Word2003

3,916 views
3,761 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,916
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Word2003

 1. 1. 1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน หลักสูตร Microsoft โดย นางสาวรัตนา ผเด็จพล อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ สํานักบริการงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. 2 คํานํา เอกสารประกอบการเรียนการสอนเลมนี้ เปนคูมือใหกับผูการเรียนไดมีทักษะมากขึ้น ใน เรื่องของฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล และอื่น เชน เครื่องมือ สัญลักษณ ที่จําเปนตองเรียนรูเพื่อ ความสะดวกในการนํามาใชประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร เพื่อใหนักเรียนมีแบบเรียน และคําอธิบายเกี่ยวกับเมนูตาง ๆ ใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น เอกสารนี้ อาจจะไมสมบูรณมากนัก แตก็มีประโยชนในการศึกษาเลาเรียนในดานการทบทวน บทเรียนในแตละครั้งมากยิ่งขึ้น หากมีขอผิดพลาดประการใดตอง ขออภัยไวในโอกานี้ ตุลาคม 2549
 3. 3. 3 สารบัญ หนา คํานํา บทนํา 1 เบื้องตนกับ Microsoft Wordl 2003 2 สวนประกอบของโปรแกรม 3 เครื่องมือในสวนของแบบมาตรฐาน (Standard Toolbar) 4 เครื่องมือในสวนของแบบจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar) 4 แบบตัวอักษร 4 จัดตําแหนง 5 มารูจักแถบเครื่องมือ 2 เมนูที่จะตองใชงานบอย 6 การสรางเอกสารใหมและเปดเอกสารเกา 8 การเปดเอกสารเกาขึ้นมาใชงาน 9 การแกไขแบบตาง ๆ 11 การตั้งคาหนากระดาษ 12 สวนขอบระยะขอบ 12 สวนของขนาดกระดาษ 13 การใส (แทรก) สัญญาลักษณและใสเลขหนา 13 การใสเลขหนา 14 การเคลื่อนยายขอความ 15 การตัด Cut ขอความ 15 การคัดลอก (Copy) 16 การวาง (Paste) 16 การบันทึกเอกสารใหมที่ไมเคยบันทึก 16 การบันทึกเอกสารโดยการกําหนดตําแหนงที่ตองการ 17 การนํารูปภาพสําเร็จรูปมาใส 18 แทรกรูปภาพจากที่โปรแกรมที่อยู 18 แทรกรูปจากแฟม 19
 4. 4. 4 หนา การใสหรือแทรกขอความศิลป 19 การเรียกใชงาน 19 การสรางตาราง 21 การสรางตารางอยางงาย 21 การสรางตารางแบบธรรมดาโดยใชแถบเมนู 21 การวาดตาราง 22 การผสานเซลล 22 การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 23
 5. 5. 5 บทนํา Microsoft Word 2003 for Windows หรือที่เรียกกันติดปากวา Word 2003 เปนโปรแกรม สําหรับงานประมวลผลคํา ระบบภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส (Microsoft Windows) ผลิตภัณฑบริษัทไมโครซอฟต นับเปนโปรแกรมงานประมวลผลคํา ที่มี ประสิทธิภาพสูง และใชงานงาย Word 2003 ไดมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จาก Word 6, Word ME for Windows โดยการ เปลี่ยนแปลงที่เดนชัด ไดแก รูปแบบการแสดงผลและคําสั่งการใชงานที่ออกแบบมาใหเปนไปใน ลักษณะเดียวกับโปรแกรมอื่น ๆ ในกลุมโปรแกรม Microsoft Office อันไดแก Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access และ Microsoft Mail ทําใหเกิดความสะดวกตอการเรียนรู และใชงาน นอกจากนี้ Word 2003 ยังมีการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการไฟลเอกสาร โดยเพิ่มความ สามารถที่เรียกวา Wizard สําหรับการเนรมิตงานที่เปนมาตรฐาน และตองทําบอย ๆ ใหสามารถสราง งานนั้น ๆ ไดรวดเร็วกวาเดิม รวมทั้งเพิ่มความสามารถประเภทอัตโนมัติ อันไดแก Auto Correct, Auto Text, Auto format Auto Correct เปนระบบแกไขคําผิดอัตโนมัติ โดยโปรแกรมอนุญาตใหผูใชเก็บบันทึกคําที่ มักจะพิมพผิดบอย ๆ เมื่อมีการพิมพจะตรวจสอบเอกสาร หากพบมีการพิมพคําตรงกับคําที่บันทึกไว โปรแกรมจะทําการแกไขใหโดยอัตโนมัติ Auto Text เปนระบบสรางคําอัตโนมัติ คลายกับคํายอใน CU-Writer แต Word 2003 สามารถ เก็บขอมูลทั้งที่เปนคํา, ประโยค, พารากราฟ, หนา รวมทั้งรูปภาพและสัญลักษณตาง ๆ ไดพรอมกัน จึงเปนคํายอที่มีความหลากหลายกวาคํายอใน CU-Writer Auto Format เปนระบบปรับแตงเอกสารอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะทําการเปลี่ยนเลขหนาขอ, เครื่องหมายหนาขอ ที่พิมพแบบธรรมดา เปนแบบประยุกต
 6. 6. 6 การใชงาน Microsoft Word 2003 ขั้นตอนการเขาโปรแกรม 1. Click ที่ 2. เลือก All Programs 3. รอสักครู จะปรากฏจอภาพการทํางานของ MS-Word ซึ่งอาจจะมีหนาตางและมี รายละเอียดจอภาพการทํางานดังนี้ Control Menu Box Title Bar Menu Bar Tool Bars พื้นที่พิมพงาน Status Bar
 7. 7. 7 สวนประกอบของโปรแกรม หมายเลย 1 แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) สําหรับแสดงชื่อของแฟมเอกสาร หมายเลย 2 แถบเมนู (Manu Bar) สวนแสดงคําสั่งทั้งหมดที่ใชในการทํางาน หมายเลย 3 แถบเครื่องมือ (Tool Bar) เปนสวนของไอคอนคําสั่งที่ใชบอยแบงเปนสวนๆ ตามการ ใชงาน หมายเลย 4 แถบสถานะ (Status Bar) เปนตัวบอกสถานะการทํางานของเอกสารที่ทํางานอยูใน ขณะนั้น หมายเลย 5 Document Windows เปนพื้นที่ใชสําหรับสรางงานเอกสาร หมายเลย 6 แถบควบคุม (Control Bar) ใชสําหรับ ยุบ, ยอ, ขยาย, ปดหนาการทํางานของ โปรแกรม หมายเลย 7 แถบเลื่อน (Scroll Bar) เปนสวนเลื่อนจอภาพเพื่อดูหนาเอกสาร
 8. 8. 8 เครื่องมือในสวนของแบบมาตรฐาน (Standard Toolbar) สราง สําหรับสรางแฟมเอกสารใหม เปด สําหรับเปดเอกสารเดิมที่มีอยูแลว บันทึก สําหรับบันทึกแฟมเอกสาร พิมพ สําหรับสั่งพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ ตัวอยางกอนพิมพ สําหรับมองเอกสารกอนพิมพ ตัด สําหรับตัดหรือลบเอกสารออกจากแฟม คัดลอก สําหรับคัดลอกแฟมเอกสารเก็บไว วาง สําหรับวางเอกสารที่เก็บไว เลิกทํา สําหรับยกเลิกคําสั่งสุดทาย ทําซ้ํา สําหรับเรียกคําสั่งสุดทายคืนมา วาดตาราง สําหรับแสดงหรือยกเลิก Toolbar ที่ใชวาดตาราง แทรกตาราง สําหรับใชแทรกตาราง ยอ/ขยาย สําหรับปรับยอ/ขยายหนาจอการแสดงผลของเอกสาร เครื่องมือในสวนของแบบจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar) ลักษณะ สําหรับเลือกลักษณะที่ตองการ แบบตัวอักษร สําหรับเลือกรูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร สําหรับเปลี่ยนขนาดของตัวอักษร ตัวหนา สําหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรใหเปนตัวหนาหรือยกเลิก ตัวเอียง สําหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรใหเปนตัวเอียงหรือยกเลิก ตัวขีดเสนใต สําหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษรใหเปนตัวขีดเสนใตหรือยกเลิก
 9. 9. 9 จัดตําแหนง สําหรับการจัดตําแหนงตัวอักษร ใหชิดซาย, อยูกึ่งกลาง, ชิดขวา หรือชิดขอบ ลําดับ, สัญลักษณ สําหรับเพิ่มหรือลบตัวเลขหรือสัญลักษณหนายอหนา เสนขอบ สําหรับตีเสนขอบ เนน สําหรับการเนนขอความ สีแบบตัวอักษร สําหรับเปลี่ยนสีตัวอักษรตามที่ตองการ คําสั่งบนคียบอรดหรือฟงกชั่นคียที่ใชแทนเมาส Ctrl+N สรางแฟมเอกสารใหม Ctrl+O เปดแฟมเอกสาร Ctrl+S บันทําแฟมเอกสาร Ctrl+P พิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ Ctrl+Z เลิกทํา Ctrl+Y ทําซ้ํา Ctrl+X ตัด Ctrl+C คัดลอก Ctrl+V วาง Ctrl+A เลือกทั้งหมด Ctrl+B ทําตัวอักษรตัวหนา Ctrl+I ทําตัวอักษรตัวเอียง Ctrl+U ทําตัวอักษรตัวขีดเสนใต Delete ลบขอความ
 10. 10. 10 มารูจักแถบเครื่องมือ 2 เมนูที่จะตองใชงานบอย ๆ 1. แถบเมนู ประกอบดวย ดังนี้ • เมนูแฟม มีคําสั่งยอยดังนี้ สราง-เปดเอกสารใหม เปด-เปดเอกสารเกา ปด-หนาตาง บันทึก-เอกสารที่พิมพลงแผนดิกสหรือ ฮารทดิกส บันทึกเปน-เปนการบันทึกและตั้งชื่อ เอกสารใหม คนหาแฟม-จัดเก็บไวในเครื่อง สิทธิ์-เปนการกําหนดสิทธิในการเขาถึง ขอมูล แสดงตัวอยางเว็บเพล-ขอมูลที่พิมพบน Word แสดงบน Internet Exploper ตั้งคาหนากระดาษ-ตองการกระดาษแนวนอน หรือ แนวตั้ง ตัวอยางกอนพิมพ-ดูเอกสารกอนสั่งพิมพออกเครื่องพิมพ พิมพ-สั่งพิมพออกเครื่องพิมพ สงไปยัง-เอกสารจาก Word ตองการสงไปใชงานแบบไหน คุณสมบัติ-แสดงสถานะเอกสารที่กําลังพิมพวาเปนชนิดของอะไร ไฟลที่ใช ขนาดเทาเปนตน จบการทํางาน-ออกจากโปรแกรม
 11. 11. 11 • แกไข ประกอบดวย ดังนี้ เลิกทํา Font- การยกเลิกทํา/ยายวัตถุ ทําซ้ําการพิมพ-การเรียกขอมูลเดิมมาใช ตัด-ยกเลิกขอมูลที่ไมใช คัดลอก-สําเนาขอมูล/วัตถุมากกวา 1 วาง-นําขอมูล/วัตถุที่สําเนามาวางใน ตําแหนงที่ตองการ วางแบบพิเศษ-นําขอมูลนําขอมูล/วัตถุที่ สําเนามาวางในรูปแบบ Html เปนตน เลือกทั้งหมด-ตองการเลือกรูปแบบตัวอักษร/ขนาดตัวอักษร คนหา-เปนการคนคําที่ตองการ แทนที่-กรณีที่ตองการเปลี่ยนคําที่พิมพผิดก็สามารถเปลี่ยนแทนที่ไดเลย จะใหเรียนรูแค 2 เมนูกอน เพื่อเปนพื้นฐานการใชงาน
 12. 12. 12 การสรางเอกสารใหมและเปดเอกสารเกา การสรางเอกสารใหม คลิกเลือกที่เมนู แฟม (File) -----> สราง (New) จะปรากฏไดอะล็อกบอก สราง(New) เลือกตําแหนงที่ไฟลเอกสารที่ตองการอยู หรือ เลือกปุม ในสวนของ Tool Bar หรือกด Ctrl+N บนคียบอรด
 13. 13. 13 การเปดเอกสารเกาขึ้นมาใชงาน คลิกเลือกที่เมนู แฟม (File) -----> เปด (Open) จะปรากฏไดอะล็อกบ็อก เปด(Open) เลือกตําแหนงที่ไฟลเอกสารอยู
 14. 14. 14 เลือกไฟลเอกสารที่ตองการแลวคลิก เปด ก็จะไดเอกสารที่เลือกขึนมาใชงาน ้ หรือ เลือกปุม ในสวนของ Tool Bar หรือกด Ctrl+O บนคียบอรด หมายเหตุ โหมดการพิมพภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ Click เมาสที่ปุมสลับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ กดปุม ~ การพิมพ การพิมพเอกสาร มีหลักในการปฏิบัติดังนี้ • กดปุม <Enter> เมื่อจบหัวเรื่อง, พารากราฟ หรือขึ้นบรรทัดใหม (บรรทัดวาง) • การยอหนาใชปุม <TAB> (หรือคําสั่ง TAB หรือคําสังจัดยอหนา) ่
 15. 15. 15 ตัวอยางการพิมพ ขอความสวนที่เปนหัวเรื่อง พิมพเสร็จแลวกดปุม <Enter> ไดเลย ขอความสวนที่เปนเนื้อเรื่อง พิมพไปเรื่อย ๆ จนกวาจะสิ้นสุดระยะกั้นหลัง โดยโปรแกรมจะทําการ ตัดคําขึ้นบรรทัดใหมใหเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นไมตองกดปุม <Enter> ทายบรรทัดจะกดปุม <Enter> ครั้งเดียวเมื่อจบพารากราฟเทานั้น TAB การยอหนาอยางนี้ ใหใชการกดปุม TAB การยอหนา หามใชการเคาะปุม <Space Bar> อยาลืม การแกไขแบบตางๆ การลบมี 2 แบบ แบบที่ 1 กดปุม <Back Space> เพื่อลบตัวอักษรที่อยูหนา Cursor แบบที่ 2 กดปุม <Delete> เพื่อลบตัวอักษรที่อยูหลัง Cursor การพิมพแทรก กดปุม <Insert> ใหอยูในโหมดการพิมพแทรก (สังเกตจากชอง OVR ใน Status Bar มีสีจาง ๆ ) เลื่อน Cursor ไปอยู ณ ตําแหนงที่ตองการพิมพแทรกพิมพขอความที่ ตองการ ขอความใหมจะตอทายตัวอักษรที่อยูหนา Cursor การพิมพทับ กดปุม <Insert> ใหอยูในโหมดการพิมพแทรก (สังเกตจากชอง OVR ใน Status Bar มีสีดําชัดขึ้น) เลื่อน Cursor ไปอยู ณ ตําแหนงที่ตองการพิมพทับพิมพขอความที่ ตองการ ขอความใหมจะแทนที่ขอความเดิม ตําแหนง Cursor
 16. 16. 16 การตั้งคาหนากระดาษ เอกสารจะสวยงาม ตองมีการตั้งคาหนากระดาษเวลาพิมพเอกสารแตละแบบก็มีลักษณะ การวางเนื้อความที่แตกตางกันออกไป มีขอกําหนดเกี่ยวกับขนาดกระดาษ ระยะกั้นหนา-หลัง ขอบกระดาษตาง ๆ ไป ดังนั้น กอนเริ่มพิมพงานใด ๆ ควรกําหนดคาติดตั้งเกี่ยวกับกระดาษ มีขั้นตอนดังนี้ คลิกเลือกที่เมนู แฟม (File) -----> ตั้งคาหนากระดาษ จะปรากฏไดอะล็อกบอก โดยจะมีรายละเอียดใหเรากําหนดซึงโดยทั่วไปที่สําคัญมีอยู 2 สวน คือระยะขอบ และขนาดกระดาษ สวนของระยะขอบ - ดานบน ระยะจากหัวกระดาษถึงบรรทัดแรก - ดานลาง ระยะจากทายกระดาษถึงบรรทัดสุดทาย - ดานซาย ระยะจากขอบดานซายถึงขอความที่พิมพ - ดานขวา ระยะจากขอบดานขวาถึงขอความที่พิมพ - ขอบเย็บกระดาษ ระยะหางพิเศษไวสําหรับเขาเลม - หัวกระดาษ ระยะจากขอบหัวกระดาษถึงดานบนกระดาษ - ทายกระดาษ ระยะจากขอบทายกระดาษถึงดานลางกระดาษ - ระยะขอบเพื่อเย็บหนังสือ ปรับระยะขอบดานซายดานขวาเพื่อตอนพิมพใหมีความกวางเทากัน - 2 หนาตอหนากระดาษ สําหรับพิมพหนาที่ 2 ของเอกสารลงบนหนากระดาษเดียวกันกับแผนแรก
 17. 17. 17 สวนของขนาดกระดาษ - ขนาดกระดาษ ขนาดของหนากรกําหนดะดาษ - ความกวาง กําหนดความกวางของหนากระดาษ - ความสูง กําหนดความสูงของหนากระดาษ - การวางแนว เลือกแนวของกระดาษ (แนวตั้ง, แนวนอน) ตามที่ตองการ เทานี้เราก็จะไดหนาการทํางานตามที่เราตองการ สัญญาลักษณและใสเลขหนา การใส (แทรก) สัญลักษณ ในการพิมพเอกสารรายงานตางๆ บางครั้งเราตองมีการพิมพสัญลักษณบางตัวลงไปดวย แตเมื่อดู บนแปนคียบอรดแลวกลับไมมีตัวสัญลักษณที่เราตองการเลย เราสามารถทําการแทรกหรือใส สัญลักษณที่ไมมีบนแปนคียบอรดใหกับกับเอกสารไดดังนี้ 1. คลิกเลือกที่เมนู แทรก(Insert) ---> สัญลักษณพิเศษ(Symbol...) จะปรากฏไดอะล็อกบอกขึ้น
 18. 18. 18 2. เลือกคลิปสัญลักษณ 3. เลือกแบบตัวอักษร 4. เลือกสัญลักษณที่ตองการ 5. คลิกที่ปุม แทรก เพื่อทําการแทรกสัญลักษณที่เลือกลงในเอกสาร การใสเลขหนา ในการพิมพเอกสารรายงานตางๆ บางครั้งเราตองมีการใสเลขหนาลงไปในเอกสารนั้นดวย เพื่อ อาจใชในกรณีใหสอดคลองกับสารบัญ ใหงายในการคนหา เราสามารถใสเลขหนาใหกับเอกสารได ดังนี้ 1. คลิกเลือกที่เมนู แทรก(Insert) ---> หมายเลขหนา...(Page Number...) จะปรากฏไดอะล็อกบอกขึ้น
 19. 19. 19 2. เลือกเพื่อเลือกตําแหนงที่ตองการพิมพหมายเลขหนา 3. เลือกเพื่อจัดตําแหนงหมายเลขหนาที่ตองการ 4. คลิก ตกลง(OK) เมื่อกําหนดคาทุกอยางเรียบรอยแลว การเคลื่อนยายขอความ การตัด Cut ขอความ โดยการสรางแถบสีในบริเวณที่ตองการลบ คลิกเลือกที่เมนู แกไข (Edit) - ตัด(Cut) โดยที่การใชคําสั่งตัด Cut ในการลบขอความสามารถนําไปวาง Paste ยังตําแหนงที่ตองการได
 20. 20. 20 เนื่องจากการตัดเปนการลบที่เก็บขอมูลที่ลบออกไปเก็บเอาไวในคริปบอรด การคัดลอก (Copy) - สรางแถบสีใหครอบคลุมบริเวณที่ตองการ - คลิกเลือกที่เมนู แกไข(Edit) - คัดลอก(Copy) หรือ เลือก ที่ แถบ Tool Bar หรือกด Ctrl+C บนคียบอรด - สวนที่เลือกจะทําการคัดลอกเอาไวในคลิปบอรด แลวนําไปวางยังตําแหนงที่ตองการ การวาง (Paste) หลังจากทําการคัดลอก Copy หรือ ตัด Cut แลวขอมูลนั้นจะถูกเก็บไวในคลิปบอรดหลังจากนั้น - ไปยังตําแหนงที่ตองการนําไปวาง - คลิกเลือกที่เมนู แกไข(Edit) ---> วาง(Paste) หรือ เลือก ที่ แถบ Tool Bar หรือกด Ctrl+S บนคียบอรด การบันทึกเอกสารเกาที่เคยบันทึกแลว คลิกเลือกที่เมนู แฟม (File) ----->บันทึก (Save) เทานี้เอกสารก็จะถูกบันทึกแลว หรือ เลือกปุม ในสวนของ Tool Bar หรือกด Ctrl+S บนคียบอรด การบันทึกเอกสารใหมที่ไมเคยบันทึก คลิกเลือกที่เมนู แฟม (File) ----->บันทึก (Save) จะปรากฏไดอะล็อกบอก บันทึก (Save)
 21. 21. 21 เลือกตําแหนงที่ตองการบันทึกไฟลเอกสารไว ใสชื่อไฟลเอกสารที่ตองการแลวคลิก บันทึก เทานี้เอกสารก็จะถูกบันทึกเก็บเอาไว หรือ เลือกปุม ในสวนของ Tool Bar หรือกด Ctrl+S บนคียบอรด การบันทึกเอกสารโดยการกําหนดตําแหนงที่ตองการ คลิกเลือกที่เมนู แฟม (File)-->บันทึกเปน (Save As..) จะปรากฏไดอะล็อกบอกบันทึกเปน (Save As..)
 22. 22. 22 เลือกตําแหนงที่ตองการบันทึกไฟลเอกสารไว ใสชื่อไฟลเอกสารที่ตองการแลวคลิก บันทึก เทานี้เอกสารก็จะถูกบันทึกเก็บเอาไว หรือกด Ctrl+Shift+S บนคียบอรด การนํารูปภาพสําเร็จรูปมาใส เอกสารใด ๆ ก็ตามถามีรูปภาพประกอบดวย จะดึงดูดความสนใจผูอาน ผูพบเห็นไดมากกวา เอกสารที่มีแตขอความลวน ๆ word 2003 ไดตระหนักถึงเรื่องนี้ จัดเตรียมรูปภาพ และคําสั่งนําเขา รูปภาพจากโปรแกรมอื่น เพื่อนํามาใชประกอบเอกสาร การใสหรือแทรกรูปภาพลงในเอกสารมีการ แทรกอยู 2 อยาง ดังนี้ 1. แทรกรูปภาพจากที่โปรแกรมมีอยู
 23. 23. 23 1. คลิกบนแถบเมนู แทรก - รูปภาพ - ภาพตัดปะ 2. จะปรากฏไดอะล็อกบอกขึ้น ทําการเลือกภาพที่เราตองการ 3. เลือกภาพแลวกดที่ปุม แทรก รูปภาพที่เราเลือกก็จะปรากฏยังหนาเอกสารของเรา 2. แทรกรูปจากแฟม (ที่นอกเหนือจากที่โปรแกรมมีให) 1. คลิกบนแถบเมนู แทรก ---> รูปภาพ --->จากแฟม 2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกขึ้น ทําการเลือกไปยังตําแหนงที่ภาพอยู 3. เลือกที่ไฟลภาพแลวกดที่ปุม แทรก รูปภาพที่เราเลือกก็จะปรากฏยังหนาเอกสารของเรา การใสหรือแทรกขอความศิลป การใสหรือแทรกขอความศิลป โปรแกรมเสริมการทํางานของ Word 2003 โดยจะชวยดาน ออกแบบหัวเรื่อง (Title) ปายขอความ (Banner) และขอความที่มีลักษณะแปลกตาใน Version ใหม ไดมีการพัฒนาใหใชภาษาไทยไดอยางเต็มความสามารถ การเรียกใชงาน การใสหรือแทรกขอความศิลป เพื่อความสวยงามใหกับเอกสารของเรา โดยมีขั้นตอนดังนี้
 24. 24. 24 1. คลิกบนแถบเมนู แทรก - รูปภาพ - WordArt… 2. จะปรากฏไดอะล็อกบอกขึ้น ทําการเลือกรูปแบบขอความศิลปตามตองการ 3. พิมพขอความที่ตองการ 4. ขอความศิลปก็จะปรากฏที่หนาจอ โดยเราสามารถปรับปรุงแกไขหรือยายตําแหนงได
 25. 25. 25 การสรางตาราง การสรางตารางในเอกสารมี 2 วิธี ดังนี้ 1. การสรางตารางอยางงาย โดยใชไอคอนแทรกตารางบนแถบเครื่องมือ 1. คลิก บนแถบเครื่องมือ 2. กดเมาสคางไวแลวลากเมาสเพื่อเลือกจํานวนแถวและคอลัมนที่ตองการ 3. เมื่อเลือกแลวปลอยเมาสก็จะไดตารางตามที่เลือก 2. การสรางตารางแบบธรรมดา โดยใชแถบเมนู 1. คลิกบนแถบเมนู ตาราง(Table) ---> แทรก ---> ตาราง 2. จะปรากฏไดอะล็อกบอกขึ้น ทําการกําหนดจํานวนแถวและจํานวนคอลัมนตามที่เราตองการ 3. กดที่ปุม ตกลง ก็จะไดตารางตามที่ตองการ
 26. 26. 26 3. การวาดตาราง 1. คลิกบนแถบเมนู ตาราง (Table) --->วาดตาราง หรือ เลือก ที่แถบเครื่องมือ 2. จะปรากฏไดอะล็อกบอกตัวชวยวาดตารางขึ้น 3. ทําการวาดตารางโดยใชตัวชวยที่มี ใชในการวาดตาราง ใชในการลบสวนที่ไมตองการของตาราง 4. การผสานเซลล เปนการผสานเซลลตงแต 2 เซลล ขึ้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ ั้ ปการศึกษา หมายเหตุ เทอม 1 เทอม 2 1. ทําแถบสีดําคลุมเซลลที่ตองการจะผสาน 2. เลือกเมนู ตาราง ผสานเซลล ปการศึกษา หมายเหตุ เทอม 1 เทอม 2
 27. 27. 27 2. การใชสูตรในโปรแกรม MS-word มี 2 แบบดังนี้ สรุปผลคาสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 1 รายการ รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. คาน้ํา 600 650 500 1,750 คาไฟฟา 1,300 1,500 1,250 4,050 คาไปรษณีย 300 250 200 750 รวม 2,200 2,400 1,950 6,550 สูตรการบวกตารางแนวแถว คือ =sum(left) สูตรการบวกตารางแนวคอลัมน คือ=sum(above) การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ หรือที่เราเรียกกันวา การปริ้นงาน คือ สั่งพิมพ ออกทาง เครื่องปริ้น เมื่อเราทํางานเอกสารเสร็จเรียบรอยแลวจะสั่งพิมพออกมาใชในการตางๆ หลากหลาย โดยขั้นตอนวิธีการมีดังตอไปนี้ 1. คลิกเลือกที่เมนู แฟม(File) ---> พิมพ(Print...) จะปรากฏไดอะล็อกบอกสําหรับการพิมพขึ้น
 28. 28. 28 2. สวนเลือกเครื่องพิมพ 3. สวนเลือกขอบเขตการสั่งพิมพ - สั่งพิมพทั้งหมด - สั่งพิมพหนาทําการปจจุบัน - สั่งพิมพเฉพาะหนาที่ตองการ 4. สวนเลือกจํานวนสําเนาที่จะสั่งพิมพ 5. คลิกที่ปุม พิมพ เพื่อทําการพิมพออกทางเครื่องพิมพ
 29. 29. 29 เอกสารอางอิง www.http://wbi.dru.ac.th/e-learning/e-lea/
 30. 30. 30 ที่ปรึกษา นายประเสริฐ หอมดี ผูอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลาฯ นางพิมรา นุชเจริญ หัวหนาสวนวิชาการ นายสินรัตน แกวนิยม หัวหนางานนิทรรศการ รวบรวม/จัดพิมพ นางสาวรัตนา ผเด็จพล หัวหนาฐานการเรียนเปดโลกคอมพิวเตอร

×