Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)

307 views

Published on

รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานผลงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560)

 1. 1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ผลการดาเนินงานประำาปีงปประมา พพศศศ5558 เทศปาลตาปลท่าเสาพ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์พำังหวัดอุตรดิตถ์ กองวิชาการและแผนงาน งานวิเคราะห์นโยปายและแผน โทร. 0-554-44046 ต่อ 17,พ0-554-40880
 2. 2. คานา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ผลการดาเนินงานประำาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตาบลท่าเสา ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรคห้าและวรรคหก ให้นายกเทศมนตรีำัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตาบลท่าเสาเป็นประำาทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาล ตาบลท่าเสา ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการำัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ำากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา เทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เทศบาลตาบลท่าเสา ำึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา เพื่อทาหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการ/กิำกรรม ในแผนการดาเนินงานประำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ำึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามการดาเนินงานของโครงการ/ กิำกรรม และการประเมินผลตามเอกสารฉบับนี้ ำะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลท่าเสาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ที่ำะนาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ธันวาคม 2558
 3. 3. สารปัญ หน้า ส่วนที่ 1 บทนา 1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 1 1.2 ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล 1 1.3 วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิำการพัฒนา ำุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์ 2 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าเสา 2 1.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 3 ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 6 2.3 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 7 ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าเสา ประำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 3.1 การติดตาม (1) การติดตามการวางแผนพัฒนาและการำัดทางบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 (2) การติดตามการใช้ำ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 14 3.2 การประเมินผล (1) ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม (แบบ 3/2) 24 (2) ผลการดาเนินงานำาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ 3/3) 28 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 34
 4. 4. ส่วนที่พ1 ปทนา ความหมายของการติดตามและประเมินผล การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิำกรรมที่ทาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งกาหนดไว้ใน แผนงานการติดตามผล สามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทาให้เห็นความำาเป็นในการดาเนินการ แก้ไข พ การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้ำากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่า ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลำากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ผลการ ประเมินอาำยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กาหนดไว้ในแผน หรืออาำแสดงถึงความล่าช้าหรือ ผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน การติดตามและประเมินผล ำึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญสาหรับผู้บริหารที่ำะได้ ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลำากการติดตามและประเมินผลตลอดำนข้อเสนอแนะที่ได้ำะเป็น แนวทางที่ผู้บริหารำะนาไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สาคัญมาก และเป็นหัวใำของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการ บริหารำัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ำะมีประโยชน์ ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 1. สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน 2. สามารถหาแนวโน้มำากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้และให้หลักสาหรับแก้ไข สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความำาเป็น 3. สามารถำัดทาระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องำากได้เห็นถึงปัญหาที่อาำเกิดขึ้น 4. มีข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินว่าำะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่สาหรับการ ประเมินผลที่ได้ำากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งำะทาให้ทราบถึงการ เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลำากการ ดาเนินงาน โดยการประเมินผลำะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 4.1 การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 4.2 วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้ำริงหรือไม่ 4.3 สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามป้าหมาย 4.4 ตัวชี้วัดที่นามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 4.5 มีเรื่องอะไรที่ประสบความสาเร็ำและควรสานต่อบ้าง 4.6 ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาำหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 4.7 ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการำัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
 5. 5. 2 อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นการติดตามและประเมินผลในเรื่องการำัดทางบประมาณ การใช้ำ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวำสอบและกากับการบริหารำัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการำัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) เทศบาลตาบลท่าเสา ำึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ผลการดาเนินงานประำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาเพื่อให้ประชาชนในเทศบาลตาบลท่าเสาทราบ โดยทั่วกันต่อไป วิสัยทัศน์การพัฒนา “ ท่าเสาตาปลน่าอยู่พพด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีพพชุมชนมีความเข้มแข็ง คนชรา/ผู้ยากไร้ ได้รัปการสงเคราะห์ ” พันธกิำการพัฒนา 1. การคมนาคม น้าเพื่อการบริโภคอุปโภค ไฟฟ้าแสงสว่าง มีความสะดวกอย่างเพียงพอและทั่วถึง 2. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งปราศำากโรคติดต่อต่าง ๆ 3. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 4. ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 5. ประชาชนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 6. มีการบริหารงานและการำัดการบ้านเมืองที่ดี ำุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และการควบคุมโรคติดต่อ 3. การำัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5. บารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ำารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. การบริหารำัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิำของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศปาลตาปลท่าเสา ำากวิสัยทัศน์ พันธกิำ และำุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาสามารถกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ 6 ด้าน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่พ1 การพัฒนาด้านคมนาคมพและแหล่งนาเพื่อการปริโภค-อุปโภค 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อระบายน้า 1.2 พัฒนาระบบการคมนาคม และระบบำราำร 1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภคและการเกษตร
 6. 6. 3 ยุทธศาสตร์ที่พ5 การพัฒนาด้านการศึกษาพสังคมพและสาธาร สุข 2.1 ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 2.2 ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ 2.3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและ สมุนไพร การแพทย์ฉุกเฉิน ยุทธศาสตร์ที่พ3 การพัฒนาด้านการป้องกันพและปรรเทาสาธาร ภัยพและสิ่งแวดล้อม 3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.2 การบาบัด และำัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่พ4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิำ 4.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่พ5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปะพวัฒนธรรมพประเพ ี 5.1 พัฒนาส่งเสริม สร้างำิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีให้แก่ประชาชน พพพยุทธศาสตร์ที่พ6 การพัฒนาด้านการปริหารงานพและการำัดการป้านเมืองที่ดี 6.1 พัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน 6.2 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 6.3 พัฒนาประสิทธิภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น นโยปายการพัฒนาของผู้ปริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลท่าเสา ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลท่าเสา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 กาหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานต่างๆ ดังนี้ 1ศพนโยปายด้านสาธาร สุข 1.1 สนับสนุนการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ ไม่ให้เำ็บป่วยได้ง่าย 1.2 สนับสนุนชมรมสุขภาพต่าง ๆ 1.3 ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ติดเชื้อ HIV. พพพพพพพพพพ5ศพนโยปายด้านการศึกษา 2.1 ำัดให้มีศูนย์ภาษาชุมชน เตรียมคนสู่อาเซียน 2.2 ำัดให้มีอาำารย์พิเศษ สอนภาษาต่างประเทศ 2.3 ำัดให้มีทัศนศึกษา 2.4 ำัดให้มีคอมพิวเตอร์เรียน 2.5 ำัดให้มีทุนการศึกษา อาหารกลางวันอย่างทั่วถึง ตามอานาำหน้าที่ 2.6 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ส่งเสริมผู้รับผิดชอบให้มีการศึกษาที่ดีขึ้น 2.7 ปรับปรุงอาคารให้ดีขึ้น พพพพพพพพพพ3ศพนโยปายด้านการเกษตรพพ 3.1 ส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
 7. 7. 4 พพ4. นโยปายด้านการอาชีพพและคุ ภาพชีวิต 4.1 สนับสนุนให้มีกองทุนที่โปร่งใส และการตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 4.2 ำัดให้มีศูนย์ปรึกษากฎหมาย 4.3 ำัดสรรเบี้ยเลี้ยงคนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ตามกรอบ ระเบียบของทางราชการ 4.4 ำัดให้มีบ้านพักคนชรา 4.5 ส่งเสริมให้มีงานทาหลากหลายอาชีพ ตลอดำนเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ พพพพพพพพพพพ5ศพนโยปายด้านศาสนาพและวัฒนธรรม 5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกิำกรรม ด้านพุทธศาสนาของวัดต่าง ๆ 5.2 สนับสนุน วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น พ6ศพนโยปายด้านโครงสร้างพืนฐาน พ6.1 ตั้งโรงสูบน้าขนาดใหญ่ำากแม่น้าน่าน เพื่อรับรองการขยายตัวของประชากร 6.2 ปรับปรุงคุณภาพน้าประปา ให้สะอาด ปลอดภัย สามารถมีน้าใช้อย่างเพียงพอตลอดไป 6.3 ขยายปริมาณพื้นผิวำราำรให้เพิ่มขึ้น พร้อมรางระบายน้า ตลอดำนขยายสะพานที่คับแคบ 6.4 ปรับปรุงไหล่ทางสาธารณะให้สะอาด ปราศำากวัชพืชต่าง ๆ 6.5 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ และขยายเขตบริการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน พพพพพพพพพพพ7ศพนโยปายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7.1 ำัดให้มีสายตรวำตาบล ตารวำชุมชน ำุดรับแำ้งเหตุ โดยมีงบประมาณสนับสนุน 7.2 ำัดให้มีหน่วยกู้ภัยสาธารณะ ในการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น มีรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย 7.3 ำัดให้มีรถดับเพลิง สถานีดับเพลิงเพิ่มขึ้น เพื่อความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย 7.4 สนับสนุนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ยานพาหนะ วิทยุสื่อสาร และอื่น ๆ 7.5 สนับสนุนให้ฝ่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มียานพาหนะ วิทยุสื่อสาร พลังงาน 7.6 สนับสนุนการำัดอบรม การใช้อาวุธปืนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 7.7 สนับสนุนสายตรวำหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อป้องกันการโำรกรรมทรัพย์สินเมื่อทุกท่านออกไปทางานนอกบ้าน
 8. 8. 5 ส่วนที่ 2 พการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าเสาได้ดาเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการำัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าเสาได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าเสา โดยให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและำัดทารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ทาหน้าที่รวบรวมและำัดทารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประำาปีเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล เพื่อพิำารณาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ค ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการำัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเทศบาลตาบลท่าเสาได้มีคาสั่งที่ 54/2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล ท่าเสา ประกอบด้วย 1. ำ่าสิบเอกสมบัติ พูลผล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประธาน 2. นายสุชาติ สิงหวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กรรมการ 3. นายอนุวัฒ ธรรมำารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กรรมการ 4. นายดารง คงคณะ ผู้แทนประชาคมตาบล กรรมการ 5. นายสมบัติ ธรรมโชติ ผู้แทนประชาคมตาบล กรรมการ 6. ร.ต.ต.ธานี มีท้วม ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 7. ร.ต.ต.ประเดิม ทายะ ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 8. ว่าที่ ร.ท.ธรรมรัตน์ สวนสุข ปลัดเทศบาล กรรมการ 9. นางสมฤทธิ์ เทพวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 10. นางถนอม คาใส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 11. นางวรรธยา โตมี หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล กรรมการ รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 12. นางสุภา ำิตำักร หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 13. นางพรพิมล ไชยทิง ำนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน เลขานุการ
 9. 9. 6 โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาำหน้าที่ ดังนี้ 1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ำากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่าสามสิบวัน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร วิธีการติดตามและประเมินผล 1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามโครงการใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ที่ได้รับการำัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และได้บรรำุไว้ใน แผนการดาเนินงาน ประำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน ำะได้พิำารณา แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สาเร็ำลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการติดตามดาเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตาบลท่าเสาที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิำกรรม แำ้งผลการดาเนินงานพร้อมทั้งำานวนงบประมาณที่ใช้ำริงให้กับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อรวบรวม และสรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และสรุปเป็นผลดาเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบาย เทศบาลตาบลท่าเสา เสนอผู้บริหารเทศบาล 2. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินความพึงพอใำของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของ เทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนาผลสรุปเสนอคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยเทศบาลตาบลท่าเสาำะดาเนินการประเมินผลสาเร็ำตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่ำะำัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสาเร็ำเป็นไปตาม ำุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กาหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ไม่ประสบความสาเร็ำเป็นไปตามำุดมุ่งหมายการพัฒนา ที่กาหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหนึ่งหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลเป็นข้อมูลในการำัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ำะำัดทา แผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป
 10. 10. 7 ขันตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีพ(พศศศ5558-5560)พของเทศปาลตาปลท่าเสา แผนภาพที่พ1พวงำรของการปริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ ควบคุมและประเมิน แผนปฏิบัติการ วิเคราะห์สถานการณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ติดตามและประเมินผลแผนฯ
 11. 11. 8 แผนภาพที่พ5พขันตอนการติดตาม ทบทวนปรับปรุงแก้ไข การวางแผนพัฒนา ส่วนราชการดาเนินการประเมิน ตนเองตามแบบประมาเมิน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบ ความถูกต้อง ประมวลผลข้อมูล และจัดทาสรุปรายงานผลการ ติดตามฯ รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ เสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น สภาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น - ประการให้ประชาชนรับทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน - เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ www.thasao.go.th ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ - แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 12. 12. 9 พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพส่วนที่ 3 พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพผลการดาเนินงานประำาปีงปประมา พพศศศ5558 3.1 การติดตาม การติดตามการวางแผนพัฒนาและการำัดทางปประมา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลท่าเสาได้เริ่มดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557- 2561) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกาหนดเป้าหมายดาเนินการไว้ 5 ปี โดยได้ำัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) และ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2 เป็นกรอบในการดาเนินงานและำัดสรรงบประมาณรายำ่ายประำาปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรำุ โครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน โดยได้บรรำุโครงการพัฒนาที่มี เป้าหมายดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไว้ำานวน 230 โครงการ และผู้บริหารเทศบาลได้พิำารณาำัดสรร งบประมาณรายำ่ายประำาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อดาเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ำานวน 100 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 34,438,070.- บาท ดังนี้  โครงการที่ตั้งำ่ายำากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป ำานวน 98 โครงการ งบประมาณ 29,682,470.- บาท  โครงการที่ตั้งำ่ายำากเงินสะสม ำานวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,596,000.- บาท  โครงการที่ตั้งำ่ายำากเงินอุดหนุนเฉพาะกิำ ำานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,159,600.- บาท รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1
 13. 13. 10 ตารางที่ 1 แสดงำานวนโครงการและงปประมา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ที่ได้รัปงปประมา แยกตามประเภทที่มางปประมา ยุทธศาสตร์ ำานวน โครงการ ปีพ5558 ร้อยละโครงการ ทังหมดในพพพ แผนฯที่ได้รัป งปประมา งปประมา และที่มา ร้อยละของ งปประมา ดาเนินงาน รายได้ำัดเก็ป และเงินอุดหนุน ทั่วไป เงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิำ รวม งปประมา 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมพและแหล่งนาเพื่อการปริโภค-อุปโภค 1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อระบายน้า 17 17.00 5,545,500 3,596,000 1,159,600 10,301,100 29.91 1.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการคมนาคม และระบบำราำร 1 1.00 532,410 0 0 532,410 1.55 1.3 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภคและ 1 1.00 250,000 0 0 250,000 0.73 การเกษตร รวม 19 19.00 6,357,910 3,596,000 1,159,600 11,083,510 32.18 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาพสังคมพและสาธาร สุข 2.1 แนวทางการพัฒนาให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 42 42.00 7,310,960 0 0 7,310,960 21.23 2.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ 5 5.00 360,000 0 0 360,000 1.05 2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ 1 1.00 349,950 0 0 349,950 1.02 ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร การแพทย์ฉุกเฉิน รวม 48 48.00 8,050,910 0 0 8,050,910 23.29 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและปรรเทาสาธาร ภัยพและสิ่งแวดล้อม 3.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 5.00 823,000 0 0 823,000 2.39 3.2 แนวทางการพัฒนาการบาบัด และำัดการขยะมูลฝอย 2 2.00 420,000 0 0 420,000 1.22 รวม 7 7.00 1,543,000 0 0 1,543,000 3.61
 14. 14. 11 ยุทธศาสตร์ ำานวน โครงการ ปีพ5558 ร้อยละโครงการ ทังหมดใน แผนฯที่ได้รัป งปประมา งปประมา และที่มา ร้อยละของ งปประมา ดาเนินงาน รายได้ำัดเก็ป และเงินอุดหนุน ทั่วไป เงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิำ รวม งปประมา 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิำ 4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 2 2.00 60,000 0 0 60,000 0.17 รวม 5 2.00 60,000 0 0 60,000 0.17 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพประเพ ี 5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สร้างำิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 5 5.00 235,000 0 0 235,000 0.68 ประเพณี ให้แก่ประชาชน รวม 5 5.00 535,000 0 0 535,000 0.68 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปริหารงานและการำัดการป้านเมืองที่ดี 6.1 แนวทางการพัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน 14 14.00 13,350,950 0 0 13,350,950 38.77 6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 3 3.00 45,000 0 0 45,000 0.13 6.3 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น 2 2.00 399,700 0 0 399,700 1.16 รวม 19 19.00 13,795,650 0 0 13,795,650 40.06 รวมทังสิน 100 100.00 59,685,470 3,596,000 1,159,600 34,438,070 100.00
 15. 15. 12 แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ที่ได้รัปงปประมา แยกตามประเภทที่มาของงปประมา
 16. 16. 13 แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ำาแนกตามงปประมา
 17. 17. 14 การติดตามการใช้ำ่ายงปประมา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลท่าเสา มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ได้รับงบประมาณ ในปี พ.ศ.2558 ำานวน 100 โครงการ ำานวนงบประมาณทั้งสิ้น 34,438,070.00 บาท มีการเบิกำ่ายและดาเนินโครงการแล้วเสร็ำ ำานวน 53 โครงการ ำานวนเงิน 20,339,370.00 บาท โครงการที่ำ่ายำากเงินอุดหนุนเฉพาะกิำ ทั้งหมด 1 โครงการ ำานวนเงิน 1,159,600 บาท โครงการที่ำ่ายำากเงินสะสม ทั้งหมด 1 โครงการ ำานวนเงิน 3,596,000 บาท และโครงการ ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 17 โครงการ ำานวนเงิน 7,833,100 บาท และโครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 28 โครงการ ำานวนเงิน 1,510,000.00 บาท ตารางที่พ5พแสดงความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการแผนพัฒนาสามปีพ(พศศศ5558-5560) ำาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ ำานวน โครงการที่ได้ งปประมา ำานวนโครงการ ดาเนินการ แล้วเสร็ำ อยู่ระหว่าง ดาเนินการ ยกเลิก ำานวน ร้อยละ ำานวน ร้อยละ ำานวน ร้อยละ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม และแหล่งน้า เพื่อการบริโภค-อุปโภค 19 8 8.00 10 10.00 1 1.00 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข 48 28 28.00 1 1.00 19 19.00 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 7 5 5.00 0 0.00 2 2.00 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิำ 2 1 1.00 0 0.00 1 1.00 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 5 4 4.00 0 0.00 1 1.00 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและ การำัดการบ้านเมืองที่ดี 19 9 9.00 6 6.00 4 4.00 รวม 100 55 55.00 17 17ศ00 58 58ศ00  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 ที่มีเป้าหมายการดาเนินงาน ในปี พ.ศ.2558 ำานวน 100 โครงการ  โครงการได้รับการำัดสรรงบประมาณในปี 2558 มีำานวนทั้งสิ้น 100 โครงการ  ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล) - ดาเนินการแล้วเสร็ำ ร้อยละ 55.00 ของำานวนโครงการทั้งหมด - อยู่ระหว่างดาเนินการ ร้อยละ 17.00 ของำานวนโครงการทั้งหมด - ยกเลิก ร้อยละ 28.00 ของำานวนโครงการทั้งหมด
 18. 18. 15 การใช้ำ่ายงปประมา โครงการที่มีการเบิกำ่ายและดาเนินโครงการแล้วเสร็ำ ำานวน 53 โครงการ ำานวนเงิน 20,339,370 บาท สามารถำาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ลาดัปพพ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งปประมา พพพพพพพพพพ ตามเทศปัญญัติ การเปิกำ่าย งปประมา 1 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอยครูธงชัย 84,000 67,800 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 เลียบคลองชลประทาน 570,000 450,000 3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ผิวำราำร หมู่ที่ 10 ำากบ้านนายทวี เรือนำันทร์ ถึงสามแยกบ้าน ำ.ส.อ.วิรัตน์ ด้านซ้าย 175,000 123,500 4 ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 ซอย ประภัสสร 1,600,000 1,220,000 5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ำากท้ายหมู่บ้าน 1,505,000 1,255,500 6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรายทางหมู่ที่ 1-10 532,410 532,364.80 7 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข บรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาสในำังหวัดอุตรดิตถ์ 30,000 30,000 8 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และเด็กถูกทอดทิ้ง 72,000 36,000 9 สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล เด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1,992,000 1,984,000 10 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล เด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 906,360 644,940.24 11 กิำกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000 96,509.00 12 เรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับเด็กในตาบลท่าเสา 350,000 337,441.40 13 ำัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในตาบลท่าเสา 70,000 59,386 14 ำ้างนักเรียน นักศึกษา เข้าทางานช่วงปิดเทอมเพื่อ มีรายได้ระหว่างเรียน 50,000 45,360 15 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 200,000 108,368 16 ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 30,000 4,794 17 กิำกรรมไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 1,100 18 กิำกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 3,150 19 ำัดหาอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 1,036,000 966,000 20 ำัดหาอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 362,600 206,817.20 21 สนับสนุนค่าใช้ำ่ายในการบริหารสถานศึกษา 40,000 40,000 22 แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสา 30,000 15,199 23 ค่ายธรรมเฉลิมพระเกียรติ 20,000 19,250
 19. 19. 16 ลาดัปพ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งปประมา พพพพพพพ ตามเทศปัญญัติ การเปิกำ่าย งปประมา 24 ำัดหาเครื่องเล่นกลางแำ้งสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา 65,000 65,000 25 ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล ท่าเสา (ม่อนดินแดง) 181,300 143,500 26 ติดตั้งเหล็กดัดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 90,000 27 ติดตั้งม่านบังแดดภายในอาคารพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา 50,000 46,000 28 ติดตั้งเครื่องกรองน้าดื่มใช้สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา 30,000 29,850 29 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมติดหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าเสา (โรงเรียน พิชัยดาบหัก 1) 285,700 251,596.97 30 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควร 20,000 12,498 31 บริหารำัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 265,000 265,000 32 รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 130,000 49,000 33 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตตาบลท่าเสา 150,000 75,000 34 การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลตาบลท่าเสา 349,950 288,000 35 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน 90,000 85,697 36 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สาคัญ 150,000 72,000 37 ำัดหารถสายตรวำ อปพร. 523,000 475,000 38 สายตรวำอาสาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 50,000 50,000 39 ำัดหาถังรองรับขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ 400,000 378,000 40 ด้านเศรษฐกิำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 30,000 21,627 41 ด้านอนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดำังหวัด อุตรดิตถ์ 25,000 25,000 42 ส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา 15,000 2,700 43 งานเทศกาลลางสาดหวานและมหกรรมของดีเมือง อุตรดิตถ์ 25,000 25,000 44 งานสงกรานต์ (รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ) 120,000 89,576 45 ด้านการบริหารงานและการ ำัดการบ้านเมืองที่ดี ำัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ประำาสานักงานของสานักปลัดเทศบาล 143,900 105,800
 20. 20. 17 ลาดัปพ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งปประมา ตามเทศปัญญัติ การเปิกำ่าย งปประมา 46 ำัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ประำากองวิชาการและแผนงาน 40,000 33,410 47 ำัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ประำากองคลัง 34,000 26,090 48 ำัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ประำากองช่าง 213,250 190,150 49 ำัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ประำากองการศึกษา 10,200 9,800 50 ำัดหายานพาหนะสาหรับในการปฏิบัติงาน 6,578,000 2,493,000 51 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 100,000 83,000 52 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของ เทศบาลตาบลท่าเสา 199,700 165,960 53 อบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน 200,000 173,500 รวม 50,339,370พ พ13,978,534ศ61 โครงการที่ำ่ายำากเงินอุดหนุนเฉพาะกิำ ทังหมดพ1พโครงการพำานวนเงินพ1,159,600พปาท 1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า และบ่อพัก หมู่ที่ 3 สองข้างทางำากสายหนองผา-ต้นขาม ตาบลท่าเสา อาเภอเมือง อุตรดิตถ์ ำังหวัดอุตรดิตถ์ ำานวน 1,159,600 บาท โครงการที่ำ่ายำากเงินสะสม ทังหมดพ1พโครงการพำานวนเงินพ3,596,000พปาท 1. โครงการก่อสร้างถนนท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยแสงเทียน ตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ำังหวัดอุตรดิตถ์ ำานวน 3,596,000 บาท
 21. 21. 18 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการพทั้งหมด 17 โครงการ ำานวนเงิน 7,833,100 บาท แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ลาดัปพพ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งปประมา ตามเทศปัญญัติ หมายเหตุ 1 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอยบ้านนายอินทร์ 570,000 ยังไม่ได้ดาเนินการ ก่อสร้าง 2 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอย ดต.สมหมาย ญาณอุดม (ต่อเนื่อง) 117,000 อยู่ระหว่างดาเนินการ ก่อสร้าง 3 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยนายวน (ต่อเนื่อง) 96,500 อยู่ระหว่าง ดาเนินการก่อสร้าง 4 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยนายหวาด ำันทร์ดวงดี 56,500 อยู่ระหว่าง ดาเนินการก่อสร้าง 5 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 2/1 ม่อนสันติสุข 171,500 อยู่ระหว่าง ดาเนินการก่อสร้าง 6 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 4 ม่อนสันติสุข (ต่อเนื่อง) 197,000 ยังไม่ได้ดาเนินการ ก่อสร้าง 7 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ซอย 5 เำริญทองคา 128,000 ยังไม่ได้ดาเนินการ ก่อสร้าง 8 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 4/4 94,000 ยังไม่ได้ดาเนินการ ก่อสร้าง 9 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 7 (ต่อเนื่อง) 54,000 ยังไม่ได้ดาเนินการ ก่อสร้าง 10 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ บริโภค-อุปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอยบัวสวรรค์ 127,000 อยู่ระหว่าง ตรวำรับงานำ้าง 11 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข ค่าติดตั้งเหล็กดัดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าเสา 2 ศูนย์ 90,000 (ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี) อยู่ระหว่าง ตรวำรับงานำ้าง 12 การพัฒนาด้านการบริหารงานและ การำัดการบ้านเมืองที่ดี ำัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี -ำัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ชนิดติดรถยนต์ ำานวน 1 เครื่อง -ำัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ชนิดสะพายหลัง ำานวน 5 เครื่อง 850,000 400,000 -ยังไม่ได้ดาเนินการ ำัดซื้อ -อยู่ระหว่างดาเนินการ ขออนุมัติำัดซื้อ 13 ด้านการบริหารงานและการำัดการ บ้านเมืองที่ดี ำัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ประำาสานักงานของสานักปลัดเทศบาล - เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ำอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ำานวน 2 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ำานวน 2 เครื่อง - เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ำานวน 2 เครื่อง 46,000 7,400 6,200 ยังไม่ได้ดาเนินการำัดซื้อ
 22. 22. 19 ลาดัปพพ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งปประมา ตามเทศปัญญัติ หมายเหตุ 14 การพัฒนาด้านการบริหารงานและ การำัดการบ้านเมืองที่ดี ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประปาหนองช้าง เพรียง หมู่ที่ 6 386,000 อยู่ระหว่าง ดาเนินการก่อสร้าง 15 การพัฒนาด้านการบริหารงานและ การำัดการบ้านเมืองที่ดี ำัดหายานพาหนะสาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน -รถกระเช้าไฟฟ้า เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ำานวน 1 คัน 4,350,000 อยู่ระหว่างการกาหนด คุณลักษณะ 16 การพัฒนาด้านการบริหารงานและ การำัดการบ้านเมืองที่ดี ำัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ ประำากองช่าง -เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า ำานวน 5 ตัว 70,000 อยู่ระหว่างดาเนินการ ขออนุมัติำัดซื้อ 17 การพัฒนาด้านการบริหารงานและ การำัดการบ้านเมืองที่ดี ำัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และ ครุภัณฑ์ ประำากองการศึกษา -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 16,000 ยังไม่ได้ดาเนินการำัดซื้อ
 23. 23. 20 โครงการที่ยกเลิกพทั้งหมด 28 โครงการ ำานวนเงิน 1,510,000 บาท แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ ลาดัปพพ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งปประมา ตามเทศปัญญัติ สาเหตุ 1 ด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการ อุปโภค-บริโภค การวางและำัดทาผังเมืองรวมชุมชน “ผังเมืองชุมชน” (ระดับเทศบาล) 250,000 โอนงบประมาณ ประเภทวัสดุอื่น ๆ และำัดซื้อรถกระเช้า ไฟฟ้า (กองช่าง) 2 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชน อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ 20,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 3 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 20,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 4 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข ฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในตาบลท่าเสา 20,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 5 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข สภาเด็กและเยาวชนตาบลท่าเสา 20,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 6 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข ให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ สิทธิและกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสตรี เด็ก และเยาวชนรวมถึงการป้องกันแก้ไข 30,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 7 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข เงินอุดหนุนการำัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 (พ.ศ.2558) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2558) 50,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 8 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข สาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน “ใกล้บ้าน ใกล้ใำ” 30,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 9 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข แก้ไขปัญหายาเสพติดและำัดระเบียบสังคม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ 20,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 10 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับเด็กนักเรียน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 250,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 11 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข ฟันสวยยิ้มใส 30,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 12 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข ส่งเสริม สนับสนุนโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน 40,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง)
 24. 24. 21 ลาดัปพพ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งปประมา ตามเทศปัญญัติ สาเหตุ 13 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข เด็ก และเยาวชนร่วมใำอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง) 50,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 14 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข วันพ่อแห่งชาติ 15,000 โอนงบประมาณ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 15 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตาบลท่าเสาทุกแห่ง 300,000 โอนงบประมาณ ประเภทครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว 16 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข กองทุนแม่ของแผ่นดิน 10,000 โอนงบประมาณ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานำ้าง (4,500 บาท) และ ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน(ค่าำัดซื้อ เครื่องเำีย/ตัด (5,500 บาท) 17 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข แข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนและพนักงาน เทศบาลตาบลท่าเสา 20,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 18 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 30,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 19 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข อบรมให้ความรู้โรคติดต่อในชุมชน 30,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 20 ด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข อาสาปศุสัตว์ตาบลท่าเสา 20,000 โอนงบประมาณ ประเภทรายำ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 21 ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือราษฎรขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคใน ภาวะแห้งแล้งอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 22 ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าตามแนวพระราชดาริ 20,000 โอนงบประมาณ ประเภทรายำ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23 ด้านเศรษฐกิำ อบรมและสนับสนุนกระบวนการเกี่ยวข้องกับการ ประยุกต์ให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิำพอเพียง การเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 30,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง)
 25. 25. 22 ลาดัปพพ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งปประมา ตามเทศปัญญัติ สาเหตุ 24 ด้านอนุรักษ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ 50,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง) 25 ด้านการบริหารงานและการำัดการ บ้านเมืองที่ดี สารวำข้อมูลภาคสนามและการำัดทาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 โอนงบประมาณ -ประเภทค่าตอบแทน พนักงานำ้าง -ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน -ประเภทรายำ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ 26 ด้านการบริหารงานและการำัดการ บ้านเมืองที่ดี ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ 25,000 โอนงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ประปา หนองช้างเพรียง หมู่ที่ 6 27 ด้านการบริหารงานและการำัดการ บ้านเมืองที่ดี ำัดงานวันเทศบาล 10,000 โอนงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ประปา หนองช้างเพรียง หมู่ที่ 6 28 ด้านการบริหารงานและการำัดการ บ้านเมืองที่ดี ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ 10,000 โอนงบประมาณ ำัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง)
 26. 26. 23 ตารางที่ 3 แสดงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แยกตามความรัปผิดชอปของส่วนราชการ ยุทธศาสตร์ ำานวนโครงการที่อยู่ในความรัปผิดชอปของหน่วยงาน สานักปลัดพ เทศปาล กองวิชาการ และแผนงาน กองคลัง กองช่าง กองสาธาร สุข และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา รวม 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้า เพื่อการบริโภค-อุปโภค 1 0 0 19 0 0 20 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และ สาธารณสุข 2 0 0 0 6 38 46 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 5 0 0 0 2 0 7 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิำ 0 0 0 0 0 2 2 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 2 0 0 0 0 3 5 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการ ำัดการบ้านเมืองที่ดี 8 1 2 5 1 3 20 รวม 18 1 5 24 9 46 100
 27. 27. 24 3ศ5พการประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ำัดทาโครงการประเมินผลความพึงพอใำต่อ ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล โดยดาเนินการสารวำความพึงพอใำของประชาชนในชุมชน ำานวน 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตาบลท่าเสาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความพึงพอใำต่อผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศปาลตาปลท่าเสาในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่วนที่พ1พข้อมูลทั่วไป 1. เพศ ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมาย คือ เพศชาย ำานวน 90 คน เพศหญิง ำานวน 93 คน ตารางที่พ1พแสดงำานวนของกลุ่มเป้าหมายพำาแนกตามเพศ เพศ ำานวนพ(คน) ร้อยละ ชาย 90 49.18 หญิง 93 50.82 รวม 183 100 พพพพพ5ศพอายุ ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีอายุอยู่ใน 6 ช่วง คือ ต่ากว่า 20 ปี ำานวน 6 คน อายุ 20-30 ปี ำานวน 27 คน อายุ 31-40 ปี ำานวน 25 คน อายุ 41-50 ปี ำานวน 46 คน อายุ 51-60 ปี ำานวน 64 คน มากกว่า 60 ปี ำานวน 15 คน ตารางที่พ5พแสดงำานวนของกลุ่มเป้าหมายพำาแนกตามอายุ อายุ ำานวนพ(คน) ร้อยละ ต่ากว่า 20 ปี 6 3.28 อายุ 20-30 ปี 27 14.75 อายุ 31-40 ปี 25 13.66 อายุ 41-50 ปี 46 25.14 อายุ 51-60 ปี 64 34.97 มากกว่า 60 ปี 15 8.20 รวม 183 100
 28. 28. 25 3.พการศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาอยู่ใน 5 ระดับ คือประถมศึกษา ำานวน 74 คน มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ำานวน 54 คน อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ำานวน 15 คน ปริญญาตรี ำานวน 39 คน สูงกว่า ปริญญาตรี ำานวน 1 คน อื่น ๆ ำานวน 0 คน ตารางที่พ3พแสดงำานวนของกลุ่มเป้าหมายพำาแนกตามการศึกษา การศึกษา ำานวนพ(คน) ร้อยละ ประถมศึกษา 74 40.44 มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 54 29.51 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 15 8.20 ปริญญาตรี 39 21.31 สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.55 อื่น ๆ 0 0.00 รวม 183 100 4ศพอาชีพหลัก ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายอาชีพหลักอยู่ใน 7 อาชีพ คือ รับราชการ ำานวน 28 คน เอกชน/ รัฐวิสาหกิำ ำานวน 5 คน ค้าขาย ธุรกิำส่วนตัว ำานวน 29 คน รับำ้าง ำานวน 78 คน นักเรียนนักศึกษา ำานวน 14 คน เกษตรกร ำานวน 22 คน อื่น ๆ ำานวน 7 คน ตารางที่พ4พแสดงำานวนของกลุ่มเป้าหมายพำาแนกตามอาชีพหลัก อาชีพหลัก ำานวนพ(คน) ร้อยละ รับราชการ 28 15.30 เอกชน/รัฐวิสาหกิำ 5 2.73 ค้าขาย ธุรกิำส่วนตัว 29 15.85 รับำ้าง 78 42.62 นักเรียน นักศึกษา 14 7.65 เกษตรกร 22 12.02 อื่น ๆ 7 3.83 รวม 183 100
 29. 29. 26 ส่วนที่พ5พความพึงพอใำต่อผลการดาเนินงานของเทศปาลตาปลท่าเสา พพพพพพ5ศพท่านมีความพึงพอใำต่อผลการดาเนินงานของเทศปาลตาปลท่าเสาในภาพรวมมากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใำต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าเสาในภาพรวม ความ พึงพอใำมาก ร้อยละ 16.82 พอใำ 62.30 ไม่พอใำ 20.89 สรุป ประชาชนมีความพึงพอใำต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่าเสาในภาพรวม ระดับสูงที่สุด อยู่ที่ระดับ พอใำ ร้อยละ 62.30 และระดับที่ต่าที่สุด คือ พอใำมาก ร้อยละ 16.82 ตามตารางที่ 4 แสดงำานวน (ความถี่) และร้อยละของระดับความพึงพอใำต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม
 30. 30. 27 ความพึงพอใำต่อผลดาเนินงานของเทศปาลตาปลท่าเสาในภาพรวม ตารางที่ 4 แสดงำานวน (ความถี่) และร้อยละของระดัปความพึงพอใำต่อผลดาเนินงานในภาพรวม ความพึงพอใำ พอใำมาก พอใำ ไม่พอใำ รวม ำานวน ร้อยละ ำานวน ร้อยละ ำานวน ร้อยละ ำานวน ร้อยละ 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิำกรรม 36 19.67 120 65.57 27 14.75 183 100 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิำกรรม 38 20.77 116 63.39 29 15.85 183 100 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิำกรรม 34 18.58 111 60.66 38 20.77 183 100 4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิำกรรมต่อสาธารณะ 32 17.49 111 60.66 40 21.86 183 100 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวำสอบการดาเนินโครงการ/กิำกรรม 26 14.21 103 56.28 54 29.51 183 100 6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด 30 16.39 121 66.12 32 17.49 183 100 7. ผลการดาเนินโครงการ/กิำกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น 24 13.11 119 65.03 40 21.86 183 100 8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 33 18.03 104 56.83 46 25.14 183 100 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับำากการดาเนินโครงการ/กิำกรรม 24 13.11 121 66.12 38 20.77 183 100 ค่าเฉลี่ยระดัปความพึงพอใำในภาพรวม 30ศ78 16.82 114 62.30 38.22 20.89 183 100 ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสาในภาพรวม (แบบ 3/2) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลกลุ่ม ตัวอย่างำากประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตาบลท่าเสา ำานวน 200 ราย และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤศำิกายน 2558 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนกลับมา ำานวน 183 ราย

×