หน่วยที่ 5การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพตามแนวทางของ           ญี่ปุ่น
แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของญี่ปุ่น1.  การควบคุมตามมาตรฐาน อาจไม่ทำาให้ลูกค้าพึงพอใจ2.  การควบคุมคุณภาพโดยมุ่งเน้นไ...
สิ่งที่ต้องคำานึงถึงในการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพ           การควบคุมทีดี คือ การเห็นพ้องต้องกันในการแก้     ...
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของญี่ปุ่น 1. คุณภาพที่แท้จริง 2. คุณภาพที่เป็นตัวแทน  - คุณภาพที่เข้ากันได้ เป็นการกำาหนดว่าสินค...
ระบุลักษณะคุณภาพทีแท้จริง            ่       ทดสอบ    กำาหนดเป็นมาตรฐานคุณลักษณะของคุณภาพทีเป็นตัวแท...
ข้อบ่งชัดของคุณภาพที่แท้จริงกำาหนดหน่วยรับประกันกำาหนดวิธีวัดกำาหนดคุณลักษณะของคุณภาพที่สำาคัญอาจมีลักษณะสร้างความเข้าใจใน...
แนวทางการควบคุมคุณภาพ มี 6 ขั้นตอน1. กำาหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ซึ่งมาจากนโยบาย  ของระดับต่าง ๆ     ความสำาคัญไม่ควรเ...
2. กำาหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย     องค์กรหลีกเลี่ยง 2 ปัญหา คือ       1) มาตรการและข้อบังคับ      ...
3. การฝึกอบรมและให้ความรู้4. ความสมัครใจในการปฏิบัติ5. การประเมินผลการควบคุม การตรวจสอบมี 2 ขันตอน          ้  ...
วิธการประกันคุณภาพของญี่ปุ่น  ี  1. มุ่งเน้นไปที่การควบคุมวิธีดำาเนินการ  2. มุ่งไปที่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  3. ป...
การตรวจสอบคุณภาพที่ไม่ประสบผลสำาเร็จ 1. เสียเวลา สร้างภาระ 2. มุ่งไปที่ความรับผิดชอบของผู้ผลิต 3. ฝ่ายตรวจสอบตรวจพบปัญหาส่...
ดำาเนินการแก้ไขปัญหาเมือได้ส่งสินค้าที่            ่ไม่มคุณภาพ  ี   - รีบเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าใหม่เพื่อรัก...
การจัดคู่มือและวิธีการใช้ตรวจสอบต่าง ๆ แก่ลูกค้าสนับสนุนชิ้นส่วนตลอดการใช้งาน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L5

539 views

Published on

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพตามแนวทางของญี่ปุ่น

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L5

 1. 1. หน่วยที่ 5การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพตามแนวทางของ ญี่ปุ่น
 2. 2. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของญี่ปุ่น1. การควบคุมตามมาตรฐาน อาจไม่ทำาให้ลูกค้าพึงพอใจ2. การควบคุมคุณภาพโดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า3. คุณภาพ มีความสำาคัญกับการควบคุมคุณภาพ4. สินค้าที่มีคุณภาพสูงบางทีก็ไม่มีประโยชน์เนื่องจากสินค้าที่มีราคา แพงเกินความจำาเป็น
 3. 3. สิ่งที่ต้องคำานึงถึงในการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพ การควบคุมทีดี คือ การเห็นพ้องต้องกันในการแก้ ่ ปัญหาและการศึกษาจากลูกค้าพร้อมกับแก้ไขปัญหาตาม ความประสงค์ของลูกค้า
 4. 4. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของญี่ปุ่น 1. คุณภาพที่แท้จริง 2. คุณภาพที่เป็นตัวแทน - คุณภาพที่เข้ากันได้ เป็นการกำาหนดว่าสินค้า ที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามเป้าหมายหรือไม่
 5. 5. ระบุลักษณะคุณภาพทีแท้จริง ่ ทดสอบ กำาหนดเป็นมาตรฐานคุณลักษณะของคุณภาพทีเป็นตัวแทน ่
 6. 6. ข้อบ่งชัดของคุณภาพที่แท้จริงกำาหนดหน่วยรับประกันกำาหนดวิธีวัดกำาหนดคุณลักษณะของคุณภาพที่สำาคัญอาจมีลักษณะสร้างความเข้าใจในเรื่องของเสียและของมีตำาหนิกำาหนดของเสียแฝงมาแต่เราสามารถมองเห็นได้การประเมินคุณภาพโดยวิธีทางสถิติการผลิตสินค้าคุณภาพที่เป็นเป้าหมาย
 7. 7. แนวทางการควบคุมคุณภาพ มี 6 ขั้นตอน1. กำาหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ซึ่งมาจากนโยบาย ของระดับต่าง ๆ ความสำาคัญไม่ควรเกิน 3 ลำาดับ หรือ 5 ลำาดับ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) จุดมุ่งหมายลำาดับความสำาคัญ 2) จุดมุ่งหมายของงานประจำา เกิดการควบคุม 2 แบบ คือ 1) การควบคุมตามลำาดับความ สำาคัญ 2) การควบคุมงานประจำา
 8. 8. 2. กำาหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย องค์กรหลีกเลี่ยง 2 ปัญหา คือ 1) มาตรการและข้อบังคับ 2) พนักงานบางคนชอบเผด็จการ การควบคุมกระบวนการดำาเนินงาน มี 1) การควบคุมแบบมองไว้ก่อน 2) การควบคุมแบบมองไว้หลัง การจัดระเบียบขององค์กรต้องควบคุม สมาชิกทุกฝ่าย
 9. 9. 3. การฝึกอบรมและให้ความรู้4. ความสมัครใจในการปฏิบัติ5. การประเมินผลการควบคุม การตรวจสอบมี 2 ขันตอน ้ – 1. การตรวจสอบสาเหตุ – 2. การตรวจสอบผล
 10. 10. วิธการประกันคุณภาพของญี่ปุ่น ี 1. มุ่งเน้นไปที่การควบคุมวิธีดำาเนินการ 2. มุ่งไปที่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 3. ปรับปรุงแก้ไขปัญหากับสินค้าที่ไม่ ได้มาตรฐาน 4. การหาแนวทางป้องกันปัญหาเก่าที่ อาจเกิดขึ้นอีก
 11. 11. การตรวจสอบคุณภาพที่ไม่ประสบผลสำาเร็จ 1. เสียเวลา สร้างภาระ 2. มุ่งไปที่ความรับผิดชอบของผู้ผลิต 3. ฝ่ายตรวจสอบตรวจพบปัญหาส่งให้ฝ่าย ผลิตล่าช้า 4. การเร่งผลิตสินค้า 5. การสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 6. คุณภาพบางอย่างไม่สามารถกำาหนดได้ ด้วยวิธีการ ตรวจสอบ 7. เมื่อพบของเสียต้องมาปรับปรุง
 12. 12. ดำาเนินการแก้ไขปัญหาเมือได้ส่งสินค้าที่ ่ไม่มคุณภาพ ี - รีบเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าใหม่เพื่อรักษาชื่อเสียงไว้ - รวมระยะเวลารับประกัน และกำาหนดการบริการซ่อม ฟรีให้ชัดเจน - การจ่ายเงินชดเชยตามสัญญา ควรระบุเงื่อนไขให้ แน่ชัด - จัดตั้งสถานีบริการ ตั้งเป็นศูนย์บริการเชื่อมโยง
 13. 13. การจัดคู่มือและวิธีการใช้ตรวจสอบต่าง ๆ แก่ลูกค้าสนับสนุนชิ้นส่วนตลอดการใช้งาน

×