Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เดิมชื่อ โรงเรียนวัดบางพระ (วัฒนาประชาสรรค์) ตั้งอยู่บริเวณวัดบางพระ ตาบลบางพระอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งเ...
ในปีพ.ศ. 2515ได้งบประมาณก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่จากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2516 ได้รับจัดสรร และกรมการปกครองได้จัดเงิ...
และถังเก็บน้าฝนหลังโรงเรียน เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากท่านมาก จึงได้ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเป็...
จานวนนักเรียน (คน)     ระดับชั้น           ชาย   หญิง   รวมอนุบาล 1        9   13    2...
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดบางเนตรโรจน์อุปถัมภ์                       ผู้อานวยการโรงเรียน   ...
ภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              หลัก             นิติธรรม       ...
โรงเรียนดีประจาตาบล  มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง         มีความพร้อมทางด้านกายภาพทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...
อาคารเรียน อนุบาล 1-2 - ชั้น ป.1                  อาคารเรียน ชั้น ป.2- ป.6
สนามวอลเล่ย์บอล         สนามเบตอง
น้้าดื่มโรงอาหาร
นางสาวพวงเพ็ชร วงษ์เลิศ  รหัส 51023126047 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
นำเสนอ ร.ร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นำเสนอ ร.ร

1,865 views

Published on

 • Be the first to comment

นำเสนอ ร.ร

 1. 1. เดิมชื่อ โรงเรียนวัดบางพระ (วัฒนาประชาสรรค์) ตั้งอยู่บริเวณวัดบางพระ ตาบลบางพระอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2478 อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นผู้จัดตั้งขึ้นด้วยเงินช่วยประถมศึกษา และอุดหนุนของ กระทรวงศึกษาธิการในครั้งแรกใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นตั้งโรงเรียน ต่อมาได้จัดตั้งเป็นเอกเทศขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2497 อาคารเรียนปลูกอยู่ริมคลองบางพระ ซึ่งนายสุชัย ถิรวัฒน์ เป็นครูใหญ่ อาคารที่สร้างเป็นแบบ ป 2พิเศษ ยาว 24 เมตรกว้าง 8.25 เมตร ขนาด 5 ห้องเรียน โดยได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว( ร.9 )เป็นเงิน1,000 บาท
 2. 2. ในปีพ.ศ. 2515ได้งบประมาณก่อสร้างโรงเรียนหลังใหม่จากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2516 ได้รับจัดสรร และกรมการปกครองได้จัดเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 800,000 บาท จึงเริ่มสร้างอาคารหลังใหม่เป็นแบบ 504 ของกรมสามัญเป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียนสร้างเสร็จ ปี 2516 และได้ย้ายมาเรียน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2516นายกาพล เพียรพิจิตร เป็นครูใหญ่โดยเปิดเรียนตั้งแต่ชั้น ป. 1 – 5ด้วยเหตุที่ พลเรือเอกอนันต์ เนตรโรจน์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ช่วยติดต่อด้านงบประมาณทั้งหมดในการก่อสร้าง อาคารเรียนหลังใหม่และเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านยังได้ติดต่อกับ นายประพนธ์ เจริญรุ่งเรืองให้มาสร้างห้องน้า 2 หลัง ทางเข้าโรงเรียนเป็นคอนกรีต
 3. 3. และถังเก็บน้าฝนหลังโรงเรียน เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากท่านมาก จึงได้ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเป็น โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อปถัมภ์ ในปี 2522 ได้ก่อสร้างถังส่งน้า 2 ถังคู่ ุแบบ ค 8/6 (กรมอนามัย) โดยได้รับเงินงบประมาณจากกรมอนามัยปี พ.ศ. 2523 ทาการติดไฟฟ้าในอาคารเรียนและติดพัดลมตามห้องเรียนซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและวัดบางพระ ปี พ. ศ. 2524ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหารแบบ 312 เป็นเงิน 150,000 บาท
 4. 4. จานวนนักเรียน (คน) ระดับชั้น ชาย หญิง รวมอนุบาล 1 9 13 22อนุบาล 2 8 14 22ประถมศึกษาปีที่ 1 18 20 38ประถมศึกษาปีที่ 2 21 14 35ประถมศึกษาปีที่ 3 17 12 29ประถมศึกษาปีที่ 4 17 14 31ประถมศึกษาปีที่ 5 16 8 24ประถมศึกษาปีที่ 6 8 11 19 รวม 114 106 220
 5. 5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดบางเนตรโรจน์อุปถัมภ์ ผู้อานวยการโรงเรียน นายวรมินทร์ พลเสนา กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไปนางบุบผา บูรณสรรพสิทธ์ นางบุบผา บูรณสรรพสิทธ์ นางบุบผา บูรณสรรพสิทธ์ นางบุบผา บูรณสรรพสิทธ์นางสาวฉัฐยา วัฒนกุล นางสาวฉัฐยา วัฒนกุล นางสาวฉัฐยา วัฒนกุล นางสาวฉัฐยา วัฒนกุลนางสุรัตน์ วงศ์สาลี นางสุรัตน์ วงศ์สาลี นางสุรัตน์ วงศ์สาลี นางสุรัตน์ วงศ์สาลีนางฐิติมา เศรษฐพงศ์ นางฐิติมา เศรษฐพงศ์ นางฐิติมา เศรษฐพงศ์ นางฐิติมา เศรษฐพงศ์ นางสุนีย์ เนตรอาพร นางยุพา น้อยประเสริฐ คุณภาพนักเรียน เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 6. 6. ภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลัก นิติธรรม ด้าน ด้าน วิชาการ งบประมาณ ผู้เรียน ดี เก่ง มีความสุข ด้าน ด้าน บริหารทั่วไป บริหารงานบุคคล หลัก การมีส่วนร่วม
 7. 7. โรงเรียนดีประจาตาบล มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความพร้อมทางด้านกายภาพทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในเรื่องความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นโรงเรียน “ทามาหากิน” เน้นการพัฒนาด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน เป็น “โรงเรียนของชุมชน” โดยมีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชน
 8. 8. อาคารเรียน อนุบาล 1-2 - ชั้น ป.1 อาคารเรียน ชั้น ป.2- ป.6
 9. 9. สนามวอลเล่ย์บอล สนามเบตอง
 10. 10. น้้าดื่มโรงอาหาร
 11. 11. นางสาวพวงเพ็ชร วงษ์เลิศ รหัส 51023126047 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

×