หนาที่ 1
แผนการเรียนรู เรื่อง สนในเมืองไทย

วิชา        ชีววิทยา         ระดับชั้น
ระยะเวลาเรียน  ...
หนาที่ 2สื่อการเรียนการสอน
   1.  สื่ออินเทอรเน็ต
   2.  โปรแกรม OfficeTLE Impress
   3.  โปรแกรม Projec...
หนาที่ 3
เอกสารความรูเรื่อง สรางสรรคงานกราฟกสุดสวยดวย Project Dogs waffle

     Project Dogs Waffle (PD) โป...
หนาที่ 4กําหนดฟอรแมตงานใหถูกตอง
      การสรางงานกราฟกตองเลือกรูปแบบของ Output และขนาดชิ้นงาน โดยเมื่อเรียก...
หนาที่ 5ศึกษาการใชงานจากแบบฝกปฏิบัติ
    การสรางสรรคงานกราฟกดวยการฝกปฏิบัติจริง     จะเห็นภาพการใชโปร...
หนาที่ 6
แผนการเรียนรู เรื่อง บัว

วิชา        เกษตรศาสตร        ระดับชั้น
ระยะเวลาเรียน   4 คาบ ...
หนาที่ 7


         o ชื่ออําเภอ จังหวัดที่มีชื่อเกี่ยวของกับคําวาบัว
         o อาชีพเกี่ยวกับบัวของคน...
หนาที่ 8
แผนการเรียนรู เรื่อง เครื่องดนตรีไทย

วิชา       สังคมศาสตร        ระดับชั้น
ระยะเวลาเรียน ...
หนาที่ 9กิจกรรมตอเนื่อง
      ผูเรียนประยุกตใชกับการจัดทําสื่อนําเสนอดานภูมิปญญาทองถิ่นในตามแตละพื้นที่ ...
หนาที่ 10
แผนการเรียนรู เรื่อง บัญชีของฉัน

วิชา        บัญชี           ระดับชั้น
ระยะเวลาเรียน  ...
หนาที่ 11การประเมิน
   1. ผูเรียนสามารถอภิปรายไดวา “บัญชี” ของฉันมีประโยชนอยางไร
   2. ผูเรียนสามารถบอกได...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตัวอย่างแผนการสอนด้วย OSS & Freeware

5,653 views

Published on

ตัวอย่างแผนการสอนด้วย OSS & Freeware

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างแผนการสอนด้วย OSS & Freeware

 1. 1. หนาที่ 1 แผนการเรียนรู เรื่อง สนในเมืองไทย วิชา ชีววิทยา ระดับชั้น ระยะเวลาเรียน 4 คาบ บูรณาการวิชา สังคมศาสตร ศิลปะ คอมพิวเตอร สาระการเรียนรู สน เปนพืชที่พบตามภูเขา หรือพื้นที่สูงของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ สนที่รจักกันดีไดแก ู สน 2 ใบ และสน 3 ใบ แตก็มีคนอีกจํานวนมากที่ไมทราบความแตกตางของสน 2 ใบและสน 3 ใบ รวมทั้ง ประโยชนที่แทจริงของสน การศึกษาเรียนรูการเจริญเติบโต ลักษณะเฉพาะของตนสนจะชวยใหผูเรียน สามารถจําแนกไดงาย จดจําไดนาน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถ 1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับตนสน 2 ใบ และสน 3 ใบจากอินเทอรเน็ตได 2. ระบุและบอกความแตกตางระหวางสน 2 ใบ และสน 3 ใบได โดยอาศัยการวาดภาพจาก โปรแกรม Project DogWallfe 3. ระบุและอธิบายการเจริญเติบโต ลักษณะ ประโยชน และขอควรระวังเกี่ยวกับตนสนได 4. สรางสื่อนําเสนอขอมูลตางๆ ของสนได กิจกรรมการสอนและการเรียนรู การเรียนรูเกี่ยวกับ “สนในเมืองไทย” แบงออกเปน 4 คาบ ดังนี้ คาบที่ 1 เรียนรูขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับตนสนจากคูมือวิชาชีววิทยา ตัวอยางภาพ และศึกษาคนควา ขอมูลเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต พรอมบันทึกขอมูลดวย OfficeTLE Impress คาบที่ 2 เรียนรูคําสั่งการสรางสรรคภาพดวยโปรแกรม Project DogWaffle คาบที่ 3 ฝกปฏิบติวาดภาพกิ่งของตนสน 2 ใบ และกิ่งของตนสน 3 ใบ โดยการปรับแตงคาของ ั โปรแกรม Project DogWaffle คาบที่ 4 สรางสื่อนําเสนอที่ประกอบดวยขอความ และภาพที่วาดดวยโปรแกรม Project DogWaffle แลวนําเสนอผลงาน อธิบายขั้นตอนการทํางาน พรอมทั้งชวยกันวิเคราะห สรุปผล กิจกรรมตอเนื่อง ผูเรียนประยุกตใชกับการออกแบบตนไมอื่นๆ ที่มีถิ่นเฉพาะในแตละพื้นที่
 2. 2. หนาที่ 2 สื่อการเรียนการสอน 1. สื่ออินเทอรเน็ต 2. โปรแกรม OfficeTLE Impress 3. โปรแกรม Project DogWaffle 4. ตัวอยางภาพตนสน 2 ใบ และสน 3 ใบ การประเมิน 1. ผูเรียนสามารถบอกถึงความแตกตางของสน 2 ใบ และสน 3 ใบได 2. ผูเรียนสามารถปรับแตงคาควบคุมของโปรแกรม Project DogWaffle ในการออกแบบกิ่งของ สน 2 ใบ และสน 3 ใบได 3. ประเมินจากชิ้นงาน ตามเกณฑที่กําหนด (Scoring Rubric)
 3. 3. หนาที่ 3 เอกสารความรูเรื่อง สรางสรรคงานกราฟกสุดสวยดวย Project Dogs waffle Project Dogs Waffle (PD) โปรแกรมสรางสรรคงานกราฟกสุดสวย (Paint Program) ดวยเครื่องมือวาดภาพทั้งแปรง ภูกัน กระดาษเคลือบลักษณะ ตางๆ พรอมทั้ง Effect สรางสรรคภาพกราฟกที่พรอมจะเนรมิตงานกราฟกไดตาม จินตนาการ เนนการสราง Texture สนับสนุนการนําเขา (Import) ไปใชกับสื่อทุก รูปแบบ เชน 3D, CAD, Movie และงานผลิต VDO ทั้ง PAL และ NTSC ดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม สามารถดาวนโหลดโปรแกรมไดจากเว็บไซต http://www.squirreldome.com/cyberop.htm โปรแกรมที่ดาวนโหลดจะชื่อ Dogwaffle_Install_1_2_free.exe เมื่อติดตั้งแลวจะไดโปรแกรม ปรากฏใน Start, Program, project dogwaffle และมีหนาตางโปรแกรม ดังนี้
 4. 4. หนาที่ 4 กําหนดฟอรแมตงานใหถูกตอง การสรางงานกราฟกตองเลือกรูปแบบของ Output และขนาดชิ้นงาน โดยเมื่อเรียกใชงานโปรแกรม ดวยคําสั่ง Start, Program, project dogwaffle หรือสรางชิ้นงานใหม ดวยคําสั่ง File, New โปรแกรมจะ สอบถามขอมูลชิ้นงานกราฟก ดังนี้ เลือกขนาดของชิ้นงาน และฟอรแมตของ Output เชน ถาตองการสรางงานกราฟกสําหรับ คอมพิวเตอร ก็เลือกฟอรแมตเปน VGA แตถาตองการใชกับการผลิต VDO ก็เลือก PAL หรือ NTSC Panel Panel จะเปนหนาตางควบคุมเครื่องมือ หรือฟงกชันสรางสรรคงาน โดยมีลักษณะเปนกรอบเล็กๆ เชน Zoom Panel จะมีลักษณะ ดังนี้ ปุม Close เพื่อปด Panel การเรียกใชงาน Panel ใหเลือกจากเมนูคําสั่ง Window โดยมี Panel ดังนี้ • Alpha Panel ควบคุมความโปรงใส ความโปรงแสงของสี • Brush Setting Panel ควบคุมลักษณะของแปรง หรือภูกัน • Brush Images Panel ควบคุมลักษณะของหัวแปรงทาสี หรือภูกัน • Fill/Gradient Panel ควบคุมการเติมสี หรือไลเฉดสีใหกับชิ้นงาน • Optipustics Panel ควบคุมการสรางลักษณะพิเศษใหกับชิ้นงาน • Paper Panel ควบคุมการสราง Background ดวยลวดลายตางๆ • Plug-in Panel ควบคุมการเรียกใชงาน Plug-ins • Zoom Panel ควบคุมมุมมองภาพ การยอ/ขยายภาพ
 5. 5. หนาที่ 5 ศึกษาการใชงานจากแบบฝกปฏิบัติ การสรางสรรคงานกราฟกดวยการฝกปฏิบัติจริง จะเห็นภาพการใชโปรแกรมไดชัดเจนกวา การศึกษาเครื่องมือแตละชิ้น ดังนั้นเนื้อหาในสวนนี้จะแนะนําการใชงานโปรแกรม จากการฝกปฏิบัติ สรางสรรคงานกราฟก เพื่อเปนแนวทางใหผูสนใจลองนําไปทดลอง และเพิ่มทักษะดวยตนเองตอไป กิ่งสน • สรางงานใหมดวยคําสั่ง File, New เลือกฟอรแมตที่เหมาะสม ตัวอยางคือ 800 x 600 Super VGA • เปด Optipustics Panel ดวยคําสั่ง Window, Optipustics panel คลิกเลือก Enabled คลิกปุม Settings… เลือกรายการ Grass.opt โดยการดับเบิลคลิก • เลือกเครื่องมือ Paint นําเมาสไป คลิกบนพื้นที่วาดภาพ สังเกตผลที่ ปรากฏ ทดลองทําซ้ําหลายๆ ครั้ง เพื่อ เปรียบเทียบจังหวะการคลิก และลาก เมาส ทดลองเปลี่ยนคา Settings ของ Optipustics เปนคาอื่นๆ แลวลองทําซ้ํา เพื่อเปรียบเทียบผล
 6. 6. หนาที่ 6 แผนการเรียนรู เรื่อง บัว วิชา เกษตรศาสตร ระดับชั้น ระยะเวลาเรียน 4 คาบ บูรณาการวิชา สังคมศาสตร ศิลปะ คอมพิวเตอร ภาษาไทย สาระการเรียนรู ชาวพุทธทุกคน คงไมมีใครไมรูจัก “บัว” มีการกลาวถึง “บัว” มาตั้งแตพุทธกาล และปจจุบันก็มีการ นํา “บัว” เปนเครื่องสักการบูชาทางศาสนา โดยเฉพาะคนไทยและประเทศไทยมีความใกลชิดกับ “บัว” เปน อยางมาก มีการนําคําที่หมายถึง “บัว” ไปใชกันอยางหลากหลาย มีการประดิษฐงานศิลปตางๆ ที่เกี่ยวของกับ “บัว” วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถ 1. ระบุความเปนมาของ “บัว” กับชีวิตของชาวไทยพุทธได 2. รวบรวมคําตางๆ ที่เกี่ยวกับ “บัว” ได 3. บอกไดวามีการนํา “บัว” ไปประยุกตใชงานกับศิลปลักษณะใด 4. ระบุและบอกความแตกตางของบัวพันธุตางๆ ได 5. ระบุและอธิบายการเจริญเติบโต ลักษณะ ประโยชน และขอควรระวังเกี่ยวกับการปลูกบัวได 6. สรางสื่อนําเสนอขอมูลตางๆ ของบัวได กิจกรรมการสอนและการเรียนรู การเรียนรูเกี่ยวกับ “บัว” แบงออกเปน 4 คาบ ดังนี้ คาบที่ 1 – 3 แบงกลุมนักเรียน และชวยกันคนควาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบัว พรอมบันทึกขอมูลดวย OfficeTLE Writer o พันธุบัว การเพาะปลูก o บัวกับพุทธศาสนา o บัวกับวัฒนธรรมไทย o วรรณคดีไทยที่เกี่ยวกับบัว o สุภาบิตคําพังเพยที่เกี่ยวกับบัว o ชื่อตางๆ ที่แปลวาบัว
 7. 7. หนาที่ 7 o ชื่ออําเภอ จังหวัดที่มีชื่อเกี่ยวของกับคําวาบัว o อาชีพเกี่ยวกับบัวของคนไทย คาบที่ 4 สรางสื่อนําเสนอที่ประกอบดวยขอความ และภาพดวยโปรแกรม OfficeTLE Impress แลวนําเสนอผลงาน อธิบายขั้นตอนการทํางาน พรอมทั้งชวยกันวิเคราะห สรุปผล กิจกรรมตอเนื่อง ผูเรียนประยุกตใชกับการออกแบบพันธุไมอื่นที่มีถิ่นเฉพาะในแตละพื้นที่ สื่อการเรียนการสอน 1. สื่ออินเทอรเน็ต 2. โปรแกรม OfficeTLE Writer 3. โปรแกรม OfficeTLE Impress การประเมิน 1. ผูเรียนสามารถอภิปรายไดวา บัวมีความสําคัญกับคนไทย และชาวพุทธอยางไร 2. ผูเรียนสามารถจําแนกบัวพันธุตางๆ ได 3. ผูเรียนสามารถสืบคนเนื้อหาตามหัวขอที่ระบุได 4. ผูเรียนสามารถสรางสื่อนําเสนอไดนาสนใจ
 8. 8. หนาที่ 8 แผนการเรียนรู เรื่อง เครื่องดนตรีไทย วิชา สังคมศาสตร ระดับชั้น ระยะเวลาเรียน 4 คาบ บูรณาการวิชา คอมพิวเตอร ภาษาไทย สาระการเรียนรู ดนตรีไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษของเรา ไดสรางสมไว และเปนเครื่องหมายอยาง หนึ่ง ที่แสดงลักษณะเฉพาะ ของชาติไทย เชนเดียวกับภาษา และ ศิลปวัฒนธรรม ดานอื่นๆ สมควรที่เราจะ ภาคภูมิใจ และชวยกันทะนุบารุง สงเสริม และรักษาไวใหดํารงคงอยูสืบไป ในเบื้องตนนี้ เราควรจะตองมี ํ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ดนตรีไทย อันอาจจะกอใหเกิดความรักและ ความสนใจ ดนตรีไทยขึ้นมาได วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถ 1. ระบุความหมายและความเปนมาของ “เครื่องดนตรีไทย” ได 2. รวบรวมความรูตางๆ เกี่ยวกับ “เครื่องดนตรีไทย” ได 3. สรางสื่อนําเสนอขอมูลตางๆ ของเครื่องดนตรีไทยได กิจกรรมการสอนและการเรียนรู การเรียนรูเกี่ยวกับ “เครื่องดนตรีไทย” แบงออกเปน 4 คาบ ดังนี้ คาบที่ 1 – 2 แบงกลุมนักเรียน และชวยกันคนควาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย พรอม บันทึกขอมูลดวย OfficeTLE Impress o ความเปนมาของเครื่องดนตรีไทย o ประเภทเครื่องดนตรีไทย o ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย คาบที่ 3 แบงกลุมรวบรวมเทปเสียงเกี่ยวกับ “เสียง” ของเครื่องดนตรีไทยแตละชิ้น หรือบันทึก “เสียง” ของเครื่องดนตรีไทยแตละชิ้น แลวนํามาแปลงเปนไฟลเสียงดิจิทัลตามชิ้นของเครื่องดนตรีไทย ดวย โปรแกรม Audacity คาบที่ 4 สรางสื่อนําเสนอที่ประกอบดวยขอความ ภาพ และเสียงเครื่องดนตรีไทยรายชิ้น ดวย โปรแกรม OfficeTLE Impress แลวนําเสนอผลงาน อธิบายขั้นตอนการทํางาน พรอมทั้งชวยกันวิเคราะห สรุปผล
 9. 9. หนาที่ 9 กิจกรรมตอเนื่อง ผูเรียนประยุกตใชกับการจัดทําสื่อนําเสนอดานภูมิปญญาทองถิ่นในตามแตละพื้นที่ เชน อาหาร ทองถิ่น, ขนมหวาน, ของเลนจากไม, เพลงบอก, ลําตัด เปนตน สื่อการเรียนการสอน 1. สื่ออินเทอรเน็ต 2. เครื่องดนตรีไทย หรือเทปเสียงเครื่องดนตรีไทย 3. โปรแกรมแปลง/บันทึกเสียง Audacity 4. โปรแกรม OfficeTLE Impress การประเมิน 1. ผูเรียนสามารถอภิปรายไดวาเครื่องดนตรีไทยเกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นไทยอยางไร 2. ผูเรียนสามารถจําแนกเครื่องดนตรีไทยแตละชิ้นได 3. ผูเรียนสามารถสืบคนเนื้อหาตามหัวขอที่ระบุได 4. ผูเรียนสามารถแปลงเสียงเพลงจากเทปเสียงเปนไฟลเสียงดิจิทัลได 5. ผูเรียนสามารถสรางสื่อนําเสนอไดนาสนใจ 
 10. 10. หนาที่ 10 แผนการเรียนรู เรื่อง บัญชีของฉัน วิชา บัญชี ระดับชั้น ระยะเวลาเรียน 3 คาบ บูรณาการวิชา คอมพิวเตอร คณิตศาสตร สาระการเรียนรู การประหยัด และรูจักออม ควรเปนลักษณะนิสัยที่ติดตัวนักเรียนทุกคน อันจะชวยใหเกิดการบม เพาะนิสัยที่ดีในอนาคต จุดเริ่มตนของการประหยัดและรูจักออมมาไดจากการรูจักบันทึกรายได และรายจาย ประจําวัน ทั้งที่อยูในโรงเรียน และที่บาน เพื่อจะไดเห็นพฤติกรรมการใชจาย การเก็บออมของตนเอง วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถ 1. บอกไดวารายการประเภทใดเปนรายได หรือรายจาย 2. สามารถบันทึกขอมูลรายได และรายจายประจําวันได 3. สรางคํานวณผลรายได และรายไดประจําสัปดาห และประจําเดือนไดดวยโปรแกรม OfficeTLE Calc กิจกรรมการสอนและการเรียนรู การเรียนรูเกี่ยวกับ “บัญชีของฉัน” แบงออกเปน 3 คาบ ดังนี้ คาบที่ 1 เรียนรูเกี่ยวกับระบบการทําบัญชีอยางงาย และความรูเกี่ยวกับ “รายได” และ “รายจาย” จากครู และศึกษาจากตัวอยาง พรอมทั้งเริ่มจดบันทึกรายได และรายจายของนักเรียนเองในแตละวัน คาบที่ 2 ศึกษาการสรางบัญชีรายได และรายจายดวยโปรแกรม OfficeTLE Calc คาบที่ 4 ศึกษาการสรุปผลบัญชีรายได และรายจายประจําสัปดาห และประจําเดือน ดวยฟงกชัน SUM และการสรางสูตรคํานวณดวย OfficeTLE Calc กิจกรรมตอเนื่อง ผูเรียนสามารถแนะนําการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหกับผูปกครอง สื่อการเรียนการสอน 1. ตัวอยางบัญชีของฉัน 2. โปรแกรม OfficeTLE Calc
 11. 11. หนาที่ 11 การประเมิน 1. ผูเรียนสามารถอภิปรายไดวา “บัญชี” ของฉันมีประโยชนอยางไร 2. ผูเรียนสามารถบอกไดวารายการใดเปนรายได รายการใดเปนรายจาย 3. ผูเรียนสามารถสรางสูตรคํานวณที่เกี่ยวของได

×