การใช้โปรแกรม InDesign เบื้องต้น

114,548 views

Published on

11 Comments
37 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
114,548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
552
Actions
Shares
0
Downloads
1,251
Comments
11
Likes
37
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้โปรแกรม InDesign เบื้องต้น

 1. 1. ความรู้เบืองต้นโปรแกรม Adobe Indesign ้  โปรแกรม Adobe Indesign เป็ นโปรแกรมสาหรับงานด้ าน สิ่งพิมพ์ งานออกแบบเอกสาร หรื อ เรี ยกกันง่ายๆว่า โปรแกรมจัด หน้ ากระดาษนันเอง จุดเด่นของ ้ โปรแกรม Indesign คือสามารถ ทางานด้ านการจัดหน้ ากระดาษได้ เป็ นอย่างดี ซึงคล้ ายๆกับการ ่ นาเอาโปรแกรม Pagemaker มารวมกับโปรแกรม Illustrator
 2. 2.  ระบบการทางานของโปรแกรม Indesign นัน ไม่สามารถใช้ Indesign เดี่ยวๆ ได้ ้ ต้ องมีความรู้พื ้นฐานของ Photoshop และ illustrator ด้ วย เพราะต้ องมีการเตรี ยมรูปภาพจาก Photoshop และเตรี ยมคลิปอาร์ ต หรื อ Logo ต่างๆ มาจาก illustrator ส่วนข้ อความสามารถเตรี ยมมาจาก โปรแกรมประเภท Word Prospering แล้ ว เราจึงนามาประกอบรวมกันเป็ นหนังสือ หรื อแผ่นพับต่างๆ ใน Indesign เสร็จแล้ วเรา จึง Export ไฟล์งานของเรานันเป็ นไฟล์ PDFX1-a หรื อ PDFX-3 เพื่อส่งโรง ้ พิมพ์ ทางโรงพิมพ์ก็จะทา Digital Poof ส่งกลับมาให้ เราตรวจสอบความเรี ยบร้ อย ก่อนจะทาเพลท และส่งให้ โรงพิมพ์ต่อไป
 3. 3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Indesign
 4. 4. 1 Menu Bar บรรจุคาสั่งใช้ งานต่ างๆ การทางานจะคล้ ายๆกับโปรแกรม. อื่นๆ เช่ น Photoshop , Illustrator2 Option Bar บรรจุตัวเลือกกาหนดคุณสมบัติหรื อตัวปรับแต่งการทางานให้ กับ. วัตถุ ( ตัวอักษรหรื อภาพ ) ที่เรากาลังเลือกทางาน3 Tool Bar เครื่ องมือชนิดต่างๆ ที่ใช้ ในการทางาน.4 Document พื ้นที่เอกสาร สาหรับการทางาน คล้ ายกับกระดาษเปล่าๆ ที่คอยให้. เราเติมตัวอักษรหรื อภาพลงไปนั ้นเองค่ะ5 Pasteboard พื น ที่ ว่า งๆ รอบเอกสาร คล้ า ยกับโต๊ ะท างาน ที่ เ ราสามารถวาง ้. สิงของอื่นๆได้ ่6 Guide ไม้ บรรทัดสาหรับการวัดระยะหรื อสร้ างเส้ น Guide.7 Palette หน้ าต่างย่อยสาหรับช่วยเสริ มการทางาน เมื่อคลิกลงไปแต่ละปุ่ ม. จะเป็ นการเรี ยกใช้ งาน Palette แต่ละชนิด
 5. 5. Tool Box  กล่องเครื่ องมือเป็ นแถบแนวตัง้ อยู่ทางด้ านซ้ ายของโปรแกรม มี หน้ าที่บรรจุกลุมเครื่ องมือต่างๆ เพื่อให้ เราสามารถคลิกเลือใช้ งานได้ ่ อย่างสะดวก  ทีด้านบนสุดของกล่องเครื่ องมือ ( ตรงกรอบสีเทา ) จะมีไอคอน ่ ลูกศรเล็กๆ วางอยู่ เราสามารถคลิกเลือกที่ลกศรเพื่อเปลี่ยนให้ กล่อง ู เครื่ องมือขยายตัวออกเป็ นสองแถว หรื อคลิกที่ลกศรเดิมอีกครัง ู ้ กล่องเครื่ องมือก็จะแสดงผลเป็ นแบบแถวเดียว
 6. 6.  1. กลุมเครื่ องมือสาหรับเลือก (Selection ) ่ 2. กลุมเครื่ องมือสาหรับวาดภาพหรื อพิมพ์อกษรข้ อวคาม ่ ั 3. กลุมเครื่ องมือสาหรับทา Transfrom (ปรับขนาด , เปลี่ยนทิศทาง ฯลฯ ) ่ 4. กลุมเครื่ องมือช่วยเสริ มการทางานทัวไป ่ ่ 5. กลุมเครื่ องมือสาหรับเลือกสีพื ้นและสีเส้ น ่ กลุมเครื่ องมือบางชนิดในกล่องเครื่ องมือจะมีลกศรเล็กๆ อยู่ตรงมุมล่างขวา นันหมายถึงว่าในปุ่ ม ่ ู ่ เครื่ องมือนัน จะมีเครื่ องมืออื่นๆ ( ที่ทางานคล้ ายๆกัน ) อยู่ในนันด้ วย และอีกทังมีสญลักษณ์ คีย์ ้ ้ ้ ั ลัดบอก ซึงจะอยู่ด้านขวามือ เวลาเรากดเลือกเครื่ องมือ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ งาน ่
 7. 7. Selection : เครื่องมือสาหรับคลิกเลือกวัตถุDirect Selection : เครื องมือสาหรับคลิกเลือกทางานกับจุดบนเส้ น PathPen : เครื่ องมือสาหรับวาดเส้ น Path ( ทังเส้ นตรงและเส้ นโ้้ค้ง ) ้Add Anchor : เครื่ องมือสาหรับคลิกเพิ่มจุดควบคุมเส้ นType : เครื่ องมือสาหรับสร้ างตัวอักษรลงในพื ้นที่ทางานPencil : เครื่ องมือสาหรับวาดเส้ นอิสระErase : เครื่ องมือสาหรับลบเส้ น PathRectangle Frame : เครื่ องมือสาหรับสร้ างเฟรม ( กรอบบรรจุภาพหรื อหรื อตัวอักษร ) แบบสีเหลี่ยมPolygon Frame : เครื่ องมือสาหรับสร้ างเฟรม ( กรอบบรรจุภาพหรื อหรื อตัวอักษร ) แบบหลายเหลี่ยม
 8. 8. Polygon : เครื่ องมือสาหรับวาดภาพหลายเหลี่ยมRotate : เครื่ องมือสาหรับหมุนวัตถุShear : เครื่ องมือสาหรับเอียงวัตถุEyedropper : เครื่ องมือสาหรับดูดค่าสีZoom : เครื่ องมือสาหรับย่อขยายมุมมองพื ้นที่การทางานScissors : เครื่ องมือสาหรับตัดเส้ น PathNote : เครื่ องมือสาหรับบันทึกการทางาน
 9. 9. Position : เครื่ องมือสาหรั บลากย้ ายตาแหน่ งวัตถุหรื อตัด ( Crop )Delette Anchor : เครื่ องมือสาหรับคลิกลบจุดควบคุมเส้ นConvert Direction : เครื่ องมือสาหรับแก้ ไขค่าความโค้ งของเส้ น Path ที่จด ุAnchor pointType on Path : เครื่ องมือสาหรับสร้ างตัวอักษรลงบนเส้ น PathSmooth : เครื่ องมือสาหรับวาดเส้ นเพื่อแก้ ไขความโค้ งของเส้ นLine : เครื่ องมือสาหรับวาดเส้ น Path แบบเส้ นตรงEllipse Frame : เครื่ องมือสาหรับสร้ างเฟรม ( กรอบบรรจุภาพหรื อหรื อตัวอักษร )แบบวงรีEllipse : เครื่ องมือสาหรับวาดภาพวงรี Rectagle : เครื่ องมือสาหรับวาดภาพสีเหลี่ยม
 10. 10. Scale : เครื่ องมือสาหรับย่อขยายวัตถุTransform : เครื่ องมือสาหรับย้ ายตาแหน่ง หมุน และย่อยขยายวัตถุMeasure : เครื่ องมือวัดอิสระGradient : เครื่ องมือสาหรับไล่น ้าหนักของสีGradient Feather : เครื่ องมือสาหรับไล่น ้าหนักสีแบบค่าโปร่งใสHand : เครื่ องมือสาหรับลากย้ ายตาแหน่งมุมมองพื ้นที่ทางานButton : เครื่ องมือสาหรับสร้ างปุ่ มกดแบบ Rollover สาหรับงานสร้ างเว็บเพจ
 11. 11. ตัวอักษร (Text) ตัวอักษรประกอบไปด้ วย 2 ส่วน ดังนี ้ 1. ตัวอักษร ซึงเราสามารถใช้ เครื่ องมือ Type Tool สาหรับจัดการ ่ 2. Textframe หรื อเป็ นกรอบของตัวอักษร ในทุกครังที่เราต้ องการพิมพ์ข้อความต่างๆ ้ เราจะต้ องสร้ าง Frame มาก่อน แล้ วค่อยใช้ เครื่ องมือ Type tool อีกทีค่ะ ***ในทุกครังที่ต้องการพิมพ์ตวอักษร จะต้ องสร้ างกรอบ ( Frame ) มาก่อนทุกครัง ้ ั ้
 12. 12. Text Frame Option เราสามารถปรับแต่งการทางานของเฟรมตัวอักษรให้ เหมาะสมกับการทางานของเรา เพื่อให้ เกิดความง่ายและสะดวกต่อการใช้ งาน ดังนี ้ ไปที่คาสัง Object > Text ่ frame Option หรื อกด Ctrl + B จากแปนคีย์บอร์ ด ้
 13. 13.  Number (1) : กาหนดจานวนการแบ่ง คอลัมน์ในเฟรมอักษร Gutter (2) : กาหนดระยะห่างระหว่าง คอลัมน์ Width (3) : กาหนดความกว้ างของ คอลัมน์ Fixed Column Width (4) : ตัวเลือกสาหรับกหดให้ รักษาความกว้ างของ คอลัมน์เอาไว้ ตามที่เรากาหนด Inset Spacing (5) : สาหรับกาหนด ระยะห่างของตัวอักษรกับเส้ นเฟรม Align (6) : กาหนดรูปแบบการเว้ นระยะ ในแนวตังระหว่างตัวอักษรและเฟรม ้ Ignore Text Wrap (7) : ตัวเลือก สาหรับยกเลิกคุณสมบัติ Text Wrap ของ ตัวอักษรที่มีอยู่ในเฟรม Preview (8) : แสดงตัวอย่างการตังค่า ้ ทังหมด ้ เมื่อกาหนดหรื อปรับค่าต่างๆแล้ วก้ กด Ok ได้ เลย
 14. 14. การกาหนดหน่ วยวัดระยะ ในบางครังเราก็ต้องการกาหนดหน่วยวัดระยะให้ เหมาะสมกับงาน เช่น หน่วยPixcel , ้ cm, mm เป็ นต้ น ซึงเราสามารถกาหนดหน่วยวัดระยะได้ ดงนี ้ ่ ั ไปที่คาสัง Edit > Preferences > Units & Increments ่
 15. 15. Pages Palette Options เราสามารถปรับแต่งหน้ าต่าง PagesPalette ให้ เหมาะสมกับการทางานของเรา ได้ โดยเราสามารถคลิกที่ปม Palette Menu ที่อยู่ข้างหน้ าต่าง ของ Pages ุ่ Palette
 16. 16.  Pages (กาหนดในส่ วนของหน้ ากระดาษที่แสดงใน Pages Palette) Size (1) : ขนาดของไอคอนหน้ าเอกสารที่แสดงในหน้ าต่าง Pages Palette Show Vertically (2) : กาหนดเพื่อให้ หน้ าต่าง Pages Palette แสดงไอคอนหน้ าเอกสารเป็ นแถวตามแนวตัง้ Show Thumbnails(3) : กาหนดให้ ไอคอนหน้ าเอกสารในหน้ าต่าง Pages Palette แสดงภาพที่อยู่ภายในหน้ า เอกสารนัน ขึ ้นมา ้ Master (กาหนดในส่ วนของหน้ า Master Page ที่แสดงใน Pages Palette) Size(4) : ตัวเลือกสาหรัเลือกขนาดของหน้ า Master Pages Show Vertically (5) : กาหนดเพื่อให้ ไอคอนในส่วนของ Master Pages ในหน้ าต่าง Pages Palette แสดง ไอคอนหน้ าเอกสารเป็ นแถวตามแนวตัง้ Show Thumbnails(6) : กาหนดให้ ไอคอนในส่วนของ Master Pages ในหน้ าต่าง Pages Palette แสดง ภาพที่อยู่ภายในหน้ าเอกสารนันขึ ้นมา ้ Pages on Top (7) : กาหนดให้ แสดงส่วนที่เป็ นหน้ าเอกสารอยู่ด้านบน Masters on Top(8) : กาหนดให้ แสดงส่วนที่เป็ น Master Pages อยู่ด้านบน สามารถเลือกปรับค่าตามความถนัดในการใช้ งานของแต่ละคน
 17. 17. การสร้างหน้ าเอกสารแบบต่อเนื่ อง (แผ่นพับ)
 18. 18. การย้ายตาแหน่ งคอลัมน์ เราสามารถย้ ายตาแหน่งของเส้ นคอมลัมน์ได้ ตามต้ องการด้ วยการใช้ เครื่ องมือ Seletion (ลูกศรสีดา) มาลากย้ ายได้ แต่เราจะต้ องทาการปลดล๊ อกตาแหน่งเส้ นก่อน ซึงสามารถทาได้ ดงนี ้ไปที่คาสัง View > Grids&Guides > Lock ่ ั ่ Column Guides เพื่อปลดล๊ อคเส้ นคอลัมน์ (ไม่ให้ มีเครื่ องหมายถูกอยู่ ด้ านหน้ า)
 19. 19. การแก้ไขเส้น Margin และ Column ในบางครังที่เาสร้ างหน้ าเอกสารมาแล้ ว และต้ องการปรับแต่งระยะห่างจากขอบ และ ้ จานวนคอลัมน์ในหน้ างานของเรา สามารถปรับแต่งได้ ดงนี ้ั ไปที่คาสัง Layout >Margins and Columns... จะปรากฏหน้ าต่าง ่ ให้ เรากาหนดค่า ดังนี ้Margins กาหนดระยะห่างจากขอบ สามารถกดปลดล็อคที่เครื่ องหมายโซ่เพื่อเลือกกาหนดเอง หรื อ กดล๊ อกที่โซ่เพื่อให้ คาทัง้ ่4 ด้ านมีขนาดเท่ากันColumns กาหนดจานวนคอลัมน์ (Gutter กาหนดความกว้ างของเส้ นแบ่งคอลัมน์)
 20. 20. การเพิ่มหน้ าและลดหน้ ากระดาษใน indesign เราสามารถทาได้ หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่ง่ายที่สดคือหากเราต้ องการเพิ่มหน้ าให้ กดที่ ุ Icon รูปหน้ ากระดาษที่มีการพับเราจะได้ ห้ากรดาษใหม่ทนที หรื อเรี ยกจากคาสัง ั ่ Insert Page
 21. 21. วิธีการเพิ่มหน้ ากระดาษใน indesign 1.เลือกเมนู Layout > Pages > Indsert Pages หรื อคลิกขวาที่ Page Palette ดังรูป
 22. 22.  Pages จานวนหน้ าที่ต้องการเพิ่ม Insert เลือกการแสดงหน้ าว่าจะให้ แสดงไว้ ก่อนหรื อหลังหน้ ากระดาษ แล้ วระบุ เลขหน้ าที่ต้องการเพิ่มก่อนหลัง แล้ วกด OK
 23. 23. การลดหน้ า( Delete Page )
 24. 24. เทคนิคการสร้างเลขหน้ าอัตโนมัติ

×