Key Performance Indicator

2,755
-1

Published on

2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,755
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
244
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Key Performance Indicator

 1. 1. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 Key Performance Indicator Based on ISO9001:2008 Requirement By : Nukool Thanuanram E-mail : nukool2001@hotmail.comn Mobile : 081-400-3054 วัตถุประสงค • ทราบความรูพ้นฐานเกี่ยวกับ KPI ื • ทราบความสัมพันธระหวาง KPI กับ ISO9001 • นําไปประยุกตใชกับการทํางานของตัวเองได • รับการ Audits ไดโดยไมตองกังวลใจ • นําแนวทางไปปรับปรุงอยางตอเนื่องไดE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 1
 2. 2. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 วันนี้ เราจะคุยอะไรกันบาง • ความรูพ้นฐานเกี่ยวกับ KPI ื • ความสัมพันธระหวาง KPI กับ ISO9001 • เทคนิคในการตั้ง KPI ใหมีประสิทธิภาพ • เครื่องมือในการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) • การนํา KPI ไปประยุกตใชกับการทํางาน • การ A dit แล การรับการ A dit เกี่ยวกับ KPI Audits และการรบการ Audits เกยวกบ • ถาม ตอบ ทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู นิยามคําศัพทที่เกี่ยวของ • Quality Objective วัตถุประสงคคุณภาพ • Measure การวัด • Evaluation การประเมิน • Monitoring การติดตาม • Effectiveness ประสิทธิผล • Efficiency ประสิทธิภาพE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 2
 3. 3. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 พื้นฐานที่ควรทราบ ความรูพนฐาน ้ื การวัดและการประเมินผล คืออะไร ??? คือการระบุ ตัวเลข ระบุคา ใหกับสิ่งที่เรากําลังสนใจ เพื่อเทียบกับ Spec หรือความตองการที่กําหนดไว การวัด + การประเมินผล 1. ไมไดตาม Spec ตอง……………………………………………………………… 2. เทากับ Spec พอดี ตอง ……………………………………………………… 3. สูงกวาตาม Spec ตอง ………………………………………………………..E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 3
 4. 4. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 การวัดผลกับชีวิตประจําวัน • ตอนเรียน • ตอนเลนกีฬา หรือแขงกีฬา • ตอนเรามีแฟน (กิ๊ก) • ตอนเรามาทางาน ํ • ตอนเราไมสบาย ตอนเราไมสบาย วงจร PDCA กับการวัดผล Plan การวางแผน Do ลงมือปฏิบัติตามแผน ฏ Check ตรวจสอบผลที่ไดเทียบกับแผนที่ตั้งไว Action แกไข หรือ ปรับปรุงE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 4
 5. 5. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 สุภาษิตจีน กลาวไว “ทําอะไรโดยปราศจากเปาหมาย ก็เหมือนไรซึ่งการกระทํา” KPI กับ ISOE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 5
 6. 6. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 KPI กับ ISO 1) ISO9001:1987 ไมมี 2) ISO9001:1994 ไมมี ) - ทําแลวไมเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 3) ISO9001:2000 KPI 4) ISO9001:2008 KPI - เนนการมีเปา มีการวัดผล มีการปรับปรุง ISO9001:2008 4.1 ขอกําหนดทัวไป ่ a) ตองกาหนดกระบวนการที่จําเปน ํ b) กําหนดลําดับกอนหลัง ความสัมพันธ c) กําหนดเกณฑการควบคุม d) จัดสรรทรัพยากร e) วััดผล เฝาติดตาม และวิิเคราะห ฝ ิ f) ดาเนินการที่จาเปนเพื่อใหไดตามที่วางแผนไว ํ ํE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 6
 7. 7. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ISO9001:2008 5.3 นโยบายคุณภาพ ผูบริหารตองจัดตั้งนโยบายคุณภาพ a) มีความเหมาะสมกับเจตนารมยขององคกร b) ประกอบดวยความมุงมันที่จะทําใหไดตามขอกาหนด และการ  ่ ํ ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง c) เปนตัวกําหนดขอบเขตในการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงคคุณภาพ d) ถูกนําไปสื่อสารจนเปนที่เขาใจภายในองคกร e) ไดถูกทบทวนตามความเหมาะสมอยูตลอดเวลา ISO9001:2008 5.4 การวางแผน 5.4.1 วัตถุประสงคคุณภาพ (Quality Objective) ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวามีการกําหนดวัตถุประสงค คุณภาพ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคที่จําเปนตอการบรรลุตาม ขอกําหนดตาง ๆ ของผลิตภัณฑ (ดู 7.1 a.) โดยมีการกาหนดํ กิจกรรม และระดับที่เกี่ยวของภายในองคกร วัตถุประสงค คุณภาพตองเปนคาที่วัดไดและสอดคลองกับนโยบายคุณภาพE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 7
 8. 8. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ISO9001:2008 5.4 การวางแผน 5.4.2 การวางแผนระบบบริหารคุณภาพ ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวา a) มีการวางแผนระบบบริหารคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับ ขอกําหนดที่ 4.1 และวัตถุประสงคคุณภาพ b) มีการรักษาเสถียรภาพของระบบบริหารคณภาพไว เมื่อมี มการรกษาเสถยรภาพของระบบบรหารคุณภาพไว เมอม แผนในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพใด ๆ เกิดขึ้น ในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 6.2.2 ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก พนักงานตองมีความตระหนักตอ ผลของงานที่ตนเองทํา ผลของวัตถุประสงค เปาหมายที่เกี่ยวของE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 8
 9. 9. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ISO9001:2008 8.2.3 การเฝาติดตาม และการวัดผลกระบวนการ • องคกรตองใชวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจติดตาม และ ตรวจวัดกระบวนการตาง ๆ ของระบบบริหารคุณภาพ • วิธีการเหลานี้ตองสามารถแสดงถึงความสามารถของ กระบวนการ ที่จะทําใหบรรลุผลตามแผนที่วางไว • เมื่อผลที่ไดไมเปนไปตามแผน ตองมีการแกไข สรุป ขอกําหนดหลักISO9001:2008 นโยบาย 5.3 คุณภาพ 8.5.1 ปรับปรุง วัตถุประสงค 8.5.2 แกไข คุณภาพ 5.4.1 8.5.3 ปองกัน วัดและ 8.2.3 ติดตามผล แผนรองรับ 5.4.2E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 9
 10. 10. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 KPI Key Performance Indicator คืออะไร ? KPI ??? • Key สาคัญ หลักๆ ํ • Performance สมรรถนะ • Indicator ตัวชี้วัด มิเตอรวัด “ตัวชี้วัดสมรรถนะหลักขององคกร” “องคกรจะอยูไดหรือไมได ขึ้นอยูกับผลของอะไรบาง”E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 10
 11. 11. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ทําไมตองมี KPI ??? • ขอกาหนดมาตรฐาน ISO9001:2008 ํ • เปนเครื่องมือในการบริหารของผูบริหาร ู • เปนการบริหารขอเท็จจริง • เปนเครื่องมือในการปรับปรุงอยางตอเนือง ่ • เปนเครองมอในการบรหารงานบุคคล เปนเครื่องมือในการบริหารงานบคคล อะไรคือ Key ตัวหลักๆที่สามารถชี้วัดความสําเร็จของบริษัท ตัวที่บอกวาหนวยงานตางๆทํางานดีหรือไมดี เปนตัวบอกวาพนักงานแตละตําแหนงงานทํางานดี หรือไมดีE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 11
 12. 12. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ตัวอยางที่นาสังเกตุ เวลาที่เราขับรถเราตองหมั่นสังเกตุ หรือตองคอยตรวจเช็คอะไรบาง ที่สาคัญๆ ํ ญๆ อะไรคือ Performance สมรรถนะทคาดหวง สมรรถนะทีคาดหวัง ่ ชองวางตรงนี้ เราเรียกวา……………??? สมรรถนะจริงที่ทําไดในปจจุบน ัE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 12
 13. 13. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 เทคนิคในการตั้ง KPI SMART KPI Specific เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน Measurement สามารถวัดไดเปน ตัวเลข % Achievable ไมยาก หรือ ไมงายเกินไป Realistic สมเหตุสมผล ปฏิบัติไดจริง Time Frame มีกรอบเวลาในการวัดผลE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 13
 14. 14. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 KPI มี 2 ลักษณะ ตัวชี้วัดนํา (Leading) ตัวชี้วัดตาม (Lacking) g Input Process Output Leading LackingE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 14
 15. 15. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ตัวชี้วัด นา - ตาม ํ ลักษณะตัวชี้วด ั นํา ตาม ยอดผลิตตอวัน มากกวาหรือเทากับ 80 ชิ้น ยอดผลิตตอชั่วโมง มากกวาหรือเทากับ 10 ชิ้น ความพึงพอใจของลูกคา มากวาหรือเทากับ 80% ของเสยในกระบวนการ นอยกวาหรอเทากบ ของเสียในกระบวนการ นอยกวาหรือเทากับ 1% ผลิตเสร็จตามแผน มากกวาหรือเทากับ 98% เทคนิคในการตั้ง KPI สํารวจความตองการและความคาดหวังของลูกคา ทบทวนและจัดตั้งนโยบายคุณภาพ จัดตั้งวัตถุประสงคหลัก (Quality Objective) จัดตั้งตัวชี้วัด (Performance Indicator ,Target) จัดทําแผนรองรับ (Action Plan) วัดผล วิเคราะห แกไข หรือ ปรับปรุงE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 15
 16. 16. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ขอมูลจากลูกคาที่นาสนใจ QCDSS ของเสียไมเกิน ………………………… ราคาไมเกิน ………………………………… สงมอบตรงเวลา ……………………………… อุบัติเหตุตองไมเกิน ……………………………… การบริการที่ดี จัดตั้งนโยบายคุณภาพ เรามุงมั่นผลิตสินคาที่ดี มีคุณภาพ สงมอบตรงตามกําหนดเวลา ในราคาที่เหมาะสม เพื่อความพึงพอใจของลูกคา และพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยอุบัติเหตุ ตองเปน “0”E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 16
 17. 17. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 จัดตั้งวัตถุประสงคคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพหลัก 2552 2553 2554 ลดของเสียในกระบวนการผลิตลง 25% % 50% % 75% % ลดอัตราการเคลมคืนจากลูกคา 50% 75% 100% สงมอบตรงเวลา 100% 100% 100% ความพึงพอใจของลูกคา 80% 90% 100% อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 5 ครั้ง 3 ครั้ง 0 ครั้ง ยอดขายมากกวาปที่ผานมา 10% 20% 30% ขอควรระวัง KPI จะตอง SMART KPI จะตองสามารถวัดได KPI จะตองสัมพันธและสอดรับกับนโยบาย คุณภาพของบริษัท นโยบายของบริษัทจะตองสัมพันธกับความ ตองการของลูกคาE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 17
 18. 18. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 แกะคําจากนโยบายคุณภาพ บริษัทมีนโยบายหลักๆที่ใหความสําคัญในเรื่อง อะไรบาง สวนใหญมักจะเปนเรื่อง QCDSS ดึงใจความสําคัญๆออกมาทีละขอ (Key Word) เทคนิคที่ตองนํามาใช ใชเทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming) หามขัดหรือโตแยงความคิดเห็นเพื่อน เนนปริมาณความคิดเห็นเยอะๆ ใชเทคนิคการตั้งคําถาม “ทําไม” Why Why Why AnalysisE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 18
 19. 19. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 แกะคําจากนโยบายคุณภาพ นโยบายคุณภาพ ตัวชีวัด ้ มุ มนผลตสนคาทด มีคณภาพ มงมั่นผลิตสินคาที่ดี มคุณภาพ ของเสยในกระบวนการ ของเสียในกระบวนการ งานเคลมจากลูกคา กระจายตัวชี้วัด ตัวชีวัด ้ ตัวชีวัดนี้ จะไมไดตามเปา ถา ้ ของเสียในกระบวนการ วัตถุดิบไมดี ไมไดตาม Spec ุ p พนักงานไมมีความรู ความสามารถ การตรวจสอบไมดี เครื่องจักรไมดีE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 19
 20. 20. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ขอแนะนํา สาเหตุของปญหา มักจะเกิดจาก 6M 1E Man Machine Method Material Measurement Management EnvironmentE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 20
 21. 21. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 กระจายตัวชี้วัด ตัวชี้วัดนี้ จะไมไดตามเปา ถา เจาภาพคือใคร ตั้งตัวชี้วัดวา วัตถุดิบไมไดตาม Spec = …... วตถุดบไมด ไมไดตาม Spec วัตถดิบไมดี ไมไดต ม S กระบวนการจดซอ กร บวนก รจัดซื้ Supplier Performance > …… พนักงานไมมีทักษะ กระบวนการฝกอบรม การตรวจสอบไมดี กระบวนการผลิต เครื่องจักรไมดี กระบวนการซอมบํารุง เอาตัวเลขมาจากไหน เจาภาพคือใคร ตั้งตัวชี้วัดวา เปาหมาย กระบวนการจัดซื้อ วัตถุดิบไมไดตาม Spec Supplier Performance ??? กระบวนการฝกอบรม ??? กระบวนการผลิต กระบวนการซอมบํารุงE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 21
 22. 22. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 เทคนิคงายๆอีกหนึ่งวิธี แผนก บริษัทจางมาเพื่อ , หนาที่ ทํา…..ดีไมดี อะไรเปนตัวบอก มีีเปาหมาย (KPI) แลว ทํายังไงถึงจะทําไดตามเปาE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 22
 23. 23. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 Action Plan รวบรวมปญหาที่ผานมาที่มีผลกระทบกับ KPI นั้นๆ คนหาวิธีเพิ่มเติม หรือ กิจกรรมอื่นๆเสริม จัดทําแผนงาน (Action Plan) รองรับ ดําเนินการตามแผนที่วางไว ขอมูลใน Action Plan ชื่อแผนงาน ชื่อเรื่อง ลําดับที่ สิ่งที่ตองดําเนินการ ตองทํา กิจกรรม ผูรับผิดชอบคือใคร (เจาภาพ) กําหนดเริ่ม กําหนดเสร็จ สถานะE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 23
 24. 24. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 การวัดผล KPI ประจําสัปดาห ประจําเดือน ประจําไตรมาส ประจําป สรุปผลที่ได (บรรลุ พอดี ไมบรรลุ) วิเคราะหขอมูล จุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis) รายงานผลใหผูบริหาร หรือ QMR รับทราบ ดําเนินการแกไข ปองกัน หรือปรับปรุงอยางตอเนื่องE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 24
 25. 25. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ปญหา อุปสรรค CAR ยอดฮิิต และเทคนิคในการ Audit KPIE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 25
 26. 26. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 การ Audit KPI ในหนวยงานของคุณ มีการกําหนดหรือจัดตั้ง KPI ขึ้นมาไหม KPI ที่ตั้งขึ้นมานั้น สามารถวัดไดหรือไม KPI ทีี่ตั้งมา สััมพัันธกับนโยบายคุณภาพอยางไรบาง   มีการจัดทําแผนรองรับไหม วาจะตองทํายังไงให KPI ไดตามเปา มีการวัดผล KPI ไหม ความถี่เปนยังไงบาง ผลที่วัดได รูไหม วาทําไมจึงไดเทานั้น ถา (ได พอดี ไมได) ตามเปาจะทํายังไงบาง พนักงานคนอื่นๆ รูจักและเขาใจ KPI ของแผนกตนเองไหม CAR และ ปญหายอดฮิต KPI ไมสอดคลองกับนโยบาย ไมมีการกระจายนโยบายที่ชัดเจน พนักงานไมรจัก ไมเขาใจ KPI ของตนเอง ู ไมนาเครื่องมือ KPI ไปใชกับการจูงใจพนักงาน ํ ตั้ง KPI ไวตาเกินมาตรฐานที่ทําได ่ํ ไมมการปรบเปา เพอปรบปรุงอยางตอเนอง ไมมีการปรับเปา เพื่อปรับปรงอยางตอเนื่อง ไมมีการวิเคราะหขอมูล หรือการวิเคราะหผลที่ไดE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 26
 27. 27. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 End of Presentation Q&A 53 Thank You Contact Us Mr. Nukool Thanuanram E-mail : nukool2001@hotmail.com Mobile: 081-4003954 54E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 27

×