Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategipendekatankaedahdanteknik 111112055316-phpapp01

1,004 views

Published on

 • Be the first to comment

Strategipendekatankaedahdanteknik 111112055316-phpapp01

 1. 1. HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK. STRATEGI PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK Lebih menjurus dan Cara atau menumpukan langkah/tindakan kepada yang mesti pencapaian dilaksanakan atau hasil STRATEGI untuk mencapai pembelajaran. objektif pengajaran dan pembelajaran
 2. 2. MODEL PRINSIP PENDEKATAN STRATEGI DAN TEORI PENGAJARANPEMBELAJRAN KAEDAH- KAEDAH TEKNIK-TEKNIK MENGAJAR AKTIVITI KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN Pemusatan Pemusatan Pemusatan guru murid bahan
 3. 3. Guru yang menguasai dan Guru memainkan peranan yang mengawal segala aktviti utama. pelajaran. PEMUSATAN GURU Kaedah dan teknik yang Guru banyak memberikan digunakan seperti penerangan, penerangan dan murid deminstrasi,syarahan,bercerita mendiamkan diri. dan pengajaran mikro. CIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURUKomunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. • Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat merekaStrategi pengajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru. • Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi.Murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif. • Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan mengahafal dan kurang berupaya membuat interprestasi.
 4. 4. Guru merupakan seorang pemimpin yang Murid digalak membimbing murid melibatkan diri menjalankan aktiviti secara aktif pembelajaran. Kaedah dan teknik Murid memainkan yang digunakan peranan yang seperti inkuiri penting. penemuan,perbinca ngan,main peranan dan sumbangsaran. PEMUSATAN MURID CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.Komunikasi berlaku secara dua hala iaitu antara gurudan murid. Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik. Strategi pnp lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid. Ujian formatif adalah ditekankan dan keputusan ujian kerap kali digunakan untuk menguji kelemahan murid. Murid-murid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif.
 5. 5. Guru menyampaikan pengajaran dengannya dengan lebih mudah, leih menarik serta lebih berkesan. STRATEGI PEMUSATAN Murid boleh Kaedah yang memahami berkaitan ialah audio- BAHAN. pembelajaran dengan visual dengan lebih bermakna penggunaan secara sendiri atau projektor,televisyen, berkumpulan tanpa komputer dan kehadiran guru. sebagainya. CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.Bahan pelajaran memainkan peranan yang peting.Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan pengajaran ataumurid dengan bahan pengajaran.Menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohaniJuga mementingkan aktiviti pnp yang bermakna melalui pengalaman yangsebenar.Dengan adanya bahan-bahan pelajaran, ilmu pengetahuan yang abstrak dapatdikaitkan dengan situasi yang konkrit.
 6. 6. Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentukPENDEKATAN sifat bahasa, pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan. JENIS-JENIS PENDEKATANPendeka Pendeka pendekat pendekat Pendeka Pendeka tan tan Pendeka an an tan tan induktif komunik tan oral tematik masteri deduktif eklektik atif
 7. 7. Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran guru perlu menyediakan contoh- contoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan Murid dibimbing melalui Aktiviti perlu aktiviti penyoalan supaya dipelbagaikan dan dapat membuatmenarik perhatian murid kesimpulan sendiri KONSEP INDUKTIF Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk Guru menyediakan alat memudahkan murid bantu mengajar yang membuat kesimpulan bersesuaian samada daripada guru atau murid
 8. 8. MODEL INDUKTIF Merancang Aktiviti Pelaksanaan PenilaianKenalpasti Sediakan MembuatMaklumat Contoh Kesimpulan Memberikan Memberikan contoh- contoh- contoh contoh Mencuba Generalisasi Pendekatan Induktif/ Membuat Binaan/ Jumpaan Generalisasi Membuat Konsep
 9. 9. JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF Membentuk satu generalisasi Membentuk satu prinsip daripada daripada contoh-contoh tertentu. ujikaji tertentu. Mislanya mendapatMisalnya mencari ciri segitiga yang prinsip graviti daripada ujikaji benda- sama daripada pelbagai jenis benda dijatuhkan dari atas ke bawah. segitiga. Membentuk satu hukum daripada Membentuk satu teorem melalui pernyataan-pernyataan tertentu. aktiviti-aktiviti induktif. Misalnya Misalnya mendapat hukum mengukur dan mencari hasil tambah tatabahasa daripada membuat sudut-sudut dalam pelbagai jenisanalisis terhadap struktur ayat-ayat segitiga untuk mendapat teorem bahasa sudut segitiga. Mendapat satu teori daripada satu urutan pemikiran. Misalnya, memmerhati tingkah laku manusia untuk mendapatkan satu teori pembelajaran
 10. 10. PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARANINDUKTIF. Guru harus menyediakan Soalan-soalan contoh-contoh disediakan untuk Sediakan contoh-yang sesuai, (yang contoh yang sesuai membimbing boleh membantu membuat murid membuat kesimpulan rumusan) Guru tidak Jenis contoh Contoh-contoh menghuraikan isi khususkhusus yang dipilih pelajaran, murid dipelbagaikan tetapi haruslah sesuai & dibimbing untuk mengandungi ciri mencukupi. mencari yang sama kesimpulan Murid-murid Guru tidak harus Sediakan alat bantu digalakkan memberi contoh memberi contoh sekaligus mangajar yang sama Penggunaan deria- Pengajaran mengikut urutan deria murid dalam yang tepat – contoh-contoh aktiviti – lihat, spesifik membawa kepada dengar, hidu & kesimpulan umum. sentuh.
 11. 11. LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF • Menentukan objektif pelajaran • Menyediakan contoh-contoh PERINGKAT 1 • Menyediakan soalan(PERANCANGAN ) • Menyediakan alat bantu mengajar • Set induksi • Mengemukakan contoh-contoh. PERINGKAT 2 (PENDEDAHAN) • Memerhatikan contoh-contoh. • Mengenalpasti ciri-ciri PERINGKAT 3 • Menganalisis ciri-ciri( PEMBENTUKAN KONSEPMENTAFSIR CIRI- CIRI) • Merumuskan ciri-ciri • Membuat generalisasi PERINGKAT 4( PEMBENTUKAN • Menerangkan fungsi kesimpulan,hukum,prinsip,teori atau teorem KESIMPULAN) • Membuat kesimpulan kognitif. • Membuat kesimpulan sosialPERINGKAT 5 • Memberi aktiviti susulan.( PENUTUP)
 12. 12. KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF Pelajaran diterima dengan cara yang lebih konkrit kerana ia disertai dengan contoh- contoh yang baik dan munasabah. Sesuai dengan kanak-kanak kehendak ilmu mempelajarinya melalui pengajaran dan lisan, bacaan dan karangan. ia tidaklah pendidikan, iaitu disampaikan beberapa amatan akan disampaikan sebagai menjadi satu tajuk pelajaran yang tanggapan. berasingan.Tidak perlu menghafaz Bahan-bahan diterima kerana kanak-kanak secara tidak akan faham setelah langsungdan dapatdiberikan contoh-contoh digunakan secara itu beberapa kali. praktik. Guru mudah menyusun pelajran mengikut Kanak-kanak prinsip-prinsip mempelajari benda- bagaimana kanak- benda yang berguna kanak belajar yakni dan biasa ditemui daripada yang sennag dalam bacaan dan kepada yang lebih karangan. susah dan seterusnya.
 13. 13. KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF PengajaranPendekatan ini dengan Pendekatan ini selaras mengemukakan Bematlamatkan lebih banyak dengan teori generalisasi dan pemerolehan menekankanpembelajaran kemudian diikuti struktur kognitif aspek tulisan Gestalt oleh contoh- contoh. JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF Untuk membukti hipotesis Untuk membuat •Boleh digunakanUntuk penyelesaian generalisasi baru untuk membuat masalah hipotesis melalui prinsip atau hukum •Pendekatan •Boleh digunakan yang telah deduktif banyak untuk membuat dipelajari. digunakan untuk generalisasi baru. •Contohnya, setelah menyelesaikan •Contohnya, setelah murid mempelajari masalah. murid mempelajari teorem sudut-sudut •Contohnya, setelah rumus luas bersebelahan atas murid mempelajari segiempat tepat, garis lurus mereka imbuhan “ber” mereka dibimbing dibimbing mereka disuruh menggunakan menggunakan membuat beberapa rumus itu untuk teorem ini untuk ayat dengan mendapat rumus membuktikan hasil menggunakan luas segitiga tambah tiga sudut imbuhan “ber”. bersudut tegak. dalam sebuah segitiga
 14. 14. PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIFGeneralisasi pada permulaan Contoh tidakpengajaran harus datang Pemahaman mestilah dari guru generalisasidinyatakan sahaja tetapi murid mesti secara juga dari dinilai melalui eksplisit murid pelbagai cara Contoh- Contoh mesti contoh yang betul supaya digunakan murid dapat mestilah meniru dan sesuai dan menghasilkan mencukupi contoh yang lain PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF. • Guru memulakan pengajaran dengan meyediakan murid terlebih Peringkat dahulu, kemudian memperkenalkan tajuk, tujuan pengajaran dan isi pendedahan pengajaran. Peringkat • Guru menenrangkan peraturan,rumus tatabahasa, menerangkan pengertian dan hukum yang tertentu.mengemukakan generalisasi. Peringkat • Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada pelajar. menganalisis • Guru mewujudkan pelbagai aktiviti. konsep. Peringkat • Dijalankan dalam bentuk berkumpulan. mencubakan • Melihat kembali kebolehan pelajar menguasai kemahiran tertentu. generalisasi. • Guru membuat kesimpulan berdasarkan perkara-perkara yang telah Peringkat dipelajari. penutup • Guru memberikan aktiviti tambahan untuk meningkatkan kefahaman.
 15. 15. KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK. Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran.KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK Sedikit menggunakan bahasa yang dipelajari. Murid hanya dapat menulis sahaja. Cara penerangan tidak dinyatakan (konkrit).
 16. 16. KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF Boleh gunakan strategi Elektif bererti Menggabungkan Pusatan guru, Pusatan pemilihan, eklektik pendekatan indukti dan murid, dan Pusatanbermakna bercampur deduktif bahan Banyak digunakan Digunakan dalamGabungan pendekatan dalam pengajaran aktiviti pemulihan dan digunakan sains dan matematik pengayaan STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN. Pendekatan pemusatan guru Pendekatan pemusatan bahan Aktiviti pemulihan Aktiviti pengayaan
 17. 17. GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN.MODEL 1. Generalisasi Contoh GeneralisasiGeneralisasi DeduktifContoh PENDEKATAN ELEKTIF InduktifGeneralisasi Pengajaran guru akan dimulakan dengan Selepas itu, guru generalisasi, diikuti akan menerangkan oleh contoh dan sekali lagi peraturan- kemudian akan peraturan tersebut ditamatkan dengan sebelum menutup memberikan pengajaran hari itu. generalisasi sekali lagi. Ini bermakna guru diminta menerangkan terlebih dahulu peraturan, hukum, syarat atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak dipelajari sebelum memberikan contoh-contoh yang diperlukan.
 18. 18. Model 2Contoh InduktifGeneralisasi PENDEKATAN ELEKTIF DeduktifContoh Ini bermakna guru diminta Pengajaran guru akan memberikan seberapa dimulakan dengan memberi banyak contoh yang boleh contoh, diikuti oleh terlebih dahulu sebelum generalisasi dan kemudian menerangkan peraturan- diakhiri dengan peraturan atau hukum- memberikan contoh sekali hukum yang berkaitan lagi. dengan aspek bahasa yang diajar itu. Selepas itu, guru akan Pendekatan model ini lebih mengadakan sesi mirip kepada pendekatan memberikan contoh-contoh induktif kerana ia sekali lagu sebagai menekankan contoh-contoh pengukuhan. di permulaan pengajaran.
 19. 19. KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF Secara umum, pendekatan ini member fokus khusus kepada murid. Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi untuk sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluan dan kehendaknya. Antara lain manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi, mencipta imaginasi, memperoleh barangan dan perkhidmatan, bertukar pandangan, memperoleh dan menyampaikan maklumat. Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah murid mengetahui dan memahami tujuan melaksanakan aktiviti tertentu dalam proses pembelajarannya. Proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam konteks wacana mengikuti proses komunikasi sebenar.
 20. 20. Makna sangat Terjemahan dipentingkan; Dialog jika boleh digunakan digunakan, asal terarah kepada saja murid-murid proses memperoleh komunikatif manfaat bukan untuk daripadanya; tujuanhafalan; Murid-murid digalakkan Konteks dan situasi komunitif menyampaikan sangat diberiidea secara lisan keutamaan; (bertutur); CIRI-CIRI PENTING PENDEKATAN Bahan bantu KOMUNIKATIF mengajar Pembelajaran berfungsi bahasa berfokus sebagai kepada dorongan keperluan kepada murid- belajar untuk murid untuk berkomunikasi; belajar; Bahan bantu mengajar perlu Latih tubi perlu sesuai mengikut tetapi bukan tahap umur dan keutamaan; kemahiran murid-murid. Pengucapan bahasa perlu sekadar untuk difahami sahaja;
 21. 21. PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN. Bahasa BAHASA Melalui BAHASA Bahasa membolehk UNTUK bahasa, SEBAGAI digunakan an manusia MEYAM- maklumat ALAT untuk tujuan berfikir dan PAIKAN dapat KOMUNI- berkomunik berkongsi MAKLUMAT disampaikan KASI. asi dan pendapat di antara berinteraksi dan penutur dan dengan pengalaman pendengar. orang lain. dengan orang lain. Dengan Bahasa menggunak mrupakan BAHASA alat untuk UNTUK an bahasa, maklumat manusia MENYAM berhubung PAIKAN diberi dan diterima. sesama IDEA. mereka.PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF(BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN LITTLEWOOD (1981) PRINSIP •Aktiviti TUGASAN •Pembelajaran pembelajaran bahasa yang melibatkan cara bermakna akan berkomunikasi. •Tugasan yang menggalakkan diberikan akan keinginan disulami dengan mempelajari aktiviti komunikasi bahasa yang akan memberikan seterusnya. PRINSIP makna kepada pelajar. PRINSIP YANG KOMUNIKASI LEBIH BERMAKNA.
 22. 22. REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF GRA- MATIK AL KECEKAPAN SOSIO- STRATEGI LINGUISTIK WACA- NA OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF.Tahap intergratif dan kandungan (bahasa sebagai pengluahan perasaaan) • Tahap linguistik dan instrument ( bahasa sebagai sistem simiotik dan perkara untuk dipelajari)Tahap perhubungan interpersonel (bahasa sebagai pengluahan penilaian nilai.) • Tahap keperluan pembelajaran (yang berlandaskan analisis kesalahan)Matlamat untuk mencapai pendidikan linguistik (pembelajaran bahasa merentasikurikulum sekolah)
 23. 23. PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIFBahasa sasaran adalah alat yang digunakanuntuk komunikasi bilik darjah dan bukansemata-mata sebagai objek untuk dipelajari. Sesuatu fungsi komunikasi boleh memiliki pelbagai entuk linguistik Permainan sangatlah penting keranan mempunyai aktiviti komunikasi. Pelajar seharusnya diberi peluang untuk meluahkan idea dan pendapat mereka. Satu daripada tangungjawab guru aalah meyediakan situasi pembelajaran yang menggalakkan komunikasi.
 24. 24. KONSEP PENDEKATAN ORAL. satu kaedah yang memberi penekanan kepada penguasaan aspek lisan dalam aktivitinpembelajaran bahasa. ini dilakukan sebelum seseorang itu menguasai kemahiran- kemahiran yang lain seperti membaca dan menulis. perbendaharaan kata merupakan aspek utama dalam rekabentuk pendekatan ini. selain itu kwalan tatabahasa adalah juga diberi perhatian. CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY) Pengajaran bahasa dimulakan dengan bahasa pertuturan. Ciri-ciri dan aspekbahan hendaklah diajar Bahasa sasaran ialah bahasa yang dipelajari secara lisan terlebih bahasa yang digunakan akan diperkenalkan dan dahulu sebelum ia di dalam bilik darjah. dipraktikkan perkenalkan dan berdasarkan situasi.dipersembahkan dalam bentuk tulisan. Pemilihan Item-item tatabahasa perbendaharaan kata dipertingkatkan Aktiviti bacaan dan dibuat mengikut mengikut prinsip-prinsip penulisan akanproosedur yang sesuai pengredan, yang diperkenalkan sebaik agar ia benar-benar bermula daripada sahaja asas leksikaldapat berfingsi dengan bentuk yang mudah dan tatabahasa dapatbetul dan mengandungi kepada yang lebih rumit dikuasai. makna yang tepat. dan kompleks.
 25. 25. Berkait rapat dengan aktiviti P & P secara kumpulan Diertikan sebagai Sesuai digunakan pokok pembicaraan sebagai proses atau topik uama yang perbincangan tema dijadikan sesuatu dalam aktiviti pembicaraan atau kumpulan kajian. PENDEKATAN TEMATIK CARA PERLAKSANAANTema dipecahkankepada sub-topikdan dibincangkandalam kumpulan mengikut tahapkebolehan murid. Contoh : tema : Kebersihan Kumpulan A : jawab soalan Kumpulan B : lukis Kumpulan C : tentang gambar binatang gunting dan tampal binatang
 26. 26. KUMPULAN KUMPULANKUMPULANKUMPULAN 2 SEDERHANA 1 CERDAS Topik X Sub-Topik Sub-Topik X Topik TEMA TEMA Sub-Topik Topik X KUMPULAN LAMBAT KUMPULAN 3
 27. 27. Kumpulan A : jawab soalan tentang Tema yang sama binatang diberi dan Contoh : tema : Kumpulan B :dibincangkan oleh binatang lukis gambarmurid-murid dalam peliharaan binatangkumpulan pelbagai kebolehan. Kumpulan C : gunting dan tampal KUMPULAN KUMPULAN 2 1 Topik X Topik X TEMA Topik X KUMPULAN 3
 28. 28. KONSEP PENDEKATAN MASTERIMemastikan murid dapat menguasai sesuatu :• Kemahiran dengan cekap dan lengkap.Menguasai kemahiran melalui latih tubi• Merangkumi 4 langkah. Tekni Aktiviti PenilaiaObjektif k Susula n P&P n Tentukan Penggunaan Nilai hasil Laksanakan objektif teknik yang pembelajaran aktiviti secara berkesan. dengan ujian pemulihan eksplisit formatif. untuk murid- murid yang belum menguasai kemahiran.
 29. 29. RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI. Penggunaan Sekolah yangPembelajaran Masteri pendekatan dan menggunakan bukanlah perkara strategi pengajaran pembelajaran masteriyang baru dan unsur- dan pembelajaran mendapatiunsurnya terkandung masteri memastikan pencapaian murid dalam KBSR dan semua murid dapat mereka lebih tinggi KBSM. mengguasai apa yang disamping prestasi diajar. meningkat. PERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI. Menentukan objektif pembelajaran masteri. Merancang unit pelajaran dan peringkat maklum balas dengan aktiviti pemulihan. Mengubahsoalan-soalan untuk penialian sumatif.
 30. 30. LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI. Melaksanakan pengajaran- pengajaran mengikut objektif pelajaran. Ujian formatif selepas pengajaran-pembelajaran sesuatu unit pelajaran.Pembelajaran bebas untuk Pemulihan untuk murid yangmurid yang telah mneguasai belum menguasainya pelajaran Meneruskan pengajaran- Penialian mengesan pembelajaran untuk unit penguasaan pelajaran yang berikutnya Murid yang gagal Mengulang proses diatashingga unit pelajaran terakhir. Murid yang lulus Penilaian sumatif. Mengulang proses di atas hingga unit pelajaran terakhir.
 31. 31. Satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas, dan sistematik. KAEDAH Merupakan langkah-langkah langkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran KONSEP KAEDAH • Kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti Kamus Dewan muzik, karang-mengarang dan sebagainya. (edisi ketiga) : • Satu muslihat atau strategi atau taktik yang Edward M. digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar Anthony : sesuatu bahagian bahasa tertentu. Kamaruddin Hj. • Pengendalian suatu organisasi yang benar- benar berlaku di dalam bilik darjah di mana iaHusin & Siti Hajar digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Hj. Abdul Aziz :
 32. 32. JENIS-JENIS KAEDAH Kaedah Kaedah kod – tata- KaedahKaedah Kaedah Kaedah Kaedah kognitif bahasa oral –natural terus ajuk hafaz linguis-tik Kaedah ter-jemah- Aural bahasa an komuniti FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK Sesuai dengan tujuan dan Mesti sejajar dengan matlamat sukatan pelajaran objektif p&p yang hendak bahasa melayu. dicapai. Sepadan atau setara Sesuai dengan tabiat dengan umur murid, iaitu (nature) dan latar belakang dalam lingkungan umur murid yang diajar. yang sama. Kaedah yang mampu diaplikasikan oleh guru, Mempunyai masa yang jangan terlalu bercita-cita mencukupi untuk tinggi tidak sepadan mengaplikasikan kaedah dengan berkenaan. kemampuan,kepakaran dan pengalaman yang ada.
 33. 33. Kurang menekankan rujukan kepada analisis gramatikal, latih tubi gramatikal atau teori tatabahasa tertentu. Dalam menentukan matlamat komunikasi, murid tidak perlu Kaedah ini melihat bahasa menguasai bentuk dan sebagai satu alat untuk struktur ayat tetapi menghubungkan makna diharapkan dapat dengan mesej.berurusan dengan sesuatu set topik tertentu dalam sesuatu situasi. KAEDAH NATURAL Objektif- bergantung Melibatkan dua cara iaitukepada keperluan murid, penguasaan (semulajadi) kemahiran bahasa dan (mendengar, bertutur, pembelajaran(peraturan).membaca dan menulis). Matlamat- kelas siasaskan kepada tugasan yang dapat memenuhi keperluan murid.
 34. 34. ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL.Tanggungjawab murid:• Memberikan maklumat tentang matlamat khusus mereka Penekanan adalah kepada• Mengambil bahagian yang aktif. persembahan input• Menentukan masa untuk pemahaman dalam bahasa memmulakan penghasilan pertuturan. sasaran.• Bagi latihan tatabahasa tentukan peruntukan masa dengan gurur untuk menyempurnakannya atau membentuk latihan sendiri. Peranan murid berubah Guru harus memberikan fokusmengikut tahap perkembangan kepada barang-barang atau linguistik mereka. objek di dalam kelas.
 35. 35. Dikenali juga sebagai kaedah nahu tradisional . Kaedah ini untuk membolehkan murid Terjemahan dianggap KAEDAH memahami nahu satu cara yang TATABAHASA sesuatu bahasa dan penting untuk juga melatih murid mempelajari TERJEMAHAN menuls dengan perbendaharaan kata. mengguakan bahasa yang betul. Kaedah ini menekankan kemahiran menulis bukan bertutur. TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.Membolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa. •Melatih murid-murid menulis dengan menggunakan bahasa yang betulMembolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif atau jatidan sebaliknya. •Melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas untuk digunakan dalam penulisan.Berkebolehan membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibacakepada bahasa ibunda.
 36. 36. PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN Mula-mula murid diperkenalkan dengan undang-undang atau hukum-hukum tatabahasa. Murid-murid diminta membina Guru memberikan ayat dengan menggunakan penerangan tentang hukum senarai perbendaharaan kata tatabahsa diikuti denganberdasarkan hukum tatabahasa contoh. yang telah dipelajari. Pembelajaran dalam bahasa kedua senarai Murid perlu menghafaz perbendaharaan kata hukum-hukum dipasangkan dengan tatabahasa supaya makna dalam bahasa tidak berlaku kesilapan. kedua tersebut. Kemudian murid-murid diberikan senarai perbendaharaan kata yang perlu dilafaz.
 37. 37. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN. KEBAIKAN KELEMAHAN
 38. 38. KONSEP KAEDAH TERUS Menurut salleh mohd Menurut kamarudin akib (1975), kaedah hj. Husin (1988), terus ini ialah kaedah kaedah ini pengajaran secara mengutamakan perbualan untuk prinsip mengajar memperkenalkan berdasarkan psikologi bahasa kedua kepada kanak-kanak. kanak-kanak. Pengajaran harus dikaitkanPerhubungan secara langsung antara dengan pengalaman- perkataan dengan benda atau ayat pengalaman sedia ada. dengan fikiran atau sebaliknya. PERKARA ASAS KAEDAH TERUS Mengutamakan bahasa lisan, tidak mempelajari undang-undang tentang bahasa yang hendak dipelajari, Timbulkan perasaan ingin tahu mengutamakan sebutan yang betul, kanak-kanak melalui soalan- ulangan dan pengukuhan harus soalan yang telah dibanyakkan, dan mempelajari sesuatu dirancangkan. yang mudah sebelum sesuatu yang kompleks.
 39. 39. CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN) Menyediakan banyak Menggunakan banyak latha mendengar dan perkara baharu dalam mengajuk sehinggapelajaran-pelajaran yang bentuk-bentuk bahasasama supaya bahasa itu itu dapat digunakan menjadi natural dan secara automatik. perbualan biasa dapat digalakkan. Tatabahasa Penggunaan kosa ditunjukkan kata dan struktur melalui bahasa sehari- penyampaian hari. visual Pengajaran Tatabahasa tatabahasa dan diajar melalui kosa kata keadaan secara lisan.
 40. 40. TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS.Bahan-bahan yang dipilih mestilah berdasarkan kepada benda-benda yang ada dalam pengalaman kanak-kanak atau murid. Tiap-tiap perkataan dan ayat hendaklah diajar dengan mengaitkannya dengan simbol sebenar. Pelajaran bahasa dimulakan dengan menghubungkan murid terus kepada bahasa yang dipelajarinya. Pengajaran tatabahasa diajarkan secara induktif. Guru perlu mengaitkan perkataan dengan ayat sebenar. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS. KEBAIKAN KELEMAHAN Sangat sesuai Memerlukan dipelajari oleh masa yang kanak-kanak. panjang. Kemahiran Cirinya yang membaca tidak sama dengan boleh dilakukan cara menguasai serentak bahasa ibunda dengan kanak-kanak. kemahiran lisan. Murid-murd lemah akan ketinggalan.
 41. 41. KAEDAH AJUK HAFAZ.Kaedah ini kadang-kala akan disebut sebagai kaedahinformal -drill. Pengajaran adalah secara demonstrasi dan latih tubi. Tatabahasa diajar secara induktif atau melalui ayat-ayat contoh. Tatabahasa diajar secara menghafaz. Rakaman dialog boleh diadakan sebagai alternatif latih tubi yang berulang kali. Guru harus menyediakan aktiviti yang bersesuaian seperti latihan pertutuan , karangan- karangan lisan dan sebagainya. Kaedah ini juga disebut sebagai kaedah audio- lingual.
 42. 42. KAEDAH KOD-KOGNITIFBerasaskan pendapat golongan mentalis yang melihat bahasa sebagai satu kreativiti mental Menekankan bentuk dan makna Seseorang yang ingin mempelajarisesuatu bahasa seharusnya mengetahui sistem bahasa yang didasarkan padahukum-hukum dan norma-norma tertentu.Dengan adanya pengetahuan sedemikian memungkinkan seseorang itu dapatmempelajari bahasa itu dengan berkesan.
 43. 43. CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF. •Perhatian diberikan kepada kemahiran membaca dan menulis.Kemahiran lisan kurang •Aspek yang menjadi tumpuanutama ialah diberikan penekanan. sintaksis dan diikuti oleh morfologi dan fonologi. Pembelajaran •Murid-murid mesti mempunyai pengetahuitatabahasa diterapkan pengetahuan tentang tatabahasa yang hendak dipelajari.secara langsung yangboleh dilakuka melalui pendekatan deduktif. •Pengertian dan huraian dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran bahasa perluMementingkan makna diwujudkan.Proses pengajaran dan pembelajaran mestilah berupayamenggalakkan murid menggunakan sebanyak mugkinkemampuan kreatif• Dalam menghuraikan bahasa kaedah ii menggunakan aplikasi tatabahasa transformasi -generatif.Kaedah ini merupakan satu kaedah tradisional, oleh itu kaedah iniada kebaikan dan kelemahannya.
 44. 44. KONSEP KAEDAH LINGUISTIK. Pengetahuan Kaedah mengajar bahasa murid-murid bahasa moden Bahasa ibunda dan harus tertumpu secara saintifik, iaitu bahasa-bahasa kepada bentuk dan dengan lain. ungsi bahasa itu di membandingkan samping aspek- antara dua bahasa. aspek lain. Kaedah ini mendahulukan Mendahulukan Kaedah ini bentuk daripada bentuk makna. mementingkan pertuturan makna. dan membenarkan penggunaan bahasa yang telah diketahui oleh murid. Dalam konteks ini pengetahuan pengetahuan fonetik adalah sangat penting. Membolehkan murid menggunakan bahasaTUJUAN MENGAJAR yang telah diketahuinyaKAEDAH LINGUISTIK untuk mempelajari bahasa baharu dari segi bunyi.
 45. 45. KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL Menggunakan dialog untukKaedah mendengar dan dihafaz dan diikuti secara kemudiannya bertutur. ajukan. Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul.
 46. 46. Guru memperdengarkan sebutan penutur jati melalui pita rakaman. Murid-murid Latihan diberikan diminta menyebutkepada murid pada perkataan atau sesi akhir rangkaian katapengajaran apabila yang didengarimurid-murid sudah daripada pita mahir membaca rakaman sehingga teks. lancar. Prosedur pengajaran kaedah oral- aural Akhir sekali Aktiviti ini boleh diberikan teks dijalankan dalamuntuk dibaca oleh bentuk kumpulan murid-murid. Apabila murid sudah mahir meyebut perkataan atau rangkai kata, baharulah latih tubi pola-pola ayat berdasarkan struktur bahasa yang diberikan kepada murid.
 47. 47. KELEMAHAN KAEDAH ORAL-AURAL Tumpuan kepada oral Membebankan guru. sahaja. Murid mudah berasa Masa yang panjang Murid hilang keyakinan bosan. Kemahiran bahasa mampu dikuasai Proses pembelajaran bahasa ialah sekiranya dipelajari bentuk-bentuksatu proses mekanik yang melibatkan lisan dahulu sbeleum mengetahui proses pembentukkan perlakuan. bentuk-bentuk penulisan. KESIMPULAN KAEDAH ORAL- AURAL Pengertian kata-kata dalam sesuatu Cara menganalogi bahasa lebih bahasa dapat dipelajari dengan kukuh daripada cara menganalisis. mengetahui budaya tempat bahasa itu digunakan.
 48. 48. KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI Berkait rapat dengan amalan pengajaran bahasa asing yang disebut sebagai teknik kemanusiaan. Teri bahasa mestilah bermula daripada ciri-ciri bunyi,ayat dan model-model abstrak bahasa. Proses keseluruhan individu Proses Proseskebudayaan pendidikan PROSES SOSIAL DALAM BAHASA. Proses Proseskomunikasi interpersonal Proses perkembangan
 49. 49. PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITIPERINGKAT • Dikenali sebagai peringkat kelahiran , iaitu semangat kekitaan dan perasaan keselamatan PERTAMA dipupukPERINGKAT • Kebolehan murid meningkat maju dan mula berdikari daripada ibu bapa KEDUAPERINGKAT • Murid bebas bercakap dan membina identiti sendiri. KETIGAPERINGKAT • Murid rasa selamat untuk dikritik. KEEMPAT • Murid memajukan gaya dan pengetahuanPERINGKAT linguistik yang sesuai. Pada peringkat ini murid mengetahui semua yang diajar dan bersedia KELIMA menjadi pengajar kepada orang lain.
 50. 50. TEKNIK Pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. JENIS-JENIS TEKNIK Permain- Main Teater Simulasi Pentomin Mestamu an Latih tubiperanan bercerita bahasa
 51. 51. Sosiodrama JENIS SIMULASI Main peranan KONSEP SOSIODRAMA. Berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi yang konflik, mempunyai perwatakan yang menentang dan sebagainya.Sosiodrama akan bermula setelah Skrip biasanya disediakan terlebih membaca skrip drama yang dahulu. disediakan terlebih dahulu. Murid boleh menyatakan perasaan dan sikap melalui lakonan, penyusunan idea dan melatih untuk bertindak balas secara spontan.
 52. 52. KONSEP MAIN PERANAN. Teknik yang melibatkan gambaran- gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan Pengalaman secara spontan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. AKTIVITI MAIN PERANAN.Bermula Pelakon Murid dapatdaripada satu hendaklah mengukuhkansituasi yang memikirkan cara kemahirandireka oleh guru. penyelesaian pertuturan dan masalah yang melatih diri untuk timbul. menyelesaikan masalah. • Tempoh • Membolehkan lakonan murid-murid • Murid-murid memahami hendaklah akan lebih pendek. melakonkan mendalam situasi watak kan tujuan, tertentu. sikap dan tingkah laku orang lain dalam situsasi yang sebenar.
 53. 53. TUJUAN SIMULASI. Untuk menguasai kemahiran Untuk membinapemikiran analitis dan kritis Untuk membina sikap positif Untuk mengaitkan isipelajaran dengan aspek afektif. Untuk membina situasi sebenar dalam bilik darjah. Untukmempelbagaikan aktiviti pembelajaran.
 54. 54. KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI. Memberi peluang kepada pelajar memikir cara penyelesaiann masalah. Meningkatkan kemahiran pertuturan. Menggalakkan interaksi di antara murid-murid. Mengasah bakat murid KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI.Perasaan gelisah yang mungkin timbul dalam kalangan murid. • Prestasi pelakon ynag kurang menarik akan mewujudkan suasana yang membosankan.Kejayaan akttiviti simulasi bergantung kepada persediaan yang rapi. • Hanya murid yang terlibat akan memperolehi pengalaman.
 55. 55. Guru menyampaikan isi KONSEP pelajaran dengan penggunaan BER- teknik bercerita. penyampaian cerita boleh melalui lisan, atau CERITA. murid-murid mendengar atau menonton sambil mendengar cerita dengan menggunakan patung-patung (boneka) memotivasikan serta menimbulkan minat murid untuk belajar.memperkayak an pengalaman TUJUAN melatih muridmurid melalui perkaitancerita dengan BER- menguasai kemahiran mendengar kehidupan mereka. CERITA mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira.
 56. 56. TEKNIK LATIH TUBI. Pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Tujuan- untuk mencapai tahaf penguasaan kemahiran tersebut dan disamping itu menjamin kekekalannya. Amat sesuai dilaksanakan untuk Ia juga boleh digunakan untuk pengajaran bahasa kedua mencapai sesuatu kemahiran KELEMAHAN TEKNIK LATIH TUBI. Menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreatif murid-murid Pengajaran isi kandungan hendaklah berturutan. Teknik hendaklah berada dalampenguasaan guru agar tidak mendatangkan kebosanan.
 57. 57. KONSEPPERMAINAN Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam BAHASA mempelajari bahasa melalui teknik permainan. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : Merangsang interaksi verbal pelajar Menambah kefasihan dan keyakinan Menyediakan konteks pembelajaran Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan
 58. 58. TEATER BERCERITA Pencerita akan Melibatkan menyampaikan Teknik ini seorang Guru atau Murid lain cerita, dan sesuai untukpencerita dan murid boleh boleh mencatat pelakon genre drama, digabungkan menyediakan maklumat beraksi cerpen, novel, dengan skrip terlebih berdasarkan mengikut watak dan prosa beberapa dahulu. arahan guru. dalam cerita klasik.orang pelakon. tersebut.
 59. 59. MESTAMU• Murid melagukan sajak Boleh dilakukan secara atau puisi tanpa muzik. berpasangan. • Gunakan melodi lagu Seorang murid akan yang diminati/popular mendeklamasikan sajak, dan gantikan seni manakala pasangannyakata/lirik lagu itu dengan akan melagukan sajak sajak atau puisi yang tersebut dipelajari. • Teknik ini sesuai untuk • Murid lebih mudah puisi seperti sajak,mengingati sajak/puisi. pantun, syair, gurindam, dan seloka.

×