Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liderlik

8,049 views

Published on

Liderlik

Published in: Business
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Liderlik

 1. 1. TT..CC.. AANNAADDOOLLUU ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ SSOOSSYYAALL BBİİLLİİMMLLEERR EENNSSTTİİTTÜÜSSÜÜ PPrrooff..DDrr..DDeenniizz TTAAŞŞCCII EEmmrree AAYYDDIINN 4433775500114466331144 22001144 –– EEsskkiişşeehhiirr
 2. 2. LLiiddeerrlliikk :: Beelliirrllii şşaarrttllaarr aallttıınnddaa,, bbeelliirrllii kkiişşiisseell vveeyyaa ggrruupp aammaaççllaarrıınnıı ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeekk üüzzeerree,, bbiirr kkiimmsseenniinn bbaaşşkkaallaarrıınnıınn ffaaaalliiyyeettlleerriinnii eettkkiilleemmeessii vvee yyöönnlleennddiirrmmeessii ssüürreeccii oollaarraakk ttaannıımmllaannaabbiilliirr.. Dolayısı ile lliiddeerrlliikk,, lliiddeerriinn yyaappttıığğıı şşeeyylleerrllee iillggiillii bbiirr ssüürreeççttiirr.. LLiiddeerrlliikk == ƒƒ((LLiiddeerr,, İİzzlleeyyiicciilleerr,, KKooşşuullllaarr))
 3. 3. LLiiddeerr :: Bir grup insanın, kendi kişisel ve grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere takip ettikleri, onun isteği, emir ve talimatı doğrultusunda davrandıkları kişi veya diğer bir söylemle başkalarını belirli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişidir.
 4. 4. • Liderliğin oluşması için formal organizasyonun mmeevvccuuddiiyyeettii şşaarrtt ddeeğğiillddiirr.. • LLiiddeerrlliiğğiinn oolluuşşmmaassıı iiççiinn lliiddeerriinn rreessmmii yyeettkkiilleerrllee ddoonnaattııllmmaassıı şşaarrtt ddeeğğiillddiirr.. • LLiiddeerr iillee yyöönneettiiccii eeşş aannllaammllıı ddeeğğiillddiirr.. • LLiiddeerrlliikk ssaaddeeccee oorrggaanniizzaassyyoonnllaarrıınn üüsstt kkaaddeemmeelleerriinnii iişşggaall eeddeennlleerree hhaass bbiirr ssüürreeçç ddeeğğiillddiirr..
 5. 5. Yönetici ve Lider Benzerlilikleri : - İnsanların belli hedeflere yöneltilmesi ile ilgilidir. - Bu yönlendirme işi yapılırken güç kullanılmaktadır. - İnsanları etkilemede kullandıkları güç kaynakları farklıdır. - Birlikte çalıştıkları insan grubu arasında yakın ilişki vardır. - Bir işletmede her ikisi de gereklidir.
 6. 6. Yönetici ve Lider Farklılıkları : YYöönneettiicciilliikk - Bir meslek (kariyer) uygulamasıdır, - Formal organizasyon yapısı, - İşlerin en etkin şekilde yaptırılması, - Pozisyona verilen yetki ve yaptırım uygulama hakkı, - Görev tanımı vardır, - “Bilimsel” yanı ağır basar, - Tanımlanan hedeflere ulaşma, - İç yapı ve dinamiklerine bakabilme işidir, - İşleri doğru yapan, LLiiddeerrlliikk - İnsanları etkileyebilme işidir, - Formal yapı şart değildir, - Hedeflerin ve işlerin belirlenmesi, - Kişisel özellikleri, davranışları, vizyon, güven ve ilham, - Görev tanımı yoktur, - “Sanatsal” yanı ağır basar, - Değişim ve dönüşüm yapabilme, - Dış yapı ve dinamiklerine bakabilme işidir, - Doğru işleri yapan,
 7. 7. Watson’a göre :
 8. 8. Liderlik Teorileri : 1. Özellikler Teorisi (Traits Approach) - Liderin sahip olduğu özellikler bu sürecin etkinliğini belirleyen en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. - Kişinin lider olarak kabul edilmesi için bu kişinin grup üyelerinden farklı bir kişi olması gerekir,
 9. 9. Liderlik Teorileri : 2. Davranışsal Liderlik Teorisi - Liderleri başarılı ve etkin yapan husus, liderin özelliklerinden çok, liderlik yaparken gösterdiği davranışlar ve liderlik yaptığı grubu oluşturan insanlarla ilişkilerinin özellikleri olduğu görüşüdür.
 10. 10. Liderlik Teorileri : 2. Davranışsal Liderlik Teorisi KKiişşiiyyii DDiikkkkaattee AAllmmaa İİnniissiiyyaattiiff 1 2 3 4 5 a) Ohio State Üniversitesi Liderlik Çalışmalarına göre, - Kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça personel devir hızı ve devamsızlığı azalmakta, - İnisiyatifi esas alan davranışları arttıkça üyelerin performansı artmaktadır.
 11. 11. Liderlik Teorileri : 2. Davranışsal Liderlik Teorisi b) University of Michigan Liderlik Çalışmalarına göre, - Bu çalışmaya göre iişşee yyöönneelliikk lider, grup üyelerinin önceden belirlenen ilke ve yöntemlere göre çalışıp çalışmadıklarını yakından kontrol eden, büyük ölçüde cezalandırma ve mevkiye dayanan resmi otoritesini kullanan bir davranış gösterir. - Buna karşılık kkiişşiiyyee yyöönneelliikk lider, yetki devrini esas alan, grup üyelerinin tatminini arttıracak çalışma koşullarının geliştirilmesine çalışan ve izleyicilerin kişisel gelişme ve ilerlemeleri ile yakından ilgilenen bir davranış gösterir.
 12. 12. Liderlik Teorileri : 2. Davranışsal Liderlik Teorisi c) Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi (Managerial Grid Model) - Bu modelin en önemli yararı yöneticiler ve liderlere, gösterdikleri davranışı kavramsallaştırma (conceptualize) imkanı vermesidir. Böylece kendi yönetim tarzının ne olduğunu kavrayan bir yönetici, çeşitli eğitim ve geliştirme programları ile bu tarzda değişiklikler yapabilir. 99 AArraassıı KKiişşiilleerr İİlliişşkkiilleerree YYöönneelliikk oollmmaa 11,,99 99,,99 11 99 ÜÜrreettiimmee YYöönneelliikk oollmmaa 11 11,,11 55,,55 99,,11
 13. 13. Liderlik Teorileri : 2. Davranışsal Liderlik Teorisi d) McGregor’un X ve Y Teorileri, XX TTeeoorriissii - Ortalama bir insan çalışmayı sevmez ve işten mümkün olduğunca kaçmaya çalışır, - Ortalama bir insan sorumluluk yüklenmek istemez, fazla istekli değildir ve güvenceyi her şeye tercih eder, - Bu özellikleri dolayısıyla insanları çalıştırmak için onları zorlamalı, yakından kontrol etmeli ve amaçları gerçekleştirmeleri için cezalandırılmalıdır. YY TTeeoorriissii -- KKiişşii iiççiinn iişş,, ooyyuunn vvee ddiinnlleennmmee kkaaddaarr ttaabbiiiiddiirr.. -- KKiişşii ddooğğuuşşttaann tteemmbbeell ddeeğğiillddiirr..OOnnuu bbuu hhaallee ggeettiirreenn tteeccrrüübbeelleerriiddiirr.. -- KKiişşii bbeelliirrlleeddiiğğii aammaaçç ddooğğrruullttuussuunnddaa kkeennddii kkeennddiinnii kkoonnttrrooll eeddeerreekk ççaallıışşıırr.. -- HHeerr iinnssaannıınn ppoottaannssiiyyeellii vvaarrddıırr..UUyygguunn şşaarrttllaarr aallttıınnddaa kkiişşii bbuunnllaarrıı ggeelliişşttiirriirr vvee ddaahhaa ffaazzllee ssoorruummlluulluukk yyüükklleennmmeeyyii ööğğrreenniirr.. -- DDoollaayyııssııyyllaa yyöönneettiicciinniinn yyaappmmaassıı ggeerreekkeenn uuyygguunn bbiirr oorrttaamm yyaarraattmmaakk ssuurreettiiyyllee iinnssaannıınn kkeennddiinnii ggeelliişşttiirrmmeessiinnii vvee ssaahhiipp oolldduuğğuu eenneerrjjiiyyii aammaaççllaarrıı ddooğğrruullttuussuunnddaa kkuullllaannmmaassıınnıı ssaağğllaammaakkttıırr..
 14. 14. Liderlik Teorileri : 2. Davranışsal Liderlik Teorisi e) Likert’in Sistem 4 Modeli Liderlik Değişkeni Sistem 1 (İstismarcı Otokratik) Sistem2 (Yardımsever Otokratik) Sistem3 (Katılımcı) Sistem4 (Demokratik) 1.Astlara olan güven Astlara güvenmez Hizmetçi ile efendisi arasındaki gibi bir güven anlayışına sahiptir Kısmen güvenir fakat kararlarla ilgili kontrole sahip olmak ister Bütün konularda tam olarak güvenir. 2.Astların algıladığı serbesti Astlar iş ile ilgili konuları tartışmak konusunda kendilerini hiç serbest hissetmezler. Astlar kendilerini fazla serbest hissetmez. Astlar kendilerini oldukça serbest hissederler. Astlar kendilerini tamamen serbest hissederler. 3.Üstün astlarla olan ilişkisi. İşle ilgili sorunların çözümünde astların fikrini nadiren alır. Bazen astların fikrini alır. Genel olarak astların fikrini alır ve onları kullanmaya çalışır. Daima astların fikrini alır ve onları kullanır.
 15. 15. Liderlik Teorileri : 3. Durumsallık (Koşul Bağımlılık)Teorisi (Contingency Approach) - Durumsallık kuramları liderlik biçiminin,özel bir durumun ggeerreekklleerriinnee ggöörree bbiiççiimmlleennmmeessii vvee ççeeşşiittlleennmmeessii ggeerreekkttiiğğiinnii,,bbuu nneeddeennllee tteekk bbiirr yyaakkllaaşşıımmıınn bbüüttüünn kkooşşuullllaarr iiççiinn ggeeççeerrllii oollmmaayyaaccaağğıınnıı bbeelliirrttiirr.. - LLiiddeerrlleerr ddaavvrraannıışşllaarrıınnıı,,ddeeğğiişşeenn kkooşşuullllaarraa ggöörree aayyaarrllaammaallııddıırr..
 16. 16. Liderlik Teorileri : 3. Durumsallık (Koşul Bağımlılık)Teorisi (Contingency Approach) - Liderlik olayını koşulları ddaa ddiikkkkaattee aallaarraakk açıklamaya çalışan bu teoriye göre; Üstlerin Bekleyişleri ve Davranışları LLİİDDEERRİİNN DDAAVVRRAANNIIŞŞII Meslektaşların (Peers) Özellikleri, Bekleyişleri Liderin Kişiliği ve Tecrübeleri Örgütsel Hava ve Politikalar Gerçekleştirilecek Amacın Niteliği İzleyicilerin Bekleyişleri ve Davranışları
 17. 17. Liderlik Teorileri : 3. Durumsallık (Koşul Bağımlılık)Teorisi (Contingency Approach) a) Fred Fiedler’in Etkinlik Modeli, - Bu modele göre davranışların etkinliğini belirleyen üüçç öönneemmllii dduurruummssaall ddeeğğiişşkkeenn vvaarrddıırr.. * Lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler, * Başarılacak işin niteliği, * Liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesi,
 18. 18. Liderlik Teorileri : 3. Durumsallık (Koşul Bağımlılık)Teorisi (Contingency Approach) a) Fred Fiedler’in Etkinlik Modeli, En Olumlu Ortam En Olumsuz Ortam İİYYİİ ZZAAYYIIFF PPllaannllaannmmıışş PPllaannllaannaammaayyaann PPllaannllaannmmıışş PPllaannllaannaammaayyaann Fazla Az Fazla Az Fazla Az Fazla Az İşe Yönelik İşe Yönelik İşe Yönelik Kişiye Yönelik Kişiye Yönelik Kişiye Yönelik İşe Yönelik İşe Yönelik İlişkiler İşin Niteliği Formal Otorite Uygun Liderlik Tarzı
 19. 19. Liderlik Teorileri : 3. Durumsallık (Koşul Bağımlılık)Teorisi (Contingency Approach) b) Amaç – Yol Teorisi (Path – Goal Theory of Leadership) - Bu teoriye göre bir insanın davranışlarını etkileyen iikkii ffaakkttöörr vvaarrddıırr,, * Kişinin, belirli davranışların belirli sonuçlara ulaştıracağı konusundaki inancı (bekleyiş), * Bu sonuçlara kişinin verdiği değer (valens),
 20. 20. Liderlik Teorileri : 3. Durumsallık (Koşul Bağımlılık)Teorisi (Contingency Approach) b) Amaç – Yol Teorisi (Path – Goal Theory of Leadership) YYÖÖNNEETTİİCCİİ ASTLARI AMAÇLARA ULAŞTIRACAK “YOLU” AÇIKLIĞA KAVUŞTURUR AAMMAAÇÇLLAARR ((ÖÖDDÜÜLL))
 21. 21. Dönüşümcü (Transformational) ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı a. Etkileşimci (Transactional, Görevsel, İşe-dayalı) Liderlik - Bu yaklaşım, bir işi geliştirmek üzere bir gruba liderlik yyaappaann kkiişşii iillee ggrruupp üüyyeelleerrii aarraassıınnddaa;; iişşllee ((ggöörreevvllee--ttrraannssaaccttiioonn)) iillggiillii kkaarrşşııllııkkllıı iilliişşkkii vvee lliiddeerriinn ggöösstteerreecceeğğii ddaavvrraannıışş ttaarrzzllaarrıı üüzzeerriinnee dduurrmmaakkttaaddıırr..
 22. 22. Dönüşümcü (Transformational) ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı b. Dönüşümcü Liderlik - Dönüşümcü liderlik anlayışına göre, lider izleyicilerin ihtiyaçlarını, ddeeğğeerr yyaarrggııllaarrıınnıı ddeeğğiişşttiirreenn kkiişşiiddiirr.. - DDöönnüüşşüümmccüü lliiddeerr oorrggaanniizzaassyyoonnllaarrıı,, ddeeğğiişşiimm vvee yyeenniilleennmmeeyyii ggeerrççeekklleeşşttiirreerreekk üüssttüünn ppeerrffoorrmmaannssaa uullaaşşttıırraann kkiişşiiddiirr.. - BBuu ddaa lliiddeerriinn vviizzyyoonn ssaahhiibbii oollmmaassıı vvee vviizzyyoonnuu iizzlleeyyiicciilleerree kkaabbuull eettttiirrmmeessii iillee mmüümmkküünnddüürr.. - BBuu ttaarrzz lliiddeerrlleerr,, kkaarriizzmmaa,, ggeelleecceeğğii ggöörrmmeekk ,, eemmppaattii yyaappaabbiillmmeekk ggiibbii öözzeelllliikklleerree ssaahhiippttiirr..
 23. 23. Dönüşümcü (Transformational) ve Karizmatik Liderlik Yaklaşımı c. Karizma ve Karizmatik Özellikler - Karizma, bilindiği üzere ,çekiciliği (attractiveness) iiffaaddee eettmmeekkttiirr.. KKaarriizzmmaattiikk lliiddeerr,, ssaahhiipp oolldduuğğuu kkaarriizzmmaa oolluuşşttuurraann öözzeelllliikklleerrii iillee,, bbaaşşkkaallaarrıınnıı,, kkeennddii iisstteeddiiğğii yyöönnddee ddaavvrraannmmaayyaa sseevvkk eeddeebbiilleenn vvee iizzlleeyyiicciilleerriinnii üüssttüünn ppeerrffoorrmmaannssaa sseevvkk eeddeenn kkiişşiiddiirr..

×