Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Key Performance Indicator

4,454 views

Published on

Key Performance Indicator

 1. 1. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 Key Performance Indicator Based on ISO9001:2008 Requirement By : Nukool Thanuanram E-mail : nukool2001@hotmail.comn Mobile : 081-400-3054 วัตถุประสงค • ทราบความรูพ้นฐานเกี่ยวกับ KPI ื • ทราบความสัมพันธระหวาง KPI กับ ISO9001 • นําไปประยุกตใชกับการทํางานของตัวเองได • รับการ Audits ไดโดยไมตองกังวลใจ • นําแนวทางไปปรับปรุงอยางตอเนื่องไดE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 1
 2. 2. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 วันนี้ เราจะคุยอะไรกันบาง • ความรูพ้นฐานเกี่ยวกับ KPI ื • ความสัมพันธระหวาง KPI กับ ISO9001 • เทคนิคในการตั้ง KPI ใหมีประสิทธิภาพ • เครื่องมือในการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) • การนํา KPI ไปประยุกตใชกับการทํางาน • การ A dit แล การรับการ A dit เกี่ยวกับ KPI Audits และการรบการ Audits เกยวกบ • ถาม ตอบ ทําแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู นิยามคําศัพทที่เกี่ยวของ • Quality Objective วัตถุประสงคคุณภาพ • Measure การวัด • Evaluation การประเมิน • Monitoring การติดตาม • Effectiveness ประสิทธิผล • Efficiency ประสิทธิภาพE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 2
 3. 3. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 พื้นฐานที่ควรทราบ ความรูพนฐาน ้ื การวัดและการประเมินผล คืออะไร ??? คือการระบุ ตัวเลข ระบุคา ใหกับสิ่งที่เรากําลังสนใจ เพื่อเทียบกับ Spec หรือความตองการที่กําหนดไว การวัด + การประเมินผล 1. ไมไดตาม Spec ตอง……………………………………………………………… 2. เทากับ Spec พอดี ตอง ……………………………………………………… 3. สูงกวาตาม Spec ตอง ………………………………………………………..E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 3
 4. 4. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 การวัดผลกับชีวิตประจําวัน • ตอนเรียน • ตอนเลนกีฬา หรือแขงกีฬา • ตอนเรามีแฟน (กิ๊ก) • ตอนเรามาทางาน ํ • ตอนเราไมสบาย ตอนเราไมสบาย วงจร PDCA กับการวัดผล Plan การวางแผน Do ลงมือปฏิบัติตามแผน ฏ Check ตรวจสอบผลที่ไดเทียบกับแผนที่ตั้งไว Action แกไข หรือ ปรับปรุงE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 4
 5. 5. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 สุภาษิตจีน กลาวไว “ทําอะไรโดยปราศจากเปาหมาย ก็เหมือนไรซึ่งการกระทํา” KPI กับ ISOE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 5
 6. 6. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 KPI กับ ISO 1) ISO9001:1987 ไมมี 2) ISO9001:1994 ไมมี ) - ทําแลวไมเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 3) ISO9001:2000 KPI 4) ISO9001:2008 KPI - เนนการมีเปา มีการวัดผล มีการปรับปรุง ISO9001:2008 4.1 ขอกําหนดทัวไป ่ a) ตองกาหนดกระบวนการที่จําเปน ํ b) กําหนดลําดับกอนหลัง ความสัมพันธ c) กําหนดเกณฑการควบคุม d) จัดสรรทรัพยากร e) วััดผล เฝาติดตาม และวิิเคราะห ฝ ิ f) ดาเนินการที่จาเปนเพื่อใหไดตามที่วางแผนไว ํ ํE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 6
 7. 7. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ISO9001:2008 5.3 นโยบายคุณภาพ ผูบริหารตองจัดตั้งนโยบายคุณภาพ a) มีความเหมาะสมกับเจตนารมยขององคกร b) ประกอบดวยความมุงมันที่จะทําใหไดตามขอกาหนด และการ  ่ ํ ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง c) เปนตัวกําหนดขอบเขตในการจัดทําและทบทวนวัตถุประสงคคุณภาพ d) ถูกนําไปสื่อสารจนเปนที่เขาใจภายในองคกร e) ไดถูกทบทวนตามความเหมาะสมอยูตลอดเวลา ISO9001:2008 5.4 การวางแผน 5.4.1 วัตถุประสงคคุณภาพ (Quality Objective) ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวามีการกําหนดวัตถุประสงค คุณภาพ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคที่จําเปนตอการบรรลุตาม ขอกําหนดตาง ๆ ของผลิตภัณฑ (ดู 7.1 a.) โดยมีการกาหนดํ กิจกรรม และระดับที่เกี่ยวของภายในองคกร วัตถุประสงค คุณภาพตองเปนคาที่วัดไดและสอดคลองกับนโยบายคุณภาพE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 7
 8. 8. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ISO9001:2008 5.4 การวางแผน 5.4.2 การวางแผนระบบบริหารคุณภาพ ผูบริหารสูงสุดตองมั่นใจวา a) มีการวางแผนระบบบริหารคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับ ขอกําหนดที่ 4.1 และวัตถุประสงคคุณภาพ b) มีการรักษาเสถียรภาพของระบบบริหารคณภาพไว เมื่อมี มการรกษาเสถยรภาพของระบบบรหารคุณภาพไว เมอม แผนในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพใด ๆ เกิดขึ้น ในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 6.2.2 ความสามารถ การฝกอบรม และความตระหนัก พนักงานตองมีความตระหนักตอ ผลของงานที่ตนเองทํา ผลของวัตถุประสงค เปาหมายที่เกี่ยวของE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 8
 9. 9. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ISO9001:2008 8.2.3 การเฝาติดตาม และการวัดผลกระบวนการ • องคกรตองใชวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจติดตาม และ ตรวจวัดกระบวนการตาง ๆ ของระบบบริหารคุณภาพ • วิธีการเหลานี้ตองสามารถแสดงถึงความสามารถของ กระบวนการ ที่จะทําใหบรรลุผลตามแผนที่วางไว • เมื่อผลที่ไดไมเปนไปตามแผน ตองมีการแกไข สรุป ขอกําหนดหลักISO9001:2008 นโยบาย 5.3 คุณภาพ 8.5.1 ปรับปรุง วัตถุประสงค 8.5.2 แกไข คุณภาพ 5.4.1 8.5.3 ปองกัน วัดและ 8.2.3 ติดตามผล แผนรองรับ 5.4.2E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 9
 10. 10. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 KPI Key Performance Indicator คืออะไร ? KPI ??? • Key สาคัญ หลักๆ ํ • Performance สมรรถนะ • Indicator ตัวชี้วัด มิเตอรวัด “ตัวชี้วัดสมรรถนะหลักขององคกร” “องคกรจะอยูไดหรือไมได ขึ้นอยูกับผลของอะไรบาง”E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 10
 11. 11. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ทําไมตองมี KPI ??? • ขอกาหนดมาตรฐาน ISO9001:2008 ํ • เปนเครื่องมือในการบริหารของผูบริหาร ู • เปนการบริหารขอเท็จจริง • เปนเครื่องมือในการปรับปรุงอยางตอเนือง ่ • เปนเครองมอในการบรหารงานบุคคล เปนเครื่องมือในการบริหารงานบคคล อะไรคือ Key ตัวหลักๆที่สามารถชี้วัดความสําเร็จของบริษัท ตัวที่บอกวาหนวยงานตางๆทํางานดีหรือไมดี เปนตัวบอกวาพนักงานแตละตําแหนงงานทํางานดี หรือไมดีE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 11
 12. 12. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ตัวอยางที่นาสังเกตุ เวลาที่เราขับรถเราตองหมั่นสังเกตุ หรือตองคอยตรวจเช็คอะไรบาง ที่สาคัญๆ ํ ญๆ อะไรคือ Performance สมรรถนะทคาดหวง สมรรถนะทีคาดหวัง ่ ชองวางตรงนี้ เราเรียกวา……………??? สมรรถนะจริงที่ทําไดในปจจุบน ัE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 12
 13. 13. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 เทคนิคในการตั้ง KPI SMART KPI Specific เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน Measurement สามารถวัดไดเปน ตัวเลข % Achievable ไมยาก หรือ ไมงายเกินไป Realistic สมเหตุสมผล ปฏิบัติไดจริง Time Frame มีกรอบเวลาในการวัดผลE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 13
 14. 14. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 KPI มี 2 ลักษณะ ตัวชี้วัดนํา (Leading) ตัวชี้วัดตาม (Lacking) g Input Process Output Leading LackingE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 14
 15. 15. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ตัวชี้วัด นา - ตาม ํ ลักษณะตัวชี้วด ั นํา ตาม ยอดผลิตตอวัน มากกวาหรือเทากับ 80 ชิ้น ยอดผลิตตอชั่วโมง มากกวาหรือเทากับ 10 ชิ้น ความพึงพอใจของลูกคา มากวาหรือเทากับ 80% ของเสยในกระบวนการ นอยกวาหรอเทากบ ของเสียในกระบวนการ นอยกวาหรือเทากับ 1% ผลิตเสร็จตามแผน มากกวาหรือเทากับ 98% เทคนิคในการตั้ง KPI สํารวจความตองการและความคาดหวังของลูกคา ทบทวนและจัดตั้งนโยบายคุณภาพ จัดตั้งวัตถุประสงคหลัก (Quality Objective) จัดตั้งตัวชี้วัด (Performance Indicator ,Target) จัดทําแผนรองรับ (Action Plan) วัดผล วิเคราะห แกไข หรือ ปรับปรุงE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 15
 16. 16. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ขอมูลจากลูกคาที่นาสนใจ QCDSS ของเสียไมเกิน ………………………… ราคาไมเกิน ………………………………… สงมอบตรงเวลา ……………………………… อุบัติเหตุตองไมเกิน ……………………………… การบริการที่ดี จัดตั้งนโยบายคุณภาพ เรามุงมั่นผลิตสินคาที่ดี มีคุณภาพ สงมอบตรงตามกําหนดเวลา ในราคาที่เหมาะสม เพื่อความพึงพอใจของลูกคา และพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยอุบัติเหตุ ตองเปน “0”E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 16
 17. 17. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 จัดตั้งวัตถุประสงคคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพหลัก 2552 2553 2554 ลดของเสียในกระบวนการผลิตลง 25% % 50% % 75% % ลดอัตราการเคลมคืนจากลูกคา 50% 75% 100% สงมอบตรงเวลา 100% 100% 100% ความพึงพอใจของลูกคา 80% 90% 100% อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 5 ครั้ง 3 ครั้ง 0 ครั้ง ยอดขายมากกวาปที่ผานมา 10% 20% 30% ขอควรระวัง KPI จะตอง SMART KPI จะตองสามารถวัดได KPI จะตองสัมพันธและสอดรับกับนโยบาย คุณภาพของบริษัท นโยบายของบริษัทจะตองสัมพันธกับความ ตองการของลูกคาE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 17
 18. 18. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 แกะคําจากนโยบายคุณภาพ บริษัทมีนโยบายหลักๆที่ใหความสําคัญในเรื่อง อะไรบาง สวนใหญมักจะเปนเรื่อง QCDSS ดึงใจความสําคัญๆออกมาทีละขอ (Key Word) เทคนิคที่ตองนํามาใช ใชเทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming) หามขัดหรือโตแยงความคิดเห็นเพื่อน เนนปริมาณความคิดเห็นเยอะๆ ใชเทคนิคการตั้งคําถาม “ทําไม” Why Why Why AnalysisE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 18
 19. 19. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 แกะคําจากนโยบายคุณภาพ นโยบายคุณภาพ ตัวชีวัด ้ มุ มนผลตสนคาทด มีคณภาพ มงมั่นผลิตสินคาที่ดี มคุณภาพ ของเสยในกระบวนการ ของเสียในกระบวนการ งานเคลมจากลูกคา กระจายตัวชี้วัด ตัวชีวัด ้ ตัวชีวัดนี้ จะไมไดตามเปา ถา ้ ของเสียในกระบวนการ วัตถุดิบไมดี ไมไดตาม Spec ุ p พนักงานไมมีความรู ความสามารถ การตรวจสอบไมดี เครื่องจักรไมดีE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 19
 20. 20. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ขอแนะนํา สาเหตุของปญหา มักจะเกิดจาก 6M 1E Man Machine Method Material Measurement Management EnvironmentE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 20
 21. 21. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 กระจายตัวชี้วัด ตัวชี้วัดนี้ จะไมไดตามเปา ถา เจาภาพคือใคร ตั้งตัวชี้วัดวา วัตถุดิบไมไดตาม Spec = …... วตถุดบไมด ไมไดตาม Spec วัตถดิบไมดี ไมไดต ม S กระบวนการจดซอ กร บวนก รจัดซื้ Supplier Performance > …… พนักงานไมมีทักษะ กระบวนการฝกอบรม การตรวจสอบไมดี กระบวนการผลิต เครื่องจักรไมดี กระบวนการซอมบํารุง เอาตัวเลขมาจากไหน เจาภาพคือใคร ตั้งตัวชี้วัดวา เปาหมาย กระบวนการจัดซื้อ วัตถุดิบไมไดตาม Spec Supplier Performance ??? กระบวนการฝกอบรม ??? กระบวนการผลิต กระบวนการซอมบํารุงE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 21
 22. 22. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 เทคนิคงายๆอีกหนึ่งวิธี แผนก บริษัทจางมาเพื่อ , หนาที่ ทํา…..ดีไมดี อะไรเปนตัวบอก มีีเปาหมาย (KPI) แลว ทํายังไงถึงจะทําไดตามเปาE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 22
 23. 23. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 Action Plan รวบรวมปญหาที่ผานมาที่มีผลกระทบกับ KPI นั้นๆ คนหาวิธีเพิ่มเติม หรือ กิจกรรมอื่นๆเสริม จัดทําแผนงาน (Action Plan) รองรับ ดําเนินการตามแผนที่วางไว ขอมูลใน Action Plan ชื่อแผนงาน ชื่อเรื่อง ลําดับที่ สิ่งที่ตองดําเนินการ ตองทํา กิจกรรม ผูรับผิดชอบคือใคร (เจาภาพ) กําหนดเริ่ม กําหนดเสร็จ สถานะE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 23
 24. 24. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 การวัดผล KPI ประจําสัปดาห ประจําเดือน ประจําไตรมาส ประจําป สรุปผลที่ได (บรรลุ พอดี ไมบรรลุ) วิเคราะหขอมูล จุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis) รายงานผลใหผูบริหาร หรือ QMR รับทราบ ดําเนินการแกไข ปองกัน หรือปรับปรุงอยางตอเนื่องE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 24
 25. 25. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 ปญหา อุปสรรค CAR ยอดฮิิต และเทคนิคในการ Audit KPIE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 25
 26. 26. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 การ Audit KPI ในหนวยงานของคุณ มีการกําหนดหรือจัดตั้ง KPI ขึ้นมาไหม KPI ที่ตั้งขึ้นมานั้น สามารถวัดไดหรือไม KPI ทีี่ตั้งมา สััมพัันธกับนโยบายคุณภาพอยางไรบาง   มีการจัดทําแผนรองรับไหม วาจะตองทํายังไงให KPI ไดตามเปา มีการวัดผล KPI ไหม ความถี่เปนยังไงบาง ผลที่วัดได รูไหม วาทําไมจึงไดเทานั้น ถา (ได พอดี ไมได) ตามเปาจะทํายังไงบาง พนักงานคนอื่นๆ รูจักและเขาใจ KPI ของแผนกตนเองไหม CAR และ ปญหายอดฮิต KPI ไมสอดคลองกับนโยบาย ไมมีการกระจายนโยบายที่ชัดเจน พนักงานไมรจัก ไมเขาใจ KPI ของตนเอง ู ไมนาเครื่องมือ KPI ไปใชกับการจูงใจพนักงาน ํ ตั้ง KPI ไวตาเกินมาตรฐานที่ทําได ่ํ ไมมการปรบเปา เพอปรบปรุงอยางตอเนอง ไมมีการปรับเปา เพื่อปรับปรงอยางตอเนื่อง ไมมีการวิเคราะหขอมูล หรือการวิเคราะหผลที่ไดE‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 26
 27. 27. By : Mr. Nukool Thanuanram 27/01/52 End of Presentation Q&A 53 Thank You Contact Us Mr. Nukool Thanuanram E-mail : nukool2001@hotmail.com Mobile: 081-4003954 54E‐Mail : nukool2001@hotmal.comMobile : 081‐400‐3954 27

×