Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liderlik

7,403 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

Liderlik

 1. 1. LİDERLİK ?Neredeyse liderliği tanımlamaya çalışan kişilerinsayısı kadar farklı liderlik tanımı bulunmaktadır
 2. 2. Lider – LiderlikLider, sözlük anlamı gereği, bir gücü, otoriteyi, emir vermeyi, ödüllendirmeyi,izleyicilere sahip olmayı gerektirmektedir.
 3. 3. Lider – LiderlikLider kelime anlamıyla; yol gösteren, aydınlatan, ileriyi gösteren, öğreten, birlikteçalıştığı kimselerin istek ve ihtiyaçlarını zamanında sezen yaratıcı kimsedir.
 4. 4. Lider – LiderlikLider, üyesi olduğu grubun amaç ve davranışlarının belirlenmesinde ya dadeğiştirilmesinde etkili olan kişi olarak da tanımlanabilir
 5. 5. Lider – LiderlikLiderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve buamaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinintoplamı (Eren, 2001: 465)yada belirli şartların oluşmasıyla bireysel veya grupamaçlarının gerçekleştirilebilmesi için bir kişinin başka kişilerin faaliyetlerinietkilemesi veya yönlendirilebilmesi olarak ifade edilebilir (Efil, 1996:5)
 6. 6. LİDERLİK ?Liderin Karakteristiğine ,Liderin Davranışlarına ,Çıktılara ve Sonuçlara odaklı Liderlik tanımı yapılabilir.
 7. 7. LİDERLİK ?•Liderin sahip olduğu bireysel yetenek ve kişilik özellikleridir.•Örgütün veya grubun özellikleri ve beklentileridir.•Liderle izleyiciler arasındaki ilişkinin ortaya çıktığı durumdur.•Etkileşimde bulunan lider ve takipçilerinin ortak amaçlarıdır.Liderlik bu dört ana faktörün bir fonksiyonudur
 8. 8. Antik Çin ve Yunan liderlerinasihat alınabilecek filozoflar olarak görülmüşlerdir.
 9. 9. Mısırlılar liderlerine belirlitanrısal özellikler atfetmişler
 10. 10. Tarihgenellikle ünlü liderlerin yaşamları yoluyla kaydedilmiştir...
 11. 11. Büyük Adamlar Teorisibazı bireylerintarihin herhangi bir periyodunda lider olmalarına imkânverecek bazı özellikler ile doğduklarıvarsayımına dayanmaktadır.
 12. 12. Özellikler Teorisi- M.Ö. 450- 1940’lı yıllar arasıBu teoride liderlik özelliklerinin tamamıyla doğuştan gelmediği,öğrenme ve deneyim yoluyla dakazanılabileceği gerçeği kabul edilmiştir
 13. 13. Özellikler TeorisiÖzellikler Yaklaşımı’na göre, bir kişinin lider olarak kabul edilebilmesi için,grup üyelerinden farklı özellikler taşıması gerekmektediri. Fiziksel özellikler: Enerji ve aktif olma.ii. Zekâ ve yetenek: Yargılama, bilgi, akıcı konuşma ve kesinlik.iii. Kişilik: Yaratıcılık, açık sözlülük, dürüstlük ve etik davranış.iv. İş ile ilgili özellikler: Başarı güdüsü, ileride olma arzusu, sorumluluk güdüsü,göreve dönüklük ve amaçlara ulaşmada sorumluluk alma.v. Sosyal özellikler: İşbirliği yeteneği, prestij, popüler ve sosyal olma, kişiler arasıbeceriler, sosyal katılım, nezaket ve zarafet şeklinde belirlemek mümkündür.
 14. 14. Özellikler Teorisi
 15. 15. Davranışsal Liderlik Teorisi – 1940 -1960LİDERLERİ başarılı ve etkili yapan hususun, liderin özelliklerindençok,liderin liderlik yaparken gösterdiği DAVRANIŞLAR olduğudur...
 16. 16. Davranışsal Liderlik TeorisiLiderin davranışlarını belirleyen değişkenler:•Hitap ettiği grubun yapısına•Amaç ve hedeflerin gerçekçi olup – olmaması•Liderin kişisel özellikleri•Ortam ve Dış Çevre Koşulları
 17. 17. Davranışsal Liderlik Teorisi•Liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça, personel devir hızı vedevamsızlığı azalmaktadır.•Liderin inisiyatifi esas alan davranışları arttıkça, grup üyelerininperformansı artmaktadır.
 18. 18. Davranışsal Liderlik Teorisi
 19. 19. Hiç bir Davranış• Fakat hiçbir özellik tüm etkili liderler için müşterek değildir.• Hiçbir davranış tüm durumlarda etkili değildir.
 20. 20. Durumsallık TeorisiDurumsallıkteorisinin temel varsayımı, uygun liderin davranışının durumdan duruma değişeceğiyönündedir.Kilit durumsal faktörleri tanımlamak ve uygun lider davranışını belirlemek içinbirbirlerini nasıl etkilediklerini açıkça belirtmektir.
 21. 21. Dönüşümcü LiderlikDönüşümcü lider, belli bir vizyona sahip liderdir, (Hinkin ve Tracey,1999: 105; Karakaya, 205: 86).Dönüşümcü lider, sahip olduğu vizyonu, kelimelerle, sembollerle ulaşmayı sağlayacak şeklesokarak aralarında ilişki kurar (Karakaya, 2005: 86)..Dönüşümcü liderlik, değişime yönelik bir liderlik modeli olup; dönüşüm sürecinin çeşitliaşamalarında gerekli davranışları göstererek, değişimin başarıyla gerçekleştirilmesine olanak sağlar(Eisenbach vd., 1999: 84).Dönüşümcü lider, insan davranışlarını amaçlara yönlendirir (Keçecioğlu, 1998: 28; Kelloway vd.,2000: 145).Dönüşümcü lider, tutarlı davranarak taraftarların güvenini kazanır,kendine bir yön belirler ve odoğrultuda ilerler; bunun sonucunda örgütsel bütünlük sağlanır (Karakaya, 2005: 86).Dönüşümcü liderlik becerileri arasında, iletişim önemli bir yer tutmaktadır.Dönüşümcü liderlik, izleyicileri, kişisel kazanç ve çıkarlardan ziyadeörgütün yararı için çalışmaları konusunda motive etmektedir (Bolat ve Seymen,2003: 65).
 22. 22. Dönüşümcü Liderlik İdealleştirilmiş Etki (Karizma), İlham Verici Motivasyon, Birey Düzeyinde İlgi ve Entelektüel Uyarım
 23. 23. Dönüşümcü Liderlik
 24. 24. Dönüşümcü LiderlikKendilerini değişimin temsilcileri olarak görürlerİnsanların ihtiyaçlarına duyarlıdırlarEsnek ve öğrenmeye açıktırlarAnalitik becerileri iyidirRisk almadan önce iyice düşünürler
 25. 25. ÖĞRENEN LİDERÖğrenen örgüt modeline uygun davranışlar gösterebilen liderdir.Öğrenen örgütü oluşturmaya çalışır.Öğrenmeye açıktır ve takım halinde öğrenmeye imkan sağlar
 26. 26. STRATEJİK LİDERGeleceği öngörerek şekillendirebilmek,Bunun için gerekli stratejik yönetim anlayışını oluşturabilmekBu doğrultuda diğer yönetici ve çalışanları yetkilendirerek, onları kuruluş vizyonudoğrultusunda ; yenilikçi ve yaratıcı hedeflere yönlendiren, gerektiğinde hızlı ve radikal değişimi sağlayabilen liderdir.
 27. 27. ENTELEKTÜEL LİDERPerformans ve kişilikleri ile örnek model olmaya aday kişiler.Pozisyondan gelen gücüne değil, daha çok karakter gücüne, bilgi gücüne güvenir.Profesiyonel yetkinliğin yanında, duygusal ve sosyal yetkinlikleri de gelişmiştir.Doğru hedefler koyar.Olaylara ve problemlere bütünsel olarak bakar.Grubun yeteneklerini bir orkestra şefi gibi yöneten ve onların destekleyen bir liderdir.
 28. 28. ETİK LİDEREtik bir lider, moral ve bürokratik gücükişiliğinde birleştirmiş, doğruyutanımlamaya ilişkin bir değerler veinançlar sistemi oluşturmuş dengeli birliderdir. ÖRN: GANDİ Sergiovanni’ye göre; etik liderlik, moral güce dayanarak astlarını etkilemeye yönelik bir liderlik biçimi olarak tanımlanmakta, etik liderliğin en belirgin özelliği ise liderliğinin güç kaynağının moral güce dayanması ifade edilmektedir.
 29. 29. ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR
 30. 30. TRANSAKSİYONEL LİDERTransaksiyonel liderin mevcut sistemebağlılığı yüksektir. Mevcut sistemler ileşirket kültürünü değiştirmekten çokgüçlendirme eğilimindedir. İşlemci (Etkileşimci) liderlik, karşılıklı alış- verişi gerektirir ki bu alış-verişte liderler izleyicilerine verilen görevleri yapmalarını, örgüte bağlılık ve sadakat göstermelerini teşvik eden ödüller ve müeyyideler kullanır
 31. 31. TRANSAKSİYONEL LİDERKurallara Uyum ÖdülYüksek PerformansKurallara Karşı Gelme CezaDüşük Performans
 32. 32. SÜPER LİDERLİKSüper liderlik yaklaşımıinsanın kendipotansiyelinigeliştirmesi açısındanbüyük önem arzetmektedir.Bu yaklaşımla insanınsürekli kendisinigeliştirebileceği veböylece kendi kendininlideri olabileceğisavunulmaktadır.
 33. 33. KALİTE LİDERLİĞİ Toplam Kalite Liderliği, kalitenin artırılmasında üst düzey yöneticilerin önemli sorumlulukları bulunduğunu kabul etmekle birlikte, liderliği paylaşılmış bir süreç olarak görür. Kalite liderliği, müşteri merkezli davranmaya yönelik bir liderlik biçimidir.
 34. 34. KÜLTÜREL LİDERLİK Kültürel liderlik örgütsel kültürü kurmaya ve geliştirmeye yönelik bir liderlik biçimidir. Kültürel lider, kültürel değerlerin bekçiliğini yapar, önemli kültürel anlamları açıklar ve kilit değerleri kurum ortamında canlı tutar. Kültür genel olarak örgüte bakış açısını yansıtmaktadır. Örgütsel kültür evrimsel bir doğaya sahiptir
 35. 35. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve ÖRGÜT İKLİMİ• Örgüt Kültürü: Bir örgütü bütünleştiren, paylaşılan felsefeler, beklentiler, tutumlar ve normlar, davranışlar, tepkiler, değerler…
 36. 36. ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ve ÖRGÜT İKLİMİ• “Bir organizasyonun üyeleri tarafından paylaşılan değerler sistemi”• “Güçlü,geniş ölçüde paylaşılan temel değerler“• “İşler burada böyle yürür biçiminde ifade edilen yargılar“• “Kolektif olarak programlanmış düşünceler”• “İş yaşamında yaratılan sürekli ve semboller aracılığı ile iletilen inançlar ve değerler”• “Organizasyonun çalışanlarına verdiği değer ve inançlarla ilişkili semboller,törenler ve mitler bütünü”
 37. 37. VİZYONER LİDERLİK Gerçekleştirilmesi öngörülen amacı açıkça ifade eden, vizyonuyla aynı kapsamda örgütsel kültürün transformasyonunu sağlamayı başat görev olarak algılayan kişi vizyoner liderlerdir. Kültürel lider, kültürel değerlerin bekçiliğini yapar, önemli kültürel anlamları açıklar ve kilit değerleri kurum ortamında canlı tutar. Kültür genel olarak örgüte bakış açısını yansıtmaktadır. Örgütsel kültür evrimsel bir doğaya sahiptir
 38. 38. VİZYONER LİDERLİKVizyoner Liderlik Rolleri; Vizyon Geliştirme Süreci; Dünyaya yeni bir bakışYolu Görmek Düşünceye dayalı bireyselYolda yürümek vizyonYol olmak Düşünsel vizyonu paylaşma Sezgiye dayalı bireysel vizyon Sezgisel vizyonu paylaşma Bütünleyici vizyon Mevcut gerçeklik evresi Eylem planı Vizyonu yeniden gözden geçirme
 39. 39. YÖNETİCİ LİDER• İşletme amaçları • Vizyon• Plana göre • Amaçlara uygun• Kontrol • Güven• Mantık/IQ • Duygular/EQ• Düzenlilik • Yaratıcılık• Yapılması gerekenler • Doğru olan• Sevk ve idare • Yol gösterme• İtaat • Sorgulama• Denetim • Yetkilendirme• Kitabına uygun • Kitaba rağmen• Rakamlar • Kalite• Anlatmak • Anlamak• Ben • Biz• Yazılı sistemi uygular • Sistemi yazar• Yetkisini kullanır • Doğruyu objektif bilgiyle savunur • Yetki-inisiyatif kullanır
 40. 40. BASKICI LİDERLİK Geleneksel toplumlarda olur. Otoritesini ve sorumluluğunu işgal ettiği makamdan alır. Liderliğini yaptığı tüm ortamlarda bütün kararları kendisi verir. Başkalarının kararlarına gerek duymaz. İzleyenler ile ilişkisi az ve biçimseldir ve çok kural koyar. İşgörenlerin işleri ile ilgili yakınmalarından hoşlanmaz. İzleyenlerden itaat, bağlılık,uysallık ve sorun çıkarmama davranışlarını ister. Dikey iletişime güven duyar,tersine kuşku ile bakar. Sadece örgütsel amaçların yüksek düzeyde gerçekleştirilmesine önem verir. Her görevi özenle belirler ve tanımlar. Korku,tehdit ve ceza sistemi vardır. Olağanüstü eylemler için ödül koyar.
 41. 41. BASKICI LİDERLİKLiderin icra yöntemi Derhal itaat talep ederBir cümle ile stili “Ne diyorsam onu yap”Duygusal Zeka Başarma hırsı, inisyatif, kendiniyetkinlikleri kontrol edebilmeBu stil ne zaman en Bir krizde; bir durumu tersineetkili olur döndürmek için atılan ilk adımda; sorun yaratan bir çalışanlaİklim üzerindeki genel Olumsuzetkisi
 42. 42. BASKICI LİDERİN KİŞİLİĞİ• Baskıcı,saldırgan,sert ve kararlı bir kişiliğe sahiptirler.• Amaçlarına ulaşmak için mutlak itaat beklerler.• Yetkilerini sonuna kadar kullanırlar.• Özel yaşamlarını örgütsel yaşamlarından ayırmaya özen gösterirler• İletişimleri tek yönlüdür .• Denetleyici ve olumsuz olma eğilimindedirler ,• Hedeflerine varıldığı sürece , izleyicilerinin tepki ve duyguları ile ilgilenmezler.• Adorno’nun baskıcı kişilik üzerine yaptığı inceleme sonucunda;  Topluma uymaya büyük önem verme  Değişiklikten hoşlanmama  İdarede amir-memur ilişkilerine önem verme  Gücü elinde tutan kişi ve gruplara dönük olma  Yabancı ve azınlık gruplarına müsamahasız olma  Tutucu ve geleneklerine bağlı görünme  Başkalarının cinslik suçlarına aşırı ilgi gösterme
 43. 43. BASKICI LİDERYARARLARI SAKINCALARI1. Toplum aşırı geleneksel, büyüğe 1. İzleyicilerin hiç dikkate alınmaması aşırı saygılı ve kararı büyükten bekleme alışkanlıklarına sahipse, böyle bir toplumda baskıcı davranan 2. Yaratıcılığın azalması lider, bilgili ve güven veren lider olarak düşünüleceğinden başarılı 3. Örgütsel yenilik faaliyetlerinin asgariye olacaktır. inmesidir.2. Baskıcı liderler kendilerini tam yetkili 4. Elemanları arasında kırgınlıkların gelişmesi oldukları zaman etkili ve rahat hissetmektedirler. Çünkü bu durum liderde,bağımsız hareket edebilme 5. Bu insanlar arasında gruba inanç ve güveni sağladığından ödül katılmalarla,ayrılmaların yüksek oranda niteliği taşımaktadır. görülmesidir.3. Baskıcı lider daha fazla işi ile ilgilenir,daha etkin ve hızlı karar verir.4. Yapılmasını istedikleri işler çabuk ve istedikleri gibi yapılır.
 44. 44. DEMOKRATİK LİDERLİKLiderin icra yöntemi Katılım yoluyla görüş ortaklığı oluşmasını sağlarBir cümle ile stili “Ne dersin?”Duygusal Zeka İşbirliği yapabilme, takım liderliği,yetkinlikleri iletişimBu stil ne zaman en Konsensus yaratmak veya değerlietkili olur çalışanlardan girdi sağlamak içinİklim üzerindeki Olumlugenel etkisi
 45. 45. DEMOKRATİK LİDERLİN ÖZELLİKLERİ• Lider amaçların, plan ve politikaların belirlenmesinde, iş bölümünün yapılmasında ve iş emirlerinin oluşturulmasında işgörenden aldığı öneriler doğrultusunda liderlik davranışını belirlemeye özen gösterir (Eren, 1982, s.382).• Lider, sorunların çözülmesi için gerekenleri izleyenlere danışarak yapar• Lider izleyenleri karar sürecine katılmaya cesaretlendirir.• Kararların izleyenlerin görüşlerinden etkilenmesine ve biçimlenmesine olanak sağlar.• Lider cezalandırıcı değildir.• Lider izleyenlerin onurunu incitmez, onlara dostça davranır.
 46. 46. DEMOKRATİK LİDERLİK Zararları Yararları • En önemli sakıncası zaman• İzleyicilerin de lider kadar örgütü kayıplarına neden olması. etkileyen koşullarla ilgilenip amaç, karar, plan, politikalarla • Masrafların artmasına yol açar. ilgili öneriler getirmesi. • Herkesin fikrinin alınması,• Fikir, düşünce, inanç ve uzmanı olmadığı konularda fikir arzularına değer verilen sorulması, izleyicileri zor izleyicilerin işgörme arzusu ve durumda bırakabilmekte ve güdülerinin olumlu biçimde yanlış bazı fikirlerin ortaya atılıp etkilenmesi ve psikolojik tatmin savunulmasına yol sağlamalarıdır. açabilmektedir.• Grup içi tansiyon ve çatışmalar • Memnuniyetsizlik ve gücenme ortadan kalkmakta, yerini yüksek durumları ortaya çıkar çalışma gücü ve morale bırakmaktadır.• Kararların grup tarafından alınmış olması nedeniyle kararlara sadakat yüksektir.
 47. 47. HAKİM STİL LİDERLİKLiderin icra yöntemi İnsanları bir vizyona doğru harekete geçirirBir cümle ile stili “Benimle gel”Duygusal Zeka Kendine güven, empati, değişimeyetkinlikleri aracılıkBu stil ne zaman en Yeni bir vizyona ihtiyaç olduğundaetkili olur ya da net bir yön bulunmadığında ve gerektiğindeİklim üzerindeki En güçlü biçimde olumlugenel etkisi
 48. 48. YAKIN STİL LİDERLİKLiderin icra yöntemi Uyum (harmoni) ve duygusal bağlar yaratırBir cümle ile stili “Önce insanlar...”Duygusal Zeka Empati, ilişki kurabilme, iletişimyetkinlikleriBu stil ne zaman en Bir ekipteki çatlakları tedavi etmek ya da stresli durumlardaetkili olur insanları motive etmek içinİklim üzerindeki genel Olumluetkisi
 49. 49. STANDART KOYUCU LİDERLİKLiderin icra Yüksek performans ölçütleri koyar veyöntemi kendi davranışlarıyla örnek olurBir cümle ile stili “Şimdi, benim yaptığımı yap”Duygusal Zeka Başarma hırsı, inisyatif, yüksek vicdanyetkinlikleriBu stil ne zaman en Yüksek motivasyonu olan ve yetkinetkili olur bir ekipten hızlı sonuçlar almak içinİklim üzerindeki Olumsuzgenel etkisi
 50. 50. KOÇ STİL LİDERLİKLiderin icra yöntemi İnsanları gelecek için yetiştirirBir cümle ile stili “Bunu dene”Duygusal Zeka Diğerlerini geliştirme, empati,yetkinlikleri kendinin farkında olmaBu stil ne zaman en Bir çalışana, performansınıetkili olur iyileştirmede ya da uzun vadeli güçler geliştirmede yardım etmek içinİklim üzerindeki Olumlugenel etkisi
 51. 51. LİDERİN VİZYON VE MİSYONU• VİZYON: Her hal ve şartta Dünya’yı değiştirmeyi öngörür. Gerçekleşmesi için çok güçlü arzu duyduğumuz bir durum veya olaydır.• MİSYON: Vizyonun gerçekleşmesi için gereken değerleri ortaya koyar, ne yapılacak sorusuna cevap arar.• PRENSİPLER: Güven, dürüstlük, gerçekçilik, adalet, bütünleşme, sadakat.
 52. 52. BİR BİLDİRGENİN, BİR İŞLETMENİN VİZYON BİLDİRGESİ OLABİLMESİ İÇİN1.Kısa ve anlaşılabilir2.Gelecekteki gelişmeleri öngörür3.İdeal durumları tanımlayıcı4.Bütün çalışanlara hitap edebilir5.Çalışanları motive edici ve gayretlendirici olması gerekir.
 53. 53. MİSYONİşletmelerde :1. Üretilen temel mal ve hizmetlerin neler olduğunun2. Hangi müşteri kitlesi veya pazara hitap edildiğinin3. Kullanılan temel teknolojilerin neler olduğunun4. Genel iş yapma felsefesinin5. Kendilik değerinin bir ifadesidirİşletmelerin kendilerini ne tür bir işletme olarak görmekistediklerinin açıklamasıdır. Stratejilerin temelidir.
 54. 54. ETKİN BİR LİDER• Vizyon sahibidir• Misyon Belirlidir• Prensiplerini kavramsal hale getirmiştir. * Kurum Kültürü * Sistematik düşünce * Çalışanın motivasyonu * Yapılanma Etkin liderin sorumluluklarıdır.
 55. 55. The Coca Cola CompanyVizyon : Şirketimiz hem Pazar payını hem de müşteri gözündeki imajını sürekli olarak geliştirecektir.Misyon : Sürekli olarak en gelişmiş teknolojileri kullanacak ve müşteri tatminini sürekli arttıracağız. Çalışanlarımıza tüm performanslarını ortaya koyabilecekleri çalışma ortamları sunacağız. Üretim kapasitemizi karlılık prensibiyle çelişmediği müddetçe sürekli arttıracağız.
 56. 56. Honda Motor CompanyVizyon : Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, makul fiyatlı, üstün nitelikli ürünler imal etmek ve bu işi küresel perspektifte gerçekleştirmektir.Misyon :1.Özgün olmak2.Hükümetlere bel bağlamamak3.Kendimiz için çalışmak4.Taklitle değil kendi öz teknolojinizle gelişmek

×