การเขียนเรื่องจากจินตนาการ

36,027 views

Published on

Published in: Education, Technology, Spiritual
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
36,027
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
126
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียนเรื่องจากจินตนาการ

 1. 1. ชุดที่ ๔ การเขียนเรื่องจากจินตนาการ ต ์ ซ om สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไ c ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .kเผ w w w นางสาวนุสรา ขวัญศรี Error กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนพัฒนานิคม ลพบุรี ! Num ber
 2. 2. คานา ชุดการสอน เรื่อง การเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาห รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใช้สาหรับประกอบการเรียนในรายวิชา การเขียน สามารถศึกษาด้วยตนเองและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดการสอน ชุดการสอน เรื่อง การเขียนเรียงความประกอบด้วย ชุดที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ ชุดที่ ๒ การเขียนโครงเรื่องเรียงความด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) ์ ชุดที่ ๓ การเขียนเรื่องจากประสบการณ์ ต ชุดที่ ๔ การเขียนเรื่องจากจินตนาการ ซ om ไ c ชุดการสอนชุดที่ ๔ การเขียนเรื่องจากจินตนาการ สร้างขึ้นเพื่ อให้นักเรียนสามารถเขียนจาก ็บ k.จินตนาการได้ เว o น nn นุสรา ขวัญศรี ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w w w ๑
 3. 3. สารบัญคาแนะนาในการใช้ชุดการสอน ๓ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๔แบบทดสอบก่อนเรียน ๖เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ๙การเขียนเรียงความเรื่องจากจินตนาการ ๑๐ ์กิจกรรมที่ ๑ ๑๓ ตกิจกรรมที่ ๒ ๒๑กิจกรรมที่ ๓ ซ om ไ c ๒๕ ็บ k.แบบเฉลยกิจกรรมที่ ๑ – ๓ ๒๖ เว oเกณฑ์การให้คะแนนเรียงความ ๒๗แบบทดสอบหลังเรียน ๓๐เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน น nn ่บ a ๓๓ ร bบรรณานุกรม ๓๔ พ oo แ r ย .k เผ w w w ๒
 4. 4. คาแนะนาในการใช้ชุดการสอน ชุดการสอนเล่มนี้ เป็นชุดการสอน ที่ใช้ประกอบการเรียน นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองให้นักเรียนอ่านคาแนะนา และปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ๑. ศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละเรื่อง เพื่อให้ทราบว่าเมื่อจบบทเรียนแต่ละบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้าง ต ์ ๒. ทาแบบทดสอบก่อนการเรียน แล้วตรวจคาตอบที่เฉลยไว้ท้ายแบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้ ซ om พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา ไ c ๓. ศึกษาเอกสารและทากิจกรรมตามที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งตรวจคาตอบ เพื่อประเมินตนเอง ็บ k. เว o ๔. ทาแบบทดสอบหลังการเรียน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ๕. นักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูเอกสารเฉลยก่อนเรีย น หลังเรียนและ น nn ่บ a แบบเฉลยกิจกรรมทุกกิจกรรม ร b ๖. นักเรียนและผู้สนใจต้องการเนื้อหาเพิ่มเ ติมจาก ชุดการสอน สามารถค้นคว้ าได้จาก พ oo บรรณานุกรม แ r ย .k เผ w w w ๓
 5. 5. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง๑. นักเรียนได้รู้ความหมายของการเขียนเรื่องจากจินตนาการ๒. นักเรียนเข้าใจหลักการเขียนเรื่องจากจินตนาการ๓. นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องจากจินตนาการได้และสามารถใช้ภาษาได้สละสลวย๔. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดโครงเรื่องเรียงความจากจินตนาการได้ ์ ตามหัวข้อที่กาหนด ซ om ต ไ c ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w w w ๔
 6. 6. สาระสาคัญ จินตนาการ เป็นภาพวาดที่เกิดขึ้นในใจ การเขียนเรียงความเรื่องจากจินตนาการ เป็นการถ่ายทอดภาพวาด ความรู้สึก นึกคิด ออกมาเป็นภาษาเขียนที่สละสลวย มีคติสอนใจ คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในเรื่อง รวมทั้งยังสร้างสรรค์ความคิดในด้านบวกให้กับผู้อ่านอีกด้วย ต ์ ซ om ไ c ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w w w ๕
 7. 7. แบบทดสอบก่อนเรียนคาสั่งข้อ ๑-๓ จงนาข้อความที่กาหนดให้มาเรียบเรียงเป็น ข้อความแล้วมีความหมายสัมพันธ์กัน ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างมีเอกภาพ ๑. ๑. เปลวแดดเต้นระยิบระยับเหนือทุ่งกว้างใหญ่ ๒. สิงโตแอบหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ใบ ์ ๓. โขลงช้างยืนโยกตัวช้าๆลิงดูไม่ซุกซนเหมือนเคย ต ๔. ในฤดูร้อนเพื่อนสัตว์ต่างเหงาหงอย ซ om ๑. ๑ ๓ ๒ ๔ ไ c ๒. ๒ ๔ ๓ ๑ ็บ k. ๓. ๓ ๑ ๔ ๒ เว o ๔. ๔ ๒ ๓ ๑ น nn ๒. ๑. แห่งความเปลี่ยนแปลงที่ ๒. ่บ a ร b ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ พ oo ๓. ชีวิตคือละครละครก็คือชีวิต แ r ๔. เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง ย .k ๕. โลดเต้นกระดอนขึ้นลง เผ w ๑. ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒. ๓ ๕ ๔ ๑ ๒ ๓. ๔ ๑ ๒ ๓ ๕ ๓. ๑. ๒. w ๔. ๓ ๑ ๕ ๒ ๔ w สายลมอ่อนพัดพารื่นเริง เพราะคุณยายแสงแดดแท้ๆเชียว คุณยายแสงแดดยิ้มร่าไปตลอดทาง ๓. เช้าวันต่อมาจึงมีแสงแดดอ่อนโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้า ๔. โลกมีชีวิตชีวา ฝูงนกกาพากันร้องเพลง ๕. แสงแดดหนุ่มแบกคุณยายแสงแดดขึ้นหลัง ๑. ๑ ๔ ๓ ๕ ๒ ๒. ๕ ๒ ๓ ๔ ๑ ๓. ๓ ๕ ๑ ๔ ๒ ๔. ๕ ๓ ๑ ๒ ๔ ๖
 8. 8. ๔. ข้อใดใช้คาถูกต้องตรงความหมาย ๑. เธองอนเขาจนเกินเลย ๒. เขาปอกมะพร้าวมากจนเกินแกง ๓. เขาทางานได้ปริมาณเกินหน้ากว่าทุกครั้ง ๔. น้องสาวของฉันทางานหนักจนเกินตัว๕. ข้อใดเป็นประโยคที่มีใจความกะทัดรั ด ์ ๑. ทางเดินขึ้นภูเขาขรุขระไม่เรียบทาให้เดินลาบาก ต ๒. เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบ้านคนหลังหนึ่ง ซ om ๓. สาวน้อยเดินพลางวิ่งพลางไปตลอดทาง ไ c ๔. เด็กน้อยร้องตะโกนเสียงดังลั่น ็บ k. เว o๖. ประโยคใดมีความหมายกากวม ๑. เขาขายรถเขาให้เพื่อน น nn ๒. ครูกาลังบอกคะแนนนักเรียน ่บ a ร b ๓. ผู้ใหญ่จะแจกสตางค์เด็ก พ oo ๔. เด็กคนนั้นมาตามพ่อเขา แ r ย .k๗. ข้อความต่อไปนี้ในส่วนใดที่ใช้คาฟุ่มเฟือย เผ w ๑. ขึ้นชื่อว่าคนพาลย่อมคิด พูด และทําความชั่วอยู่เนืองๆ ๒. คนพาลไม่ทําความชั่วเฉพาะแก่คนอื่นเท่านั้น เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือแม้แต่ บิดามารดา ของตน คนพาลก็ไม่ละเว้นที่จะเบียดเบียน w ๓. เราคงเคยได้ยินข่าวคนที่เคยมาปล้นบ้านญาติของตน w ๔. หรือมักนําเพื่อนมากระทําความเสียหายให้บังเกิดแก่พี่สาวน้องสาวของตน ๑. ส่วนที่ ๑ ๒. ส่วนที่ ๒ ๓. ส่วนที่ ๓ ๔. ส่วนที่ ๔ ๗
 9. 9. ๘. ข้อความต่อไปนี้ ควรอยู่ส่วนใดของเรียงความเรื่องจากจินตนาการ ยังมีครอบครัวหมูๆครอบครัวหนึ่ง ประกอบด้วย พ่อหมู แม่หมู และลูกหมูอีก ๕ ตัว ลูกหมูสุดท้องชื่อหนูนิด เป็นหมูตัวน้อยๆที่แสนซุกซนต่างจากพี่ทุกตัว ๑. ส่วนคานา ๒. ส่วนเนื้อเรื่อง ๓. ส่วนขยายเนื้อเรื่อง ๔. ส่วนสรุป๙. ข้อความต่อไปนี้ควรอยู่ส่วนใดของเรียงความเรื่องจากจินตนาการ ต ์ ซ om นับตั้งแต่นั้นมา หมีน้อยก็เฝ้าดูแลแม่หมีเป็นอย่างดี พร้อมทั้งทําหน้ าที่ตามเทพีพิทักษ์ ไ c ป่าสั่งไว้ อย่างสม่ําเสมอ วันเวลาผ่านไป หมีน้อยก็เติบโตขึ้น และได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆรอบตัว ็บ k. มากขึ้น เว o ๑. ส่วนขยายเนื้อเรื่อง น nn ๒. ส่วนเนื้อเรื่อง ่บ a ๓. ส่วนสรุป ร b ๔. ส่วนคานา พ oo แ r๑๐.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องจากจินตนาการ ย .k ๑. เขียนจากข้อมูลจากความเป็นจริง เผ w ๒. มีปมปัญหาของเรื่องและคลี่คลายในทางสร้างสรรค์ ๓. ลาดับตามเหตุการณ์ในเรื่อง ๔. เป็นเรื่องเล่าในอดีต w w ๘
 10. 10. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ๑. ๔ ๒. ๔ ๓. ๒ ๔. ๔ ๕. ๔ ๖. ๔ ์ ๗. ๒ ต ๘. ๑ ๙. ซ om ไ c ๓ ็บ k. ๑๐. ๑ เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .kเผ w w w ๙
 11. 11. จินตนาการกับการเขียนเรียงความความหมายของจินตนาการ จินตนาการ คือ ความคิดคานึงถึงที่เกิดขึ้นในจิตใจ อาจจะเป็นการวาดภาพขึ้นมาตามความคิดฝันหรือความคิดคานึงนั้นอาจจะมาจากประสบการณ์ แล้วสร้างภาพใหม่ให้กว้างและวิจิตรบรรจงกว่าประสบการ ณ์เดิม การเขียนเรียงความจากจินตนาการจะต้องอาศัยศิลปะเฉพาะตัวของผู้เขียนและได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอการเขียนเรียงความเรื่องจากจินตนาการ ต ์ ซ om เรื่องจาก จินตนาการ เป็นการเขียนเรื่องเล่าจากความคิดของผู้เขียน ส่วนมากจะเป็นเรื่องแนว ไ cนิทาน หรือนิยาย ็บ k. เว o ลักษณะโครงสร้างเรื่องจากจินตนาการ น nn ๑. มีการนาเรื่อง โดยกล่าวความเป็น ไปของเรื่อง บ่งบอกตัวบุคคล สถานที่ หรือเวลา ่บ a ๒. มีการลาดับของเหตุการณ์ในเรื่อง ร b ๓. แสดงปมปัญหาของเรื่อง พ oo ๔. แสดงการคลี่คลาย หรือการแก้ปมปัญหาของเรื่อง แ r ย .k ๕. อาจให้ข้อเตือนใจ หรือคติพจน์ท้ายเรื่อง เผ w ลักษณะของภาษา ๑. เป็นเรื่องเล่าใ นอดีต หรือเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว มักมีคาว่า กาลครั้งหนึ่ง ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง w ฯลฯ w ๒. ใช้บุพบทบ่งบอกเวลา สถานที่ ๓. ใช้สรรพนามบุรุษที่ ๓ ในการกล่าวถึง หรืออ้างถึงบุคคลอื่นๆ ๔. มีความเป็นเหตุเป็นผล ความคล้อยตาม และความขัดแย้ง ฯลฯ ๑๐
 12. 12. หลักการเขียนนิทาน นิทาน เป็นเรื่ องจินตนาการ ผู้เขียนต้องมีศิลปะในการเขียน เพื่อให้ความสนุกสนาน ปลูกฝังคุณธรรม แง่คิดมุมมองต่างๆแก่ผู้อ่าน องค์ประกอบของนิทาน ๑. แนวคิด แก่นสารหรือส าระที่จุดประกายให้เกิดเรื่องราว เช่น แม่กระต่ายผู้รักลูกสุดหัวใจยอมสละชีวิต ์ตัวเองเพื่อแลกกับลูก หรือ ลู กสี่คนคิดปลูกฟักทองยักษ์ให้แม่ หรือ ลูกไก่ ๗ ตัวที่ยอมตายตามแม่ หรือ โจร ตใจร้ายชอบทาร้ายผู้หญิงวันหนึ่งกลับทาร้ายแม่ตัวเอ งโดยไม่ตั้งใจ หรือ ลูกหมูสามตัวไม่เชื่อแม่ทาให้เป็น ซ omเหยื่อของหมาป่า ไ c ๒. โครงเรื่องของนิทาน ็บ k. โครงเรื่องและเนื้อหาต้องไม่ซับซ้อน สั้นๆ กะทั ดรัด เป็นลักษณะเรื่องเล่าธรรมดา มีการลาดับ เว oเหตุการณ์ก่อนหลัง น nn ๓. ตัวละคร ่บ a ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้เขียน เช่น คน สัตว์ เทพเจ้า แม่มด เจ้าชาย นางฟ้า แต่ไม่ควรมีตัวละคร ร bมากเกินไป พ oo ๔. ฉาก แ r สถานที่เกิดเหตุในป่า กระท่อมร้าง ปราสาท บนสวรรค์ แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียน ๕. บทสนทนา ย .k เผ w การพูดคุยของตัวละคร ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ สนุกสนาน ไม่ใช้คาหยาบ ๖. คติสอนใจ w เมื่อจบนิทาน ผู้อ่านควรได้แง่คิด คติสอนใจเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมกล่อมเกลาจิตใจ wที่มาจาก : http://www.everykid.com/nitan2/howto/index1.html ๑๑
 13. 13. การทาให้งานเขียนเรื่องจากจินตนาการประสบความสาเร็จและน่าส นใจ มีข้อสังเกตดังนี้ เรื่องที่เขียนต้องสนุก น่าอ่าน ต ์ ซ omอ่านแล้วเข้าใจง่าย ตัวละครสร้างสรรค์ในทางที่ดี เช่น กิริยา ไ cมารยาท บทสนทนา และแทรกคติแง่คิดให้ผู้อ่านโดยที่ให้ ็บ k.ผู้อ่านคิดเอง เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w w w ๑๒
 14. 14. แบบฝึกกิจกรรมกิจกรรมที่ ๑ ทบทวนประสบการณ์เดิม ข้อ ๑. ให้นักเรียนเขียนนิทานเรื่อง เรื่อง......................................... ข้อละ ๑๐ คะแนน เพื่อนๆรู้จักเราไหม เราอยู่ในนิทาน เรื่องอะไร ลองเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยซิ... ต ์ ซ om ไ c ขั้นที่ ๑ เขียนโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k ขั้นที่ ๒ เขียนเรื่อง เผ w ชื่อเรื่อง ................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. ............................. w.......................................................................................................................................................... w............................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... ................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .............................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................... ............................. ๑๓
 15. 15. ข้อ ๒. แม่มดในจินตนาการของฉัน ข้อละ ๑๐ คะแนน ฉันขี่ไม้กวาดบินได้ ฉันคืออะไร และฉันเป็นอย่างไร ในนิทานที่เพื่อนเคยอ่าน ช่วยบอกหน่อยจ้ะ ต ์ ซ om ไ c ขั้นที่ ๑ เขียนโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k ขั้นที่ ๒ เขียนเรื่อง เผ w ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................................... ...................................................................................... ................................................................................................. w............................................................................................................................. ............................. w.................................................................................................................................. ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ .................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ................................................................................. ...................................................................................................... ๑๔
 16. 16. ข้อ ๓. เขียนปมของเรื่อง และคลี่คลายเรื่องอย่างสร้างสรรค์ ข้อละ ๑๐ คะแนน เจ้าหญิงและเจ้าชายในนิทาน ต้องพลัดพรากจากกันด้วยเหตุการณ์ใด และมาพบกันอีกได้อย่างไร สร้างเรื่องให้หน่อยซิครับ..... ต ์ ซ om ไ c ขั้นที่ ๑ เขียนโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k ขั้นที่ ๒ เขียนเรื่อง เผ w ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .... w............................................................................................................................. ............................. w............................................................................................................................. ........................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ...................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ......... ๑๕
 17. 17. ข้อ ๔. ให้นักเรียนเขียนขอพรจากไม้วิเศษ ๓ ประการนักเรียนจะขออะไรบ้าง พร้อมทั้งบอกเหตุผล ข้อละ ๑๐ คะแนน ถ้าเพื่อนๆมีไม้วิเศษ เพื่อนจะทําอย่างไร ต ์ ซ om ไ c ขั้นที่ ๑ เขียนโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k ขั้นที่ ๒ เขียนเรื่อง เผ w ชื่อเรื่อง .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ............................. w.................................................................. ........................................................................................ w............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ............................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... ............................. ๑๖
 18. 18. ข้อ ๕. นาภาพต่อไปนี้เขียนนิทานสั้นๆ ๑ เรื่อง พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่อง ข้อละ ๑๐ คะแนน ต ์ ซ om ไ c ขั้นที่ ๑ เขียนโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k ขั้นที่ ๒ เขียนเรื่อง เผ w ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ................ w................................................................................................................... ....................................... w............................................................................................................................. ............................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ..................... ๑๗
 19. 19. ข้อ ๖. ให้นักเรียนเขียนนิทาน ๑ เรื่อง โดยมีลิงเป็นตัวละครเอก ข้อละ ๑๐ คะแนน ให้เล่านิทานเกี่ยวกับผม และก็มีคติสอนใจด้วยนะครับ... ต ์ ซ om ไ c ขั้นที่ ๑ เขียนโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k ขั้นที่ ๒ เขียนเรื่อง เผ w ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................................... ....................................................................................... ................................................................................................ w............................................................................................................................. ............................. w................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................................... ๑๘
 20. 20. ข้อ ๗. ให้นักเรียนเขียนเล่านิทานเรื่องที่นักเรียนประทับใจ ๑ เรื่อง นิทานเรื่องนี้น่าประทับใจจริงๆ ฉันจะเล่าให้ฟังนะ ต ์ ซ om ไ c ขั้นที่ ๑ เขียนโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k ขั้นที่ ๒ เขียนเรื่อง เผ w ชื่อเรื่อง ........................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ ........... w........................................................................................................................ .................................. w............................................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ............................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ................ ๑๙
 21. 21. ข้อ ๘. ให้นักเรียนเล่านิทานต่อไปนี้ให้จบเรื่อง แพะดื้อรั้นสองตัวเดินมาเจอกันที่สะพานไม้แคบๆที่ทอดข้างลําธาร ตัวหนึ่งจะต้องถอยหลังเพื่อให้อีก ฝ่ายหนึ่งข้ามไปก่อน “เจ้าให้ทางข้าไปก่อนได้ไหม” แพะตัวที่หนึ่งพูด “เจ้าต่างหากที่ต้องถอย ข้าเดินขึ้นมาก่อน” แพะตัวที่สองตอบกลับ “ไม่ได้ ข้าอายุมากกว่าเจ้า จะให้ข้ายอมแพะเด็กอย่างเจ้ารึ ฝันไปเถอะ ต ์ เมื่อแพะทั้งสองตัวต่างไม่ ซ om ยอมกัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ้ ไ cขันที่ ๑ เขียนโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด ( Mind Map) ็บ k. เพื่อนๆ ช่วยเล่าต่อให้จบซิ เว o ขั้นที่ ๑ เขียนโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k ขั้นที่ ๒ เขียนเรื่อง เผ w ชื่อเรื่อง ............................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... ............................. w.......................................................... ................................................................................................ w............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ..................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ....... ๒๐
 22. 22. กิจกรรมที่ ๒ ข้อ ๑. อ่านนิทานต่อไปนี้ แล้วสรุปเรื่องโดยใช้แผนผังความคิด (Mind Map) ข้อละ ๑๐ คะแนน ภูเขาดอกไม้ ณ ดิ นแดนอันไกลโพ้น ในสายลมมีกลิ่นหอมของมวลดอกไม้ มีภูเขาแปลกประหลาดอยู่ลูกหนึ่งซึ่งมีดอกไม้ปกคลุมไปทั่ว เหมือน สวมเสื้อคลุมดอกไม้ เป็นภูเขาที่น่ารักมาก ์เจ้าหญิงน้อยอาศัยอยู่ในปราสาทไม่ไกลจากภูเขาดอกไม้เท่าไร ตนัก ห้องของพระองค์อยู่บนหอคอยสูง มองเห็น ภูเขาดอกไม้ ซ omชัดเจน เจ้าหญิงน้อยอยากจะไปเที่ยวชมภูเขาดอกไม้ใกล้ๆ แต่ถึงพระองค์จะเป็นธิดาเจ้าของปราสาท ก็ใช่ ไ cว่าจะมีสิทธิ์มากกว่าชาวเมืองคนอื่นๆ ็บ k. เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่คิดจะเดินทางไปยังภูเขาดอกไม้ คนนั้นจะต้องปลูกต้นไม้ และรู้จักดูแล เว oเอาใจใส่ให้ต้นไม้ผลิดอกอย่างงดงามเสียก่ อน เจ้าหญิงน้อยไม่เคยมีโอกาสเช่นนั้น เพราะพระองค์ไม่ได้ น nnดูแลต้นไม้อย่างจริงจัง ต้นไม้ของพระองค์จึงเหี่ยวเฉาไปก่อนทุกที ่บ a เช้าวันนี้แสนสดชื่น ภูเขาดอกไม้แต้มสี เหลือง ชมพู ส้ม อยู่ตรงขอบฟ้า เ จ้าหญิงน้อยนั่งมอง ร bพลางคิดว่าน่าจะลองปลูกต้นไม้อย่างตั้งใจอีกครั้ง ดังนั้นพระองค์จึงไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทําสวน พ ooพร้อมเมล็ดพันธ์เล็กๆ ของดอกไม้ด้วย แ r ย .k เจ้าหญิงน้อยพรวนดินสีดําๆให้ร่วนซุยอย่างตั้งอกตั้งใจ แล้วใช้นิ้วชี้จิ้มลงไปในดินทําให้เกิดเป็น เผ wหลุมเล็กๆแล้วหยอดเมล็ดลงในหลุม เจ้าหญิงน้อยหยิบเมล็ดดอกไม้ในกระป๋องขึ้นมาดูอย่าง สนพระทัย ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมล็ดกระจิ๋วนี้จะกลายเป็นต้นไม้ มีกิ่งก้านและดอกอันสวยงาม ต้นไม้ของเจ้าหญิงน้อยเติบโตขึ้นทุกวัน จากลําต้นก็แตกกิ่งออกใบ แล้วก็มี ตุ่มเล็กๆงอกขึ้นมา wเจ้าหญิงน้อยเฝ้าเพียรรดน้ํา รอว่าเมื่อไรดอกไม้จะผลิบานให้ชื่นชม แต่แล้วในวันหนึง ตุ่มเล็กๆของดอกไม้ก็ ่ wถูกแมลงกัดกินไปจนเกือบหมด เจ้าหญิงน้อยร้องไห้ด้วยความเสียใจ คิดในใจว่า พระองค์คงไม่มีโอกาสได้ไปที่ภูเขาดอกไม้แล้ว เจ้าหญิงน้อยขึ้นไปเก็บตัวเงียบอยู่บนห้อง ใครมาเรียกก็ไม่ยอมเปิด จนตกเย็นมองเห็นภู เขาดอกไม้โผล่ขึ้นมาเหนือยอดไม้เขียว ก็ เกิดกําลังใจฮึดสู้ ภูเขาดอกไม้คล้ายๆมีท้องฟ้าปกคลุมอยู่ ต้นไม้ของเธอก็ควรจะมีอะไรมาปิดคลุมไม่ให้แมลงเข้าไปได้ เจ้าหญิงน้อยจึงวิ่งลงไปขอมุ้งนําไปกางให้ต้นไม้ ในที่สุดต้นไม้ก็ออกดอกสีชมพูงดงามให้เจ้าหญิงน้อยชื่นชม ทุกคนดีใจกับเจ้าหญิงน้อย ด้วยที่จะได้เดินทางไปยังภูเขาดอกไม้ พระบิดาของเจ้าหญิงได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับเจ้าหญิงน้อย เชิญชาวเมืองทุกคนมาร่วมสนุกเจ้าหญิงน้อยก็เลยยิ้มแก้มปริ ภูเขาดอกไม้ก็เหมือนจะดีใจจนยิ้มไปด้วยที่มา : “ทะเลจันทร์ ๑” นิทานก่อนฝันดี ๒๑
 23. 23. แผนผังความคิด (Mind Map) เรื่องภูเขาดอกไม้ ต ์ ซ om ไ c ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .kเผ w w w ๒๒
 24. 24. ข้อ ๒. ให้นักเรียนนาคาต่อไปนี้ไปเขียนนิทาน ๑ เรื่อง โดยสร้างโครงเรื่องด้วยแผนผังความคิด (Mind Map) ข้อละ ๒๐ คะแนนคาที่กาหนด เจ้าหญิง ปีศาจ แมงมุม ซูซิ เมล็ดถั่ว แผนผังความคิด (Mind Map) เรื่อง..................... ต ์ ซ om ไ c ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w w w ๒๓
 25. 25. นิทาน เรื่อง ..........................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ์………………………………………………………………………………………………………………… ต………………………………………………………………………………………………………………… ซ om………………………………………………………………………………………………………………… ไ c………………………………………………………………………………………………………………… ็บ k. เว o…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. น nn………………………………………………………………………………………………………………… ่บ a ร b………………………………………………………………………………………………………………… พ oo………………………………………………………………………………………………………………… แ r………………………………………………………………………………………………………………… ย .k………………………………………………………………………………………………………………… เผ w……………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w………………………………………………………………………………………………………………… w…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. ๒๔
 26. 26. กิจกรรมที่ ๓ ให้นักเรียนนานิทานที่นักเรียนในกิจกรรมที่ ๒ ไปดาเนินการดังนี้ ๑. วาดภาพประกอบ ๒. จัดทารูปเล่มให้สวยงาม คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ตัวอย่างหน้าปกหนังสือนิทาน ต ์ ซ om ไ c ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo http://www.google.com/images แ r ย .k เผ w w w ๒๕
 27. 27. แบบเฉลยกิจกรรมที่ ๑ - ๓ ให้อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน ต ์ ซ om ไ c ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .kเผ w w w ๒๖
 28. 28. เกณฑ์การให้คะแนนเรียงความ หลักเกณฑ์การตรวจเรียงความ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน โดยพิจารณารายการต่างๆ ดังนี้ ๑. องค์ประกอบ ๒. เนื้อหา ๓. ความคิดสร้างสรรค์ ๔. การใช้ภาษา ์ ๕. อักขรวิธี ต ๖. ความสะอาดรายละเอียดการให้คะแนน ซ om ไ c ๑. องค์ประกอบ ็บ k. เว o องค์ประกอบ หมายถึ ง ความถูกต้องตามลักษณะการเขียนเรียงความ ได้แก่ คานา เนื้อเรื่อง น nn และสรุป (คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ่บ a คะแนน ๐ ไม่มีเนื้อเรื่อง ร b คะแนน ๑ มีเนื้อเรื่อง แต่ขาดองค์ประกอบอื่น พ oo แ r คะแนน ๒ มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ ชื่อเรื่อง คานา เนื้อเรื่อง สรุป ย .k ๒. เนื้อหา เผ w เนื้อหา หมายถึง เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กาหนด มีประเด็นน่าสนใจ และมีข้อมูล สนับสนุนอย่างชัดเจน (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ คะแนน ๐ เนื้อหาสาระไม่สัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กาหนด w คะแนน ๑ เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กาหนด w คะแนน ๒ เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กาหนด มีข้อมูลสนับสนุน คะแนน ๓ เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กาหนด มีประเด็นน่าสนใจ มีข้อมูลสนับสนุน คะแนน ๔ เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กาหนด มีประเด็ นน่าสนใจ มีข้อมูลสนับสนุน อย่างชัดเจน ๒๗
 29. 29. ๓. ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การนาเสนอน่าสนใจ สอดแทรกคติ ข้อคิด หรือข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน ) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ คะแนน ๐ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ คะแนน ๑ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ คะแนน ๒ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ และมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ์ คะแนน ๓ การนาเสนอน่าสนใจ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ต คะแนน ๔ การนาเสนอน่าสนใจ สอดแทรกคติ ข้อคิด หรือข้อเสนอแนะแนวทางป ฏิบัติ ซ om มีแนวคิดที่แปลกใหม่และมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ๔. การใช้ภาษา ไ c ็บ k. การใช้ภาษา หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย ใช้สานวนโวหาร หรือคาประพันธ์ประกอบ เว oเหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน และการลาดับความไม่วกวน (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน ) มี เกณฑ์ น nnการให้คะแนน ดังนี้ ่บ a คะแนน ๐ ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ร b คะแนน ๑ ใช้ภาษาถูกต้อง พ oo แ r คะแนน ๒ ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน ย .k คะแนน ๓ ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน การลาดับความไม่วกวน เผ w คะแนน ๔ ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย ใช้สานวนโวหาร หรือคาประพันธ์ประกอบความ เหมาะสม สื่อความหมายชัดเจน การลาดับความไม่วกวน ๕. อักขรวิธี w อักขรวิธี หมายถึง สะกดคา ใช้อักษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน เป็นไปตาม wหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ คะแนน ๐ สะกดคา ใช้อักษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน ผิดเกิน ๑๓ แห่ง คะแนน ๑ สะกดคา ใช้อักษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน ผิด ๑๐ – ๑๒ แห่ง คะแนน ๒ สะกดคา ใช้อักษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน ผิด ๗ – ๙ แห่ง คะแนน ๓ สะกดคา ใช้อักษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน ผิด ๔ - ๖ แห่ง คะแนน ๔ สะกดคา ใช้อักษรย่อ ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน ผิด ๑ - ๓ แห่ง หมายเหตุ การนับคาผิด ถ้าผิดซ้าคาเดียวกันให้นับเป็น ๑ แห่ง ๒๘
 30. 30. ๖. ความสะอาด ความสะอาด หมายถึง ลักษณะโดยทั่วไปขอ งชิ้นงานโดยภาพรวม ตัวอักษรอ่านง่าย สะอาดและเป็นระเบียบ (คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ คะแนน ๐ ตัวอักษรอ่านยาก หรือ สกปรก คะแนน ๑ ตัวอักษรอ่านง่าย สะอาด ขาดความเป็นระเบียบ คะแนน ๒ ตัวอักษรอ่านง่าย สะอาด เป็นระเบียบ ต ์ ซ om ไ c ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w w w ๒๙
 31. 31. แบบทดสอบหลังเรียน๑. ข้อใดเป็นประโยคที่ใจความกะทัดรัด ๑. ทางเดินขึ้นภูเขาขรุขระไม่เรียบทาให้เดินลาบาก ๒. เขาเดินไปจนสุดถนนก็พบบ้า นคนหลังหนึ่ง ๓. สาวน้อยเดินพลางวิ่งพลางไปตลอดทาง ๔. เด็กน้อยร้องตะโกนเสียงดังลั่น๒. ข้อความต่อไปนี้ ควรอยู่ส่วนใดของเรียงความเรื่องจากจินตนาการ ต ์ ซ om ยังมีครอบครัวหมูๆครอบครัวหนึ่ง ประกอบด้วย พ่อหมู แม่หมู และลูกหมูอีก ๕ ตัว ไ c ลูกหมูสุดท้องชื่อหนูนิด เป็นหมูตัวน้อยๆที่แสนซุกซนต่างจากพี่ทุกตัว ็บ k. ๑. ส่วนคานา เว o ๒. ส่วนเนื้อเรื่อง น nn ๓. ส่วนขยายเนื้อเรื่อง ่บ a ๔. ส่วนสรุป ร b พ oo๓. ข้อใดกล่าวไปถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องจากจินตนาการ แ r ๑. เขียนจากข้อมูลความเป็นจริง ย .k ๒. มีปมปัญหาของเรื่องและคลี่คลายในทางสร้างสรรค์ เผ w ๓. ลาดับตามเหตุการณ์ในเรื่อง ๔. เป็นเรื่องเล่าในอดีต w๔. ข้อความต่อไปนี้ควรอยู่ส่วนใดของเรียงความเรื่องจากจินตนาการ w นับตั้งแต่นั้นมา หมีน้อยก็เฝ้าดูแลแม่หมีเป็นอย่างดี พร้อมทั้งทําหน้าที่เทพีพิทักษ์ป่า สั่งไว้อย่างสม่ําเสมอ วันเวลาผ่านไป หมีน้อยก็เติบโตขึ้น และได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น ๑. ส่วนขยายเนื้อเรื่อง ๒. ส่วนเนื้อเรื่อง ๓. ส่วนสรุป ๔. ส่วนคานา ๓๐
 32. 32. ๕. ข้อใดใช้คาถูกต้องตรงความหมาย ๑. เธองอนเขาจนเกินเลย ๒. เขาปอกมะพร้าวมากจนเกินแกง ๓. เขาทางานได้ปริมาณเกินหน้ากว่าทุกครั้ง ๔. น้องสาวของฉันทางานหนักจนเกินตัว๖. ประโยคใดมีความหมายกากวม ์ ๑. เขาขายรถเขาให้เพื่อน ต ๒. ครูกาลังบอกคะแนนนักเรียน ซ om ๓. ผู้ใหญ่จะแจกสตางค์เด็ก ไ c ๔. เด็กคนนั้นมาตามพ่อเขา ็บ k. เว o๗. ข้อความต่อไปนี้ในส่วนใดที่ใช้คาฟุ่มเฟือย ๑. ขึ้นชื่อว่าคนพาลย่อมคิด พูด และทําความชั่วอยู่เนือง น nn ๒. คนพาลไม่ทําความชั่วเฉพาะแก่คนอื่นเท่านั้น เพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือแม้แต่บิ ดามารดา ่บ a ร b ของตน คนพาลก็ไม่ละเว้นที่จะเบียดเบียน พ oo ๓. เราคงเคยได้ยินข่าวคนที่เคยมาปล้นบ้านญาติของตน แ r ๔. หรือมักนําเพื่อนมากระทําความเสียหายให้บังเกิดแก่พี่สาวน้องสาวของตน ย .k ๑. ส่วนที่ ๑ เผ w ๒. ส่วนที่ ๒ ๓. ส่วนที่ ๓ ๔. ส่วนที่ ๔ w w ๓๑
 33. 33. คาสั่ง ข้อ ๘-๑๐ จงนาข้อความที่กาหนดให้มาเรียบเรียงเป็นข้อความแล้วมีความหมายสัมพันธ์กัน ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างมีเอกภาพ ๘. ๑. เปลวแดดเต้นระยิบระยับเหนือทุ่งกว้างใหญ่ ๒. สิงโตแอบหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ใบ ๓. โขลงช้างยืนโยกตัวช้าๆ ลิงดูไม่ซุกซนเหมือนเคย ๔. ในฤดูร้อนเพื่อนสัตว์ต่างเหงาหงอย ๑. ๑ ๓ ๒ ๔ ์ ๒. ๒ ๔ ๓ ๑ ต ๓. ๓ ๑ ๔ ๒ ซ om ๔. ๔ ๒ ๓ ๑ ๙. ๑. ไ c แห่งความเปลี่ยนแปลงที่ ็บ k. เว o ๒. ราวกับกระดานหกไปวันหนึ่งๆ ๓. ชีวิตคือละครๆก็คือชีวิต น nn ๔. เป็นชีวิตแห่งอนิจจัง ่บ a ๕. โลดเต้นกระดอนขึ้นลง ร b ๑. ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ พ oo แ r ๒. ๓ ๕ ๔ ๑ ๒ ย .k ๓. ๔ ๑ ๒ ๓ ๕ เผ w ๔. ๓ ๑ ๕ ๒ ๔ ๑๐. ๑. สายลมอ่อนพัดพารื่นเริง เพราะคุณยายแสงแดดแท้เชียว w ๒. คุณยายแสงแดดยิ้มร่าไปตลอดทาง w ๓. เช้าวันต่อมาจึงมีแสงแดดอ่อนโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้า ๔. โลกมีชีวิตชีวา ฝูงนกกาพากันร้องเพลง ๕. แสงแดดหนุ่มแบกคุณยายแสงแดดขึ้นหลัง ๑. ๑ ๔ ๓ ๕ ๒ ๒. ๕ ๒ ๓ ๔ ๑ ๓. ๓ ๕ ๑ ๔ ๒ ๔. ๕ ๓ ๑ ๒ ๔ ๓๒
 34. 34. แบบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ๑. ๔ ๒. ๑ ๓. ๑ ๔. ๓ ๕. ๔ ๖. ๑ ์ ๗. ๒ ต ๘. ๑ ๙. ๔ ซ om ไ c ็บ k. ๑๐. ๒ เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .kเผ w w w ๓๓
 35. 35. บรรณานุกรม“ทะเลจันทร์๑”.(2545). นิทานก่อนฝันดี พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.ลุงไอน์สไตน์.(2552). อัจฉริยะฉลาดเขียน กรุงเทพ : บิสคิต.หลักการเขียนนิทาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.everykid.com/nitan๒/howto/index๑.html. {2550 มกราคม 25}รูปภาพหน้าปกหนังสือนิทาน.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.google.com/images ์ {2550 มกราคม 25} ซ om ต ไ c ็บ k. เว o น nn ่บ a ร b พ oo แ r ย .k เผ w w w ๓๔

×