Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Potensi Strategi&Pendekatan Mengoptimum P&P

 • Be the first to comment

Potensi Strategi&Pendekatan Mengoptimum P&P

 1. 1. STRATEGI DAN PENDEKATAN MENGOPTIMAKAN METOD PENGAJARAN UGAMA Pembentang: AMRAN BIN HJ ABD MAJID EMELIAWATI @ NUR AMALINA BTE HJ AHMAD
 2. 2. PERANAN STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM P & P Objektif utama strategi dan pendekatan dalam pengajaran adalah mementingkan aspek kognitif. Pendekatan pengajaran juga gabungan pelbagai strategi pengajaran pengajaran. Memudahkan pelajar menerima dan memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh g p guru. Strategi dan pendekatan pengajaran yang efektif ialah berpusatkan kepada pelajar. Pelajar bergerak aktif dalam pembelajaran dan tidak pasif. Strategi dan pendekatan pengajaran ini juga mendedahkan pelajar dengan pelbagai kemahiran.
 3. 3. JENIS DEFINISI STRATEGI DEFINISI JENIS PERANAN KESIMPULAN ESIMPULAN STRATEGI PENDEKATAN PENDEKATAN STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM MENGOPTIMASIKAN 40040 40040 METOD PENGAJARAN AGAMA?
 4. 4. DEFINISI STRATEGI Strategi pengajaran itu dirujuk g p g j j cara-cara bagaimana guru mengendalikan sesuatu aktiviti pembelajaran dengan sistematik.
 5. 5. PEMUSATAN GURU Guru mengawal dan menguasai segala aktiviti g g g pembelajaran, yang mana guru banyak berperanan di dalam bilik darjah dan murid pula lebih bertindak sebagai penonton sahaja. P b i t h j Pemusatan i i l bih t ini lebih bersifat autokratik
 6. 6. Strategi pengajaran berpusat kepada empat aspek strategi pengajaran Pemusatan Pemusatan Pemusatan Pemusatan Guru Murid Bahan Tugasan
 7. 7. PEMUSATAN MURID Murid lebih banyak berperanan dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran secara aktif, sementara itu guru itu hanya bertindak sebagai pembimbing di dalam bilik darjah
 8. 8. PEMUSATAN BAHAN Dalam aktiviti berpusatkan bahan ini, penggunaan set induksi dan alatan Bantu mengajar adalah g j berperanan penting di dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ianya dilihat sbagai strategi yang b l h b i t k i secara b boleh berinteraksi banyak h l k hala. I Ianya juga lebih realistik kerana berbentuk maujud & konkrit
 9. 9. PEMUSATAN TUGASAN Ianya juga merupakan aktiviti pembelajaran yang diterima-pakai dalam sistem pendidikan sekarang p p g ini. Tugasan ini dirancang oleh guru, dan pelajar- pelajar yang akan berperanan. Tugasan ini pada k bi kebiasaannya b b t k aktiviti seperti b l k berbentuk kti iti ti berlakon, menyanyi, membuat model, perbahasan, perbincangan. perbincangan
 10. 10. JENIS DEFINISI STRATEGI DEFINISI JENIS PERANAN KESIMPULAN ESIMPULAN STRATEGI PENDEKATAN PENDEKATAN STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM MENGOPTIMASIKAN 40040 40040 METOD PENGAJARAN AGAMA?
 11. 11. DEFINISI Pendekatan diertikan sebagai ‘to come near to any sense’ atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, pendekatan merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. kemahiran
 12. 12. JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF MASTERI DEDUKTIF JENIS-JENIS PENDEKATAN TEMATIK EKLEKTIF INTEGRATED EKSPOSITORI
 13. 13. INDUKTIF Dipelopori oleh aliran behaviorisme Konsep pendekatan ini ialah mengumpul dan mentafsir maklumat kemudian membuat kesimpulan. Murid dibimbing t k berfikir, M id dibi bi untuk b fiki mengkaji, k ji mengenalpasti satu masalah berdasarkan satu prinsip yang sama sama. Sebagai contoh; pelajaran fiqeh yang menghukumkan satu masalah. t l h
 14. 14. DEDUKTIF Konsep p p pendekatan ini ialah suatu p g j pengajaran y g yang dimulakan dengan melihat hukum-hukum atau mempelajari peraturan-peraturan tertentu dan akan diaplikasikan di lik ik menjadi suatu f kt j di t fakta. Dalam pembelajaran, murid dihadapkan dengan p j , p g satu masalah. Murid menjawab berdasarkan pemilihan prinsip, peraturan, kesimpulan. Contoh; pelajaran zakat atau faraid.
 15. 15. EKLEKTIF Eklektif bermaksud memilih. Secara umumnya, pendekatan eklektif merupakan umumnya gabungan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan ini lebih sesuai digunakan dalam aktiviti kumpulan. Pendekatan ini merupakan strategi pemusatan bahan yang banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik.
 16. 16. EKSPOSITORI Pendekatan ekspositori merupakan pendekatan dua hala yang menekankan pada interaksi guru dan murid murid. Pendekatan ini menggunakan pelbagai strategi j pengajaran.
 17. 17. BERSEPADU(INTEGRATE D) Diamalkan dalam penggunaan strategi penggabung jalinan dan penyerapan. P b jalinan b Penggabungan j li k d b bermaksud penggabungan beberapa kemahiran dikuasai pada masa serentak, seperti kemahiran mendengar dan membaca seperti dalam pelajaran Al-Quran. Penggabungan penyerapan pula bermaksud penggabungan ilmu dan nilai murni yang diserapkan. diserapkan
 18. 18. TEMATIK Pendekatan tematik ini memerlukan guru mengenalpasti tema-tema yang hendak dijadikan idea utama pengajaran bagi suatu jangka masa Dari masa.Dari tema yang dipilih, guru perlu menyenaraikan beberapa tajuk kecil y g berkaitan dengan tema p j yang g tersebut. Contoh; Pelajaran Bab Haji dan sub-sub topik.
 19. 19. MASTERI Pendekatan Masteri bermaksud strategi dan pendekatan mengajar yang bertujuan memastikan pelajar betul-betul menguasai sesuatu isi pelajaran dengan baik sebelum beralih kepada peringkat yang lebih tinggi tinggi.
 20. 20. KESIMPULAN Secara kesimpulan, strategi dan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah amat penting, kerana objektif pengajaran itu akan mudah dicapai dengan adanya perancangan yang bersistematik. Walaubagaimanapun kepelbagaian Walaubagaimanapun,kepelbagaian strategi dan pendekatan tidak akan bermanfaat, jika objektif utama P & P itu mampu direalisasikan, terutama sekali dalam P & P p , Agama, memandangkan pengajaran Agama berbentuk fizikal dan spiritual.

×