Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เล่ม 2 ระบบต่อมไร้ท่อ

5,143 views

Published on

นวัตกรรม

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เล่ม 2 ระบบต่อมไร้ท่อ

  1. 1. ระบบต่อมไร้ท่อ บทเรียนสาเร็จรูป การเจริญเติบโตของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เล่มที่2 นางรัตนตระกูล ศรีหาวัตร โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ม.1
  2. 2. คำนำ บทเรียนสาเร็จรูป การเจริญเติบโตของมนุษย์ชีวิตและครอบครัว รายวิชาสุขศึกษา 1 พ21101 สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์และสาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถ ประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ในชั่วระยะหนึ่ง แต่ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จึงจะรู้ว่ามีความสามารถในด้านสติปัญญา ในการแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด สาระที่ปรากฏอยู่ใน บทเรียนสาเร็จรูปนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ บทเรียนสาเร็จรูป การเจริญเติบโตของมนุษย์ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและ พัฒนาการของมนุษย์และสาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว มีจานวน ทั้งหมด 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 ระบบประสาท เล่มที่ 2 ระบบต่อมไร้ท่อ เล่มที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย เล่มที่ 4 วัยรุ่นและการปรับตัว เล่มที่ 5 การป้ องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ บทเรียนสาเร็จรูปเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 2 ระบบต่อมไร้ท่อ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ศึกษานอกเวลาเรียนเพิ่มเติมเป็นการทบทวนเนื้อหา และสามารถใช้กับนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยทาให้เรียนไม่ทันเพื่อนได้มากพอสมควร นางรัตนตระกูล ศรีหาวัตร ครูชานาญการ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
  3. 3. คาแนะนาสาหรับครู 1. ใช้บทเรียนสาเร็จรูปชุดนี้ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 2. ศึกษาบทเรียนสาเร็จรูปตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดท้าย ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมให้เข้าใจ ก่อน 3. ศึกษาว่ากิจกรรมในกรอบใดที่ครูต้องเป็นผู้ให้คาแนะนาช่วยเหลือ หรือให้คาปรึกษาบ้าง 4. ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคาแนะนาในการใช้บทเรียนสาเร็จรูป และปฏิบัติตามทุกขั้นตอน ทุกกรอบ ทั้งเนื้อหา กิจกรรม คาถาม คาตอบหรือแบบทดสอบ ก่อนเรียนและ หลังเรียน ก
  4. 4. คาแนะนาสาหรับนักเรียน บทเรียนที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่นี้เรียกว่า บทเรียนสาเร็จรูป ไม่ใช่แบบทดสอบ นักเรียน จะสามารถเรียนรู้ในเรื่อง “ระบบต่อมไร้ท่อ” ได้ด้วยตนเอง ขอให้นักเรียนทาตามคาแนะนาต่อไปนี้ 1. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนทาแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด 2. ก่อนที่นักเรียนจะศึกษา ควรทาแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นอันดับแรก 3. ตั้งใจทาและศึกษาเนื้อเรื่องไปตามลาดับทีละกรอบอย่างรอบคอบ ไม่เปิดข้ามเพราะจะทาให้สับสน 4. อ่านคาอธิบายและคาถามช้า ๆ ให้เข้าใจ คิดให้ดี แล้วจึงตอบคาถามลงในกระดาษเปล่า อย่าขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในบทเรียนสาเร็จรูปนี้ 5. เมื่อตอบคาถามเสร็จกรอบหนึ่ง จึงเปิดดูคาตอบในกรอบต่อไป เพื่อตรวจสอบดูว่าถูกหรือผิด ถ้าตอบถูกจงทากรอบต่อไป ถ้าตอบผิด ให้ย้อนกลับไปอ่านทบทวน ทาความเข้าใจกับเนื้อเรื่องเดิมอีกครั้ง เมื่อเข้าใจดีแล้วจึงแก้คาตอบที่ผิดให้ถูกต้อง 6. ศึกษาเนื้อเรื่องไปเรื่อย ๆ “เหนื่อยก็พัก” สักครู่แล้วค่อยศึกษาต่อไป 7. เมื่อศึกษาจบทุกกรอบแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วย เสร็จแล้วตรวจคาตอบในเฉลยหน้าต่อไป เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง ข
  5. 5. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ พ 1.1 : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ตัวชี้วัด พ 1.1 ม.1/1 อธิบายความสาคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น พ 1.1 ม.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ ให้ทางานตามปกติ ค
  6. 6. สารบัญ เรื่อง หน้า คาแนะนาสาหรับครู ...................................................................................................... ก คาแนะนาสาหรับนักเรียน .............................................................................................. ข มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ..................................................................................... ค แบบทดสอบก่อนเรียน ................................................................................................... 1 กรอบที่ 1 ความสาคัญของระบบต่อมไร้ท่อ ............................................................ 5 กรอบที่ 2 โครงสร้างและการทางาน ...................................................................... 8 กรอบที่ 3 วิธีดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ทางานตามปกติ .................................... 14 บทสรุป ......................................................................................................................... 19 แบบฝึกหัด ................................................................................................................... 20 แบบทดสอบหลังเรียน .................................................................................................. 22 บรรณานุกรม ................................................................................................................ 25

×