Your SlideShare is downloading. ×
0
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Ecs session 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ecs session 3

1,417

Published on

เอกสารประกอบการเรียน Executive Coaching Scholarship ครั้งที่ 3 สามารถดูสไลด์พร้อม youtube ประกอบได้ที่ http://www.youtube.com/playlist?list=PLC7439567972EBB20&feature=plcp

เอกสารประกอบการเรียน Executive Coaching Scholarship ครั้งที่ 3 สามารถดูสไลด์พร้อม youtube ประกอบได้ที่ http://www.youtube.com/playlist?list=PLC7439567972EBB20&feature=plcp

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,417
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ECS Session 3Saturday, June 16, 2012
 • 2. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¨จ Øุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย GROW M odel àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช ªชÕีè่Saturday, June 16, 2012
 • 3. Ãร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น·ท∙ÓำâโÅล¡ก¹นÕีé้ ãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹น´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร 3Saturday, June 16, 2012
 • 4. ¾พÑั²ฒ¹นÒาºบØุ¤คÅลÒา¡กÃร¢ขÍอ§งªชÒาµตÔิ ¼ผ‹‹Òา¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ¶ถ‹‹ÒาÂย·ท∙Íอ´ด¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรãใËหŒŒáแ¾พÃร‹‹ËหÅลÒาÂย ÊสÃรŒŒÒา§งºบÃรÔิ¡กÒาÃร¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรÃรÒา¤คÒาÂย‹‹ÍอÁมàเÂยÒา 4Saturday, June 16, 2012
 • 5. 1. àเÃรÕีÂย¹น 6 àเÊสÒาÃรŠŠ ãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 2. ½ฝƒƒ¡ก 6 ÊสÑั»ป´ดÒาËห¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. àเÃรÔิè่Áมâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂยàเ¡กç็ºบ¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย 5Saturday, June 16, 2012
 • 6. àเÁม×ืè่Íอ¨จºบ 6 àเÊสÒาÃร 1. âโ¤คŒŒªชàเ»ปšš¹น 2. E-book 3. Youtube 6Saturday, June 16, 2012
 • 7. ¢ขŒŒÍอàเµต×ืÍอ¹นãใ¨จ 7Saturday, June 16, 2012
 • 8. Saturday, June 16, 2012
 • 9. Íอ´ดÕีµต »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น Íอ¹นÒา¤คµต ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÍอ§งÇว‹‹Òา ¤คÔิ´ด¶ถÖึ§งÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙Óำ »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ “¡กÓำÅลÑั§ง·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรÍอÂยÙู‹‹” ËหÃร×ืÍอÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÐะàเ¡กÔิ´ด¢ขÖึé้¹น Talents ÍอÑัµตµตÒาSaturday, June 16, 2012
 • 10. W i l l O R p e t G a i o l o a i n l t s ySaturday, June 16, 2012
 • 11. ÊสÒา¸ธÔิµต¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂยâโ¤คŒŒªชàเ¡กÃรÕีÂย§งÏฯ ÊสÍอ§งÃรÍอºบæๆÅลÐะ 15 ¹นÒา·ท∙Õี µตÑัÇวáแ·ท∙¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÅลÐะ 1 ¤ค¹น àเÃร×ืè่Íอ§งµตÒาÁม¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นSaturday, June 16, 2012
 • 12. Decoding process ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹Áม 1. ¶ถÍอ´ดÃรÐะËหÑัÊส¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชàเ»ปšš¹น¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 2. ÅลÍอ§ง½ฝƒƒ¡กãใªชŒŒ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 3. »ปÃรÑัºบ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 4. ¹นÓำàเÊส¹นÍอSaturday, June 16, 2012
 • 13. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¨จ Øุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย GROW M odel àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช ªชÕีè่Saturday, June 16, 2012

×