ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

.

! " # $%
& '
! " # $%
! "# $
# # $ $
# $%
& '
# $ ( ( $(
# $%
) ' # $ ( ( $( $
# $%
* ' # $ ( ( #( #
# $% %+ ,
# + ( ( $(
# -%$% ,
#.$/ 0 1 2 3 4
# ( ( #($
#.$/ 0 1 * 2 3 4
# ( ( #($ 5
5 #5 #
# $ %+% ,
(5
( #($
6 5+
# $ -% ,
#.$/ 0 2 1 3 4
(5
( #($
6 $5
#.$/ 0 1 2 7 2 4
8
8 (8( (8 #(8$ ( (
585 58 #58 5 $5
!
#
#
# * # #
( )&$ * ! " # $ % & ' ( ( 9
:
%
) '( ( $
* (
( +
, - '( &
*
, . '( &
+
/ ( / ( (
( )&$ + ! " ( ( 9 % %
,
;
(
( (
% 01 2 & &
, ,
% %$ $ -. ( $/ ( / ( $ %-%
3 ( + 4 & *+
5 & < => 6 7
5 & < > 6 7 8
5 & < ? 6 +
3 "
( & '( %-% '
@ A @ AB
< > C '
D 9
3 3 " " 6 % &
/ ( % /#:
(
/ ( % ;/#
(
/ ( % /#
(
E
F G
F H
G
H G ?
E
H I
H
I J
J ?
K
G
L H
H H H
0
< $ $ % ! - - 1 =: M N H OP QP R S
>
N
H
OP
QP
; ; # %
( & ' ( 9
,
# ( ? %
" @ & 9 ' ' @
+
< ( - & 9 ' @
+
%
R + + R O8 = =T
O
O8 & = ' :
=T
9 O & +
S
) = M N H OP QP R S
N "OP O8 O
H "QP
OP
QP
R (
+
U O
,
2 , $ 3 3 0
+ + 4 + V WXY
Z[Y
 ]
# ( ? %
" A & 9 ' A
+
< ( )5$ 6 & 9 ' A
+
( 2 , V ^_`a
` "W Z
3 & 1)#-! $
? & B
! #-! $ &
, V ]Y
bc
 ) c
" @ & 9 & ' @
" - & 9 ' @
? & - ' + -
, V ]Y
bc
 * c
" @ & 9 & ' @
" - & 9 ' @
# @ ' '
+-
78 0
< ' $ $ % ! - - 1 =: M N H OP QP R S
>
N
H
OP
QP
; ; # %
( & ' ( 9
,
) # % / ( "
6 % & ( ' (
%
R + + R O8 = =T
O
O8 & = ' :
=T
9 O & +
S
) = M N H OP QP R S
N "OP O8 O
H "QP
OP
QP
R (
+
U O
,
d8 i l J #/,?4EK!
! C + 7 ' $ & ' + < L +
! m n n
in
( ' op pq ! (
r st uv +
4 t u & p tu * ' ' M9N ' ' + ?
( M9N
-+ ; ' @+ ) st u v w d + + @ -
.+ ; ' @ -+ ) st u v w d + + @ .
O+ ; ' -+ ) st u v w d + + - .
P+ ; ' - .+ ) st u v w d + + . @
Q+ ; ' .+ ) st u v w d + + . @+
R + % ( $ & ' +
, , , 3 3 3
) S R ( " # $ % & '
< 9 ( $ & ' + ) ' l '
m 9 m l ( r st uv ( ' s t u v
t u & l
tu *
st%
u%
v 9 ( '
- 4 '( ! 1-<- $ ) H (
< T ' L
(
. 7 ( &
'$ -
O 4 & ( ' MUN ' '
L+ 6 ' ' $ r x
n
x
n
ii x ii
n

Recommended

ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3Dimitris Psounis
10.8K views2 slides
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ by
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝDimitris Psounis
11.5K views1 slide
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
7.9K views2 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5Dimitris Psounis
3.6K views13 slides
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1 by
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1
ΠΛΗ30 Τυπολόγιο Ενότητας 1Dimitris Psounis
15.5K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2Dimitris Psounis
5.4K views26 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2Dimitris Psounis
7.1K views23 slides
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2Dimitris Psounis
11.7K views2 slides
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4Dimitris Psounis
10.3K views3 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.5Dimitris Psounis
6.3K views31 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1Dimitris Psounis
3.9K views4 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6Dimitris Psounis
6.3K views23 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis11.7K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis10.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (4in1)
Dimitris Psounis12.3K views

Viewers also liked

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1Dimitris Psounis
5.9K views2 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.2K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1Dimitris Psounis
7.6K views25 slides
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.4K views7 slides
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7K views1 slide
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.2K views5 slides

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1
Dimitris Psounis5.9K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.2K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.1
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.7K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5
Dimitris Psounis6.5K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.8K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4.5
Dimitris Psounis3.2K views
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4
ΠΛΗ30 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.4
Dimitris Psounis4.2K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4K views

Similar to ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

Roberto Isaias - Derechos humanos by
Roberto Isaias - Derechos humanosRoberto Isaias - Derechos humanos
Roberto Isaias - Derechos humanosRoberto Isaias
187 views3 slides
William Isaías-Derechos humanos by
William Isaías-Derechos humanosWilliam Isaías-Derechos humanos
William Isaías-Derechos humanosWilliam Isaias
304 views3 slides
Strain and shear strain lecture 4 by
Strain and shear strain lecture 4Strain and shear strain lecture 4
Strain and shear strain lecture 4Bahzad5
13 views6 slides
Biografía Miguel Hernández Pwp by
Biografía Miguel Hernández  PwpBiografía Miguel Hernández  Pwp
Biografía Miguel Hernández PwpAbrilm
399 views38 slides
20110413 vernetztes auto by
20110413 vernetztes auto20110413 vernetztes auto
20110413 vernetztes autoErik Pellemeier
312 views31 slides
wong.peeranat.portfolio by
wong.peeranat.portfoliowong.peeranat.portfolio
wong.peeranat.portfolioPEAT Wong
158 views31 slides

Similar to ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4(20)

Roberto Isaias - Derechos humanos by Roberto Isaias
Roberto Isaias - Derechos humanosRoberto Isaias - Derechos humanos
Roberto Isaias - Derechos humanos
Roberto Isaias187 views
William Isaías-Derechos humanos by William Isaias
William Isaías-Derechos humanosWilliam Isaías-Derechos humanos
William Isaías-Derechos humanos
William Isaias304 views
Strain and shear strain lecture 4 by Bahzad5
Strain and shear strain lecture 4Strain and shear strain lecture 4
Strain and shear strain lecture 4
Bahzad513 views
Biografía Miguel Hernández Pwp by Abrilm
Biografía Miguel Hernández  PwpBiografía Miguel Hernández  Pwp
Biografía Miguel Hernández Pwp
Abrilm399 views
wong.peeranat.portfolio by PEAT Wong
wong.peeranat.portfoliowong.peeranat.portfolio
wong.peeranat.portfolio
PEAT Wong158 views
Wikimedia UK Keynote Presentation by Ollie Bray
Wikimedia UK Keynote Presentation Wikimedia UK Keynote Presentation
Wikimedia UK Keynote Presentation
Ollie Bray1.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
Capitulo 3.9 Gestion Tributaria Mipro ERP by Death User
Capitulo 3.9 Gestion Tributaria Mipro ERPCapitulo 3.9 Gestion Tributaria Mipro ERP
Capitulo 3.9 Gestion Tributaria Mipro ERP
Death User396 views
Vortrag alternativkonzept geothermie by Harald Fratz
Vortrag alternativkonzept geothermieVortrag alternativkonzept geothermie
Vortrag alternativkonzept geothermie
Harald Fratz538 views
Toan pt.de075.2012 by BẢO Hí
Toan pt.de075.2012Toan pt.de075.2012
Toan pt.de075.2012
BẢO Hí382 views
2. csi rebate process workshop october 2010 long-1 by moeshahram
2. csi rebate process workshop  october 2010 long-12. csi rebate process workshop  october 2010 long-1
2. csi rebate process workshop october 2010 long-1
moeshahram271 views
Winter Cx Press Release by Greg Keller
Winter Cx Press ReleaseWinter Cx Press Release
Winter Cx Press Release
Greg Keller924 views
Nearby Startup Pitch for SUU 2013 conference by Adam Nemeth
Nearby Startup Pitch for SUU 2013 conferenceNearby Startup Pitch for SUU 2013 conference
Nearby Startup Pitch for SUU 2013 conference
Adam Nemeth444 views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
640 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis640 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively by
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks EffectivelyISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks EffectivelyPECB
545 views18 slides
Women from Hackney’s History: Stoke Newington by Sue Doe by
Women from Hackney’s History: Stoke Newington by Sue DoeWomen from Hackney’s History: Stoke Newington by Sue Doe
Women from Hackney’s History: Stoke Newington by Sue DoeHistory of Stoke Newington
141 views21 slides
Solar System and Galaxies.pptx by
Solar System and Galaxies.pptxSolar System and Galaxies.pptx
Solar System and Galaxies.pptxDrHafizKosar
85 views26 slides
Psychology KS4 by
Psychology KS4Psychology KS4
Psychology KS4WestHatch
68 views4 slides
Collective Bargaining and Understanding a Teacher Contract(16793704.1).pptx by
Collective Bargaining and Understanding a Teacher Contract(16793704.1).pptxCollective Bargaining and Understanding a Teacher Contract(16793704.1).pptx
Collective Bargaining and Understanding a Teacher Contract(16793704.1).pptxCenter for Integrated Training & Education
90 views57 slides
The basics - information, data, technology and systems.pdf by
The basics - information, data, technology and systems.pdfThe basics - information, data, technology and systems.pdf
The basics - information, data, technology and systems.pdfJonathanCovena1
88 views1 slide

Recently uploaded(20)

ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively by PECB
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks EffectivelyISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively
ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27005: Managing AI Risks Effectively
PECB 545 views
Solar System and Galaxies.pptx by DrHafizKosar
Solar System and Galaxies.pptxSolar System and Galaxies.pptx
Solar System and Galaxies.pptx
DrHafizKosar85 views
Psychology KS4 by WestHatch
Psychology KS4Psychology KS4
Psychology KS4
WestHatch68 views
The basics - information, data, technology and systems.pdf by JonathanCovena1
The basics - information, data, technology and systems.pdfThe basics - information, data, technology and systems.pdf
The basics - information, data, technology and systems.pdf
JonathanCovena188 views
Education and Diversity.pptx by DrHafizKosar
Education and Diversity.pptxEducation and Diversity.pptx
Education and Diversity.pptx
DrHafizKosar118 views
The Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptx by Jisc
The Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptxThe Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptx
The Open Access Community Framework (OACF) 2023 (1).pptx
Jisc85 views
Drama KS5 Breakdown by WestHatch
Drama KS5 BreakdownDrama KS5 Breakdown
Drama KS5 Breakdown
WestHatch71 views
American Psychological Association 7th Edition.pptx by SamiullahAfridi4
American Psychological Association 7th Edition.pptxAmerican Psychological Association 7th Edition.pptx
American Psychological Association 7th Edition.pptx
SamiullahAfridi482 views
OEB 2023 Co-learning To Speed Up AI Implementation in Courses.pptx by Inge de Waard
OEB 2023 Co-learning To Speed Up AI Implementation in Courses.pptxOEB 2023 Co-learning To Speed Up AI Implementation in Courses.pptx
OEB 2023 Co-learning To Speed Up AI Implementation in Courses.pptx
Inge de Waard167 views
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx by mary850239
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
11.28.23 Social Capital and Social Exclusion.pptx
mary850239281 views
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx by ISSIP
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptxEIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx
EIT-Digital_Spohrer_AI_Intro 20231128 v1.pptx
ISSIP317 views
Class 10 English lesson plans by TARIQ KHAN
Class 10 English lesson plansClass 10 English lesson plans
Class 10 English lesson plans
TARIQ KHAN257 views
Class 10 English notes 23-24.pptx by TARIQ KHAN
Class 10 English notes 23-24.pptxClass 10 English notes 23-24.pptx
Class 10 English notes 23-24.pptx
TARIQ KHAN107 views

ΠΛΗ30 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4

 • 1. ! " # $% & ' ! " # $% ! "# $ # # $ $ # $% & ' # $ ( ( $( # $% ) ' # $ ( ( $( $ # $% * ' # $ ( ( #( # # $% %+ , # + ( ( $( # -%$% , #.$/ 0 1 2 3 4 # ( ( #($ #.$/ 0 1 * 2 3 4 # ( ( #($ 5 5 #5 # # $ %+% , (5 ( #($ 6 5+ # $ -% , #.$/ 0 2 1 3 4 (5 ( #($ 6 $5 #.$/ 0 1 2 7 2 4 8 8 (8( (8 #(8$ ( ( 585 58 #58 5 $5 ! # # # * # # ( )&$ * ! " # $ % & ' ( ( 9 : % ) '( ( $ * ( ( + , - '( & * , . '( & + / ( / ( ( ( )&$ + ! " ( ( 9 % % , ; ( ( ( % 01 2 & & , , % %$ $ -. ( $/ ( / ( $ %-% 3 ( + 4 & *+ 5 & < => 6 7 5 & < > 6 7 8 5 & < ? 6 + 3 " ( & '( %-% ' @ A @ AB < > C ' D 9 3 3 " " 6 % & / ( % /#: ( / ( % ;/# ( / ( % /# ( E F G F H G H G ? E H I H I J J ? K G L H H H H 0 < $ $ % ! - - 1 =: M N H OP QP R S > N H OP QP ; ; # % ( & ' ( 9 , # ( ? % " @ & 9 ' ' @ + < ( - & 9 ' @ + % R + + R O8 = =T O O8 & = ' : =T 9 O & + S ) = M N H OP QP R S N "OP O8 O H "QP OP QP R ( + U O , 2 , $ 3 3 0 + + 4 + V WXY Z[Y ] # ( ? % " A & 9 ' A + < ( )5$ 6 & 9 ' A + ( 2 , V ^_`a ` "W Z 3 & 1)#-! $ ? & B ! #-! $ & , V ]Y bc ) c " @ & 9 & ' @ " - & 9 ' @ ? & - ' + - , V ]Y bc * c " @ & 9 & ' @ " - & 9 ' @ # @ ' ' +- 78 0 < ' $ $ % ! - - 1 =: M N H OP QP R S > N H OP QP ; ; # % ( & ' ( 9 , ) # % / ( " 6 % & ( ' ( % R + + R O8 = =T O O8 & = ' : =T 9 O & + S ) = M N H OP QP R S N "OP O8 O H "QP OP QP R ( + U O , d8 i l J #/,?4EK! ! C + 7 ' $ & ' + < L + ! m n n in ( ' op pq ! ( r st uv + 4 t u & p tu * ' ' M9N ' ' + ? ( M9N -+ ; ' @+ ) st u v w d + + @ - .+ ; ' @ -+ ) st u v w d + + @ . O+ ; ' -+ ) st u v w d + + - . P+ ; ' - .+ ) st u v w d + + . @ Q+ ; ' .+ ) st u v w d + + . @+ R + % ( $ & ' + , , , 3 3 3 ) S R ( " # $ % & ' < 9 ( $ & ' + ) ' l ' m 9 m l ( r st uv ( ' s t u v t u & l tu * st% u% v 9 ( ' - 4 '( ! 1-<- $ ) H ( < T ' L ( . 7 ( & '$ - O 4 & ( ' MUN ' ' L+ 6 ' ' $ r x n x n ii x ii n