Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wordpress

171 views

Published on

คู่มือการใช้ wordpress

Published in: Education
 • Be the first to comment

Wordpress

 1. 1. คู่มือ การใช้งาน Blog ที่ Wordpress.com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. คานา ปัจจุบัน Social Media เป็นสื่อที่มีบทบาทเป็นอย่างมาก และยังเข้ามามีบทบาทกับระบบ การศึกษาด้วย สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้ Social Media ใน กระบวนการจัดการเรียนการสอนขึ้น โดยปลูกฝังให้เกิดการนาเอาเทคโนโลยี Social Media มาเป็น เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง “Wordpress.com” ก็เป็นหนึ่งในหลาย เครื่องมือที่ใช้ในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย จึงได้จัดทา “คู่มือ การใช้งาน Blog ที่ Wordpress.com” เล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป อย่างไรก็ตามคู่มือเล่มนี้อาจมีข้อบกพร่องต่างๆ อยู่บ้าง ผู้เรียบเรียงพร้อมที่จะรับฟัง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป คณะผู้จัดทา 23 พฤศจิกายน 2553
 3. 3. สารบัญ รายการ หน้า Wordpress.comคืออะไร 1 การสมัครเพื่อขอเข้าใช้งานบล็อก 2 การเข้าใช้งานบล็อก 3 การเปลี่ยนภาษา 4 การจัดการหน้าหลัก 5 - หน้าหลัก 5 - ในตอนนี้ 6 - เขียนอย่างเร็ว 6 - ความคิดเห็นล่าสุด 7 - ลิงก์เข้า 7 - Your Stuff 7 - ฉบับร่างล่าสุด 7 - What’s Hot 8 การจัดการเรื่อง 9 - เรื่อง 9 - Posts 9 - เขียน/เพิ่มเรื่องใหม่ 9 - การใส่รูปภาพ 10 - การใส่วีดีโอ 12 - การใส่เพลง 13 - ป้ายกากับ 14 - Categories 14 - เผยแพร่ 15 การจัดการ Categories 16 - สร้างหมวดหมู่ใหม่ 16 การจัดการ Link 18 - ลิงก์ 18
 4. 4. สารบัญ (ต่อ) รายการ หน้า - เพิ่มลิงก์ใหม่ 18 - เพิ่มลิงก์หมวดหมู่ 19 การจัดการหน้า 20 - Pages 20 - เพิ่มหน้าใหม่ 20 การจัดการรูปแบบบล็อก 21 - Themes 21 - ส่วนหัว 22 การจัดการ Widget 23 - Widget 23 - PrimaryWidget Area 23 - รายการ Widgets 24 - ค้นหา 24 - เรื่องล่าสุด 24 - คลังเก็บ 24 - หมวดหมู่ 24 - Meta 25 - Akismet 25 - Author Grid 25 - Authors 25 - Box.net file sharing 26 - Custom Menu 26 - Category Cloud 26 - Flickr 27 - Gravatar 28 - Image 31 - Meebo 32
 5. 5. สารบัญ (ต่อ) รายการ หน้า - RSS 32 - RSS Links 33 - Tag Cloud 33 - Top Posts & Pages 33 - Twitter 34 - Vodpod Videos 34 - วิธีการสมัครสมาชิก Vodpod 35 - คลังเก็บ 36 - ความคิดเห็นล่าสุด 37 - รายการคลิกสูงสุด 37 - ปฏิทิน 37 - ลงทะเบียนบล็อก 38 - ลิงก์ 38 - สถิติบล็อก 39 - หน้า 39 - เรื่องล่าสุด 39 - หมวดหมู่ 40 - ข้อความ 40 การจัดการผู้ใช้ 41 - การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ 42 - My Public Profile 43 การจัดการ Personal Settings 45 - ตัวเลือกส่วนตัว 45 - Account Details 46 การตั้งค่า 47 - ตั้งค่าทั่วไป 47 - ตั้งค่าการเขียน 47
 6. 6. สารบัญ (ต่อ) รายการ หน้า - ตั้งค่าการอ่าน 48 - ตั้งค่าสนทนา 48 - การตั้งค่าสื่อ 49 - ตั้งค่าส่วนตัว 49 - E-mail Post Change 49 - Web Hooks 50 Wordpress.com Plug In / AddOn 51 - การนาภาพProfile จาก Facebookมาใช้แทนภาพ Author/ผู้เขียน 51 - การนาภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebookมาแสดงที่บล็อก 54 - การนาสมุดเยี่ยมจาก Slide.comมาใส่ในบล็อก 57 - การนา Chatroll มาใช้กับบล็อก 59 - การใช้สัญญาอนุญาตกับบล็อก 62 - การนา QR Code มาใช้กับบล็อก 65
 7. 7. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 Wordpress.com คืออะไร Wordpress.comเป็นหนึ่งในหลาย ๆ เว็บไซด์ที่ให้บริการ Blog ซึ่ง Blog ก็คือพื้นที่ สาหรับเขียนข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยเจ้าของ Blog สามารถเข้าไปใช้งานหรืออัพเดทข้อมูล ข่าวสารได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น และผู้เข้าเยี่ยม ชมหรือผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าที่เจ้าของบล็อกอนุญาต เหตุผลที่เลือก Wordpress.comมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการยกระดับและพัฒนา บุคลากร ของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการ เรียนรู้ เนื่องจาก Wordpress.comเป็นเว็บไซด์ที่ให้บริการพื้นที่สาหรับเขียน Blog ฟรี ถึง 3GB โดย ไม่มีโฆษณา สามารถใช้งานได้ง่าย เนื่องจากไม่จาเป็นต้องใช้เทคนิคและความรู้ในการทาเว็บเยอะ มากนัก จริง ๆ แล้วไม่จาเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บเลยก็ได้ สาหรับผู้ที่เขียนจนเก่งแล้วก็ สามารถปรับแต่งได้ตามขีดจากัดของ Wordpress.comมีให้ จึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเพียงพื้นที่ สาหรับการเขียน ไม่ต้องการ Applications อื่น ๆ มากมายและหากต้องการพื้นที่เพิ่มหรือต้องการที่จะ ใช้โดเมนของตนเอง Wordpress.com ก็มีบริการเสริม โดยการซื้อพื้นที่และโดเมนเพิ่มได้ด้วยเช่นกัน
 8. 8. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 การสมัครเพื่อขอเข้าใช้งานบล็อก เข้าไปที่ WWW.WORDPRESS.COM เลือก Sign Up! จากนั้นกรอกรายละเอียดดังภาพ ข้างล่างนี้ให้ครบถ้วน เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้กด Sign Up จากนั้น wordpressจะส่งข้อความ ไปยังอีเมล์ที่ได้กรอกไว้ ใส่ URL ของบล็อก ใส่ชื่อผู้ใช้ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร ใส่รหัสผ่าน ใส่อีเมล์
 9. 9. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 กดที่ลิงก์ในอีเมล์เพื่อยืนยันการมีตัวตน เพื่อตอบรับการเป็นสมาชิก การเข้าใช้งานบล็อก ไปยัง www.wordpress.com แล้วเลือก log in เพื่อเข้าใช้งานบล็อกซึ่งได้สมัครเป็น สมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานบล็อกแล้วจะปรากฏดังภาพข้างล่างนี้ ใส่ชื่อผู้ใช้ ใส่รหัสผ่าน
 10. 10. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 การเปลี่ยนภาษา เนื่องจาก Wordpress.com มีภาษาให้เลือกมากมาย จึงสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตาม ต้องการ โดยเข้าไปที่หน้าหลัก จากนั้นเลือกเมนู Settings ---> General ---> Language เมื่อเลือกภาษา ที่ต้องการได้แล้ว ก็กด Save Change ก็จะได้ภาษาที่ต้องการ เลือก Setting เลือก General เลือก ภาษาที่ต้องการ เช่น th – ไทย
 11. 11. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 การจัดการหน้าหลัก หน้าหลักจะแสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับบล็อกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ฉบับร่าง ผู้ที่เข้ามาชมบล็อกหรือเนื้อหาที่มีความนิยมมากที่สุด หรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็น ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บล็อก ในส่วนของ หน้าหลัก จะแสดงดังภาพข้างล่างนี้ เลือก หน้าหลัก
 12. 12. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ในตอนนี้ แสดงตัวเลขสถิติ ของจานวนเรื่องที่โพสต์หน้าที่เขียน หมวดหมู่ต่าง ๆ และ ป้ายกากับรวมถึง จานวนครั้งในการแสดงความคิดเห็น จานวนความคิดเห็นที่ได้รับการอนุมัติ จานวนข้อความที่รอดาเนินการ และจานวนสแปม เขียนอย่างเร็ว หากต้องการเขียนเรื่องอย่างรวดเร็วโดยไม่อยากเข้าไปเขียนในเขียน เรื่องใหม่ เครื่องมือส่วนนี้ จะสามารถเขียนเรื่องโดยใส่หัวข้อ เนื้อเรื่อง ป้ายกากับ และ แนบไฟล์ภาพ วีดีโอ เพลง และสื่ออื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ใส่รูปภาพ ใส่วิดีโอ ใส่เสียง เพิ่มสื่อ Add Poll **รายละเอียดในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ จะอธิบายเพิ่มในการเขียนเรื่องใหม่** ใส่หัวข้อเรื่อง ใส่เนื้อเรื่อง ใส่ป้ายกากับ หากยังไม่อยากเผยแพร่ให้ เลือกบันทึกเป็นฉบับร่าง
 13. 13. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ความคิดเห็นล่าสุด เป็นการแสดง 5 ความเห็นล่าสุด ซึ่งเจ้าของบล็อกสามารถเลือกที่ จะไม่อนุมัติ ตอบกลับ แก้ไข ความเห็นสแปม หรือ Trash ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ถูกโพสต์ในบล็อกได้ ลิงก์เข้า ในส่วนนี้จะแจ้งเมื่อมีเชื่อมต่อลิงก์จากบล็อก หรือ เว็บไซต์อื่น Your Stuff จะแสดงลิงค์ที่เกิดขึ้นกับบล็อก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่โพสต์หรือความ คิดเห็นต่าง ๆ ฉบับร่างล่าสุด หากว่ามีฉบับร่างถูกบันทึกไว้ก็จะแสดงรายการฉบับร่างตรงส่วนนี้
 14. 14. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 What’s Hot เป็นส่วนแสดงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Wordpress.com - ข่าว WordPress.com จะเป็นการแจ้งข่าวล่าสุดต่างๆ - บล็อกยอดนิยมวันนี้WordPress.com จะแสดงรายการบล็อกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในช่วงเวลา นั้น - ท็อปโพสต์จาก WordPress.com จะแสดงรายชื่อของผู้เขียนบล็อกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าบล็อกของผู้เขียนนั้น ๆ จะเป็นที่นิยม
 15. 15. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 การจัดการเรื่อง เรื่อง เครื่องมือนี้จะใช้สาหรับการเขียนและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ เขียน Posts แสดงรายการเรื่องต่าง ๆ ที่ถูกเขียนขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฉบับร่างหรือเรื่องที่ถูก เผยแพร่แล้ว เขียนเรื่องใหม่ เรื่อง เขียนเรื่องใหม่
 16. 16. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 เพิ่มเรื่องใหม่ คุณสมบัติของเครื่องมือต่าง ๆ ตัวหนา เพิ่มป้ายกากับอีก ตัวเอียง ตรวจคาผิด ขีดฆ่า ขยายเต็มจอ รายชื่อที่ไม่ได้เรียงลาดับ แสดง/ซ่อนเครื่องมือ รายชื่อที่เรียงลาดับ จัดหน้า BlockQoute ขีดเส้นใต้ จัดชิดซ้าย ขยายเต็มบรรทัด จัดกึ่งกลาง เลือกสีอักษร จัดชิดขวา วางเป็นตัวอักษร เพิ่ม/แก้ไขลิงก์ วางจากโปรแกรมเวิร์ด ยกเลิกการทาลิงก์ เอารูปแบบออก เพิ่ม custom character Outdent Indent ย้อนกลับ ทาซ้า ช่วยเหลือ ใส่ชื่อเรื่อง ใส่เนื้อเรื่อง เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ สาหรับการเขียนเรื่อง
 17. 17. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 อัพโหลด/เพิ่มสื่อต่าง ๆ ใส่รูปภาพ ใส่วิดีโอ ใส่เสียง เพิ่มสื่อ Add Poll - การใส่รูปภาพ คลิกเลือกไฟล์ภาพในเครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อใส่ในเรื่อง ในส่วนนี้ไม่จาเป็นต้องใส่ รายละเอียด เลือกตาแหน่งและขนาดของภาพ เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิกใส่เข้าใน เรื่อง
 18. 18. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 - การใส่วิดีโอเนื่องจาก wordpress.comไม่สนับสนุนให้ อัพโหลดโดยตรงจึงขอแนะนาให้ นาไฟล์วิดีโอไปฝากไว้ที่ www.youtube.comหรือเว็บไซต์ที่รับฝากไฟล์วีดีโอ แล้วจึงนาลิงก์ มาใส่ในเรื่องที่เขียน เมื่อได้วีดีโอที่ต้องการแล้ว ให้คัดลอกลิงก์มาว่าที่เมนูวิดีโอ หรือจะเขียนโค้ดก็ได้เช่นกัน คือ [youtube ที่อยู่ของวีดีโอ(URL)] จะเขียนได้ตามนี้ [youtube http://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs] คัดลอกลิงก์จาก youtube มาวางที่นี่ กดเมนู Share ซึ่งอยู่ใต้วิดีโอ แล้วคัดลอกลิงก์ เพื่อนาไปวางที่เมนูวิดีโอใน Wordpress.com
 19. 19. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 - การใส่เพลง จะคล้ายกับการใส่วีดีโอ คือต้องนาไฟล์ไปฝากไว้ที่เว็บไซด์อื่นก่อน จากนั้นนา ลิงค์มาใส่ที่ Wordpress.comและเนื่องจากมีข้อจากัดบางอย่าง จึงจาเป็นต้องเขียนเป็นโค้ด เท่านั้น ซึ่งจะเขียนโค้ดได้ดังนี้ [audio ที่อยู่ของเพลง (URL)] ที่อยู่ลิงก์ฝากเพลง (URL)
 20. 20. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 ป้ ายกากับใส่คาจากัดความของเรื่องที่เขียน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นเจอบล็อกจาก Google ได้ง่ายขึ้น ซึ่งควรจะใช้คาสั้น ๆ และใช้เครื่องหมาย , (comma) เพื่อคั่นระหว่างข้อความ Categories หมวดหมู่ต่าง ๆ เมื่อเขียนเรื่องเรียบร้อยแล้ว ก็เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ เพื่อจัดเข้ากลุ่ม หากไม่ได้เลือกหมวดหมู่ wordpress.comจะจัดเข้าหมวดหมู่ Uncatagorized โดย อัตโนมัติ ซึ่งการจัดหมวดหมู่จะอธิบายต่อไป
 21. 21. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 เผยแพร่ เป็นการจัดการเรื่องที่เขียนว่าจะให้อยู่ในสถานะใด ไม่ว่าจะเป็น ฉบับร่าง การ ตั้งเวลาเผยแพร่ หรือ เผยแพร่ทันที - เมื่อเขียนเรื่องแล้ว ยังไม่อยากเผยแพร่ ก็ให้บันทึกเป็นฉบับร่างไว้ก่อน แล้วค่อยกลับมา เผยแพร่ที่หลังได้ - ถ้าหากอยากจะกาหนดเวลาในการเผยแพร่ ก็ให้เลือก การเผยแพร่ทันที และกาหนดเวลาใน การที่จะเผยแพร่เรื่องที่เขียน เมื่อกาหนดเรื่องแล้ว ต้องกดเผยแพร่ ไม่เช่นนั้นเรื่องที่ถูกตั้งเวลา ไว้จะไม่ถูกส่งไปที่หน้าบล็อก - ส่วนในกรณีที่อยากจะเผยแพร่ทันที ก็ให้กดเผยแพร่ได้เลยโดยไม่ต้องตั้งเวลา หรือ บันทึก เป็นฉบับร่าง
 22. 22. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 การจัดการ Categories สร้างหมวดหมู่ใหม่ เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการจัดเรื่องที่เขียนให้เป็นหมวดหมู่ เช่น แบบฝึก ใบงาน การบ้าน เป็นต้น ซึ่งในหมวดหมู่ใหญ่สามารถมีหมวดหมู่ย่อยได้อีก เช่น หมวดหมู่ ใหญ่ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะมีหมวดหมู่ย่อย เป็นกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น และในหมวดหมู่ย่อยก็สามารถมีหมวดหมู่ ย่อยได้อีกเช่น ภาษาไทย ก็จะมีหมวดหมู่ย่อยเป็น เนื้อหาวิชา แผนการสอน แบบฝึกหัด ใบงาน การบ้าน เป็นต้น ใส่ชื่อหมวดหมู่ หมวดหมู่ใหญ่ ซึ่งภายในหมู่ เพลง อาจจะมีหมวดหมู่ย่อย เป็น เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง หรือ เพลงเพื่อชีวิต
 23. 23. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 ภาพข้างล่างนี้แสดงจานวนหมวดหมู่ทั้งหมด ซึ่งจะสามารถลบหมวดหมู่ที่ไม่ต้องการได้ ที่นี่ โดยเรื่องที่ถูกบันทึกอยู่ในหมวดหมู่ที่ถูกลบ จะย้ายไปอยู่ที่หมวดหมู่ Uncategorized หรือ หมวดหมู่หลัก จึงไม่ต้องกังวลว่าเมื่อลบหมวดหมู่แล้ว เรื่องที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น ๆ จะหายไป รายการหมวดหมู่
 24. 24. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18 การจัดการ Link ลิงก์ จะแสดงรายการลิงก์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับบล็อก เพิ่มลิงก์ใหม่ หากต้องการเพิ่มลิงก์ใหม่ให้ทาตามขั้นตอนข้างล่างนี้ รายการลิงก์ทั้งหมด ใส่ที่อยู่เว็บ/บล็อก เพิ่มลิงก์ ใส่ชื่อเว็บลิงก์ คาขยายความไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้
 25. 25. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 เพิ่มลิงก์หมวดหมู่ ใส่ชื่อลิงก์หมวดหมู่ เพิ่มลิงก์หมวดหมู่
 26. 26. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 การจัดการหน้า Pages แสดงรายการหน้าทั้งหมดที่จะแสดงบนบล็อก เพิ่มหน้าใหม่ จะเหมือนกับการเขียนเรื่องใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการเผยแพร่ รายการหน้าทั้งหมด ใช่ชื่อหน้าใหม่ การเขียนเรื่องในหน้าใหม่ จะ เหมือนกับการเขียนเรื่องใหม่ ย้อนกลับไปอ่านเพิ่มเติมที่ “การเขียนเรื่องใหม่”
 27. 27. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 การจัดการรูปแบบบล็อก Themes จะเป็นหน้าตาของบล็อก ซึ่งมีให้เลือกมากมาย ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของการใช้งาน ซึ่งในแต่ละ Themesก็จะมีข้อจากัดแตกต่าง กันไป เช่น มีหัว/ไม่มีหัว มี2 คอลัมภ์/ 3 คอลัมภ์ เป็นต้น การจัดการ Themes โดยปกติแล้วแต่ละ Themes จะมีข้อจากัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง จะอธิบายรายละเอียดไว้ในแต่ละ Themes อยู่แล้ว สาหรับการจัดการ Themesนั้น สามารถเข้าไป แก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นหลัง (ในกรณีที่ Themesนั้น อนุญาตให้แก้ไข) ส่วนหัว หรืออื่น ๆ ในกรณีที่อยากเปลี่ยน Themes ใหม่ Wordpress.com ก็จะมีThemesให้เลือกมากมาย ซึ่งสามารถเลือกได้ตามลักษณะการใช้งานหรือความพอใจ จัดการ Themes ตัวอย่างThemes ที่มีให้เลือก ส่วนนี้จะอธิบายว่าTheme นั้น ๆ ทาอะไรได้บ้าง เข้าไปจัดการ Themes
 28. 28. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 ส่วนหัว ในส่วนนี้จะมีเฉพาะบางThemesที่มีส่วนหัวเท่านั้น จึงจะ สามามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะต้องกาหนดขนาดของภาพให้พอดี กับขนาดของส่วนหัวเดิม เช่น 940 x 198 pixels เป็นต้น ใส่ส่วนหัว เมื่อเลือกภาพที่จะใช้เป็นส่วนหัวของบล็อกได้แล้ว จะมี ภาพให้ดูก่อน หากไม่พอใจ ก็สามารถแก้ไขได้อีกครั้ง ตัวอย่างส่วนหัวของบล็อกที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว การปรับเปลี่ยนส่วนหัวสามารถทาได้ เฉพาะ Themesที่มีหัวเท่านั้น เลือกภาพที่จะใช้เป็นส่วนหัว
 29. 29. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 การจัดการ Widget รายการ Widgetsต่าง ๆ ตามภาพข้างล่างนี้ ไม่ว่าจะเป็น ค้นหา ปฏิทิน สถิติ ข้อความ เป็นต้น ซึ่ง Widgetsบางตัวจะไม่ แสดงผลในบาง Themesจึงควรพิจารณาเลือกตามลักษณะการ ใช้งาน และเหมาะสมกับ Themes Primary Widget Area จะแสดงรายการ Widget ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในบล็อก ซึ่งสามารถเพิ่มหรือเอาออกได้ในกรณีที่ต้องการเอา ออกให้คลิกที่ Widgetนั้น ๆ แล้วเลือก “ลบ” รายการ Widgets รายการ Widgetsต่าง ๆ เมื่อต้องการ ใช้ก็ลากไปวางไว้ที่ Primary Widget Area ซึ่งอยู่ทางด้านขวา เครื่องมือ Widgets รายการ Widgetที่กาลังใช้อยู่
 30. 30. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 ค้นหา เป็น Widgetที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ผู้ที่เข้ามา เยี่ยมชมบล็อกใช้ค้นหาบทความหรือข้อมูล ภายในบล็อกได้สะดวกขึ้น เรื่องล่าสุด เป็น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดง รายการเรื่องหรือบทความที่ถูกโพสต์ล่าสุด ซึ่ง สามารถเลือกจานวนเรื่องที่จะแสดงได้เริ่มต้น จาก 1 เรื่อง จนถึง 15 เรื่อง คลังเก็บ เป็น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดง จานวนเรื่องที่ถูกโพสต์แล้ว ซึ่งสามารถ แสดงผลเป็น Drop down ได้ด้วย หมวดหมู่ เป็น Widget ที่ติดตั้งไว้เพื่อแสดง รายการหมวดหมู่ทั้งหมด ซึ่งสามารถเลือกให้ แสดงผลเป็น Drop down จานวนเรื่อง หรือ ลาดับขั้นได้ ใส่หัวข้อ ใส่หัวข้อ ใส่จานวนเรื่อง ใส่หัวข้อ เลือกการแสดงผล ใส่หัวข้อ เลือกการแสดงผล
 31. 31. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25 Meta เป็น Widgetที่ติดตั้งไว้เพื่อควบคุมการ เข้าระบบ/ออกจากระบบ, ผู้ควบคุมเว็บ, feed และเวิร์ดเพรสลิงค์ Akismet เป็น Widgetที่ติดตั้งไว้เพื่อ รายงานการกรอง spam Author Gridเป็น Widgetที่ ติดตั้งไว้เพื่อแสดงรายชื่อผู้เขียน ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผู้เขียนที่ไม่ เคยเขียนด้วย Authors เป็น Widget ที่ติดตั้ง ไว้เพื่อแสดงรายชื่อผู้เขียน ทั้งหมด อาจจะรวมถึงผู้เขียนที่ ไม่เคยเขียน และแสดงจานวน เรื่องของผู้เขียนแต่ละคนด้วย ซึ่ง กาหนดให้แสดงเรื่องของผู้เขียน แต่ละคนได้สูงสุด 10 เรื่อง ใส่หัวข้อ ใส่หัวข้อ เลือกขนาด ใส่จานวนเรื่อง เลือกขนาด ใส่หัวข้อ
 32. 32. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 Box.net file sharing เป็น Widget ที่มีไว้สาหรับแชร์ ไฟล์ที่ฝากไว้ที่ www.Box.net โดยจะต้อง สมัครเป็นสมาชิกของ Box.net ด้วย และเมื่อเป็น สมาชิกแล้วจะได้รับโค้ด HTML เพื่อนามาวางที่ Widget Custom Menuเป็น Widgetที่ติดตั้งไว้เพื่อ สร้าง เมนู ที่ยังไม่มีอยู่ตอนนี้ ซึ่งจะสามารถใช้ได้ กับบางWidget เท่านั้น คลิกเพื่อสร้างเมนู รับโค้ดได้ที่นี่ คัดลอกโค้ดที่ได้มาวางที่นี่ กาหนดขนาดของกล่องไฟล์
 33. 33. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 Category Cloud เป็น Widgetที่มีไว้เพื่อ แสดงรายการหมวดหมู่ ซึ่งสามารถแสดงได้ สูงสุด 30 หมวดหมู่ และสามารถเลือกที่จะไม่ แสดงในบางหมวดหมู่ได้ด้วย Flickr เป็น Widget มีไว้เพื่อแสดงภาพที่อยู่ใน www.flickr.com โดยนาเอา URL มาใส่ใน Widget นี้ ซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิกของเว็บ ไซด์ก็ได้แต่ในกรณีที่ต้องการแสดงภาพจาก อัลบั้มภาพของตนเอง จาเป็นต้องสมัครเป็น สมาชิกก่อน จึงจะสามารถนาภาพมาแสดงที่ บล็อกได้ ใส่หัวข้อ ใส่ URL ของอัลบั้ม เลือกขนาดภาพ กาหนดจานวนภาพที่ แสดง ใส่หัวข้อ กาหนดจานวน เรื่องที่จะให้แสดง ใส่เรื่องที่ไม่ต้องการให้แสดงโดยใช้, (comma) ขั้นระหว่างเรื่อง
 34. 34. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28 Gravatar(รูปประจาตัวที่ใช้ได้ทั่ว โลก) เป็น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดง ภาพส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งภายใต้E-mail เดียวกัน ไม่ว่าจะไปแสดงความ คิดเห็นหรือใช้บริการที่เว็บไซด์ใด ก็ จะแสดงภาพนี้ด้วย ใส่อีเมล์ ใส่หัวข้อ กาหนดขนาดของภาพ
 35. 35. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 เลือกภาพที่จะใช้เป็น Gravatar / Avatar ตัดภาพ เมื่อตัดภาพเรียบร้อยแล้วคลิกที่นี่
 36. 36. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30 เลือกตั้งค่าการจัดอันดับของภาพ Gravatar / Avatar ที่ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
 37. 37. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 Image เป็น widget ที่มีไว้เพื่อลิงก์ภาพจากหน้าบล็อกซึ่งเป็นภาพขนาดย่อไปยังภาพ ขนาดเต็ม ภาพด้านซ้ายจะเป็นภาพที่อยู่หน้าบล็อก ส่วนภาพใหญ่ด้านขวาเป็นภาพขนาดเต็มซึ่ง จะแสดงเมื่อผู้ชมคลิกที่ภาพเล็ก ใส่หัวข้อ ใส่ URL ของภาพ กาหนดความกว้าง/ยาว ของภาพ ใส่ URL ของภาพ เมื่อคลิกที่ภาพเล็กจะปรากฏ เป็นภาพใหญ่
 38. 38. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 32 Meebo เป็นกล่องสนทนา ประเภทLive Chat ตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เข้าชม blog สามารถพูดคุย กับเจ้าของบล็อกได้ง่ายขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องสมัคร สมาชิกของเว็บไซด์Meeboก่อน จากนั้น คัดลอกโค้ดที่ได้มาวางที่ Widget นี้ ก็จะมีกล่อง สนทนาปรากฏที่หน้าบล็อก RSSเป็น Widgetที่มีไว้เพื่อแสดงการ feedข้อความจากเว็บไซด์ที่เราต้องการจะให้ แสดงผลที่หน้าบล็อก สมัครสมาชิก Meebo คลิกที่นี่ เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่นี่ เพื่อรับโค้ดคัดลอกโค้ดมาวาง ที่นี่ ใส่ URL ที่ต้องการ Feed ที่นี่ ใส่หัวข้อ เลือกจานวนข้อความที่ต้องการ Feed เลือกการแสดงผล
 39. 39. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 33 RSS Links เป็น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงลิงก์ ไปยังเว็บไซด์ที่ต้องการ Feed Tag Cloud เป็น Widgetที่มีไว้เพื่อแสดงป้าย กากับที่ใช้มากสุดในรูปแบบของ cloud หรือ กลุ่มแท็ก Top Posts & Pages เป็น Widget ที่มีไว้เพื่อ แสดงกระทู้และหน้าบล็อกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ภายในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงที่ผ่านไป ซึ่ง สามารถแสดงได้สูงสุดถึง 10 รายการ ใส่หัวข้อ เลือกจานวน รายการ ใส่หัวข้อ เลือกหัวข้อของการแสดง Feed เลือกรูปแบบอักษร ใส่หัวข้อ
 40. 40. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 34 Twitter เป็น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดง ข้อความจาก Twitter โดยใส่ชื่อ Twitter ของผู้ที่ เราต้องการให้แสดงที่หน้าบล็อก ซึ่งเป็น Twitter ของใครก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นของ ตนเองเท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงข้อความได้ สูงสุด 5 ข้อความ Vodpod Videos เป็น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการวีดีโอโปรด ซึ่งผู้ที่เข้าชมบล็อก จะได้เห็นและเข้าชมวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับบล็อกได้ง่ายขึ้น สมัครสมาชิก Vodpod คลิกเพื่อรับ Vodpod โค้ด คัดลอกโค้ดมาวางที่นี่ ใส่หัวข้อ/ชื่อเจ้าของ Twitter ใส่ชื่อของ Twitter เลือกจานวน รายการ
 41. 41. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35 วิธีการสมัครสมาชิก Vodpod เข้าไปที่ www.vodpod.com จากนั้นทาตามขั้นตอนดังภาพข้างล่างนี้ เลือกเว็บไซด์ที่ต้องการให้ Vodpodไปแสดงผล ในที่นี้จะเลือก Wodpress.com จากนั้น กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ใส่ชื่อผู้ใช้ ใส่รหัสผ่านอย่างน้อย 5 ตัวอักษร ใส่อีเมล์ ใส่ URL ของบล็อกที่ต้องการแสดงวีดีโอจาก Vodpod ใส่ชื่อผู้ใช้บล็อก ใส่รหัสผ่านของบล็อก
 42. 42. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 36 คลังเก็บ เป็น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงจานวน เรื่องในคลังเก็บหรือแสดงผลแบบ drop down เป็นรายการชื่อเรื่อง ขั้นตอนนี้จะไม่ทาก็ได้ คัดลอกโค้ดนี้ไปวางที่ Widget Vodpod ใส่หัวข้อ เลือกรูปแบบการแสดงผล
 43. 43. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37 ความคิดเห็นล่าสุด เป็น Widget ที่มีไว้เพื่อ แสดงรายการความคิดเห็น ซึ่งสามารถแสดง รายการความคิดเห็นได้สูงสุด 5 ความคิดเห็น จานวนการคลิกสูงสุด เป็น Widgetที่มีไว้เพื่อ แสดงรายการหัวข้อที่มีการคลิกมากที่สุดในช่วง ระยะเวลา48- 72 ชั่วโมง ปฏิทิน เป็น Widgetที่มีไว้เพื่อแสดงวันที่มีการ โพสต์ ใส่หัวข้อ เลือกจานวนความคิดเห็นที่ต้องการแสดงผล กาหนดขนาดและสีพื้นของภาพ Avatar รวมถึงสีพื้นของข้อความด้วย ใส่หัวข้อ ใส่หัวข้อ กาหนดความยาวของการแสดงผล เลือกจานวน URL ที่ต้องการ แสดงผล
 44. 44. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38 ลงทะเบียนบล็อก เป็น Widget ที่มีไว้ให้ผู้เข้าชมบล็อกสมัครเป็น สมาชิกบล็อก เพื่อรับข่าวสาร ต่าง ๆ ลิงก์ เป็น Widgetที่มีไว้เพื่อแสดงรายการลิงก์ โดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ตาม ความพอใจ ใส่หัวข้อ เลือกรูปแบบการจัดอันดับ เลือกรูแบบการ แสดงผล ใส่หัวข้อ ใส่รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณีผู้สมัคร เป็นสมาชิกของ wordpress.com ใส่รายละเอียดเพื่ออธิบาย กรณี ผู้สมัครไม่ได้เป็นสมาชิกของ wordpress.com
 45. 45. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 39 สถิติบล็อก เป็น Widgetที่มีไว้เพื่อแสดงสถิติ จานวนการเข้าชมบล็อก ซึ่งจะประมวลผลทุก ๆ 60 วินาที หน้า เป็น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการ หน้าที่มีอยู่โดยสามารถเลือกการจัดเรียงและ เลือกที่จะไม่แสดงผลในบางหน้าได้ด้วย เช่นกัน เรื่องล่าสุด เป็น Widget ที่มีไว้เพื่อแสดงรายการ เรื่องที่ถูกเขียนขึ้นล่าสุด ซึ่งสามารถกาหนดการ แสดงผลได้สูงสุด 15 เรื่อง ใส่หัวข้อ ใส่จานวนเรื่องที่ ต้องการแสดงผล ใส่หัวข้อ เลือกการจัดเรียง ใส่เลขหน้าที่ไม่ต้องการแสดงผล ใส่หัวข้อ ใส่คาอธิบาย
 46. 46. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 40 หมวดหมู่ เป็น Widgetที่มีไว้เพื่อแสดง รายการหมวดหมู่ทั้งหมด ซึ่งสามารถแสดงผล เป็น dropdown/ เรื่อง หรือ ขั้น ข้อความ เป็น Widgetที่มีไว้เพื่อเขียนข้อความ และยังรองรับ HTML ด้วย ใส่หัวข้อ เขียนข้อความ หรือคัดลอก HTML Code มาวางที่นี่ ใส่หัวข้อ เลือกการแสดงผล
 47. 47. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41 การจัดการผู้ใช้ All เป็นรายการแสดงสถานะของผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อ อีเมล์สถานะ และ จานวนเรื่องที่เขียน Add User From Community เพิ่มผู้ใช้งานบล็อกจากสมาชิกของ Wordpress.com รายการผู้ใช้งานบล็อก ใส่อีเมล์ กาหนดบทบาท
 48. 48. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 42 การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ Add Existing User เป็นการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้ใช้บล็อกผ่านทางอีเมล์ และสามารถกาหนดบทบาทได้4 ระดับ คือ ผู้ควบคุมเว็บผู้เขียน ผู้สนับสนุน และ ผู้ตรวจทาน Create New User เป็นการสร้างและเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าในบล็อก ใส่อีเมล์ กาหนดบทบาท ใส่ชื่อผู้ใช้ ใส่อีเมล์ กาหนดบทบาท
 49. 49. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 43 Invites เป็นการส่งคาเชิญไปยังเพื่อนหรือบุคคลที่ต้องการให้เข้ามาเป็นสมาชิกบล็อก My Public Profile Basic Details เป็นการบอกรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับบล็อก เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมบล็อก ได้ทราบว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกเกี่ยวกับอะไร เจ้าของบล็อกคือใคร ใส่ชื่อ นามสกุล และ อีเมล์ ใส่ข้อความเพื่อเชิญมาเป็นสมาชิก ใส่ชื่อ นามสกุล ใส่ชื่อที่ต้องการให้ปรากฏสู่สาธารณะ
 50. 50. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 44 Contacts เติมรายละเอียดข้างล่างนี้ เพื่อให้ผู้ชมสามารถติดต่อกับเจ้าของบล็อกได้ Photos อัพโหลดภาพเพื่อเป็นภาพประจาตัวได้จานวนมาก Linksใส่ลิงก์ที่เจ้าของบล็อกชอบที่นี่ ซึ่งจะแสดงรวมที่หน้าประวัติส่วนตัว ใส่ URL ใส่คาอธิบายลิงก์ ตรงส่วนนี้ไม่จาเป็นต้องกรอกให้ครบ เพิ่มรูปภาพประจาตัว
 51. 51. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 45 การจัดการ Personal Settings ตัวเลือกส่วนตัว ในส่วนนี้ให้คงไว้ไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าก็ได้ เลือกรูปแบบภาษา กรณีเป็นผู้ใช้หลายบล็อก เลือกบล็อกหลักที่นี่
 52. 52. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 46 Account Details เป็นการจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ URL ของเว็บไซด์และรหัสผ่านของบล็อก ใส่อีเมล์สาหรับการแจ้งเตือน ลิงก์อัตโนมัติเมื่อมีการแสดงความ คิดเห็น แก้ไขรหัสผ่าน
 53. 53. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 47 การตั้งค่า ตั้งค่าทั่วไป เป็นการตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับบล็อก ค่าการเขียน เป็นการกาหนดค่าและจัดการเกี่ยวกับการเขียน ใส่ชื่อบล็อก ใส่คาอธิบายบล็อก ใส่อีเมล์ กาหนดความกว้างของช่องการเขียน เพื่อให้ สะดวกในการเขียนมากขึ้น ควรตั้งค่าไว้ที่ 20 เส้น กาหนดหมวดหมู่เรื่องหลักและลิงก์หลัก
 54. 54. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 48 กาลังอ่านการตั้งค่า เป็นการจัดการการแสดงผลของเรื่องล่าสุดและหน้าที่คงที่ ซึ่ง สามารถกาหนดจานวนเรื่องที่จะแสดงผลที่หน้าบล็อกได้สูงสุด 10 เรื่อง ตั้งค่าสนทนา ในส่วนนี้ให้คงไว้ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยน เลือกการแสดงผลโดย เรื่องล่าสุดหรือหน้าคงที่ กาหนดจานวนเรื่อง ที่จะให้แสดงที่หน้า บล็อก กาหนดหมวดหมู่เรื่องหลักและลิงก์หลัก
 55. 55. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 49 การตั้งค่าสื่อ เป็นการกาหนดขนาดของภาพ ซึ่งไม่จาเป็นต้องเปลี่ยน ตั้งค่าส่วนตัว เป็นการตั้งค่าการแสดงผลของบล็อก Email Post Changes เป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล์
 56. 56. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 WebHooks เป็นการแจ้งความเคลื่อนไหวของบล็อกไปยังเว็บไซด์ต่าง ๆ เช่น Facebook Twitter เป็นต้น แสดงรายการเว็บไซด์ เลือกรายการ hook ใส่ URL ของเว็บไซด์ที่ต้องการ hook
 57. 57. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 Wordpress.com Plug In / Add On นอกจาก Widget ต่าง ๆ ที่ Wordpress มีให้แล้ว ยังสามารถนา Add Onอื่น ๆ มาใช้กับ บล็อกได้อีกด้วย ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ การนาภาพ Profile จาก Facebook มาใช้แทนภาพ Author / ผู้เขียน หากว่าเป็นสมาชิก Facebookอยู่แล้ว และไม่อยากให้เกิดการเสียเวลาในการเปลี่ยนภาพ ของเจ้าของบล็อกบ่อย ๆ ก็สามารถใช้ภาพ Profile มาใช้แทนได้เปลี่ยนครั้งเดียวได้ถึง 2 เว็บไซด์ ถือ ว่าคุ้มค่าเลยทีเดียว เข้าไปที่ ข้อมูลส่วนตัว ----> สร้างเครื่องหมายข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะอยู่ด้านขวาล่างสุด ถ้าหากว่าหาไม่เจอ ให้เข้าไปที่ลิงก์นี้ http://www.facebook.com/badges/profile.php สาหรับ เครื่องหมายข้อมูลส่วนตัว ที่สามารถนามาใช้ได้กับ Wordpress.comจะมีอยู่สองรายการคือ แถบป้าย ข้อมูลส่วนตัว และแถบป้ายรูปภาพ ส่วนรายการอื่น ๆ ไม่สามารถแสดงผลที่ Wordpress.comได้ใน ที่นี้จะแนะนาวิธีนาภาพProfile จาก Facebookไปใช้แทน ภาพ Author ในบล็อก เลือก แถบป้ ายข้อมูลส่วนตัว แล้วไปที่ แก้ไขแถบป้ ายนี้ เพื่อแก้ไขการแสดงผล คลิกเพื่อแก้ไข
 58. 58. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 52 เลือกการแสดงผลได้ตามต้องการ แต่หากข้อมูลที่ให้ไว้ที่ Facebookเป็นภาษาไทย การ แสดงผลจะเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก จึงขอแนะนาให้เลี่ยงที่จะเลือกการแสดงผลของรายการที่เป็น ภาษาไทย หรือในทางที่ดีที่สุดคือ เลือกเพียง รูปภาพประจาตัว ก็พอ ส่วนการจัดวางจะให้จัดวางใน รูปแบบใดก็เลือกได้เลย จากนั้นก็กดบันทึก เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้คัดลอกโค้ดที่ได้ไปวางที่ Widget > ข้อความ ใน Wordpress.com รูป Profile จาก Facebookก็จะไปแสดงผลที่หน้าบล็อกโดยอัตโนมัติ คัดลอกโค้ดที่นี่ เนื่องจากมีข้อมูลที่เป็นภาษาไทยการ แสดงผลจึงเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก
 59. 59. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 53 ซึ่งจะปรากฏภาพ Profile ดังภาพข้างล่างนี้ และเพื่อไม่ให้มีข้อความเกะกะดังภาพข้างบน ก่อนจะนาโค้ดไปวางที่ Widget > ข้อความ ให้ลบข้อความที่เป็นสีแดงดังภาพข้างล่างออกไปก่อน เป็นอันจบขั้นตอนการนาภาพ Profile จาก Facebookมาใช้แทนภาพ Author ในบล็อก การนาภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebook มาแสดงที่หน้าบล็อก ข้อความที่ไม่ต้องการ ลบข้อความที่ไม่ต้องการ
 60. 60. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 54 วิธีการนาภาพในอัลบั้มภาพจาก Facebookมาแสดงที่หน้าบล็อก จะคล้ายกับการนาภาพ Profile มาใช้ เข้าไปที่ http://www.facebook.com/badges/profile.php เลือก แถบป้ ายรูปภาพ แล้วไปที่ แก้ไขแถบป้ ายนี้ เพื่อแก้ไขการแสดงผล เลือกการแสดงผลได้ตามต้องการ ทั้งการจัดวางและจานวนรูปภาพ ซึ่งสามารถเลือก จานวนรูปภาพที่ต้องการแสดงผลได้สูงสุด 8 ภาพ ซึ่งภาพที่จะแสดงผลจะเป็นภาพล่าสุดที่ถูกโพสต์ โดยภาพที่จากอัลบั้มภาพจาก Facebookจะแสดงผลที่บล็อกได้ก็ต่อเมื่ออัลบั้มภาพนั้นถูกตั้งค่าความ เป็นส่วนตัวไว้ให้สามารถชมได้ทุกคน สาหรับการแก้ไขการตั้งค่าอัลบั้มภาพใน Facebookให้ไปที่อัลบั้มภาพที่ต้องการ แสดงผล แล้วเลือก แก้ไขข้อมูลอัลบั้ม จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็น ทุกคน คลิกเพื่อแก้ไข เลือกการแสดงผล ตัวอย่างภาพ
 61. 61. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 55 เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้คัดลอกโค้ดที่ได้ไปวางที่ Widget > ข้อความ ใน Wordpress.com รูป Profile จาก Facebookก็จะไปแสดงผลที่หน้าบล็อกโดยอัตโนมัติ เหมือนกับภาพ Profile เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว คัดลอกโค้ดที่นี่
 62. 62. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 56 และเพื่อไม่ให้มีข้อความเกะกะอัลบั้มภาพที่แสดง ให้ลบข้อความที่เป็นสีแดงดังภาพ ข้างล่างนี้ออกไป ส่วนตรงชื่อจะไม่ลบก็ได้ ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างภาพที่แสดงผลที่หน้าบล็อก ซึ่งสามารถลิงก์ไปที่อัลบั้มเต็มใน Facebookได้ ลบข้อความที่ไม่ต้องการ
 63. 63. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 57 การนาสมุดเยี่ยมจาก Slide.comมาใส่ในบล็อก เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมบล็อกมีที่สาหรับลงชื่อเยี่ยม ในที่นี้ขอแนะนาวิธีการนาสมุดเยี่ยมจาก Slide.comมาใช้ก่อนอื่นต้องไปสมัครสมาชิก http://slide.com ซึ่งในที่นี้จะไม่ขออธิบายวิธีการสมัคร เนื่องจากเชื่อว่าทุกท่านสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง จากนั้นลงชื่อเข้าใช้แล้วทาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ได้เลย เลือกสร้างสมุดเยี่ยม จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและสามารถดัดแปลงสมุด เยี่ยมให้เป็นแบบของตนเองได้ตามใจชอบ จากนั้นกดบันทึกเพื่อรับโค้ด เลือกสร้างสมุดเยี่ยม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 64. 64. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 58 จากนั้นเลือกเว็บไซด์ที่ต้องการใช้สมุดเยี่ยมนี้ ซึ่งจะมีรายการเว็บไซด์ต่าง ๆ อยู่ทางด้าน ขวามือ ในที่นี้จะเลือก Wordpress.comเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส่งไปในที่ที่ไม่ต้องการ ควรคัดลอกโค้ด ไปวางจะดีกว่า ซึ่งในที่นี้จะไปวางที่เรื่องใหม่ หรือ หน้าใหม่ก็ได้ เมื่อนาสมุดเยี่ยมไปใส่ในบล็อกจะได้สมุดเยี่ยมดังภาพข้างล่างนี้ คัดลอกโค้ดนี้ไปวางที่ wordpress
 65. 65. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59 การนา Chatroll มาใช้กับบล็อก เนื่องจากมีปัญหากับ Meebo ซึ่งเป็น Widgetหนึ่งของ Wordpress.comที่มีคุณสมบัติ เป็น Chat Box หรือกล่องสนทนา จึงมองหา Live Chat ตัวอื่นซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนัก แต่ก็สามารถ นามาใช้แทนกันได้Live Chat ที่ว่าก็คือChatroll วิธีการนามาใช้ก็ไม่ยาก เพียงเข้าไปที่ http://chatroll.com/signup จากนั้นทาตามขั้นตอนข้างล่างนี้ ซึ่งในที่นี้จะแนะนาวิธีการสมัครเข้าใช้ จาก Facebook จะต้องอนุญาตให้Facebookเชื่อมต่อกับ Chatroll คลิกที่นี่เพื่อขอเข้าใช้Chatroll คลิกที่นี่เพื่ออนุญาต
 66. 66. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 60 เลือก Create a new live event เพื่อสร้างห้องแชตใหม่ ใส่ชื่อห้องแชต จากนั้นกด Continue เพื่อทาขั้นตอนต่อไป เลือกบล็อกที่ต้องการนาไปใช้ในที่นี่จะเลือก Wordpress.com คลิกที่นี่ ใส่ชื่อห้องแชตที่นี่
 67. 67. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 61 จากนั้นคัดลอกโค้ดที่ได้ไปวางที่ Widget > ข้อความ ในหน้า Dashboard/หน้าหลัก ที่ Wordpress.com เมื่อนาไปวางที่ Wordpress.comแล้ว จะปรากฏลิงก์ไปที่ห้องแชตตามภาพข้างล่างนี้ คัดลอกโค้ดที่นี่
 68. 68. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 62 การใช้สัญญาอนุญาตกับบล็อก ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรจัดตั้ง ขึ้นขยายขอบข่ายของการใช้สื่อต่างๆ ให้กว้างขึ้นโดยไม่จากัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญา อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญา อนุญาตย่อยออกสาหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือ ทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะที่ยังคงสงวนสิทธิอื่นๆไว้ได้โดยการใช้สัญญาอนุญาตหลายหลาก รูปแบบ ซึ่งรวมถึง การยกให้เป็นสาธารณสมบัติหรือสัญญาอนุญาตแบบเปิดทั้งหลาย โดยมี จุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ รายละเอียดของแต่ละสัญญาอนุญาตนั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นของสัญญา และประกอบไปด้วย ตัวเลือกจากสี่เงื่อนไข แสดงที่มา (Attribution - by) :อนุญาตให้ผู้อื่นทาซ้า แจกจ่าย หรือแสดงและนาเสนอ ชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีที่ผู้นั้นได้แสดงเครดิตของ ผู้เขียนหรือผู้ให้อนุญาตตามที่ระบุไว้ ไม่ใช้เพื่อการค้า (Noncommercial - nc) : อนุญาตให้ผู้อื่นทาซ้า แจกจ่าย หรือแสดงและ นาเสนอชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีที่ไม่นาไปใช้ ในทางการค้า ไม่ดัดแปลง (No Derivative Works - nd) :อนุญาตให้ผู้อื่นทาซ้า แจกจ่าย หรือแสดง และนาเสนอชิ้นงานดังกล่าวในรูปแบบที่ไม่ถูกดัดแปลงเท่านั้น อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike - sa) :อนุญาตให้ผู้อื่นแจกจ่ายงานดัดแปลง ได้ เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ (ดู copyleft) เงื่อนไขเหล่านี้สามารถใช้ประกอบได้มากที่สุด 6 แบบ ได้แก่ แสดงที่มา (cc-by) แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า (cc-by-nc) แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง (cc-by-nc-nd) แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน (cc-by-nc-sa)
 69. 69. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 63 แสดงที่มา-ไม่ดัดแปลง (cc-by-nd) แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน (cc-by-sa) จะเห็นได้ว่า ทุกแบบล้วนมีการแสดงที่มา (by) เสมอ ผู้อื่นสามารถนาผลงานไปใช้ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่ต้องทาตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้หากจะนาไปใช้นอกเหนือจากที่กาหนด ก็จาเป็นต้องติดต่อเพื่อขออนุญาตอีกที (ที่มา: http://th.wikipedia.org ) วิธีการติด CC ให้กับบล็อกก็ไม่ยาก โดยเข้าไปที่ http://creativecommons.org/choose/?lang=th จากนั้นเลือกลักษณะการอนุญาตที่ต้องการ ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ต้องการใช้สัญญาอนุญาต
 70. 70. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 64 เลือกรูปแบบของสัญญาอนุญาตที่ต้องการให้แสดงที่บล็อก จากนั้นคัดลอกโค้ดไปวางที่ Widget > ข้อความ ก็จะปรากฏสัญญาครีเอทีฟคอมมอนส์ที่ บล็อก ภาพข้างล่างนี้เป็นตัวอย่าง สัญญาที่ปรากฏที่บล็อก ตัวอย่างรูปแบบที่ เลือก
 71. 71. คู่มือการใช้งาน Blog ที่ Wordpress.Com สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 65 การนา QR Code มาใช้กับบล็อก เพื่อให้สามารถเข้าถึงบล็อกได้ง่ายขึ้น จึงแนะนาให้นา QR Code มาใช้กับบล็อก โดยเข้า ไปที่ http://qrcode.kaywa.com/ จากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ก็จะได้QR Code มาติด บล็อก ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ QR Code เพิ่มเติมได้ที่ http://beta.i3.in.th/content/view/313 โดยคัดลอกโค้ดไปวางที่ Widget > ข้อความ ก็จะได้QR Code ติดบล็อกดังภาพข้างล่าง นี้ คัดลอกโค้ดที่นี่ เลือกขนาด ใส่ URL ของบล็อก

×