Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ระเบียบ

294 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ระเบียบ

  1. 1. ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดธิดาชาวสวน งานเกษตรแฟร์เกาะสมุย ครั้งที่ 3 ประจําปี 2556 .................................................... ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย จัดให้มีโครงการจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2556 ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะสมุย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นการเผยแพร่ความรู้ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ด้านการเกษตร จึงจัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการประกวด ธิดาชาวสวน เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็นที่รู้จักของสังคมทั่วๆ ไป รวมถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์ การเผยแพร่ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของชาวเกาะสมุย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะสมุย ให้แก่คนทั้งโลก ดังนั้น เพื่อให้การประกวดธิดาชาวสวนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วนบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงประกาศระเบียบสําหรับการประกวดธิดาชาวสวนไว้ดังนี้ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 1. ระเบียบชื่อว่า “ระเบียบการประกวดธิดาชาวสวน ประจําปี 2556” 2. การใช้ระเบียบนี้ให้ใช้ในการดําเนินประกวดธิดาชาวสวน ประจําปี 2556 เท่านั้น ระเบียบอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งให้ใช้ระเบียบนี้แทน 3. เทศบาลนครเกาะสมุย เป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบการนี้ 4. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับตําแหน่ง ธิดาชาวสวน และรองฯ ทุกตําแหน่ง จะต้องทําบันทึกข้อตกลงให้ไว้ กับเทศบาลนครเกาะสมุย เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ตามที่เทศบาลประสงค์ 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ จะนําไปเป็นข้อโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 2.1 เป็นเพศหญิงโดยกําเนิด 2.2 มีอายุระหว่าง 17-25 ปี (ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง) 2.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2.4 เป็นคนสมุย โดย 2.4.1 การเกิด 2.4.2 มีพ่อและแม่เป็นคนสมุย หรือ มีพ่อหรือแม่เป็นคนสมุย หมายเหตุ : ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 ทางคณะกรรมการฯ อาจเรียกให้แสดงหลักฐานสําคัญอื่นๆ ประกอบได้ หรือ 2.4.3 มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในอําเภอเกาะสมุยไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2.5 สถานภาพโสด 2.6 มีความสูงไม่ต่ํากว่า 155 เซนติเมตร ตามมาตรฐานหญิงไทย 2.7 ไม่เป็นนางงามอาชีพ หรือสังกัดกลุ่มที่มีอาชีพส่งสาวงามเข้าประกวดเพื่อล่ารางวัล ฯลฯ 2.8 ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด การเจตนา ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันเป็นเท็จ ถือว่ากระทําผิดระเบียบอย่างร้ายแรง จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นผู้สมัครทันที /3. หลักฐานและการสมัคร...
  2. 2. -2- 3. หลักฐานและการสมัคร 3.1 กรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามแบบที่เทศบาลกําหนด 3.2 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาดไม่ต่ํากว่า 4”X 6” นิ้ว จํานวน 2 รูป 3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรอง 3.4 สําเนาสูติบัตร สําหรับผู้สมัครตามข้อ 2.4.1 หรือสําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของพ่อแม่ สําหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.4.2 3.5 หลักฐานที่จําเป็นอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจัดการประกวดร้องขอ 4. วันเวลาและสถานที่สมัคร 4.1 รับสมัครระหว่าง วันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2556 หรือจนกว่าจะครบ 20 คน ตามจํานวน ที่เทศบาลกําหนด (อยู่ในดุลพินิจของประธานฝ่ายจัดการประกวดธิดาชาวสวน) 4.2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองสวัสดิการสังคม สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ในวันและเวลา ราชการ 4.3 สามารถส่งหลักฐานการประกวดทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ samui_deputy@hotmail.com หรือ nanticha_samui@hotmail.com ได้ แต่ต้องมากรอกและลงลายมือชื่อใน ใบสมัครด้วยตนเองในภายหลัง (ก่อนวันปิดรับสมัคร) 4.4 หมายเลขผู้สมัครจะเรียงตามลําดับการสมัครที่ถูกต้องก่อนหลัง 4.5 ในวันสมัคร ผู้จัดจะถ่ายภาพนิ่งและถ่ายทําคลิปวีดีโอสั้นๆ เพื่อแนะนําตนเองและ ประชาสัมพันธ์งาน และให้ประชาชนโหวตลงคะแนนตัดสินตําแหน่ง “ขวัญใจชาวสวน” ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหน้า Facebook ของการประกวดและเป็นฐานคะแนนส่วนหนึ่งที่ใช้ในการตัดสิน รวมกับคะแนนจาก คณะกรรมการตัดสิน 5. วิธีการและรายละเอียดการประกวด 5.1 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 เริ่มเวลา 20.00 น. - การแต่งกาย ใช้ชุดใน concept รูปแบบ “ชาวสวน” ตามจินตนาการของผู้เข้าประกวด หรือทีมงานที่ส่งเข้าประกวด รอบที่ 1 ผู้เข้าประกวดเดินบนเวที จํานวน 1 รอบ แนะนําตัวเอง คติประจําใจ ฯลฯ รอบที่ 2 แสดงความสามารถพิเศษทั่วๆ ไป แต่เน้นสื่อออกไปในแนวการเกษตร (ไม่เกิน 3 นาที) 5.2 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เริ่มเวลา 20.00 น. - การแต่งกาย ใช้ชุดไทยเรือนต้น รอบที่ 3 ผู้เข้าประกวด เดินบนเวที 1 รอบ แล้วเลือกซองคําถาม ที่คณะกรรมการเตรียมไว้ให้ รอบที่ 4 ผู้เข้าประกวดทั้งหมดเข้าแถวบนเวที - ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลต่างๆ จากคณะกรรมการ - คณะกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ได้รับตําแหน่งถ่ายภาพร่วมกัน หมายเหตุ : สําหรับรางวัลขวัญใจชาวสวน ตัดสินจากผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ที่ Facebook : ประกวดธิดาชาวสวน งานเกษตรแฟร์ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-30 กรกฎาคม 2556 โดยปิดการโหวตใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 22.00 น. /6. รางวัลสําหรับผู้ที่ได้รับตําแหน่ง...
  3. 3. -3- 6. รางวัลสําหรับผู้ที่ได้รับตําแหน่งต่างๆ ดังนี้ 6.1 รางวัลธิดาชาวสวน เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย และโล่เกียรติยศ 6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 / 1st Runner up เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโล่เกียรติยศ 6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 / 2nd Runner up เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโล่เกียรติยศ 6.4 รางวัลขวัญใจชาวสวน เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโล่เกียรติยศ 6.5 รางวัลชมเชยสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล 1-4 ท่านละ 3,000 บาท โดยจะจ่ายให้หลังจาก เสร็จสิ้นการประกวด หรือ ในวันถัดไปที่สํานักงานเทศบาลนครเกาะสมุย หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร จากทางเทศบาลนครเกาะสมุย 7. รายละเอียดอื่นๆ ทั่วไป 7.1 ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องไปถึงสถานที่ในวันประกวดเพื่อรายงานตัวก่อนเวลา ที่ประกาศไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที (มีผลต่อการให้คะแนนของคณะกรรมการ) 7.2 ผู้เข้าประกวดต้องมาพบคณะกรรมการและฝึกซ้อม ณ เวทีประกวดจริง ท่าเทียบเรือหน้าทอน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. 7.3 ผู้เข้าประกวดอาจได้รับการร้องขอให้มาร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้นในระหว่างนี้ได้ 7.4 เทศบาลนครเกาะสมุย จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งไม่มีตําแหน่ง หน้าที่ เกี่ยวข้องในเทศบาลนครเกาะสมุยมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน 7.5 หากมีข้อสงสัยหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ประการใด ทางคณะกรรมการประกวดจะ ประสานงานกับทางผู้จัดการที่ระบุชื่อไว้ในใบสมัคร เพื่อทําการแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดความถูกต้องก่อนการขึ้นเวที ประกวด 7.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 7.7 สําหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล หากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2 หรือปิดบัง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นสาระสําคัญ ให้ตัดสิทธิ์ในตําแหน่งและรางวัลใดๆ ที่ได้รับ โดยพร้อมส่งคืนกลับให้ ฝ่ายจัดการประกวดในทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 7.8 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเกาะสมุย โทร. 0-7742-0862 และที่เลขานุการฝ่ายประกวดธิดาชาวสวน คุณนันทิชา ชูเชื้อ โทร. 08-6479-8863 หรือทาง อีเมล์ samui_deputy@hotmail.com , nanticha_samui@hotmail.com *** หมายเหตุ : รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เพื่อความเหมาะสม โดยให้เป็นดุลพินิจของประธานฝ่ายจัดการประกวดธิดาชาวสวน *******************************************เทศบาลนครเกาะสมุย*******************************************

×