• Like
Ecs session 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Ecs session 3

 • 1,378 views
Published

เอกสารประกอบการเรียน Executive Coaching Scholarship ครั้งที่ 3 สามารถดูสไลด์พร้อม youtube ประกอบได้ที่ http://www.youtube.com/playlist?list=PLC7439567972EBB20&feature=plcp

เอกสารประกอบการเรียน Executive Coaching Scholarship ครั้งที่ 3 สามารถดูสไลด์พร้อม youtube ประกอบได้ที่ http://www.youtube.com/playlist?list=PLC7439567972EBB20&feature=plcp

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
58
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ECS Session 3Saturday, June 16, 2012
 • 2. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¨จ Øุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย GROW M odel àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช ªชÕีè่Saturday, June 16, 2012
 • 3. Ãร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น·ท∙ÓำâโÅล¡ก¹นÕีé้ ãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹น´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร 3Saturday, June 16, 2012
 • 4. ¾พÑั²ฒ¹นÒาºบØุ¤คÅลÒา¡กÃร¢ขÍอ§งªชÒาµตÔิ ¼ผ‹‹Òา¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ¶ถ‹‹ÒาÂย·ท∙Íอ´ด¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรãใËหŒŒáแ¾พÃร‹‹ËหÅลÒาÂย ÊสÃรŒŒÒา§งºบÃรÔิ¡กÒาÃร¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรÃรÒา¤คÒาÂย‹‹ÍอÁมàเÂยÒา 4Saturday, June 16, 2012
 • 5. 1. àเÃรÕีÂย¹น 6 àเÊสÒาÃรŠŠ ãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 2. ½ฝƒƒ¡ก 6 ÊสÑั»ป´ดÒาËห¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. àเÃรÔิè่Áมâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂยàเ¡กç็ºบ¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย 5Saturday, June 16, 2012
 • 6. àเÁม×ืè่Íอ¨จºบ 6 àเÊสÒาÃร 1. âโ¤คŒŒªชàเ»ปšš¹น 2. E-book 3. Youtube 6Saturday, June 16, 2012
 • 7. ¢ขŒŒÍอàเµต×ืÍอ¹นãใ¨จ 7Saturday, June 16, 2012
 • 8. Saturday, June 16, 2012
 • 9. Íอ´ดÕีµต »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น Íอ¹นÒา¤คµต ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÍอ§งÇว‹‹Òา ¤คÔิ´ด¶ถÖึ§งÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙Óำ »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ “¡กÓำÅลÑั§ง·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรÍอÂยÙู‹‹” ËหÃร×ืÍอÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÐะàเ¡กÔิ´ด¢ขÖึé้¹น Talents ÍอÑัµตµตÒาSaturday, June 16, 2012
 • 10. W i l l O R p e t G a i o l o a i n l t s ySaturday, June 16, 2012
 • 11. ÊสÒา¸ธÔิµต¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂยâโ¤คŒŒªชàเ¡กÃรÕีÂย§งÏฯ ÊสÍอ§งÃรÍอºบæๆÅลÐะ 15 ¹นÒา·ท∙Õี µตÑัÇวáแ·ท∙¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÅลÐะ 1 ¤ค¹น àเÃร×ืè่Íอ§งµตÒาÁม¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นSaturday, June 16, 2012
 • 12. Decoding process ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹Áม 1. ¶ถÍอ´ดÃรÐะËหÑัÊส¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชàเ»ปšš¹น¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 2. ÅลÍอ§ง½ฝƒƒ¡กãใªชŒŒ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 3. »ปÃรÑัºบ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 4. ¹นÓำàเÊส¹นÍอSaturday, June 16, 2012
 • 13. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¨จ Øุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย GROW M odel àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช ªชÕีè่Saturday, June 16, 2012