สรุป Eq note

2,322 views

Published on

หนังสือ EQ Note เขียนโดยชาวญี่ปุ่นแปลเป็นไทย ผมสรุปมาให้เหลือ 8 หน้า เนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนจัดการเกี่ยวความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลของเราแต่ละคน

Published in: Education
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
139
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุป Eq note

  1. 1. EQ Note – ความสําเร็จเริมต้นทีหัวใจ Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 1“EQ Note - ความสําเร็จเริมต้นทีหัวใจ”ค้นพบพลังทีจะทําให้คุณได้มาทังความสําเร็จและความสุขไปพร้อมๆกันเขียนโดย  โยชิโนริ  โนงุจิสรุปโดย  พิม  มณีไทย“พลังแห่งความสําเร็จทีมาพร้อมความสุข”  หมายถึง  ความสามารถทีจะก้าวไปสู่จุดหมายอย่างต่อเนือง  ด้วยอารมณ์ทีเต็มเปียมไปด้วยความพึงพอใจพลังแห่งความสําเร็จทีมาพร้อมความสุขมีองค์ประกอบสําคัญ  2 อย่างคือ  ทักษะอีคิว  และพลังทีจะก้าวไปสู่จุดหมาย  ซึง  “5  ขันตอน”  จะทําให้เราพัฒนาทังสององค์ประกอบได้ในเวลาเดียวกันบทที  1 เพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์เดิมซําแล้วซําเล่าในชีวิตตอนนีชีวิตของเราเป็นไปในแบบทีเราต้องการหรือยัง  ถ้ายังคุณสามารถบอกได้ใหมว่าวัตถุดิบทีต้องใช้ในการสร้างชีวิตทีต้องการแบบของคุณต้องมีอะไรบ้าง  อาจเป็นสิงทีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้  แต่สิงของนอกกายก็ไม่สามารถทําให้เรามีความสุขได้เสมอไป  ดูตัวอย่างได้จากดาราฮอลลีวูดทังหลาย  หนึงในวัตถุดิบทีสําคัญคือ  “วิธีคิดให้มีความสุข”  ซึงเป็นสิงทีทุกคนมีติดตัวมาแต่กําเนิด  แต่ว่าอาจถูกบล๊อกโดยความเชือต่างๆทีเราเองเป็นผู้รับเข้ามาในวัยเด็กก็ไม่ใช่ความผิดอะไรทีจะมีความเชือเหล่านันติดตัวมา  เพียงแต่ว่าถ้าความเชือเหล่านันไม่ได้ทําให้การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันของเราเป็นสุข  เราเองก็ควรทีจะทําอะไรสักอย่างเพือแก้ไข  ลองมาดูทฤษฏี  ABCABCActivating Event Belief Consequence
  2. 2. EQ Note – ความสําเร็จเริมต้นทีหัวใจ Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 2เรามักคุ้นเคยว่า  เมือมีเหตุการณ์มากระทบ (A) แล้วเราเกิดความรู้สึกตอบสนอง  (C)แต่เราแทบไม่เคยรู้ว่าความเชือ  (B) อะไรทีเป็นตัวแปรทําให้เรารู้สึกเช่นนัน  ความเชือส่วนมากของเราเป็น  “ความเชือฝังใจทีไม่มีความยืดหยุ่น”  และมันนีเองทีทําให้เราไม่มีความสุขในชึวิตความเชือทีมีคําว่า  “ต้อง”  มักเป็นความเชือทีไม่มีความยืดหยุ่น  ถ้าเพียงเราสามารถแทนทีคําว่า  “ไม่มีอะไรดีกว่า”  ลงไปได้  เราจะมีความสุขขึนอีกมากตัวอย่างเช่น  “ต้องไม่ทําให้เกิดความผิดพลาด”  เป็น  “ไม่ทําให้เกิดความผิดพลาดดีกว่า”3  มุมมองทีทําให้ไม่ยึดติดกับความเชือ  คือ1. ความเชือเป็นสิงทีฝังอยู่ลึกๆในใจ  และเราเองก็อาจไม่รู้ตัว2. เรามองโลกรอบตัวผ่านความเชือทีมี  ทําให้ความเชือทีมีฝังตัวแน่นยิงขึน3. ความเชือถูกสร้างและติดตังอย่างมันคงในจิตใจเราโดยไม่รู้ตัว  –  ดังนันการเปลียนความเชือไม่สามารถทําได้โดยการคิดเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องการ  “ขันตอนการฝึกเขียนความเชือ”  เสียใหม่ด้วยบทที  2 ผู้คนทีเลิกพฤติกรรมไม่ได้ทังๆทีรู้อยู่บทนีให้ตัวอย่างหลายกรณีของคนทีมีความเชือทีไม่สมเหตุสมผลในการใช้ชีวิตทําให้ไม่มีความสุข  หรือความเจริญก้าวหน้า  เช่น  หงุดหงิดใส่คนรอบข้างอยู่เสมอ  มองทุกอย่างเป็นการแข่งขัน  ม่สามารถรักษาความตังใจอย่างต่อเนือง  หรือไม่สามารถหารายได้เพิมได้บทที  3 “เสียงจากจิตใต้สํานึก”  ทีคอยกระตุ้นคุณอยู่Driver หมายถึงสิงทีคอยกระตุ้นเรา  และบ่อยครังทีไดร์เวอร์นีเองทีเป็นอุปสรรค์ในการสร้างชีวิตทีเราต้องการ  เช่น  “ถ้าจะให้ดี  เธอต้อง...(สวย/เก่ง/รวย)...กว่านี”  จริงอยู่
  3. 3. EQ Note – ความสําเร็จเริมต้นทีหัวใจ Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 3ว่าไดร์เวอร์เป็นตัวกระตุ้น  แต่ว่าก็เป็นสิงทีคอยกีดขวางการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นตัวของตัวเองของเราบทที 4 5  ขันตอนเพือเพิม  “พลังแห่งความสําเร็จทีมาพร้อมกับความสุข”  วันละนิดขันตอนที  1 ส่วนที  1 ค้นหาความเป็นตัวคุณเพือจะได้รู้จักตนเองตอบคําถามหกข้อต่อไปนี1. ตอนใหนทีคุณมีความรู้สึกมีความสุขจากใจจริงหรือรู้สึกพึงพอใจ2. ตังแต่สมัยเด็ก  คุณรู้สึกตืนเต้นเร้าใจกับการทําอะไร3. หากมีตะเกียงวิเศษทีให้พรได้สามประการ  คุณจะขออะไร4. หากคุณไม่ต้องกังวลเรืองเงินเลย  คุณอยากจะทําอะไร5. สิงสําคัญในชีวิตสามสืงทีคุณอยากรักษาใว้ คือ6. หากเหลือเวลาเพียงสามวันบนโลกคุณจะทําอะไรระหว่างทีตอบคําถามอยากให้คุณคิดถึงเรืองต่อไปนีด้วย ต้นกําเนิดความสุขของคุณคืออะไร สิงสําคัญสําหรับคุณคืออะไร ความสําเร็จในแบบฉบับของคุณเป็นอย่างไรขันตอนที  1 ส่วนที  2 “ชีวิตทีต้องการ”  จาก  6  มุมมองเพือจะได้รู้จักตนเองตอบคําถามหกข้อ  จากหกมุมมองต่อไปนี1. คุณอยากมีเงินสักเท่าไหร่  และอยากได้อะไร2. คุณอยากให้สิงใดคือ  “งาน”  หรือ  “พลัง”  ในการมีชีวิตอยู่3. คุณอยากให้ความสัมพันธ์กับคนอืนๆเป็นเช่นไร
  4. 4. EQ Note – ความสําเร็จเริมต้นทีหัวใจ Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 44. คุณอยากมีชีวิตครอบครัวแบบใด  และอยากให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเช่นไร5. คุณอยากมีความสุขกับงานอดิเรกหรือการพักผ่อนอย่างไร6. สําหรับคุณแล้ว  การมีสุขภาพดีมีลักษณะอย่างไรขันตอนที  2 ส่วนที  3 ความสมดุลทีมีอยู่ในขณะนีจากหกมุมมองในส่วนทีสอง  ให้คุณประเมินตนเองว่าอยู่ในระดับใด  คะแนนสูงสุดคือ  5 ตําสุดคือ  1รายได้ _____ งาน  พลังในการมีชีวิตอยู่ _____ความสัมพันธ์กับคนอืนๆ _____ ครอบครัว _____งานอดิเรก  การพักผ่อน _____ สุขภาพ _____จากนันนําคะแนนไปพล๊อตใน  “แผนภูมิแสดงความสมดุลของชีวิต”รายได้ความสัมพันธ์กับคนอืนๆงานอดิเรก  การพักผ่อนงาน  พลังในการมีชีวิตอยู่ครอบครัวสุขภาพ
  5. 5. EQ Note – ความสําเร็จเริมต้นทีหัวใจ Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 5ขันตอนที  2 ส่วนที  4 กําหนด  Attack PointAttack Point ในทีนีหมายถึงการลงมือทํา  โดยกําหนดจาก  Having: สิงทีได้มา  ผลสัมฤทธิ  Doing: สิงทีกระทํา  การกระทํา  Being: สิงทีเป็นอยู่  ชีวิตของตนก่อนอืนต้องกําหนดว่า  Having อะไรทีมีความสําคัญมากทีสุดแล้วกําหนดให้เป็น  Main Goal เพือจะได้รวบหาความเชือและไดร์เวอร์ทีไม่สาเหตุสมผลทีขัดขวางความสําเร็จอยู่หลักเกณฑ์ของการกําหนด  Main Goal  คือ1. ทําให้รู้สึกตืนเต้นเร้าใจเมือคิดถึงตอนทีทําได้สําเร็จ2. สามารถทําให้เป็นไปได้จริงในสามปี3. ไม่ทําให้ชีวิตเสียสมดุลตอบคําถามสามข้อนีเพือกําหนด  Attack Point1. สิงทีอยากทําให้สําเร็จมากทีสุด  (Main Goal / Having)2. การกระทําเพือให้ได้มาซึง Main Goal  (Doing)3. “สิงทีเป็นอยู่”เพือให้ได้มาซึง Main Goal  (Being)คําตอบทีมีความสําคัญทีสุดในข้อทีสอง  และสามจะถูกนําไปใช้ในการหาความเชือขันตอนที  3 ส่วนที  5,6,7,8,9 ค้นหาความเชือลองถามคําถามต่อไปนีกับตนเอง“ทีเราเป็นอยู่ตอนนี  เป็นเพราะเราเชือฝังใจในเรืองอะไร”“ความเชือแบบใหนทีคอยขัดขวาง  การกระทํา  ทีก่อให้เกิดผลดีทีสุดอยู่”“ความเชือแบบใหนทีคอยขัดขวาง  สิงทีเป็นอยู่  ซึงเป็นหัวใจสําคัญ”แล้วบันทึกความเชือทีได้ออกมา  แล้วระบุให้ได้ว่าความเชือใหนทีไม่สมเหตุสมผล  และเบืองหลังความเชือนันคือไดร์เวอร์อะไร
  6. 6. EQ Note – ความสําเร็จเริมต้นทีหัวใจ Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 6รายการของความเชือทีมักพบได้บ่อยๆ ต้องเป็นทีชืนชอบของผู้อืน  (ต้องไม่ถูกผู้อืนเกลียด) ไม่ควรทําให้อีกฝ่ายหนึงไม่พอใจ ต้องเป็นทียอมรับของผู้อืน ไม่ควรให้ผู้อืนเห็นในสิงทีน่าอับอาย ไม่ควรหวังพึงผู้อืน ใม่ควรถูกปฏิเสธจากอีกฝ่าย ไม่ควรเปิดใจให้ผู้อืน คู่สมรส  (ครอบครัว  คนรัก)  ต้องเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของฉัน ลูกของฉันต้องเติบโตตามความต้องการของฉัน ลูกต้องเชือฟังพ่อแม่  (เป็นเด็กดี) การตําหนิหรือถูกดุด่าว่ากล่าวเป็นวิธีทีดีในการเปลียนแปลงอีกฝ่ายหนึง ทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีหากบังคับอีกฝ่ายหนึงได้ ต้องเอาชนะอีกฝ่ายหนึงให้ได้ ไม่ควรยอมรับความผิดของตัวเอง ฉันเป็นคนไม่เอาใหน ทุกคนเกลียดฉันตัวอย่างความเชือทีไม่สมเหตุสมผลทีอยู่เบืองหลังไดร์เวอร์ไดร์เวอร์ –  จงทําให้สมบูรณ์แบบ “ต้องสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ” “ต้องไม่ทําพลาดหรือทําเสีย” “ต้องไม่มีข้อบกพร่อง”
  7. 7. EQ Note – ความสําเร็จเริมต้นทีหัวใจ Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 7ไดร์เวอร์ –  จงพยายามให้มากกว่านี  (จงทําให้ดีทีสุด) “จะรู้สึกพอหรือหยุดพักไม่ได้” “ต้องพยายามอยู่ตลอดเวลา” “จะมัวหาความสุขให้แก่ตัวเองไม่ได้”ไดร์เวอร์ –  จงเข้มแข็ง “ต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา” “ต้องไม่แสดงอารมณ์” “ต้องไม่ให้ใครเห็นจุดอ่อน”ไดร์เวอร์ –  จงทําให้คนอืนดีใจ “ต้องไม่เอาความรู้สึกตนเองเป็นทีตัง” “ต้องทําให้อีกฝ่ายหนึงพอใจ” “ต้องไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึงผิดหวัง”ไดร์เวอร์ –  จงรีบเร่ง “ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม  ต้องทําให้เสร็จโดยเร็วทีสุด” “ต้องไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปโดยไร้ประโยชน์” “ต้องไม่ทําอะไรอย่างไร้ประสิทธิภาพ”ขันตอนที  4 ส่วนที  10 โต้แย้งความเชือทีไม่สมเหตุสมผลให้เลือกความเชือทีกีดขวางการมุ่งหน้าสู่  Main Goal มากทีสุดมา  1 ข้อ  แล้วให้นึกถึงเหตุผลโต้แย้งว่าทําไมความเชือนีจึงไม่สมเหตุสมผลทีจะเชืออีกต่อไปขันตอนนีอาจยากสักหน่อย  เพราะต้องโต้แย้งกับความเชือลึกๆของตนเอง
  8. 8. EQ Note – ความสําเร็จเริมต้นทีหัวใจ Book Briefw w w . t h a i c o a c h . c o m Page 8ขันตอนที  5 ส่วนที  11 ใช้วิธีคิดทีก่อให้เกิดผลดีเป็นการเขียนความเชือใหม่ๆ สําหรับความเชือทีว่า  “ต้องไม่”  หรือ  “ต้อง”  สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการอนุญาติโดยมีเหตุผลประกอบว่า  “ไม่ต้อง...เสมอก็ได้  เพราะ...”  พยายามเขียนให้สันกระชับ  เพือสามารถนํามาท่องซําไปมาในชีวิตประจําวัน  เป็น  Self-Talkขันตอนที  5 ส่วนที  12 การสร้างกลไกเร่งการเปลียนแปลงกุญแจสําคัญคือ  “การกระทํา” การลงมือทําก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่  และประสบการณ์จะทําให้ความเชือใหม่มีพลังมหาศาล  ทําให้เราสามารถไปถึงชีวิตในแบบทีเราต้องการได้  

×