AMP Mentee day 1 slide

623 views

Published on

สไลด์ประกอบการอบรมของ Alumni Mentoring Program คณะบัญชีจุฬาฯ เป็นโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตในคณะ โดยความร่วมมือของรุ่นพี่ๆ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AMP Mentee day 1 slide

 1. 1. AMP Mentees WorkshopSaturday, August 18, 12
 2. 2. àเµตÃรÕีÂยÁม¤คÇวÒาÁม¾พÃรŒŒÍอÁมàเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ด»ปÃรÐะâโÂยªช¹นÊสÙู§งÊสØุ´ด 2Saturday, August 18, 12
 3. 3. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอÇวÑั¹นáแÃร¡ก 1. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ 2. ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÍอ§ง Mentees 3. Reverse Mentors 4. ½ฝƒƒ¡ก¤คÔิ´ดáแºบºบ Critical Thinking ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ÊสÍอ§ง 5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งàเÃรÒา 3Saturday, August 18, 12
 4. 4. 1. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ MentoringSaturday, August 18, 12
 5. 5. »ป˜˜­ÞญËหÒา ·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ 5Saturday, August 18, 12
 6. 6. »ป˜˜­ÞญËหÒา ÈศÃรÈศÔิÅล»ปŠŠäไÁม‹‹¡กÔิ¹น¡กÑั¹น Mentor ¤คÔิ´ดÇว‹‹ÒาãใËหŒŒ½ฝ††ÒาÂยàเ´ดÕีÂยÇว ÇวØุ²ฒÔิÀภÒาÇวÐะ Mentee ÂยÑั§งäไÁม‹‹´ดÕี¾พÍอ Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃรäไÁม‹‹àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¡กÑั¹น 6Saturday, August 18, 12
 7. 7. ÈศÃรÈศÔิÅล»ปŠŠäไÁม‹‹¡กÔิ¹น¡กÑั¹น 7Saturday, August 18, 12
 8. 8. ·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ: ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี 8Saturday, August 18, 12
 9. 9. Mentor ¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา ãใËหŒŒ½ฝ††ÒาÂยàเ´ดÕีÂยÇว 9Saturday, August 18, 12
 10. 10. ·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ: Reverse Mentor 10Saturday, August 18, 12
 11. 11. ÇวØุ²ฒÔิÀภÒาÇวÐะ Mentee ÂยÑั§งäไÁม‹‹´ดÕี¾พÍอ 11Saturday, August 18, 12
 12. 12. ·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ: Critical Thinking 12Saturday, August 18, 12
 13. 13. Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃรäไÁม‹‹àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¡กÑั¹น 13Saturday, August 18, 12
 14. 14. ·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ: àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต Mentee 14Saturday, August 18, 12
 15. 15. »ป˜˜­ÞญËหÒา ·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ ÈศÃรÈศÔิÅล»ปŠŠäไÁม‹‹¡กÔิ¹น¡กÑั¹น ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี Mentor ¤คÔิ´ดÇว‹‹ÒาãใËหŒŒ½ฝ††ÒาÂยàเ´ดÕีÂยÇว Reverse Mentor ÇวØุ²ฒÔิÀภÒาÇวÐะ Mentee ÂยÑั§งäไÁม‹‹´ดÕี¾พÍอ Critical Thinking Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃรäไÁม‹‹àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¡กÑั¹น àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต Mentee 15Saturday, August 18, 12
 16. 16. ¸ธ¹นÒา àเ¸ธÕีÂยÃรÍอÑั¨จ©ฉÃรÔิÂยÐะ 16Saturday, August 18, 12
 17. 17. http://www.youtube.com/watch?v=MqIGbRbrVrISaturday, August 18, 12
 18. 18. 2. ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÍอ§ง Mentees “ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี ãใ¹นÊสÒาÂยµตÒา¢ขÍอ§ง Mentors ¤คÇวÃร¨จÐะàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร” 1. ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี¡ก‹‹Íอ¹น»ปÃรÐะªชØุÁม 2. ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕีÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง»ปÃรÐะªชØุÁม 3. ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕีËหÅลÑั§ง»ปÃรÐะªชØุÁม §งÒา¹น¡กÅลØุ‹‹Áม 15 ¹นÒา·ท∙Õี ¹นÓำàเÊส¹นÍอ 30 ¹นÒา·ท∙Õี 18Saturday, August 18, 12
 19. 19. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอÇวÑั¹นáแÃร¡ก 1. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ 2. ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÍอ§ง Mentees 3. Reverse Mentors 4. ½ฝƒƒ¡ก¤คÔิ´ดáแºบºบ Critical Thinking ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ÊสÍอ§ง 5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งàเÃรÒา 19Saturday, August 18, 12
 20. 20. 3. Reverse MentorsSaturday, August 18, 12
 21. 21. Reverse Mentor ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรáแÅล¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒâโ´ดÂย ¼ผÙูŒŒ ãใËห­Þญ‹‹·ท∙Õีè่ ãใ¨จàเ»ป´ด¡กÇวŒŒÒา§งàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ¨จÒา¡ก¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ´ดç็¡ก¡กÇว‹‹Òา 21Saturday, August 18, 12
 22. 22. http://www.youtube.com/watch? v=2g8iolXXoFE&feature=plcpSaturday, August 18, 12
 23. 23. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม “Reverse Mentors” ÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใ¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÂย‹‹ÍอÂย “ÁมÕีàเÃร×ืè่Íอ§งãใ´ดºบŒŒÒา§ง·ท∙Õีè่àเÃรÒาÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¨จÐะáแªชÃรŠŠ ãใËหŒŒ Mentors” §งÒา¹น¡กÅลØุ‹‹Áม 15 ¹นÒา·ท∙Õี ¹นÓำàเÊส¹นÍอ 15 ¹นÒา·ท∙Õี 23Saturday, August 18, 12
 24. 24. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอÇวÑั¹นáแÃร¡ก 1. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ 2. ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÍอ§ง Mentees 3. Reverse Mentors 4. ½ฝƒƒ¡ก¤คÔิ´ดáแºบºบ Critical Thinking ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ÊสÍอ§ง 5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งàเÃรÒา 24Saturday, August 18, 12
 25. 25. 4. Critical thinkingSaturday, August 18, 12
 26. 26. Saturday, August 18, 12
 27. 27. àเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§ง·ท∙ËหÒาÃรÍอàเÁมÃรÔิ¡กÑั¹น ãใ¹นÊส§ง¤คÃรÒาÁมâโÅล¡ก¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่ÊสÍอ§ง 27Saturday, August 18, 12
 28. 28. ÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒาáแÅลÐะ¾พÑั¹น¸ธÁมÔิµตÃรÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น¡กÙูŒŒÂยØุâโÃร»ป¨จÒา¡กàเÂยÍอÃรÁมÑั¹น 28Saturday, August 18, 12
 29. 29. ¡กÍอ§ง·ท∙Ñั¾พÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒา·ท∙ÃรÒาºบàเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§งÊสÕีè่¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹น 29Saturday, August 18, 12
 30. 30. ¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹นàเÊสÕีÂยªชÕีÇวÔิµตÊสÒาÁม¤ค¹นãใ¹นàเÇวÅลÒาäไÅล‹‹àเÅลÕีè่Âย¡กÑั¹น 30Saturday, August 18, 12
 31. 31. àเËหÅล×ืÍอäไÃรÍอÑั¹น¤ค¹นÊสØุ´ด·ท∙ŒŒÒาÂยÃรºบÍอÂยÙู‹‹áแ¹นÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹น½ฝÃรÑัè่§งàเÈศÊส 31Saturday, August 18, 12
 32. 32. Ëห¹น‹‹ÇวÂยÃรºบ¾พÔิàเÈศÉษáแ»ป´ด¤ค¹นÍอÍอ¡ก¤คŒŒ¹นËหÒา¾พÅล·ท∙ËหÒาÃรäไÃรÍอÑั¹น 32Saturday, August 18, 12
 33. 33. ¾พÇว¡กàเ¢ขÒาÁมÒา¶ถÖึ§งàเÁม×ืÍอ§ง·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§งÃรºบ¡กÑั¹นÍอÂย‹‹Òา§ง´ดØุàเ´ด×ืÍอ´ด 33Saturday, August 18, 12
 34. 34. ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. B. C. D. E. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹น 34Saturday, August 18, 12
 35. 35. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว 10 ÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) 35Saturday, August 18, 12
 36. 36. ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. B. C. D. E. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹น 36Saturday, August 18, 12
 37. 37. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว 10 ÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) 37Saturday, August 18, 12
 38. 38. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) 38Saturday, August 18, 12
 39. 39. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม áแ¹นÇว·ท∙Òา§งãใ¹น¡กÒาÃร´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม • áแÊส´ด§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดàเËหç็¹นÍอÂย‹‹Òา§งàเµตç็Áม·ท∙Õีè่ • ËหŒŒÒาÁม»ปÃรÐะ¹นÕี»ปÃรÐะ¹นÍอÁม/àเ¡กÃร§งãใ¨จ • µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÁมµตÔิàเÍอ¡ก©ฉÑั¹น·ท∙ • äไÁม‹‹ÁมÕี¢ขŒŒÍอ¨จÓำ¡กÑั´ดàเÃร×ืè่Íอ§งàเÇวÅลÒา 39Saturday, August 18, 12
 40. 40. Saturday, August 18, 12
 41. 41. “¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§ง¤ค¹นÊสÍอ§ง¤ค¹น¨จÐะáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น ãใ¹นàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น” Oscar Wilde - Irish novelist 1854-1900 41Saturday, August 18, 12
 42. 42. ·ท∙Òา§งÍอÍอ¡ก¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃรSaturday, August 18, 12
 43. 43. Critical Thinking 43Saturday, August 18, 12
 44. 44. http://www.youtube.com/watch? v=6OLPL5p0fMg&list=FLzNj_ZRnlSZZEFXe3IMdsAQ&i ndex=3&feature=plpp_video 44Saturday, August 18, 12
 45. 45. Critical thinking ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃร¤คÔิ´ดáแºบºบãใªชŒŒàเËหµตØุáแÅลÐะ¼ผÅล âโ´ดÂยÁมÕี¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹น¨จÒา¡ก¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล áแÅลÐะÁมÕี ãใ¨จàเ»ป´ด¡กÇวŒŒÒา§งÃรÑัºบ¿ฟ˜˜§ง¼ผÙูŒŒÍอ×ืè่¹น 45Saturday, August 18, 12
 46. 46. Critical thinking ¾พÑั²ฒ¹นÒาÁมÒา¨จÒา¡กáแ¹นÇว¤คÔิ´ด Decision Analysis âโ´ดÂย Kepner-Tregoe 46Saturday, August 18, 12
 47. 47. Critical thinking - Decision Analysis 1. àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. ÁมÕีàเ¡ก³ณ±ฑÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งãใ¹น¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡ก 3. ÁมÕี·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กãใ´ดºบŒŒÒา§ง 4. áแµต‹‹ÅลÐะ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กµตÍอºบàเ¡ก³ณ±ฑáแµต‹‹ÅลÐะ¢ขŒŒÍอàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด 5. ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กäไËห¹น·ท∙Õีè่µตÍอºบÊส¹นÍอ§งäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา 47Saturday, August 18, 12
 48. 48. 1. àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร àเÅล×ืÍอ¡กµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃร·ท∙Õีè่·ท∙ÓำµตÒาÁมÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ¡กÍอ§ง·ท∙Ñั¾พÍอàเÁมÃรÔิ¡กÑั¹นäไ´ดŒŒ´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย 48Saturday, August 18, 12
 49. 49. 2. ÁมÕีàเ¡ก³ณ±ฑÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งãใ¹น¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡ก ¡ก. ÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ¢ข. ¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ ¤ค. ¤คÇวÒาÁมÃรÑัºบ¼ผÔิ´ดªชÍอºบ 49Saturday, August 18, 12
 50. 50. 3. ÁมÕี·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กãใ´ดºบŒŒÒา§ง A. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก B. ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี C. ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง D. àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น E. ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹น 50Saturday, August 18, 12
 51. 51. 4. áแµต‹‹ÅลÐะ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กµตÍอºบàเ¡ก³ณ±ฑáแµต‹‹ÅลÐะ¢ขŒŒÍอàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด àเ¡ก³ณ±ฑ A. B. C. D. E. ¡ก. ÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ÍอØุ»ปÊสÃรÃร¤คãใËห­Þญ‹‹ äไÁม‹‹ÁมÕี ¢ขÑั´ดÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ÁมØุ‹‹§งÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ÁมØุ‹‹§งÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ¢ขÍอ§งÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ¢ข. ¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ ·ท∙ÓำãใËหŒŒÈศÑัµตÃรÙู äไÁม‹‹ÁมÕี µต¡กàเ»ปšš¹นàเ»ป‡‡Òา¹นÔิè่§ง ¤คØุÁม B. äไÁม‹‹ÍอÂยÙู‹‹ ¡กÓำ¨จÑั´ดÈศÑัµตÃรÙูäไ´ดŒŒ àเ´ด×ืÍอ´ดÃรŒŒÍอ¹น ¤คØุÁมÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ ·ท∙ÓำµตÒาÁมËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ ·ท∙ÓำµตÒาÁมËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ ¤ค. ¤คÇวÒาÁมÃรÑัºบ¼ผÔิ´ดªชÍอºบ µตè่Óำ ¹นÖึ¡ก¶ถÖึ§งµต¹นàเÍอ§ง âโ´ดÂยÃรÇวÁมäไ´ดŒŒ µต¹นàเÍอ§ง´ดÕีàเÂยÕีè่ÂยÁม µต¹นàเÍอ§ง´ดÕี 51Saturday, August 18, 12
 52. 52. 5. ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กäไËห¹น·ท∙Õีè่µตÍอºบÊส¹นÍอ§งäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา àเ¡ก³ณ±ฑ A. B. C. D. E. ¡ก. ÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ÍอØุ»ปÊสÃรÃร¤คãใËห­Þญ‹‹ äไÁม‹‹ÁมÕี ¢ขÑั´ดÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ÁมØุ‹‹§งÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ÁมØุ‹‹§งÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ¢ขÍอ§งÀภÒาÃร¡กÔิ¨จ ¢ข. ¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ ·ท∙ÓำãใËหŒŒÈศÑัµตÃรÙู äไÁม‹‹ÁมÕี µต¡กàเ»ปšš¹นàเ»ป‡‡Òา¹นÔิè่§ง ¤คØุÁม B. äไÁม‹‹ÍอÂยÙู‹‹ ¡กÓำ¨จÑั´ดÈศÑัµตÃรÙูäไ´ดŒŒ àเ´ด×ืÍอ´ดÃรŒŒÍอ¹น ¤คØุÁมÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ ·ท∙ÓำµตÒาÁมËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ ·ท∙ÓำµตÒาÁมËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ ¤ค. ¤คÇวÒาÁมÃรÑัºบ¼ผÔิ´ดªชÍอºบ µตè่Óำ ¹นÖึ¡ก¶ถÖึ§งµต¹นàเÍอ§ง âโ´ดÂยÃรÇวÁมäไ´ดŒŒ µต¹นàเÍอ§ง´ดÕีàเÂยÕีè่ÂยÁม µต¹นàเÍอ§ง´ดÕี ÍอÑั¹น´ดÑัºบ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก ¨จÒา¡ก 1-5 ¤ค×ืÍอ 4 3 2 1 5 52Saturday, August 18, 12
 53. 53. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม ãใËหŒŒáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹ÁมàเÅล×ืÍอ¡ก«ซ×ืé้Íอ Printer 1 àเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง ´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÒาÃรµตÒาÁม¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น·ท∙Ñัé้§งËหŒŒÒา¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น àเÅล×ืÍอ¡กµตÑัÇวáแ·ท∙¹น¹นÓำàเÊส¹นÍอ 53Saturday, August 18, 12
 54. 54. Critical thinking 1. àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. ÁมÕีàเ¡ก³ณ±ฑÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งãใ¹น¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡ก 3. ÁมÕี·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กãใ´ดºบŒŒÒา§ง 4. áแµต‹‹ÅลÐะ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กµตÍอºบàเ¡ก³ณ±ฑáแµต‹‹ÅลÐะ¢ขŒŒÍอàเ¾พÕีÂย§งãใ´ด 5. ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡กäไËห¹น·ท∙Õีè่µตÍอºบÊส¹นÍอ§งäไ´ดŒŒÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา 54Saturday, August 18, 12
 55. 55. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอÇวÑั¹นáแÃร¡ก 1. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ 2. ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÍอ§ง Mentees 3. Reverse Mentors 4. ½ฝƒƒ¡ก¤คÔิ´ดáแºบºบ Critical Thinking ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ÊสÍอ§ง 5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งàเÃรÒา 55Saturday, August 18, 12
 56. 56. »ปÃรÐะâโÂยªช¹น·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒ ãใ¹นÇวÑั¹น¹นÕีé้¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃรSaturday, August 18, 12

×