antik Çin ve Yunan liderleri
nasihat alınabilecek filozoflar olarak görülmüşlerdir.
Mısırlılar liderlerine belirli
tanrısal özellikler atfetmişler
Tarih
genellikle ünlü liderlerin yaşamları yoluyla kaydedilmiştir...
Büyük Adamlar Teorisibazı bireylerin
tarihin herhangi bir periyodunda lider olmalarına imkân
verecek bazı özellikler ile doğdukları
varsayımına dayanmaktadır.
Özellikler Teorisi-             M.Ö. 450- 1940’lı yıllar arası
Bu teoride liderlik özelliklerinin tamamıyla doğuştan gelmediği,
öğrenme ve deneyim yoluyla da
kazanılabileceği gerçeği kabul edilmiştir
Özellikler Teorisi


Özellikler Yaklaşımı’na göre, bir kişinin lider olarak kabul edilebilmesi için,
grup üyelerinden farklı özellikler taşıması gerekmektedir
i. Fiziksel özellikler: Enerji ve aktif olma.
ii. Zekâ ve yetenek: Yargılama, bilgi, akıcı konuşma ve kesinlik.
iii. Kişilik: Yaratıcılık, açık sözlülük, dürüstlük ve etik davranış.
iv. İş ile ilgili özellikler: Başarı güdüsü, ileride olma arzusu, sorumluluk güdüsü,
göreve dönüklük ve amaçlara ulaşmada sorumluluk alma.
v. Sosyal özellikler: İşbirliği yeteneği, prestij, popüler ve sosyal olma, kişiler arası
beceriler, sosyal katılım, nezaket ve zarafet şeklinde belirlemek mümkündür.
Özellikler Teorisi
Davranışsal Liderlik Teorisi – 1940 -1960
LİDERLERİ başarılı ve etkili yapan hususun, liderin özelliklerinden
çok,
liderin liderlik yaparken gösterdiği DAVRANIŞLAR olduğudur...
Davranışsal Liderlik Teorisi
Liderin davranışlarını belirleyen değişkenler:
•Hitap ettiği grubun yapısına
•Amaç ve hedeflerin gerçekçi olup – olmaması
•Liderin kişisel özellikleri
•Ortam ve Dış Çevre Koşulları
Davranışsal Liderlik Teorisi
•Liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça, personel devir hızı ve
devamsızlığı azalmaktadır.

•Liderin inisiyatifi esas alan davranışları arttıkça, grup üyelerinin
performansı artmaktadır.
Davranışsal Liderlik Teorisi
Hiç bir Davranış
• Fakat hiçbir özellik tüm etkili liderler için müşterek değildir.

• Hiçbir davranış tüm durumlarda etkili değildir.
Durumsallık TeorisiDurumsallık
teorisinin temel varsayımı, uygun liderin davranışının durumdan duruma değişeceği
yönündedir.

Kilit durumsal faktörleri tanımlamak ve uygun lider davranışını belirlemek için
birbirlerini nasıl etkilediklerini açıkça belirtmektir.
Dönüşümcü Liderlik
Dönüşümcü lider, belli bir vizyona sahip liderdir, (Hinkin ve Tracey,1999: 105; Karakaya, 205: 86).

Dönüşümcü lider, sahip olduğu vizyonu, kelimelerle, sembollerle ulaşmayı sağlayacak şekle
sokarak aralarında ilişki kurar (Karakaya, 2005: 86)..

Dönüşümcü liderlik, değişime yönelik bir liderlik modeli olup; dönüşüm sürecinin çeşitli
aşamalarında gerekli davranışları göstererek, değişimin başarıyla gerçekleştirilmesine olanak sağlar
(Eisenbach vd., 1999: 84).

Dönüşümcü lider, insan davranışlarını amaçlara yönlendirir (Keçecioğlu, 1998: 28; Kelloway vd.,
2000: 145).

Dönüşümcü lider, tutarlı davranarak taraftarların güvenini kazanır,kendine bir yön belirler ve o
doğrultuda ilerler; bunun sonucunda örgütsel bütünlük sağlanır (Karakaya, 2005: 86).

Dönüşümcü liderlik becerileri arasında, iletişim önemli bir yer tutmaktadır.

Dönüşümcü liderlik, izleyicileri, kişisel kazanç ve çıkarlardan ziyade
örgütün yararı için çalışmaları konusunda motive etmektedir (Bolat ve Seymen,
2003: 65).
Dönüşümcü Liderlik


 İdealleştirilmiş Etki (Karizma),
  İlham Verici Motivasyon,
   Birey Düzeyinde İlgi
        ve
    Entelektüel Uyarım
Dönüşümcü Liderlik
Dönüşümcü Liderlik
Kendilerini değişimin temsilcileri olarak görürler

İnsanların ihtiyaçlarına duyarlıdırlar

Esnek ve öğrenmeye açıktırlar

Analitik becerileri iyidir

Risk almadan önce iyice düşünürler
ÖĞRENEN LİDER
Öğrenen örgüt modeline uygun davranışlar gösterebilen liderdir.
Öğrenen örgütü oluşturmaya çalışır.
Öğrenmeye açıktır ve takım halinde öğrenmeye imkan sağlar
STRATEJİK LİDER
Geleceği öngörerek şekillendirebilmek,
Bunun için gerekli stratejik yönetim anlayışını oluşturabilmek
Bu doğrultuda diğer yönetici ve çalışanları yetkilendirerek, onları kuruluş vizyonu
doğrultusunda ;
     yenilikçi ve yaratıcı hedeflere yönlendiren,
     gerektiğinde hızlı ve radikal değişimi sağlayabilen liderdir.
ENTELEKTÜEL LİDER
Performans ve kişilikleri ile örnek model olmaya aday kişiler.

Pozisyondan gelen gücüne değil, daha çok karakter gücüne, bilgi gücüne güvenir.

Profesiyonel yetkinliğin yanında, duygusal ve sosyal yetkinlikleri de gelişmiştir.

Doğru hedefler koyar.

Olaylara ve problemlere bütünsel olarak bakar.

Grubun yeteneklerini bir orkestra şefi gibi yöneten ve onların destekleyen bir liderdir.
ETİK LİDER
Etik bir lider, moral ve bürokratik gücü
kişiliğinde birleştirmiş, doğruyu
tanımlamaya ilişkin bir değerler ve
inançlar sistemi oluşturmuş dengeli bir
liderdir.
      ÖRN: GANDİ
                      Sergiovanni’ye göre; etik liderlik, moral güce
                      dayanarak astlarını etkilemeye yönelik bir
                      liderlik biçimi olarak tanımlanmakta, etik
                      liderliğin en belirgin özelliği ise liderliğinin
                      güç kaynağının moral güce dayanması ifade
                      edilmektedir.
ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR
TRANSAKSİYONEL LİDER
Transaksiyonel liderin mevcut sisteme
bağlılığı yüksektir. Mevcut sistemler ile
şirket kültürünü değiştirmekten çok
güçlendirme eğilimindedir.
                    İşlemci (Etkileşimci) liderlik, karşılıklı alış-
                    verişi gerektirir ki bu alış-verişte
                    liderler izleyicilerine verilen görevleri
                    yapmalarını, örgüte bağlılık ve sadakat
                    göstermelerini teşvik eden ödüller ve
                    müeyyideler kullanır
TRANSAKSİYONEL LİDER

Kurallara Uyum
            Ödül
Yüksek Performans

Kurallara Karşı Gelme
              Ceza
Düşük Performans
SÜPER LİDERLİK
Süper liderlik yaklaşımı
insanın kendi
potansiyelini
geliştirmesi açısından
büyük önem arz
etmektedir.
Bu yaklaşımla insanın
sürekli kendisini
geliştirebileceği ve
böylece kendi kendinin
lideri olabileceği
savunulmaktadır.
KALİTE LİDERLİĞİ
 Toplam Kalite Liderliği, kalitenin artırılmasında üst düzey
 yöneticilerin önemli sorumlulukları bulunduğunu kabul
 etmekle birlikte, liderliği paylaşılmış bir süreç olarak görür.
 Kalite liderliği, müşteri merkezli davranmaya yönelik bir
 liderlik biçimidir.
KÜLTÜREL LİDERLİK
    Kültürel liderlik örgütsel kültürü kurmaya ve
    geliştirmeye yönelik bir liderlik biçimidir.
 Kültürel lider, kültürel değerlerin bekçiliğini yapar, önemli
 kültürel anlamları açıklar ve kilit değerleri kurum ortamında
 canlı tutar. Kültür genel olarak örgüte bakış açısını
 yansıtmaktadır. Örgütsel kültür evrimsel bir doğaya sahiptir
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve ÖRGÜT İKLİMİ

• Örgüt Kültürü: Bir örgütü
 bütünleştiren, paylaşılan
 felsefeler, beklentiler, tutumlar
 ve normlar, davranışlar, tepkiler,
 değerler…
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve ÖRGÜT İKLİMİ
• “Bir organizasyonun üyeleri tarafından paylaşılan
 değerler sistemi”
• “Güçlü,geniş ölçüde paylaşılan temel değerler“
• “İşler burada böyle yürür biçiminde ifade edilen yargılar“
• “Kolektif olarak programlanmış düşünceler”
• “İş yaşamında yaratılan sürekli ve semboller aracılığı ile
 iletilen inançlar ve değerler”
• “Organizasyonun çalışanlarına verdiği değer ve
 inançlarla ilişkili semboller,törenler ve mitler bütünü”
VİZYONER LİDERLİK
    Gerçekleştirilmesi öngörülen amacı açıkça ifade eden,
    vizyonuyla aynı kapsamda örgütsel kültürün
    transformasyonunu sağlamayı başat görev olarak
    algılayan kişi vizyoner liderlerdir.
 Kültürel lider, kültürel değerlerin bekçiliğini yapar, önemli
 kültürel anlamları açıklar ve kilit değerleri kurum ortamında
 canlı tutar. Kültür genel olarak örgüte bakış açısını
 yansıtmaktadır. Örgütsel kültür evrimsel bir doğaya sahiptir
VİZYONER LİDERLİK
Vizyoner Liderlik Rolleri;  Vizyon Geliştirme Süreci;
               Dünyaya yeni bir bakış
Yolu Görmek
               Düşünceye dayalı bireysel
Yolda yürümek          vizyon
Yol olmak          Düşünsel vizyonu paylaşma
               Sezgiye dayalı bireysel vizyon
               Sezgisel vizyonu paylaşma
               Bütünleyici vizyon
               Mevcut gerçeklik evresi
               Eylem planı
               Vizyonu yeniden gözden
                geçirme
YÖNETİCİ               LİDER
•  İşletme amaçları     •  Vizyon
•  Plana göre        •  Amaçlara uygun
•  Kontrol         •  Güven
•  Mantık/IQ        •  Duygular/EQ
•  Düzenlilik        •  Yaratıcılık
•  Yapılması gerekenler   •  Doğru olan
•  Sevk ve idare      •  Yol gösterme
•  İtaat          •  Sorgulama
•  Denetim         •  Yetkilendirme
•  Kitabına uygun      •  Kitaba rağmen
•  Rakamlar         •  Kalite
•  Anlatmak         •  Anlamak
•  Ben           •  Biz
•  Yazılı sistemi uygular  •  Sistemi yazar
•  Yetkisini kullanır    •  Doğruyu objektif bilgiyle savunur
               •  Yetki-inisiyatif kullanır
BASKICI LİDERLİK
 Geleneksel toplumlarda olur.
 Otoritesini ve sorumluluğunu işgal ettiği makamdan alır.
 Liderliğini yaptığı tüm ortamlarda bütün kararları kendisi verir.
 Başkalarının kararlarına gerek duymaz.
 İzleyenler ile ilişkisi az ve biçimseldir ve çok kural koyar.
 İşgörenlerin işleri ile ilgili yakınmalarından hoşlanmaz.
 İzleyenlerden itaat, bağlılık,uysallık ve sorun çıkarmama
 davranışlarını ister.
 Dikey iletişime güven duyar,tersine kuşku ile bakar.
 Sadece örgütsel amaçların yüksek düzeyde
 gerçekleştirilmesine önem verir.
 Her görevi özenle belirler ve tanımlar.
 Korku,tehdit ve ceza sistemi vardır.
 Olağanüstü eylemler için ödül koyar.
BASKICI LİDERLİK
Liderin icra yöntemi  Derhal itaat talep eder

Bir cümle ile stili  “Ne diyorsam onu yap”

Duygusal Zeka     Başarma hırsı, inisyatif, kendini
yetkinlikleri     kontrol edebilme

Bu stil ne zaman en  Bir krizde; bir durumu tersine
etkili olur      döndürmek için atılan ilk
            adımda; sorun yaratan bir
            çalışanla

İklim üzerindeki genel Olumsuz
etkisi
BASKICI LİDERİN KİŞİLİĞİ
•  Baskıcı,saldırgan,sert ve kararlı bir kişiliğe sahiptirler.
•  Amaçlarına ulaşmak için mutlak itaat beklerler.
•  Yetkilerini sonuna kadar kullanırlar.
•  Özel yaşamlarını örgütsel yaşamlarından ayırmaya özen gösterirler
•  İletişimleri tek yönlüdür .
•  Denetleyici ve olumsuz olma eğilimindedirler ,
•  Hedeflerine varıldığı sürece , izleyicilerinin tepki ve duyguları ile
  ilgilenmezler.

•  Adorno’nun baskıcı kişilik üzerine yaptığı inceleme sonucunda;
    Topluma uymaya büyük önem verme
    Değişiklikten hoşlanmama
    İdarede amir-memur ilişkilerine önem verme
    Gücü elinde tutan kişi ve gruplara dönük olma
    Yabancı ve azınlık gruplarına müsamahasız olma
    Tutucu ve geleneklerine bağlı görünme
    Başkalarının cinslik suçlarına aşırı ilgi gösterme
BASKICI LİDER
YARARLARI                    SAKINCALARI
1.  Toplum aşırı geleneksel, büyüğe      1.  İzleyicilerin hiç dikkate alınmaması
   aşırı saygılı ve kararı büyükten
   bekleme alışkanlıklarına sahipse,
   böyle bir toplumda baskıcı davranan    2.  Yaratıcılığın azalması
   lider, bilgili ve güven veren lider
   olarak düşünüleceğinden başarılı      3.  Örgütsel yenilik faaliyetlerinin asgariye
   olacaktır.                    inmesidir.

2.  Baskıcı liderler kendilerini tam yetkili  4.  Elemanları arasında kırgınlıkların gelişmesi
   oldukları zaman etkili ve rahat
   hissetmektedirler. Çünkü bu durum
   liderde,bağımsız hareket edebilme     5.  Bu insanlar arasında gruba
   inanç ve güveni sağladığından ödül        katılmalarla,ayrılmaların yüksek oranda
   niteliği taşımaktadır.
                           görülmesidir.

3.  Baskıcı lider daha fazla işi ile
   ilgilenir,daha etkin ve hızlı karar
   verir.

4.  Yapılmasını istedikleri işler çabuk ve
   istedikleri gibi yapılır.
DEMOKRATİK LİDERLİK
Liderin icra yöntemi  Katılım yoluyla görüş ortaklığı
            oluşmasını sağlar

Bir cümle ile stili  “Ne dersin?”

Duygusal Zeka     İşbirliği yapabilme, takım liderliği,
yetkinlikleri     iletişim

Bu stil ne zaman en  Konsensus yaratmak veya değerli
etkili olur      çalışanlardan girdi sağlamak için

İklim üzerindeki    Olumlu
genel etkisi
DEMOKRATİK LİDERLİN ÖZELLİKLERİ
• Lider amaçların, plan ve politikaların belirlenmesinde, iş
 bölümünün yapılmasında ve iş emirlerinin oluşturulmasında
 işgörenden aldığı öneriler doğrultusunda liderlik davranışını
 belirlemeye özen gösterir (Eren, 1982, s.382).
• Lider, sorunların çözülmesi için gerekenleri izleyenlere
 danışarak yapar
• Lider izleyenleri karar sürecine katılmaya cesaretlendirir.
• Kararların izleyenlerin görüşlerinden etkilenmesine ve
 biçimlenmesine olanak sağlar.
• Lider cezalandırıcı değildir.
• Lider izleyenlerin onurunu incitmez,
  onlara dostça davranır.
DEMOKRATİK LİDERLİK
                        Zararları
   Yararları
                     •  En önemli sakıncası zaman
•  İzleyicilerin de lider kadar örgütü    kayıplarına neden olması.
  etkileyen koşullarla ilgilenip
  amaç, karar, plan, politikalarla   •  Masrafların artmasına yol açar.
  ilgili öneriler getirmesi.      •  Herkesin fikrinin alınması,
•  Fikir, düşünce, inanç ve         uzmanı olmadığı konularda fikir
  arzularına değer verilen         sorulması, izleyicileri zor
  izleyicilerin işgörme arzusu ve      durumda bırakabilmekte ve
  güdülerinin olumlu biçimde        yanlış bazı fikirlerin ortaya atılıp
  etkilenmesi ve psikolojik tatmin     savunulmasına yol
  sağlamalarıdır.              açabilmektedir.
•  Grup içi tansiyon ve çatışmalar    •  Memnuniyetsizlik ve gücenme
  ortadan kalkmakta, yerini yüksek     durumları ortaya çıkar
  çalışma gücü ve morale
  bırakmaktadır.
•  Kararların grup tarafından
  alınmış olması nedeniyle
  kararlara sadakat yüksektir.
HAKİM STİL LİDERLİK
Liderin icra yöntemi  İnsanları bir vizyona doğru
            harekete geçirir
Bir cümle ile stili  “Benimle gel”

Duygusal Zeka     Kendine güven, empati, değişime
yetkinlikleri     aracılık

Bu stil ne zaman en  Yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunda
etkili olur      ya da net bir yön bulunmadığında
            ve gerektiğinde

İklim üzerindeki    En güçlü biçimde olumlu
genel etkisi
YAKIN STİL LİDERLİK

Liderin icra yöntemi  Uyum (harmoni) ve duygusal
            bağlar yaratır

Bir cümle ile stili  “Önce insanlar...”
Duygusal Zeka     Empati, ilişki kurabilme, iletişim
yetkinlikleri
Bu stil ne zaman en  Bir ekipteki çatlakları tedavi
            etmek ya da stresli durumlarda
etkili olur      insanları motive etmek için
İklim üzerindeki genel
            Olumlu
etkisi
STANDART KOYUCU LİDERLİK
Liderin icra     Yüksek performans ölçütleri koyar ve
yöntemi        kendi davranışlarıyla örnek olur
Bir cümle ile stili  “Şimdi, benim yaptığımı yap”

Duygusal Zeka     Başarma hırsı, inisyatif, yüksek vicdan
yetkinlikleri

Bu stil ne zaman en Yüksek motivasyonu olan ve yetkin
etkili olur     bir ekipten hızlı sonuçlar almak için

İklim üzerindeki   Olumsuz
genel etkisi
KOÇ STİL LİDERLİK
Liderin icra yöntemi  İnsanları gelecek için yetiştirir

Bir cümle ile stili  “Bunu dene”

Duygusal Zeka     Diğerlerini geliştirme, empati,
yetkinlikleri     kendinin farkında olma

Bu stil ne zaman en  Bir çalışana, performansını
etkili olur      iyileştirmede ya da uzun vadeli
            güçler geliştirmede yardım etmek
            için

İklim üzerindeki    Olumlu
genel etkisi
LİDERİN VİZYON VE MİSYONU
• VİZYON: Her hal ve şartta Dünya’yı değiştirmeyi
 öngörür. Gerçekleşmesi için çok güçlü arzu
 duyduğumuz bir durum veya olaydır.


• MİSYON: Vizyonun gerçekleşmesi için gereken
 değerleri ortaya koyar, ne yapılacak sorusuna cevap
 arar.

• PRENSİPLER: Güven, dürüstlük, gerçekçilik, adalet,
 bütünleşme, sadakat.
BİR BİLDİRGENİN, BİR İŞLETMENİN VİZYON BİLDİRGESİ OLABİLMESİ İÇİN
1.Kısa ve anlaşılabilir
2.Gelecekteki gelişmeleri öngörür
3.İdeal durumları tanımlayıcı
4.Bütün çalışanlara hitap edebilir
5.Çalışanları motive edici ve gayretlendirici
 olması gerekir.
MİSYON

İşletmelerde :
1. Üretilen temel mal ve hizmetlerin neler olduğunun
2. Hangi müşteri kitlesi veya pazara hitap edildiğinin
3. Kullanılan temel teknolojilerin neler olduğunun
4. Genel iş yapma felsefesinin
5. Kendilik değerinin bir ifadesidir

İşletmelerin kendilerini ne tür bir işletme olarak görmek
istediklerinin açıklamasıdır. Stratejilerin temelidir.
ETKİN BİR LİDER

• Vizyon sahibidir
• Misyon Belirlidir
• Prensiplerini kavramsal hale getirmiştir.

 * Kurum Kültürü
 * Sistematik düşünce
 * Çalışanın motivasyonu
 * Yapılanma
 Etkin liderin sorumluluklarıdır.
The Coca Cola Company
Vizyon :
 Şirketimiz hem Pazar payını hem de müşteri
 gözündeki imajını sürekli olarak geliştirecektir.
Misyon :
 Sürekli olarak en gelişmiş teknolojileri kullanacak ve
 müşteri tatminini sürekli arttıracağız.
 Çalışanlarımıza tüm performanslarını ortaya
 koyabilecekleri çalışma ortamları sunacağız.
 Üretim kapasitemizi karlılık prensibiyle çelişmediği
 müddetçe sürekli arttıracağız.
Honda Motor Company
Vizyon :
 Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere,
 makul fiyatlı, üstün nitelikli ürünler imal etmek ve
 bu işi küresel perspektifte gerçekleştirmektir.
Misyon :
1.Özgün olmak
2.Hükümetlere bel bağlamamak
3.Kendimiz için çalışmak
4.Taklitle değil kendi öz teknolojinizle gelişmek

More Related Content

What's hot

Liderlik tiplerihk
Liderlik tiplerihkLiderlik tiplerihk
Liderlik tiplerihkozgelim
 
Ekip Kurma ve Yönetimi
Ekip Kurma ve YönetimiEkip Kurma ve Yönetimi
Ekip Kurma ve Yönetimi
Erdem Karagöz
 
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik TarzlarıEnine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Novida Global
 
Duygusal zeka
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zeka
ilker KALDI
 
Liderlik
LiderlikLiderlik
Liderlik
Savaş Şakar
 
Örgütsel Motivasyon
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel Motivasyon
OZDEN OZLÜ
 
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci LiderlikVizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci LiderlikYalçın Vural
 
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKAÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
Yunus Emre Sarıgül
 
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Salih GÜMÜŞ
 
KoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
fahricelik
 
Dönüşümcü Liderlik
Dönüşümcü LiderlikDönüşümcü Liderlik
Dönüşümcü Liderlik
Dokuz Eylül University
 
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
Örgütsel Adalet ve Örgütsel GüvenÖrgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
YILDIR YILDIRIM
 
İnsan Kaynaklarında Motivasyon
İnsan Kaynaklarında Motivasyonİnsan Kaynaklarında Motivasyon
İnsan Kaynaklarında Motivasyon
SEMRIN IK EGITIM VE DANISMANLIK
 
Motivasyon
MotivasyonMotivasyon
Motivasyon
Ismail Altan
 
Modern Liderlik
Modern LiderlikModern Liderlik
Modern Liderlik
VOLKAN YILDIRIM
 
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?SlaytSunum
 
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Univerist
 
Motivasyon (1)
Motivasyon (1)Motivasyon (1)
Motivasyon (1)
kobikobi
 
kariyer yönetimi ve planlanması
kariyer yönetimi ve planlanmasıkariyer yönetimi ve planlanması
kariyer yönetimi ve planlanmasınadir kağan çoban
 

What's hot (20)

Liderlik tiplerihk
Liderlik tiplerihkLiderlik tiplerihk
Liderlik tiplerihk
 
Ekip Kurma ve Yönetimi
Ekip Kurma ve YönetimiEkip Kurma ve Yönetimi
Ekip Kurma ve Yönetimi
 
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik TarzlarıEnine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
Enine Boyuna Liderlik ve Farklı Liderlik Tarzları
 
Duygusal zeka
Duygusal zekaDuygusal zeka
Duygusal zeka
 
Liderlik
LiderlikLiderlik
Liderlik
 
Örgütsel Motivasyon
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel Motivasyon
 
Motivasyon
Motivasyon Motivasyon
Motivasyon
 
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci LiderlikVizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik
Vizyoner Liderlik vs. Değişimci Liderlik
 
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKAÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
 
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
 
KoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüK
 
Dönüşümcü Liderlik
Dönüşümcü LiderlikDönüşümcü Liderlik
Dönüşümcü Liderlik
 
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
Örgütsel Adalet ve Örgütsel GüvenÖrgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
 
İnsan Kaynaklarında Motivasyon
İnsan Kaynaklarında Motivasyonİnsan Kaynaklarında Motivasyon
İnsan Kaynaklarında Motivasyon
 
Motivasyon
MotivasyonMotivasyon
Motivasyon
 
Modern Liderlik
Modern LiderlikModern Liderlik
Modern Liderlik
 
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
 
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
 
Motivasyon (1)
Motivasyon (1)Motivasyon (1)
Motivasyon (1)
 
kariyer yönetimi ve planlanması
kariyer yönetimi ve planlanmasıkariyer yönetimi ve planlanması
kariyer yönetimi ve planlanması
 

Viewers also liked

Kung fu panda ve liderlik...
Kung fu panda ve liderlik...Kung fu panda ve liderlik...
Kung fu panda ve liderlik...
Uygar Omay
 
Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı
Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik YaklaşımıDönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı
Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı
Faik GÜNAY
 
Avusturya egitim sistemi ve liderlik sunum
Avusturya egitim sistemi ve liderlik sunumAvusturya egitim sistemi ve liderlik sunum
Avusturya egitim sistemi ve liderlik sunum
Esma Pehlivanoğlu
 
Shared leadrship
Shared leadrshipShared leadrship
Shared leadrship
Songül Mangan
 
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemigIşletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemigmtunalier
 
Hedeflerle Yaşamak
Hedeflerle YaşamakHedeflerle Yaşamak
Hedeflerle Yaşamak
Ipek Aral
 
Donusumun mimarisi
Donusumun mimarisiDonusumun mimarisi
Donusumun mimarisiVolkan Inanc
 
Mutluluk
MutlulukMutluluk
Kendi İşini Kurma Rehberi
Kendi İşini Kurma RehberiKendi İşini Kurma Rehberi
Kendi İşini Kurma Rehberi
Era Brown
 
Lider Olma Sanatı // Art Of Become A Leader
Lider Olma Sanatı // Art Of Become A LeaderLider Olma Sanatı // Art Of Become A Leader
Lider Olma Sanatı // Art Of Become A Leader
Uludağ Elektrik A.Ş.
 
Kişisel hedefler ve gelecek planlama
Kişisel hedefler ve gelecek planlamaKişisel hedefler ve gelecek planlama
Kişisel hedefler ve gelecek planlama
Ömür Öztaş
 

Viewers also liked (11)

Kung fu panda ve liderlik...
Kung fu panda ve liderlik...Kung fu panda ve liderlik...
Kung fu panda ve liderlik...
 
Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı
Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik YaklaşımıDönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı
Dönüşümcü ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı
 
Avusturya egitim sistemi ve liderlik sunum
Avusturya egitim sistemi ve liderlik sunumAvusturya egitim sistemi ve liderlik sunum
Avusturya egitim sistemi ve liderlik sunum
 
Shared leadrship
Shared leadrshipShared leadrship
Shared leadrship
 
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemigIşletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
 
Hedeflerle Yaşamak
Hedeflerle YaşamakHedeflerle Yaşamak
Hedeflerle Yaşamak
 
Donusumun mimarisi
Donusumun mimarisiDonusumun mimarisi
Donusumun mimarisi
 
Mutluluk
MutlulukMutluluk
Mutluluk
 
Kendi İşini Kurma Rehberi
Kendi İşini Kurma RehberiKendi İşini Kurma Rehberi
Kendi İşini Kurma Rehberi
 
Lider Olma Sanatı // Art Of Become A Leader
Lider Olma Sanatı // Art Of Become A LeaderLider Olma Sanatı // Art Of Become A Leader
Lider Olma Sanatı // Art Of Become A Leader
 
Kişisel hedefler ve gelecek planlama
Kişisel hedefler ve gelecek planlamaKişisel hedefler ve gelecek planlama
Kişisel hedefler ve gelecek planlama
 

Similar to Liderlik

Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıcihank30
 
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Novida Global
 
leadershipleadershipleadershipleadershipliderlik.pptx
leadershipleadershipleadershipleadershipliderlik.pptxleadershipleadershipleadershipleadershipliderlik.pptx
leadershipleadershipleadershipleadershipliderlik.pptx
Muhammet Baş
 
Mustafa Değerli - 2014 - Liderlik
Mustafa Değerli - 2014 - LiderlikMustafa Değerli - 2014 - Liderlik
Mustafa Değerli - 2014 - Liderlik
Dr. Mustafa Değerli
 
Novida Liderlik
Novida LiderlikNovida Liderlik
Novida Liderlik
Novida Global
 
Liderlik Üzerine
Liderlik ÜzerineLiderlik Üzerine
Liderlik Üzerine
Novida Global
 
İdeal Liderin Özellikleri
İdeal Liderin Özellikleriİdeal Liderin Özellikleri
İdeal Liderin Özellikleri
Serkan Dereli
 
Hizmetkar (servant) liderlik
Hizmetkar (servant) liderlikHizmetkar (servant) liderlik
Hizmetkar (servant) liderlik
Barakazi
 
Kurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık TasarımıKurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık Tasarımı
Novida Global
 
örgütsel güven
örgütsel güvenörgütsel güven
örgütsel güvenduygudyg
 
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
MUSTAFA ŞENLİOĞLU
 
Sirket kulturu yonetim
Sirket kulturu yonetimSirket kulturu yonetim
Sirket kulturu yonetim
Balıkesir Ün.
 
Levi̇nson Ölçeği̇ ve Yaratıcı – Önder Yöneti̇ci̇li̇k
Levi̇nson Ölçeği̇ ve Yaratıcı – Önder Yöneti̇ci̇li̇kLevi̇nson Ölçeği̇ ve Yaratıcı – Önder Yöneti̇ci̇li̇k
Levi̇nson Ölçeği̇ ve Yaratıcı – Önder Yöneti̇ci̇li̇k
Fatma ÇINAR
 
Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274
Dönay Kara
 
Yönetim ve Organizasyon1
Yönetim ve Organizasyon1Yönetim ve Organizasyon1
Yönetim ve Organizasyon1
Nisantasi University
 
KOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLER
KOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLERKOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLER
KOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Yasemin Tezel
 

Similar to Liderlik (20)

Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları
 
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
Liderlik ve Yenileşim (İnovasyon)
 
02 liderlik ve nitelikleri
02  liderlik ve nitelikleri02  liderlik ve nitelikleri
02 liderlik ve nitelikleri
 
leadershipleadershipleadershipleadershipliderlik.pptx
leadershipleadershipleadershipleadershipliderlik.pptxleadershipleadershipleadershipleadershipliderlik.pptx
leadershipleadershipleadershipleadershipliderlik.pptx
 
Liderlik sunum
Liderlik sunumLiderlik sunum
Liderlik sunum
 
Mustafa Değerli - 2014 - Liderlik
Mustafa Değerli - 2014 - LiderlikMustafa Değerli - 2014 - Liderlik
Mustafa Değerli - 2014 - Liderlik
 
Novida Liderlik
Novida LiderlikNovida Liderlik
Novida Liderlik
 
Liderlik Üzerine
Liderlik ÜzerineLiderlik Üzerine
Liderlik Üzerine
 
İdeal Liderin Özellikleri
İdeal Liderin Özellikleriİdeal Liderin Özellikleri
İdeal Liderin Özellikleri
 
Liderlik son
Liderlik sonLiderlik son
Liderlik son
 
Hizmetkar (servant) liderlik
Hizmetkar (servant) liderlikHizmetkar (servant) liderlik
Hizmetkar (servant) liderlik
 
Kurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık TasarımıKurumsal Sağlık Tasarımı
Kurumsal Sağlık Tasarımı
 
Tky
TkyTky
Tky
 
örgütsel güven
örgütsel güvenörgütsel güven
örgütsel güven
 
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
Yonetim ve-organizasyon-hafta-1
 
Sirket kulturu yonetim
Sirket kulturu yonetimSirket kulturu yonetim
Sirket kulturu yonetim
 
Levi̇nson Ölçeği̇ ve Yaratıcı – Önder Yöneti̇ci̇li̇k
Levi̇nson Ölçeği̇ ve Yaratıcı – Önder Yöneti̇ci̇li̇kLevi̇nson Ölçeği̇ ve Yaratıcı – Önder Yöneti̇ci̇li̇k
Levi̇nson Ölçeği̇ ve Yaratıcı – Önder Yöneti̇ci̇li̇k
 
Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274
 
Yönetim ve Organizasyon1
Yönetim ve Organizasyon1Yönetim ve Organizasyon1
Yönetim ve Organizasyon1
 
KOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLER
KOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLERKOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLER
KOÇLUK HAKKINDA BİLİNMEYENLER
 

More from Inanc Alikilic

Risk management and green events
Risk management and green eventsRisk management and green events
Risk management and green events
Inanc Alikilic
 
2014 Email Pazarlama ve Etkinlik Yönetiminde Sosyal Medya
2014 Email Pazarlama ve Etkinlik Yönetiminde Sosyal Medya2014 Email Pazarlama ve Etkinlik Yönetiminde Sosyal Medya
2014 Email Pazarlama ve Etkinlik Yönetiminde Sosyal Medya
Inanc Alikilic
 
Sales Training, Compensation
Sales Training, CompensationSales Training, Compensation
Sales Training, Compensation
Inanc Alikilic
 
Beden Dili, Body language
Beden Dili, Body languageBeden Dili, Body language
Beden Dili, Body languageInanc Alikilic
 
İletişim, Yazılı İletişim
İletişim, Yazılı İletişimİletişim, Yazılı İletişim
İletişim, Yazılı İletişim
Inanc Alikilic
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal SorumlulukKurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal SorumlulukInanc Alikilic
 

More from Inanc Alikilic (7)

Risk management and green events
Risk management and green eventsRisk management and green events
Risk management and green events
 
2014 Email Pazarlama ve Etkinlik Yönetiminde Sosyal Medya
2014 Email Pazarlama ve Etkinlik Yönetiminde Sosyal Medya2014 Email Pazarlama ve Etkinlik Yönetiminde Sosyal Medya
2014 Email Pazarlama ve Etkinlik Yönetiminde Sosyal Medya
 
Sales Training, Compensation
Sales Training, CompensationSales Training, Compensation
Sales Training, Compensation
 
Beden Dili, Body language
Beden Dili, Body languageBeden Dili, Body language
Beden Dili, Body language
 
İletişim, Yazılı İletişim
İletişim, Yazılı İletişimİletişim, Yazılı İletişim
İletişim, Yazılı İletişim
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal SorumlulukKurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 
Kurumsal İletişim,
Kurumsal İletişim, Kurumsal İletişim,
Kurumsal İletişim,
 

Liderlik

 • 1. LİDERLİK ? Neredeyse liderliği tanımlamaya çalışan kişilerin sayısı kadar farklı liderlik tanımı bulunmaktadır
 • 2. Lider – Liderlik Lider, sözlük anlamı gereği, bir gücü, otoriteyi, emir vermeyi, ödüllendirmeyi, izleyicilere sahip olmayı gerektirmektedir.
 • 3. Lider – Liderlik Lider kelime anlamıyla; yol gösteren, aydınlatan, ileriyi gösteren, öğreten, birlikte çalıştığı kimselerin istek ve ihtiyaçlarını zamanında sezen yaratıcı kimsedir.
 • 4. Lider – Liderlik Lider, üyesi olduğu grubun amaç ve davranışlarının belirlenmesinde ya da değiştirilmesinde etkili olan kişi olarak da tanımlanabilir
 • 5. Lider – Liderlik Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamı (Eren, 2001: 465) yada belirli şartların oluşmasıyla bireysel veya grup amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için bir kişinin başka kişilerin faaliyetlerini etkilemesi veya yönlendirilebilmesi olarak ifade edilebilir (Efil, 1996:5)
 • 6. LİDERLİK ? Liderin Karakteristiğine , Liderin Davranışlarına , Çıktılara ve Sonuçlara odaklı Liderlik tanımı yapılabilir.
 • 7. LİDERLİK ? •Liderin sahip olduğu bireysel yetenek ve kişilik özellikleridir. •Örgütün veya grubun özellikleri ve beklentileridir. •Liderle izleyiciler arasındaki ilişkinin ortaya çıktığı durumdur. •Etkileşimde bulunan lider ve takipçilerinin ortak amaçlarıdır. Liderlik bu dört ana faktörün bir fonksiyonudur
 • 8. Antik Çin ve Yunan liderleri nasihat alınabilecek filozoflar olarak görülmüşlerdir.
 • 10. Tarih genellikle ünlü liderlerin yaşamları yoluyla kaydedilmiştir...
 • 11. Büyük Adamlar Teorisi bazı bireylerin tarihin herhangi bir periyodunda lider olmalarına imkân verecek bazı özellikler ile doğdukları varsayımına dayanmaktadır.
 • 12. Özellikler Teorisi- M.Ö. 450- 1940’lı yıllar arası Bu teoride liderlik özelliklerinin tamamıyla doğuştan gelmediği, öğrenme ve deneyim yoluyla da kazanılabileceği gerçeği kabul edilmiştir
 • 13. Özellikler Teorisi Özellikler Yaklaşımı’na göre, bir kişinin lider olarak kabul edilebilmesi için, grup üyelerinden farklı özellikler taşıması gerekmektedir i. Fiziksel özellikler: Enerji ve aktif olma. ii. Zekâ ve yetenek: Yargılama, bilgi, akıcı konuşma ve kesinlik. iii. Kişilik: Yaratıcılık, açık sözlülük, dürüstlük ve etik davranış. iv. İş ile ilgili özellikler: Başarı güdüsü, ileride olma arzusu, sorumluluk güdüsü, göreve dönüklük ve amaçlara ulaşmada sorumluluk alma. v. Sosyal özellikler: İşbirliği yeteneği, prestij, popüler ve sosyal olma, kişiler arası beceriler, sosyal katılım, nezaket ve zarafet şeklinde belirlemek mümkündür.
 • 15. Davranışsal Liderlik Teorisi – 1940 -1960 LİDERLERİ başarılı ve etkili yapan hususun, liderin özelliklerinden çok, liderin liderlik yaparken gösterdiği DAVRANIŞLAR olduğudur...
 • 16. Davranışsal Liderlik Teorisi Liderin davranışlarını belirleyen değişkenler: •Hitap ettiği grubun yapısına •Amaç ve hedeflerin gerçekçi olup – olmaması •Liderin kişisel özellikleri •Ortam ve Dış Çevre Koşulları
 • 17. Davranışsal Liderlik Teorisi •Liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça, personel devir hızı ve devamsızlığı azalmaktadır. •Liderin inisiyatifi esas alan davranışları arttıkça, grup üyelerinin performansı artmaktadır.
 • 19. Hiç bir Davranış • Fakat hiçbir özellik tüm etkili liderler için müşterek değildir. • Hiçbir davranış tüm durumlarda etkili değildir.
 • 20. Durumsallık Teorisi Durumsallık teorisinin temel varsayımı, uygun liderin davranışının durumdan duruma değişeceği yönündedir. Kilit durumsal faktörleri tanımlamak ve uygun lider davranışını belirlemek için birbirlerini nasıl etkilediklerini açıkça belirtmektir.
 • 21. Dönüşümcü Liderlik Dönüşümcü lider, belli bir vizyona sahip liderdir, (Hinkin ve Tracey,1999: 105; Karakaya, 205: 86). Dönüşümcü lider, sahip olduğu vizyonu, kelimelerle, sembollerle ulaşmayı sağlayacak şekle sokarak aralarında ilişki kurar (Karakaya, 2005: 86).. Dönüşümcü liderlik, değişime yönelik bir liderlik modeli olup; dönüşüm sürecinin çeşitli aşamalarında gerekli davranışları göstererek, değişimin başarıyla gerçekleştirilmesine olanak sağlar (Eisenbach vd., 1999: 84). Dönüşümcü lider, insan davranışlarını amaçlara yönlendirir (Keçecioğlu, 1998: 28; Kelloway vd., 2000: 145). Dönüşümcü lider, tutarlı davranarak taraftarların güvenini kazanır,kendine bir yön belirler ve o doğrultuda ilerler; bunun sonucunda örgütsel bütünlük sağlanır (Karakaya, 2005: 86). Dönüşümcü liderlik becerileri arasında, iletişim önemli bir yer tutmaktadır. Dönüşümcü liderlik, izleyicileri, kişisel kazanç ve çıkarlardan ziyade örgütün yararı için çalışmaları konusunda motive etmektedir (Bolat ve Seymen, 2003: 65).
 • 22. Dönüşümcü Liderlik İdealleştirilmiş Etki (Karizma), İlham Verici Motivasyon, Birey Düzeyinde İlgi ve Entelektüel Uyarım
 • 24. Dönüşümcü Liderlik Kendilerini değişimin temsilcileri olarak görürler İnsanların ihtiyaçlarına duyarlıdırlar Esnek ve öğrenmeye açıktırlar Analitik becerileri iyidir Risk almadan önce iyice düşünürler
 • 25. ÖĞRENEN LİDER Öğrenen örgüt modeline uygun davranışlar gösterebilen liderdir. Öğrenen örgütü oluşturmaya çalışır. Öğrenmeye açıktır ve takım halinde öğrenmeye imkan sağlar
 • 26. STRATEJİK LİDER Geleceği öngörerek şekillendirebilmek, Bunun için gerekli stratejik yönetim anlayışını oluşturabilmek Bu doğrultuda diğer yönetici ve çalışanları yetkilendirerek, onları kuruluş vizyonu doğrultusunda ; yenilikçi ve yaratıcı hedeflere yönlendiren, gerektiğinde hızlı ve radikal değişimi sağlayabilen liderdir.
 • 27. ENTELEKTÜEL LİDER Performans ve kişilikleri ile örnek model olmaya aday kişiler. Pozisyondan gelen gücüne değil, daha çok karakter gücüne, bilgi gücüne güvenir. Profesiyonel yetkinliğin yanında, duygusal ve sosyal yetkinlikleri de gelişmiştir. Doğru hedefler koyar. Olaylara ve problemlere bütünsel olarak bakar. Grubun yeteneklerini bir orkestra şefi gibi yöneten ve onların destekleyen bir liderdir.
 • 28. ETİK LİDER Etik bir lider, moral ve bürokratik gücü kişiliğinde birleştirmiş, doğruyu tanımlamaya ilişkin bir değerler ve inançlar sistemi oluşturmuş dengeli bir liderdir. ÖRN: GANDİ Sergiovanni’ye göre; etik liderlik, moral güce dayanarak astlarını etkilemeye yönelik bir liderlik biçimi olarak tanımlanmakta, etik liderliğin en belirgin özelliği ise liderliğinin güç kaynağının moral güce dayanması ifade edilmektedir.
 • 30. TRANSAKSİYONEL LİDER Transaksiyonel liderin mevcut sisteme bağlılığı yüksektir. Mevcut sistemler ile şirket kültürünü değiştirmekten çok güçlendirme eğilimindedir. İşlemci (Etkileşimci) liderlik, karşılıklı alış- verişi gerektirir ki bu alış-verişte liderler izleyicilerine verilen görevleri yapmalarını, örgüte bağlılık ve sadakat göstermelerini teşvik eden ödüller ve müeyyideler kullanır
 • 31. TRANSAKSİYONEL LİDER Kurallara Uyum Ödül Yüksek Performans Kurallara Karşı Gelme Ceza Düşük Performans
 • 32. SÜPER LİDERLİK Süper liderlik yaklaşımı insanın kendi potansiyelini geliştirmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yaklaşımla insanın sürekli kendisini geliştirebileceği ve böylece kendi kendinin lideri olabileceği savunulmaktadır.
 • 33. KALİTE LİDERLİĞİ Toplam Kalite Liderliği, kalitenin artırılmasında üst düzey yöneticilerin önemli sorumlulukları bulunduğunu kabul etmekle birlikte, liderliği paylaşılmış bir süreç olarak görür. Kalite liderliği, müşteri merkezli davranmaya yönelik bir liderlik biçimidir.
 • 34. KÜLTÜREL LİDERLİK Kültürel liderlik örgütsel kültürü kurmaya ve geliştirmeye yönelik bir liderlik biçimidir. Kültürel lider, kültürel değerlerin bekçiliğini yapar, önemli kültürel anlamları açıklar ve kilit değerleri kurum ortamında canlı tutar. Kültür genel olarak örgüte bakış açısını yansıtmaktadır. Örgütsel kültür evrimsel bir doğaya sahiptir
 • 35. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve ÖRGÜT İKLİMİ • Örgüt Kültürü: Bir örgütü bütünleştiren, paylaşılan felsefeler, beklentiler, tutumlar ve normlar, davranışlar, tepkiler, değerler…
 • 36. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve ÖRGÜT İKLİMİ • “Bir organizasyonun üyeleri tarafından paylaşılan değerler sistemi” • “Güçlü,geniş ölçüde paylaşılan temel değerler“ • “İşler burada böyle yürür biçiminde ifade edilen yargılar“ • “Kolektif olarak programlanmış düşünceler” • “İş yaşamında yaratılan sürekli ve semboller aracılığı ile iletilen inançlar ve değerler” • “Organizasyonun çalışanlarına verdiği değer ve inançlarla ilişkili semboller,törenler ve mitler bütünü”
 • 37. VİZYONER LİDERLİK Gerçekleştirilmesi öngörülen amacı açıkça ifade eden, vizyonuyla aynı kapsamda örgütsel kültürün transformasyonunu sağlamayı başat görev olarak algılayan kişi vizyoner liderlerdir. Kültürel lider, kültürel değerlerin bekçiliğini yapar, önemli kültürel anlamları açıklar ve kilit değerleri kurum ortamında canlı tutar. Kültür genel olarak örgüte bakış açısını yansıtmaktadır. Örgütsel kültür evrimsel bir doğaya sahiptir
 • 38. VİZYONER LİDERLİK Vizyoner Liderlik Rolleri; Vizyon Geliştirme Süreci; Dünyaya yeni bir bakış Yolu Görmek Düşünceye dayalı bireysel Yolda yürümek vizyon Yol olmak Düşünsel vizyonu paylaşma Sezgiye dayalı bireysel vizyon Sezgisel vizyonu paylaşma Bütünleyici vizyon Mevcut gerçeklik evresi Eylem planı Vizyonu yeniden gözden geçirme
 • 39. YÖNETİCİ LİDER • İşletme amaçları • Vizyon • Plana göre • Amaçlara uygun • Kontrol • Güven • Mantık/IQ • Duygular/EQ • Düzenlilik • Yaratıcılık • Yapılması gerekenler • Doğru olan • Sevk ve idare • Yol gösterme • İtaat • Sorgulama • Denetim • Yetkilendirme • Kitabına uygun • Kitaba rağmen • Rakamlar • Kalite • Anlatmak • Anlamak • Ben • Biz • Yazılı sistemi uygular • Sistemi yazar • Yetkisini kullanır • Doğruyu objektif bilgiyle savunur • Yetki-inisiyatif kullanır
 • 40. BASKICI LİDERLİK  Geleneksel toplumlarda olur.  Otoritesini ve sorumluluğunu işgal ettiği makamdan alır.  Liderliğini yaptığı tüm ortamlarda bütün kararları kendisi verir. Başkalarının kararlarına gerek duymaz.  İzleyenler ile ilişkisi az ve biçimseldir ve çok kural koyar.  İşgörenlerin işleri ile ilgili yakınmalarından hoşlanmaz.  İzleyenlerden itaat, bağlılık,uysallık ve sorun çıkarmama davranışlarını ister.  Dikey iletişime güven duyar,tersine kuşku ile bakar.  Sadece örgütsel amaçların yüksek düzeyde gerçekleştirilmesine önem verir.  Her görevi özenle belirler ve tanımlar.  Korku,tehdit ve ceza sistemi vardır.  Olağanüstü eylemler için ödül koyar.
 • 41. BASKICI LİDERLİK Liderin icra yöntemi Derhal itaat talep eder Bir cümle ile stili “Ne diyorsam onu yap” Duygusal Zeka Başarma hırsı, inisyatif, kendini yetkinlikleri kontrol edebilme Bu stil ne zaman en Bir krizde; bir durumu tersine etkili olur döndürmek için atılan ilk adımda; sorun yaratan bir çalışanla İklim üzerindeki genel Olumsuz etkisi
 • 42. BASKICI LİDERİN KİŞİLİĞİ • Baskıcı,saldırgan,sert ve kararlı bir kişiliğe sahiptirler. • Amaçlarına ulaşmak için mutlak itaat beklerler. • Yetkilerini sonuna kadar kullanırlar. • Özel yaşamlarını örgütsel yaşamlarından ayırmaya özen gösterirler • İletişimleri tek yönlüdür . • Denetleyici ve olumsuz olma eğilimindedirler , • Hedeflerine varıldığı sürece , izleyicilerinin tepki ve duyguları ile ilgilenmezler. • Adorno’nun baskıcı kişilik üzerine yaptığı inceleme sonucunda;  Topluma uymaya büyük önem verme  Değişiklikten hoşlanmama  İdarede amir-memur ilişkilerine önem verme  Gücü elinde tutan kişi ve gruplara dönük olma  Yabancı ve azınlık gruplarına müsamahasız olma  Tutucu ve geleneklerine bağlı görünme  Başkalarının cinslik suçlarına aşırı ilgi gösterme
 • 43. BASKICI LİDER YARARLARI SAKINCALARI 1. Toplum aşırı geleneksel, büyüğe 1. İzleyicilerin hiç dikkate alınmaması aşırı saygılı ve kararı büyükten bekleme alışkanlıklarına sahipse, böyle bir toplumda baskıcı davranan 2. Yaratıcılığın azalması lider, bilgili ve güven veren lider olarak düşünüleceğinden başarılı 3. Örgütsel yenilik faaliyetlerinin asgariye olacaktır. inmesidir. 2. Baskıcı liderler kendilerini tam yetkili 4. Elemanları arasında kırgınlıkların gelişmesi oldukları zaman etkili ve rahat hissetmektedirler. Çünkü bu durum liderde,bağımsız hareket edebilme 5. Bu insanlar arasında gruba inanç ve güveni sağladığından ödül katılmalarla,ayrılmaların yüksek oranda niteliği taşımaktadır. görülmesidir. 3. Baskıcı lider daha fazla işi ile ilgilenir,daha etkin ve hızlı karar verir. 4. Yapılmasını istedikleri işler çabuk ve istedikleri gibi yapılır.
 • 44. DEMOKRATİK LİDERLİK Liderin icra yöntemi Katılım yoluyla görüş ortaklığı oluşmasını sağlar Bir cümle ile stili “Ne dersin?” Duygusal Zeka İşbirliği yapabilme, takım liderliği, yetkinlikleri iletişim Bu stil ne zaman en Konsensus yaratmak veya değerli etkili olur çalışanlardan girdi sağlamak için İklim üzerindeki Olumlu genel etkisi
 • 45. DEMOKRATİK LİDERLİN ÖZELLİKLERİ • Lider amaçların, plan ve politikaların belirlenmesinde, iş bölümünün yapılmasında ve iş emirlerinin oluşturulmasında işgörenden aldığı öneriler doğrultusunda liderlik davranışını belirlemeye özen gösterir (Eren, 1982, s.382). • Lider, sorunların çözülmesi için gerekenleri izleyenlere danışarak yapar • Lider izleyenleri karar sürecine katılmaya cesaretlendirir. • Kararların izleyenlerin görüşlerinden etkilenmesine ve biçimlenmesine olanak sağlar. • Lider cezalandırıcı değildir. • Lider izleyenlerin onurunu incitmez, onlara dostça davranır.
 • 46. DEMOKRATİK LİDERLİK Zararları Yararları • En önemli sakıncası zaman • İzleyicilerin de lider kadar örgütü kayıplarına neden olması. etkileyen koşullarla ilgilenip amaç, karar, plan, politikalarla • Masrafların artmasına yol açar. ilgili öneriler getirmesi. • Herkesin fikrinin alınması, • Fikir, düşünce, inanç ve uzmanı olmadığı konularda fikir arzularına değer verilen sorulması, izleyicileri zor izleyicilerin işgörme arzusu ve durumda bırakabilmekte ve güdülerinin olumlu biçimde yanlış bazı fikirlerin ortaya atılıp etkilenmesi ve psikolojik tatmin savunulmasına yol sağlamalarıdır. açabilmektedir. • Grup içi tansiyon ve çatışmalar • Memnuniyetsizlik ve gücenme ortadan kalkmakta, yerini yüksek durumları ortaya çıkar çalışma gücü ve morale bırakmaktadır. • Kararların grup tarafından alınmış olması nedeniyle kararlara sadakat yüksektir.
 • 47. HAKİM STİL LİDERLİK Liderin icra yöntemi İnsanları bir vizyona doğru harekete geçirir Bir cümle ile stili “Benimle gel” Duygusal Zeka Kendine güven, empati, değişime yetkinlikleri aracılık Bu stil ne zaman en Yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunda etkili olur ya da net bir yön bulunmadığında ve gerektiğinde İklim üzerindeki En güçlü biçimde olumlu genel etkisi
 • 48. YAKIN STİL LİDERLİK Liderin icra yöntemi Uyum (harmoni) ve duygusal bağlar yaratır Bir cümle ile stili “Önce insanlar...” Duygusal Zeka Empati, ilişki kurabilme, iletişim yetkinlikleri Bu stil ne zaman en Bir ekipteki çatlakları tedavi etmek ya da stresli durumlarda etkili olur insanları motive etmek için İklim üzerindeki genel Olumlu etkisi
 • 49. STANDART KOYUCU LİDERLİK Liderin icra Yüksek performans ölçütleri koyar ve yöntemi kendi davranışlarıyla örnek olur Bir cümle ile stili “Şimdi, benim yaptığımı yap” Duygusal Zeka Başarma hırsı, inisyatif, yüksek vicdan yetkinlikleri Bu stil ne zaman en Yüksek motivasyonu olan ve yetkin etkili olur bir ekipten hızlı sonuçlar almak için İklim üzerindeki Olumsuz genel etkisi
 • 50. KOÇ STİL LİDERLİK Liderin icra yöntemi İnsanları gelecek için yetiştirir Bir cümle ile stili “Bunu dene” Duygusal Zeka Diğerlerini geliştirme, empati, yetkinlikleri kendinin farkında olma Bu stil ne zaman en Bir çalışana, performansını etkili olur iyileştirmede ya da uzun vadeli güçler geliştirmede yardım etmek için İklim üzerindeki Olumlu genel etkisi
 • 51. LİDERİN VİZYON VE MİSYONU • VİZYON: Her hal ve şartta Dünya’yı değiştirmeyi öngörür. Gerçekleşmesi için çok güçlü arzu duyduğumuz bir durum veya olaydır. • MİSYON: Vizyonun gerçekleşmesi için gereken değerleri ortaya koyar, ne yapılacak sorusuna cevap arar. • PRENSİPLER: Güven, dürüstlük, gerçekçilik, adalet, bütünleşme, sadakat.
 • 52. BİR BİLDİRGENİN, BİR İŞLETMENİN VİZYON BİLDİRGESİ OLABİLMESİ İÇİN 1.Kısa ve anlaşılabilir 2.Gelecekteki gelişmeleri öngörür 3.İdeal durumları tanımlayıcı 4.Bütün çalışanlara hitap edebilir 5.Çalışanları motive edici ve gayretlendirici olması gerekir.
 • 53. MİSYON İşletmelerde : 1. Üretilen temel mal ve hizmetlerin neler olduğunun 2. Hangi müşteri kitlesi veya pazara hitap edildiğinin 3. Kullanılan temel teknolojilerin neler olduğunun 4. Genel iş yapma felsefesinin 5. Kendilik değerinin bir ifadesidir İşletmelerin kendilerini ne tür bir işletme olarak görmek istediklerinin açıklamasıdır. Stratejilerin temelidir.
 • 54. ETKİN BİR LİDER • Vizyon sahibidir • Misyon Belirlidir • Prensiplerini kavramsal hale getirmiştir. * Kurum Kültürü * Sistematik düşünce * Çalışanın motivasyonu * Yapılanma Etkin liderin sorumluluklarıdır.
 • 55. The Coca Cola Company Vizyon : Şirketimiz hem Pazar payını hem de müşteri gözündeki imajını sürekli olarak geliştirecektir. Misyon : Sürekli olarak en gelişmiş teknolojileri kullanacak ve müşteri tatminini sürekli arttıracağız. Çalışanlarımıza tüm performanslarını ortaya koyabilecekleri çalışma ortamları sunacağız. Üretim kapasitemizi karlılık prensibiyle çelişmediği müddetçe sürekli arttıracağız.
 • 56. Honda Motor Company Vizyon : Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, makul fiyatlı, üstün nitelikli ürünler imal etmek ve bu işi küresel perspektifte gerçekleştirmektir. Misyon : 1.Özgün olmak 2.Hükümetlere bel bağlamamak 3.Kendimiz için çalışmak 4.Taklitle değil kendi öz teknolojinizle gelişmek