Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urbanization ของนครนนทบุรีและปริมณฑลในปัจจุบัน และอนาคต

1,770 views

Published on

"Urbanization ของนครนนทบุรีและปริมณฑลในปัจจุบัน และอนาคต" โดย ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urbanization ของนครนนทบุรีและปริมณฑลในปัจจุบัน และอนาคต

 1. 1. Urbanisation ของนครนนทบุรีและปริมณฑล ในปั จจุบันและอนาคต ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ ผู้อำ นวยกำรศูนย์วิจัยบูรณำกำรภำพพื้นที่และสังคม มหำวิทยำลัยศรีปทุม 14 พฤศจิกำยน 2557
 2. 2. Process of urbanisation (and urban sprawl) Thai Modernisation  1st National Economics and Social Development Policy (NESDP), 1961  Promoting the industrial /services sector and employment (Keynesian economics)  Infrastructure, services and land development Uneven development  Urban-rural disparity  Fiscal distribution  Bkk = 46,000 M. THB  Chiang Mai = 1,169 M. THB  Public health (physician-patient)  BKK = 1: 700  Others = 1: 5,000  Education  Push and Pull factors of migration and become rapid urbanised Bangkok
 3. 3. The causes of urban sprawl  Land speculation  Absence of land policy and sufficient regulatory framework (i.e. Land and property tax, Land use, Enactment of the comprehensive plan)  Promoting the body of construction industry for GDP growth by the state (contractors, financial institutes, consumption)  Urban-rural economic disparity  Unbalance in urban-industrial VS rural-agricultural development policy  Limit of decentralisation  Poor function and authoritative power of local authorities to control local/rehgional development (Bottle-neck in decision-making chain)  Too centralised in resource distribution (too bureaucratic expenditure system)
 4. 4. The expansion of Bangkok 1850- 2002 Source: City Planning Department, BMA
 5. 5. Urbanisation and changes in Bangkok housing patterns Why ‘Pseudo-urbanisation’ in Bangkok?: Housing provision  Bangkok demands cheap labors to survive competitive economy; those are still higher than in rural  The rights to land (as a mode of production)  Malfunctioned in urban institutions : land and tax policies/regulations  Land monopoly and speculation  Invasion into vacant public land  Poor enactment of legislative functions
 6. 6. Housing and Urbanisation
 7. 7. Evaluation of housing policies Divided into six movements  The absence of national housing policy : From scattered instruments to NESDB (1940-1970)  Fully-subsidized housing program (1975-1978): NHA  Affordable housing program (1977-1981): NHA  Market-oriented housing provision (1978-2003): NESDB, NHA, GHB  Slums upgrading program (1977-2002): NHA, UCDO  Bilateral national housing policy and programs (2003- present): NHA, CODI
 8. 8. The evolution in housing policy on the backdrop of Thai political economy, leapfrog situation, and crisis Slum clearance UCDO CODI Four pertinent housing bureaus NHA 1930 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 1959: NESDB 1961: NESDP 1973: Establishing NHA Policy instru ment area Policy igenerating area 1982: NESDP’s Hosuing Sub-committee 2000: Thaksin regime 1992: Black May’s coup d‘etat 1997: Great economic recession 2006: Coup d’état Absolute Monarchy 1978: Internal aid in housing Military regime and political unrest Bureacratic polity Populism Democratic reform 2009: Nation Housing PolicyCommittee 1985-88: social development movement 1985-88: Human rights movement Fully subsidized housing Housing provision projects and Baan Eua Arthorn program Affordable housing Slum Upgrading and Baan Mankong Program Source: Usavagovitwong, N. 2012. Successful Approaches to National Slum Upgrading and Prevention, Thailand, Report submited to the World Bank Institute
 9. 9. กรณีศึกษานนทบุรี
 10. 10. การกระจายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ 1 : ฝั่งตะวันออกของ แม่น้าเจ้าพระยา บริเวณบางส่วน ของอาเภอเมืองนนทบุรีและอาเภอ ปากเกร็ด บริเวณที่ 2 : ฝั่งตะวันตกของแม่น้า เจ้าพระยา บริเวณบางส่วนของ อา เ ภ อ ป า ก เ ก ร็ด อา เ ภ อ เ มือ ง นนทบุรี และอาเภอบางใหญ่ และ บริเวณอาเภอบางบัวทอง บริเวณที่ 3 : ฝั่งตะวันตกของแม่น้า เจ้าพระยา บริเวณอาเภอไทรน้อย อาเภอบางกรวย และบางส่วนของ อาเภอบางใหญ่
 11. 11. การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม-เศรษฐกิจ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผลิตภาพของจังหวัดมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปสู่ความเป็นเมือง โดยใน มีฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญในภาคบริการซึ่งมีดัชนีมวลรวมในสัดส่วนที่สูงขึ้น ในขณะที่ดัชนี มวลรวมในภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า จังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้ม เข้าสู่ความเป็นเมืองที่ต้องการระบบสาธรณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมที่มีความ เพียงพอ  ลักษณะโครงสร้างประชากร ในด้านประชากรพบว่าจังหวัดนนทบุรีมีลักษณะพึ่งพิงและ สัมพันธ์ในเชิงพื้นที่กับกรุงเทพมหานครในฐานะแหล่งงานที่สาคัญอย่างสูง ภาวะการเพิ่มขึ้น ของประชากรแฝงที่แสดงให้เห็นโครงสร้างของการอยู่อาศัยในสังคมเมืองที่เป็นชุมชนล้อม รวั้/บ้านเช่า/หอพัก ในเชิงประชากรแล้วพบว่า จานวนประชากรของจังหวัดมีสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราการเกิดและอัตราการตายมีความเปลี่ยนแปลงน้อย อีกทั้งอายุเฉลี่ย ของประชากรในจังหวัดนนทบุรีกลับมีแนวโน้มลดลง เหล่านี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ของประชากรในจังหวัดที่มาจากปัจจัยการย้ายถิ่นเป็นสาคัญ หมายถึงการเพิ่มขึ้นมากของ คนในวัยทางาน
 12. 12. การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นที่อยู่อาศัยและรูปร่างเมือง  ราคาที่ดินในจังหวัดนนทบุรีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมากในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการ ขยายตัวของเมืองเพื่อการอยู่อาศัยที่เกิดขึ้นในการรองรับแหล่งงานรอบกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ดินตามแนวระบบถนนสายหลักและการขนส่งมวลชนสาธาณะระบบ ราง ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อรูปร่างและความหนาแน่นเพื่อให้กลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย-ปาน กลางสามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้ตามกลไกตลาด  การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะระบบรางที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัด นนทบุรี ทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีชมพู เป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการ ขยายตัวของเมือง และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นโดยรอบสถานีอย่างมีนัยยะ สาคัญ อันเนื่งมาจาก ประการ คือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาที่ดิน
 13. 13. การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นที่อยู่อาศัยและรูปร่างเมือง
 14. 14. การกระจายตัวของอาคารและการถือครอง ที่ดิน โครงการจัดทาแผนพัฒนา ที่อ ยู่อ า ศัย แ ล ะ แ ผ น ป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน แออัด ปีงบประมาณ 2556 จังหวัดนนทบุรี ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่ และสังคม แผนที่ 5-4 แสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขมหาอบวิเขทยาตกาลัยรศกรีประทุจาม ยตัว ของเมือง (Building) .................. สัญลักษณ์ จากการสา รวจการถือครองที่ดินในจังหวัดนนทบุรีร้อยละ 95 เป็นการถือครองโดยเอกชน ส่วนราชการมีพนื้ที่ เพียง ร้อยละ 5 ของพนื้ที่
 15. 15. การประเมินราคาที่ดินในจังหวัดนนทบุรี ราคาประเมินและการถือครองที่ดิน มีผลต่อสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย ดังนี้ 1) สภาวะราคาที่ดินตามกลไกตลาด ส่งผลให้รูปแบบการอยู่อาศัยมุ่งสู่ การอยู่อาศัยในระบบนิติบุคคล อาคารชุด คอนโดมีเนียม และ หอพัก 2) ที่ดินเอกชนถึงร้อยละ 95 การ เปลี่ยนแปลงราคาที่ดินอย่าง ร ว ด เ ร็ว ส่ง ผ ล ใ ห้เ กิด ก า ร เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยมากขึ้น 3) ผู้มีรายได้น้อยเข้าไม่สามารถ เข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยราคาถูก
 16. 16. การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น ที่อยู่อาศัยและรูปร่างเมือง  การใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์จากพัฒนาการ ของผังเมืองรวมที่เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เพื่อ การอยู่อาศัยหนาแน่นต่ามาสู่พื้นที่เพื่อการอยู่ อ า ศัย ห น า แ น่น ป า น ก ล า ง แ ล ะ ก า ร เปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อเกษตรกรรม มาสู่พื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัยหนาแน่นต่า ดังเห็นได้จาก ปริมาณหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมีเนียม และ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กอปรกับวิสัยทัศน์จังหวัดที่ส่งเสริมให้พื้นที่ จังหวัดนนทบุรีเป็นทิ่ยู่อาศัยชั้นดี ทาให้การใช้ ประโยชน์ที่เพื่ออุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ ผลิตที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 17. 17. การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต  อุปสงค์และอุปทานด้านที่อยู่อาศัย  รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไทยปีพ.ศ.2556 และแนวโน้มปีพ.ศ.2557 โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์  ผลสารวจด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถาม โดยเก็บในรายอาเภอรวมทงั้สิ้นประมาณ 400 ชุด โดย แบ่งพื้นที่เก็บข้อมูลใน 6 อาเภอภายในจังหวัดนนทบรุี ดังนี้ 1) อาเภอเมือง จานวน 124 ชุด 2) อาเภอปากเกร็ด จานวน 80 ชุด 3) อาเภอบางบัวทอง จานวน 88 ชุด 4) อาเภอบางใหญ่ จานวน 44 ชุด 5) อาเภอบางกรวย จานวน 40 ชุด 6) อาเภอไทรน้อย จานวน 24 ชุด สาระสาคัญของการเก็บแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ด้านที่สาคัญ ประกอบด้วย 1) ลักษณะของประชากรและครัวเรือน 2) ลักษณะการอย่อูาศัย 3) ระบบสาธารณูปโภคและระบบ สาธารณูปการ ของชุมชน 4) กิจกรรมทางสังคมและการมีส่วนร่วม 5) ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยในอนาคต
 18. 18. กรอบแนวทางการจัดทาแผนที่อยู่อาศัยระดับเมือง  แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง ทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 19. 19. กรอบแนวทางการจัดทาแผนที่อยู่อาศัยระดับเมือง  แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง 1) การวางแผนโครงการด้านที่อยู่อาศัย
 20. 20. กรอบแนวทางการจัดทาแผนที่อยู่อาศัยระดับเมือง  แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง 6) การวางผังจังหวัดเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ZONE 1 ที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ZONE 2 ที่อยู่อาศัยหนาแน่น ปานกลาง ZONE 3 ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปาน กลางถึงหนาแน่นมาก ZONE 4 ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย Zone1: เมืองนนทบุรี ปากเกร็ด : ที่อยู่ อาศัยรวม หอพัก/อพาร์ทเมนท์ อาคาร พาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย Zone2: บางบัวทอง: ที่อยู่อาศัยรวม อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย บ้าน แฝด บ้านเดี่ยว Zone3: บางกรวย บางใหญ่: ที่อยู่ อาศัยรวม หอพัก/อพาร์ทเมนท์ อาคาร พาณิชย์เพื่อากรอยู่อาศัย บ้านแฝด Zone4: ไทรน้อย: หอพัก/อพาร์ ทเมนท์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยว
 21. 21. แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับพื้นที่นาร่อง
 22. 22. ส•ภกาารพปกทคัว่รอไงปของพื้นที่นาร่อง ตาบลท่าอิฐมีอาณาบริเวณอยู่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ของแม่น้าเจ้าพระยาอยู่ในเขตการปกครองของ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ จานวนทงั้สิ้น 5.76 ตารางกิโลเมตร และมีอาณา เขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ จด คลองบางบัวทอง, แม่น้า เจ้าพระยา ตาบลอ้อมเกร็ด, ตาบลเกาะเกร็ด อาเภอปาก เกร็ด ทิศใต้จด ตาบลไทรม้า อาเภอเมือง ทิศตะวันออก จด แม่น้าเจ้าพระยา, ตาบลบาง ตลาด ตาบลท่าทราย อาเภอ เมือง ทิศตะวันตก จด ตาบลบางรักน้อย อาเภอเมือง ตาบลบางรักใหญ่ อาเภอบางบัว ทอง
 23. 23. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง
 24. 24. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง หมู่ที่ / บ้าน จานวนประชากร (คน) จานวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม (ครัวเรือน) 1. บา้นคลองชมพู่1,091 1,346 2,437 1,339 2. บา้นคานเรือ 486 604 1,090 503 3. บา้นคลองขวาง 527 554 1,081 563 4. บา้นศาลเจา้ปากคลอง 109 137 246 99 5. บา้นลาดสิงห์1,725 2,044 3,769 2,003 6. บา้นสุเหร่าสวน 1,158 1,139 2,297 454 7. บา้นสุเหร่าแดง 335 367 702 220 8. บา้นหัวเตย 612 632 1,244 411 9. บา้นลา พูลาย 466 565 1,031 316 10. บา้นสุเหร่าใหญ่1,025 1,034 2,059 406 รวม 7,534 8,422 15,956 6,314 ที่มา แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2557 – 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลท่าอิฐ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 25. 25. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง
 26. 26. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง จากข้อมูลพื้นฐานและการสารวจพื้นที่จริง สามารถสรุปรูปแบบของชุมชนพักอาศัยในตาบลท่าอิฐ ได้เป็น 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 1) ชุมชนดั้งเดิม แบ่งออกเป็นชุมชนริมแม่น้าเจ้าพระยา และชุมชนที่ขยายตัวจาก ชุมชนริมน้าในอดีต ชุมชนดั้งเดิมนี้ส่วนใหญ่จะมีการตั้งถิ่นฐานในหมู่ 4 หมู่5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 และหมู่10
 27. 27. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง 2) ชุมชนเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นลักษณะประเภทบ้านเดี่ยว ที่มีความหนาแน่นน้อย กระจายตัวตามที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรกรรม จะมีการตั้งถิ่นฐานในหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 6 และ หมู่ 9
 28. 28. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง 3) ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร เป็นชุมชนใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาเมืองและการขยายตัวของ เมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรนี้ส่วนใหญ่จะมีการตั้งถิ่นฐานในหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 6
 29. 29. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง 4) ชุมชนพักอาศัยกึ่งพาณิชยกรรม เป็นการผสมระหว่างค้าขายและพักอาศัย จะมีการ ตั้งถิ่นฐานในหมู่ 1 และหมู่ 6
 30. 30. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง
 31. 31. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง ที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย/พาณิชยกรรม โรงงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถานศึกษา ศาสนสถาน แหล่งน้า พื้นที่นันทนาการ อื่นๆ ประเภทการใช้ประโยชน์อาคารในพื้นที่ตาบลท่าอิฐในปัจจุบัน (พ.ศ.2556)
 32. 32. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง
 33. 33. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง
 34. 34. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง
 35. 35. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง
 36. 36. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง
 37. 37. สภาพทัว่ไปของพื้นที่นาร่อง
 38. 38. การจัดทาแผนที่อยู่อาศัยระดับพื้นที่นาร่อง
 39. 39. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
 40. 40. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
 41. 41. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
 42. 42. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
 43. 43. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
 44. 44. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
 45. 45. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
 46. 46. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
 47. 47. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
 48. 48. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ
 49. 49. การจัดโครงการในพื้นที่รูปธรรม 1
 50. 50. การจัดโครงการในพื้นที่รูปธรรม 1
 51. 51. การจัดโครงการในพื้นที่รูปธรรม 1
 52. 52. การจัดโครงการในพื้นที่รูปธรรม 2
 53. 53. การจัดโครงการในพื้นที่รูปธรรม 2
 54. 54. การจัดโครงการในพื้นที่รูปธรรม 2
 55. 55. การจัดโครงการในพื้นที่รูปธรรม 2
 56. 56. ข้อเสนอแนะ ระดับเมือง ในการดาเนินการด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี กลไกสาคัญที่ช่วยกลัน่กรอง และควบคุมยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ คือ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด (กบจ) ซึ่งในทางปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยย่อมเป็นหนึ่งใน ยุทธศาสตร์สาคัญของจังหวัดนนทบุรี การจัดตั้งอนุกรรมการภายใต้คณะ กรรมการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีบทบาทสาคัญในการควบคุม ดูแล และนา แผนงานด้านที่อยู่อาศัยไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย และบรรเทาปัญหาชุมชน แออัด และการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยได้
 57. 57. ข้อเสนอแนะ ระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าอิฐเป็นพื้นที่ที่กาลังประสบปัญหาการจัดสรรที่ดินเพื่อ การอยู่อาศัยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายตัวไร้ทิศทางตามกลไกตลาด กลไกหรือ เครื่องมือในทางกฎหมายที่ท้องถิ่นสามารถดาเนินการเพื่อควบคุมการเติบโตทางด้าน ที่อยู่อาศัยเช่นนี้ จาเป็นจะต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจในด้านการวางผังชุมชนหรือ ผัง อบต. เพื่อใช้ควบคุมและชี้นาการพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของตาบล ในเบื้องต้นทางคณะศึกษาได้แนะนาองค์ความรู้ด้านการวางและจัดทาผัง เมืองรวมชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ท้องถิ่นรับทราบถึงช่องทางในการใช้งานเครื่องมือทาง กฎหมายเพื่อใช้ควบคุมและชี้นาการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่ตนเอง โดย การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับปัจจุบัน และสามารถรองรับใน อนาคตได้
 58. 58. ข้อเสนอแนะเชิงกลไก ควรมีกลไกเชิงกฎหมำยในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองอย่ำงเหมำะสมในรูปแบบของ พรบ. การพัฒนาเมือง โดยมีสำระสำ คัญทำงด้ำนแนวคดิ ประกอบด้วย  เติมเต็มช่องว่ำงของกำรพัฒนำเมืองระหว่ำงกำรควบคุมในระดับมหภำค (อำทิ ผัง เมืองรวม และกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำยภำพต่ำงๆ) และควำมต้องกำรกำร ส่งเสริมกำรพัฒนำจำกคนในท้องถิ่น  กำรสร้ำงทิศทำงและควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำที่ดินและควำมต่อเนื่องของที่ดิน ขนำดใหญ่  หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรฟื้นฟูและพัฒนำเมือง
 59. 59. กลไกการพัฒนาเมือง จังหวัด คณะกรรมการ การพัฒนาเมือง อปท. เสนอ คณะกรรมการฯ เสนอ ชุมชนเสนอ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาที่ดินสาธารณะในกา กับของรัฐ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการด้านสิ่งแวดล้อม การพิจาณาโครงการและกา หนด ขั้นตอน โครงการเฉพาะ ด้านขนาดเล็ก ชุดโครงการเพื่อ การพัฒนาพื้นที่ โครงการการ พัฒนาย่าน/ผงั ชุมชน

×