Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran

93,152 views

Published on

Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran

 1. 1. Disediakan oleh ; Nur Anis Nabila Salim Nur Ezzatul Ameera Md Amurad Siti Hawa Saadah Hamid ( Kumpulan 4) Strategi, Pendekatan, Kaedah & Teknik Pengajaran Bahasa
 2. 2. STRATEGI
 3. 3. Pertimbangan terhadap teori, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai objektif Dianggap landasan penentuan pendekatan , kaedah dan teknik pengajaran
 4. 4. Klasifikasi Strategi Pengajaran - Pembelajaran Berpusatkan guru Berpusatkan murid Berpusatkan bahan Berpusatkan masalah
 5. 5. Berpusatkan Guru Guru memainkan peranan yang utama Guru yang menguasai dan mengawal segala aktiviti pelajaran Kaedah dan teknik yang digunakan seperti penerangan, deminstrasi, syarahan, becerita dan pengajaran makro Guru banyak memberikan penerangan dan murid mendiamkan diri
 6. 6. Berpusatkan Murid Murid memainkan peranan yang penting Murid digalakkan melibatkan diri secara aktif Guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti Kaedah dan teknik yang digunakan seperti inkuiri penemuan, perbincangan, main peranan dan sumbangsaran
 7. 7. Pendekatan Berpusatkan Bahan Murid boleh memahami pembelajaran dengan lebih bermakna secara sendiri atau berkumpulan tanpa kehadiran guru Kaedah yang berkaitan ialah audio-visual dengan penggunaan projektor, televisyen, komputer dan sebagainya Guru menyampaikan pengajaran dengannya lebih mudah, lebih menarik serta lebih berkesan
 8. 8. Pendekatan Berpusatkan Masalah Strategi ini dilaksanakan dengan penyeliaan guru Boleh dilakukan sama ada secara berkumpulan atau individu Murid harus dapat mengatasi rintangan untuk mencapai matlamat, selain memerlukan proses penaakulan yang agak tinggi
 9. 9. PENDEKATAN
 10. 10. • Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (penyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian) Parera (1986) • Satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa Kamarudin Hj. Husin (1988)
 11. 11. Jenis-jenis Pendekatan Pendekatan Induktif Pendekatan Masteri Pendektan Kontektual Pendekatan Konstruktivisme Pendekatan Tematik Pendekatan Komunikatif Pendekatan Eklektik Pendekatan Deduktif
 12. 12. PENDEKATAN INDUKTIF
 13. 13. DEFINISI  Pendekatan induktif melibatkan satu proses penaakulan yang tinggi  Menurut Kierzek dan Walker Gibson (1960), pendekatan induktif dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan bergerak ke depan dalam sesuatu generalisasi
 14. 14. Konsep Induktif Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menyediakan contoh-contoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan Murid dibimbing melalui aktiviti penyoalan supaya dapat membuat kesimpulan sendiri Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk memudahkan murid membuat kesimpulan sama ada daripada guru atau murid Guru menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian Aktiviti perlu dipelbagaikan dan menarik perhatian murid
 15. 15. KELEBIHAN KELEMAHAN Menggalakkan penglibatan murid secara aktif Sukar mendapat kerjasama daripada murid-murid Murid dapat bimbingan sepenuhnya daripada guru Masa yang digunakan terlalu lama untuk menyelesaikan masalah Penggunaan bahan bantu mengajar secara maksimum Guru terbeban kerana terlalu banyak persediaan yang perlu dibuat Murid berpeluang Tidak sesuai untuk
 16. 16. PENDEKATAN DEDUKTIF
 17. 17. DEFINISI Pendekatan deduktif mengasaskan pengajaran dan pembelajaran terhadap hukum-hukum tertentu berpandukan proses penaakulan yang tinggi Pendekatan deduktif dipaksikan kepada kepatuhan terhadap pendedahan awal tentang teori, hukum atau masalah tertentu Prosedur pengajaran dimulakan dengan pengenalan rumus baharu yang diketahui umum.
 18. 18. KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt Pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contoh-contoh Bermatlamatkan pemerolehan struktur kognitif Pendekatan ini lebih banyak menekan aspek tulisan
 19. 19. Kelebihan Pendekatan Deduktif Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran Pendekatan ini patut dan sesuai digunakan kerana secara tradisinya, guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran Menjimatkan masa dan tenaga, tidak perlu membuat banyak persediaan. Kelemahan Pendekatan Deduktif Sedikit menggunakan bahasa yang dipelajari Murid hanya menulis sahaja Cara penerangan tidak dinyatakan (konkrit)
 20. 20. PENDEKATAN ELEKTIK  k
 21. 21. Konsep Pendekatan EKLEKTIK Elektif bererti pemilihan, eklektik bermakna bercampur Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif Boleh gunakan strategi berpusatkan guru, berpusatkan murid dan berpusatkan bahan Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik Gabungan pendekatan digunakan
 22. 22. KELEBIHAN KELEMAHAN Sesuai dilaksanakan untuk murid yang mempunyai pelbagai kebolehan Sukar memilih pendekatan yang hendak digunakan Murid berpeluang belajar dalam suasana yang lebih meyakinkan Tugas guru bertambah kerana terpaksa menyediakan banyak latihan Memudahkan guru mentadbir pengajaran mereka sekali gus Tidak sesuai untuk murid yang lemah
 23. 23. PENDEKATAN KOMUNIKATIF
 24. 24. Secara umum, pendekatan ini memberi fokus khusus kepada murid Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluan dan kehendaknya Antara lain manusia berkomunikasi untuk menyatakan perasaan dan emosi, mencipta imaginasi, memperoleh barangan dan perkhidmatan, bertukar pandangan, memperoleh dan menyampaikan maklumat Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah murid mengetahui dan memahami tujuan melaksanakan aktiviti tertentu dalam proses pembelajarannya proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam konteks wacanan mengikut proses komunikasi sebenar
 25. 25. KELEBIHAN KELEMAHAN Murid dapat memahami perkara yang penting dalam bahasa iaitu penggunaan bahasa dan bukannya kegunaan bahasa Guru sukar menyediakan pelbagai aktiviti lisan untuk murid-murid yang berbeza peringkat kebolehan dan kecerdasan Murid mengetahui bahawa keadaan sosial masyarakat mewujudkan variasi dan kelainan dalam bahasa Melayu Kemungkinan tidak semua murid yang mahu mengambil bahagian dengan cergas sebab ada yang malu dan rendah diri Menekankan kepada pembelajaran murid yang berasaskan keperluan mereka Sukar dilaksanakan kepada murid-murid yang lemah Murid berasa yakin untuk bertutur dan mengeluarkan pendapat Murid-murid boleh bertutur dalam semua aspek, tetapi pertuturan mereka tidak
 26. 26. PENDEKATAN TEMATIK
 27. 27. Diertikan sebagai pokok pembicaraan atau topik utama yang dijadikan sesuatu pembicaraan atau kajian Berkait rapat dengan aktiviti p&p secara kumpulan Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan
 28. 28. PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME
 29. 29.  Pengetahuan dibina sendiri oleh murid- murid secara aktif berdasarkan pengetahuan yang sedia ada.  Konsep yang diketengahkan oleh pendekatan ini berfokus kepada pengetahuan yang dibina secara aktif oleh individu berfikir  Individu tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan  Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baharu dengan pengetahuan sedia ada untuk membentuk pengetahuan
 30. 30. PENDEKATAN MASTERI
 31. 31. Pembelajaran masteri bermaksud suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti
 32. 32. PENDEKATAN KONTEKSTUAL
 33. 33. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan unsur masteri dengan situasi nyata murid Mendorong murid untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan seharian. Prinsip dalam pendekatan yang asas perlulah berkisar, sama ada dalam penyampaian sesuatu isi daripada mudah kepada sukar
 34. 34. KAEDAH
 35. 35. Mangantar Simanjuntak (1982) • Satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah berdasarkan kepada pendekatan yang digunakan. Parera (1986) • Satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa, tidak ada bahagian- bahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan. Ishak Ramly (2006) • Satu rancangan tentang apa yang akan di laksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran.
 36. 36. KAEDAH NATURAL
 37. 37. • Berasaskan penggunaan bahasa dalam situasi komunikatif • Kurang menekankan rujukan analisis gramatikal, latih tubi gramatikal atau teori tatabahasa Konsep • Penekanan kepada persembahan input pemahaman dalam bahasa sasaran • Mirip kepada prinsip audio-lingual (pandang dengar) • Memperkembangkan keupayaan bahasa melalui penguasaan dan pembelajaran • Kelas diasaskan kepada tugasan yang dapat memenuhi keperluan murid Ciri-ciri
 38. 38. KEBAIKAN KELEMAHAN Murid tidak dipaksa mengucapkan sesuatu sehingga mereka betul-betul bersedia untuk berbuat demikian Penguasaan bahasa hanya berlaku apabila memahami mesej Murid mengambil bahagian aktif untuk memperoleh input pemahaman Guru perlu menentukan situasi supaya murid dapat menggunakan bahasa sasaran secara berkesan Murid tidak perlu menguasai bentuk dan struktur ayat semasa menentukan matlamat komunikasi murid Murid harus boleh bercakap dalam bahasa sasaran selepas beberapa jam Objektif pelaksanaan bergantung pada keperluan, kemahiran bahasa dan Guru terbeban kerana terpaksa menjadi sumber utama
 39. 39. KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN
 40. 40. • Kemahiran menulis dan bukannya kemahiran lisan • Tujuannya untuk membolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa • Gabungan tatabahasa dengan terjemahan • Tatabahasa yang diajar ialah tatabahasa formal Konsep • Berfokuskan kepada aspek tulisan • Berteraskan pendekatan deduktif • Pengajaran dan praktikalnya berdasarkan ayat • Menekankan hafazan peraturan tatabahasa • Mengekalkan bahasa pertama sebagai sistem rujukan Ciri-ciri
 41. 41. KEBAIKAN KELEMAHAN Menjimatkan masa kerana tidak memerlukan masa yang panjang Sukar membuat terjemahan kerana dua perkataan berbeza untuk maksud yang sama Tidak memerlukan latihan intensif yang lama Persepsi salah dalam kalangan murid kerana menganggap fonetik tidak penting Murid boleh belajar sendiri tanpa bimbingan guru Murid juga beranggapan bahawa pembelajaran struktur
 42. 42. KAEDAH TERUS
 43. 43. • Kaedah yang membabitkan pengajaran perbualan • Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak • Murid diajar untuk menguasai keempat- empat kemahiran bahasa • Segala pengajaran tidak menggunakan bahasa yang telah diketahui oleh murid-murid Konsep • Hubungan secara terus antara perkataan dengan benda, ayat dengan fikiran dan sebagainya • Mementingkan pengalaman sedia ada murid • Timbulkan perasaan ingin tahu menerusi lunas-lunas kanak- kanak mempelajari bahasa ibunda • Kemahiran mendengar diutamakan • Murid-murid dihubungkan terus dengan bahasa yang hendak diajar Ciri-ciri
 44. 44. KEBAIKAN KELEMAHAN Penglibatan murid secara aktif Tugas guru bertambah sukar terutama mengajar perkataan sukar dan abstrak Penglibatan murid secara menyeluruh Mengambil masa yang lama untuk melihat hasilnya Murid dapat berkomunikasi atau bertutur dengan cepat dan lancar Memerlukan guru-guru yang terlatih
 45. 45. KAEDAH AJUK HAFAZ
 46. 46. • Dilakukan secara demonstrasi dan latih tubi • Pengajaran demonstrasi oleh guru perlulah berkaitan dengan tatabahasa, pertuturan, perbendaharaan kata melalui guru bahasa atau penutur jati • Sesudah ayat dibaca, murid-murid diminta mengajuknya sehinggalah ayat-ayat tersebut diingati dan dihafaz oleh mereka Konsep • Tatabahasa diajar secara menghafaz • Menggunakan beberapa ayat asas melalui cara ajukan • Apabila ayat telah dihafaz sepenuhnya, murid diminta membaca deskripsi asal dalam bahasa ibunda Ciri-ciri
 47. 47. Mudah kerana murid belajar melalui hafazan dan ajukan Murid berpeluang menguasai pelajaran dengan cepat dan betul KEBAIKAN Tugas guru bertambah kerana terpaksa menyediakan latihan pertuturan yang banyak Memerlukan guru menguasai cara sebutan yang betul terlebih dahulu KELEMAHAN
 48. 48. KAEDAH LINGUISTIK
 49. 49. Konsep Kaedah ini digunakan untuk pengajaran bahasa moden secara saintifik dengan membandingkan dua bahasa Pengetahuan bahasa murid harus tertumpu pada bentuk dan fungsi bahasa Tujuannya supaya murid menggunakan bahasa yang telah diketahui untuk mempelajari bahasa baharu dari segi bunyinya Ciri-ciri Mendahulukan bentuk daripada makna Mementingkan pengetahuan fonetik kerana pemilihan bunyi yang sama dalam kedua- dua bahasa Pemilihan bentuk ayat adalah berdasarkan bentuk ayat yang ada dalam bahasa ibunda Mengajar dahulu sebutan bunyi yang ada persamaan dengan bunyi bahasa yang diketahui
 50. 50. KEBAIKAN KELEMAHAN Guru berpeluang menyediakan bahan pengajaran dengan lebih tersusun dan teratur Murid sukar membaca kerana kaedah ini menekankan bahasa pertuturan (lisan) semata- mata Murid-murid dapat memahami dengan jelas bahan tatabahasa yang dipelajari Murid sukar membaca kerana bahan bacaan dikarang dalam bahasa tulisan Menjimatkan masa Hanya boleh diajar oleh guru-guru yang terlatih dalam ilmu bahasa, pengajaran dan pendidikan sahaja
 51. 51. KAEDAH KOD KOGNITIF
 52. 52. Konsep • Berasaskan pendapat golongan mentalis yang memandang bahasa sebagai kreativiti mental • Kaedah ini merupakan pembaharuan dan pengubahsuaia n kaedah nahu terjemahan Ciri-ciri • Menekankan kemahiran membaca dan menulis • Murid-murid perlu berpengetahuan tentang tatabahasa yang hendak dipelajari • Murid-murid diberi galakan untuk menggunakan secara maksimum kemampuan kreatif • Menggunakan aplikasi tatabahasa tranformasi-generatif untuk menghuraikan bahasa
 53. 53. KEBAIKAN • Murid berpeluang belajar membaca dan menulis dengan bimbingan guru sepenuhnya • Murid diberikan peluang untuk menghasilkan bahan menggunakan kreativiti sendiri secara maksimum KELEMAHAN • Murid perlu mengetahui sistem bahasa yang didasarkan pada hukum dan norma dalam ilmu tatabahasa terlebih dahulu
 54. 54. KAEDAH BAHASA KOMUNITI
 55. 55. • Murid-murid akan menjadi ahli dalam komuniti • Matlamatnya adalah untuk memastikan murid-murid belajar cara berkomunikasi menggunakan bahasa yang ingin dipelajari mengikut gaya sendiri Konsep • Memupuk semangat kekitaan dan perasaan keselamatan • Kebolehan murid meningkat maju dan mula berdikari • Peranan guru sebagai pembimbing • Guru perlu menyokong dan memahami sifat murid-murid dalam usaha untuk menguasai bahasa tersebut Ciri-ciri
 56. 56. KEBAIKAN KELEMAHAN Melahirkan kumpulan komuniti sokongan yang boleh membantu murid-murid mengurangkan rasa cemas dan takut Tidak sesuai dilaksanakan untuk kelas yang muridnya terdiri daripada pelbagai jurusan Membantu murid menangani faktor-faktor yang boleh mengancam diri mereka seperti kerap kali melakukan kesalahan Guru sukar untuk memastikan semua murid berminat terhadap tajuk yang diperbincangkan dan sekali gus menarik minat mereka menyertai perbincangan Menyemai sikap bersaing secara sihat dalam kalangan rakan sebaya Guru hilang fokus terhadap susunan dan aras kesukaran jika murid membangkitkan struktur tatabahasa yang kompleks Murid juga bebas bercakap Menyukarkan guru kerana
 57. 57. KAEDAH ORAL-AURAL
 58. 58. • Dikenali juga sebagai kaedah dengar-tutur • Memperkemb angkan keempat- empat kemahiran bahasa kepada murid • Menggunaka n dialog untuk dihafaz dan diikuti pula dengan cara ajukan Konsep • Dimulakan dengan beberapa dialog tertentu • Dialog dipelajari melalui proses meniru dan menghafaz • Aktiviti dijalankan secara kumpulan • Murid yang berjaya mencapai kemahiran yang diharapkan barulah diberikan teks Ciri- ciri
 59. 59. KEBAIKAN Murid mudah menerima pelajaran kerana aktiviti latih tubi Murid berpeluang meniru dan menghafaz apa-apa yang diajarkan guru Kesalahan yang dilakukan murid- murid akan dibetulkan oleh guru dan mereka diminta mengulang- ulang perkataan yang betul KELEMAHAN Membebankan guru kerana keperluan tenaga yang banyak untuk menjalankan latih tubi Memerlukan tempoh masa yang agak panjang untuk dilaksankan Murid bosan kerana terlalu banyak latihan oral
 60. 60. TEKNIK
 61. 61. Kamus Dewan (edisi ketiga)• Kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperi muzik, karang- mengarang dan sebagainya Edward M. Anthony • Satu muslihat atau strategi atau teknik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu Kamaruddin Hj Husin & Siti Hajar Hj Abd Aziz • Pengendali an suatu organisasi yang benar- benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif
 62. 62. Jenis- jenis Teknik Teknik Drama Teknik Permainan Bahasa Teknik Latih Tubi Teknik Bercerita
 63. 63. TEKNIK DRAMA
 64. 64. Tujuan untuk melatih murid menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik seperti jeda, nada dan intonasi Selain bukan linguistik yang membabitkan mimik muka, gerak tangan, kepala dan sebagainya dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan Kompenen yang ada sewaktu proses p&p bahasa; -mimos -improvisasi -simulasi -pantonim -teater bercerita -mestamu -dikon -main peranan
 65. 65. TEKNIK PERMAINAN BAHASA
 66. 66. situasi yang memerlukan kanak-kanak menggunakan bahasa yang ada pada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas permainan yang diberiObjektif permainan bahasa ; 1. Merangsang interaksi verbal dalam kalangan murid 2. Menambahkan kefasihan dan keyakinan kepada murid-murid 3. Berfungsi sebagai alat pemulihan,
 67. 67. TEKNIK LATIH TUBI
 68. 68.  Teknik latih tubi ialah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari  Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran, di samping menjamin ketekalan ingatan
 69. 69. TEKNIK BERCERITA
 70. 70.  Teknik ini sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid  Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan menerusi teknik ini
 71. 71. RUMUSAN
 72. 72. STRATEGI PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK Pertimbangan terhadap teori, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran Bersifat abstrak Terdapat pemeringkatan Lebih khusus, spesifik dan tidak terbatas penggubalanny a Rancangan yang teratur untuk pencapaian matlamat Cara guru mendkati murid Ada susunan Sebenar- benarnya berlaku di dalam bilik darjah dengan berdasarkan langkah- langkah atau aktiviti
 73. 73. STRATEGI PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK • Strategi berpusatka n guru • Strategi berpusatka n murid • Strategi berpusatka n bahan • Strategi berpusatka n masalah • Induktif • Deduktif • Elektif • Komunikatif • Tematik • Konstruktivism e • Masteri • Kontekstual • Natural • Tatabahasa terjemahan • Terus • Ajuk hafaz • Linguistik • Kod kognitif • Bahasa komuniti • Oral-aural Drama • Mimos • Improvisasi • Simulasi • Pantomin • Teater • Bercerita • Mestamu • Dikon • Main peranan Permainan bahasa Latih tubi

×