Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prof Peter Head CBE FREng FRSA
Executive Chairman The Ecological Sequestration Trust
"Экологи хамгаалал, хөгжил" хандивлаг...
1. The Trust - Траст
2. The Platform - Тавцан
3. Data Management - Мэдээллийн менежмент
4. Platform Use - Тавцанг ашиглах
...
3
Can we move towards a sustainable way of living?
Бид амьдралын тогтвортой хэв маягт шилжиж чадах уу?
What policies and i...
4
Earth spinning video
5
Transition from agricultural to ecological age
Газар тариалангаас экологийн зуунд шилжих
A new paradigm of urban and rur...
Public
Sector
Улсын
салбар
Geographies Бүс нутгууд
Private
Sector
Хувийн
салбар
Research
Судалгаа
NGO &
Philanthropy
ТББ б...
The Ecological Sequestration Trust 2011-2014
"Экологи хамгаалал, хөгжил" хандивлагч сан
Building the world class multi-dis...
Advisory Board /
Зөвлөлгөө өгөх зөвлөл
Demonstrate Approach
through Parallel Action in a
Network of Strategically
Important Countries and
Demo Regions (1-5m peop...
Аргыг стратегийн ач
холбогдол бүхий
орнууд, жишиг бүс
нутгийн сүлжээний (1-
5 сая хүн ам)
харьцуулсан үйлдлээр
харуулах
Мэ...
2. The Platform - Тавцан
The system of human activity
Нийгмийн амьдралын систем
Land Use
Schedule
Social
Water
Waste water Passenger
Transport
Agri...
13
Community leadership and cultural planning
Олон нийтийн манлайлал ба соёлын
төлөвлөлт
www.londonlsdc.org/londonleaders
Earth(in solar system) Simulator
Дэлхийн (нарны систем дэх)
загварчлал
Region Simulator
Бүсийн загварчлал
www.icesfoundati...
Opportunity-Satellite Remote Sensing
Forest Cover
Ойн зурвас
Agriculture Хөдөө аж ахуй
Built Environment
‘imperviousness’
...
Approach to Sustainable Regions
Тогтвортой бүс нутгуудтай харьц
• Regional Platform for data a & systems model
• Shared pl...
The open-source, agent-based urban-rural
resource and economics systems platform model
Нээлттэй эх сурвалж болон хүчин зүйлс дээр
тулгуурласан хот-хөдөөгийн нөөц ба эдийн засгийн
системүүдийн тавцангийн загвар...
Climate model data Цаг уурын загварын өгөгдлүүд
Earth observation and ground sensors for land use data
Газар ашиглалтад зориулсан дэлхийн ажиглалтын өгөгдлүүд
Soil and ge...
PROFILE soil nutrient/mineral model by Harald Svedrup
“Профайл” Хөрсний шим тэжээл / Харалд Сведрапийн эрдсийн загвар
Reported by MIT Technology Review Twice, featured once
Crowd-sourced agent Data – mobility in Beijing
Олон нийтээс эх үүсв...
Resource flows Sankey Diagrams
Нөөцийн урсгалууд Санкийн
графикууд
Integrated Infrastructures
нэгдсэн дэд бүтэц
Transport
Logistics and waste
management
Sewerage, potable and non-
potable w...
Ecology Health
Экологи агентууд
Air агаар Water Ус Soil хөрсний
Quality Чанарын
Human Health - well-being nutrition,
life-...
Model Overview
Загварын ерөнхий байдал
PAGE
PAGE
Model Overview
Загварын ерөнхий байдал
Нарны урсгал ба байгаль
Хүчин зүйлс (бодит
зах зээлээр
дамжуулан
ажиллах),
тух...
3. Data Management - Мэдээллийн менежмент
nativi@iia.cnr.it
Network interoperability
EC JRC Open Data
INSPIRE GEOSS
Сүлжээ...
nativi@iia.cnr.it
empoweredby
Brokering Framework
EC JRC data brokering framework linked to Systems Model Engine
Системүүд...
Crowd-sourced data
Apps and sensors
GeoWiki Data Collected over Three Weeks
4. The Platform Use - Тавцанг ашиглах
Collaboratory-gaming with visuals
Хамтын лаборатори – дүрстэй ажилла
Advanced Visualisation for Users
example from – TU Berlin Хэрэглэгчдэд
зориулсан дэвшилтэт төсөөлөл
(жишээг Берлиний Техни...
User Cockpits Хэрэглэгчийн кабинууд
(designed by user-groups & with data access protocols / (мэдээлэлд хандах
протоколын т...
Regional
collaborative
intelligence
Бүсийн нутгийн
хамтын
ажиллагааны
мэдээ мэдээлэ
Infrastructure
Дэд бүтэц
Water
Ус
Indu...
5. PPP investment and insurance - Төр, хувийн
хэвшлийн түншлэлийн хөрөнгө оруулалт ба даатгал
Regional Funding for ‘Good’ ...
Integrated urban-rural systems planning and design for
transformational performance and resilience
Тогтвортой, уян хатан х...
High quality inclusive
resilient growth
Өндөр чанартай иж
бүрэн уян хатан
өсөлт
“Project portfolio”
Төслийн портфель
Evide...
Population: 3m
GDP per capita: $3800
5% of GDP p/a = $570m
Potential model for going forward
SD Investment
Fund хөрөнгө
ор...
6. Possible Mongolia Development Projects -
Монголын хөгжлийн төслүүд
Improved water management
Усны боловсронгуй менежмент
Байгалийн усны эргэлт Хотын усны эргэлт Хотын усны эргэлтийг
илүү то...
The complete ecological cycle
Экологийн бүрэн цикл
Geothermal Energy Гео-дулааны эрчим хүч
High-temperature steam fields Өндөр хэмтэй уурын талбайнууд
•Requires high-tempera...
Geothermal Energy
Enhanced Geothermal Systems (EGSs) Сайжруулсан Гео-дулааны системүүд (EGSs)
Accessible temperatures > 20...
Hot Spring Regions Халуун рашааны бүсүүд
Source: Tseesuren (2001)
Active Faults & Basins Идэвхит хагарлууд ба сав газрууд
Source: Walker et al. (2007)
Contribution to Energy Supply
Enhanced
Geothermal
Systems
Сайжруулсан Гео-
дулааны
системүүд
• production of electricity a...
Modular geothermal power & year-round food growing
Гео-дулааны цахилгааны модуль ба бүтэн жилийн турш
ажиллах хүнсний аж а...
Slowing or reversing desertification
Цөлжилтийг сааруулж, зогсоох
Video Hope
World leading demonstrations of ‘Buildings as Power stations’
with integration of new technologies in new build and retrof...
Energy efficiency retrofit including natural lighting, appliances, building services, industrial plant,
water management t...
Support to school education programmes around sustainability
and regional transformation - Тогтвортой байдал, бүсийн
өөрчл...
TEST
platform
INUA
University in
the Cloud
Public
Sector
Улсын
салбар
Research
Судалгаа
NGO
&
Philanthropy
ТББ ба буяны
үй...
Progress report
Үйл ажиллагааны явцын тайлан
• Open source platform ready for testing in 2015
• Looking for a region in As...
Network
Трастуудын төлөвлөсөн жишиг
сүлжээ
CHINA
NDRC
MOHURD
Eco Demo Regions
APEC
International Centre
Chongqing
Universi...
‘But a city is more than a place in space, it is a drama in time’
“Хот гэдэг зөвхөн орон зай эзэлсэн газар гэхээсээ
илүү ц...
Finding a sustainable development path for Mongolia - Peter Head
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finding a sustainable development path for Mongolia - Peter Head

1,074 views

Published on

Transition from agricultural to ecological age

Газар тариалангаас экологийн зуунд шилжих

A new paradigm of urban and rural development with integrated urban and rural resource flows

Хот, хөдөөний нөөцийн нэгдсэн урсгал бүхий хот, хөдөөг хөгжүүлэх шинэ парадигм

Tools for measuring and implementing a “scientific approach to development” and measuring “ecological progress”

“Хөгжилд шинжлэх ухааны үүднээс хандах” явдлыг хэмжих ба хэрэгжүүлэх хэрэгслүүд, “экологийн дэвшлийг” хэмжих

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Finding a sustainable development path for Mongolia - Peter Head

 1. 1. Prof Peter Head CBE FREng FRSA Executive Chairman The Ecological Sequestration Trust "Экологи хамгаалал, хөгжил" хандивлагч сан Finding a sustainable development path for Mongolia Монгол улсын хөгжлийн оновчтой замыг эрэлхийлэх нь March 20th 2014 UlaanBaatar
 2. 2. 1. The Trust - Траст 2. The Platform - Тавцан 3. Data Management - Мэдээллийн менежмент 4. Platform Use - Тавцанг ашиглах 5. PPP investment and insurance - Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хөрөнгө оруулалт ба даатгал 6. Mongolia Development Projects - Монголын хөгжлийн төслүүд
 3. 3. 3 Can we move towards a sustainable way of living? Бид амьдралын тогтвортой хэв маягт шилжиж чадах уу? What policies and investments are needed in low, middle and high income countries? Доогуур, дунд, өндөр орлоготой орнуудад ямар бодлого, хөрөнгө оруулалт шаардлагатай вэ? How might urban-rural development enable a transition to an Ecological Age? Хот хөгжүүлэлт нь Экологийн зуунд шилжихэд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Full paper and video presentations The Ecological Age - Экологийн зуун www.arup.com Global lecture tour to 29 countries
 4. 4. 4 Earth spinning video
 5. 5. 5 Transition from agricultural to ecological age Газар тариалангаас экологийн зуунд шилжих A new paradigm of urban and rural development with integrated urban and rural resource flows Хот, хөдөөний нөөцийн нэгдсэн урсгал бүхий хот, хөдөөг хөгжүүлэх шинэ парадигм Tools for measuring and implementing a “scientific approach to development” and measuring “ecological progress” “Хөгжилд шинжлэх ухааны үүднээс хандах” явдлыг хэмжих ба хэрэгжүүлэх хэрэгслүүд, “экологийн дэвшлийг” хэмжих
 6. 6. Public Sector Улсын салбар Geographies Бүс нутгууд Private Sector Хувийн салбар Research Судалгаа NGO & Philanthropy ТББ ба буяны үйлс Sectors Салбарууд TEST Specialisms Мэргэшилт Specialisms Мэргэшилт
 7. 7. The Ecological Sequestration Trust 2011-2014 "Экологи хамгаалал, хөгжил" хандивлагч сан Building the world class multi-disciplinary team Дэлхийн жишигт нийцэх олон салбарыг хамарсан багийн бүрдүүлэлт Trustees John Elkington Prof Nilay Shah Executive Team Peter Head Exec Chair Mike Cherrett CEO Graham Hillier Research Director Alastair Kennedy Finance Director
 8. 8. Advisory Board / Зөвлөлгөө өгөх зөвлөл
 9. 9. Demonstrate Approach through Parallel Action in a Network of Strategically Important Countries and Demo Regions (1-5m people) Аргыг стратегийн ач холбогдол бүхий орнууд, жишиг бүс нутгийн сүлжээний (1-5 сая хүн ам) харьцуулсан үйлдлээр харуулах From ‘data observatory’ to ‘collaboratory Regional platform-Global platform Getting People To Work Together Regional Collaboratory Open-source Model ‘living master plan’ Cross sector capacity building programmes – integrated systems thinking & design Tangible linking of social/wellbeing benefit to physical interventions Integrated technology and infrastructure project plans Mobilised finance and inward investment Live regional data cloud and performance KPIs & metrics Public, Private & Community Sector Partner Access/ collaboration Integrated regional development plan
 10. 10. Аргыг стратегийн ач холбогдол бүхий орнууд, жишиг бүс нутгийн сүлжээний (1- 5 сая хүн ам) харьцуулсан үйлдлээр харуулах Мэдээлэл ажиглалтын цэгээс хамтын лабаротори руу Бүсийн тавцан – олон улсын тавцан Хүмүүсийг хамтран ажиллуулах Бүс нутгийн хамтын лаборатори Нээлттэй эх сурвалжийн “амьдрах мастер төлөвлөгөөний” загвар Салбар хоорондын чадавхийг бүрдүүлэх хөтөлбөрүүд – нэгдсэн системүүдийн бодлого ба дезайн Нийгмийн/сайн сайхны ашиг тусыг бодит оролцоотой биетээр холбох Технологи, дэд бүтцийн төслийн нэгдсэн төлөвлөгөө Санхүүгийн эргэлт ба дотоод хөрөнгө оруулалт Бүс нутгийн шууд өгөгдлийн үүл, гүйцэтгэлийн Бүтээмжийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба хэмжүүрүүд Төр, хувийн хэвшил, олон нийтийн салбарын түншлэлийн боломж / хамтын ажиллагаа Бүс нутгийн хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөгөө
 11. 11. 2. The Platform - Тавцан
 12. 12. The system of human activity Нийгмийн амьдралын систем Land Use Schedule Social Water Waste water Passenger Transport Agricultural production (External Area) Biomass / Biofuel production (External Area) Consumption (Food, goods, etc) Freight movement (Logistics) Waste management Energy Tonnes of goods moved Tonnes of waste moved Energy recovery from tonnes / composition waste incineration(?) Employment: Recycling(??) Employment generated (external): Agricultural production Employment generated (external): Biomass production (a) Supply of housing Passenger Transport distance (based on density) Freight transport distance (based on density) Additional Land Area for Food production (a) Employment demand (b) Social infrastructure demandReduction in potable demand through rainwater harvest POPULATION Per capita energy demand excl. transport / logistics Potable water demand Non-potable water demand (treated wastewater) Reduction in potable water demand through recycling Production of sewage effluent Energy demand by type Travel demand Demand for consumables (food, etc) Additional Land Area for Biomass production Energy for freight movement Fuel source – energy supply Fuel source – energy supply (rice husk) Reduction in energy demand through embedded renewables Generation of biogas Waste output Wind Turbines Energy from Wind Land area required for turbines
 13. 13. 13 Community leadership and cultural planning Олон нийтийн манлайлал ба соёлын төлөвлөлт www.londonlsdc.org/londonleaders
 14. 14. Earth(in solar system) Simulator Дэлхийн (нарны систем дэх) загварчлал Region Simulator Бүсийн загварчлал www.icesfoundation.orgwww.ecosequestrust.org
 15. 15. Opportunity-Satellite Remote Sensing Forest Cover Ойн зурвас Agriculture Хөдөө аж ахуй Built Environment ‘imperviousness’ Байгуулсан орчны нэвтэршгүй байдал Water & Wetland Ус, чийгтэй газар Plus ground-based sensors Мөн газар дээрх мэдрэх төхөөрөмжүүд
 16. 16. Approach to Sustainable Regions Тогтвортой бүс нутгуудтай харьц • Regional Platform for data a & systems model • Shared platform for integrated planning, procurement and learning • Scenario testing for future investment • Investment vehicle for public private partnership projects • A library of industrial and ecological processors Өгөгдлийн болон системүүдийн бүс нутгийн тавцангийн загвар Нэгдсэн төлөвлөлт, хангамж ба сургалтын хамтын хэрэглээний загвар Ирээдүйн хөрөнгө оруулалтын хувилбарын туршилт Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны төслүүдэд хөрөнгө оруулах хэрэгсэл
 17. 17. The open-source, agent-based urban-rural resource and economics systems platform model
 18. 18. Нээлттэй эх сурвалж болон хүчин зүйлс дээр тулгуурласан хот-хөдөөгийн нөөц ба эдийн засгийн системүүдийн тавцангийн загвар Газар ашиглалт, тээврийн хэрэгцээни й загвар Хот төлөвлөлтийн оновчлолын загвар Эрчим хүчний дэд бүтцийн нөөцийн технологийн сүлжээний загвар Үйлчилгээн ий сүлжээний загвар
 19. 19. Climate model data Цаг уурын загварын өгөгдлүүд
 20. 20. Earth observation and ground sensors for land use data Газар ашиглалтад зориулсан дэлхийн ажиглалтын өгөгдлүүд Soil and geology PROFILE Хөрс ба геологийн тодорхойлолт
 21. 21. PROFILE soil nutrient/mineral model by Harald Svedrup “Профайл” Хөрсний шим тэжээл / Харалд Сведрапийн эрдсийн загвар
 22. 22. Reported by MIT Technology Review Twice, featured once Crowd-sourced agent Data – mobility in Beijing Олон нийтээс эх үүсвэртэй xүчин зүйлсийн өгөгдлүүд – Бээжин дэх хөдөлгөөн
 23. 23. Resource flows Sankey Diagrams Нөөцийн урсгалууд Санкийн графикууд
 24. 24. Integrated Infrastructures нэгдсэн дэд бүтэц Transport Logistics and waste management Sewerage, potable and non- potable water energy Agriculture, landscape and urban design Тээвэр Материал техникийн хангамж ба хаягдлын менежмент Усны шугам сүлжээ, ундны ба ундны бус усны эрчим хүч Хөдөө аж ахуй, газар нутаг ба хотын дезайн
 25. 25. Ecology Health Экологи агентууд Air агаар Water Ус Soil хөрсний Quality Чанарын Human Health - well-being nutrition, life-span, healthcare costs Эрүүл мэнд – сайн сайхан, хоол тэжээл, амьдралын үргэлжлэх хугацаа, эрүүл мэндийн үйлчлэгээний өртөг Labour- skill, job availability, salary, productivity Ажиллах хүч – чадвар, ажлын байрны бололцоо, цалин, бүтээмж Training & Education-skill and knowledge through learning and education Сургалт ба боловсрол – сурч, боловсрох замаар олж авах мэдлэг, чадвар Human agents Хүний хүчин зүйлс Economy Эдийн засаг Asset Value Биет өртөг Goods Бараанууд High quality Inclusive resilient Growth Өндөр чанартай иж бүрэн уян хатан өсөлт “Green, circular, knowledge economy” Ногоон, дугуй, мэдлэг
 26. 26. Model Overview Загварын ерөнхий байдал PAGE
 27. 27. PAGE Model Overview Загварын ерөнхий байдал Нарны урсгал ба байгаль Хүчин зүйлс (бодит зах зээлээр дамжуулан ажиллах), тухайлбал: -Хэрэглэгчид -Эзэмшигчид -Боловсруулагчид Бодлогууд Хөндлөнгийн оролцоо Журмууд Шинэ технологууд Гадаад орчны гүйлгээнүүд (импорт ба экспорт) Хамгийн бага хэрэглээ Бараа бүрдүүлэлт ба засвар үйлчилгээ Хэрэглээний илүүдэл Дэд бүтцийн байгуулалт ба ашиглалт Байгалийн процессууд Эцсийн бүтээгдэхүү н бий болгох Барааны нөөц ба бууралтын өөрчлөлт Идэвхгүй зохицуулагдсан экосистем Бүтээн байгуулсан дэд бүтэц Идэвхтэй зохицуулагдсан экосистем Эцсийн бүтээгдэхүүн (түгээлт) Процесс Барааны нөөц ба бууралт Цаг хугацаа ба орон зай
 28. 28. 3. Data Management - Мэдээллийн менежмент nativi@iia.cnr.it Network interoperability EC JRC Open Data INSPIRE GEOSS Сүлжээний зохицолдоо
 29. 29. nativi@iia.cnr.it empoweredby Brokering Framework EC JRC data brokering framework linked to Systems Model Engine Системүүдийн загварын механизмтай холбоотой Европын Комиссын Хамтарсан судалгааны төвийн мэдээллийн брокерийн үйл ажиллагааны тухай үндсэн хүрээ
 30. 30. Crowd-sourced data Apps and sensors
 31. 31. GeoWiki Data Collected over Three Weeks
 32. 32. 4. The Platform Use - Тавцанг ашиглах Collaboratory-gaming with visuals Хамтын лаборатори – дүрстэй ажилла
 33. 33. Advanced Visualisation for Users example from – TU Berlin Хэрэглэгчдэд зориулсан дэвшилтэт төсөөлөл (жишээг Берлиний Техникийн Их Сургуулиас)
 34. 34. User Cockpits Хэрэглэгчийн кабинууд (designed by user-groups & with data access protocols / (мэдээлэлд хандах протоколын тусламжтайгаар хэрэглэгч бүлгүүдийн гаргасан загвар) Urban design Хотын дезайн Farming Үл хөдлөх хөрөнгө ба газар Property & land Хотын дезайн Policy Бодлого Jobs & skills Ажил эрхлэлт ба ур чадвар Health Эрүүл мэнд EducationБ оловсрол Industry Mining Аж үйлдвэр Уул уурхай Commun- ities Олон нийт Forestry Ойн аж ахуй Utilities Нийтийн аж ахуй
 35. 35. Regional collaborative intelligence Бүсийн нутгийн хамтын ажиллагааны мэдээ мэдээлэ Infrastructure Дэд бүтэц Water Ус Industry Mining Аж үйлдвэр уул уурхайн Buildings Барилга байгууламж Energy Эрчим хүч TEST Platform Ecology Экологи Transport Тээвэр Climate adaptation Цаг агаарын зохицолт Policy and economics Бодлого ба эдийн засаг
 36. 36. 5. PPP investment and insurance - Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хөрөнгө оруулалт ба даатгал Regional Funding for ‘Good’ Projects ‘Green Growth’ ‘Climate Adaptation’ ‘Social Impact Bonds’ “Ашиг тустай” төслүүдийг бүс нутгаас санхүүжүүлэх Ногоон өсөлт, Цаг агаарын зохицолт, Нийгэмд нөлөөлөх бондууд
 37. 37. Integrated urban-rural systems planning and design for transformational performance and resilience Тогтвортой, уян хатан хотжилтын системийн нэгдсэн дезайн/төлөвлөлт • Silo’s of design-energy, water, waste, transport-no ecology • Lowest first cost not performance • GDP not human well-being • Тусгаарласан дезайн – цахилгаан, ус, хаягдал, тээвэр • үйцэтгэл чухал биш, харин хамгийн хямд үнэ • ДНБ, харин хүний ая тухтай байдал биш Now Одоо Systems, urban-rural approach Системийн хот-хөдөөгийн арга • Integrated design & planning • Accelerated development • Economics related to well-being, health & productivity • Energy, water, food security • Нэгдсэн дезайн • Нэгдсэн төлөвлөлт • Хурдасгасан хөгжил • Эдийн засаг нь хүний сайн сайхан, эрүүл мэнд ба бүтээмжтэй холбоотой Хөгжил Төлөвлөлт ДезайнDEVELOPMENT PLANNING DESIGN DESIGN PLANNING DEVELOPMENT Эдийнзасгийн Байгальорчны Нийгмийн Хөгжил Төлөвлөлт Дезайн
 38. 38. High quality inclusive resilient growth Өндөр чанартай иж бүрэн уян хатан өсөлт “Project portfolio” Төслийн портфель Evidence-based ‘trusted’ independent model Нотолгоон дээр суурилсан “найдвартай” бие даасан загвар Regional Funding for Projects- ‘Green Growth’ ‘Climate Adaptation’ ‘Social Impact Bonds’ Төслүүдийг бүс нутгаас санхүүжүүлэх – “Ногоон өсөлт” “Цаг агаарын зохицолт” “Нийгэмд нөлөөлөх бондууд” Sources of capital-MNB’s Pension Funds Human Development Fund Хөрөнгийн эх үүсвэрүүд – MNB-ийн тэтгэвэрийн сан Хүний хөгжлийн сан Return Ашиг Investment Хөрөнгө оруулалт Assurance Баталгаа Regional Financing Бүс нутгийн санхүүжилт “Turning mineral wealth into renewable sustainable development” “Ашигт малтмалын баялагыг нөхөн сэргээгдэх тогтвортой хөгжилд шилжүүлэх”
 39. 39. Population: 3m GDP per capita: $3800 5% of GDP p/a = $570m Potential model for going forward SD Investment Fund хөрөнгө оруулалтын сан Communities Олон нийт Uni Network Их, дээд сургуулиудын сүлжээ Seed fund & set up support Загвар байгуулах ажлыг НҮБ-АХБ-наас дэмжиж, эхлэн санхүүжүүлнэ. Pension and other Sovereign Wealth Funds Тэтгэвэрийн болон үндэстний хөрөнгө оруулалтын сан Human-Ecosystems Economic model Хүний экосистемийн эдийн засгийн загвар Human Development Fund Хүний хөгжлийн сан Global Uni Network Дэлхийн их, дээд сургуулиудын сүлжээ 5 year programme $2.8bn Mongolia Development Монгол Улс 2% хүн амын тоо: 3,000,000 GDP per capita: $3800 5% of GDP p/a = $570m 5 жилийн хөтөлбөр $2.8bn
 40. 40. 6. Possible Mongolia Development Projects - Монголын хөгжлийн төслүүд
 41. 41. Improved water management Усны боловсронгуй менежмент Байгалийн усны эргэлт Хотын усны эргэлт Хотын усны эргэлтийг илүү тогтвортой бaйлгaхын төлөө
 42. 42. The complete ecological cycle Экологийн бүрэн цикл
 43. 43. Geothermal Energy Гео-дулааны эрчим хүч High-temperature steam fields Өндөр хэмтэй уурын талбайнууд •Requires high-temperature geothermal fluid (>150º) • Typical geothermal units generate 30 – 50 Mwe • Installed capacity in 2010: 10 717 Mwe •Forecast capacity in 2015: 18 500 Mwe Current locations: Iceland, New Zealand & California • ндөр хэмийн гео-дулааны шингэнийг шаарддаг (150 градусаас дээш) • Гео-дулааны ердийн нэгж талбай 30-50 МВт (e)-ийг ялгаруулдаг • 2010 онд суурьлуулсан хүчин чадал: 10717 МВт (e) • 2015 онд таамаглаж буй хүчин чадал: 18500 МВт (e) • Одоогийн байрлалууд: Шинэ Зеланд Улс, Калифорни, Португал Улс, Кени Улс Azores (Portugal) Азорес (Португал) (C) International Geothermal Association
 44. 44. Geothermal Energy Enhanced Geothermal Systems (EGSs) Сайжруулсан Гео-дулааны системүүд (EGSs) Accessible temperatures > 200 degrees are widespread Depths up to 5 km – 7 km Dual borehole system (injection & abstraction) e.g. Soultz-sous-Forets, France (1.5 MWe, increasing to 6 MWe); Landau, Germany (3 MWe + 4 MWt) 200 градусаас дээш хэм хүрэх боломж түгээмэл байдаг 5км-7км хүртэл гүнд хос цооногийн систем (шахах ба сорох) ж-бэл, Франц Улсын Cульц-су-Форе хот (1.5 МВт (e)- aac 6 МВт (e) хүртэл нэмэгдүүлсэн); Германи Улсын Ландау (3 МВт (e) +4 МВт (e) In: Wikipedia
 45. 45. Hot Spring Regions Халуун рашааны бүсүүд Source: Tseesuren (2001)
 46. 46. Active Faults & Basins Идэвхит хагарлууд ба сав газрууд Source: Walker et al. (2007)
 47. 47. Contribution to Energy Supply Enhanced Geothermal Systems Сайжруулсан Гео- дулааны системүүд • production of electricity and heat - цахилгаан, халаалтын үйлдвэрлэл • potential likely be high (needs ground investigation to confirm) - өндөр потенциалтай байж болох (хөрсний судалгаа хийж баталгаажуулах шаардлагатай) • decentralised energy production reduces investment in infrastructure - төвлөрсөн бус эрчим хүчний үйлдвэрлэл нь дэд бүтцэд оруулах хөрөнгө оруулалтыг бууруулна High-temperature steam fields Өндөр хэмтэй уурын талбайнууд • production of electricity - цахилгааны үйлдвэрлэл • existence of reservoirs not obvious from reported observations - мэдээлэгдсэн ажиглалтад дурьдагдаагүй нөөцүүдийн тогтнол Ground Heat Energy Pumps Хөрсний халаалтын эрчим хүчний насосууд • production of heat (cooling as well if needed) – •high potential to meet base demand for heating – •easily deployed with units supplying individual dwellings – •district heating systems possible (e.g. like Paris or Southampton) – •халаалтын үйлдвэрлэл (шаардлагатай бол мөн хөргөлтийн) •халаалтын үндсэн хэрэгцээг хангах өндөр потенциалтай •нэгжүүдийг айл өрх бүрт хялбар тараах боломжтой •дүүргийн халаалтын системүүдийг хэрэглэх боломжтой (ж-бэл, Парис эсвэл Саутхэмптон) Other Бусад • touristic developments – •Low cost heat for food production and other economic activities – •аялал жуулчлалын бүтээн байгуулалтууд (ж-бэл, Исланд Улс)
 48. 48. Modular geothermal power & year-round food growing Гео-дулааны цахилгааны модуль ба бүтэн жилийн турш ажиллах хүнсний аж ахуй
 49. 49. Slowing or reversing desertification Цөлжилтийг сааруулж, зогсоох Video Hope
 50. 50. World leading demonstrations of ‘Buildings as Power stations’ with integration of new technologies in new build and retrofit Шинэ технологоор, боловсронгуй болгож шинээр байгуулсан “Байшин барилгуудыг цахилгаан станц болгон ашиглах” дэлхийд тэргүүлэх жишиг бүсүүд
 51. 51. Energy efficiency retrofit including natural lighting, appliances, building services, industrial plant, water management to lower living costs - Байгалийн гэрэл, ахуйн хэрэгсэл, барилгын үйлчилгээ, аж үйлдвэрийн станц, усны менежмент зэргийг оролцуулан эрчим хүчийг үр ашигтай хэрэглэхээр боловсронгуй болгож амьжиргааны өртгийг багасгасан Algae powered building Замагнаас гаргасан цахилгаанаар хангагддаг барилга New ecological and affordable low carbon, resource efficient housing and commercial mixed use developments which aim to improve urban and rural economy and human health and quality of life- natural lighting Хот, хөдөөгийн эдийн засаг, хүн амын эрүүл мэнд ба амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилготой, экологийн ашигтай, шинэ, хямд, нүүрстөрөгчийн бага хэрэглээ бүхий, нөөцийг үр ашигтай зарцуулсан орон сууц ба худалдааны зориулалтаар ашиглаж болох байгууламжууд: байгалийн гэрэл
 52. 52. Support to school education programmes around sustainability and regional transformation - Тогтвортой байдал, бүсийн өөрчлөлтийн талаарх сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих People-smart regional information systems for all aspects of community, social services and business life - Олон нийт, нийгмийн үйлчилгээ, бизнесийн амьдралын бүхий л салбарын хүнд хэрэгтэй бөгөөд ухаалаг бүсийн мэдээллийн системүүд
 53. 53. TEST platform INUA University in the Cloud Public Sector Улсын салбар Research Судалгаа NGO & Philanthropy ТББ ба буяны үйлс Geographies Бүс нутгууд Silos Тусгаарласан Sectors Салбарууд An online School of Innovation & Enterprise: - integrating knowledge - enabling collaboration - facilitating applied learning Private Sector Хувийн салбар
 54. 54. Progress report Үйл ажиллагааны явцын тайлан • Open source platform ready for testing in 2015 • Looking for a region in Asia for testing and demonstration in Partnership with UN & ADB • Assembling research and dissemination partners linking to demonstration region needs • Нээлттэй эх сурвалжийн тавцан 2015 онд туршихад бэлэн болно • НҮБ, АХБ-тай хамтран Ази тивд туршиж харуулах бүсийг хайж байна • Жишиг бүс нутгийн хэрэгцээтэй холбоотой судалгааны болон мэдээлэл дамжуулах түншүүдийг бүрдүүлж байна
 55. 55. Network Трастуудын төлөвлөсөн жишиг сүлжээ CHINA NDRC MOHURD Eco Demo Regions APEC International Centre Chongqing University UK Demo regions Bristol SE region Teesside IFS DFID Cities Alliance Country programme 5 Centres African Centre for Cities African Urban Research Initiative Global UNEP UN Habitat UNDP UNSDSN UCCRN Americas Demo regions Rio de Janeiro USA city Mongolia Demo UN ADB FCO Academy of Sciences
 56. 56. ‘But a city is more than a place in space, it is a drama in time’ “Хот гэдэг зөвхөн орон зай эзэлсэн газар гэхээсээ илүү цаг хугацааны илэрхийлэл болдог” Thank you - Баярлалаа peter.head@ecosequestrust.org @PeterHeadCBE "Экологи хамгаалал, хөгжил" хандивлагч сан

×