Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hedeflerle Yaşamak

3,413 views

Published on

Bireysel Hedef Yönetimi, Smart Hedefler, Hedef Çeşitliliği

Published in: Career
 • Login to see the comments

Hedeflerle Yaşamak

 1. 1. HEDEFLERLE YAġAMAKİpek Aral Kişioğlu / İK Danışmanı / Kaynağım İnsan
 2. 2. ĠÇERĠKHedef Nedir?Bireysel Misyon, İlkeler ve VizyonSMART HedeflerHedeflerinize Ulaşmak Yolunda 5 Önemli İpucuHedef ÇeşitliliğiHedefler ve Kariyer
 3. 3. HEDEF Nedir?
 4. 4. 1. NiĢan alınacak yer, niĢangâh 2. Amaç, gaye, maksat
 5. 5. KiĢisel Misyon Nedir?
 6. 6. Misyon Cümlenizi YazmakSiz Hayatınızda NeYapmak İstiyorsunuz?Siz Kim, Ne Olmak İstiyorsunuz?
 7. 7. Benim Misyonum;Bir insan olarak iyi, çalışkan, dürüst, saygılı, kendisini sürekli geliştiren, proaktif, sorgulayan, meraklı, paylaşımcı ve yardımsever, bedensel ve zihinsel, sağlığına dikkat eden, doğayı seven ve koruyan, topluma karşı duyarlı ve katılımcı, üretken, adil ve adaletli olmak.Bir anne olarak çocuğuma bütün sevgimi vererek, onu olanaklarımın elverdiği en iyi koşullarda yaşatmak, eğitimi sağlamak, ona destek ve arkadaş olmakBir evlat olarak,Bir eĢ olarak ….Bir ĠK Uzmanı olarak …Bir arkadaĢ olarak …..Bir Türk vatandaĢı olarak …..Bir dünya vatandaĢı olarak ….
 8. 8. ĠLKELER(im ) iyi çalıĢkan, üretken dürüst saygılıkendisini sürekli adil ve adaletli sorgulayangeliĢtirenmeraklı paylaĢımcı yardımsever katılımcısağlığına dikkatli doğayı seven topluma karĢı duyarlı
 9. 9. SİZİNİLKELERİNİZ NEDİR?
 10. 10. Bireysel Misyonunuz Nedir?1. Birey: ………………………………2. Öğrenci: …………………………..3. Evlat: …………………………..4. Sevgili: …………………………..5. Arkadaş: …………………………..6. Vatandaş: …………………………..
 11. 11. KiĢisel Vizyon Nedir?
 12. 12. Vizyon Cümlenizi YazmakSiz Uzak Geleceğiniz Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Siz 5 Yıl Sonra Neredesiniz? …Ya 10 Yıl Sonra?
 13. 13. Benim Vizyonum;
 14. 14. Bireysel Vizyonunuz Nedir?
 15. 15. SMARTHEDEFLER
 16. 16. Specific – Belirli Okuyan, dinleyen herkes anlayabilmeli
 17. 17. “Bir kitap yazmak istiyorum”
 18. 18. “2012 yılı sonuna kadar, Performans Yönetimi üzerine, en az 250 sayfa uzunluğunda, en az 50 referans kitap kullanarak,günde 2 sayfayı kaleme alacak Ģekilde bir kitap yazmak istiyorum.”
 19. 19. Measurable – ÖlçümlenebilirHedefleriniz mutlaka bir şekilde ölçümlenebilmeli
 20. 20. Stratejik İK Yönetiminin Boyutları ile Konumlandırması“ÖLÇEMEDĠĞĠNĠZĠ YÖNETEMEZSĠNĠZ” Değişim Liderliği ve Mühendisliği PETER DRUCKER Yetenek Yönetimi İşyerinde Öğrenme - Gelişme Sendikalar
 21. 21. “Zengin olmak istiyorum”
 22. 22. “Bu günden itibaren 20 yıl sonra banka hesabımda 15 milyon TL olacak”
 23. 23. Achieveable – EriĢilebilirHedeflerin çok düşük olmaması veya aşırı yüksektutulmaması çok önemlidir. Uçları iyi düşünerek beceri setinizi en etkin şekilde kullanmaya odaklanın.
 24. 24. “1 yıl sonra 2 milyon TL olacak”
 25. 25. “2 yıl içinde dıĢ ticareti öğreneceğim. Ardından kendi firmamı kurarak Uzakdoğu’dan sanayi yardımcımalzemeleri getireceğim. Bu ürünleri içpazarda satarak 5 yıl içinde 10 milyon TL ciroya ulaĢacağım”
 26. 26. Realistic – Gerçekçi Mutlaka yaşamınıza dair misyonunuzubelirlemelisiniz. Bu sayede hedeflerinizin kişisel misyonunuz ile ilişkili olmasını sağlarsınız.
 27. 27. “Bütün insanların her durumda eĢit olacağı yepyeni bir dünya düzeni kuracağım”
 28. 28. “Yeterli geliri olmayan insanlara ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinigötürebilecek bir sivil toplum kuruluĢu kuracağım”
 29. 29. Timely – Zamana BağlıHedeflerinizin zaman duyarlılığı olmalıdır.
 30. 30. “Finallere hazırlanacağım”
 31. 31. “Finallere bir ay boyunca her akĢam iki saat çalıĢarak hazırlanacağım”
 32. 32. Hedeflerinize UlaĢmak Yolunda BE ġ Önemli Ġpucu
 33. 33. SMART Hedeflerinizi Yazın. Sözler, düşünceler uçar, yazılar kalır.
 34. 34. Hedeflerinizi Etrafınızla PaylaĢın. Böylece onlara bağlanır, hedeflerinizin sorumluluğunu taşımaya başlarsınız.
 35. 35. 3Hedeflerinizi Düzenli Aralıklarla Gözden Geçirin, Güncelleyin. Hayat çok hızlı değişiyor. Farkında ol, güncel kal.
 36. 36. Hedeflerinizi SankiGerçekleĢmiĢ Gibi Hayal Edin. Her gece uyumadan önce bir hedefinizi hayal edin… Çok zenginsiniz. Ne yapıyorsunuz? Sahneyi yaşıyormuşcasına yaşayın zihninizde … Unutmayın, hayallerimiz bir gün gerçeklerimiz olur.
 37. 37. Her Gün Hedefinize YaklaĢmak Üzere Bir ġey Yapın. Damlaya damlaya göl olur. Her gün yapacağınız minicik bir hareket, öğreneceğiniz bir bilgi, kuracağınız bir ilişki sizi hedefinize yaklaştıracak.
 38. 38. HEDEFÇEġĠTLĠLĠĞĠ
 39. 39. Aile Hedefleriniz
 40. 40. Parasal Hedefleriniz
 41. 41. Eğlence,Hobi, Keyif Hedefleriniz
 42. 42. Fiziksel,Sağlık Hedefleriniz
 43. 43. Bireysel GeliĢim Hedefleriniz
 44. 44. Sosyal Hedefleriniz
 45. 45. Okul/Kariyer Hedefleriniz
 46. 46. HEDEFLER VE KARİYER • Kişisel farkındalık, değerler, ilkeler • KISA – ORTA – UZUN VADELİ HEDEFLER KOYMAK • Yabancı dil gelişimi • Bireysel gelişim - sürekli eğitim • Yerli ve yabancı kaynakça, proje araştırmaları • Hobi sahibi olmak • İletişim ağı – network • Akıllı sosyal medya kullanımı • Kişisel markalaşma
 47. 47. ŞANS FAKTÖRÜŞANS FAKTÖRÜ
 48. 48. KENDĠNĠZĠZORLAYACAKSINIZ
 49. 49. 2015 Yılında Bireysel Hedefleriniz Neler?1. Okul / Kariyer: …………………………2. Parasal: ……………………..3. Aile ve İlişkiler: ………………………..4. Eğlence – Hobi - Keyif: ………………………..5. Sağlık: …………………….6. Bireysel Gelişim: ………………………….7. Sosyal : ………………….
 50. 50. İpek Aral Kişioğlu / İK Danışmanı / Kaynağım İnsanHEDEFLERLE

×