หน่วยที่ 2นักคิดในการจัดการคุณภาพ
นักคิดในการจัดการคุณภาพ•  1. William Edwards Deming•  2. Joseph Moses Juran•  3. Kaoru IshiKawa•  4. Phillip Bayard Cr...
เดมมิง เดมมิง เกิดทีเมืองซูร์ รัฐไอโอวา จบปริญญา        ่เอกสาขาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยล เมือปี ค.ศ.192...
ต้นศตวรรษ 1940 เดมมิงได้พบกับชูเวิร์ตแล้วได้รับเอาแนวคิดเรื่องการควบคุมสถิติความแปรปรวนเชิงสุ่มของกระบวนการทำางาน ช่วงหลัง...
แนวคิดที่สำาคัญของการจัดการคุณภาพของเดมมิง ประกอบด้วย•  1. ประเด็นสำาหรับการจัดการ 14 ประเด็น•  2. ทฤษฎีความแปรปรวน•  3...
ประเด็นสำาหรับการจัดการ    14 ประเด็น•  1.  ตั้งเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพและการบริหารทีต่อเนื่องกัน           ...
ประเด็นสำาหรับการจัดการ    14 ประเด็น•  8. เห็นความสำาคัญในการสร้างความสามัคคีในกลุ่มที่ทำางาน•  9. ขจัดความหวาดกลัว•...
ทฤษฎีความแปรปรวน•  หลักแนวคิดเดิมมิงส่วนใหญ่ขึ้นอยูกับทฤษฎีความ                  ่  แปรปรวน ซึ่งเดมมิ...
ผลเสียของการทำางาน•  1. การขาดความสมำ่าเสมอ•  2. การให้ความสำาคัญกับกำาไรในระยะสั้น•  3. การเน้นที่การประเมินผลงานมากเก...
บทบาทของผู้นำาในการบริหารต่อระบบคุณภาพ• วงล้อเดมมิง Deming Wheel หรือวงจรของเดมมิง Deming Cycle    * Plan    * Do ...
จูรานจูรานเป็นผู้รวมงานในกลุ่มเดียวกับเดม       ่ มิง จูรานเกิดในโรมาเนีย ปี ค.ศ. 1924 จบวิศวกรรมไฟฟ้าจูรานเริ่มท...
แนวคิดที่สำาคัญของการจัดการ   คุณภาพของจูราน    ประกอบด้วย•  1. คุณภาพและต้นทุน  คุณภาพ•  2. นิสัยคุณภาพ•  3. ค...
แนวคิดเรื่องต้นทุนคุณภาพ     •  ต้นทุนความล้มเหลวภายใน หมายถึง ต้นทุนทีเกิด่       จากการตรวจหาข้อเสีย ของสินค้...
นิสยคุณภาพ  ั•  1. สมาชิกทุกคนต้องกำาหนดเป้าหมายในการทำางานร่วมกันอย่าง  ชัดเจนและให้เหตุผลอธิบายได้•  2. กำาหนดแผนขึ...
ไตรยางศ์ค ุณ ภาพ•  แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ   – เป็นคนกว้างขวางรู้จกลูกค้าทังภายในและภายนอกหน่ายงานและ           ...
ลำาดับขั้นความสำาเร็จที่เป็นสากล                    4. การเดินทางออกไปวินิจฉัย1. การพิสูจน์ถึงความจำาเป...
แนวคิดที่แตกต่างระหว่างเดมมิงกับจูราน    • ประเด็นที่ 1 เดมมิงเชื่อว่าทุกคนในองค์การมีส่วนผลักดัน     ให้ การจัดการ...
อิชิกาวา•  อิชิกาวา ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาของกลุ่มคุณภาพหรือ  เครือข่ายคุณภาพ” โดยรวบรวมเอาเทคนิคการดำาเนินงานตาม...
แนวคิดของอิชิกาวาถูกนำาไปใช้ครั้งแรกที่   บริษัทนิปปอน เทเลกราฟ และเคเบิล ( Nippon Telegraphand Cable Company )  นอกจา...
Total Qualit Control•  การวิเคราะห์ของพาเรโต  •  การจัดชั้นภูมิ•  แผนผังก้างปลา      •  แผนภูมิการควบคุม•  แผนภ...
ครอสบี            5.•  แนวคิดของครอสบีที่ทำาให้คนรู้จักคือ แนวคิดเรื่อง “ของเสียเป็น  ศูนย์” และ แนวคิด “ทำา...
ครอสบีมีประสบการณ์ ในการจัดทำาโปรแกรมพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มผล              กำาไร   • 1. คุณภาพ หมายถึง การด...
ความหมายของคุณภาพจากแนวคิดของครอสบีที่สำาคัญมี 4         ประการ คือ  • 1. คุณภาพหมายถึง การดำาเนินการตาม   มา...
เฟเกนบาม•  เป็นผู้ให้กำาเนิดแนวคิดในการควบคุมคุณภาพทั้งองค์การ•  แนวคิดในการจัดการคุณภาพ เฟเกนบามไม่ได้สนับสนุนให้ผู้บ...
แนวคิดในการวัดต้นทุนคุณภาพ•  ต้นทุนการประเมินผล•  ต้นทุนการป้องกัน      ต้นทุน•  ต้นทุนความล้มเหลว     คุณภาพ ...
การบริหารต้องมีความผูกพัน สร้างกระบวนการปรับปรุงคุณภาพให้แข็งแกร่ง     3 ด้าน  สร้างนิสยเป็นนักพัฒนาคุณภาพ    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L2

1,057 views

Published on

นักคิดในการจัดการคุณภาพ

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L2

 1. 1. หน่วยที่ 2นักคิดในการจัดการคุณภาพ
 2. 2. นักคิดในการจัดการคุณภาพ• 1. William Edwards Deming• 2. Joseph Moses Juran• 3. Kaoru IshiKawa• 4. Phillip Bayard Crosby• 5. Armand Vallin Feigenbaum
 3. 3. เดมมิง เดมมิง เกิดทีเมืองซูร์ รัฐไอโอวา จบปริญญา ่เอกสาขาฟิสิกส์คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยล เมือปี ค.ศ.1928 ปี ค.ศ. 1928-1939 ทำางานให้ ่ กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ต่อมาปี ค.ศ. 1939-1945 ทำางานทีสำานัก สำามะโนประชากร ่ ของอเมริกา และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธของ สหรัฐอเมริกา และปี ค.ศ.1993 ก็เสียชีวิตลง
 4. 4. ต้นศตวรรษ 1940 เดมมิงได้พบกับชูเวิร์ตแล้วได้รับเอาแนวคิดเรื่องการควบคุมสถิติความแปรปรวนเชิงสุ่มของกระบวนการทำางาน ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายพลแม็กอาร์เทอร์ ได้ ขอความร่วมมือให้ส่งผูเชี่ยวชาญวิชาการมายัง ้สหรัฐอเมริกา ด้วยการขอให้ส่งคนไปทำาสำามะโนประชากรที่ญี่ปุ่น ทำาให้เดมมิงมา อยูที่ญี่ปุ่น และ ่เริ่มมีชื่อเสียงจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง และใช้กลยุทธ์การควบคุมทางสถิติเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา
 5. 5. แนวคิดที่สำาคัญของการจัดการคุณภาพของเดมมิง ประกอบด้วย• 1. ประเด็นสำาหรับการจัดการ 14 ประเด็น• 2. ทฤษฎีความแปรปรวน• 3. โรคระบาดที่ร้ายแรง• 4. บทบาทของผู้บริหาร
 6. 6. ประเด็นสำาหรับการจัดการ 14 ประเด็น• 1. ตั้งเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพและการบริหารทีต่อเนื่องกัน ่• 2. พัฒนาด้านการผลิตและการบริการอย่างสมำ่าเสมอ• 3. การนำาแนวคิดใหม่เพื่อสร้างให้องค์การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ• 4. ยกเลิกการใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพเป็นวิธีการที่ทำาให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ• 5. งดให้รางวัลแก่ธุรกิจ โดยยึดจากป้ายราคาขาย• 6. เสริมสร้างวิธีการทำางานให้ทนสมัยกับหัวหน้าและความเป็นผู้นำา ั• 7. มีการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
 7. 7. ประเด็นสำาหรับการจัดการ 14 ประเด็น• 8. เห็นความสำาคัญในการสร้างความสามัคคีในกลุ่มที่ทำางาน• 9. ขจัดความหวาดกลัว• 10. ยกเลิกคำาขวัญ และการแนะนำา• 11. งดการใช้มาตรฐานการทำางานและตัวเลขโควต้า• 12. กำาจัดกระบวนการที่ทำาลายกำาลังใจของพนักงาน• 13. สร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึนในองค์การเพื่อพัฒนากระบวนการศึกษา ้ และการฝึกอบรมวิธีการใหม่ ๆ แก่พนักงาน• 14. สร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานให้เกิดขึนกับผู้บริหารระดับสูง ้
 8. 8. ทฤษฎีความแปรปรวน• หลักแนวคิดเดิมมิงส่วนใหญ่ขึ้นอยูกับทฤษฎีความ ่ แปรปรวน ซึ่งเดมมิงได้รับจากชูเวิร์ต อีกทีหนึ่ง แนวคิดดังกล่าวมองว่า ความแปรปรวนที่เบี่ยงเบนจาก มาตรฐาน ได้สร้างปัญหาที่สำาคัญต่อองค์การ ผลจาก ความแปรปรวนไม่สามารถทำานายได้ จึงทำาให้ สถานการณ์ไม่แน่นอน นักบริหารต้องค้นหาสาเหตุที่มา ของความแปรปรวนทำาลายเสีย และมีการพัฒนาคุณภาพ อย่างเป็นขันตอน ้
 9. 9. ผลเสียของการทำางาน• 1. การขาดความสมำ่าเสมอ• 2. การให้ความสำาคัญกับกำาไรในระยะสั้น• 3. การเน้นที่การประเมินผลงานมากเกินไป• 4. การกระโดดข้ามงาน คือการที่นักบริหารเปลี่ยนตำาแหน่งบ่อย• 5. การเน้นตัวเลขที่มองเห็นได้มากเกินไป
 10. 10. บทบาทของผู้นำาในการบริหารต่อระบบคุณภาพ• วงล้อเดมมิง Deming Wheel หรือวงจรของเดมมิง Deming Cycle * Plan * Do * Check * Act
 11. 11. จูรานจูรานเป็นผู้รวมงานในกลุ่มเดียวกับเดม ่ มิง จูรานเกิดในโรมาเนีย ปี ค.ศ. 1924 จบวิศวกรรมไฟฟ้าจูรานเริ่มทำางานในโรงงานฮาว์ ทอร์น ของบริษัท เวสน์เทิรน อิเล็กทริก ์ ได้ทำางานในตำาแหน่งผูตรวจคุณภาพ ้ ภายใน
 12. 12. แนวคิดที่สำาคัญของการจัดการ คุณภาพของจูราน ประกอบด้วย• 1. คุณภาพและต้นทุน คุณภาพ• 2. นิสัยคุณภาพ• 3. คุณภาพสามประการ• 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 13. 13. แนวคิดเรื่องต้นทุนคุณภาพ • ต้นทุนความล้มเหลวภายใน หมายถึง ต้นทุนทีเกิด่ จากการตรวจหาข้อเสีย ของสินค้าก่อนที่จะส่งไป ถึงมือลูกค้า • ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก หมายถึง ต้นทุนที่ แจ้งลบอกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หลังจากทีถึงมือ ่ ลูกค้า • ต้นทุนการประเมินผล หมายถึง ต้นทุนที่นำามาใช้ ในการประเมินคุณภาพ • ต้นทุนการป้องกัน หมายถึง ต้นทุนทีเกิดจากการหา ่ แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย การกำาหนด ระดับความล้มเหลว และค่าใช้จ่ายในการวัดและ ประเมินผล
 14. 14. นิสยคุณภาพ ั• 1. สมาชิกทุกคนต้องกำาหนดเป้าหมายในการทำางานร่วมกันอย่าง ชัดเจนและให้เหตุผลอธิบายได้• 2. กำาหนดแผนขึ้นเพื่อทำางานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้• 3. มอบหมายหน้าทีให้สมาชิกทุกคนทราบโดยชัดเจน ่• 4. สร้างขวัญและกำาลังใจโดยการให้รางวัล โดยดูทผลงานเป็นหลัก ี่
 15. 15. ไตรยางศ์ค ุณ ภาพ• แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ – เป็นคนกว้างขวางรู้จกลูกค้าทังภายในและภายนอกหน่ายงานและ ั ้ สามารถสนองความต้องการของลูกค้า – ต้องยำ้าความต้องการของลูกค้าบ่อย ๆ เพื่อให้องค์การหรือหน่วยงาน ทีเกี่ยวข้องเข้าใจและรับทราบ ่ – เมือออกแบบเสร็จก็ถึงขันตอนการผลิต ่ ้
 16. 16. ลำาดับขั้นความสำาเร็จที่เป็นสากล 4. การเดินทางออกไปวินิจฉัย1. การพิสูจน์ถึงความจำาเป็น - ทีมโครงการออกไปตรวจสอบปัญหา - การรับทราบ ความจำาเป็นต่อ 5. การลงมือแก้ไขการเปลี่ยนแปลง 6. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง2. การระบุโครงการ 7. การรักษาระดับความก้าวหน้า - การบ่งชี้โครงการโดยมุงไปที่ ่การพัฒนาขึ้นมา - ปัญหาการกลับคืน3. การจัดองค์การเพื่อการพัฒนา - เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ของผู้บริหารระดับสูง
 17. 17. แนวคิดที่แตกต่างระหว่างเดมมิงกับจูราน • ประเด็นที่ 1 เดมมิงเชื่อว่าทุกคนในองค์การมีส่วนผลักดัน ให้ การจัดการคุณภาพทั้งองค์การประสบความสำาเร็จ ส่วน จูรานให้ความสำาคัญกับผู้บริหารระดับกลาง • ประเด็นที่ 2 เดมมิงตั้งเป้าหมายคุณภาพไว้ในระดับที่ สมบูรณ์ แต่จูรานให้ความสำาคัญในระดับตำ่ากว่า • ประเด็นที่ 3 จูรานเน้นต้นทุนคุณภาพในเชิงปริมาณมากก ว่าเดมมิง • ประเด็นที่ 4 เดมมิงไม่ยอมให้มีการผันแปรเลย ในขณะที่ จูรานให้มีความผันแปรได้มากกว่า
 18. 18. อิชิกาวา• อิชิกาวา ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาของกลุ่มคุณภาพหรือ เครือข่ายคุณภาพ” โดยรวบรวมเอาเทคนิคการดำาเนินงานตาม สายงาน ( Flow Line ) ผนวกเข้ากับวัฒนธรรมความเป็นช่าง ทำาให้เกิดแนวความคิดในการทำางานกันเป็นกลุ่มขึ้นใน โรงงาน
 19. 19. แนวคิดของอิชิกาวาถูกนำาไปใช้ครั้งแรกที่ บริษัทนิปปอน เทเลกราฟ และเคเบิล ( Nippon Telegraphand Cable Company ) นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่คิดค้นแผนผังก้างปลา เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการพิจารณาปัญหาและสาเหตุของปัญหาซึ่งมีการเรียกแผนผังนี้ว่า “แผนผังอิชิกาวา”
 20. 20. Total Qualit Control• การวิเคราะห์ของพาเรโต • การจัดชั้นภูมิ• แผนผังก้างปลา • แผนภูมิการควบคุม• แผนภูมิแจงนับ• ฮิสโตแกรม• แผนภาพกระจาย
 21. 21. ครอสบี 5.• แนวคิดของครอสบีที่ทำาให้คนรู้จักคือ แนวคิดเรื่อง “ของเสียเป็น ศูนย์” และ แนวคิด “ทำาให้ถกตั้งแต่แรก” ู
 22. 22. ครอสบีมีประสบการณ์ ในการจัดทำาโปรแกรมพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มผล กำาไร • 1. คุณภาพ หมายถึง การดำาเนินการตาม คุณภาพไม่เน้นความโก้หรูมาก • 2. ปัญหาอะไรก็ไม่สำาคัญเท่ากับปัญหาคุณภาพ • 3. ตัวบ่งชี้วัดผลงาน คือ ต้นทุนคุณภาพ • 4. ทำาได้ถูกกว่าเสมอ ถ้าหากทำาให้ถูกตั้งแต่แรก • 5. คุณภาพของผลงาน คือ ของเสียเป็นศูนย์
 23. 23. ความหมายของคุณภาพจากแนวคิดของครอสบีที่สำาคัญมี 4 ประการ คือ • 1. คุณภาพหมายถึง การดำาเนินการตาม มาตรฐาน • 2. คุณภาพจากการป้องกันของเสียไม่ใช่แก้ไข ของเสีย • 3. คุณภาพที่ได้รับมาตรฐานการดำาเนินงานนั้น ต้องไม่มีของเสีย • 4. คุณภาพประหยัดเงิน • 5. ไม่ได้กำาหนดคุณภาพไว้ตายตัว
 24. 24. เฟเกนบาม• เป็นผู้ให้กำาเนิดแนวคิดในการควบคุมคุณภาพทั้งองค์การ• แนวคิดในการจัดการคุณภาพ เฟเกนบามไม่ได้สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นผู้ สร้างระบบการจัดการขึ้นมาเอง• เน้นหลักการการวัดต้นทุนและผลลัพธ์
 25. 25. แนวคิดในการวัดต้นทุนคุณภาพ• ต้นทุนการประเมินผล• ต้นทุนการป้องกัน ต้นทุน• ต้นทุนความล้มเหลว คุณภาพ ทั้งหมด
 26. 26. การบริหารต้องมีความผูกพัน สร้างกระบวนการปรับปรุงคุณภาพให้แข็งแกร่ง 3 ด้าน สร้างนิสยเป็นนักพัฒนาคุณภาพ ั  คุณภาพและต้นทุนเป็นเหตุและเป็นผลกันในการ จัดการคุณภาพ

×