ผู้บริหารทรงประสิทธิผล

2,567 views

Published on

สไลด์ชุด “ผู้บริหารทรงประสิทธิผล” อ่านบทความภาษาไทยประกอบได้ที่:

http://www.thaicoach.com/main.php?action=detail&&type=8&&topic_id=259

http://www.thaicoach.com/main.php?action=detail&&type=8&&topic_id=260

http://www.thaicoach.com/main.php?action=detail&&type=8&&topic_id=261

หรือดูยูทูบคลิปสามตอนสั้นๆ เป็นภาษาไทยประกอบได้ที่:

http://www.youtube.com/watch?v=n163ipqqe50

http://www.youtube.com/watch?v=c4P9OGLsllk

http://www.youtube.com/watch?v=5NM9-ph5R_E

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
174
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผู้บริหารทรงประสิทธิผล

 1. 1. ปเตอร เอฟ ดรักเกอร์ (19 พ.ย. 2452 – 11 พ.ย.2548)Wednesday, March 14, 2012
 2. 2. ขรสม ากา งม” อัยให ิดจัด บการ “Wednesday, March 14, 2012
 3. 3. Wednesday, March 14, 2012
 4. 4. ทำไมผูบริหาร ตองมีประสิทธิผลWednesday, March 14, 2012
 5. 5. เพราะมันเปนโลกของพนักงานที่ใชความรูแลว...Wednesday, March 14, 2012
 6. 6. ระบบบริหารแบบ ควบคุมและสั่งการ ไมเวิรคแลวWednesday, March 14, 2012
 7. 7. ผูบริหาร “คือพนักงานที่ใชความรู (Knowledge Worker) ผูจัดการ นักวิชาชีพอิสระ ไมวาเขาจะเปนผูบริหารดวย ตำแหนงหนาที่ หรือดวยความรูความสามารถที่มีก็ตาม ตัวเนื้องานของเขาจะตองมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ ตอผลโดยรวมขององคกร”Wednesday, March 14, 2012
 8. 8. การบริหารพนักงานที่ใชความรู เปนศาสตรใหมWednesday, March 14, 2012
 9. 9. นอกจากนี้ ยังมี 4 ปจจัยที่ทำใหผูบริหาร ไมสามารถบรรลุประสิทธิผลไดอีกเพราะ...Wednesday, March 14, 2012
 10. 10. 1. เวลาของเขากลายเปนเวลาของคนอื่นในองคกรWednesday, March 14, 2012
 11. 11. 2. ยุงกับรายละเอียดงาน ระดับปฏิบัติการมากเกินไปWednesday, March 14, 2012
 12. 12. 3. ผูบริหารจะมีประสิทธิผลตอเมื่อคนอื่นๆมี ประสิทธิผลดวยเทานั้นWednesday, March 14, 2012
 13. 13. แตพนักงานที่ใชความรูแตละคน มักจะทำงานไมสอดคลองกัน เพราะ ตางคนตางก็มีความถนัดและความสนใจ ที่แตกตางกันWednesday, March 14, 2012
 14. 14. 4. ผูบริหารมุงสนใจภายในองคกรมากเกินไปWednesday, March 14, 2012
 15. 15. Wednesday, March 14, 2012
 16. 16. บุคลิกภาพสำหรับ ผูบริหารผูทรงประสิทธิผล เปนแบบไหนWednesday, March 14, 2012
 17. 17. “ไมมี บุคลิกภาพอันทรงประสิทธิผล อยางเฉพาะเจาะจง”Wednesday, March 14, 2012
 18. 18. “แตมีลักษณะรวมกันอยางหนึ่งคือ ความสามารถในการทำสิ่งที่ควรทำใหสำเร็จได”Wednesday, March 14, 2012
 19. 19. “หากตองการเปนผูบริหารที่มี ประสิทธิผล มีสิ่งสำคัญหาประการที่ ตองนำไปปฏิบัติคือ...”Wednesday, March 14, 2012
 20. 20. 1. รูวาเวลาของเขาใชหมดไปกับเรื่องใดบางWednesday, March 14, 2012
 21. 21. บันทึกเวลาที่เขาไดใชไปจริง บริหารจัดการโดยเลิกทำสิ่งที่ไมจำเปน รวบรวมเวลาที่เหลือเพื่อนำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดWednesday, March 14, 2012
 22. 22. 1.“จะเกิดอะไรขึ้นหากไมทำกิจกรรมนี้” 2.“มีกิจกรรมใดในบันทึกเวลาที่สามารถใหคนอื่นไปทำ แทนไดดีไมแพกัน หรืออาจจะไดผลดีกวาบาง” 3.“ผมทำอะไรใหคุณเสียเวลาในการทำงานและไมกอให เกิดประโยชนตอประสิทธิผลของคุณบาง”Wednesday, March 14, 2012
 23. 23. 2. มุงเนนการสรางผลงานสูภายนอกWednesday, March 14, 2012
 24. 24. มากกวาสนใจวิธีการทำงานWednesday, March 14, 2012
 25. 25. 3. สรางผลงานจากจุดแข็งของตนและคนรอบๆตัวเขาWednesday, March 14, 2012
 26. 26. 4. พุงความสนใจไปที่ เรื่องหลักๆไมกี่เรื่องWednesday, March 14, 2012
 27. 27. 5. ตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลWednesday, March 14, 2012
 28. 28. Wednesday, March 14, 2012
 29. 29. การทำงานกับพนักงานที่ใชความรูWednesday, March 14, 2012
 30. 30. อาศัยสัมพันธภาพซึ่งตองใชเวลา งานวัดผลไดยาก และไมงายที่จะบอกเพียงไมกี่คำพูดWednesday, March 14, 2012
 31. 31. พนักงานที่ใชความรูตองบริหารตนเอง ดังนั้น เขาตองเขาใจวาผลลัพธที่คาดหวังจากเขาคือ อะไร ดวยเหตุผลใด และจะนำไปใชใหเกิด ประโยชนในลักษณะไหนWednesday, March 14, 2012
 32. 32. เขาตองการขอมูล การพูดคุยปรึกษาหารือ ซึ่งใชเวลามาก การที่ผูบริหารบอกวามีเวลา 15 นาทีนั้นอาจจะไมเพียงพอWednesday, March 14, 2012
 33. 33. นำจุดแข็งมาสรางผลงานWednesday, March 14, 2012
 34. 34. ประธานาธิบดีลินคอลนเรียนรูดวยบทเรียนราคาแพงWednesday, March 14, 2012
 35. 35. ในชวงสงครามกลางเมืองของอเมริกาWednesday, March 14, 2012
 36. 36. ลินคอลนแตงตั้งนายพลสามสี่คนที่ไมมีขอดางพรอย แตก็ไมมีจุดแข็งอะไรที่เดน ทำใหพายแพWednesday, March 14, 2012
 37. 37. ฝายตรงขามกลับแตงตั้งนายพล โดยดูจากจุดแข็งที่บัญชาการรบเกง แมวาแตละคนมีขอบกพรองรายแรงชัดๆทั้งสิ้น นายพลโรเบิรต ลีWednesday, March 14, 2012
 38. 38. ในที่สุดลินคอลนจึงแตงตั้งนายพลแกรนทซึ่งเกง แตไดรับเสียงคัดคานเพราะขี้เหลา ในที่สุด แกรนทก็นำชัยชนะมาใหเขาWednesday, March 14, 2012
 39. 39. ใครก็ตามที่พยายามแตงตั้งคนที่ไมมีจุดออน ก็จะไดเพียงคนธรรมดาที่ไมมีอะไรโดดเดนWednesday, March 14, 2012
 40. 40. ถาอยากไดคนเกงรอบดานเพรียบพรอมไมมีที่ติ เทากับวาเรากำลังหาคนพื้นๆที่ไมมีจุดแข็งอะไรเลย หรือบางทีอาจจะไดคนที่ไมมีความสามารถดวยซ้ำWednesday, March 14, 2012
 41. 41. คนที่มีจุดแข็งมักจะมี จุดออนมากอยูในตัว เสมอ ที่ใดมียอดเขา สูงที่นั่นยอมมีหุบเขาWednesday, March 14, 2012
 42. 42. การแตงตั้งคนโดยพิจารณาจากจุดแข็งก็อาจจะ พลาดโดยพยายามที่จะเปลี่ยนหนาที่ของงานเพื่อ รองรับจุดแข็งของคน ผูบริหารที่ทรง ประสิทธิผลมีทางแกดวยกฏสี่ขอคือWednesday, March 14, 2012
 43. 43. 1. หากงานไหนที่มันดูแลวแทบ จะเปนไปไมไดเลย เขาจะปรับ เปลี่ยนลักษณะงานบางWednesday, March 14, 2012
 44. 44. ตำแหนงประธานมหาวิทยาลัยขนาดใหญในอเมริกาWednesday, March 14, 2012
 45. 45. ตำแหนงรองประธานบริษัท ฝายตางประเทศในบริษัทขามชาติWednesday, March 14, 2012
 46. 46. ตำแหนงเอกอัครราชฑูต ของประเทศมหาอำนาจทั้งหลายWednesday, March 14, 2012
 47. 47. 2. ทำใหงานแตละอยางเปนงานที่ทาทายมากพอ ที่จะดึงเอาศักยภาพที่คนมีอยูออกมาใชงานไดเต็มที่Wednesday, March 14, 2012
 48. 48. 3. ผูบริหารจะตองเริ่มตนคิดหาวา พนักงานมีความสามารถทำอะไรไดบางWednesday, March 14, 2012
 49. 49. กระบวนการประเมินผลงานกับพนักงานที่ใชความรู จึงตองทำกันอยูเปนประจำWednesday, March 14, 2012
 50. 50. แตวา! วิธีประเมินผลการทำงานที่ใชมีตน กำเนิดมาจากแบบทดสอบจิตแพทยที่ ใชเพื่อรักษาคนปวยทางจิต ซึ่งไม เหมาะกับการประเมินผลงานWednesday, March 14, 2012
 51. 51. ไมเวิรคแลวWednesday, March 14, 2012
 52. 52. ใชคำถามเหลานี้ใรการประเมิน • อะไรคือสิ่งที่เขาทำไดดี • อะไรควรจะเปนสิ่งที่เขานาจะทำไดดี • เขาควรพัฒนาอะไรเพิ่มเพื่อจะใชจุดแข็งไดเต็มที่ • ถเรามีลูก จะใหทำงานกับเขาไหม เพราะอะไรWednesday, March 14, 2012
 53. 53. 4. ผูบริหารรูวาถาอยากไดจุดแข็งก็ตองทนกับจุดออนดวยWednesday, March 14, 2012
 54. 54. บริหารนายWednesday, March 14, 2012
 55. 55. นายคือปุถุชนคนหน่ึีงWednesday, March 14, 2012
 56. 56. ซึ่งมีทั้งดานดีและดานเสียWednesday, March 14, 2012
 57. 57. ผูบริหารทรงประสิทธิผล จะแปรจุดแข็งของนายใหเกิดผลงานWednesday, March 14, 2012
 58. 58. แตอาจจะยากหนอยสำหรับหนุมสาวที่ทรงภูมิWednesday, March 14, 2012
 59. 59. ผูบริหารทรงประสิทธิผลจะถามวา นายเขาถนัดอะไร นายจะตองรูอะไรบางเพื่อใชจุดแข็งไดเต็มที่ นายตองการอะไรจากฉันบาง ที่จะชวยใหเขาทำงานไดดีWednesday, March 14, 2012
 60. 60. ลูกนองที่พยายามปฎิรูปนาย จะทำใหตัวเองหงุดหงิดเปลาๆ และไมเกิดผลดีในงานWednesday, March 14, 2012
 61. 61. ใชจุดแข็งของนายWednesday, March 14, 2012
 62. 62. สังเกตความถนัดในการรับสารWednesday, March 14, 2012
 63. 63. ถนัดฟงWednesday, March 14, 2012
 64. 64. ถนัดอานWednesday, March 14, 2012
 65. 65. ไอเซ็นฮาวร ใหทุกคนทำรายงานเพียงหนึ่งหนาเทานั้นWednesday, March 14, 2012

×