Strengths Quest Thai version

3,098 views

Published on

สำหรับคนที่ทำแบบสอบถามจากหนังสือ "เจาะจุดแข็ง" จะได้ผลลัพธ์ของพรสวรรค์ห้าข้อของแต่ละคน เอกสารชุดนี้จะช่วยในการพัฒนาพรสวรรค์ให้เป็นจุดแข็ง และใช้เป็นแนวทางเลือกกาชีพได้ด้วย

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,098
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
259
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strengths Quest Thai version

 1. 1. แนวทางการใชขอมูลจาก Strengthsfinder เพื่อการวางแผนอาชีพWhatเอกสารชุดนี้แปลมาจากบางสวนในหนังสือ StrengthsQuest; Discover and develop yourstrengths in academics, career, and beyond written by Donald O. Clifton & Edward ChipAnderson.Whyโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใชเปนแนวทางสำหรับการวางแผนอาชีพในอนาคต สำหรับคนที่ไดทำแบบสอบถาม Strengthsfinder และทราบวา พรสวรรค ทั้งหาขอของตนคืออะไรแลวHowวิธีการใช ในแตละพรสวรรค จะมีขอเสนอแนะในสองประเด็นคือ- แนวทางการพัฒนาพรสวรรคขอนั้นๆ ไปเปนจุดแข็ง- แนวทางการประยุกตใชจุดแข็งในแตละสาขาอาชีพ 1
 2. 2. Achiever! 3Activator! 4Adaptability ! 5Analytical! 6Arranger! 7Belief! 8Command! 9Communication! 10Competition! 11Connectedness! 12Consistency! 13Context! 14Deliberative! 15Developer! 16Discipline! 17Empathy ! 18Focus! 19Futuristic! 20Harmony ! 21Ideation! 22Includer! 23Individualization! 24Input! 25Intellection! 26Learner! 27Maximizer! 28Positivity ! 29Relator! 30Responsibility ! 31Restorative! 32Self-Assurance! 33Significance! 34Strategic! 35WOO ! 36 2
 3. 3. Achieverแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ผูสรางความสำเร็จ” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกทำงานที่มีโอกาสทำงานไดมากเทาที่คุณตองการ โดยมีการสนับสนุนใหคุณสามารถวัดผลความ กาวหนาของงานและประสิทธิภาพของงานไดเปนระยะๆ คุณจะสนุกไปกับความทาทายนี้• คุณสามารถจะทำงานไดโดยไมจำเปนตองใหใครมากระตุน ตั้งเปาหมายในงานใหทาทายเขาไว ตั้ง เปาหมายใหมใหสูงขึ้นเมื่อจบงานเดิม• ตระหนักวาเราอาจจะเปนคนที่เพลิดเพลินกับการเรียน/ทำงานหนัก แบบหามรุงหามค่ำ และไม ชอบใชเวลาในการนอนมาก เมื่อเทียบกับคนทั่วไป• ทำงาน/เรียน รวมกับคนที่ชอบทุมเทแบบเรา บอกเปาหมายของเราใหเขาทราบ เขาจะไดชวยเรา ได• ตระหนักวาเราอาจจะไมรูสึกยินดียินรายมากนักเมื่อเราทำอะไรไดสำเร็จก็ตาม• มุงความสนใจในการขยันและทุมเทเพพื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหเกงขึ้น• คุณปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีจุดมุงหมาย และมีความหมาย วางแผนชีวิตโดยใชเกณฑวา “เปาหมาย ที่ตั้งไวสำคัญจริงหรือไม” และ “มันจะมีนัยสำคัญหรือความหมายกับเราหรือไม”• แมวาคุณจะมีพลังมากมาย แตวาตองใหมั่นใจวาคุณไมรับงานตางๆเขามาจนจัดการไมอยู เราตอง บรรลุเปาหมายที่มีความหมายไมใชสักแตเพียงวาดูยุงอยางไมมีนัยสำคัญแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ผูสรางความสำเร็จ” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกงานที่ทาทาย งานที่มีการวัดผลเปนรายวัน• เลือกงานที่มีโอกาสใหไดแสดงผลงานเดี่ยวไดงาย งานที่คุณสามารถควบคุมขั้นตอน ตาราง ประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ และแผนงาน• ขยับขยายไปสูองคกรหรือสาขาอาชีพที่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนเกี่ยวกับ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ยอดขาย ผลกำไร หรือดัชนีความพึงพอใจของลูกคา• หางานที่มีโอกาสไดทำในสิ่งที่ถนัดในทุกๆวัน บอกคนที่ทำงานดวยวาคุณปรารถนาผลงานที่เปนเลิศ มิใชเพียงแคทำใหไดตามเกณฑเทานั้น• หางานที่คุณสามารถจะทำงานหนักไดตามที่คุณตองการ เลี่ยงงานที่อาจจะตองมีการเกี่ยวของ หรืออาจจะถูกควบคุมดวยดวยหนวยงานอื่นๆอยางมาก จนคุณไมสามารถจะทำงานไดมากตามที่ ปรารถนา• ตระหนักวาคุณอาจจะไมใชคนที่เหมาะกับทุกๆองคกร หาโอกาสเกี่ยวของกับหนวยงานที่มุงมั่นผล สัมฤทธิ์ของงานจากคนที่มุงความสำเร็จ 3
 4. 4. Activatorแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “นักริเริ่มทำงาน” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกทำงานที่คุณมีอิสระในการตัดสินใจและลงมือทำไดดวยตนเอง• รับผิดชอบกับความเอาจริงเอาจังของคุณ โดยหมั่นถามวาคุณตองทำงานสวนไหนบางเมื่อตอง ทำงานเปนทีม• คุณอาจจะชอบทำงานใหเสร็จเร็ว แตงานอาจจะไมเรียบรอยในสายตาของหัวหนา สื่อสารกับ หัวหนาคุณตั้งแตเริ่มทำงานวา ขอใหประเมินผลงานของคุณจากผลสำเร็จ แทนที่จะกังวลใจกับขั้น ตอนที่อาจจะไมเรียบรอยมากนัก• พยายามทำงานรวมกับคณะทำงานที่กระตือรือรนเนนผลงาน การใชเวลาในการรวมประชุมแบบยืด เยื้อกับคณะทำงานอาจทำใหคุณเหนื่อยหนายได• จัดทำตารางรายงานผลความคืบหนาของงานเปนรายวันหรือรายสัปดาห• ริเริ่มกิจกรรมตางๆ อยารอใหคนอื่นเริ่ม• เช็คลิสตจะมีประโยชนสำหรับคุณ ใชมันสำหรับการบริหารเวลา โดยจัดลำดับความสำคัญ และใช เพื่อทำใหรูสึกผอนคลายเมื่อไดเห็นวาเราไดทำงานอะไรแลวเสร็จไปบาง• หากคุณเกิดการจุดประกายไอเดียใหมๆ หาทางบันทึกไว แลวใชมันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คุณไม จำเปนตองลงมือทำทันทีกับทุกๆไอเดียใหมๆที่ตื่นตาตื่นใจแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “นักริเริ่มทำงาน” ในแตละสาขาอาชีพ• ระบุภาวะผูนำที่เราอยากเปน คุณอยากเปนผูนำแบบไหน เชน ผูนำนักคิด ผูนำนักบัญชาการ ผูนำที่คอยสงสัญญาณไฟเขียว ผูนำคนกลุมใหญ ผูนำคนกลุมเล็ก ผูนำพันธกิจ ผูนำเนนกำไร ผูนำแบบนักกีฬา• ระบุภาวะผูนำแบบไมเปนทางการ ในสาขาอาชีพ บริษัท หรือหนวยงาน ซึ่งคุณสามารถเขาไปมี สวนรวมได โนมนาวเพื่อนรวมงานวาพวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ แกไขปญหา ริเริ่มโครง การใหมๆ ฟนฝาอุปสรรค และลุกขึ้นสูใหมได• หางานที่คุณมีโอกาสมีอิสระในการตัดสินใจและลงมือทำไดดวยตนเอง• พิจารณาโอกาสเปนเจาของธุรกิจ จัดทำรายการธุรกิจที่คุณสนใจ เริ่มทำใหสำเร็จ แลวขายออกไป คุณจะเบื่อหากธุรกิจคุณเขาที่แลว ลองนึกถึงประสบการณที่นาเบื่อในอดีตเมื่อทุกอยางเขาที่เขาทาง แลว• เลือกงานที่ผลงานโชวมากกวาการนำเสนอ แมวาคุณอาจจะพูดกระตุนใหคนทำงานไดดีก็ตาม เลือกงานและหนวยงานอยางรอบคอบ มองหางานที่เนนผลงานจริงๆ• ตระหนักวาหัวหนางานบางคนอาจจะอึดอัดกับการรุกเราของคุณเพื่อสรางผลงานอยางรวดเร็ว 4
 5. 5. Adaptabilityแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การปรับตัว” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกทำงานที่ความสำเร็จเกิดจากการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชนงานนักขาว การทำรายการทีวีสด งานหองฉุกเฉิน งานบริการลูกคา งานแบบนี้คนที่ปรับตัวเร็วจะไดเปรียบ• พัฒนาการปรับตัวใหเกงขึ้นเรื่อยๆ เชน การบานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยๆ ใหเรียนรูวาจะ ปรับตารางชีวิตอยางไรใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดโดยมีแรงกดดันนอยที่สุด• เมื่อแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ชวยหาวิธีที่จะทำใหเพื่อนๆของคุณบางคนที่ปรับตัวไมเกง เพราะวาบางคนอาจจะนิ่งอึ้งทำอะไรไมถูก คุณจะชวยพวกเขาใหหาทางออกได• สรางสมชื่อเสียงและบารมีในการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงไดดี ไมนานคนจะตระหนักวาคุณ เปนคนที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีสติ• ไมตองขอโทษหากคุณสามารถตอบสนองแบบทันทีทันไดไดดีกวาคนอื่นๆ ในทางตรงกันขาม ชวย คนอื่นใหตระหนักวาหลายครั้งหากไมสามารถตอบสนองไดเร็วทันทวงที อาจสูญเสียโอกาสเหลานั้น ไปได• คุณมีขีดความสามารถสูงในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง อยาลืมทำไปทีละเรื่อง ไมวาจะ เปนการเรียน งานสังคม หรือกิจกรรมตางๆ• คุณมีแนวโนมจะ “รอใหเกิด” ซึ่งเปนสิ่งที่ดีเหมาะสำหรับคุณ เพราะวาไมเสียเวลาและพลังงานมาก• สำหรับคนอื่นๆแลว เขาอาจจะมองวา “ดูเหมือนทุกอยางมันเขารูปเขารอยเหมาะเจาะสำหรับคุณ” เปนสิ่งที่ดี ไมใชโชคชวย เปนเพราะคุณมีพรสวรรคในการปรับตัวที่ดีตางหากแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การปรับตัว” ในแตละสาขาอาชีพ• ระบุงาน 3-4 อยางที่เหมาะกับการตอบสนองโดยการอยูกับปจจุบันแบบคุณ หลีกเลี่ยงการเลือก งานที่ตองมี กฎ ระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจน เยิ่นเยอ หรือมีการควบคุมเรื่องเวลาอยางเขมขน• สัมภาษณคนที่ทำงานหลายๆคน ในองคกรที่เปนโครงการนำรอง หรืองานที่คนหาและสำรวจอะไร ใหมๆ ถามเขาวาในแตละวันชีวิตของพวกเขาเปนอยางไร เก็บขอมูลไว หลังจากนั้น ลองประเมิน ดูวาแบบแผนและวิถีชีวิตของคนเหลานี้เปนอยางไร• ลองหางานชั่วคราวในองคกรที่ตองการความยืดหยุนสูง บันทึกดู 3-5 วิธี ที่พรสวรรคดานปรับตัว ของคุณจะมีประโยชนในภาวะแวดลอมแบบนั้น• ลองประเมิน งานที่เราไมชอบในอดีต ลองดูวาในเนื้องานใดที่พรสวรรคขอนี้เปนประโยชน ในเนื้อ งานใดที่มันเปนขอเสียเปรียบ บทเรียนนี้สอนอะไรใหเรา• เริ่มจัดทำแฟม “งานที่เหมาะกับเรา” ในแตละสัปดาห ใสขอมูลใหมๆที่เราเรียนรูวาพรสวรรคดาน ปรับตัวชวยเราไดในงานแบบไหน ใชขอมูลนี้ในการเตรียมตัวเขียนใบสมัครงาน และการสัมภาษณ• ติดตามพนักงานที่ทำงานในลักษณะตองตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน บริการลูกคา มัคคุเทศน บริการคนไข 5
 6. 6. Analyticalแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ชางวิเคราะห” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกงานที่คุณไดมีโอกาสวิเคราะหขอมูล หาแบบแผน หรือจัดหมวดหมูความคิด เชน คุณอาจ จะถนัดงานวิจัย (การตลาด การเงิน การแพทย) การบริหารขอมูล งานบรรณาธิการ การบริหาร ความเสี่ยง• ไมวาคุณจะทำงานอะไร ระบุแหลงขอมูลที่เชื่อถือได คุณจะทำงานไดดีเมื่อมีขอมูลที่นาเชื่อถือ สนับสนุนตรรกะของคุณ คนควาหาหนังสือที่มีคุณภาพ เว็บไซดหรือสิ่งพิมพที่คุณสามารถอางอิงได• พัฒนาทักษะการวิเคราะห โดยทำความรูจัก และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนที่เชี่ยวชาญดานการ วิเคราะห หรือผูชำนาญการในงานที่คุณสนใจ• ลงทะเบียนเรียนรูวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห โดยเฉาะการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่คุณชื่นชมตรรกะ ของเขา• เสนอตัว หรืออาสา ที่จะใชพรสวรรคดานวิเคราะห เพื่อชวยคนที่อาจจะกำลังยุงยากกับการ จัดการขอมูลจำนวนมาก โดยการนำโครงสรางมาจัดระเบียบขอมูลใหเขา• คุณสามารถมองหารายละเอียด โดยเฉพาะสิ่งสำคัญหรือแตกตาง ที่คนอื่นอาจจะมองขาม• มองหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ พรสวรรคของคุณชวยใหคุณสามารถเชื่อมโยง แนวคิดตางๆทำใหงายตอการเขาใจสำหรับคนอื่นๆ• อานใหมากเทาที่จะทำได คุณมีความสามารถที่จะนำขอมูลทั้งหลายมาเชื่อมโยงกันแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ชางวิเคราะห” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกงานที่ตองใชการวิเคราะหมากๆเชน บัญชี การเงิน กฎหมาย วิศวกร นักวิทยาศาสตร การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และงานสื่อสารมวลชนก็นาสนใจ• เลือกงานที่คุณมีโอกาสตัดสินใจบนพื้นฐานของการประเมินและวิเคราะห ขอมูล ตัวเลข หลักฐาน งานวิจัย• ตรวจสอบงานที่ใชตรรกะ เชนงานเกี่ยวกับการคนควาประวัติศาสตร ภาพยนตร ภาพเขียน การ ออกแบบภูมิทัศน มนุษยวิทยา รถยนตรกลไก และการเรียบเรียงเพลง• เลือกงานที่คุณมี Passion อยากลัววาคนอื่นจะบอกวามันเปนงานที่ไมเหมาะกับคุณ• เลือกอาชีพที่คุณไดมีโอกาสใชทักษะการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปญหา-ทางแกปญหาใน แตละวัน• อยาเลือกงานที่มีผลตอบแทนสูงแตวาอาจจะไมไดใชการคิดวิเคราะหมากนัก 6
 7. 7. Arrangerแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “นักจัดการ” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกงานที่ซับซอน ภายใตสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงสูง โดยมีลักษณะงานซ้ำซากนอย• ใชพรสวรรคขอนี้ของคุณในการชวยเหลือจัดการ งานจิตอาสา หรือกิจกรรมเพื่อสังคม• แมวางานประจำที่มีการออกแบบมาอยางดแลว ก็สามารถยกระดับพัฒนาขึ้นไปใด ใชพรสวรรคขอ นี้ทาทายตัวเองวาจะสามารถทำใหเกิดประสิทธิผลสูงขึ้นไปอีกไดอยางไร• ศึกษาระบบการจัดการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อจะไดเขาใจวามีกระบวนการจัดการที่ล้ำเลิศนั้นได อยางไร บันทึกการเรียนรู และนำมาประยุกตใชกับระบบงานของคุณเอง• เรียนรูเกี่ยวกับพรสวรรคของเพื่อน พี่นอง เพื่อนรวมงาน ชวยพวกเขาใหตระหนักวาพรสวรรค ของแตละคนเหมาะกับการทำงานอะไร• มีสวนรวมจัดงานโครงการใหญ อาจจะเปนกิจกรรมสันทนาการของสถาบันการศึกษา หรืองานคืน สูเหยา หรืองานโครงการของชมรมตางๆ• พิจารณาโอกาสที่จะใชทักษะในการบริหารคน พัฒนาระบบเพื่อทำใหคนประสบความสำเร็จในงาน จากพรสววรคของแตละคน• ตระหนักวาคุณมีศักยภาพในการทำงานโครงการหลายๆงานพรอมๆกัน รวมทั้งการจัดลำดับความ สำคัญกอนหลัง พรสววรคขอนี้ของคุณทำใหคุณทำงานไดหลายๆงานในเวลาเดียวกันแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “นักจัดการ” ในแตละสาขาอาชีพ• มองหาโอกาสทำงานที่ตองปรับตัวเปลี่ยนแปลงบอยๆ ประเมินดูวาระดับการเปลี่ยนแปลง และรูป แบบของการเปลี่ยนแปลงแบบใด ที่ถูกจริตคุณมากที่สุด• ใหน้ำหนักความสำคัญกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทำงานของคุณ ตระหนักวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่ง ที่ชวยใหเพื่อนรวมงานทำงานไดอยางมีบรรทัดฐานและประสบความสำเร็จ• สำหรับโครงการที่ทาทายและนาสนใจ ขอความชวยเหลือจากเพื่อนๆเพื่อใหพวกเขาชวยเสาะหา ขอมูลจากอินเตอรเน็ท ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ใหความสำคัญเรื่องการทำงานเปนทีม• มองตำแหนงงาน จากประกาศรับสมัครงาน โดยพุงความสนใจไปที่ตำแหนงที่ทำใหคุณมีโอกาส ชวยเหลือคนอื่นๆใหสามารถมีงานทำเพื่อมีรายไดเลี้ยงตัวเขาได• มองหาตำแนหงงานที่ทำใหคุณมีโอกาสจัดการงานตางๆเขาเปนแผนงาน จัดการกระบวนการตางๆ การบริหารโครงการ และการบริหารกิจกรรมที่มีความหลากหลาย• พิจารณางานที่เปนตัวแทนการเปลี่ยนแปลง สอบถามคนที่เคยผานงานพลิกฟนสถานการณเลวราย ใหกลับมาเปนดีไดดวยการจัดการทรัพยากรตางๆ การปรับแตงแผนงานและเวลา ถามพวกเขาวา พวกเขารูไดอยางไรวาถึงเวลาแลวที่จะขยับไปสูตำแหนงอื่น 7
 8. 8. Beliefแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเชื่อ” ไปเปนจุดแข็ง• ทบทวนคานิยมสวนตัวใหชัดเจน โดยการนึกถึงวันที่ดีที่สุดของคุณ ในวันนั้น กิจกรรมที่คุณทำคือ อะไร และในแตละกิจกรรมมันสะทอนตัวตนและคานิยมของคุณอยางไร คุณจะวางแผนชีวิต อยางไรใหมีวันที่ดีที่สุดของคุณใหมากเทาที่จะเปนไปได• สื่อสารใหคนอื่นทราบถึงคานิยมของคุณ มันจะชวยใหคนอื่นเขาใจคุณไดมากขึ้น และจะสงผลทำให เขาสามารถที่จะติดตอสื่อสารไดถูกจริตคุณมากที่สุด• หางานที่สอดคลองกับคานิยมหลักของคุณ โดยเฉพาะเลือกมองหาองคกรที่มีจุดมุงหมายเพื่อทำให สังคมดีงาม• หากิจกรรมเพื่อสังคมทำนอกสถาบันการศึกษา เชน อาสาสมัครทำงานในโรงพยาบาล หรือลง สมัครรับเลือกตั้ง• หาเพื่อนที่มีอุดมการณและคานิยมรวมกันกับคุณอยางจริงจัง• ปรับตัวใหสอดคลองกับโลกแหงความเปนจริง โดยยังรักษาคานิยมหลักและอุดมการณของคุณ• จัดลำดับความสำคัญและลงมือทำตามใหดี อยาคิดและทำแบบสุดโตงตามความเชื่ออยางเดียว• ในเรื่องความเชื่อที่คุณมีมากที่สุด หาบทบาทที่มีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนความเชื่อนั้นแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเชื่อ” ในแตละสาขาอาชีพ• อยารับงานที่แมวาจะจายดีหรือมีความนาสนใจอยางมาก แตงานนั้นขัดแยงกับอุดมการณและความ เชื่อหลักของคุณ• มองหาโอกาสทำงานกับองคกรที่มีจุดมุงหมายที่ดีงาม ที่มีความตั้งใจที่จะทำใหคุณภาพชีวิตของคนดี ขึ้นอยางจริงจัง• เปรียบเทียบ พันธกิจขององคกร ที่คุณสนใจจะรวมงาน กับสิ่งที่องคกรทำและปฎิบัติจริง วา สอดคลองกันเพียงใด• มองหาโอกาสในงาน การแพทย งานบังคับใชกฎหมาย งานสนับสนุนชุมชน งานชวยผูอพยพ งานสอน งานหนวยกูภัย อยาลืมคุยกับคนที่ทำงานเหลานั้นดวยวาองคกรนั้นเปนอยางไร พูดคุย กับหัวหนางานขององคกรเหลานั้น• หาพี่เลี้ยง และเปนพี่เลี้ยงใหคนอื่น ตระหนักวามันจะชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในเรื่อง เกี่ยวกับพฤติกรรมของเรา การตัดสินใจ และความเชื่อ• พิจารณางานที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ ทางการแพทย กฎหมาย การบริการทางทหาร การ บังคับใชกฎหมาย พระ หรือวิทยาศสาตร 8
 9. 9. Commandแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “บัญชาการ” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกงานที่คุณมีโอกาสโนมนาวบุคคลอื่น งานขายอาจจะเหมาะกับคุณ• คุณไมกลัวการเผชิญหนา แตอยาลืมพัฒนา การใชคำพูด น้ำเสียง และเทคนิคอื่นๆ ที่จะทำให ศักยภาพขอนี้ของคุณมีประสิทธิผล และโนมนาวใจคนอื่นไดอยางมีกุศโลบาย• ใชประโยชนจากจุดแข็งนี้กับเพื่อนๆของคุณ เลือกโอกาสที่เหมาะสมเพื่อพูดอยางตรงไปตรงมาเกี่ยว กับเรื่องราวหรือประเด็นที่มีความละเอียดออน เพื่อนๆของคุณอาจจะรูสึกดีและชื่นชมจากการพูด แบบตรงไปตรงมาของคุณ• ชวยเพื่อนของคุณและเพื่อนรวมงาน ใหประสบความสำเร็จ โดยการกระตุนใหพวกเขามุงมั่นและ ติดตามผลอยางตอเนื่อง• มองหาจุดมุงหมายในชีวิต เลือกประเด็นที่เรามีความเชื่อ แลวหาทางฟนฝาเพื่อผลสำเร็จในเรื่อง นั้น• ตั้งคำถามยากๆเพื่อชวยใหคนอื่นเผชิญหนากับความจริงของชีวิต• การฟนฝาอุปสรรค และการเอาชนะขวากหนาม เปนแรงจูงใจที่ดีสำหรับคุณ• เลือกสถานการณที่คุณพอจะควบคุมไดแลวลงมือจัดการ หากลมเหลวก็ถือเปนบทเรียน ยอมรับ ความผิดพลาดแลวเรียนรูจากมัน อยาโทษคนอื่นหรือถอดใจแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “บัญชาการ” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพที่คุณมีโอกาสโนมนาว เชน ทนาย เจาของธุรกิจ การขาย นักการเมือง นักการ ศึกษา การแพทย หรือพระ• ลองดูงานการขาย ประเมินดูวาผลิตภัณฑหรือบริการอะไรที่คุณสนุกหรือไมสนุกกับการขายสิ่งนั้น• มองหาโอกาสเปนผูบริหาร คุณชอบบัญชาการ หลีกเลี่ยงงานที่ตองคอยรับคำสั่งโดยไมมีโอกาส แสดงความคิดเห็น• มองหางานที่เติบโตเร็ว ตระหนักวาคุณมีความอดทนต่ำที่จะเปนลูกนองใครไปนานๆ• มองหาบทบาทที่คุณสามารถจะมีอิสระในการสรรสราง และควบคุมตนเองและคนอื่นๆ• ใชความหนักแนนและมั่นใจของคุณใหเปนประโยชน ในสถานการณที่สับสนวุนวาย คุณสามารถ ทำใหเพื่อนรวมงานคลายกังวลใจได 9
 10. 10. Communicationแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การสื่อสาร” ไปเปนจุดแข็ง• คุณมีโอกาสที่จะทำงานไดดีในบทบาทที่ทำหนาที่ดึงดูดความสนใจจากผูคน พรสววรคของคุณมี โอกาสทำไดดีในงานอาชีพเหลานี้ เชน ครู พนักงานขาย การตลาด พระ และสื่อสารมวลชน• ฝกฝนการเลาเรื่องที่คุณชอบ ฟงเสียงของตนเองวามีวิธีการเลือกใชคำพูดเปนอยางไร• เมื่อคุณนำเสนอ สังเกตปฎิกิริยาของผูฟงใหดี ตอนไหนที่พวกเขาตอบสนองการนำเสนอของคุณได ดีมากๆ เมื่อจบการนำเสนอใชเวลาทบทวนวาคุณทำอยางไรบางในตอนนั้น บันทึกการเรียนรูของ คุณไวเพื่อใชในการนำเสนอครั้งตอไป นำสิ่งที่ไดเรียนรูมาพัฒนาและเตรียมการนำเสนอใหดียิ่งขึ้น ทำอยางนี้ทุกๆครั้ง• ระบุเปาหมายในชีวิตของคุณออกมา มันจะชวยสรางแรงจูงใจของคุณ• บันทึกเรื่องราวที่สรางแรงบันดาลใจสำหรับคุณ เลาเรื่องราวเหลานั้นบอยๆ• เปนตัวแทนนำเสนอใหกลุมของตน• เมื่อคนรับฟงเรื่องราวจากคนอื่น แลวเขาไมเขาใจ ชวยคนที่พูดดวยการพูดใหมอีกครั้งดวยภาษาที่ เขาใจงายๆ• เลือกกิจกรรมที่คุณมีโอกาสไดใชการพูดและการนำเสนอบอยๆแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การสื่อสาร” ในแตละสาขาอาชีพ• ลองพิจารณางานเหลานี้ เชน นักพูดเพื่อความบันเทิง นักแสดง นักพูดสรางแรงบันดาลใจ หรือ วิทยากร• เลือกอาชีพที่ไดใชการพูด เชน ครู ดีเจ ที่ปรึกษา นักการเมือง นักประชาสัมพันธ พระ• มองหาโอกาสที่จะไดเปนตัวแทนขององคกรในการส่ือสารกับมวลชน ตัวแทนการพูดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง• พิจารณาอาชีพในหองสมุด ที่มีหนาที่อานหนังสือใหเด็กฟง• เลือกอาชีพนักเลาเรื่อง• พิจารณางานขายที่ตองมีการนำเสอนตอหนากลุมคนบอยๆ 10
 11. 11. Competitionแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การแขงขัน” ไปเปนจุดแข็ง• เลือกสภาพแวดลอมที่คุณสามารถวัดผลสำเร็จของงานไดอยางชัดเจน คุณอาจจะไมมีโอกาสพบ ความสามารถที่แทจริงของคุณเลยหากไมมีการเปรียบเทียบหรือการแขงขัน• ฉลองชัยชนะเมื่อบรรลุเปาหมาย ความสำเร็จจะไมมีความหมายหากไมมีการเฉลิมฉลอง• หาเพื่อนที่ชอบการแขงขัน แลวเปรียบเทียบความสำเร็จซึ่งกันและกัน• หาทางทำงานที่จำเจซ้ำซากใหนาสนใจ โดยการใชการเปรียบเทียบแขงขันกับตนเอง คุณจะพบวา คุณทำงานไดมากขึ้นอีกดวยวิธีการนี้• หลีกเลี่ยงการแขงขันในสถานการณที่ผลลัพธวัดไดไมชัดเจน หรือคุณไมมีโอกาสชนะในเกมสนั้นๆ• แขงขันกับตนเอง เปรียบเทียบวาจะทำใหดีกวาครั้งกอนอยางไร ไมวาจะเปนเรื่องหัวขอที่เรียน หรือเรื่องงานก็ตาม• การไดชัยชนะจูงใจคุณ หาความรูเพื่อที่จะทำใหมีโอาสชนะอยางสม่ำเสมอ• มองหาโอกาสที่จะอยูในสภาวะแวดลอมที่มีการแขงขันแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การแขงขัน” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกงานที่สภาวะแวดลอมทาทายคุณ และความสำเร็จของคุณสามารถที่จะวัดผลไดชัดเจนดวย ตัวเลข อัตราสวน หรือการจัดลำดับ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ขาดการวัดผลอยางชัดเจน หรือ ขาดเกณฑที่วัดผลได• ประเมินตัวเองวาชอบการแขงขันแบบเดี่ยวหรือกลุม แลวเลือกงานใหตรงจริตตนเอง• เลืกงานที่มีแรงจูงใจจากผลงานที่เปนเลิศ อาจจะเปนเงิน ถวยรางวัล การทองเที่ยว การเติบโต ในงาน แหวน รถ หรือโอกาสในการเรียนรู• หางานที่คุณสามารถจะแขงขันได และมีความสุขกับมัน อยาเลือกเพียงขอใดขอหนึ่ง 11
 12. 12. Connectednessแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเกี่ยวของเชื่อมโยง” ไปเปนจุดแข็ง• คุณอาจจะเปนผูเชี่ยวชาญในการชวยเหลือผูอื่นใหมองเห็นความเกี่ยวของเชื่อมโยง และจุดมุงหมาย ของกิจกรรมตางๆในแตละวัน• จัดสรรเวลาสำหรับการนั่งสมาธิหรือการนั่งไตรตรอง ทบทวนดูวาความเชื่อทางศาสนาของคุณตอก ย้ำในเรื่อง ความเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ เรื่องศรัทธาเกี่ยวกับมนุษยชาติ และเรื่องราวของความ บังเอิญในชีวิตไดอยางไร• จัดทำรายการเกี่ยวกับประสบการณชีวิตที่สนับสนุนในเรื่องของความเกี่ยวของเชื่อมโยง (หรือจัดทำ รายการเรื่องความบังเอิญที่มีนัยสำคัญซึ่งสงผลกับชีวิตของคุณ)• เขารวมงานกับองคกรที่คุณรูสึกวา พรสวรรคเรื่องนี้ สามารถใชประโยชนได• ชวยใหคนรอบๆตัวคุณรับมือกับสิ่งที่ไมคาดคิด และปรากฎการณที่อธิบายไมได โดยเฉพาะกรณีที่ คนกำลังคิดไมออกวาความเจ็บปวยและความตายทำไมจึงมาเกิดกับเขาในตอนนี้ มุมมองของคุณจะ ทำใหเขาเกิดความสบายใจ• ทำความเขาใจวาคนอื่นๆรูสึกอยางไรเกี่ยวกับพรสวรรคขอนี้ของคุณ• ระบุปญหาที่คุณกำลังเผชิญ แลวนั่งสมาธิเพื่อหาคำตอบแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเกี่ยวของเชื่อมโยง” ในแตละสาขาอาชีพ• หากเปนไปได เมื่อจบการศึกษาอุทิศสองปแรกในการทำงานจิตอาสา งานอาสาสมัคร หรืองานรับ ใชสาธารณะ รับใชชาติและสังคม• เมื่อจะรวมงานกับที่ใด ใหนำเรื่องการรับใชมวลมนุษยชาติเขาไปเปนปจจัยในการเลือกงานนั้นๆดวย เลือกลักษณะงาน และองคกรที่มีคานิยมสอดคลองกับคานิยมสวนตัวของคุณ• สมัครเขาทำงานอาสาสันติภาพระยะหนึ่ง กอนเริ่มทำงานจริง• อาสาสมัครทำงานในหนวยงานทางแพทย 1 สัปดาห หรือ 1 เดือน ในสถานพยาบาลในทองที่ที่ กันดาร ชวยเหลือผูลี้ภัยที่ดอยโอกาสในเมืองเล็กๆที่ไมมีสวัสดิการทางการแพทยที่ดี• เลือกทำงานแพทยอาสา• ตัดสินใจวาจะดำเนินชีวิตโดยการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา ตามศรัทธาของแตละคน 12
 13. 13. Consistencyแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความยุติธรรม” ไปเปนจุดแข็ง• จัดทำรายการเกี่ยวกับความยุติธรรมที่คุณใหคุณคากับมัน ซึ่งรายการเหลานี้จะเปนแนวทางที่คุณ ยึดถือเปนหลักการในการดำรงชีวิตที่คุณไมประนีประนอม ยิ่งรายการเหลานี้มีความชัดเจนมาก เทาใด คุณจะสบายใจมากเทานั้นกับคนที่สามารถจะอยูรวมกันไดในขอบเขตของหลักการนี้• หาบทบาที่คุณสามารถจะเปนผูควบคุมกฎเพื่อยกระดับมาตรฐานนั้นๆ คุณสามารถที่จะเปนผูนำใน องคกรโดยการเปดโอกาสใหคนที่เสียเปรียบสามารถปลดปลอยศักยภาพของพวกเขาออกมา เพื่อที่ จะไดมีโอกาสทัดเทียมเสมอกันกับคนอื่นๆ• สะสมชื่อเสียงในการระบุบุคคลที่ทำงานและควรจะไดรับการยกยอง มั่นใจใหไดวาคนที่ทำงานไดรับ การดูแลและใหเกียรติสมกับสิ่งที่เขาทำ คุณจะไดรับการยอมรับวาเปนคนที่มีคุณธรรมในกลุมคน ของคุณ• หาบทบาทที่คุณสามารถที่จะควบคุมกฎ ดูแลมาตรฐาน โดยพรอมเสมอที่จะชนกับคนที่ชอบฝากฎ หรือพวกที่หาชองเพื่อใหเกิดประโยชนกับพวกตน• สงเสริมใหเกิดความยุติธรรม ในสโมสร ทีม หรือกลุมตางๆ• เชิดชู กรรมการ หรือคนที่ทำหนาที่ตัดสิน ดวยความยุติธรรมอยางยอดเยี่ยม• พิจารณาโอกาสที่จะทำหนาที่ตัดสินตามกฎกติกา• ยืนยันที่จะใหกฎระเบียบดำเนินไปดวยมาตรฐานเดียวกันกับทุกๆคนแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความยุติธรรม” ในแตละสาขาอาชีพ• ทำงานในสภาวะแวดลอมที่กฎระเบียบ นโยบาย ขั้นตอน และแนวทางการทำงาน ไดรับการ ออกแบบมาใหเห็นอยางชัดเจน ตระหนักวาคุณจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อทุกๆคน ไมวาจะอยูใน ฐานะใด ตองเคารพมาตรฐานเดียวกัน• มุงสูงานประเภท บัญชี กฎหมายภาษี โรงงาน หรืองานบริการภาครัฐ• ศึกษาเกี่ยวกับงาน ควบคุมคุณภาพ บริหารความเสี่ยง ควบคุมนโยบายความปลอดภัย บังคับใช กฎหมาย หรืองานกำกับมาตรฐานการผลิต• พิจารณางานกรรมการตัดสินกีฬา• เลือกสถานที่ทำงานที่เห็นความสำคัญของมาตรฐานในการทำงาน โดยสังเกตจาก การปฐมนิเทศน การฝกอบรม การพัฒนา และคูมือในการทำงาน• มองหางานในตำแหนงที่ปจจัยแหงความสำเร็จ เกี่ยวของกับ การตรวจสอบขั้นตอนการประมูล การจัดซื้อ การกำหนดแบบสัญญา และงานที่เนนความโปรงใสทางดานกฎหมาย 13
 14. 14. Contextแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “การคำนึงถึงสิ่งรอบขาง” ไปเปนจุดแข็ง• อานเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร สารคดี ประวัติบุคคลสำคัญ คุณจะพบแงคิดที่จุดประกาย มากมายซึ่งชวยใหคุณเขาใจบริบทในปจจุบันมากขึ้น ความคิดของคุณจะชัดเจนมากขึ้น• กอนงานโครงการจะเริ่มขึ้น กระตุนใหเพื่อนๆของคุณศึกษาและเรียนรูจากโครงการในอดีต ชวย พวกเขาดวยการบอกวา “ประวัติศาสตรมักซ้ำรอย ใครไมตระหนักเรื่องนี้ก็จะไมไดเรียนรูจากความ ผิดพลาดในอดีต”• ถาบทบาทคุณตองสอนคนอื่นๆ สรางแผนการสอนในลักษณะกรณีศึกษา ผูรียนของคุณจะเรียนรู ไดดีจากบริบทในอดีต ใชความเขาใจในอดีตของคุณทำใหผูเรียนมองไปขางหนาไดดียิ่งขึ้น• ชวยใหองคกรของคุณเห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบาน เชน สะสมสัญลักษณ และ เรื่องราวที่ดีงามในอดีต หรือแนะนำใหตั้งชื่อสถานที่สำคัญตามบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร• เมื่อจะรวมงานกับใคร อยาลืมศึกษาภูมิหลังของแตละคน• ลองพิจารณางานเกี่ยวกับประวัติศสาตร หรือมีงานอดิเรกที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร• ทำใหสิ่งที่เคยใชงานไดในอดีต กลายเปนสิ่งที่เรานำมาประยุกตไดในปจจุบัน• ชวยใหคนอื่นเขาใจวาการจะตัดสินใจที่ดีควรจะมองหาแบบแผนในอดีตเพื่อประกอบการตัดสินใจแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “การคำนึงถึงสิ่งรอบขาง” ในแตละสาขาอาชีพ• เลือกอาชีพ เชน ครู ผูเก็บเอกสารสำคัญ งานในหอศิลป พิพิธภัณฑ ทำหนังสารคดี สื่อสาร มวลชน นักเขียนนิยาย นักมานุษยวิทยา นักโบราณคดี นักคนควาของเกา งานบูรณะโบราณ สถาน งานคนควาเกี่ยวกับประวัติศาสตรในยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง ฯลฯ• เปนผูเชี่ยวชาญดานการคนควาที่มาของแตละคน วามีพื้นเพมาจากที่ใด ตนตระกูลเปนใคร หรือ งานที่ตองสืบคนตนตอกลับไปสูอดีตที่มีนัยทางประวัติศาตร หรือนัยทางกฎหมาย• รวมงานกับวนอุทยานแหงชาติ ทำตัวเปนผูเชี่ยวชาญดานมัคคุเทศนเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร รับผิดชอบดูแลบูรณะซอมแซมทรัพยสินและเอกสารขอมูลทางประวัติศาสตร• มองหางานเชน นักประเมินวัตถุโบราณ หรือของเกาแกที่มีคุณคา เชนของเลน เสื้อผา เครื่อง เพชร ภาพเขียน หนังสือ คัมภีร เรียนรูหรือหาหนทางที่จะทำงานในการประมูลสิ่งของและวัตถุ โบราณ 14
 15. 15. Deliberativeแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ระมัดระวัง” ไปเปนจุดแข็ง - เลือกสายอาชีพที่คุณมีโอกาสใหคำแนะนำและขอเสนอแนะ คุณอาจมีความเชี่ยวชาญงานดาน กฏหมาย รางสัญญาทางธุรกิจ หรือการบังคับใชกฎขอบังคับตางๆ - ในชวงเวลาแหงความเปลี่ยนแปลง ใหใชประโยชนจากการตัดสินใจอยางระมัดระวัง และ เตรียมตัวใหพรอมอธิบายวาทำไมคุณจึงตัดสินใจอยางนั้น - มั่นใจในการตัดสินใจของตน ทำในสิ่งที่คุณคิดวาเหมาะสมไมวาการตัดสินใจนั้นจะมีผลตอชื่อ เสียงของคุณอยางไร - ไมวาหนาที่หลักของคุณคืออะไร จงพยายามชวยผูอื่นคิดเมื่อพวกเขาตองตัดสินใจ แลวคุณจะ ไดรับการยอมรับวาเปนที่ปรึกษาที่มีคุณคา - อยาปลอยใหผูอื่นเรงคุณใหเปดเผยความเปนตัวตนเร็วจนเกินไป ตรวจสอบพวกเขาใหมั่นใจ กอน คุณเปนคนที่สรางความสัมพันธฉันทเพื่อนอยางชาๆ และคอนขางจะเลือกเพื่อนอยางมาก โดยมีเพื่อนสนิทกลุมเล็กๆของคุณอยูไมกี่คน - เปนแกนนำในการสรางบรรยากาศทางสังคมวงในของตนเองและทางวิชาการในสถาบันการ ศึกษา - พยายามกำหนดเวลาบางชวงของวันใหตนเอง เพียง 5-10 นาที เพื่อสะทอนความคิดที่เกิดขึ้น ในแตละวัน เหตุการณ หรือสิ่งอื่นๆที่ทำใหคุณมีความกังวลใจแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ระมัดระวัง” ในแตละสาขาอาชีพ - เลือกสายอาชีพที่คุณและผูอื่นสามารถใชประโยชนจากความระมัดระวัง และความรอบคอบ ของคุณ - คุณอาจตองการทำงานในหนาที่ที่ตองทำวิจัยและวิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนหรือเพื่อใหได ความเขาใจในเรื่องใหมๆ - ทำงานในองคกรที่ตำแหนงนั้นใหความอิสระในการทำงาน - คุณเปนนักถามที่สามารถถามหาปญหาที่อาจจะเกิดไดดี การถามนี้จะชวยใหผูอื่นคิดกอนที่จะ ตัดสินใจเดินหนาอยางหุนหันพลันแลนมากเกินไป 15
 16. 16. Developerแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “นักพัฒนา” ไปเปนจุดแข็ง - จดรายชื่อของทุกๆคนที่คุณเคยชวยใหพวกเขาเรียนรูและกาวหนา การกลับมาดูรายชื่อนี้บอยๆ เปนสิ่งเตือนใจวาคุณสรางความแตกตางแกโลกนี้มากเพียงใด - เลือกสายงานที่หนาที่หลักของคุณคือการสรางความเติบโตใหผูอื่น เชน การสอน การโคช หรือ การบริหารจัดการเพราะจะทำใหคุณไดรับความพึงพอใจสูงสุด - สังเกตชวงเวลาที่เพื่อนๆของคุณกำลังเรียนรูและเติบโต แลวชวยใหพวกเขาเติบโตไดดียิ่งขึ้น ดวยการแชรมุมมองที่คุณเฝาสังเกตมา - ระบุรายชื่อของบุคคลที่คุณตองการชวยพัฒนา ระบุวาจุดแข็งของพวกเขาคืออะไร กำหนด เวลาเพื่อพบกับแตละคนอยางสม่ำเสมอ แมจะเพียงครั้งละ 15 นาที เพื่อหารือเรื่องเปาหมาย และจุดแข็งของพวกเขา - ระบุวาพี่เลี้ยงทานใดในอดีตที่เคยสามารถมองเห็นสิ่งที่พิเศษเปนเอกลักษณเฉพาะคุณ หาเวลา ไปเยี่ยมเพื่อขอบคุณที่เขาชวยใหคุณพัฒนาตน แมวาคุณอาจตองสืบคนวาคุณครูเหลานี้อยูที่ใด ในขณะนี้แลวสงจดหมายไปใหก็ตาม - วางแผนพัฒนาจุดแข็งของตนบนโดยใหมีพื้นฐานความเขาใจมาจาก พรสวรรค ความรู และ ทักษะที่มี - คนหาคนเกงมีความสามารถที่ตองการความชวยเหลือ แลวชวยพัฒนาพวกเขาขึ้นมา - พยายามหาทางชวยคนที่ดอยโอกาสกวาแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “นักพัฒนา” ในแตละสาขาอาชีพคุณจะรูสึกพึงพอใจมากที่สุดถาไดทำงานใหบริการแกผูอื่นในองคกร โดยเฉพาะเมื่อความสำเร็จขององคกรนั้นมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธระหวางบุคคล - เลือกงานที่ทำเปนทีม หรือมีหุนสวนเพราะจะทำใหคุณมีโอกาสชวยพัฒนาใหพวกเขาเติบโต ขึ้นได - คุณเปนบุคคลที่มีคาตอองคกรเพราะคุณเปนตัวชวยพัฒนาทุกๆคนที่อยูรอบตัวคุณ จงอยา ลืมวาตัวคุณมีความหมายมากเพียงใด - พิจารณาสายอาชีพเกี่ยวกับ การใหคำปรึกษา ทรัพยากรมนุษย การสอน หรือการบริหาร จัดการ คุณมีพรสวรรคในการสังเกตเห็นวาผูอื่นกาวหนาไปมากนอยอยางไรและสามารถ ชวยใหพวกเขาทำสิ่งตางๆไดดีมากขึ้นกวาเดิม 16
 17. 17. Disciplineแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ระเบียบวินัย” ไปเปนจุดแข็ง - เลือกหนาที่และความรับผิดชอบที่มีโครงสรางที่ชัดเจน - อยาลังเลที่จะตรวจสอบอยางสม่ำเสมอวาทุกสิ่งทุกอยางดำเนินไปอยางราบรื่นหรือไม เนื่องจากคุณรูสึกกระตือรือรนที่จะทำอยูแลว ในไมชาผูอื่นก็จะคาดหวังวาคุณจะทำสิ่งนี้ใหตอ ไปเรื่อยๆ - เรียนรูที่จะใชระบบบริหารเวลา เพราะมันจะทำใหคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความมั่นใจ มากขึ้น - คิดหากิจวัตรที่คุณจะทำตามเปนประจำอยางเปนระบบระเบียบทุกวัน เมื่อเวลาผานไป ผูอื่นจะ ชื่นชมในความคงเสนคงวาของคุณ - พิจารณาหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดวินัยใหตนเอง แลวใชกลยุทธดานวินัยนี้เพื่อทำสิ่งตางๆใหบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ - พยายามรักษาโครงสรางของไลฟลไตลโดยการหาพื้นที่และเวลาสำหรับทุกๆสิ่ง - จัดตารางเวลา แลวพยายามวางทุกๆกิจกรรมลงไป ระบุใหชัดเจนวาเวลาไหนสำหรับเรียน หรือ ทำงาน - รักษาโครงสรางตางๆโดยการตรวจสอบตารางเวลาอยางสม่ำเสมอ เขียนรายการสิ่งที่ตองทำ ในแตละวันเพื่อชวยใหคุณสามารถบริหารเวลาและสรางวินัยได ขีดฆาแตละรายการออกไป เรื่อยๆเมื่อคุณทำสิ่งนั้นแลวแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ระเบียบวินัย” ในแตละสาขาอาชีพ - เลือกสายอาชีพที่คุณเปนผูควบคุมวินัยขอบตนเองและผูอื่น - ทักษะการจัดการของคุณเปนประโยชนสำหรับตำแหนงที่เกี่ยวกับการจัดการ - เลือกทำงานที่ตองการความถูกตองแมนยำ - คุณเปนที่ชื่นชมในที่ทำงานสวนมากเพราะคุณทำงานทุกอยางตามระบบที่วางเอาใว - คุณสามารถชวยใหผูอื่นจัดระบบระเบียบตนเองได เพราะระเบียบจะทำใหพวกเขามี ประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น - คุณเปนคนที่ชอบความสมบูรณแบบ บางคนอาจวิจารณคุณในเรื่องนี้ จงอยาไปสนใจ ให ลองคิดถึงบางสายอาชีพที่บุคคลที่ไมชอบความสมบูรณแบบไมควรมาทำ เชน นักบิน หมอ ผาตัดสมอง นักบัญชี 17
 18. 18. Empathyแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความเห็นอกเห็นใจ” ไปเปนจุดแข็ง - เห็นคุณคาพรสวรรคขอนี้ที่สามารถทำใหคุณเขาถึงความคิดและความรูสึกของผูอื่น - ฝกระบุชื่อความรูสึกที่คุณมีและของผูอื่นที่คุณเฝาสังเกต บุคคลที่สามารถระบุชื่อความรูสึกได นั้นมักสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดดีกวา - สรางความเชื่อใจดวยการบอกใหผูอื่นทราบวาคุณทราบวาพวกเขารูสึกอยางไร - ใชพรสวรรคดานความเห็นอกเห็นใจชวยใหเพื่อนๆของคุณสามารถเขาถึงคนกลุมอื่นๆได จาก นั้นแชรใหผูอื่นทราบวาตางฝายรูสึกตอกันและกันอยางไร - ระบุเพื่อนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูง และตรวจสอบวาผลการสังเกตผูอื่นของคุณทั้งสองเหมือน หรือตางกันอยางไร - บางครั้ง ความเงียบก็เปนสิ่งสำคัญ คุณมีพรสวรรคในการทำใหผูอื่นรูวาคุณกำลังรูสึกอยางไร แมไมพูดออกมา จงพยายามพัฒนาความสามารถการสื่อสารโดยไมใชคำพูด - เปดใจใหผูอื่นทราบวาคุณสามารถรับรูถึงความเจ็บปวดของพวกเขา - ทำความเขาใจและยอมรับวาการรองไหเพราะเรื่องที่เจ็บปวดของผูอื่นนั้นเปนเรื่องที่ไมผิด แปลกอะไร เพราะความเห็นอกเห็นใจของคุณเปนตัวผลักดันใหเปนเชนนั้นแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความเห็นอกเห็นใจ” ในแตละสาขาอาชีพ - พยายามเลือกทำงานในศูนยใหคำปรึกษาเพื่อนรวมงาน หรืองานที่คุณตองใหคำแนะนำหรือ พยายามทำความเขาใจผูอื่น - เลือกทำงานเปนทีม เพราะคุณสามารถทำความเขาใจ ใหการสนับสนุน และชวยใหพวกเขา ทำงานรวมกันได - ครูที่ดีมักจะมีความเห็นอกเห็นใจสูง - นักเขียนที่ดีบางคนมีความเห็นอกเห็นใจสูง - การฟงเปนอีกหนึ่งทักษะที่เยี่ยมยอดของคุณ การรับฟงความรูสึกของผูอื่นเปนการชวยใหพวก เขาสมองโลงและขัดแยงในตนเองนอยลง 18
 19. 19. Focusแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “เปาหมายชัดเจน” ไปเปนจุดแข็ง• เขียนเปาหมายออกมาใหชัดเจน ดูมันบอยๆ คุณจะรูสึกวาคุณควบคุมชีวิตของคุณไดดี• หางานที่มีอิสระจากการควบคุม พรสวรรคขอนี้ทำใหคุณมุงที่เปาหมายโดยไมมีความจำเปนตองมี ใครมากระตุนหรือชี้นำคุณ• พรสวรรคขอนี้ทำใหคุณเปนคนที่ทรงคุณคากับทีม ชวยพวกเขาตั้งเปาหมาย เมื่อจบการประชุม สรุปสาระสำคัญที่ตกลงกัน ระบุวันเวลาที่จะลงมือทำ และนัดหมายการติดตามผล• ระบุคนตนแบบของคุณ เขียนออกมาใหมีรายละเอียดใหมากที่สุดวาทำไมคุณจึงปรารถนาที่จะมีเปา หมายที่ชัดเจนที่จะประสบความสำเร็จเชนเดียวกับเขา• คิดถึงสิ่งที่คุณตองการจะทำในอีกหาปขางหนา ระบุความเชื่อมโยงกับปจจุบัน คุณจะตองพัฒนา ทักษะและความรูอะไรบาง คิดถึงสิ่งนี้เสมือนการกาวกระโดดไปสูความสำเร็จในอนาคต• จัดลำดับความสำคัญเพื่อใหทราบวา จะตองทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร จะไดไมออกนอก เสนทาง• เมื่อจะลงมือแกไขปญหา พิจารณาวิธีการกอนลงมือทำ มุงความสนใจไปที่เปาหมายวาอะไรคือเปา หมายหลัก• คุณอาจจะรูสึกไมสบอารมณ หากคุณมองวาภาวะการณที่กำลังเกิดขึ้นของคุณนั้นมันเปนภาพของ “งานที่ยุงเหยิงเกินไป”แนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “เปาหมายชัดเจน” ในแตละสาขาอาชีพ• คุณจะทำงานไดอยางมีความสุขหากงานที่คุณทำนั้นมันสามารถระบุเปาหมายและวัตถุประสงคออก มาไดอยางชัดเจน และหากคุณเห็นความเชื่อมโยงของงานกับเปาหมายระยะยาวในชีวิตของคุณ แลวจะยิ่งดีใหญ• คุณจะมีประโยชนในองคกรที่รูจักใชคุณเพื่อการกำหนดเปาหมายและจัดลำดับความสำคัญ• คุณสามารถจะทำงานไดตามกำหนด ดังนั้นคุณจึงทำงานไดดีโดยไมตองมีใครมาคอยควบคุมดูแล• จัดทำเปาหมายในชีวิตที่วัดผลไดชัดเจน สิ่งนี้จะชวยใหคุณติดตามความคืบหนาในอาชีพของคุณได 19
 20. 20. Futuristicแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “อนาคต” ไปเปนจุดแข็ง - เลือกหนาที่ที่คุณมีโอกาสเสนอไอเดียตางๆเกี่ยวกับสิ่งที่นาจะเกิดในอนาคต เชน คุณอาจ ประสบความสำเร็จในฐานะนักลงทุน หรือเจาของกิจการ - ใหเวลากับการคิดถึงอนาคต ยิ่งคุณใหเวลากับการคิดถึงอนาคตมากเทาใด ไอเดียตางๆก็จะ กระจางมากยิ่งขึ้น เมื่อไอเดียชัดเจนขึ้นแลว ก็เปนการงายขึ้นที่จะชักจูงผูอื่นยอมรับไปดวย - สรรหาบุคคลที่เห็นคุณคาไอเดียสำหรับอนาคตของคุณ พวกเขาคาดหวังวาคุณจะทำไอเดีย เหลานี้ใหเปนจริง และความคาดหวังเหลานี้จะเปนตัวกระตุนคุณ - กระตุนเพื่อนๆของคุณดวยเปาหมายที่สามารถทำใหเปนจริงไดในอนาคต หรือเขียนวิสัยทัศน ของคุณออกมาแลวแชรใหเพื่อนของคุณทราบ - หาเพื่อน หรือเพื่อนรวมงานที่มีพรสวรรคนี้เชนเดียวกับคุณ ใหเวลาสักเดือนละหนึ่งชั่วโมงใน การแชรไอเดียตางๆเกี่ยวกับอนาคต การคิดรวมกันเชนนี้จะชวยผลักดันใหทุกๆคนทำใหไอเดีย ตางเปนจริงไดมากยิ่งขึ้น - เก็บภาพ หนังสือ สมุดจด หรือเครื่องเตือนความจำตางๆที่จะคอยเตือนใจวาคุณกำลังทำงาน เพื่อเปาหมายอะไร - วาดภาพในอนาคต พยายามคิดวาคุณสามารถทำอะไรในตอนนี้ไดบางเพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น - แชรวิสัยทัศนของคุณเพื่อทำใหผูอื่นสามารถจินตนาการถึงภาพในอนาคตไดดียิ่งขึ้นแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “อนาคต” ในแตละสาขาอาชีพ - ฝนใหไกล เขียนเปนลายลักษณอักษรวาความฝนของคุณคืออะไรแลวพยายามไปใหถึงฝนที่ยิ่ง ใหญที่สุดของคุณ - เลือกทำงานในองคกรที่สามารถชวยคุณสรางภาพที่ผูอื่นวาดเอาไวสำหรับอนาคตใหเปนจริงได หรือชวยใหพวกเขาเห็นวาหนาที่ที่พวกเขากำลังทำอยูนั้นทำใหภาพฝนเปนความจริงไดอยางไร - เลือกสายอาชีพที่คุณมีโอกาสชวยใหผูอื่นมองเห็นวาอนาคตและเปาหมายของตนคืออะไร - เลือกงานที่ชวยใหคุณสามารถเชื่อมโยงไปถึงการงานที่คุณตองการทำหลังจบการศึกษา 20
 21. 21. Harmonyแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความกลมเกลียว” ไปเปนจุดแข็ง - ในขณะทำงานรวมกับผูอื่น ใหเนนย้ำในเรื่องคุณคาของการโอนออนผอนตาม - สรางเครือขายของผูคนจากหลายๆมุมมอง แลวพึ่งพาพวกเขาในยามที่คุณตองการความ ชำนาญการเฉพาะดาน ความเปนคนที่เปดใจ ไมปดกั้นเรื่องมุมมองความเห็นที่แตกตางจะชวย ใหคุณเรียนรูไดดี - เปนสมาชิกที่ดีของทีม จุดแข็งของคุณคือความเต็มใจที่จะอดทนและปรับตัวเขากับคนที่มีความ แตกตางหลากหลาย - เมื่อผูอื่นกำลังถกเถียงไมลงรอยกัน ใหสมาชิกทานอื่นๆชวยแสดงความคิดเห็น การมีผูคนมาก ขึ้นในการสนทนาจะทำใหคุณสามารถหาจุดที่ทุกๆคนสามารถตกลงรวมกันได คุณสามารถชวย ใหผูอื่นอยูรวมกันได - เลี่ยงหนาที่การงานที่คุณตองเผชิญหนากับผูอื่นเปนประจำ งานขายทางโทรศัพทที่ตองติดตอ คนที่คุณไมรูจักมากอนนั้นจะทำใหคุณรูสึกหงุดหงิดใจ - ใชความเปนมิตรของคุณชวยผลักดันทัศนคติเชิงบวกใหแกผูอื่น - ฝกพิจารณาหาวาอะไรเปนจุดยืนที่เหมือนกันของผูอื่น - ทาทายกลุมสมาชิกเพื่อคนหาวา ณ จุดใดที่พวกเขาสามารถตกลงรวมกันไดแนวทางการประยุกตใชจุดแข็ง “ความกลมเกลียว” ในแตละสาขาอาชีพ - เลือกสายอาชีพที่ใหโอกาสคุณเปนผูทำใหกลุม ทีม หรือองคกรมีความกลมเกลียว มีเสถียรภาพ - เลี่ยงงานที่ตองเจอกับความขัดแยงตลอดเวลา - เลือกสภาพแวดลอมการทำงานที่มีความมั่นคง เขากันไดกับความเปนคุณ และมีความเสี่ยงต่ำ - คุณเปนคนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง ซึ่งเปนบุคคลที่ทุกๆองคกรตองการในการ ทำงานตางๆใหเสร็จลุลวงและดำเนินงานอยางราบรื่น คุณเปนผูที่สามารถชี้ใหผูอื่นเห็นวา หลัก ทฤษฏีตางๆนั้นสามารถนำมาปฏิบัติจริงไดอยางไร - คุณทำงานไดดีและชวยเหลือสมาชิกคนอื่นๆในทีมทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณชวยใหบรรยากาศในทีมนั้นมีความสงบและมั่นคง 21
 22. 22. Ideationแนวทางการพัฒนาพรสวรรค “ความคิด” ไปเปนจุดแข็ง• หางานที่ความคิดของคุณจะไดรับการยอมรับและมีคุณคา เชน งานนักการตลาด นักโฆษณา นัก สื่อสารมวลชน งานออกแบบ หรืองานพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ• คุณเปนคนที่มีแนวโนมจะเบื่องาย ลองปรับกิจวัตรประจำวันใน บาน โรงเรียน ที่ทำงาน เพียงเล็ก นอย เพื่อสรางความแปลกใหมตื่นตาตื่นใจใหมากขึ้น ทาทายตัวเองดวยการมองงานประจำที่ซ้ำ ซากเปนเกมส โดยการตั้งเปาหมายเล็กๆนอยเพื่อใหเกิดความสนุกบาง• หาโอกาสระดมความคิด ดวยความคิดที่เหลือเฟอของคุณ คุณจะทำใหกิจกรรมนี้สนุกสนานและได แนวคิดใหมๆเพิ่มเติมอยางมีประสิทธิภาพ• อภิปรายความคิดของคุณกับคนอื่นๆ ทาทีของเขาจะทำใหคุณปรับและพัฒนาแนวคิดเดิมของคุณให ดียิ่งขึ้น• เมื่อเกิดไอเดียใหมๆในหัว อยาลืมจดบันทึกเอาไว วางแผนการวาจะทำอยางไรใหแนวคิดเหลานั้น เกิดเปนรูปธรรมตอไปได• หาหนทางที่จะทำใหสิ่งที่คนอืà

×