Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Know4

217 views

Published on

ความสัมพันธ์ของด้านและมุม

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Know4

  1. 1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธ์ของด้านและมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การหาอัตราส่วนตรีโกณมิติจากความสัมพันธ์ของด้าน ให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีมุม C เป็นมุมฉาก จากรูปจะได้ sin A = c a , cos B = c a  sin A = cos B cos A = c b , sin B = c b  cos A = sin B tan A = b a , tan B = a b = a b 1  tan A = Btan 1 A B C b a c
  2. 2. ตัวอย่างที่ 1 จงหาค่าของไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์ของมุม A และ มุม B จากรูปที่กาหนดให้ วิธีทา จากรูป sin A = 13 5 cos A = 13 12 tan A = 12 5 12 5 หาค่าของ sin B , cos B และ tan B ดังนี้ sin B = cos A = 13 12 cos B = sin A = 13 5 tan B = Atan 1 = 5 12 การหาอัตราส่วนตรีโกณมิติจากความสัมพันธ์ของมุม จากรูปมุม A และ B มีความสัมพันธ์กันดังนี้ ^ A = 90 - ^ B และ ^ B = 90 - ^ A จาก sin A = cos B จะได้ sin A = cos(90o - A) cos A = sin B จะได้ cos A = sin(90o - A) tan A = Btan 1 จะได้ tan A = )90tan( 1 Ao  B A C 5 12 13 A B C b a c
  3. 3. ตัวอย่างเช่น sin 30o = cos(90o - 30o ) = cos60o cos 30o = sin(90o - 30o ) = sin60o tan 30o = )3090tan( 1 oo  = o 60tan 1 จากความสัมพันธ์ข้างต้น สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทั้งสามได้คือ tan A = B A cos sin ตัวอย่างที่ 2 ให้ sin 6 = 0.105 และ cos 6 = 0.995 จงหาค่าของ 1. cos 84 2. sin 84 วิธีทา 1) จาก cos A = sin (90 - A) จะได้ cos 84 = sin (90 - 84 ) = sin 6 = 0.105 2) จาก sin A = cos (90 - A) จะได้ sin 84 = cos (90 - 84 ) = cos 6 = 0.995

×