Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effective Problem Solving

1,642 views

Published on

ทักษะการแก้ไขและการป้องกันปัญหาอย่างเป็นระบบ

Published in: Leadership & Management

Effective Problem Solving

 1. 1. Effective PROBLEM SOLVING Nukool Thanuanram Consultant & Trainer Pages: Factory Management by Nukool
 2. 2. ตำแหน่งงานปัจจุบัน • ที่ปรึกษา • วิทยากร • พี่เลี้ยง • นักเขียน
 3. 3. Learning Objective & Target ▪ เสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหา ▪ ได้มุมมองในการปฏิบัติการเชิงป้องกัน ▪ ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ▪ สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ▪ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 4. 4. LEARNING POINTS PROBLEM SOLVING
 5. 5. D-M-A-I-C
 6. 6. KEY LEARNING • ปัญหาคืออะไร • การควบคุมกระบวนการด้วย Turtle Diagram • เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา • Case Study & Workshop
 7. 7. Term & Definition ▪ Correction การแก้ไขเบื้องต้น ▪ Corrective Action การแก้ไขอย่างเป็นระบบ ▪ Preventive Action การป้องกันอย่างเป็นระบบ ▪ Possible Cause สาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา ▪ Root Cause สาเหตุของปัญหา ▪ RCA: Root Cause Analysis การวิเคราะห์หาสาเหตุ
 8. 8. แนวคิดเกี่ยวกับปัญหา 1
 9. 9. Problem ?
 10. 10. ปัญหาในมุมมองของทีมเรา
 11. 11. Mindset ? “Positive Thinking”
 12. 12. Normality about the problem ปัญหาไม่ใช่ตัวปัญหา ทัศนคติของเราที่ที่มีต่อปัญหาต่างหากที่เป็นปัญหา
 13. 13. QC. Rule ▪ อย่าบอกว่าที่นี่ไม่มีปัญหา เพราะปัญหามีอยู่ทุกที่ ▪ ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเดิม ๆ ที่ทำให้มันเกิดขึ้น ▪ ปัญหาเกิดจากเหตุ ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่า ▪ ไม่มีใครที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหา ▪ ปัญหาคืองานในเงินเดือน
 14. 14. เวลาลูกทีมเราเจอปัญหา เราจะบอกพวกเขา ว่าอย่างไรดี ?
 15. 15. รูปแบบของปัญหา 2
 16. 16. การลำดับความสำคัญของปัญหา สำคัญมาก ด่วนน้อย สำคัญมาก ด่วนมาก สำคัญน้อย ด่วนน้อย สำคัญน้อย ด่วนมาก
 17. 17. ข้อพึงระวัง สำคัญมาก ด่วนมาก สำคัญน้อย ด่วนน้อย
 18. 18. ทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับปัญหา 3
 19. 19. ทักษะที่จำเป็น การคิดเชิงบวก...เอาน่า อย่างน้อยก็..... การคิดเชิงเหตุและผล...ผลเกิดแต่เหตุ การคิดเชิงวิเคราะห์...ทางเลือกนี้ ดีที่สุด
 20. 20. คิดอย่างเข้าใจ ทำอะไรก็สำเร็จ
 21. 21. ผลเกิดแต่เหตุ ผลหรือปัญหาสาเหตุ (s)
 22. 22. เข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการ โดยใช้แผนภูมิเต่า (Turtle Diagram) X-RAY กระบวนการทำงาน
 23. 23. Classic Model
 24. 24. Man คุณสมบัติของบุคลากร ความรู้ ทักษะ ความสามารถ อํานาจหน้าที= การฝึกอบรม การประเมินผล PROCESS STEP Machine, Material เครื=องมือ เครื=องจักร อุปกรณ์ เครื=องมือวัด สิ=งอํานวยความสะดวก โปรแกรม วัตถุดิบ Measurement เป้าหมาย KPI Action Plan การวัดผล รายงาน การวิเคราะห์ แก ้ไข ป้องกัน ปรับปรุง Method & Environment คู่มือการทํางาน มาตรฐานการทํางาน ข ้อกําหนดอื=นๆ การจูงใจ วัฒนธรรมองค์กร Input ปัจจัยป้อนเข ้าในการ ทํางาน Output ผลลัพธ์จากการทํางาน Start End
 25. 25. ▪ Man ▪ Machine ▪ Method ▪ Material ▪ Measurement ▪ Management ▪ Motivation ▪ Environment 7M 1E … Key To Control
 26. 26. EXERCISE Brainstorm with your group and Identify Key Success Factor of 7M 1E
 27. 27. Factors Key Success How • • • • • • • • • • • • • • • Key Success Factor of 7M 1E
 28. 28. PROBLEM SOLVING Tools 4
 29. 29. • ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น • วิเคราะห์หาสาเหตุ (s) • หามาตรการในการแก้ไข • กำหนดทางเลือกในการแก้ไข • ดำเนินการแก้ไข (s) • ติดตามผล ทวนสอบประสิทธิผลการแก้ไข • การขยายผล การป้องกันการเกิดซ้ำ กำหนดมาตรฐาน • จัดเก็บบันทึก ISO Requirements
 30. 30. DMAIC
 31. 31. ระบุปัญหา ประเมินปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ มาตรการควบคุม ปรับปรุง
 32. 32. WORKSHOP
 33. 33. DEFINE อะไรคือปัญหา เขียนปัญหาออกมาให้หมด
 34. 34. การแก้ไขเบื้องต้น
 35. 35. การแก้ไขเบื้องต้น การดำเนินการเพื่อ ▪ ระงับผลกระทบ ▪ กักกันการลุกลาม ▪ ทำให้ปัญหานั้นหมดไปก่อน ▪ ควบคุมระดับความไม่พึงพอใจของลูกค้า
 36. 36. การแก้ไขเบื้องต้น ปัญหา การแก้ไขเบื้องต้น เพื่อนอกหัก ลูกน้อง Feedback ว่าหัวหน้า ประเมินผลงานต่ำเกินจริง เพื่อนชอบเมาว์นู่น นี่ นั่น ให้เราฟัง เราเบื่อ รำคาญ ลูกทีมทำงานไม่เป็น
 37. 37. การแก้ไขเบื้องต้น ปัญหา การแก้ไขเบื้องต้น
 38. 38. MEASURE 80% 20%
 39. 39. ความถี่ในการเกิด ความเสียหายและผลกระทบ
 40. 40. เลือกมา 1 ปัญหา
 41. 41. ANALYSIS Problem Possible Cause
 42. 42. Cause & Effect Diagram
 43. 43. Mindmap Diagram
 44. 44. C/E Diagram = Possible Cause
 45. 45. การทวนสอบสาเหตุ มันเป็นเช่นนั้น จริง ๆ หรือ ?
 46. 46. 3G Techniques ใช้เพื่อทวนสอบสถานการณ์และความเป็นจริง “FACT” ▪ Genba เจนบะ พื้นที่จริง ▪ Genbutsu เจนบุสสึ ของจริง ▪ Genjitsu เจนจิสึ สถานการณ์จริง
 47. 47. Root Cause Analysis: 5 Why ทำไมล่ะ ? ทำไมล่ะ ?
 48. 48. Example : ฝนตกทำให้รถติด ? Cause why why why why why รถติด ฝนตก กบมันร้อง ไม่รู้มัน ขับช้า มองไม่เห็น ฝนบังตา มีนำ้ฝนหน้า กระจก กลัวอุบัติเหตุ ถนนมันลื่น มีน้ำบนถนน
 49. 49. EXERCISE : ……………………………………… Cause why why why why why
 50. 50. IMPROVE Project Team Leader Target Team Member DO ACTIONs Trial No Step What Do You Expect ? Design of Experiment What Happened ? What We Learned ? How to Improved ? PLAN CHECK REQUIREMENTs CH&CONDITIONs R2R@PDCA : Routien to Research by PDCA Cycles Record การออกแบบการทดลอง
 51. 51. การตัดสินใจ ทางเลือกในการแก้ไข ข้อดี ข้อเสีย ทางเลือกไหน ดีที่สุด ?
 52. 52. Improvement Plan แนวทางในการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ งบประมาณ แล้วเรา จะทำยังไง ?
 53. 53. CONTROL Statistical Techniques Standard Operation Procedure
 54. 54. Effective Corrective Action Procedure Instruction Record Form Check Sheet
 55. 55. Q & A End of Presentation
 56. 56. CONTACT US: Nukool Thanuanram E-Mail Address: nukool2001@gmail.com Social Network: nukool2001 Website : www.factorytrainer.com Pages : Factory Management by Nukool THANK YOU

×