Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เล่ม 1 คำนาม

4,488 views

Published on

คำนาม

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

เล่ม 1 คำนาม

  1. 1. บทเรียนสาเร็จรูป คาและหน้าที่ของคา นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ม.๑ คานาม เล่มที่ ๑
  2. 2. คำนำ บทเรียนสาเร็จรูป คาและหน้าที่ของคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จัดทา ขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งยังสามารถประเมินผลการ เรียนด้วยตนเองได้ในชั่วระยะหนึ่ง แต่ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จึงจะรู้ว่ามี ความสามารถในด้านสติปัญญา ในการแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด สาระที่ปรากฏอยู่ในบทเรียนสาเร็จรูป นั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ บทเรียนสาเร็จรูป คาและหน้าที่ของคา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีจานวน ทั้งหมด ๗ เล่ม ได้แก่ เล่มที่ ๑ คานาม เล่มที่ ๒ คาสรรพนาม เล่มที่ ๓ คากริยา เล่มที่ ๔ คาวิเศษณ์ เล่มที่ ๕ คาบุพบท เล่มที่ ๖ คาสันธาน เล่มที่ ๗ คาอุทาน บทเรียนสาเร็จรูปเล่มนี้ เป็นเล่มที่ ๑ คานาม ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับคาและหน้าที่ของคา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถ นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ศึกษานอกเวลาเรียนเพิ่มเติมเป็นการทบทวนเนื้อหา และสามารถใช้กับนักเรียน ที่ขาดเรียนบ่อยทาให้เรียนไม่ทันเพื่อนได้มากพอสมควร นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ครูชานาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
  3. 3. คาแนะนาสาหรับครู ๑. ใช้บทเรียนสาเร็จรูปชุดนี้ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คานาม ๒. ศึกษาบทเรียนสาเร็จรูปตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบสุดท้าย ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมให้เข้าใจ ก่อน ๓. ศึกษาว่ากิจกรรมในกรอบใดที่ครูต้องเป็นผู้ให้คาแนะนาช่วยเหลือ หรือให้คาปรึกษาบ้าง ๔. ชี้แจงให้นักเรียนอ่านคาแนะนาในการใช้บทเรียนสาเร็จรูป และปฏิบัติตามทุกขั้นตอน ทุกกรอบ ทั้งเนื้อหา กิจกรรม คาถาม คาตอบหรือแบบทดสอบ ก่อนเรียนและ หลังเรียน ก
  4. 4. คาแนะนาสาหรับนักเรียน บทเรียนที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่นี้เรียกว่า บทเรียนสาเร็จรูป ไม่ใช่แบบทดสอบ นักเรียนจะ สามารถเรียนรู้ในเรื่อง “คานาม” ได้ด้วยตนเอง ขอให้นักเรียนทาตามคาแนะนาต่อไปนี้ ๑. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนทาแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด ๒. ก่อนที่นักเรียนจะศึกษา ควรทาแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นอันดับแรก ๓. ตั้งใจทาและศึกษาเนื้อเรื่องไปตามลาดับทีละกรอบอย่างรอบคอบ ไม่เปิดข้ามเพราะจะทาให้สับสน ๔. อ่านคาอธิบายและคาถามช้า ๆ ให้เข้าใจ คิดให้ดี แล้วจึงตอบคาถามลงในกระดาษเปล่า อย่าขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในบทเรียนสาเร็จรูปนี้ ๕. เมื่อตอบคาถามเสร็จกรอบหนึ่ง จึงเปิดดูคาตอบในกรอบต่อไป เพื่อตรวจสอบดูว่าถูกหรือผิด ถ้าตอบถูกจงทากรอบต่อไป ถ้าตอบผิด ให้ย้อนกลับไปอ่านทบทวน ทาความเข้าใจกับเนื้อเรื่องเดิมอีกครั้ง เมื่อเข้าใจดีแล้วจึงแก้คาตอบที่ผิดให้ถูกต้อง ๖. ศึกษาเนื้อเรื่องไปเรื่อย ๆ “เหนื่อยก็พัก” สักครู่แล้วค่อยศึกษาต่อไป ๗. เมื่อศึกษาจบทุกกรอบแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วย เสร็จแล้วตรวจคาตอบในเฉลยหน้าต่อไป เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง ข
  5. 5. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๑/๓ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค ค
  6. 6. สารบัญ เรื่อง หน้า คาแนะนาสาหรับครู ...................................................................................................... ก คาแนะนาสาหรับนักเรียน .............................................................................................. ข มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ..................................................................................... ค แบบทดสอบก่อนเรียน ................................................................................................... ๑ กรอบที่ ๑ ความหมายของคานาม ........................................................................... ๕ กรอบที่ ๒ ชนิดของคานาม ..................................................................................... ๘ กรอบที่ ๓ หน้าที่ของคานาม .................................................................................. ๑๓ บทสรุป ......................................................................................................................... ๑๖ แบบฝึกหัด ................................................................................................................... ๑๗ แบบทดสอบหลังเรียน .................................................................................................. ๑๙ บรรณานุกรม ................................................................................................................ ๒๒

×